τει καβαλας τει καβαλας τμημα νοσηλευτικης τμημα νοσηλευτικης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 20122012-2013
-1-
Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατο
Τµήµατος
σας
Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Καβάλας (Παράρτ
(Παράρτηµα
ρτηµα
∆ιδυµότειχου)
∆ιδυµότειχου) και σας εύχονται καλές σπουδές
Θερµά Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!!!!!
Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία, από τους πίνακες ανακοινώσεων που
βρίσκονται στο διάδροµο της σχολής τους οποίους πρέπει να ελέγχετε καθηµερινά και από την
Ιστοσελίδα του Τµήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] την οποία
καλείστε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτησή
σας από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 12:00
Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ρ. ∆ηµητριάδης Ευστάθιος
Τηλ. 2510462304
Υπεύθυνες Γραµµατείας
Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία
∆/νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ∆ιδυµότειχο
Τηλ.: 2553025111 - 2553025063
Φαξ: 2553025112
Μετά το πέρας της προθεσµίας εγγραφών στο Τµήµα θα κληθείτε να παραλάβετε Κωδικούς
Πρόσβασης, οι οποίοι ισχύουν για όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας και µε τους οποίους θα
µπορείτε:
1. Να προχωρήσετε στην έκδοση Φοιτητικού Εισιτηρίου(ΠΑΣΟ) µέσω ηλεκτρονικού
συστήµατος στη διεύθυνση : https://submit-paso.minedu.gov.gr
2. Να προχωρήσετε στην επιλογή των συγγραµµάτων του εκάστοτε εξαµήνου σπουδών µέσω
ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση: http://eudoxus.gr/ ή www.eudoxus.gr.
Η επιλογή των συγγραµµάτων είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και εάν δεν ολοκληρωθεί η
διαδικασία µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από το Πρόγραµµα «Εύδοξος» χάνεται το δικαίωµα
στα συγγράµµατα του εξαµήνου. Σε κάθε εξάµηνο υπάρχει συγκεκριµένος µέγιστος αριθµός
συγγραµµάτων που µπορείτε να επιλέξετε. Μεγάλη Προσοχή!!! Τα συγγράµµατα που επιλέγετε κάθε
φορά, θα πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα µε τα µαθήµατα που δηλώνετε, αλλιώς θα κληθείτε να
επιστρέψετε τα βιβλία καθώς γίνεται διασταύρωση µεταξύ των µαθηµάτων που δηλώνονται και των
συγγραµµάτων που επιλέγονται.
-2-
∆ηλώσεις µαθηµάτων
Οι φοιτητές γράφονται στη σχολή στην αρχή κάθε
εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από το
Συµβούλιο του ΤΕΙ και δηλώνουν τα µαθήµατα
που επιλέγουν. Αν δεν εγγραφούν για δύο
συνεχόµενα εξάµηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως
από τη σχολή.
Υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρχή κάθε
εξαµήνου ∆ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και να
προχωρήσουν σε ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,
για τα µαθήµατα εκείνα τα οποία προτίθενται
να
παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριµένο
εξάµηνο και στα οποία και µόνο θα έχουν το δικαίωµα να εξεταστούν τόσο κατά την
αντίστοιχη εξεταστική περίοδο του εξαµήνου (Φεβρουαρίου για το Χειµερινό Εξάµηνο και Ιουνίου
για το Εαρινό), όσο και κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεµβρίου ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ
ΑΚΑ∆.ΕΤΟΥΣ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να κάνετε δηλώσεις µαθηµάτων και να δηλώνετε σε κάθε εξάµηνο, όλα τα
µαθήµατα στα οποία επιθυµείτε να εξεταστείτε (δηλώνετε ακόµη και αυτά που είχατε δηλώσει στο
παρελθόν κοπήκατε και θέλετε να τα επαναλάβετε)
“βαθµολογία σε µάθηµα το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακυρώνεται”
Πρόγραµµα Σπουδών
Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα κάθε εξαµήνου καθώς και τα Επιλογής Μαθήµατα
παρουσιάζονται στο Πρόγραµµα Σπουδών.
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩ∆
101
102
103
104
105
106
107
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη
Ανατοµία Ι
Φυσιολογία Ι
Ψυχολογία Υγείας
Βιολογία
Μικροβιολογία
Κοινωνιολογία Υγείας
108
Γενετική
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
∆ΟΝΑ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
∆ΟΝΑ
ΠΡΟΑ
ΜΓΥ
ΧΑΡ.
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Θ+ΑΠ
3
2
3
2
2
2
2
ΕΥ
2
18
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
201
202
203
204
205
206
207-1
Ανατοµία II
Φυσιολογία II
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
Βιοστατιστική
Φαρµακολογία
Παθολογική Ανατοµική
ΤΥΠΟΣ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΠΡΟΑ
101
ΜΓΥ
ΧΑΡ.
