close

Enter

Log in using OpenID

charter party agreement ναυλοσυμφωνο the

embedDownload
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
CHARTER PARTY AGREEMENT
ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ
dooBlue Booking ID:
Κωδικός κράτησης dooBlue:
Made on the (dd-mm):
Έγινε την (ηη – μμ):
of the year :
του έτους :
Place:
Τόπος:
Name of Vessel :
Όνομα Πλοίου :
Port of Registry :
Λιμένας Νηολόγησης:
Register No:
Αριθμός Νηολ:.
THE CONTRACTING PARTIES
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Α. The OWNER or by the Authority of the OWNER:
ΠΛΟΙΚΤΗΤΗΣ ή και με την εξουσιοδότηση του ΠΛΟΙΚΤΗΤΗ:
Address:
Διεύθυνση:
Α.Φ.Μ:
Τax Number:
Β.CHARTERER:
ΝΑΥΛΩΤΗΣ:
Tax Office:
Αρμόδια Δ.Ο.Υ:
Identity card or passport No:
Αριθ.Ταυ/τητας ή Διαβ/ρίου:
Tax Reg No:
Α.Φ.Μ:
Διεύθυνση:
Address:
CREWED CHARTER CONDITIONS
ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Charter Period:
Περίοδος Ναυλώσεως:
From (hh:mm):
Από (ωω:λλ):
On (dd-mm-yyyy):
Την (ηη – μμ – χχχχ):
To (hh:mm):
Μέχρι (ωω:λλ):
On (dd-mm-yyyy):
Την (ηη – μμ – χχχχ):
Total days:
Σύνολο ημερών:
Delivery and Re-delivery
Τόπος παράδοσης και επιστροφής
Delivery Port :
Λιμάνι Αναχώρησης:
Re-delivery Port:
Λιμάνι Επιστροφής:
Cruising Area:
Περιοχή Πλου:
Maximum Number of Guests:
Μέγιστος Αριθμός Επιβατών:
Cruising:
Εν Πλω:
Anchored in harbor :
Προσδεμένο σε λιμάνι:
Crew:
Πλήρωμα:
Crew (num. of persons):
Πλήρωμα (αρ. Ατόμων):
Page 1 of 12
Σελίδα (1 από 12)
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
Charter Freight (Euro €) and Method of Payment:
Κόστος Ναύλου (Ευρώ €) και Τρόπος Πληρωμής:
Charter Freight in total, including VAT, excluding APA and relocation costs:
Ναύλος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων Προκαταβολής Προμηθειών και
χρεώσεων για μεταφορά του σκάφους:
Down payment:
Προκαταβολή:
of total freight, i.e.:
του συνολ. ναύλου, δηλ.:
Payable on acceptance of this agreement.
Πληρωτέο με την αποδοχή αυτή της συμφωνίας.
Second installment (if applicable):
Δεύτερη δόση (αν υπάρχει):
of total freight, i.e.:
του συνολ. ναύλου, δηλ.:
Payable no later than (dd-mm-yyyy):
Πληρωτέο έως (ηη-μμ-χχχχ):
Balance:
Υπόλοιπο:
of total freight, i.e.:
του συνολ. ναύλου, δηλ.:
Payable no later than (dd-mm-yyyy):
Πληρωτέο έως (ηη-μμ-χχχχ):
Extra costs (Euro €) and Method of Payment:
Πρόσθετες χρεώσεις (Ευρώ €) και Τρόπος Πληρωμής:
Advance Provisioning Allowance:
Προκαταβολή για Προμήθειες:
of total freight, i.e.:
του συνολ. ναύλου, δηλ.:
Relocation cost (if applicable):
Κόστος για μεταφορά σκάφους (αν υπάρχει):
Payable no later than (dd-mm-yyyy):
Πληρωτέο έως (ηη-μμ-χχχχ):
Payable no later than (dd-mm-yyyy):
Πληρωτέο έως (ηη-μμ-χχχχ):
The above amounts are to be deposited/remitted to the OWNER’s bank account and shall be deemed paid only when cleared.
Τα ανωτέρω ποσά είναι πληρωτέα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος στον λογαριασμό του ΠΛΟΙΚΤΗΤΗ και θεωρούνται πληρωμένα μόνο κατόπιν
επιβεβαίωσης κατάθεσης.
OWNER’s Bank Account Details:
Τραπεζικός Λογαριασμός ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ:
Bank:
Τράπεζα:
Country:
Χώρα:
Account Holder:
Δικαιούχος:
Account #:
Αρ. Λογ/μου:
IBAN:
BIC:
SIGNED by the OWNER
Υπογράφεται από τον ΠΛΟΙΚΤΗΤΗ
SIGNED by the CHARTERER
Υπογράφεται από τον ΝΑΥΛΩΤΗ
For the Hellenic Port Authority
ΘΕΩΡΗΣΗ από την ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ
ότι κατά τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
Νηολ.
Αρ.
αρ. αδείας επαγγ. πλοίου
συμπληρώθηκε και κατατέθηκε αντίγραφο Ναυλοσύμφωνου
Τόπος:
Ημερομηνία:
Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(Τ.Σ.Υ.)
Page 2 of 12
Σελίδα (2 από 12)
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
CLAUSES:
ΑΡΘΡΑ:
Clause 1:
Agreement to let and
hire
The OWNER agrees to let the Yacht to the CHARTERER and not to enter into any other Agreement for the Charter of the
Yacht for the same period.
The Charterer agrees to hire the Yacht and shall pay the Charter Fee, the Advance Provisioning Allowance, in the case he
has agreed that the OWNER arranges the provisioning in his behalf, and any other charges, in cleared funds, on or before
the dates and to the Account specified in this Agreement
΄Αρθρο 1:
Συμφωνία
ενοικίασης
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ συμφωνεί να νοικιάσει το Σκάφος στον ΝΑΥΛΩΤΗ και να μην συνάψει καμία άλλη συμφωνία ναύλωσης
για το Σκάφος για την ίδια περίοδο.
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ συμφωνεί να νοικιάσει το Σκάφος και να πληρώσει το συμφωνημένο Ναύλο, την προκαταβολή για αγορά
προμηθειών, στην περίπτωση που έχει αναθέσει στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ την αγορά προμηθειών, και οποιαδήποτε άλλα
συμφωνημένα ποσά, μέχρι την ημερομηνία και στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει οριστεί από αυτή τη συμφωνία.
Clause 2:
Delivery
The OWNER shall at the beginning of the Charter deliver the Yacht to the Port of Delivery and the Charterer shall take
delivery in full commission and working order, seaworthy, clean, in good condition throughout and ready for service, with
full equipment, including up to date safety and live saving equipment (including life jackets for children if any), as required
by the Yacht’s registration authority and enabling the CHARTERER to use the Yacht as set out in Clause 13. The OWNER
does not warrant her comfort in bad weather conditions for all cruises or passages within the Cruising Area found above.
΄Αρθρο 2:
Παράδοση
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα παραδώσει το Σκάφος την ημερομηνία έναρξης του Ναύλου στο Λιμάνι Αναχώρησης και ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα παραλάβει το σκάφος σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, αξιόπλοο, καθαρό, σε καλή κατάσταση,
εσωτερικά και εξωτερικά, και έτοιμο να αποπλεύσει, με όλο του το εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου σωστικού
εξοπλισμού (συμπεριλαμβάνονται παιδικά σωσίβια, αν επιβαίνουν παιδιά), ως ορίζει η αρχή που έχει νηολογήσει το
σκάφος και επιτρέποντας στο ΝΑΥΛΩΤΗ να χρησιμοποιήσει το Σκάφος ως ορίζεται στον άρθρο 13. Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ
δεν εγγυάται άνετο πλου του σκάφους σε άσχημες καιρικές συνθήκες για οποιαδήποτε πλεύση εντός της Περιοχής
Πλεύσης που αναφέρεται ανωτέρω.
Clause 3:
Re-Delivery
The CHARTERER shall re-deliver the Yacht to the OWNER at the Port of Re-Delivery free of any debts incurred for the
CHARTERER’s account during the Charter Period and in as good condition as when delivery was taken, except for wear
and tear arising from ordinary use. The CHARTERER may, if he wishes, re-deliver the Yacht to the Port of Re-Delivery
and disembark prior to the end of the Charter Period, but such early re-delivery shall not entitle the CHARTERER to any
refund of the Charter Fee.
΄Αρθρο 3:
Επιστροφή
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα επιστρέψει το Σκάφος στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ στο Λιμάνι Επιστροφής άνευ υπολοίπων χρεώσεων που
μπορεί να προέκυψαν κατά την Περίοδο Ναύλωσης για λογαριασμό του ΝΑΥΛΩΤΗ και σε ομοίως καλή κατάσταση ως την
παράδοση, εξαιρουμένης φθοράς από φυσιολογική χρήση. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ μπορεί, αν το επιθυμεί, να επιστρέψει το
Σκάφος στο Λιμάνι Επιστροφής και να αποβιβαστεί προ της λήξεως της Περιόδου Ναυλώσεως, αλλά σε αυτή την
περίπτωση, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων.
