close

Enter

Log in using OpenID

broj 80 - Federalna uprava civilne zaštite

embedDownload
Гоодина XX - Број 80
Сриједаа, 16. 10. 2013. године
С АРАЈЕВО
ВЛАДА ФЕДЕРАЦИ
Ф
ИЈЕ
Б
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВ
Х
ВИНЕ
1748
На осн
нову члана 19. став 1. Закона о В
Влади
Федерације Босне и Хеерцеговине (""Службене ноовине
БиХ", бр. 1/944, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Федерације Б
члана 264. став 5. Заккона о привр
редним друшттвима
("Службене н
новине Федерације БиХ", бр
р. 23/99, 45/00,, 2/02,
6/02, 29/03, 668/05, 91/07, 84/08,
8
88/08, 7//09 и 63/10) и члана
11. алинеја 55. Закона о при
ивредним комо
орама у Федеррацији
Босне и Херц
цеговине ("Службене новине Федерације Б
БиХ",
бр. 35/98 и 334/03), Влада Федерације
Ф
Босне и Херцегоовине,
на 83. сједни
ици одржаној 03.10.2013.
0
год
дине, доноси
УР
РЕДБУ
ОИ
ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УР
РЕДБЕ О
УСАВРШ
ШАВАЊУ ПРЕ
ЕДСЈЕДНИК
КА И ЧЛАНОВ
ВА
НАДЗОРН
НИХ ОДБОРА
А И УПРАВА
А ПРИВРЕДНИ
ИХ
ДРУШ
ШТАВА СА УЧЕШЋЕМ
У
ДРЖАВНОГ
Д
КА
АПИТАЛА
Ч
Члан
1.
У Уреддби о усаврш
шавању предсјједника и члланова
надзорних оодбора и уп
права привред
дних друштавва са
учешћем ддржавног капитала
к
("С
Службене ноовине
Федерације БиХ", бр. 71/009, 33/10, 23/1
11, 83/11 и 2/ 13), у
жна су заврршити
члану 9. у ставу 1. ријечи: "дуж
усавршавањее најкасније до 31.12.20
012. године, а у
привредним друштвима у којим овлааштења по осснову
н, град или опш
штина
учешћа држаавног капиталаа врше кантон
најкасније ддо 30.06.2013. године", замјењују се ријеечима:
"дужна су заавршити усаврршавање најкассније до 31.03..2014.
године".
Иза стаава 1. додаје сее нови став 2., који
к
гласи:
"Предсјједници и члаанови надзорни
их одбора и ууправа
привредних друштава са учешћем држ
жавног капитаала из
става 1. овогг члана, који не заврше усавр
ршавање најкаасније
до 31.03.20114. године, дужни
д
су под
днијети оставкку на
дужност којуу обављају најкасније до 15.04.2014. годинне, а у
противном надлежни оррган који у том привреедном
ши овлаштењ
ња по основу учешћа држ
жавног
друштву врш
ISSSN 1512-7079
9
итала дужан је
ј покренути поступак заа разрјешење
капи
дужн
ности".
Досадашњи став 2., постаје нови став 3.
Члан 22.
Ова уредба ступа
с
на снаггу наредног дана
д
од дана
објаввљивања у "Сл
лужбеним новиинама Федерац
ције БиХ".
В. број 1068/2
2013
03.. октобра 2013. године
Преми
ијер
Нермин Ник
кшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člaana 19. stav 1.. Zakona o Vladi Federacije
Bosn
ne i Hercegovin
ne ("Službene novine Federaacije BiH", br.
1/94,, 8/95, 58/02, 19
9/03, 2/06 i 8/006), člana 264. stav
s 5. Zakona
o priv
vrednim društv
vima ("Službenee novine Federaacije BiH", br.
23/99
9, 45/00, 2/02,, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08,
7/09 i 63/10) i čllana 11. alinejja 5. Zakona o privrednim
orama u Federaaciji Bosne i Heercegovine ("Slu
užbene novine
komo
Federracije BiH", brr. 35/98 i 34/033), Vlada Fedeeracije Bosne i
Hercegovine, na 83.
8 sjednici oddržanoj 03.10.2
2013. godine,
donosi
UREDB
BU
O IZMJENI
I
I DO
OPUNI URED
DBE O USAVR
RŠAVANJU
PRE
EDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH
H ODBORA I
UP
PRAVA PRIVREDNIH DRU
UŠTAVA SA UČEŠĆEM
U
DR
RŽAVNOG K
KAPITALA
Član 11.
U Uredbi o usaavršavanju preddsjednika i član
nova nadzornih
odbora i uprava privrednih
p
drušštava sa učešććem državnog
kapittala ("Službene novine Federaacije BiH", br. 71/09, 33/10,
23/11
1, 83/11 i 2/13
3), u članu 9. u stavu 1. rijeeči: "dužna su
završšiti usavršavanjje najkasnije ddo 31.12.2012. godine, a u
privrednim društvim
ma u kojim ov
ovlaštenja po osnovu
o
učešća
vnog kapitala vrše
v
kanton, grrad ili opština najkasnije do
držav
30.06
6.2013. godine"", zamjenjuju see riječima: "dužna su završiti
usavrršavanje najkasnije do 31.03.22014. godine".
Iza stava 1. dodaje se novi staav 2., koji glasi:
"Predsjednici i članovi naadzornih odbo
ora i uprava
privrednih društava sa učešćem ddržavnog kapitaala iz stava 1.
g člana, koji ne završe uusavršavanje najkasnije
n
do
ovog
Број 80 - Страна 2
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
31.03.2014. godine, dužni su podnijeti ostavku na dužnost koju
obavljaju najkasnije do 15.04.2014. godine, a u protivnom
nadležni organ koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja
po osnovu učešća državnog kapitala dužan je pokrenuti
postupak za razrješenje dužnosti".
