Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης εξοπλισμού ZTE

Οδηγίες εγκατάστασης
και χρήσης εξοπλισμού
W-300
1
2
Αγαπητέ συνδρομητή,
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την On Telecoms, έναν από
τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην
Ελλάδα.
Χρησιμοποιώντας το πακέτο εξοπλισμού που παραλάβατε
μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες τηλεφωνίας και
internet.
Οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης που κρατάτε στα
χέρια σας έχουν ως σκοπό να σας βοηθήσουν να
εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό γρήγορα και εύκολα.
Η αυτόματη διαδικασία της On Telecoms θα σας
ενημερώσει για την ημερομηνία ενεργοποιήσής σας στο
δίκτυό μας, μέσω γραπτού μηνύματος (sms).
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις
δυνατότητες που σας παρέχονται ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Eπιπλέον ρυθμίσεις και παραμετροποίηση» του
εγχειριδίου.
3
Περιεχόμενα
1. Περιεχόμενα πακέτου εξοπλισμού
5
2. Βασική συνδεσμολογία εξοπλισμού
6
Βήμα 1ο Τηλεφωνία
6
Βήμα 2ο Internet
8
3. Επιπλέον ρυθμίσεις και παραμετροποίηση
11
3.1 Ρυθμίσεις Η/Υ για σύνδεση στο Internet
11
Windows VISTA ή Windows 7
12
Windows XP
15
3.2 Ασύρματη σύνδεση
19
3.3 Οn Mail: Ενεργοποίηση/ Παραμετροποίηση
Γενικές Οδηγίες
27
3.4 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Router
31
3.5 Προσωπική σελίδα My On – Σύνδεση
32
3.6 Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail
36
Ρυθμίσεις Outlook 2000 & Outlook Express
36
Ρυθμίσεις Windows VISTA ή Windows 7 Mail
40
Ρυθμίσεις Outlook 2007
44
Ρυθμίσεις Mozilla Thunderbird
47
4
Περιεχόμενα πακέτου εξοπλισμού
Η συσκευασία που έχετε προμηθευτεί περιέχει τα
ακόλουθα:
Εικόνα 1.1
5
1. Βασική συνδεσμολογία εξοπλισμού
Βήμα 1ο Τηλεφωνία
Ακολουθείστε
τα
συνδεσμολογίας:

παρακάτω
αναλυτικά
βήματα
Συνδέστε τον ADSL διαχωριστή (splitter) [Εικόνα 1.1
(4)], που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στην
επιτοίχια τηλεφωνική πρίζα, όπως φαίνεται παρακάτω
(Εικόνα 2.1).
Εικόνα 2.1

Για τη σύνδεση του τηλεφώνου, χρησιμοποιείστε το
καλώδιο της τηλεφωνικής συσκευής που διαθέτετε και
συνδέστε το στην έξοδο τηλεφώνου με τη σήμανση
TEL του ADSL διαχωριστή (splitter), όπως φαίνεται
παρακάτω (Εικόνα 2.2).
Εικόνα 2.2
6

Σε περίπτωση που υπάρχει και δεύτερη τηλεφωνική
συσκευή συνδέστε την με παρόμοιο τρόπο στο
φίλτρο (PSTN filter) [Εικόνα 1.1 (6)] που θα βρείτε
στη συσκευασία (Εικόνα 2.3).
Εικόνα
2.3
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, θα
μπορείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες τηλεφωνίας της
On Telecoms. Σηκώνοντας το ακουστικό της τηλεφωνικής
σας συσκευής θα πρέπει να ακούσετε τον τηλεφωνικό
τόνο και να μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις χωρίς
πρόβλημα. Αν διαπιστώσετε πως δεν ακούτε τόνο ή δεν
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, δοκιμάστε πρώτα
να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη τηλεφωνική συσκευή,
κατά προτίμηση σε κάποια άλλη τηλεφωνική πρίζα του
σπιτιού σας. Αν και πάλι αντιμετωπίσετε πρόβλημα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών στο 13801 ή 13802.
7
• Εάν είχατε γραμμή ISDN, πρώτα αποσυνδέστε
τον εξοπλισμό που έχετε εγκατεστημένο για την
παροχή ISDN υπηρεσιών (NetMod), από την
τηλεφωνική πρίζα. Ο διαχωριστής (splitter) πρέπει
να συνδέεται απευθείας με την πρίζα χωρίς τη
μεσολάβηση άλλης συσκευής (εικόνα 2.1).
•
Εάν
διαθέτετε
συναγερμό,
θα
πρέπει
οπωσδήποτε να παρεμβάλλεται φίλτρο μεταξύ του
συναγερμού και της τηλεφωνικής πρίζας που είναι
συνδεδεμένος.
Βήμα 2ο Internet

Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου τύπου RJ-11
[Εικόνα 1.1 (3)], που περιλαμβάνεται στη συσκευασία,
από την έξοδο ADSL του διαχωριστή (splitter) προς
την είσοδο-θύρα του Modem-Router με την ένδειξη
LINE, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.4).
Εικόνα 2.4

Αφού έχετε συνδέσει όλα τα απαραίτητα καλώδια
ADSL και τηλεφώνου όπως περιγράφηκε στα
προηγούμενα βήματα, μπορείτε να συνδέσετε και το
8
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (Εικόνα 1.1 (2)),
όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 2.5), για την
ενεργοποίηση του Modem-Router. Συνδέστε στο
ρεύμα τη συσκευή και ενεργοποιείστε το ModemRouter πατώντας τον αντίστοιχο διακόπτη (ON/OFF)
στο πίσω μέρος του.
Εικόνα 2.5

Αναμείνετε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να
εγκατασταθούν στο Modem-Router οι απαραίτητες
ρυθμίσεις. Μετά την αυτόματη εγκατάσταση των
ρυθμίσεων, το λαμπάκι Internet θα αρχίσει να
αναβοσβήνει και θα είστε σε θέση να ακολουθήσετε
το επόμενο βήμα.

Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου δικτύου σε μία
από τις Ethernet υποδοχές του Modem-Router και την
άλλη άκρη στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας,
όπως απεικονίζεται παρακάτω (Εικόνα 2.6).
Εικόνα 2.6
9
Εφ’ όσον έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, είστε
σε θέση να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες Internet της On
Telecoms ενσύρματα. Επάνω στο Modem-Router θα
πρέπει να ανάβουν σταθερά τα λαμπάκια Power (1) και
DSL (2), ενώ θα πρέπει να αναβοσβήνει το λαμπάκι
Internet (3) (Εικόνα 2.7). Δοκιμάστε να ανοίξετε τον
υπολογιστή σας και να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο σε ένα
site της επιλογής σας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε
κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 13801 ή 13802.
Εικόνα 2.7
Συγχαρητήρια! Πλέον είστε σε θέση να απολαμβάνετε τις
υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet μέσα από το δίκτυο της
On Telecoms. Για επιπλέον οδηγίες όσον αφορά την
παραμετροποίηση των υπηρεσιών σας, βλέπετε παρακάτω:
Αν το πακέτο που έχετε επιλέξει περιλαμβάνει την
υπηρεσία ΟΝ TV, σας προτείνουμε να πατήσετε τον
διακόπτη λειτουργίας (power) ώστε να θέσετε το On
Video Box σε κατάσταση αναμονής, όταν δεν
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση
η ένδειξη ΤV στην οθόνη του On Video Box θα
μετατραπεί σε ένδειξη της ώρας.
10