Clause 4:
Cruising Area and
Time
The CHARTERER shall restrict the cruising of the Yacht to within the Cruising Area and to within regions in the Cruising
Area. The CHARTERER shall also restrict time under way to six (6) hours per day, unless the Captain, in his sole
discretion, agrees to exceed this time or unless otherwise is agreed among the Undersigned Parties.
΄Αρθρο 4:
Περιοχή και Χρόνος
Πλόων
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα περιορίσει τον πλου του Σκάφους στην Περιοχή Ναύλωσης και σε περιοχές εντός της Περιοχής
Ναύλωσης. Επίσης, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα περιορίσει το χρόνο εν πλω σε έξι (6) ώρες ημερησίως, εκτός αν ο Καπετάνιος, με
δική του κρίση, συμφωνεί να υπερβεί το χρονικό αυτό όριο ή εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των
Υπογεγραμμένων Μερών.
Clause 5:
Maximum Νumber of
Persons,
Responsibility for
Children,
Health of the
Charterer’s Party.
a) The CHARTERER shall not at any time during the Charter Period permit more than the Maximum Number of Guests
Sleeping or Cruising on Board here in stated. As an exception, a reasonable number of visitors could be on board whilst
the Yacht is securely moored in port and at the sole discretion of the Captain.
Άρθρο 5:
Μέγιστος Αριθμός
Ατόμων,
Ευθύνη για Παιδιά,
Υγεία του Ναυλωτή
και των ατόμων που
τον συνοδεύουν.
α) Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν θα επιτρέψει την παραμονή εν πλω ή διανυκτέρευση περισσότερων ατόμων από όσα επιτρέπει η
συμφωνία αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Ναύλωσης. Ως εξαίρεση και με την άδεια του Καπετάνιου, ένας λογικός
αριθμός επιβαινόντων μπορεί να επιβαίνει στο Σκάφος, όσο αυτό είναι ασφαλώς δεμένο στο λιμάνι.
b) If children are taken on board, the CHARTERER shall be fully responsible for their safety, conduct and entertainment.
c) The nature of a yacht charter may render it unsuitable for anybody with physical disability or undergoing medical
treatment. By signature of this Agreement, the CHARTERER warrants the medical, physical and mental, fitness of all
members of the CHARTERER’s party for the voyage contemplated by this Agreement. The CHARTERER and his party
undertake to have all necessary visas and vaccinations for the countries to be visited.
β) Αν επιβαίνουν παιδιά στο Σκάφος, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα είναι πλήρως υπεύθυνος για την ασφάλεια, συμπεριφορά και
διασκέδασή τους.
γ) Η φύση της παραμονής σε ένα νοικιασμένο σκάφος αναψυχής, μπορεί να την καθιστά ακατάλληλη για ορισμένα άτομα
με αναπηρία ή που ακολουθούν συγκεκριμένες ιατρικές θεραπείες. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ
εγγυάται την ιατρική, σωματικά και ψυχικά, υγεία όλων των ατόμων που θα τον συνοδεύουν στο ταξίδι που θα
πραγματοποιηθεί κατά την ισχύ αυτής της Συμφωνίας. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ και όλα τα άτομα που τον συνοδεύουν είναι
υπεύθυνοι για την έκδοση εγγράφων απαραίτητων για το ταξίδι τους (BIZA-διαβατήριο) καθώς και για τυχόντα εμβόλια
που πιθανώς να χρειάζονται για την επίσκεψη ορισμένων περιοχών.
Page 3 of 12
Σελίδα (3 από 12)
Clause 6:
Crew
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
The OWNER shall provide the Crew of the Yacht, according to the laws of the country in which the Yacht is registered and
properly uniformed, fed and insured. The OWNER shall ensure that the Captain and Crew comply with the laws and
regulations of any country into whose waters the Yacht shall enter during the course of this Agreement.
Άρθρο 6:
Πλήρωμα
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα διατηρεί το πλήρωμα του Σκάφους, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία το Σκάφος έχει
νηολογηθεί, σιτισμένο, ασφαλισμένο και κατά τον πρέποντα τρόπο ένστολο. Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ εγγυάται ότι ο Καπετάνιος
και το Πλήρωμα θα συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας στην οποία το Σκάφος
θα εισέλθει κατά τη διάρκεια αυτής της Συμφωνίας.
Clause 7:
Captain’s Authority
a) The OWNER shall ensure that the Captain shows the CHARTERER the same attention as if the CHARTERER were the
OWNER. The Captain shall comply with all reasonable orders given to him by the CHARTERER regarding the
management, operation and movement of the Yacht, wind, weather and other circumstances permitting. The Captain shall
not, however, be bound to comply with any order which, in the reasonable opinion of the Captain, might result in the Yacht
moving to any port or place that is not safe and proper for her to be in, or might result in the CHARTERER failing to redeliver the Yacht upon the expiration of the proper charter period, or would cause a breach of clause 13.
b) Further, without prejudice to any other remedy of the OWNER, if, in the reasonable opinion of the Captain, the
CHARTERER or any of his Guests fail to observe any of the provisions in clause 13 and if such failure continues after the
Captain has given due and specific warning to the CHARTERER in writing in respect to the same, the Captain shall inform
the OWNER and the BROKER(s) and the OWNER may terminate the Charter forthwith or instruct the Captain to return
the Yacht to the Port of Re-Delivery and upon such return the Charter Period shall be terminated. The CHARTERER and
his guests shall disembark, the CHARTERER having settled all outstanding expenses with the Captain before hand and
the CHARTERER shall not be entitled to be refunded any part of the Charter Fee.
c) With particular regard to the use of water sports equipment, as defined in clause 16, the Captain shall have the authority
to prohibit the use by the CHARTERER or any or all of his Guests from the use of any particular water sports equipment if,
in his reasonable opinion, they are not competent to operate such equipment, are behaving in an irresponsible manner, or
are failing to show due concern for others when operating this equipment.
΄Αρθρο 7:
Εξουσία Καπετάνιου
α) Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ εγγυάται ότι ο Καπετάνιος θα δείχνει τη δέουσα προσοχή στο ΝΑΥΛΩΤΗ ως αν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ήταν
ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ. Ο Καπετάνιος θα συμμορφώνεται με όλες τις λογικές διαταγές που ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ του δίδει, σχετικά με
τη διαχείριση, λειτουργία και κίνηση του Σκάφους, όποτε ο αέρας, ο καιρός και άλλες συνθήκες το επιτρέπουν. Ο
Καπετάνιος δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διαταγή η οποία, κατά την λογική και επαγγελματική
άποψή του, μπορεί να καταλήξει στην κίνηση ή παραμονή του Σκάφους σε λιμάνι ή περιοχή που δεν είναι ασφαλές ή
σωστό να βρίσκεται το Σκάφος, ή που μπορεί να καταλήξει στη καθυστερημένη επιστροφή στου Σκάφους στο Λιμάνι
Επιστροφής στη Συμφωνημένη ημερομηνία λήξης του Ναύλου, ή που θα αποτελούσε παραβίαση του όρου 13.
β) Επιπροσθέτως, μετ' επιφυλάξεως παντός δικαιώματος ή προνομίου του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, αν, κατά τη λογική κρίση του
Καπετάνιου, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ή οποιοσδήποτε από τους Συνοδούς του δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του όρου 13 και
αν η μη συμμόρφωση συνεχίζεται κατόπιν προειδοποίησης και γραπτής ενημέρωσης του Καπετάνιου προς το ΝΑΥΛΩΤΗ,
ο Καπετάνιος θα ενημερώσει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ και τον/τους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ες και ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ δύναται να
τερματίσει το Ναύλο επί τόπου ή να διατάξει τον Καπετάνιο να επιστρέψει το Σκάφος στο Λιμάνι Επιστροφής και κατόπιν
να τερματίσει τον Ναύλο. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ και οι Συνοδοί του θα αποβιβαστούν, εφ όσων ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει
αποπληρώσει στον Καπετάνιο οποιεσδήποτε υπολοίπουσες πληρωμές και ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν θα έχει κανένα δικαίωμα
επιστροφής οποιουδήποτε μέρους του Συμφωνημένου ποσού Ναύλωσης.