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Θ+ΑΠ
2
2
4
4
1
2
Ε
2
1
3
Ε
4
4
1
ΣΥΝΟΛΟ
5
3
3
2
2
2
2
2
21
∆Μ
9
3
3
4
2
3
3
3
30
ΣΥΝΟΛΟ
2
2
8
8
2
2
∆Μ
3
3
9
9
2
2
2
2
26
30
ΕΥ
2
17
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
-3-
9
301
302
303
304
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
Παθολογική Νοσηλευτική Ι
Χειρουργική
Παθολογία Ι
305
∆ηµόσια Υγιεινή
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΠΡΟΑ
203
203
ΧΑΡ.
Υ
Υ
Υ
201,202
Υ
ΜΕΥ
ΕΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
∆' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΥΝΟΛΟ
11
ΜΕ
302
Υ
4
5
9
Υ
2
2
Υ
2
2
ΜΓΥ
Υ
2
2
Οικονοµία Υγείας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
∆ΟΝΑ
ΕΥ
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
Παιδιατρική - Μαιευτική Νοσηλευτική
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
Επαγγελµατική ∆εοντολογία Νοµοθεσία
Παιδιατρική
Μεθοδολογία Έρευνας στη
Νοσηλευτική
Ψυχιατρική
∆ιαιτητική - ∆ιατροφή
404
Παθολογία II
405
Πληροφορική Υγείας
406
506-1
506-2
2
30
Ε
7
Παθολογική Νοσηλευτική II
505
14
Θ+ΑΠ
4
403
504
2
16
ΧΑΡ.
Υ
402
503
ΣΥΝΟΛΟ
11
11
3
3
ΠΡΟΑ
301
Χειρουργική Νοσηλευτική II
502
Ε
7
7
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
401
501
Θ+ΑΠ
4
4
3
3
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
2
16
12
28
30
ΧΑΡ.
Υ
Θ+ΑΠ
4
Ε
12
ΣΥΝΟΛΟ
16
∆Μ
14
∆ΟΝΑ
Υ
2
2
ΜΕ
Υ
2
2
∆ΟΝΑ
Υ
3
3
ΜΕ
Υ
2
2
5
3
ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΕΥ
ΕΥ
2
2
2
ΜΓΥ
304
ΠΡΟΑ
2
3
3
15
12
27
30
ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΑ
ΧΑΡ.
Θ+ΑΠ
Ε
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ
505
Υ
4
7
11
Υ
3
Υ
3
∆ΟΝΑ
Υ
2
2
ΜΕ
Υ
2
2
2
2
∆Μ
10
4
4
4
3
3
2
2
2
601
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
602
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας
603
Επείγουσα Νοσηλευτική
604
Νοσηλευτική ∆ιοίκηση
605
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
606
Ξένη Γλώσσα Ορολογία
ΜΕΥ
Υ
607-1
Αιµοδοσία
ΜΓΥ
ΕΥ
607-2
Ανακουφιστική Νοσ/κή Φροντίδα
ΜΕΥ
ΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕ
303,404
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Z' ΕΞΑΜΗΝΟ
30
∆Μ
11
10
2
2
2
2
ΜΕ
Καρδιολογική Νοσ/κή
Συµβουλευτική Νοσ/κή
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
∆Μ
12
12
2
2
2
3
3
6
18
10
28
30
ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΑ
ΧΑΡ.
Θ+ΑΠ
Ε
ΣΥΝΟΛΟ
204
Υ
4
7
11
3
5
701
Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ
ΜΕΥ
702
Γεροντολογική Νοσηλευτική
ΜΕΥ
Υ
2
703
Αγωγή Υγείας
ΜΕΥ
Υ
2
2
704
Επιδηµιολογία
ΜΓΥ
Υ
2
2
705
Σεµινάρια Νοσηλευτικής
ΜΕΥ
Υ
3
3
706
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
ΜΕΥ
ΕΥ
2
2
∆Μ
12
5
5
2
4
2
25
30
15
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
-4-
10
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
801
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
802
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
∆Μ
10
20
Θ=ΘΕΩΡΙΑ , ΑΠ= ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ, Ε=ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΓΕ= ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ΜΕΥ=ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ,
ΜΕ=ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ΟΝΑ=ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆Μ=∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΠΡΟΑ= ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ, ΧΑΡ= ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υ= ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΕΥ= ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Από το σύνολο κατ΄επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν
επιτυχώς σε επτά (7) τα οποία µπορούν να επιλέγουν ανεξαρτήτως εξαµήνου φοίτησης. Μπορούν
δηλαδή να επιλέξουν 2 από το ίδιο εξάµηνο
Πρακτική άσκηση
Για την πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη η επιτυχής
ολοκλήρωση των 2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται όλα τα µαθήµατα ειδικότητας
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
Χειρουργική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ
Παθολογική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ
Παθολογία Ι & ΙΙ
Παιδιατρική
Χειρουργική
Παιδιατρική Μαιευτική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Επείγουσα Νοσηλευτική
Περιεγχειριτική Νοσηλευτική
Ψυχιατρική
Πτυχιακή εργασία
Για την ανάληψη θέµατος πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητη
η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει
να συµπεριλαµβάνεται το µάθηµα "Σεµινάρια Νοσηλευτικής".
-5-
ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Για τη Λήψη του Πτυχίου απαιτούνται :
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 38 µαθήµατα
Μαθήµατα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά 7 µαθήµατα
ΣΥΝΟΛΟ 45 µαθήµατα
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Η πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης
-6-