Σε περίπτωση που τα λαμπάκια Power, DSL είναι
σταθερά αναμμένα, το Internet αναβοσβήνει
σταθερά, αλλά δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στο
Internet, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.1.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε
ασύρματα, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.2.
Για να διαχειριστείτε τα e-mail σας μέσα από την
υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας
παρέχει η Οn Telecoms ανατρέξτε στην παράγραφο
3.3.
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο ModemRouter, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.4.
Για τις δυνατότητες που σας παρέχει η προσωπική σας
σελίδα My On, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.5.
Για την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων λογαριασμού e-mail, ανατρέξτε στην παράγραφο 3.6.
2. Επιπλέον ρυθμίσεις και παραμετροποίηση
3.1
Ρυθμίσεις Η/Υ για σύνδεση στο Internet
Προκειμένου να συνδέσετε τον Η/Υ σας στο Internet, θα
πρέπει να ορίσετε στην κάρτα δικτύου να λαμβάνει
αυτόματα ρυθμίσεις από το Modem. Για να ελέγξετε τις
ρυθμίσεις της κάρτας δικτύου, παρακαλούμε ακολουθήστε
τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με το λειτουργικό σας
σύστημα (Windows Vista ή Windows 7 ή XP).
11
Windows VISTA ή Windows 7
 Κάντε κλικ στο μενού “Start” κάτω αριστερά.

Κάντε κλικ στο υπο-μενού “Control Panel” και στη
συνέχεια στο “Network and Internet”.

Εδώ θα δείτε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου
του Η/Υ σας.
12

Στην επόμενη εικόνα και σε κόκκινο πλαίσιο
εμφανίζονται η ασύρματη (wireless) σύνδεση και
κατόπιν μία δεύτερη ενσύρματη (local area
connection). Ο υπολογιστής σας ενδεχομένως θα έχει
μόνο τη μία από τις δύο συνδέσεις ως διαθέσιμες.
Για να ελέγξετε αν η κάρτα δικτύου έχει τις σωστές
ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο πλαίσιο “View Status”
(κατάσταση σύνδεσης) της κάρτας δικτύου που είναι
ενεργή στο δικό σας δίκτυο, όπως φαίνεται στα πλαίσια
παραπάνω.

Κάντε κλικ στο κουμπί “Properties” (Ιδιότητες), στη
συνέχεια στο κουμπί “Internet Protocol Version 4” και
στη συνέχεια στο κουμπί Properties, όπως φαίνεται
στα πλαίσια παρακάτω.
13

Εδώ θα πρέπει να είναι επιλεγμένα τα πεδία “Obtain
an IP address automatically” (Αυτόματη απόδοση
διεύθυνσης IP) και “Obtain DNS server address
automatically” (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης
διακομιστή DNS), όπως φαίνεται παρακάτω.
14

Εφόσον όλες οι ρυθμίσεις είναι όπως περιγράφονται
στα προηγούμενα βήματα, κλείστε όλα τα ανοικτά
παράθυρα επιλέγοντας “OK”.
Τώρα μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet. Αν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τη συνδεσμολογία (Βήμα 2) και τις ρυθμίσεις όπως περιγράφηκαν
παραπάνω.
Windows XP
 Κάντε κλικ στο μενού “Start” κάτω αριστερά.

Κάντε κλικ στο υπο-μενού “Control Panel” και στη
συνέχεια στο “Network and Internet Connections”.
15

Εδώ θα δείτε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου
του Η/Υ σας.

Στην παρακάτω εικόνα η σύνδεση είναι ενσύρματη
(local area connection).
16
Για να ελέγξετε αν η κάρτα δικτύου έχει τις σωστές
ρυθμίσεις, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σύνδεσης και
επιλέξτε “Properties” (ιδιότητες), όπως φαίνεται στο
πλαίσιο παρακάτω.

Κάντε κλικ στο “Internet Protocol TCP/IP” και στη
συνέχεια στο κουμπί “Properties”, όπως φαίνεται στο
πλαίσιο παρακάτω.
17

Εδώ θα πρέπει να είναι επιλεγμένα τα πεδία “Obtain
an IP address automatically” (Αυτόματη απόδοση
διεύθυνσης IP) και “Obtain DNS server address
automatically” (Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης
διακομιστή DNS), όπως φαίνεται παρακάτω.