γ) Με έμφαση στη χρήση των θαλασσίων μέσων αναψυχής που παρέχονται με το Σκάφος, ως ορίζονται στο άρθρο 16, ο
Καπετάνιος έχει την εξουσία να απαγορεύσει στο ΝΑΥΛΩΤΗ και σε οποιονδήποτε ή σε όλους από τους Συνοδούς του τη
χρήση οποιωνδήποτε θαλασσίων μεσών αναψυχής αν, κατά τη λογική του κρίση, δεν είναι ικανοί να χειριστούν το σχετικό
εξοπλισμό, συμπεριφέρονται κατά τρόπο ανεύθυνο, ή δεν δείχνουν τη δέουσα προσοχή στους άλλους κατά το χειρισμό
του εξοπλισμού αυτού.
Clause 8:
Operating Costs
The CHARTERER shall be responsible for the operating costs, as specifically defined under "CONDITIONS" or Page Two
of this Agreement, for the entire Charter Period for himself and his Guests. Having paid the Advance Provisioning
Allowance (A.P.A.) to the OWNER (through the Broker’s account or directly), as required by this Agreement, the
CHARTERER shall be advised by the Captain, at intervals, as to the disbursement of the A.Ρ.Α. and shall, if the balance
remaining becomes insufficient, in the light of current expenditure, pay to the Captain, in cash, a sufficient sum to maintain
an adequate credit balance.
Prior to disembarkation at the end of the Charter Period, the Captain shall present to the CHARTERER a detailed account
of expenditure with as many supporting receipts as possible, and the CHARTERER shall pay to the Captain, in cash, the
balance of the expenses, or the Captain shall repay to the CHARTERER, in cash, any balance overpaid, as the case may
be.
Payment for special requirements or equipment, shore transport or excursions or any other expenses not customarily
considered part of the Yacht's operating costs may be required to be paid via the BROKER' s account in advance or to the
Captain on boarding in addition to the A.P.A.
Unless specific alternative arrangements have been made in writing, in advance, all payments for operating costs etc, shall
be payable in cash in the same currency as the Charter Fee. Payment by cheque, credit card or other negotiable
installment is not acceptable due tο the itinerant nature of the Yacht's seasonal schedule and the CHARTERER should
therefore ensure that he carries sufficient cash to cover all reasonably foreseeable expenses or arrange to deposit
additional funds with the BROKER.
Page 4 of 12
Σελίδα (4 από 12)
Άρθρο 8:
Λειτουργικά Έξοδα
Clause 9:
Delay in Delivery
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για τα λειτουργικά έξοδα, όπως ορίζονται στην παράγραφο «Συνθήκες» ή την δεύτερη
σελίδα αυτής της Συμφωνίας, όλης της Περιόδου Ναύλωσης, για τον εαυτό του και τους Συνοδούς του. Έχοντας πληρώσει
την Προκαταβολή για Προμήθειες (Π.Π.) στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ (μέσω του μεσίτη ή απευθείας), ως ορίζεται από αυτή τη
Συμφωνία, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ενημερώνεται από τον Καπετάνιο σε τακτά διαστήματα, σχετικά με το υπόλοιπο της Π.Π. και
σε περίπτωση που το υπόλοιπο κριθεί ανεπαρκές, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα πρόσφατα έξοδα, θα πληρώσει στον
Καπετάνιο, σε μετρητά, ένα επαρκές ποσό ώστε η Π.Π. να παραμένει σε πίστωση.
Προ της αποβίβασης, στο τέλος της Περιόδου Ναύλωσης, ο Καπετάνιος θα παρουσιάσει τον ΝΑΥΛΩΤΗ έναν αναλυτικό
λογαριασμό εξόδων με όσες περισσότερες αποδείξεις δύναται, και ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πληρώσει τον Καπετάνιο, με μετρητά,
οποιοδήποτε υπολοίπων ποσό, ή ο Καπετάνιος θα επιστρέψει στον ΝΑΥΛΩΤΗ, με μετρητά, οπουδήποτε ποσό έχει
περισσέψει από την Π.Π.
Όλες οι πληρωμές για λειτουργικά έξοδα κ.λπ. θα εξοφλούνται σε μετρητά στο ίδιο νόμισμα με το αυτό του Ναύλου, εκτός
αν έχει γίνει, εκ των προτέρων και γραπτώς, διαφορετικός διακανονισμός. Πληρωμές με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή
οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν είναι δεκτές λόγω της περιοδεύουσας φύσης του εποχικού προγράμματος του Σκάφους και
επομένως, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πρέπει είναι εφοδιασμένος με επαρκή ποσότητα μετρητών για την κάλυψη όλων των λογικά
προβλέψιμων εξόδων ή να έχει πρότερο διακανονισμό με τον ΜΕΣΙΤΗ του για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
a) If the OWNER fails to deliver the yacht at the Port of Delivery at the commencement of the Charter Period, the OWNER
will allow the CHARTERER demurrage pro rate for every day or part of day lost or if it be mutually agreed the OWNER
shall allow a pro rata extension of the Charter Period.
b) If by reason of force majeure the OWNER fails to deliver the yacht within forty-eight (48) hours or a period equivalent to
one-seventh (l/7'h) of the Charter Period, whichever period is shorter, from the due time of delivery, the CHARTERER shall
be entitled to treat this Agreement as terminated. The CHARTERER΄ s exclusive remedy will be to receive repayment
without interest of the full amount of payments made by him to the OWNER or BROKER(s). Alternatively, if the parties
mutually agree and subject to the bookings of the yacht, the Charter Period shall be extended for a period equal to that
which shall have elapsed between the date of delivery and the date of the actual delivery of the Yacht.
c) If the OWNER fails to deliver the yacht at the Port of Delivery at the commencement of the Charter Period in accordance
to article b of this clause, other than by reason of force majeure, the CHARTERER shall be entitled to treat this Agreement
as repudiated by the OWNER. The CHARTERER will be entitled to repayment without interest of the full amount of all
payments made by him to the OWNER or BROKER(s), and shall in addition be paid by the OWNER liquidated damages,
calculated and paid forthwith on the following scale (measure of the scale to be the date of acknowledge regarding the
failure of on time deliver):
I) If the CHARTERER is informed three (3) months or more before commencement of the Charter Period, an
amount equivalent to 7,5% of the Charter Fee.
II)If the CHARTERER is informed more than fourteen (14) days but less than three (3) months before
commencement of the Charter Period, an amount equivalent to fifteen percent (15%) of the Charter Fee.
III)If the CHARTERER is informed less than fourteen (14) days before commencement of the Charter Period,
an amount equivalent to twenty five percent (25%) of the Charter Fee.
d) Alternatively to the repayment of the full amount and the liquidated damages set forth in article c of clause 9,
the OWNER may offer to the CHARTERER for the same Charter Period and Charter Fees another yacht
upgraded to the yacht initially agreed to in regard to size, comfort and services. In the case of replacement of
the yacht, this is agreed by the Undersigned parties if the CHARTERER gives consent on this.
΄Αρθρο 9
Καθυστέρηση
Παράδοσης από το
Λιμάνι Αναχώρησης
.
α) Εάν ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ καθυστερήσει την παράδοση του σκάφους στο Λιμάνι Παράδοσης (Αναχώρησης) στην αρχή της
Περιόδου Ναύλωσης, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα αποζημιώσει τον ΝΑΥΛΩΤΗ κατ’ αναλογία για κάθε μέρα ή μέρος ημέρας που
έχει χαθεί ή εάν υπάρξει αμοιβαία συμφωνία, Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα επιτρέψει μια κατ’αναλογία παράταση της Περιόδου
του Ναύλου.
β) Εάν λόγω ανωτέρας βίας, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν παραδώσει το σκάφος μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες ή μέσα σε μια
περίοδο ίση με το ένα έβδομο (1/7) της Περιόδου Ναύλωσης, όποιο έρθει πρώτο, από την ημερομηνία παράδοσης, ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να θεωρήσει το Ναυλοσύμφωνο ως λήξαν. Η αποκλειστική αποζημίωση του ΝΑΥΛΩΤΗ
θα είναι να του επιστραφεί η πληρωμή χωρίς τόκο του συνολικού ποσού που έδωσε στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ή τον/τους
ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΣ. Εναλλακτικά, εάν τα δύο μέρη έρθουν σε αμοιβαία συμφωνία και στην περίπτωση που το επιτρέπουν οι
κρατήσεις του σκάφους, η περίοδος της Ναύλωσης θα παραταθεί για μια περίοδο ίση με αυτήν που θα έχει περάσει μεταξύ
της ημερομηνίας παράδοσης και της ημερομηνίας που τελικά παραδόθηκε το σκάφος.
γ) Εάν ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν παραδώσει το σκάφος στο Λιμάνι Αναχώρησης στην αρχής της Περιόδου Ναύλωσης
σύμφωνα με την παράγραφο β) αυτού του άρθρου, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει το
δικαίωμα να θεωρήσει αυτό το Ναυλοσύμφωνο σαν μην αναγνωρισμένο από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει το
δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ χωρίς τόκο, του συνολικού ποσού ή όλων των πληρωμών
που έδωσε στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ή τον/τους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ΤΕΣ και επί πλέον θα πληρωθεί από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ
ρευστοποιημένη αποζημίωση, υπολογισμένη και πληρωτέα πάραυτα με την ακόλουθη κλίμακα (η μέτρηση της κλίμακας θα
είναι η αναγνωρισμένη ημερομηνία που δεν παραδόθηκε το σκάφος).
