(1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στο πλαίσιο του έργου

ΑΝΑΛΥ ΤΙ Κ Η Π ΕΡ Ι ΓΡΑΦΗ Π ΡΟ Σ ΚΛ ΗΣ ΗΣ
Για μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση των κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την
εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών» του
προγράμματος «External Borders Fund Community Actions 2012 – Emergency Assistance» στην Κινητή Μονάδα Α’ (Σάμου)
Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της
λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση
μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas
that are under pressure by high migration flows”), το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, έχοντας υπόψη:
1.
Την Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό Σύμβασης HOME/2012/EBFX/CA/EA/3000 (ABAC NUMBER-30-CE0607860/01-44) που υπογράφηκε στις 29-11 2013 μεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη –διαθέτοντας την ενυπόγραφη εξουσιοδότηση του Συμπράττοντος
Φορέα για εκπροσώπηση και υπογραφή- και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τη νέα σύμβαση μετά την τροποποίηση 26/1/2015
2.
Το Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme
“Solidarity and Management of Migration Flows”(European Commission, Directorate-General for Home Affairs,
Version 4 –16-03-2011). .
3.
Το Καταστατικό της Ιατρικής Παρέμβασης με αριθμό έγκρισης 5390/2004
4.
Την από 29/11/2013 Σύμβαση Συνεργασίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Ιατρικής Παρέμβασης
(ΑΔΑ: ΒΙΡΔΙ-ΣΛΣ).
5.
Την υπ. αριθμό.πρωτ.1963/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Ιατρικής Παρέμβασης περί προκήρυξης θέσης στα πλαίσια
του έργου «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης
υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Units
operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”),
Απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου έως 31/10/2015 για μία θέση
Διοικητικού Υπαλλήλου στο πλαίσιο του ως άνω έργου με έδρα την Κινητή Μονάδα Α’ (Σάμου).
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Η Ιατρική Παρέμβαση ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2004. Είναι αστική εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Ιατρική
Παρέμβαση – Medical Intervention (Medin)» και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με χαρακτήρα μη
κερδοσκοπικό. Η Ιατρική Παρέμβαση δημιουργήθηκε από 28 γιατρούς, νοσηλευτές και υγειονομικούς με μεγάλη εμπειρία
εθελοντικής εργασίας με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ελληνικές και Διεθνείς. Συνοπτικά οι κύριοι σκοποί της Ιατρικής
Παρέμβασης είναι η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών:
•
στην Ελλάδα για εμφανείς ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις κρατικές υπηρεσίες
•
στο εξωτερικό στις αναπτυσσόμενες χώρες για συγκεκριμένα προγράμματα που καλύπτουν υπάρχουσες ανάγκες
και ελλείμματα.
Σελίδα 1 / 4
Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το έργο «Ενίσχυση των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής σε
περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών» υλοποιείται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες
πρώτης υποδοχής σε υπηκόους τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη
χώρα. Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνεται και ο ιατρικός έλεγχος και η παροχή τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα οποία μπορούν να παρέχονται από συνεργαζόμενους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
(ΜΚΟ), έπειτα από την υπογραφή σχετικών συμβάσεων συνεργασίας με αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στα πλαίσια
των Κέντρων και των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής που συστήνονται σε σημεία της Ελληνικής επικράτειας, στα
οποία υπάρχουν υψηλές πιέσεις από μεικτές μεταναστευτικές ροές.
Η Ελλάδα αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηκόους τρίτων χωρών και αν ιθαγενείς Λόγω
των υψηλών πιέσεων και αναγκών για παροχή υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής υλοποιεί το
πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για την εφαρμογή των διαδικασιών Πρώτης
Υποδοχής σε περιοχές που δέχονται πιέσεις μεικτών μεταναστευτικών ροών», το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων.
Στο πρόγραμμα αυτό συντονιστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και συν- δικαιούχος, συνεργάτης είναι η Ιατρική
Παρέμβαση στην Κινητή Μονάδα Α’ (Σάμου). Σκοπός του έργου είναι η αμοιβαία συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των
συμβαλλόμενων για την κάλυψη πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε εισερχόμενους
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην ελληνική επικράτεια υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς, κατά την διάρκεια της
παραμονή τους στις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο υπάλληλος θα αναφέρεται στον/ην Υπεύθυνο του Έργου και στο Δ.Σ. του φορέα. Αναλυτικά, το αντικείμενο της
συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει :

Υποστήριξη των διαδικασιών του Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου της Ιατρικής Παρέμβασης που
δραστηριοποιούνται στην Κινητή Μονάδα Α’ (Σάμος ).

Συλλογή και καταχώρηση δεδομένων, τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου για την υποστήριξη του έργου
των ιατρών, νοσηλευτών και διερμηνέων του Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου ως προς την παραπομπή ασυνόδευτων
ανηλίκων και άλλων ευπαθών ομάδων

Επικοινωνία με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα και τα παραδοτέα θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.
Σελίδα 2 / 4
Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Απόφοιτος/-η ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε έργο/ δράση με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν
άμεση επικοινωνία με μετανάστες και πρόσφυγες.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2 επίπεδο).
Οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη.
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΚΡΙΤΗΤΡΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ
1.
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
2.
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ - Β2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
3.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών
σε τομέα αρωγής / άμεσης
επικοινωνίας με μετανάστες και
πρόσφυγες.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
Αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία άνω των 6 μηνών σε
τομέα αρωγής / άμεσης
επικοινωνίας με μετανάστες και
πρόσφυγες.
7 για κάθε μήνα άνω των 6 μηνών
Γνώση θεμάτων σχετικών με
την αρωγή μεταναστών ,
προσφύγων και ευάλωτων
ομάδων
(συνέντευξη )
25
Επικοινωνιακές δεξιότητες
(συνέντευξη )
15
4.
5.
6.
60
Σελίδα 3 / 4
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
1.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΙΤΗΤΡΙΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ
1.
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
2.
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - Β2
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
3. Αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον 6 μηνών σε
τομέα αρωγής / άμεσης
επικοινωνίας με
μετανάστες και
πρόσφυγες.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
4. Αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία
άνω των 6 μηνών σε
τομέα αρωγής / άμεσης
επικοινωνίας με
μετανάστες και
πρόσφυγες.
7 Χ 8,5 ΜΗΝΕΣ γ
5. Γνώση θεμάτων σχετικών
με την αρωγή μεταναστών
, προσφύγων και
ευάλωτων ομάδων
(συνέντευξη )
22
6. Επικοινωνιακές δεξιότητες
(συνέντευξη )
14
ΣΥΝΟΛΟ
2.
ΜΟΝΑΔΕΣ
59,5
99,50
ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ /
ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
3.
ΚΑΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΑ ΑΡΩΓΗΣ /
ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.
Σελίδα 4 / 4