Εφόσον όλες οι ρυθμίσεις είναι όπως περιγράφονται
στα προηγούμενα βήματα, κλείστε όλα τα ανοικτά
παράθυρα επιλέγοντας “OK”.
Τώρα μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet. Αν
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τη συνδεσμολογία (Βήμα 2) και τις ρυθμίσεις που περιγράφηκαν στην
παραπάνω παράγραφο.
18
3.2
Ασύρματη σύνδεση
Εικόνα 3.1
Προκειμένου να συνδέσετε τον Η/Υ σας στο internet
ασύρματα, θα πρέπει να έχετε πρώτα συνδέσει τον Η/Υ με
το Modem-Router μέσω καλωδίου δικτύου (Εικόνα 1.1
(5)), όπως περιγράφεται παραπάνω στο “Βήμα 2ο
Internet”, και να έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία
ασύρματης σύνδεσης μέσα στο Modem-Router όπως
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης
μέσα στο Modem-Router.
Για να εισέλθετε στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του
Modem-Router, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε ένα παράθυρο προγράμματος πλοήγησης στο
internet (web browser) όπως Internet Explorer ή
Mozilla Firefox και πληκτρολογήστε στη γραμμή
διεύθυνσης “http://192.168.1.1”, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.
19

Στη σελίδα που εμφανίζεται θα σας ζητηθεί να
εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης (ID – Password),
οι οποίοι είναι “on” και “on” αντίστοιχα. Κατόπιν
πατήστε το κουμπί Login.
20
Οι κωδικοί που προαναφέραμε είναι οι αρχικοί και
είναι ίδιοι για όλους τους νέους χρήστες.
Προτείνουμε, μετά την επιτυχή είσοδό σας στο
περιβάλλον διαχείρισης, να αλλάξετε τον κωδικό
(password) μέσα από το αντίστοιχο μενού.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στην παράγραφο 3.4.
Από το μενού “Interface Setup” και την επιλογή “Wireless”
μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την
ασύρματη σύνδεση του Modem-Router με τον Η/Υ σας,
όπως φαίνεται παρακάτω.

Ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης: Επιλέξτε το
πεδίο “Activated” στην επιλογή “Access Point”.
Επιλέγοντας “Interface Setup” και “Wireless” στο πεδίο
“WPA-PSK/WPA2-PSK
Mixed
Mode”
μπορείτε
να
ενεργοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία ασύρματης
21
σύνδεσης με χρήση κωδικού πρόσβασης, όπως φαίνεται
παρακάτω.

Επιλέξτε WPA-PSK/WPA2-PSK. Κατόπιν εισάγετε στο
πεδίο “Pre-shared Key” τον προσωπικό κωδικό
πρόσβασης που επιθυμείτε (γράμματα, αριθμούς και
σύμβολα) και πατήστε “Save”.
Προτείνουμε σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την
ασύρματη σύνδεση, τότε να την απενεργοποιήσετε
ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες (επιλογή
Deactivated), προς αποφυγή παρεμβολών ή χρήσης
από άλλους χρήστες. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η
λειτουργία ασύρματης πρόσβασης είναι απαραίτητη,
ενεργοποιήστε παράλληλα έναν κωδικό πρόσβασης.
Η ασύρματη σύνδεση του Modem/Router με τον Η/Υ σας
μπορεί εναλλακτικά να υλοποιηθεί και ως εξής:
22

Με ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του wireless μέσω
του κουμπιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
συσκευής με την ένδειξη Wi-Fi.
2. Αναζήτηση και ενεργοποίηση ασυρμάτου δικτύου On
Telecoms στον υπολογιστή σας.
Στις επόμενες παραγράφους παραθέτονται ενδεικτικές
οδηγίες για δημιουργία και παραμετροποίηση νέας
ασύρματης σύνδεσης στα Windows Vista ή Windows 7.

Κάντε κλικ στο μενού “Start” κάτω αριστερά.

Κάντε κλικ στο υπο-μενού “Control Panel” και στη
συνέχεια στο “Network and Internet”.
23

Εδώ θα δείτε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου
του Η/Υ σας.

Πατήστε στην επιλογή “Manage wireless networks”
επάνω αριστερά για να δείτε τις διαθέσιμες ασύρματες
συνδέσεις δικτύου.
24

Για να δημιουργήσετε νέα ασύρματη σύνδεση,
πατήστε το κουμπί “Add” στα αριστερά του
παραθύρου, όπως φαίνεται παρακάτω.