Ι) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενημερωθεί τρείς (3) μήνες πριν το ξεκίνημα της Περιόδου Ναύλωσης, θα του επιστραφεί ένα ποσόν
ανάλογο με το 7,5% του Συνολικού Ναύλου.
ΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενημερωθεί περισσότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες αλλά λιγώτερο από τρείς (3) μήνες πριν το
ξεκίνημα της Περιόδου Ναύλωσης, θα του επιστραφεί ένα ποσό ανάλογο με το 15% του Συνολικού Ναύλου.
ΙΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενημερωθεί λιγώτερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από το ξεκίνημα της Περιόδου Ναύλωσης,
θα του επιστραφεί ένα ποσό ανάλογο με το 25% του συνολικού ναύλου
δ) Εναλλακτικά από την εξόφληση του πλήρους ποσού και της εξόφλησης των αποζημιώσεων που παρουσιάζονται στην
παράγραφο γ), άρθρο 9, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί να προσφέρει στον ΝΑΥΛΩΤΗ για την ίδια περίοδο Ναύλωσης και την
ίδια τιμή Ναύλου, ένα άλλο σκάφος καλύτερης ταξινόμησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί στην αρχή, όσον αφορά το
μέγεθος, την άνεση και την εξυπηρέτηση. Σε περίπτωση αντικατάστασης του σκάφους, αυτό συμφωνείται από τα
Υπογράφοντα Μέρη, εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δώσει την συγκατάθεσή του.
Page 5 of 12
Σελίδα (5 από 12)
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
Clause 10:
Delay in Re-Delivery
΄
a) If re-delivery of the Yacht is delayed by reason of force majeure, re-delivery shall be effected as soon as possible
thereafter and in the meantime the conditions of this Agreement shall remain in force but without penalty or additional
charge against the CHARTERER.
b) if the CHARTERER fails to re-deliver the Yacht to the OWNER at the Port of Re-Delivery due to intentional delay or
change of itinerary against the Captain's advice, then the CHARTERER shall pay forthwith to the OWNER demurrage at
the daily rate plus forty percent (40%) of the daily rate, and if delay in re-delivery exceeds twenty-four (24) hours, the
CHARTERER shall be liable to indemnify the OWNER or any loss or damage which the OWNER shall suffer by reason of
deprivation of use of the Yacht or cancellation of, or delay in delivery under, any subsequent charter of the Yacht.
Αρθρο 10
Καθυστέρηση
Παράδοσης στο
Λιμάνι Επιστροφής
Clause 11:
Cancellation by the
Charterer
α) Εάν η παράδοση του σκάφους στο λιμάνι επιστροφής καθυστερήσει λόγω ανωτέρας βίας, η παράδοση θα γίνει το
ταχύτερο δυνατόν και στο μεταξύ οι όροι αυτού του ναυλοσυμφώνου θα είναι σε ισχύ χωρίς κυρώσεις ή πρόσθετες
επιβαρύνσεις εις βάρος του ΝΑΥΛΩΤΗ.
β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν παραδώσει το Σκάφος του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ στο Λιμάνι Επιστροφής λόγω σκόπιμης καθυστέρησης
ή αλλαγής δρομολογίου κόντρα στις συμβουλές του Καπετάνιου, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πληρώσει άμεσα στον
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ το κόστος αργοπορίας με βάση την ημερήσια ισοτιμία με επι πλέον σαράντα τοις εκατό (40%) του
ημερήσιου κόστους και εάν η καθυστέρηση στην επιστροφή του σκάφους υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες, ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πρέπει να αποζημιώσει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα υποστεί ο
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ λόγω της στέρησης χρήσης του Σκάφους ή της ακύρωσης, ή της παράδοσης στον επόμενο Ναυλωτή του
Σκάφους.
a) Should notice of cancellation of this Agreement be given by the CHARTERER on or at any time before, commencement
of the Charter Period, or should the CHARTERER fail after having been given notice to pay any amount payable under this
Agreement, the OWNER shall be entitled to retain the full amount of all payments made by the CHARTERER prior to
cancellation.
b) Without prejudice to the OWNER's remedies in (a) above, if the OWNER is able to re-let the yacht to another Charterer
for all or part of the Charter Period and under the same conditions or reduced price then the OWNER or the BROKER on
his behalf shall refund to the CHARTERER such net balance as is due to the CHARTERER after re-letting which is to be
calculated upon the following basis:
The original Charter Fee, net of commissions, shall be deducted from the net hire for the Charter Period due to the
OWNER from the re-letting, To this figure is to be added all reasonable additional expenses, including commissions,
incurred by the ONWER on re-letting. The figure as calculated will be deducted from the monies actually received from the
CHARTERER and any remaining credit balance due to the CHARTERER will be repaid. The intention is that the OWNER
shall not receive less in net proceeds from any re-letting than would have been received if the original Agreement has been
fulfilled. The OWNER shall use his best endeavors to re-let the yacht and shall not unreasonably withhold his agreement,
to re-let, although charters, which may reasonably be considered detrimental to the yacht, its reputation, its crew or its
schedule may be refused.
΄Αρθρο 11
Ακύρωση από τον
ΝΑΥΛΩΤΗ
α) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ακυρώσει αυτό το Ναυλοσύμφωνο πριν την έναρξη ή κατά την Περίοδο Ναύλωσης, ή εάν ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν πληρώσει τυχόν χρεωστούμενα ποσά τα οποία του έχουν ζητηθεί, σύμφωνα με αυτό το Ναυλοσύμφωνο,
ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να κρατήσει ολόκληρο το ποσόν όλων των πληρωμών που έχουν γίνει από τον
ΝΑΥΛΩΤΗ πριν από την ακύρωση.
β) Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα στο (α) ανωτέρω, εάν ο
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ έχει την δυνατότητα να ξανα-ναυλώσει το Σκάφος σε άλλον Ναυλωτή για όλη ή μέρος της Περιόδου
Ναύλωσης και κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή σε μειωμένη τιμή, τότε ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ ή ο ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ, για
λογαριασμό του, θα επιστρέψει στον ΝΑΥΛΩΤΗ την καθαρή διαφορά, μετά την επαναμίσθωση, διαφορά η οποία θα
υπολογιστεί ως κατωτέρω:
Η αρχική ναυλομίσθωση, καθαρή από προμηθειες, θα αφαιρεθεί από την καθαρή μίσθωση για την Περίοδο Ναύλωσης που
οφείλεται στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ από την επαναμίσθωση. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν όλα τα λογικά έξοδα,
συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, με τις οποίες επιβαρύνθηκε Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ για την επαναμίσθωση. Το ποσό
που υπολογίστηκε θα αφαιρεθεί από τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τον ΝΑΥΛΩΤΗ και το εναπομείναν πιστωτικό
υπόλοιπο που οφείλεται στον ΝΑΥΛΩΤΗ θα του επιστραφεί. Η πρόθεση είναι ότι ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν θα λάβει λιγώτερο
σε καθαρά έσοδα από οποια επαναμίσθωση από το ποσό που θα ελάμβανε εάν είχε πραγματοποιηθεί το αρχικό
Ναυλοσύμφωνο. Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα προσπαθήσει όσο καλύτερα μπορεί να ξαναμισθώσει το Σκάφος και δεν θα
αρνηθεί αδικαιολόγητα την συγκατάθεσή του για επαναμίσθωση. Βέβαια ναυλώσεις που μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες
για το Σκάφος, την φήμη του, το πλήρωμά του ή το πρόγραμμα πλεύσης του, έχει κάθε δικαίωμα να τις αρνηθεί.