Dosadašnji stav 2., postaje novi stav 3.
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1068/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 264. stavak 5.
Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine
Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05,
91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i članka 11. alineja 5. Zakona
o gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici održanoj
03.10.2013. godine, donosi
UREDBU
O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O USAVRŠAVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I
UPRAVA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA SA
SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA
Članak 1.
U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih
odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem
državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br.
71/09, 33/10, 23/11, 83/11 i 2/13), u članku 9. u stavku 1. riječi:
"dužna su završiti usavršavanje najkasnije do 31.12.2012.
godine, a u gospodarskim društvima u kojim ovlaštenja po
osnovu sudjelovanja državnog kapitala vrše kanton, grad ili
općina najkasnije do 30.06.2013. godine", zamjenjuju se
riječima: "dužna su završiti usavršavanje najkasnije do
31.03.2014. godine".
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
"Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava
gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala iz
stavka 1. ovog članka, koji ne završe usavršavanje najkasnije
do 31.03.2014. godine, dužni su podnijeti ostavku na dužnost
koju obavljaju najkasnije do 15.04.2014. godine, a u protivnom
nadležni organ koji u tom gospodarskom društvu vrši ovlaštenja
po osnovu sudjelovanja državnog kapitala dužan je pokrenuti
postupak za razrješenje dužnosti".
Dosadašnji stavak 2., postaje novi stavak 3.
Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1068/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1749
На основу члана 19. став 1. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
на приједлог Агенције за државну службу Федерације
Босне и Херцеговине, Влада Федерације Босне и
Сриједа, 16. 10. 2013.
Херцеговине, на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године,
доноси
УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О МЈЕРИЛИМА, ПОСТУПКУ И
НАЧИНУ ОЦЈЕЊИВАЊА РАДА РУКОВОДИЛАЦА
ОРГАНА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ ПОСТАВЉА
ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Уредби о мјерилима, поступку и начину
оцјењивања рада руководилаца органа државне службе које
поставља Влада Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 5/13), иза члана
14. додаје се нови члан 14а., који гласи:
"Члан 14а
Оцјена радног учинка руководилаца органа државне
службе на начин прописан овом уредбом, примјењиват ће
се за процјену учинка почев од 2013. године.
Оцјена рада руководилаца органа државне службе за
2012. годину извршит ће се на начин и по поступку који је
примјењиван за 2011. годину.".
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1111/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
UREDBU
O DOPUNI UREDBE O MJERILIMA, POSTUPKU I
NAČINU OCJENJIVANJA RADA RUKOVODILACA
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE POSTAVLJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Uredbi o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada
rukovodilaca organa državne službe koje postavlja Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 5/13), iza člana 14. dodaje se novi član 14a., koji
glasi:
"Član 14a
Ocjena radnog učinka rukovodilaca organa državne službe
na način propisan ovom uredbom, primjenjivat će se za
procjenu učinka počev od 2013. godine.
Ocjena rada rukovodilaca organa državne službe za 2012.
godinu izvršit će se na način i po postupku koji je primjenjivan
za 2011. godinu.".
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1111/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 80 - Страна 3
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
novine Federacije BiH", br. 41/01 i 25/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013.
godine, donosi
UREDBU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PONOVNO
OBJAVLJIVANJE JAVNOG OGLASA ZA
IMENOVANJE NA POZICIJU ČLANA NADZORNOG
ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost za
ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju
člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice
Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
O DOPUNI UREDBE O MJERILIMA, POSTUPKU I
NAČINU OCJENJIVANJA RADA RUKOVODITELJA
ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE POSTAVLJA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Uredbi o mjerilima, postupku i načinu ocjenjivanja rada
rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH" broj 5/13), iza članka 14. dodaje se novi članak 14a., koji
glasi:
"Članak 14a
Ocjena radnog učinka rukovoditelja organa državne
službe na način propisan ovom uredbom, primjenjivat će se za
procjenu učinka počev od 2013. godine.
Ocjena rada rukovoditelja organa državne službe za 2012.
godinu izvršit će se na način i po postupku koji je primjenjivan
za 2011. godinu.".
Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1111/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1750
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 23. Закона о Жељезницама Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
41/01 и 25/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине на
83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОНОВНО
ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖЕЉЕЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ДРУШТВО
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ САРАЈЕВО
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје
сагласност за поновно објављивање Јавног огласа за
именовање на позицију члана Надзорног одбора Јавног
предузећа Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине
друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1064/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 23. Zakona o
Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
ODLUKU
V. broj 1064/2013
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 23. Zakona o
Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 41/01 i 25/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013.
godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PONOVNO
OBJAVLJIVANJE JAVNOG OGLASA ZA
IMENOVANJE NA POZICIJU ČLANA NADZORNOG
ODBORA JAVNOG PODUZEĆA ŽELJEZNICE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost za
ponovno objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju
člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice
Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1064/2013
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
1751
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 23. Закона о Жељезницама Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
41/01 и 25/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине на
83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
Број 80 - Страна 4
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ
ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ НА ПОЗИЦИЈУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЖЕЉЕЗНИЦЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ САРАЈЕВО
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје
сагласност за поништавање Јавног огласа за именовање на
позицију члана Надзорног одбора Јавног предузећа
Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине друштво са
ограниченом одговорношћу Сарајево објављеног у
"Службеним новинама Федерације БиХ", број 57/13 од
24.07.2013. године и у дневним новинама "Ослобођење" и
"Дневни лист" дана 24.07.2013. године.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1065/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Сриједа, 16. 10. 2013.