Πατήστε την επιλογή “Add a network that is in range
of this computer”.
25

Αν δεν εμφανίζεται η ασύρματη σύνδεση στην οποία
θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε το εικονίδιο δεξιά
(ανανέωση), όπως φαίνεται παρακάτω.

Κάντε κλικ επάνω στην ασύρματη σύνδεση στην
οποία θέλετε να συνδεθείτε. Στο παράθυρο που
εμφανίζεται, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (PreShared Key) και πατήστε το κουμπί “Connect” κάτω
δεξιά (για οδηγίες ενεργοποίησης κωδικού πρόσβασης
ανατρέξτε στην παράγραφο 3.2(1)).
26

Εφόσον συνδεθείτε, για διευκόλυνσή σας επιλέξτε
την αποθήκευση της σύνδεσης και πατήστε το κουμπί
“Close” κάτω δεξιά, όπως φαίνεται παρακάτω.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Wi-Fi USB stick
επιβεβαιώστε την ορθή εγκατάσταση των drivers
που παρέχονται με το εκάστοτε προϊόν.
Πλέον είστε σε θέση να απολαμβάνετε την υπηρεσία
Internet μέσα από το δίκτυο της On Telecoms με τη
χρήση ασύρματου δικτύου.
3.3
Οn Mail
Ενεργοποίηση/Παραμετροποίηση – Γενικές Οδηγίες
Προκειμένου να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό σας
ταχυδρομείο (e-mail), θα πρέπει πρώτα να εισέλθετε
(login) στο My On (www.on.gr) όπως περιγράφεται στην
παρ.3.5, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username)
27
και τον κωδικό χρήστη (password) που σας έχει σταλεί
μέσω sms στο κινητό σας.
Αφού κάνετε login στο My On, επιλέξτε “Πώς μπορώ να
διαβάσω τα e-mail μου”:

Επιλέξτε “Νέος λογαριασμός e-mail”, όπως φαίνεται
παρακάτω.
28

Κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού e-mail σας,
δεν μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία “Όνομα”,
“Επώνυμο”, “Όνομα Χρήστη” και “Κωδικός Χρήστη”
της φόρμας. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να τα αλλάξετε
αργότερα.

Πατήστε το κουμπί “Αποθήκευση” όπως φαίνεται
παρακάτω.

Ο
προεπιλεγμένος
λογαριασμός
e-mail
έχει
δημιουργηθεί. Το “username” (όνομα χρήστη) του
λογαριασμού e-mail αναγράφεται κάτω από την
ένδειξη “Λογαριασμός e-mail”, όπως φαίνεται
παρακάτω.

Πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail που
σας παρέχει η On Telecoms, μέσω του Μy Οn.
Προκειμένου να διαχειριστείτε τα e-mail σας μέσα από τη
δικτυακή εφαρμογή που σας παρέχει η On Telecoms,
29
επισκεφτείτε το http://mail.on.gr, εισάγετε το όνομα
χρήστη (username) και κωδικό χρήστη (password) που
χρησιμοποιείται για την είσοδο στο My On στα αντίστοιχα
πεδία και πατήστε login.
Πλέον είστε σε θέση να διαχειριστείτε το ηλεκτρονικό σας
ταχυδρομείο.
30
3.4
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Router
Για να εισέλθετε στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του
Modem-Router ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Ανοίξτε ένα παράθυρο προγράμματος πλοήγησης στο
internet (web browser) όπως Internet Explorer ή
Mozilla Firefox και πληκτρολογήστε στη γραμμή
διεύθυνσης “http://192.168.1.1”, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.

Στη σελίδα που εμφανίζεται θα σας ζητηθεί να
εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης (ID – Password),
οι οποίοι είναι “on” και “on” αντίστοιχα. Κατόπιν
πατήστε το κουμπί Login.
Από το υπομενού “Maintenance-User” Settings μπορείτε
να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (Password 
“on”), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
31



