ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8422 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ
FDF 8422
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
3
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ........................................................................................................................................................ 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ ............................................................................................................................................. 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ ..................................................................................................................... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ............................................................................................... 5 ΣΎΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ................................................................................................... 6 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ .......................................................................................................................................... 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ..................................................................................................................................................... 5 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ................................................................................................................................................ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................................... 5 ΜΟΥΣΙΚΗ ......................................................................................................................................................... 5 ΤΑΙΝΙΑ ............................................................................................................................................................. 6 ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ................................................................................................................................................... 6 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ....................................................................................................................................................... 6 Γενικά ......................................................................................................................................................... 6 Οθόνη ........................................................................................................................................................ 6 Εικόνα ........................................................................................................................................................ 7 Ώρα ............................................................................................................................................................ 7 Συσκευή ..................................................................................................................................................... 7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ .............................................................................................................. 8 ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .............................................................................................................................. 8 Ασφάλεια
Το άλμπουμ ψηφιακών φωτογραφιών εμφανίζει φωτογραφίες, μουσική και ταινίες. Η λειτουργία
ρολογιού περιλαμβάνει μια λειτουργία ημερολογίου. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη
φορά διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
Α. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων με σύνδεση εξωτερικής μνήμης (USB, SD/MMC, κλπ.)
και επειδή οι κατασκευαστές ορισμένων από αυτές τις εξοπλίζουν με εξειδικευμένες λειτουργίες, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα αναγνωρίζονται όλες οι συσκευές ούτε ότι θα λειτουργούν στην
πραγματικότητα όλες οι επιλογές.
Β. Μην εφαρμόζετε δύναμη στη συσκευή. Μπορεί να την καταστρέψετε.
Γ. Μη χύνετε ποτέ οποιουδήποτε είδους υγρό πάνω στη συσκευή.
∆. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
Ε. Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως
Συμβατά μέσα
Εισαγωγή καρτών μνήμης
Η ψηφιακή κορνίζα πολυμέσων που έχετε στα χέρια σας είναι συμβατή με κάρτες μνήμης τύπου
SD/MMC/MS:
Οι μορφές αρχείου που υποστηρίζονται είναι οι εξής:
4
Εικόνα: JPEG
Μουσική: MPEG1, MPEG 2, MP3, AAC, OGG
Ταινία: MPEG1, MPEG2, MPEG4-ASP, M-JPEG, Xvid, AVI
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:
1 Ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών
1 Τροφοδοτικό AC (Εναλ. ρεύματος)/DC (Συνεχ. ρεύματος)
1 Οδηγίες χρήσης
1 Καλώδιο USB
1 Κάρτα εγγύησης
Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.
Επισκόπηση συσκευής αναπαραγωγής
2
5
Σύνδεση με την παροχή ρεύματος
1. Συνδέστε το φις του καλωδίου του τροφοδοτικού με τη σύνδεση συνεχούς ρεύματος
2. Συνδέστε το φις παροχής ρεύματος σε μια πρίζα στον τοίχο.
Τηλεχειριστήριο
8
1
15
9
16
2
10
17
3
11
18
4
12
5
19
13
6
20
14
21
7
1 Άνοιγμα/Σβήσιμο
2 Φωτογραφία
3 Έξοδος
4 Αριστερά
5 Αύξηση έντασης
6 Μείωση έντασης
7 Σίγαση φωνής
8 Ρυθμίσεις
9 Μουσική
10 Επάνω βέλος
11 Enter
12 Κάτω βέλος
13 Γρήγορη προώθηση
14 Γρήγορη επαναφορά
6
15 Μενού
16 Ταινία
17 Λειτουργία
18 ∆εξί βέλος
19 Μεγέθυνση
20 Σμίκρυνση
21 Περιστροφή
Λειτουργία
Βασικό μενού
Για να επιλέξετε το βασικό μενού, πατήστε το κουμπί
LEFT ή το κουμπί RIGHT.
Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί Down για να επιλέξετε
την τρέχουσα συσκευή ή μνήμη.
Φωτογραφία
Για να ανοίξετε το μενού εικόνας, πιέστε ENTER και θα εμφανιστεί μια εικόνα παρόμοια με την
παρακάτω:
Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε έναν
από τους παρακάτω τρόπους εμφάνισης των εικόνων
από το εμφανιζόμενο παράθυρο:
Αναπαραγωγή (Αλλαγή χειροκίνητα)
Παρουσίαση (Αυτόματη εναλλαγή)
Πολλαπλές εικόνες (Εμφάνιση 3 εικόνων)
Ημερολόγιο με παρουσίαση
Ημερολόγιο με εμφάνιση μίας εικόνας
Ημερολόγιο με ρολόι
Παζλ
Παρουσίαση μικρογραφιών
Πληροφορίες εικόνας on/off
Άκυρο
Πατήστε ξανά το κουμπί FUNCTION για να επιστρέψετε στην προβολή των φωτογραφιών και πατήστε
το κουμπί EXIT για να επιστρέψετε στις επιλογές λειτουργίας εμφάνισης.