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PONIŠTAVANJE
JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU
ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA
ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
SARAJEVO
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost za
poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana
Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije
Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću
Sarajevo objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH",
broj 57/13 od 24.07.2013. godine i u dnevnim novinama
"Oslobođenje" i "Dnevni list" dana 24.07.2013. godine.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1065/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1752
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 23. Zakona o
Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 41/01 i 25/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013.
godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PONIŠTAVANJE
JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU
ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG
PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost za
poništavanje Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana
Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije
Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću
Sarajevo objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH",
broj 57/13 od 24.07.2013. godine i u dnevnim novinama
"Oslobođenje" i "Dnevni list" dana 24.07.2013. godine.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1065/2013.
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 23. Zakona o
Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 41/01 i 25/12), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013.
godine, donosi
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 43. став 1. Закона о извршавању Буџета Федерације
Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине
Федерације БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и
Херцеговине на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНОГ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА - РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈАФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ФЕДЕРАЛНОЈ УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података
на јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федерације
Босне и Херцеговине, одобрава се утрошак средстава,
Раздјел 62 Федерална управа за инспекцијске послове и то
са подрачуна број: 3386902296830329 у износу од 39.093,77
КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима
Фонда за заштиту околиша Федерације Босне и
Херцеговине из пројекта "Имплементација уредног система
управљања околишем, инспекцијске заштите околиша".
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу
од 39.093,77 КМ евидентирана на подрачуну број:
3386902296830329, - код пројекта 3001053, пројекат:
"Имплементација уредног система управљања околишом,
инспекцијске заштите околиша", група за плаћања 100-53,
распоредиће се на сљедећи економски код 821300 - набавка
опреме у износу од 39.093,77 КМ.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетима пројекта,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Федерална управа за инспекцијске послове
ће, у складу са тачком 15. Упутства о отварању посебних
намјенских трансакцијских рачуна, начину планирања,
прикупљања, евидентирања и располагања средствима са
посебних намјенских рачуна отворених као подрачун у
оквиру Јединственог рачуна Трезора ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и 34/12) и Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета
у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 27/12), сачињавати периодичне и
годишње извјештаје о намјенском утрошку средстава
Федералном министарству финансија - Федералном
министарству финанција - Сектор за буџет и јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерална управа за инспекцијске послове.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1069/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona
o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU RASPOREDA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA-FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA FEDERALNOJ UPRAVI
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine, odobrava se utrošak sredstava, Razdjel 62
Federalna uprava za inspekcijske poslove i to sa podračuna
broj: 3386902296830329 u iznosu od 39.093,77 KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima Fonda
za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine iz projekta
"Implementacija urednog sistema upravljanja okolišem,
inspekcijske zaštite okoliša".
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
39.093,77
KM
evidentirana
na
podračunu
broj:
3386902296830329, - kod projekta 3001053, projekat:
"Implementacija urednog sistema upravljanja okolišom,
inspekcijske zaštite okoliša", grupa za plaćanja 100-53,
Број 80 - Страна 5
rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod 821300 - nabavka
opreme u iznosu od 39.093,77 KM.
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetima projekta, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će, u
skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih
namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa
posebnih namjenskih računa otvorenih kao podračun u okviru
Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije
BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom o finansijskom
izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12),
sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom
utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne
rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i
Federalna uprava za inspekcijske poslove.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1069/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službene novine Federacije
BiH", broj 106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na
83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU RASPOREDA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA-FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA FEDERALNOJ UPRAVI
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine, odobrava se utrošak sredstava, Razdjel 62
Federalna uprava za inspekcijske poslove i to sa podračuna
broj: 3386902296830329 u iznosu od 39.093,77 KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima Fonda
za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine iz projekta
"Implementacija urednog sistema upravljanja okolišem,
inspekcijske zaštite okoliša".
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
39.093,77
KM
evidentirana
na
podračunu
broj:
3386902296830329, - kod projekta 3001053, projekat:
"Implementacija urednog sistema upravljanja okolišom,
Број 80 - Страна 6
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
inspekcijske zaštite okoliša", grupa za plaćanja 100-53,
rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod 821300 - nabavka
opreme u iznosu od 39.093,77 KM.
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnim proračunima projekta, odobrenim i
kontroliranim od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će,
sukladno točki 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih
transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja,
evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih
računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa
Riznice ("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i
34/12) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem
obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12), sačinjavati
periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava
Federalnom ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu
finansija - Sektor za proračun i javne rashode.
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i
Federalna uprava za inspekcijske poslove.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1069/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1753
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
на приједлог федералног министра правде, Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НАБАВЉЕНИХ ИЗ
ПРОЈЕКТА ЗЕМЉИШНО-КЊИЖНЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ПРОЈЕКТА РЕГИСТРАЦИЈЕ
ЗЕМЉИШТА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА
I
Овом одлуком, у складу са Инструкцијом којом се
утврђује методологија за пренос набављених сталних
средстава и извршених радова крајњим корисницима и
подношење завршног извјештаја о завршетку пројекта
("Службене новине Федерације БиХ", број 111/12), преносе
се набављена стална средстава и извршени радови из
средстава Пројекта земљишне администрације као основна
средства на крајње кориснике и то како слиједи:
Р.БР.
ЛОКАЦИЈА
Опћински судови/зк
уреди у Федерацији
1. Босне и
Херцеговине
Катастарски уреди
2. у Федерацији Босне
Укупан износ
грађевинских
радова
Укупан
износ
опреме
2.220.034,41 1.447.555,85
296.054,44
744.043,78
Укупан износ
грађевинских
радова и опреме
3.667.590,26
1.040.098,22
Сриједа, 16. 10. 2013.
и Херцеговине
Федерална
3. геодетска управа
УКУПНО
0,00 1.301.990,18
1.301.990,18
2.516.088,85 3.493.589,81
6.009.678,66
Аналитички побројана средства додијељена по
опћинским судовима и катастарским уредима за опрему и
грађевинске радове из ове тачке налазе се у прилогу ове
одлуке и чине њен саставни дио.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство правде и крајњи корисници.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1071/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog
ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 83.
sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O PRENOSU STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH
RADOVA NABAVLJENIH IZ PROJEKTA ZEMLJIŠNOKNJIŽNE ADMINISTRACIJE I PROJEKTA
REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA KRAJNJIM
KORISNICIMA
I.