Page 6 of 12
Σελίδα (6 από 12)
Clause 12:
Breakdown or
disablement
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
a) If, after delivery, the Yacht at any time is disabled by breakdown of machinery, grounding, collision or other cause so as
to prevent reasonable use of the Yacht by the CHARTERER for a period of not less than twelve (12) consecutive hours or
one-seventh (l/7'h) of the Charter Period, whichever is the larger, and not more than forty-eight (48) consecutive hours or
one-seventh (l/7,h) of the Charter Period, whichever is the shorter, (and the disablement has not been brought about by any
act or default of the CHARTERER), the OWNER shall make a pro rate return of the Charter Fee from the date and time
when the Yacht was disabled or became unfit for use. Alternatively, if the parties mutually agree and subject to the
circumstances, the Charter Period shall be extended by a time equivalent to the disablement, If the CHARTERER
considers the circumstances justify the invoking of this Clause, he shall give immediate notice in writing to the Captain that
he wishes to do so.
b) If, however, the Yacht is lost, or is so extensively disabled as aforesaid that the Yacht cannot be repaired within a period
of forty-eight (48) hours or one-seventh (I/7th) of the Charter Period, whichever is the shorter, the CHARTERER may
terminate this Agreement by notice in writing to the OWNER or the BROKER(s) or, if no means of communications is
possible, to the Captain on the OWNER's behalf, and as soon as practicable after such termination the Charter Fee shall
be repaid by the OWNER pro rate without interest for that part of the Charter Period remaining after the date and time that
the loss or disablement occurred. In these circumstances the CHARTERER may effect Re-Delivery by giving up
possession of the yacht where she lies. The CHARTERER shall be entitled to recover from the OWNER the reasonable
cost of returning himself and his passengers to the Port of Re-Delivery by scheduled services, together with any
accommodation expenses necessary for this purpose,
c) Article a and b of clause 12 shall not be valid for time charters, where there are special clauses in the case of
breakdown or disablement.
΄Αρθρο 12 :
Βλάβη ή
ανικανότητα
πλεύσης
α) Εάν μετά την παράδοση στον Ναυλωτή, το Σκάφος πάθει οποιαδήποτε βλάβη ή ανικανότητα για πλεύση λόγω
μηχναικής βλάβης, προσάραξη, σύγκρουση ή κάποια άλλη αιτία η οποία θα εμποδίζει την λογική χρήση του Σκάφους από
τον Ναυλωτή για μια περίοδο όχι μικρότερη από δώδεκα (12) συνεχείς ώρες ή ένα έβδομο της Περιόδου Ναυλώσεως,
οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, και όχι περισσότερο από σαράντα οκτώ (48) συνεχείς ώρες ή ένα έβδομο (1/7) της
Περιόδου Ναυλώσεως, όποιο είναι λιγώτερο (και η βλάβη δεν έχει προκύψει από ενέργειες ή παραλείψεις του ΝΑΥΛΩΤΗ),
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πρέπει να επιστρέψει αναλογικά από το Κόστος Ναύλωσης από την ημερομηνία και ώρα που το
Σκάφος ακινητοποίήθηκε ή κατέστη ανίκανο για χρήση. Εναλλακτικά, εάν και οι δύο Υπογράφοντες συμφωνήσουν,
ανάλογα με τις συνθήκες, η Περίοδος Ναύλωσης μπορεί να παραταθεί σε χρόνο ανάλογο με την ακινητοποίηση. Εάν ο
ΝΑΥΛΩΤΗΣ θεωρήσει ότι οι συνθήκες δικαιολογούν την επίκληση αυτού του άρθρου, θα ενημερώσει αμέσως γραπτώς
τον Καπετάνιο ότι επιθυμεί να κάνει κάτι τέτοιο.
β) Εάν όμως το Σκάφος χαθεί, ή έχει τέτοια μεγάλη βλάβη ώστε όπως ανεφέρθη ανωτέρω, το Σκάφος δεν μπορεί να
επισκευαστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή ένα έβδομο (1/7) της Περιόδου Ναύλωσης, οποιοδήποτε είναι μικρότερο,
ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ μπορεί να διακόψει αυτό το Ναυλοσύμφωνο με γραπτή αναγγελία στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, ή τον/τους
ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ΤΕΣ, ή εάν δεν υπάρχει μέσον επικοινωνίας, στον Καπετάνιο για λογαριασμό του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, και
όσον δυνατόν γίνεται, μετά από αυτή την διακοπή, το Κόστος Ναύλωσης θα επιστραφεί αναλογικά από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ
άτοκα, για το μέρος εκείνο της Περιόδου Ναύλωσης που απομένει μετά την ημερομηνία και ώρα που συνέβη η απώλεια ή
η ακινητοποίηση του Σκάφους. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ μπορεί να κάνει την Επιστροφή,
παραδίδοντας το Σκάφος εκεί που βρίσκεται. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να λάβει επιστροφή λογικού ποσού
χρημάτων από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ που να καλύπτει την επιστροφή του ίδιου και των συνεπιβατών του στο Λιμάνι
Παράδοσης, με άλλα μέσα μεταφοράς, καθώς και με τα πιθανά απαραίτητα έξοδα παραμονής του (σε ξενοδοχείο), για τον
λόγο αυτό.
γ) Η παράγραφος α και β του άρθρου 12 δεν ισχύει για χρονοναύλους, όπου υπάρχουν ειδικά άρθρα σε περίπτωση
βλάβης ή ανικανότητας πλεύσης.
Clause 13:
Use of the Yacht
a) The CHARTERER shall use the Yacht exclusively as a pleasure vessel for the use of himself and his Guests. The
CHARTERER shall ensure that no pets or other animals are brought on board the Yacht without the consent in writing of
the OWNER. The CHARTERER shall ensure that the behavior of himself and his Guests shall not cause a nuisance to any
person or bring the Yacht into disrepute.
The CHARTERER shall comply, and shall ensure that his Guests comply, with the laws and regulations of any country into
whose waters the Yacht shall enter during the course of this Agreement. The CHARTERER shall ensure that any bonded
stores or other merchandise which may already be aboard the Yacht, or may be brought aboard the Yacht during the
Charter, are cleared through Customs before being taken ashore, if required by the laws and regulations.
The Captain shall promptly draw the CHARTERER's attention to any infringement of these terms by himself or his Guests,
and if such behavior continues after this warning, the Captain shall inform the OWNER or his BROKER, and the OWNER
may, by notice in writing given to the CHARTERER, terminate this Agreement in accordance with Clause 7 of this
Agreement.
b) If the CHARTERER or any of his Guests shall commit any offence contrary to the laws and regulations of any country
which results in any member of the crew of the Yacht being detained, fined or imprisoned, or the Yacht being detained,
arrested, seized or fined the CHARTERER shall indemnify the OWNER against all loss damage and expense incurred by
the OWNER as a result, and the OWNER may, by notice to the CHARTERER, terminate this Agreement forthwith.
It is also specifically understood that the possession or use of any illegal drugs or any weapons (including particularly
firearms) shall be sufficient reason for the OWNER to terminate the Charter forthwith without refund or recourse against
the OWNER.
Page 7 of 12
Σελίδα (7 από 12)
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
‘ Αρθρο 13 :
α) Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα κάνει χρήση του Σκάφους αποκλειστικά ως σκάφος αναψυχής για χρήση του ιδίου και των
Χρήση του Σκάφους
Προσκεκλημένων του. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα εξασφαλίσει ότι δεν θα βρίσκονται επί του Σκάφους κατοικίδια ή άλλα ζώα, χωρίς
την γραπτή συγκατάθεση του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα εγγυηθεί ότι η συμπεριφορά η δική του και των
Προσκεκλημένων του δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν ή δυσφημίσει το Σκάφος.
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα συμμορφωθεί, και θα εξασφαλίσει ότι και οι Προσκεκλημένοι του θα συμμορφωθούν, με τους νόμους και
τους κανονισμούς της χώρας εντός των υδάτων της οποίας θα εισέλθει το Σκάφος κατά την διάρκεια του Ναυλοσυμφώνου.
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα εγγυηθεί ότι οποιεσδήποτε προμήθειες ή άλλο εμπόρευμα το οποίο πιθανόν να βρίσκεται ήδη επί του
Σκάφους, ή μπορεί να φορτωθεί στο Σκάφος κατά την διάρκεια του Ναύλου, θα εκτελωνισθούν προτού βγουν στη στεριά,
εάν αυτό απαιτείται από τους νόμους και τους κανονισμούς.
Ο Καπετάνιος θα επιστήσει άμεσα την προσοχή του ΝΑΥΛΩΤΗ εάν αυτός ή οι Προσκεκλημένοι του παραβούν κάποιον
απ’αυτούς τους όρους και αν η συμπεριφορά αυτή συνεχίσει μετά από αυτήν την προειδοποίηση, ο Καπετάνιος θα
πληροφορήσει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ, και ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί να ενημερώσει τον ΝΑΥΛΩΤΗ
γραπτώς ότι διακόπτεται το Ναυλοσύμφωνο σύμφωνα με το Άρθρο 7 αυτού του Ναυλοσύμφωνου.