Εισάγετε στο πεδίο “New Password” το νέο επιθυμητό
κωδικό.
Επανεισάγετε στο πεδίο “Confirm Password” το νέο
επιθυμητό κωδικό.
Πατήστε “Save” (Αποθήκευση ρυθμίσεων).
Την επόμενη φορά που θα εισέλθετε στο Modem-Router
θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιήσετε το νέο κωδικό στο
πεδίο “Password”.
3.5
Προσωπική σελίδα My On
Σύνδεση
Για να συνδεθείτε στο My On, χρησιμοποιείστε ένα
πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και πληκτρολογήστε
www.on.gr. Στα δεξιά της οθόνης, όπως φαίνεται παρακάτω, εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό χρήστη (password) που σας έχουν σταλεί μέσω sms
στο κινητό σας κατά την παραλαβή του εξοπλισμού σας.
32
Κατά την πρώτη είσοδό σας στο My On, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη (password),
με νέο της επιλογής σας.
Δυνατότητες και υπηρεσίες
Μέσω του My On μπορείτε:
• Να ενημερωθείτε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η
αίτησή σας, καθώς και για την πιθανή ημερομηνία
ενεργοποίησης της γραμμής σας.
• Να ενημερώσετε τα στοιχεία σας (πχ. διεύθυνση
αποστολής λογαριασμού, τηλέφωνο επικοινωνίας).
• Να επιλύσετε μόνοι σας κάποιο τεχνικό ζήτημα,
ακολουθώντας απλές οδηγίες, καθώς και να ζητήσετε να
επικοινωνήσει κάποιος τεχνικός μας μαζί σας.
33
• Να δείτε το αντίγραφο του λογαριασμού σας και την
ανάλυση των κλήσεών σας.
• Να πληρώσετε το λογαριασμό σας online με τη χρήση
καρτών Visa, MasterCard ή Visa Electron, χωρίς να
απαιτείται η χρήση του ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής.
• Να δείτε όλες τις πρόσφατες κλήσεις σας, τη διάρκεια
και την αξία τους, καθώς και το υπόλοιπο του δωρεάν
χρόνου ομιλίας σας.
• Να ενημερωθείτε για το κόστος οποιασδήποτε κλήσης,
πριν την πραγματοποιήσετε.
• Να διαχειριστείτε τα e-mail σας και να δημιουργήσετε
νέους λογαριασμούς.
• Να στείλετε δωρεάν FAX από τον υπολογιστή σας, με
τον ίδιο τρόπο που στέλνετε e-mail.
• Να στείλετε SMS από τον υπολογιστή σας σε εξαιρετικά
χαμηλές τιμές.
• Να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της ADSL γραμμής
σας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται καλύτερα σε
εφαρμογές όπως online gaming.
• Να δείτε την ταχύτητα internet της σύνδεσής σας από
οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε.
• Να ορίσετε μία υπενθύμιση, για την οποία θα
ενημερωθείτε δωρεάν στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνό
σας.
34
Αλλαγή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού
χρήστη (password)
Για να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας,
επιλέξτε “Πώς μπορώ να αλλάξω τους κωδικούς χρήστη”,
όπως φαίνεται παρακάτω.
35
3.6
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail
Στις επόμενες παραγράφους παραθέτονται ενδεικτικές
οδηγίες για κάποια από τα πιο δημοφιλή προγράμματα
αποστολής/λήψης email.
Ρυθμίσεις Outlook 2000 & Outlook Express
 Από το μενού Tools (“Εργαλεία”) επιλέγετε “Accounts”
(“Λογαριασμοί”) και από τις εμφανιζόμενες καρτέλες
επιλέγετε “Mail” (“Αλληλογραφία”).

Επιλέγετε “Add” (“Προσθήκη”) για τη δημιουργία του
λογαριασμού.
36

Στο πεδίο “Display name” (“Εμφανιζόμενο όνομα”)
εισάγετε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται ως
αποστολέας όταν στέλνετε κάποιο μήνυμα και
επιλέξτε “Next” (Επόμενο).