Ovom odlukom, u skladu sa Instrukcijom kojom se
utvrđuje metodologija za prenos nabavljenih stalnih sredstava i
izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog
izvještaja o završetku projekta ("Službene novine Federacije
BiH", broj 111/12), prenose se nabavljena stalna sredstava i
izvršeni radovi iz sredstava Projekta zemljišne administracije
kao osnovna sredstva na krajnje korisnike i to kako slijedi:
R.BR.
LOKACIJA
1.
Općinski sudovi/zk
uredi u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Katastarski uredi u
Federaciji Bosne i
Hercegovine
Federalna geodetska
uprava
UKUPNO
2.
3.
Ukupan iznos
Ukupan iznos
Ukupan iznos
građevinskih
građevinskih
opreme
radova
radova i opreme
2.220.034,41 1.447.555,85
3.667.590,26
296.054,44
744.043,78
1.040.098,22
0,00
1.301.990,18
1.301.990,18
2.516.088,85
3.493.589,81
6.009.678,66
Analitički pobrojana sredstva dodijeljena po općinskim
sudovima i katastarskim uredima za opremu i građevinske
radove iz ove tačke nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen
sastavni dio.
II.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo pravde i krajnji korisnici.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1071/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 80 - Страна 7
121.022,92
14. Visoko
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog
ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 83.
sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O PRENOSU STALNIH SREDSTAVA I IZVRŠENIH
RADOVA NABAVLJENIH IZ PROJEKTA ZEMLJIŠNOKNJIŽNE ADMINISTRACIJE I PROJEKTA
REGISTRACIJE ZEMLJIŠTA KRAJNJIM
KORISNICIMA
I.
Ovom odlukom, sukladno Instrukciji kojom se utvrđuje
metodologija za prenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih
radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvješća o
završetku projekta ("Službene novine Federacije BiH", broj
111/12), prenose se nabavljena stalna sredstava i izvršeni
radovi iz sredstava Projekta zemljišne administracije kao
osnovna sredstva na krajnje korisnike i to kako slijedi:
R.BR.
LOKACIJA
1.
Općinski sudovi/zk
uredi u Federaciji
Bosne i
Hercegovine
Katastarski uredi u
Federaciji Bosne i
Hercegovine
Federalna geodetska
uprava
UKUPNO
2.
3.
Ukupan iznos
građevinskih
radova
2.220.034,41
Ukupan iznos
Ukupan iznos
građevinskih
opreme
radova i opreme
1.447.555,85
5. Velika Kladuša
6. Orašje
8. Gradačac
19. Travnik
85.120,00
20. Bugojno
98.095,09
21. Kiseljak
35.932,85
22. Mostar
135.128,15
23. Konjic
71.714,64
24 .Čapljina
101.065,85
26. Ljubuški
29.038,64
27. Sarajevo
455.676,14
UKUPNO OPĆINSKI SUDOVI
2.220.034,41
KATASTARSKI UREDI
Građevinski radovi
Bosanski Petrovac
81.769,50
744.043,78
1.040.098,22
Busovača
76.890,32
0,00
1.301.990,18
1.301.990,18
Čapljina
137.394,62
2.516.088,85
3.493.589,81
6.009.678,66
UKUPNO
296.054,44
REKAPITULACIJA
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - kategorija 2.
UKUPNO OPĆINSKI SUDOVI
UKUPNO KATASTAR
Digitalizacija katastarskih i ortofoto mapa
Federalno ministarstvo pravde
Ukupno
Ukupno građevinski radovi - kategorija 2
Oprema
1. Bihać
3. Cazin
80.121,37
4. Sanski Most
25.678,88
5. Velika Kladuša
68.863,69
6. Orašje
196.401,95
26.434,88
243.656,29
10. Tuzla
169.440,50
11. Živinice
109.058,94
2.220.034,41
296.054,44
3.519.374,05
39.997,09
6.075.459,99
6.075.459,99
OPĆINSKI SUDOVI
2. Bosanska Krupa
Građevinski radovi
4. Sanski Most
119.949,92
296.054,44
OPĆINSKI SUDOVI
2. Bosanska Krupa
16. Zenica
3.667.590,26
Analitički pobrojana sredstva dodijeljena po općinskim
sudovima i katastarskim uredima za opremu i građevinske
radove iz ove točke nalaze se u prilogu ove odluke i čine njen
sastavni dio.
II.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo pravde i krajnji korisnici.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1071/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1. Bihać
47.633,71
15. Zavidovići
7. Gračanica
8. Gradačac
9. Kalesija
10. Tuzla
11. Živinice
15.197,13
30.101,97
38.899,07
34.025,44
40.254,36
55.031,00
39.588,67
67.740,31
32.833,22
50.644,52
75.432,73
Број 80 - Страна 8
12. Kakanj
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
19.484,69
13. Tešanj
26.583,67
14. Visoko
15. Zavidovići
16. Zenica
18. Goražde
19. Travnik
21. Kiseljak
22. Mostar
24. Čapljina
25. Široki Brijeg
26. Ljubuški
27. Sarajevo
4.705,56
38.111,69
27. Novi Travnik
11.709,36
28. Vitez
11.724,57
23. Busovača
18.463,77
14.953,70
30. Bugojno
16.414,92
13.663,28
31. Donji Vakuf
11.694,15
32. Fojnica
22.533,37
33. Kreševo
34.318,78
83.613,97
34. Konjic
15.535,26
37.287,00
35. Jablanica
4.474,32
36. Čapljina
12.335,31
37. Stolac
22.533,37
41.669,46
38. Ravno
89.619,39
39. Široki Brijeg
15.535,26
40. Posušje
15.550,47
41. Grude
15.489,63
42. Sarajevo-Centar
20.210,40
43. Sarajevo-Novi Grad
15.520,05
44. Sarajevo-Novo Sarajevo
15.550,47
45. Sarajevo-Stari Grad
15.520,05
46. Vogošća
15.489,63
47. Hadžići
11.739,78
48. Trnovo
11.694,15
49. Drvar
11.694,15
50. Tomislavgrad
11.709,36
65.396,71
61.894,10
70.555,11
UKUPNO OPĆINSKI SUDOVI
15.550,47
11.739,78
146.377,31
28. Livno
24. Zenica
26. Travnik
78.328,55
23. Konjic
11.709,36
63.962,30
49.001,06
20. Bugojno
23. Maglaj
25. Goražde
67.305,44
17. Žepče
Сриједа, 16. 10. 2013.