β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ή κάποιος από τους Προσκεκλημένους του παραβούν τους νόμους ή τους κανονισμούς
οποιασδήποτε χώρας, πράγμα που θα φέρει ως αποτέλεσμα την κράτηση κάποιου μέλους τους πληρώματος του
Σκάφους, την επιβολή προστίμου, ή τη φυλάκιση, ή την κράτηση ή κατάσχεση του Σκάφους, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα
αποζημιώσει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ για κάθε απώλεια ή κόστος που θα υποστεί ως αποτέλεσμα αυτών ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ, και
ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί, κατόπιν αναγγελίας στον ΝΑΥΛΩΤΗ να διακόψει άμεσα το Ναυλοσύμφωνο. Εννοείται βέβαια
ότι η κατοχή ή χρήση παράνομων ναρκωτικών ή όπλων (συμπεριλαμβανομένων ειδικώς πυροβόλων όπλων) θα είναι
επαρκής λόγος ώστε ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ να διακόψει άμεσα το Ναυλοσύμφωνο χωρίς επιστροφή χρημάτων ή προσφυγή
εναντίον του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
Clause 14:
Non-Assignment
The CHARTERER shall not assign this Agreement, sub-let the Yacht or part with control of the yacht without the consent
in writing of the OWNER, which consent may be on such terms as the OWNER thinks fit.
΄Αρθρο 14
Μη-εκχώρηση
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν θα εκχωρήσει αυτό το Ναυλοσύμφωνο, δεν θα υπενοικιάσει το Σκάφος και δεν θα εγκαταλείψει τον
έλεγχο του σκάφους χωρίς την γραπτή συμφωνία του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, η δε συμφωνία αυτή θα γίνει με τους όρους που ο
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θεωρεί πρέποντες.
Should the OWNER agree to sell the Yacht after the signing of this Charter Agreement, but before delivery to the
CHARTERER, the OWNER shall immediately give notice of such sale in writing to the CHARTERER and the BROKER(s).
Should the vessel be sold one of the following provisions will apply:
Clause 15:
Sale of the Yacht
a) The OWNER shall arrange for the Buyer to take over the Charter Agreement and perform the Charter on the same
terms and conditions by way of a new Charter Agreement between the involved parties. Shall the Charter not be performed
on the same terms and conditions and with the same crew or Yacht of similar or superior standard, the CHARTERER is
entitled to refuse signing of a new Charter Agreement.
If the Buyer is unwilling or unable to fulfill the Charter Agreement, the OWNER hereby procures the Charter of a
replacement yacht of similar or superior standard and on the same Charter Fee, Shall the replacement Yacht not be of
similar or superior standard, equivalent crew and expenses, then the CHARTERER is entitled to refuse the replacement
Yacht.
b) Should the CHARTERER in accordance to article b of this clause, not sign a new Charier Agreement, or reject the
proposed replacement, the CHARTERER will be entitled to repayment without interest of the full amount of all payments
made by him, and shall in addition be paid by the OWNER liquidated damages, calculated and paid forthwith on the
following scale:
I) If the CHARTERER is informed three (3) months or more before commencement of the Charter Period, an amount
equivalent to 7,5% of the Charter Fee.
II) If the CHARTERER is informed more than fourteen (14) days but less than three (3) months before commencement
of the Charter Period, an amount equivalent to fifteen percent (15%) of the Charter Fee.
Ill) If the CHARTERER is informed less than fourteen (14) days before commencement of the Charter Period, an
amount equivalent to twenty five percent (25%) of the Charter Fee,
The BROKER's commission is deemed earned on the signing of this Contract and the OWNER shall pay the whole of the
commission forthwith.
Page 8 of 12
Σελίδα (8 από 12)
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
΄Αρθρο 15
Πώληση του Σκάφους
Εάν ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ συμφωνήσει την πώληση του Σκάφους αφού έχει υπογράψει αυτό το Ναυλοσύμφωνο, αλλά
προτού το παραδώσει στον ΝΑΥΛΩΤΗ, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πρέπει αμέσως να ενημερώσει για την πώληση αυτή τον
ΝΑΥΛΩΤΗ ή τον/τους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ΤΕΣ γραπτώς. Εάν πωληθεί το σκάφος θα ισχύσει ενας από τους ακόλουθους
όρους:
α) Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα φροντίσει ώστε ο Αγοραστής να παραλάβει το Ναυλοσύμφωνο και να φέρει εις πέρας τον Ναύλο
κάτω από τους ίδιους όρους και προυποθέσεις ετοιμάζοντας ένα νέο Ναυλοσύμφωνο μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων
μερών. Εάν ο Ναύλος δεν γίνει κάτω από τους ίδιους όρους και προυποθέσεις και με το ίδιο πλήρωμα και Σκάφος του
ιδίου επιπέδου ή καλύτερου, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή του νέου Ναυλοσύμφωνου.
Εάν ο αγοραστής δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το Ναυλοσύμφωνο, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ προτείνει προς
αντικατάσταση, την Ναύλωση ενός Σκάφους ιδίου ή καλύτερου επιπέδου με τον ίδιο Ναύλο. Εάν το σκάφος
αντικατάστασης δεν είναι του ίδου ή καλύτερου επιπέδου, με το ανάλογο πλήρωμα και κόστος, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ μπορεί
να αρνηθεί το σκάφος αντικατάστασης.
β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ, σύμφωνα με τον όρο β αυτού του άρθρου, δεν υπογράψει ένα νέο Ναυλοσύμφωνο, ή απορρίψει
το ναυλοσύμφωνο αντικατάστσης, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δικαιούται να πάρει πίσω το σύνολο των χρημάτων του χωρίς τόκο και
επιπλέον θα πληρωθεί από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ αποζημίωση σε ρευστό, που θα έχει υπολογισθεί και θα πληρωθεί
αμέσως, σύμφωνα με την ακόλουθα κλίμακα :
Ι) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενημερωθεί τρείς (3) μήνες ή περισσότερο πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, θα
αποζημιωθεί με το αντίστοιχο του 7,5% του Ναύλου.
ΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενημερωθεί περισσότερο από δεκατέσσερις (14) μέρες αρά λιγώτερο από τρεις (3) μήνες πριν από
την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, θα αποζημιωθεί με ένα ποσό αντίστοιχο του 15% του Ναύλου.
ΙΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενημερωθεί λιγώτερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης,
θα αποζημιωθεί με 25% του Ναύλου.
Η προμήθεια του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ θεωρείται ότι έχει ληφθεί κατά την υπογραφή αυτού του Συμφώνου, και ο
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πληρώσει άμεσα όλη την προμήθεια.
Clause 16:
Insurance
a) The OWNER shall insure the Yacht in accordance with paragraph 1 - clause 8 on N.2743/99 and specifically:
I) for third parties liability for death, personal injury of Guests and third parties caused by collision, shipwreck or any
other causes, and for an amount of at least three hundred thousand (300.000) Euro, regardless the number of persons.
II) for third parties liability for material damage to Guests and third parties caused by collision, shipwreck or any other
causes, and for an amount of at least one hundred and fifty thousand (150.000) Euro
III) for sea pollution and with insurance of at least ninety thousand (90.000) Euro.
b) Additionally, the OWNER shall have insurance coverage against liabilities caused by the use of water sports equipment,
as per paragraph 3 in clause 7 of this Charter Agreement. The insurance shall also cover war and strikes and include
insurance of Crew against injuries and/or Third Party liabilities incurred during the course of their employment.
c) All such insurances (a & b) shall be on such Terms and subject to such deductibles as are customary for a vessel of the
Yacht's size mid type. Copies of the relevant insurance documentation shall be available for inspection by the
CHARTERER prior to the Charter on reasonable notice to the Captain, and shall be carried on board the Yacht.
d) The CHARTERER shall carry independent insurance for Personal Effects whilst on board or ashore and for any Medical
or Accident expenses incurred other than as covered under the Yacht's insurance as per I and II of clause 16. It is also
agreed that Cancellation and Curtailment insurance is not included in this Agreement.
΄Αρθρο 16
Ασφάλεια
α) Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα ασφαλίσει το Σκάφος σύμφωνα με την παράγραφο 1 - ΄Αρθρο 8 του Ν.2743/99 και πιο
συγκεκριμένα :
Ι) Προς τρίτους ευθύνη θανάτου, προσωπικού τραυματισμού των Προσκεκλημένων και τρίτων, οφειλόμενη σε σύγκρουση,
ναυάγιο ή άλλες αιτίες, και για ποσόν τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, αδιάφορο του αριθμού των
ατόμων.
ΙΙ) για τρίτους ευθύνη για υλικές ζημιές των Προσκεκλημένων και τρίτους, οφειλόμενη σε σύγκρουση, ναυάγιο ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία, και για ποσόν τουλάχιστον εκατόν πενήτα χιλιάδων (150.000) Ευρώ.
ΙΙΙ) Για μόλυνση της θάλασσας και για ασφάλεια τουλάχιστον εννηνήντα χιλιάδων (90.000) Ευρώ.
β) Επιπροσθέτως, ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ θα έχει ασφάλεια έναντι ευθυνών που οφείλονται στη χρήση του εξοπλισμού
θαλασσίων αθλημάτων, όπως αναφέρονται την παράγραφο 3 του άρθρου 7 αυτού του Ναυλοσυμφώνου. Η ασφάλεια θα
καλύπτει επίσης πόλεμο και απεργίες και θα συμπεριλαμβάνει την ασφάλιση του Πληρώματος έναντι τραυματισμών και/ή
ευθύνες Τρίτων που θα συμβούν κατά την διάρκεια της απασχόλησής τους.