Στο πεδίο “Ηλεκτρονική Διεύθυνση” (“E-mail
Address”) εισάγετε τη διεύθυνση e-mail στη μορφή
“[email protected]” όπου το username (όνομα
χρήστη) σας έχει σταλεί με sms για την είσοδο στην
προσωπική σας σελίδα My On (παρ.3.5). Πατήστε
“Next” (Επόμενο).
37

Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε τα εξής :
a. Στο πεδίο “Μy Incoming mail server is a” (o
διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι),
πρέπει να είναι επιλεγμένο το “POP3” server.
b. Στο
πεδίο
“Incoming
mail”
(διακομιστής
εισερχόμενης
αλληλογραφίας),
εισάγετε
το
“pop.on.gr” και στο πεδίο “Outgoing mail”
(διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας) εισάγετε
το “smtp.on.gr” και πατήστε “Next” (επόμενο).

Στο πεδίο “Account name” (Όνομα χρήστη) εισάγετε
τη διεύθυνση e-mail στη μορφή “[email protected]”
(παρ.3.5) και στο πεδίο “Password” (Κωδικός
Πρόσβασης) τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει
κατά τη δημιουργία του εκάστοτε λογαριασμού στο
My On (παρ 3.5). Πατήστε “Next” (Επόμενο).
38

Πατήστε “Finish” (Τέλος) και στο παράθυρο “Internet
Accounts” (Λογαριασμοί Αλληλογραφίας) που θα
εμφανιστεί, πατήστε “Close” (Κλείσιμο) ώστε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επαναλάβετε τα βήματα
για να προσθέσετε και επιπλέον λογαριασμό.
39
Ρυθμίσεις Windows VISTA ή Windows 7 Mail
 Εκκινήστε το πρόγραμμα Windows Mail και από το
menu “Tools” επιλέξτε “Accounts”.

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέξτε “Add”:
40

Kάντε κλικ στην επιλογή “E-mail Account” και
προχωρήστε με “Next”.

Στο πεδίο “Display Name” συμπληρώστε το όνομα
που θέλετε να εμφανίζεται ως αποστολέας όταν
στέλνετε κάποιο μήνυμα και επιλέξτε “Next”.
41

Στο πεδίο “E-mail Address” (ηλεκτρονική διεύθυνση)
εισάγετε
τη
διεύθυνση
email
στη
μορφή
“[email protected]” όπου το username (όνομα
χρήστη) σας έχει σταλεί μέσω sms για την είσοδο
στην προσωπική σας σελίδα My On (παρ.3.5).
Πατήστε “Next” (Επόμενο).

Στο “Incoming e-mail server type” επιλέξτε “POP3”
και στα επόμενα πεδία δηλώνετε ως “Incoming mail
server” τον “pop.on.gr”, ενώ ως “Outgoing e-mail
server name” τον “smtp.on.gr” και επιλέξτε “Next”.
ΠΡΟΣΟΧΗ: To check box “Outgoing server requires
authentication” δεν θα πρέπει να είναι επιλεγμένο.
42

Στο βήμα αυτό συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή
σας “[email protected]” (παρ.3.5) και στο πεδίο
“Password”, τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει
κατά τη δημιουργία του εκάστοτε λογαριασμού στο
My On (παρ. 3.5). Αν επιθυμείτε κάθε φορά που το
πρόγραμμα θα προσπαθεί να στείλει ή να λάβει
μηνύματα, να μην σας ζητάει κωδικό πρόσβασης τότε
επιλέγετε το “Remember Password”. Πατήστε “Next”
και μετά “Finish” για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε και άλλο
λογαριασμό.
43
Ρυθμίσεις Outlook 2007

Από το μενού “Tools” επιλέγετε “Account settings”.

Στην καρτέλα “E – Mail” επιλέξτε “New”.
44

Στο επόμενο μενού επιλέξτε “Manually configure
settings” (χειροκίνητη ρύθμιση λογαριασμού) και
έπειτα “Νext”.

Επιλέξτε “Internet E-Mail” (λογαριασμός
Αλληλογραφίας Internet) και στη συνέχεια “Νext”.
45

Στα πεδία:
 “Your name”, συμπληρώστε το όνομα που θέλετε να
εμφανίζεται ως αποστολέας όταν στέλνετε κάποιο
μήνυμα.
 “Ε-Μail Address”, συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή
σας στη μορφή “[email protected]” όπου username το
όνομα χρήστη που έχετε λάβει μέσω sms για την
είσοδο στην προσωπική σας σελίδα My On (παρ.3.5).
 “Account Type”, επιλέξτε POP3
 “Incoming mail server”, συμπληρώστε “pop.on.gr”
 “Outgoing mail server”, συμπληρώστε “smtp.on.gr”
 “User name”, συμπληρώστε την e-mail διεύθυνσή σας
στη μορφή “[email protected]” (παρ. 3.5).
 “Password”, συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης που
έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του εκάστοτε
λογαριασμού στο My On (παρ 3.5).