Μουσική
Για να εισέλθετε στο μενού Music, πατήστε ENTER
Επιλέξτε μουσική και πατήστε ENTER
Πατήστε το κουμπί FUNCTION και, στη συνέχεια, το
κουμπί UP για να επιλέξετε μία από τις εξής λειτουργίες
επανάληψης:
Normal (Κανονική)/Random (Με τυχαία σειρά)/Repeat
one (Επανάληψη ενός)/Repeat folder (Επανάληψη
φακέλου)/ Repeat all (Επανάληψη όλων)
Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί down για να επιλέξετε
τη λειτουργία EQ ως:
Dance/Normal/Rock/Classic/Jazz/Pop/Studio/Ballad/Club/R&B
5
Ταινία
Για να ανοίξετε το επιλεγμένο μενού Movie, πατήστε
ENTER
Επιλέξτε την ταινία και πατήστε Enter
Αν πατήσετε Zoom out η εικόνα θα εμφανιστεί ως
εξής:
Πατήστε το κουμπί FUNCTION και έπειτα το κουμπί
UP για να μπορέσετε να επιλέξετε μία από τις
ακόλουθες λειτουργίες επανάληψης:
Normal/Random/Repeat one/Repeat folder/ Repeat
all
Ημερολόγιο
Επιλέξτε τη λειτουργία CALENDAR από το βασικό μενού.
Πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στη ημερολόγιο.
Ρυθμίσεις
Για να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις
Επιλέξτε τη λειτουργία SETUP από το βασικό μενού
Πατήστε το κουμπί ENTER
Α Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από το μενού, πατήστε το κουμπί LEFT ή το κουμπί RIGHT.
Β: Για εισαγωγή στο επιλεγμένο στοιχείο μενού, πατήστε το κουμπί ENTER
Γ: Για την προσαρμογή μιας ρύθμισης, πατήστε το κουμπί LEFT ή το κουμπί RIGHT
∆: Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί ENTER
Ε: Για έξοδο από το μενού, πατήστε το κουμπί EXIT.
Γενικά
Γλώσσα: επιλέγετε γλώσσα του μενού (OSD)
Έναρξη: επιλέγετε την λειτουργία εκκίνησης της συσκευής
Ήχος πλήκτρων: επιλέγετε τον ήχο που θα ακούγετε σε πάτημα των πλήκτρων
Ταινία: επιλέγετε τη λειτουργία προβολής της οθόνης και την επανάληψη ή σειρά εμφάνισης των τύπων
αρχείων (π.χ. πρώτα φωτογραφίες και έπειτα βίντεο κλπ)
Έκδοση: βλέπετε τις πληροφορίες έκδοσης αλλά και το μέγεθος ελεύθερου χώρου της ενσωματωμένης
μνήμης
Οθόνη
Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα και τον οπίσθιο
φωτισμό της οθόνης
6
Εικόνα
Γενικά:
∆ιάρκεια μετάβασης: 3s / 5s / 10s
Συνοδευτική μουσική: off / on
Λειτουργία οθόνης: Κανονικό / Γέμισμα οθόνης / Πλάτος οθόνης / Ύψος οθόνης
Σειρά μετάβασης: Normal (Κανονική) / Τυχαία
Εφέ μετάβασης: Ανενεργό / Τυχαία / Slide / Door / Shutter / Mosaic / Cross comb / Corner Slide /Snail /
Dissolving / Roll
Εξερεύνηση (Τρόπος προβολής μικρογραφιών): Πλέγμα 4x4 ή 5x5 μικρογραφίες
Ώρα
Ημ/νία-Ώρα:
Πατήστε το κουμπί UP ή Down για να ορίσετε το έτος που θέλετε
Πατήστε το κουμπί ENTER για είσοδο στην επόμενη ρύθμιση
Πατήστε το κουμπί UP ή Down για να ορίσετε την ημερομηνία που θέλετε
Πατήστε το κουμπί ENTER για εισέλθετε στην επόμενη ρύθμιση
Πατήστε το κουμπί UP ή Down για να ορίσετε την ώρα που θέλετε.
Πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση.
Αυτόματη λειτουργία:
Ορισμός ώρας αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
Ξυπνητήρι
Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστά ρυθμισμένη. Μην
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα καθώς τότε δεν θα λειτουργήσει το ξυπνητήρι.
Συσκευή
Αρχείο
Επιλογή αρχείων: με αυτή την επιλογή θα ανοίξει ο εξερευνητής φωτογραφιών, ώστε να επιλέξετε αρχεία
με το πλήκτρο FUNCTION. Σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή μνήμης από την οποία
επιθυμείτε να αντιγράψετε αρχεία. Αφού επιλέξετε τα αρχεία, πιέστε το πλήκτρο SETUP και επιλέξτε την
λειτουργία “Αντιγραφής σε” για να συνεχίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία προς αντιγραφή και μέσω
του εξερευνητή αρχείων ο οποίος θα εμφανιστεί αν κατά την αναπαραγωγή πιέσετε το EXIT.
Λειτουργία αντιγραφής: επιλέξτε βελτιστοποιημένο ή αρχικό τρόπο αντιγραφής
Λειτουργία: επιλέξτε αντιγραφή σε, μετακίνηση σε ή διαγραφή
Συσκευή: επιλέξτε συσκευή προορισμού των αλλαγών
∆ιαμόρφωση: επιλέξτε και διαμορφώστε συσκευή μνήμης
Λογισμικό: αναβάθμιση συσκευής για λόγους service, μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
Επαναφορά: επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων (δεν σβήνει την ενσωματωμένη μνήμη)
7
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Μ.Π. 00510
(Π∆ 117/2004)
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα
σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC Directive: 2004 / 108 / EC
Low Voltage Directive (LVD): 2006 / 95 / EC
ErP Directive: 1275/2008/EC
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) Directive: 2002/95/EC
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η ψηφιακή κορνίζα F&U συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα:
EN55022:2006+A1:2007
EN55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN60950-1:2006+A11:2009
IEC 62087:2008 2nd Edition
IEC 62301:2005 1st Edition
IEC 62321:2008
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
 Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835
 Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137
 www.amiridis-savvidis.gr
8