close

Enter

Log in using OpenID

14 Osjecko-baranjska.pdf

embedDownload
/
REPUBLIKA
DRŽAVNI ZAVOD
10000
Zagreb,
HRVATSKA
ZA STATISTIKU
lIica3,
p.p. 80
telefon: (01) 4806-111, telefaks: (01) 4817-666
Klasa:
Uro broj:
950-01/11-01/37
Zagreb,
19. ožujka 2011.
555-13-02-11-14
Na temelju članka 18. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj
2011. godine (Narodne novine, broj 92/10.) i prijedloga Županijskog popisnog povjerenstva za
Osječko-baranjsku županiju, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi
Odluku o imenovanju kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u
Osječko-baranjskoj županiji
J.
Ovom odlukom imenujem
županiji, kako slijedi:
kontrolore za područja pojedinih popisnih centara u Osječko-baranjskoj
1. Ispostava Beli Manastir za provedbu Popisa
2011. u Gradu Belom Manastiru, te općinama Bilje,
Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi,
Petlovac i Popovac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Belić Nada
Bilić Snježana
Boni Jasmina
Borbelj Adela
Božić Dragana
Čatalinac Edita
Ćurilo Suzana
Gorup Jasminka
Grgić Marinov Snježana
Jagić Snježana
Jakovljević Ankica
Janeš Katarina
Lazić Jasmina
Martin Elisabeth
Plužarić Marijana
Ristić Sanela
Tijardović Ivana
Tominac Zvonko
Veselinović Milica
Vinojčić Suzana
2. Ispostava Donji Miholjac za provedbu Popisa
2011. u Gradu Donjem Miholjcu, te općinama
Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i
Viljevo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Benčić Mario
Brkić Martin
Gavranović Igor
Kopić Nina
Kosorjanac Maja
Majdenić Hrvoje
Marinović Zlatko
Samardžić Domagoj
9.
Vajlandić Tamara
3. Ispostava Đakovo za provedbu Popisa 2011. u
Gradu Đakovu, te općinama Drenje, Gorjani,
Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka,
Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Baković Pačarić Ivanka
Baran Miljenko
Barišić Antun
Bilać Ivana
Boban Ivan
Bošnjak Milan
Burazin Nada
Dejanović Vlatka
Filaković Kristina
Kardinal Filip
Klemen Senka
Konjušak Kristina
Kust Terica
Lasić Mirta
Miličević Danijela
Pataki Goran
Pavlović Vedran
Perlić Domagoj
Petric Darija
Stažić Martina
Stažić Tomislav
Sučić Silvija
Vuksanović Vesna
4. Ispostava Našice za provedbu Popisa 2011. u
Gradu Našicama, te općinama Donja Motičina,
Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač:
1.
2.
3.
4.
Glavaš Kristina
Hašpraj Sanja
Horvat Vanja
Kovačević Terezija
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Kučić Jadranka
MedićAna
Mihaljević Marija
Milojković Emina
Paulić Josipa
Peršun Marijana
Ružić Sanja
Sertić Martina
Šimić Ana
Tadić Ivica
Turkalj Ivan
Vukić Gordana
5. Ispostava Osijek za provedbu Popisa 2011. u
Gradu Osijeku, te općinama Antunovac, Čepin, Erdut,
Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Belajević Mile
Bokić Verica
Borozan Marela
Božurić Ivanka
Cajzler Dinko
Čubrilo Jelena
Čuljak Svjetlana
Ćosić Darija
Dubravac Marko
Đeri Josip
Đordan Gordana
Gverieri Ronald
Holjevac Ljilja
Ivelj Ružica
Jerčić Leskur Ivanka
Josipović Iva
Juzvišen Sen ković Željka
Knežević Zorica
Kolundžić Jasmina
Kovač Branka
Krac Tomislav
Kunčak Helena
Kvesić Toska
Ledenčan Lahorija
Leko Ankica
Leventić Mario
Majdandžić Vukičević Marija
Majnik Biljana
Mandić Sandra
Matičić Vjeran
Mitrović Miroslav
Mrak Karolina
Mrak Silvestar
Nagy Milica
Novokmet Davorka
Petelin Zvonimir
Petrović Nora
Pintarić Marina
Pirić Mirela
Popović Bruno
Popović Snježana
Pušić Ankica
Radelić Milka
Rajić Branka
Rukavina Tanja
Sablić Renata
Sabow Alen
Šaravanja Heidi
Šenhof Mirela
Šimić Sandra
Šimunović Sandra
Šiško Sandra
Škorvaga Tomislava
Šmit Irena
Šokčević Dinko
Štern Renata
Šuljug Dubravka
Turkalj Gordana
Tušek Vesna
Ulanicki Marija
Varga Marijana
Vidaković Darko
Videković Marija
Višević Marijana
Vrbošić Ivana
6. Ispostava Valpovo za provedbu Popisa 2011. u
gradovima Belišću i Valpovu, te općinama Bizovac i
Petrijevci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Aleksin Vedrana
Drgalić Goran
Glavaš Marica
Hudovernik Romana
Ivanković Nives
Kaurin Ivanka
Kolar Ninoslav
Muhar Zoran
Poštić Ivan
Vidaković Sanja
Vukelić Kornelija.
II.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
III.
Dostaviti:
1. Županijsko popisno povjerenstvo
2. Arhiva
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
752 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content