1.447.555,85
KATASTARSKI UREDI
Oprema
1. Bihać
15.580,89
2. Bosanski Petrovac
30.643,81
3. Bosanska Krupa
15.474,42
4. Bužim
11.785,41
5. Cazin
15.520,05
6. Ključ
11.694,15
REKAPITULACIJA
UKUPNO OPREMA - kategorija 1.
7. Velika Kladuša
11.724,57
OPĆINSKI SUDOVI - prenos vlasništva
8. Odžak
11.724,57
9. Gračanica
20.256,03
10. Gradačac
4.705,56
11. Srebrenik
20.024,79
12. Sapna
11.678,94
13. Tuzla
15.580,89
14. Ćelić
11.694,15
15. Banovići
15.520,05
16. Kladanj
11.709,36
17. Kakanj
15.504,84
18. Tešanj
15.504,84
19. Usora
11.678,94
20. Visoko
15.489,63
21. Vareš
22.533,37
22. Olovo
12.690,99
51. Kupres
Ukupno
2.468,42
11.709,36
744.043,78
1.447.555,85
UKUPNO KATASTAR - prenos vlasništva
744.043,78
Digitalizacija ortofoto mapa
112.368,40
Federalna geodetska uprava
1.301.990,18
Federalno ministarstvo pravde
FMP - oprema nabavljena za Jedincu
Toneri, letci, kalendari, brošure i papiri za ZKU urede i općinske
sudove
599.279,90
72.720,87
230.609,02
UKUPNO
4.508.568,00
UKUPNO KATEGORIJA 1 - OPREMA
4.508.568,00
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
KATASTARSKI UREDI
OPĆINSKI SUDOVI
Građevinski radovi
Oprema
Građevinski radovi
UKUPNO
1. Bihać
1. Bihać
80.121,37
15.197,13
95.318,50
2. Bosanska Krupa
25.678,88
30.101,97
55.780,85
3. Cazin
4. Sanski Most
5. Velika Kladuša
6. Orašje
Број 80 - Страна 9
0,00
38.899,07
38.899,07
68.863,69
34.025,44
102.889,13
196.401,95
40.254,36
236.656,31
26.434,88
55.031,00
81.465,88
Oprema
UKUPNO
0,00
15.580,89
15.580,89
81.769,50
30.643,81
112.413,31
3. Bosanska Krupa
0,00
15.474,42
15.474,42
4. Bužim
0,00
11.785,41
11.785,41
5. Cazin
0,00
15.520,05
15.520,05
6. Ključ
0,00
11.694,15
11.694,15
7. Velika Kladuša
0,00
11.724,57
11.724,57
8. Odžak
0,00
11.724,57
11.724,57
9. Gračanica
0,00
20.256,03
20.256,03
10. Gradačac
0,00
4.705,56
4.705,56
2. Bosanski Petrovac
7. Gračanica
0,00
39.588,67
39.588,67
11. Srebrenik
0,00
20.024,79
20.024,79
8. Gradačac
243.656,29
67.740,31
311.396,60
12. Sapna
0,00
11.678,94
11.678,94
13. Tuzla
0,00
15.580,89
15.580,89
14. Ćelić
0,00
11.694,15
11.694,15
15. Banovići
0,00
15.520,05
15.520,05
16. Kladanj
0,00
11.709,36
11.709,36
17. Kakanj
0,00
15.504,84
15.504,84
18. Tešanj
0,00
15.504,84
15.504,84
19. Usora
0,00
11.678,94
11.678,94
20. Visoko
0,00
15.489,63
15.489,63
21. Vareš
0,00
22.533,37
22.533,37
22. Olovo
0,00
12.690,99
12.690,99
23. Maglaj
0,00
11.709,36
11.709,36
24. Zenica
0,00
15.550,47
15.550,47
25. Goražde
0,00
4.705,56
4.705,56
26. Travnik
0,00
11.739,78
11.739,78
27. Novi Travnik
0,00
11.709,36
11.709,36
28. Vitez
0,00
11.724,57
11.724,57
0,00
32.833,22
32.833,22
10. Tuzla
169.440,50
50.644,52
220.085,02
11. Živinice
109.058,94
75.432,73
184.491,67
12. Kakanj
0,00
19.484,69
19.484,69
13. Tešanj
0,00
26.583,67
26.583,67
14. Visoko
121.022,92
63.962,30
184.985,22
9. Kalesija
15. Zavidovići
16. Zenica
47.633,71
38.111,69
85.745,40
119.949,92
67.305,44
187.255,36
17. Žepče
0,00
14.953,70
14.953,70
18. Goražde
0,00
13.663,28
13.663,28
19. Travnik