Πατήστε “Next” (επόμενο), στο επόμενο παράθυρο
“Finish” (Τέλος) και στο τελευταίο παράθυρο επιλέξτε
“Close” (Κλείσιμο).
46
Ρυθμίσεις Mozilla Thunderbird
 Από το μενού “Εργαλεία” επιλέξτε “Ρυθμίσεις
λογαριασμού”.

Επιλέξτε κάτω αριστερά το “Προσθήκη λογαριασμού”.

Επιλέξτε το “Λογαριασμός Email” και στη συνέχεια
“Επόμενο”.
47

Στα πεδία:
 “Το όνομά σας”, συμπληρώστε το όνομα που θέλετε
να εμφανίζεται ως αποστολέας όταν στέλνετε κάποιο
μήνυμα.
 “Διεύθυνση E-mail”, συμπληρώστε την e-mail
διεύθυνσή σας στη μορφή “[email protected]” όπου
username το όνομα χρήστη που έχετε λάβει μέσω
sms για την είσοδο στην προσωπική σας σελίδα My
On (παρ. 3.5).

Επιλέξτε “Επόμενο”.
48

Στο πεδίο “Όνομα διακομιστή εισερχομένων”
συμπληρώστε “pop.on.gr”, ενώ στο πεδίο “Όνομα
διακομιστή εξερχομένων” συμπληρώστε “smtp.on.gr”
και επιλέξτε “Επόμενο”.

Στα πεδία “Όνομα χρήστη εισερχομένων” και “Όνομα
χρήστη εξερχομένων” συμπληρώστε την e-mail
49
διεύθυνση σας στη μορφή “[email protected]” όπου
username το όνομα χρήστη που έχετε λάβει μέσω sms
για την είσοδο στην προσωπική σας σελίδα My On
(παρ.3.5) και επιλέξτε “Επόμενο”.

Στο πεδίο “Όνομα λογαριασμού” συμπληρώστε κάποια
περιγραφή του λογαριασμού, πχ. ONTelecoms email
και επιλέξτε “Επόμενο”.
50

Επιλέξτε “Τέλος” και αφήστε επιλεγμένο το πεδίο “Λήψη
μηνυμάτων τώρα” αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη
διαδικασία λήψης της αλληλογραφίας σας.

Στο πεδίο “Εισαγωγής κωδικού πρόσβασης” συμπληρώστε
τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη
δημιουργία του εκάστοτε λογαριασμού στο My On (παρ
3.5). Προτείνουμε να αφήσετε επιλεγμένο το πεδίο
“Χρήση της Διαχείρισης κωδικών για την αποθήκευση
αυτού του κωδικού”, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε
τον κωδικό σας κάθε φορά που κάνετε αποστολή/λήψη email.
51
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την On Telecoms.
Στόχος μας είναι να χτίσουμε μία μακροχρόνια και
σταθερή σχέση μαζί σας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας
υπερσύγχρονες υπηρεσίες που θα αλλάξουν την
καθημερινή σας επικοινωνία και ψυχαγωγία.
Στην περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια στην
εγκατάσταση του εξοπλισμού σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο
13801 ή 13802. Οι άνθρωποί μας είναι πάντα στη διάθεσή
σας για να σας εξυπηρετήσουν.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας
www.on.gr την προσωπική σας σελίδα Μy On και να
ενημερωθείτε για τις δυνατότητες στη διαχείριση των
Υπηρεσιών σας.
52
53
54
55
Κεντρικά: Εθν. Αντιστάσεως 62Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Υποκατάστημα: Εθν. Αντιστάσεως 15, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 13801 (με χρέωση αστικής μονάδας)
www.on.gr
56