γ) ΄Ολές αυτές οι ασφάλειες (α και β) θα έχουν τέτοιους ΄Ορους και θα υπόκεινται σε τέτοιες παρακρατήσεις ως
συνηθίζονται για ένα πλεούμενο όπως τον μεσαίο τύπο του Σκάφους. Αντίγραφα των αντίστοιχων ασφαλιστικών
συμβολαίων θα είναι διαθέσιμα ώστε να τα ελέγξει ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ πριν από τον Ναύλο, θα πληροφορηθεί σε λογικό χρόνο
ο Καπετάνιος, και θα προσκομισθούν επί του Σκάφους.
δ) Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα κάνει ανεξάρτητη ασφάλιση για τα Προσωπικά του Είδη όταν βρίσκεται επί του σκάφους καθώς και
στην ξηρά και για οποιαδήποτε Ιατρικά έξοδα ή ΄Εξοδα Ατυχημάτων που θα συμβούν, εκτός από αυτά που καλύπτονται
από την ασφάλεια του Σκάφους και κατά το άρθρο 16, παράγραφοι Ι και ΙΙ. Επίσης συμφωνείται ότι δεν
συμπεριλαμβάνεται στο Ναυλοσύμφωνο αυτό η ασφάλεια Ακύρωσης και Περικοπής.
Page 9 of 12
Σελίδα (9 από 12)
Clause 17:
Charterers Liability
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
The CHARTERER shall only be liable for such costs or losses as may be incurred by repairing damage caused by the
CHARTERER or his guests (intentionally or otherwise) to the Yacht or any third party up to the level of the Excess
(Deductible) on the OWNER's insurance policy for each separate accident or occurrence. The CHARTERER may be liable
for a sum greater than the Excess (Deductible) on any one accident or occurrence if the CHARTERER or any of his guests
acted in such a manner (intentionally or otherwise) as to avoid, or limit, the coverage under the OWNER's insurance.
΄Αρθρο 19
Ευθύνες του Ναυλωτή
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος μόνο για τα έξοδα ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την επισκευή ζημιών
που προκλήθηκαν από τον ΝΑΥΛΩΤΗ ή τους προσκεκλημένους του (σκοπίμως ή αλλιώς) στο Σκάφος ή σε τρίτους, μέχρι
του καθ’ υπέρβασιν ύψους (αφαιρετέου) από το ασφαλιστικό συμβόλαιο του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ για κάθε ξεχωριστό ατύχημα ή
συμβάν, εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ή κάποιος από τους προσκεκλημένους του έδρασαν με τέτοιον τρόπο (σκοπίμως ή αλλιώς)
ώστε να αποφύγει ή να μειώσει, την κάλυψη στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
Clause 18:
Definitions
a) FORCE MAJEURE
In this Agreement "force majeure" means any cause directly attributable to acts, events, non-happenings, omissions,
accidents or Acts of God beyond the reasonable control of the OWNER or the CHARTERER (including, but not limited to,
strikes, lock-outs or other labor disputes, civil commotion, riots, blockade, invasion, war, fire, explosion, sabotage, storm,
collision, grounding, fog, governmental act or regulation, major mechanical or electrical breakdown beyond the crew's
control and not caused by OWNER's negligence).
b) OWNERS, CHARTERERS AND BROKERS
Throughout the Agreement, the terms "OWNER","CHARTERER" and "BROKER" and corresponding pronouns shall be
construed to apply whether the OWNER, CHARTERER or BROKER is male, female, or corporate, singular or plural, as
the case may be.
΄Αρθρο 18 :
Ορισμοί
α) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Στο Ναυλοσύμφωνο αυτό «ανωτέρα βία» σημαίνει οποιαδήποτε αφορμή οφείλεται απ’ευθείας σε ενέργειες, γεγονότα, μήσυμβάνα, παραλείψεις, δυστυχήματα ή Θεομηνίες πέραν του λογικού ελέγχου του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ή του ΝΑΥΛΩΤΗ
(συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενες σε απεργίες, ή άλλες εργασιακές διαφορές, λαικές εξεγέρσεις, ταραχές,
αποκλεισμούς, εισβολή, πόλεμο, φωτιά, έκρηξη, σαμποτάζ, θύελλα, σύγκρουση, προσάραξη, ομίχλη, κυβερνητική
ενέργεια ή ρύθμιση, μεγάλη μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη πέραν το ελέγχου του πληρώματος και η οποία δεν προκλήθηκε
από την αμέλεια του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ).
β) ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΣ
Σε ολόκληρο αυτό το Ναυλοσύμφωνο, οι όροι «ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ», «ΝΑΥΛΩΤΗΣ» και «ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ» καθώς και οι
αντίστοιχες αντωνυμίες θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να ισχύουν στην περίπτωση που ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ή ο
ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ είναι άνδρας, γυναίκα ή εταιρεία, ενικός ή πληθυντικός, κατά περίπτωση.
Clause 19:
Arbitration
΄Αρθρο 19
Διαιτησία
Clause 20:
Brokers
Any dispute in connection with the interpretation and fulfillment of this Agreement shall be decided by arbitration in
Piraeus, Greece. Each party shall appoint one Arbitrator, the third - in head of the arbitration - being appointed by the
Shipping Chamber of Shipping in Greece. This Agreement shall be interpreted and fulfilled in accordance with the laws of
Greece and the Courts of Piraeus/Greece.
Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εκπλήρωση αυτού του Ναυλοσυμφώνου θα αποφασισθεί με
διαιτησία στον Πειραιά, Ελλάδα. Η κάθε πλευρά θα αναθέσει σε έναν Διαιτητή, και η Τρίτη πλευρά – επι κεφαλής της
διαιτησίας – θα διορισθεί από το Επιμελητήριο Ναυτιλίας στην Ελλάδα. Αυτό το Ναυλοσύμφωνο θα ερμηνευτεί και θα
εκπληρωθεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και τα Δικαστήρια του Πειραιά/Ελλάδα.
a) The BROKER's commission shall be deemed to be earned by the BROKER(s) upon the signing of this Agreement and
be payable by the OWNER on the full Charter Fee and sectionally in accordance to the payments of the Charter Fee. In the
event of Cancellation or Curtailment by the CHARTERER, the commission shall be deducted as an expense from the
deposit and in the case of cancellation by the OWNER the commission will be payable by the OWNER.
b) If the CHARTERER should extend this Charter or should re-charter the Yacht from the OWNER within two (2) years
from the date of completion of this Charter whether or not on the same terms, then the BROKER(s) shall be entitled to, and
shall be paid by the OWNER, commission on the gross Charter Fee paid for that further charter upon the same basis as
provided herein:
The OWNER shall not be obligated to pay commission to the BROKER(s) in case of re-charter under the following
conditions:
I) In the case a license in accordance to the Greek legislation is involved.
II) The commission has been agreed
III) The payment of the commission is proved with legal documents.
If a lesser commission has been agreed to, then the BROKER of the initial Charter Agreement is entitled to be paid by the
OWNER the difference arising from the application of the two different brokerage commissions.
c) If any agreement should be reached directly between the CHARTERER and the OWNER for the purchase of the yacht
within two (2) years from the date of completion of this charter then the BROKER(s) shall be entitled to and be paid by the
OWNER the customary or normal brokerage commission.
d) The BROKERS in this Agreement shall have no responsibility for any loss, damage or injury or even death to the person
or property of the OWNER or CHARTERER or any of their Guests, servants or agents.
Page 10 of 12
Σελίδα (10 από 12)
΄Αρθρο 20:
Ναυλομεσίτες
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
α) Η προμήθεια του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ θα θεωρηθεί ότι έχει εισπραχθεί από τον/τους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ΤΕΣ με την
υπογραφή αυτού του Ναυλοσυμφώνου και θα είναι πληρωτέα από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ εφ’ όλου του κόστους του Ναύλου
και τμηματικά, σύμφωνα με τις πληρωμές του Ναύλου. Σε περίπτωση Ακύρωσης ή Περικοπής από τον ΝΑΥΛΩΤΗ, η
προμήθεια θα αφαιρεθεί ως έξοδο από την προκαταβολή και σε περίπτωση ακύρωσης από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, η
προμήθεια θα πληρωθεί από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ.