85.120,00
49.001,06
134.121,06
20. Bugojno
98.095,09
83.613,97
181.709,06
21. Kiseljak
35.932,85
37.287,00
73.219,85
22. Mostar
135.128,15
78.328,55
213.456,70
23. Konjic
24. Čapljina
25. Široki Brijeg
26. Ljubuški
27. Sarajevo
28. Livno
UKUPNO OPĆINSKI
SUDOVI
UKUPNO KATASTAR
71.714,64
101.065,85
41.669,46
89.619,39
113.384,10
190.685,24
0,00
65.396,71
65.396,71
29.038,64
61.894,10
90.932,74
455.676,14 146.377,31
602.053,45
0,00
70.555,11
70.555,11
2.220.034,41 1.447.555,85 3.667.590,26
296.054,44 744.043,78 1.040.098,22
29. Busovača
76.890,32
18.463,77
95.354,09
30. Bugojno
0,00
16.414,92
16.414,92
31. Donji Vakuf
0,00
11.694,15
11.694,15
32. Fojnica
0,00
22.533,37
22.533,37
33. Kreševo
0,00
34.318,78
34.318,78
34. Konjic
0,00
15.535,26
15.535,26
35. Jablanica
0,00
4.474,32
4.474,32
137.394,62
12.335,31
149.729,93
37. Stolac
0,00
22.533,37
22.533,37
38. Ravno
0,00
2.468,42
2.468,42
39. Široki Brijeg
0,00
15.535,26
15.535,26
40. Posušje
0,00
15.550,47
15.550,47
41. Grude
0,00
15.489,63
15.489,63
42. Sarajevo-Centar
0,00
20.210,40
20.210,40
43. Sarajevo-Novi Grad
0,00
15.520,05
15.520,05
36. Čapljina
Број 80 - Страна 10
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
44. Sarajevo-Novo Sarajevo
0,00
15.550,47
15.550,47
45. Sarajevo-Stari Grad
0,00
15.520,05
15.520,05
46. Vogošća
0,00
15.489,63
15.489,63
47. Hadžiči
0,00
11.739,78
48. Trnovo
0,00
49. Drvar
0,00
50. Tomislavgrad
51. Kupres
UKUPNO
Digitalizacija katastarskih i
ortofoto mapa
109.058,94
19.484,69
19.484,69
11.739,78
13. Tešanj
0,00
26.583,67
26.583,67
11.694,15
11.694,15
14. Visoko
121.022,92
11.694,15
11.694,15
0,00
11.709,36
11.709,36
0,00
11.709,36
11.709,36
16. Zenica
119.949,92
296.054,44 744.043,78 1.040.098,22
17. Žepče
0,00
14.953,70
14.953,70
18. Goražde
0,00
13.663,28
13.663,28
19. Travnik
85.120,00
49.001,06 134.121,06
20. Bugojno
98.095,09
83.613,97 181.709,06
21. Kiseljak
35.932,85
37.287,00
22. Mostar
135.128,15
78.328,55 213.456,70
23. Konjic
71.714,64
41.669,46 113.384,10
101.065,85
89.619,39 190.685,24
Oprema
UKUPNO
građevinski
radovi i oprema
2.220.034,41 1.447.555,85
296.054,44
3.519.374,05
3.667.590,26
744.043,78
15. Zavidovići
47.633,71
Federalno ministarstvo
pravde
112.368,40
3.631.742,45
0,00 1.301.990,18
1.301.990,18
39.997,09
24. Čapljina
599.279,90
639.276,99
26. Ljubuški
27. Sarajevo
72.720,87
72.720,87
230.609,02
230.609,02
UKUPNO
6.075.459,99 4.508.568,00
10.584.027,99
PO KATEGORIJAMA
6.075.459,99 4.508.568,00
10.584.027,99
toneri, letci, kalendari,
brošure i papiri za ZKU urede
i općinske sudove
38.111,69
85.745,40
67.305,44 187.255,36
73.219,85
0,00
65.396,71
65.396,71
29.038,64
61.894,10
90.932,74
455.676,14 146.377,31 602.053,45
28. Livno
FMP- oprema nabavljena za
jedinicu
63.962,30 184.985,22
1.040.098,22
25. Široki Brijeg
Federalna geodetska uprava
75.432,73 184.491,67
0,00
Građevinski
radovi
UKUPNO KATASTAR prenos vlasništva
11. Živinice
12. Kakanj
REKAPITULACIJA
OPĆINSKI SUDOVI - prenos
vlasništva
Сриједа, 16. 10. 2013.
0,00
UKUPNO OPĆINSKI SUDOVI
UKUPNO KATASTAR
70.555,11
70.555,11
2.220.034,41 1.447.555,85 3.667,590,26
296.054,44 744.043,78 1.040.098,22
KATASTARSKI UREDI
Građevinski radovi
1. Bihać
OPĆINSKI SUDOVI
Građevinski radovi Oprema
UKUPNO
1. Bihać
80.121,37
15.197,13
95.318,50
2. Bosanska Krupa
25.678,88
30.101,97
55.780,85
0,00
38.899,07
38.899,07
3. Cazin
4. Sanski Most
5. Velika Kladuša
6. Orašje
68.863,69
196.401,95
26.434,88
7. Gračanica
0,00
8. Gradačac
243.656,29
9. Kalesija
10. Tuzla
0,00
169.440,50
34.025,44 102.889,13
40.254,36 236.656,31
Oprema
UKUPNO
0,00
15.580,89
15.580,89
81.769,50
30.643,81
112.413,31
3. Bosanska Krupa
0,00
15.474,42
15.474,42
4. Bužim
0,00
11.785,41
11.785,41
5. Cazin
0,00
15.520,05
15.520,05
6. Ključ
0,00
11.694,15
11.694,15
7. Velika Kladuša
0,00
11.724,57
11.724,57
8. Odžak
0,00
11.724,57
11.724,57
9. Gračanica
0,00
20.256,03
20.256,03
10. Gradačac
0,00
4.705,56
4.705,56
11. Srebrenik
0,00
20.024,79
20.024,79
2. Bosanski Petrovac
12. Sapna
0,00
11.678,94
11.678,94
81.465,88
13. Tuzla
0,00
15.580,89
15.580,89
39.588,67
14. Ćelić
0,00
11.694,15
11.694,15
15. Banovići
0,00
15.520,05
15.520,05
16. Kladanj
0,00
11.709,36
11.709,36
32.833,22
17. Kakanj
0,00
15.504,84'
15.504,84
50.644,52 220.085,02
18. Tešanj
0,00
15.504,84
15.504,84
19. Usora
0,00
11.678,94
11.678,94
55.031,00
39.588,67
67.740,31 311.396,60
32.833,22
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
20. Visoko
0,00
15.489,63
15.489,63
21. Vareš
0,00
22.533,37
22.533,37
22. Olovo
0,00
12.690,99
12.690,99
23. Maglaj
0,00
11.709,36
11.709,36
24. Zenica
0,00
15.550,47
15.550,47
25. Goražde
0,00
4.705,56
4.705,56
26. Travnik
0,00
11.739,78
11.739,78
27. Novi Travnik
0,00
11.709,36
11.709,36
28. Vitez
0,00
11.724,57
11.724,57
76.890,32
18.463,77
95.354,09
30. Bugojno
0,00
16.414,92
16.414,92
31. Donji Vakuf
0,00
11.694,15
11.694,15
32. Fojnica
0,00
22.533,37
22.533,37
33. Kreševo
0,00
34.318,78
34.318,78
34. Konjic
0,00
15.535,26
15.535,26
35. Jablanica
0,00
4.474,32
4.474,32
29. Busovača
36. Čapljina
137.394,62
12.335,31
149.729,93
37. Stolac
0,00
22.533,37
22.533,37
38. Ravno
0,00
2.468,42
2.468,42
39. Široki Brijeg
0,00
15.535,26
15.535,26
40. Posušje
0,00
15.550,47
15.550,47
41. Grude
0,00
15.489,63
15.489,63
42. Sarajevo-Centar
0,00
20.210,40
20.210,40
43. Sarajevo-Novi Grad
0,00
15.520,05
15.520,05
44. Sarajevo-Novo Sarajevo
0,00
15.550,47
15.550,47
45. Sarajevo-Stari Grad
0,00
15.520,05
15.520,05
46. Vogošća
0,00
15.489,63
15.489,63
47. Hadžiči
0,00
11.739,78
11.739,78
48. Trnovo
0,00
11.694,15
11.694,15
49. Drvar
0,00
11.694,15
11.694,15
50. Tomislavgrad
0,00
11.709,36
11.709,36
0,00
11.709,36
11.709,36
51. Kupres
UKUPNO
296.054,44 744.043,78 1.040.098,22
REKAPITULACIJA
Građevinski
radovi
OPĆINSKI SUDOVI - prenos
vlasništva
Oprema
UKUPNO
građevinski
raodvi i oprema
2.220.034,41 1.447.555,85
3.667.590,26
296.054,44 744.043,78
1.040.098,22
Digitalizacija katastarskih i
ortofoto mapa
3.519.374,05 112.368,40
3.631.742,45
Federalna geodetska uprava
0,00 1.301.990,18
1.301.990,18
39.997,09 599.279,90
639.276,99
72.720,87
72.720,87
UKUPNO KATASTAR - prenos
vlasništva
Federalno ministarstvo pravde
FMP- oprema nabavljena za
jedinicu
Број 80 - Страна 11
toneri,letci, kalendari , brošure i
papiri za ZKU urede i općinske
sudove
230.609,02
230.609,02
UKUPNO
6.075.459,99 4.508.568,00
10.584.027,99
PO KATEGORIJAMA
6.075.459,99 4.508.568,00
10.584.027,99
FEDERALNA GEODETSKA UPRAVA
Građevinski radovi
Oprema
UKUPNO
Federalna geodetska uprava
0,00 1.301.990,18 1.301.990,18
UKUPNO
0,00 1.301.990,18 1.301.990,18
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
Građevinski radovi
Oprema
UKUPNO
Federalno ministarstvo pravde
39.997,09 672.000,80 711.997,89
UKUPNO
39.997,09 672.000,80 711.997.89
1754
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине на 83. сједници одржаној 03.10.2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ИЗМЈЕНИ УГОВОРА О
ФОРМИРАЊУ НАМЈЕНСКОГ ДЕПОЗИТА И
УГОВОРА О ИЗМЈЕНИ УГОВОРА О КОМИСИОНИМ
ПОСЛОВИМА ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАЛНОГ
МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И
ИНДУСТРИЈЕ И УНИОН БАНКЕ Д.Д. САРАЈЕВО
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје претходну
сагласност за закључивање Уговора о измјени Уговора о
формирању намјенског депозита и Уговора о измјени
Уговора о комисионим пословима између Федералног
министарства енергије, рударства и индустрије и Унион
банке д.д. Сарајево.
За потписивање уговора из става 1. ове тачке,
овлашћује се Ердал Трхуљ, федерални министар енергије,
рударства и индустрије.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1072/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici održanoj 03.10.2013. godine, donosi
Број 80 - Страна 12
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O IZMJENI UGOVORA O
FORMIRANJU NAMJENSKOG DEPOZITA I UGOVORA
O IZMJENI UGOVORA O KOMISIONIM POSLOVIMA
IZMEĐU FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE I UNION BANKE D.D.
SARAJEVO
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu
saglasnost za zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o
formiranju namjenskog depozita i Ugovora o izmjeni Ugovora o
komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo.
Za potpisivanje ugovora iz stava 1. ove tačke, ovlašćuje se
Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1072/2013
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O IZMJENI UGOVORA O
FORMIRANJU NAMJENSKOG DEPOZITA I UGOVORA
O IZMJENI UGOVORA O KOMISIONIM POSLOVIMA
IZMEĐU FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE I UNION BANKE D.D.