β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ παρατείνει αυτή την Ναύλωση ή εάν ξαναναυλώσει το Σκάφος από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ εντός δύο (2)
ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης αυτού του Ναύλου κάτω από τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους, τότε ο/οι
ΝΑΥΛΩΤΗΣ/ΤΕΣ θα δικαιούνται και θα πληρωθούν από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, τις προμήθειες στο ακαθάριστο Κόστος
Ναύλωσης για τον επιπλέον ναύλο, στην ίδια βάση όπως αναφέρεται κάτωθι:
Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει προμήθεια στον/στους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ΤΕΣ σε περίπτωση
ξαναναύλωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι) Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται άδεια σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους
ΙΙ) Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η προμήθεια
ΙΙΙ) Σε περίπτωση που η πληρωμή της προμήθειας αποδειχθεί με νομικά έγγραφα.
Εάν έχει συμφωνηθεί μια μικρότερη προμήθεια, τότε ο ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ του αρχικού Ναυλοσυμφώνου Ναύλωσης
δικαιούται να πληρωθεί από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ την διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των δύο διαφορετικών
προμηθειών μεσιτείας.
γ) Εάν υπάρξει απ’ευθείας συμφωνία μεταξύ του ΝΑΥΛΩΤΗ και του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ για την αγορά του σκάφους εντός δύο
(2) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού του ναύλου, τότε ο/οι ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ/ΤΕΣ θα δικαιούται και θα
πληρωθεί από τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ τη συνήθη και λογική προμήθεια μεσιτείας.
δ) Οι ΜΕΣΙΤΕΣ σε αυτό το Ναυλοσύμφωνο δεν θα έχουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή τραυματισμό ή
ακόμα και θάνατο ενός προσώπου ή περιουσίας του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ή ΝΑΥΛΩΤΗ ή κάποιου από τους Προσκεκλημένους
τους, πληρώματος ή πρακτόρων.
Clause 21:
Payment of the
Charter and other
moneys to the Owners
΄Αρθρο 21:
Πληρωμή του Ναύλου
και άλλων χρημάτων
στους Ιδιοκτήτες
Funds received by the BROKER(s) shall be paid to the OWNER according to the terms of this agreement. The Advance
Provisioning Allowance (A.P.A.) shall be paid to the OWNER before commencement of the Charter and in due time in
order that the Yacht can purchase provisions as per CHARTERER’S instructions.
Clause 22:
Complaints
The CHARTERER shall give notice of any complaint in the first instance to the Captain on board and note shall be taken of
the time, date and nature of the complaint.
If, however, this complain cannot be resolved on board the Yacht then the CHARTERER shall give notice to the OWNER
or to the BROKER on the OWNER's behalf as soon as practicable after the event giving rise ίο the complaint has taken
place and anyway within twenty-four (24) hours of the event or occurrence unless it is impracticable due to failure or nonavailability of communications equipment. The complaint may be made verbally in the first instance but shall be confirmed
as soon as possible in writing (by fax, email or mail) specifying the precise nature of the complaint.
΄Αρθρο 22 :
Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ενημερώσει για οποιοδήποτε παράπονό του αμέσως τον Καπετάνιο και αυτός θα σημειώσει τον χρόνο,
την ημερομηνία και την φύση του παραπόνου.
Εάν, παρ’όλα ταύτα, αυτό το παράπονο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί επί του Σκάφους, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα
ενημερώσει τον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ εκ μέρους του ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, όσο το δυνατόν συντομώτερο μετά το
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το παράπονο και εν πάσει περιπτώσει εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την στιγμή
που έγινε το γεγονός, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο λόγω της μη λειτουργίας ή μη διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού. Αυτό το παράπονο μπορεί να εκφραστεί λεκτικά κατά πρώτον αλλά θα πρέπει να βεβαιωθεί και γραπτώς όσο
το δυνατόν συντομότερα (με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά) διευκρινίζοντας την ακριβή φύση του
παραπόνου.
Any notice given or required to be given by either Party to this Agreement shall be communicated in any form of writing
and shall be deemed to have been properly given if proved to have been dispatched pre-paid and properly addressed by
mail or bona fide courier service or by fax or telex, in the case of the OWNER, to him or to the BROKER at their addresses
as per this Agreement or, in the case of the CHARTERER, to his address as per this Agreement or, where appropriate, to
him on board the Yacht.
Παράπονα
Clause 23:
Notices
΄Αρθρο 23 :
Αναγγελίες
Τα ποσά που εισπράττονται από τον/τους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ/ΤΕΣ θα πληρωθούν στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ σύμφωνα με τους
όρους αυτού του ναυλοσυμφώνου. Η Προκαταβολή για Προμηθειες θα πληρωθεί στον ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ πριν την έναρξη του
Ναύλου και εγκαίρως, ώστε το Σκάφος να μπορεί να αγοράσει προμήθειες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΝΑΥΛΩΤΗ.
Οποιαδήποτε αναγγελία δοθεί ή πρέπει να δοθεί από κάθε Συμβαλλόμενο αυτού του Ναυλοσυμφώνου, θα πρέπει να
ανακοινωθεί με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο και θα θεωρηθεί ότι δόθηκε σωστά εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι εστάλη
προπληρωμένο και με σωστή την διεύθυνση, ταχυδρομικώς ή με courier ή με φαξ ή e-mail στην περίπτωση του
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ, σε εκείνον ή στον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ στην διεύθυνσή τους σύμφωνα με αυτό το Ναυλοσύμφωνο, ή στην
περίπτωση του ΝΑΥΛΩΤΗ, στην διεύθυνσή του σύμφωνα με αυτό το Ναυλοσύμφωνο, ή όπου αυτό αρμόζει, στον ίδιο επί
του Σκάφους.
Page 11 of 12
Σελίδα (11 από 12)
Crewed Charter Party Agreement - For use when booking through www.dooBlue.com
Ναυλοσύμφωνο για επανδρωμένο σκάφος – Για χρήση με κρατήσεις μέσω της www.dooBlue.com
Clause 24:
a. To be included: Yacht, crew, crew's nourishment, insurance, harbor and marina fees within Greece.
Additional Conditions Not included: Food provisioning, bar and beverages, Corinth Canal Dues, and Turkish Water fees (if applicable), gasoline
(if any)
for the tender and water toys, fuel consumption, communication costs, gratuity for the crew 5%-15% (upon client's
discretion), and A.P.A.
b. Any details included in the presentation of this boat on the web site www.dooBlue.com as they appear on the date of the
initial Availability Confirmation Request made by the CHARTERER and resulting in the booking of this charter, as well as
any additional agreements made through the Message Boards provided by www.dooBlue.com to the OWNER and the
CHARTERER, form part of this agreement. In case of conflict between the terms and conditions of the CPA, the OWNER
policies and written communication between OWNER and CHARTERER, those of the CPA shall hold. Exceptions to CPA
can only hold if lawful and clearly explained below.
Αρθρο 24
Πρόσθετοι ΄Οροι
(εάν υπάρξουν)
α. Συμπεριλαμβάνονται : Σκάφος, Πλήρωμα, τροφή πληρώματος, ασφάλεια, τέλη λιμανιού και μαρίνας εντός Ελλάδος.
Δεν συμπεριλαμβάνονται : Προμήθεια φαγητού, μπαρ και ποτά, Τέλη Ισθμού Κορίνθου, και τέλη Τουρκικών Υδάτων
(εάν υπάρξουν), καύσιμα για το tender και τα παιχνίδια θαλάσσης, κατανάλωση καυσίμων, έξοδα επικοινωνίας,
Φιλοδώρημα για το Πλήρωμα 5%-15% (κατά βούληση του πελάτη), Προκαταβολή για Προμήθειες.
β. Οιεσδήποτε πληροφορίες, σχετικές με αυτό το σκάφος, αναγράφονται στην ιστοσελίδα της www.dooBlue.com κατά την
ημερομηνία του Αιτήματος Επιβεβαίωσης Διαθεσιμότητας που πραγματοποιήθηκε από τον ΝΑΥΛΩΤΗ και κατέληξε σε
αυτή τη ναύλωση που περιγράφεται στο συμφωνητικό αυτό, καθώς και οιαδήποτε συμφωνία έγινε μεταξύ ΠΛΟΙΚΤΗΤΗ και
ΝΑΥΛΩΤΗ μέσω του Πίνακα Μηνυμάτων που παρέχεται από την www.dooBlue.com στον ΝΑΥΛΩΤΗ και τον
ΠΛΟΙΚΤΗΤΗ, τελούν ως μέρος αυτής της συμφωνίας. Σε περίπτωση αντικρουόμενων συμφωνιών, τα άρθρα και οι όροι
του Ναυλοσυμφώνου θα υπερισχύουν όλων, εκτός και αν αναγράφεται καθαρά, ξεχωριστή, νόμιμη συμφωνία κάτωθι.
SIGNED by the OWNER
Υπογράφεται από τον ΠΛΟΙΚΤΗΤΗ
SIGNED by the CHARTERER
Υπογράφεται από τον ΝΑΥΛΩΤΗ
Page 12 of 12
Σελίδα (12 από 12)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content