SARAJEVO
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu
suglasnost za zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o
formiranju namjenskog depozita i Ugovora o izmjeni Ugovora o
komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo.
Za potpisivanje ugovora iz stava 1. ove tačke, ovlašćuje se
Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1072/2013
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
1755
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 83. сједници, одржаној 03.10.2013.
године, доноси
Сриједа, 16. 10. 2013.
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА
УТРОШКА ДИЈЕЛА СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ У
РАЗДЈЕЛУ 17. БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ
МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И
ИНДУСТРИЈЕ "ПОЗАЈМЉИВАЊЕ И УЧЕШЋЕ У
ДИОНИЦАМА - ОСТАЛА ДОМАЋА
ПОЗАЈМЉИВАЊА"
I
У Одлуци о усвајању Програма утрошка дијела
средстава утврђених у Раздјелу 17. Буџета Федерације Босне
и Херцеговине за 2013. годину Федералном министарству
енергије, рударства и индустрије "Позајмљивање и учешће у
дионицама - Остала домаћа позајмљивања ("Службене
новине Федерације БиХ", број 75/13), у тачки I ријечи: "у
износу од 7.200.000,00 КМ", замјењују се ријечима: "у
износу од 6.200.000,00 КМ".
II
У Одлуци о усвајању Програма утрошка дијела
средстава утврђених у Раздјелу 17. Буџета Федерације Босне
и Херцеговине за 2013. годину Федералном министарству
енергије, рударства и индустрије "Позајмљивање и учешће у
дионицама - Остала домаћа позајмљивања ("Службене
новине Федерације БиХ", број 75/13), у Програму утрошка
дијела средстава утврђених у Раздјелу 17. Буџета Федерације
Босне и Херцеговине за 2013. годину Федералном
министарству
енергије,
рударства
и
индустрије
"Позајмљивање и учешће у дионицама - Остала домаћа
позајмљивања", који чини њен саставни дио, у тачки 8. Средства предвиђена за позајмљивање, у ставу 15. ријечи: "у
износу од 7.200.000,00" КМ замјењују се ријечима: "у износу
од 6.200.000,00 КМ".
У ставу 17. ријечи: "предвиђено је укупно 6.200.000,00
КМ", замјењују се ријечима: "предвиђено је укупно
5.200.000,00 КМ", а Табела број 2., мијења се и гласи:
Табела број 2
Предвиђена средстава у
Сектори индустријске производње
КМ
Метална, електро и аутомобилска индустрија
1.000.000,00
Грађевинска индустрија
800.000,00
Дрвна и папирна индустрија
800.000,00
Производња текстила, коже и обуће
1.100.000,00
Хемијска индустрија и индустрија гуме и пластике
600.000,00
Намјенска индустрија
700.000,00
Прехрамбена индустрија
200.000,00
УКУПНО У КМ
5.200.000,00
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1073/2013
03. октобра 2013. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA
UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U
RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE "POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U
DIONICAMA - OSTALA DOMAĆA POZAJMLJIVANJA"
I.
U Odluci o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama Ostala domaća pozajmljivanja ("Službene novine Federacije
BiH", broj 75/13), u tački I. riječi: "u iznosu od 7.200.000,00
KM", zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 6.200.000,00 KM".
II.
U Odluci o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
utvrđenih u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama Ostala domaća pozajmljivanja ("Službene novine Federacije
BiH", broj 75/13), u Programu utroška dijela sredstava utvrđenih
u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
"Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća
pozajmljivanja", koji čini njen sastavni dio, u tački 8. - Sredstva
predviđena za pozajmljivanje, u stavu 15. riječi:"u iznosu od
7.200.000,00" KM zamjenjuju se riječima:"u iznosu od
6.200.000,00 KM".
U stavu 17. riječi: "predviđeno je ukupno 6.200.000,00
KM", zamjenjuju se riječima: "predviđeno je ukupno
5.200.000,00 KM", a Tabela broj 2., mijenja se i glasi:
Број 80 - Страна 13
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA
UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U
RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU FEDERALNOM
MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE "POZAJMLJIVANJE I UČEŠĆE U
DIONICAMA - OSTALA DOMAĆA POZAJMLJIVANJA"
I.
U Odluci o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama Ostala domaća pozajmljivanja ("Službene novine Federacije
BiH", broj 75/13), u točki I. riječi: "u iznosu od 7.200.000,00
KM", zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 6.200.000,00 KM".
II.
U Odluci o usvajanju Programa utroška dijela sredstava
utvrđenih u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama Ostala domaća pozajmljivanja ("Službene novine Federacije
BiH", broj 75/13), u Programu utroška dijela sredstava utvrđenih
u Razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća
pozajmljivanja", koji čini njen sastavni dio, u točki 8. - Sredstva
predviđena za pozajmljivanje, u stavku 15. riječi: "u iznosu od
7.200.000,00" KM zamjenjuju se riječima: "u iznosu od
6.200.000,00 KM".
U stavku 17. riječi: "predviđeno je ukupno 6.200.000,00
KM", zamjenjuju se riječima: "predviđeno je ukupno
5.200.000,00 KM", a Tablica broj 2., mijenja se i glasi:
Tabela broj 2
Sektori industrijske proizvodnje
Metalna, elektro i automobilska industrija
Građevinska industrija
Drvna i papirna industrija
Proizvodnja tekstila, kože i obuće
Hemijska industrija i industrija gume i plastike
Namjenska industrija
Prehrambena industrija
UKUPNO U KM
Predviđena sredstva u KM
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
1.100.000,00
600.000,00
700.000,00
200.000,00
5.200.000,00
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1073/2013
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Tablica broj 2
Sektori industrijske proizvodnje
Metalna, elektro i automobilska industrija
Građevinska industrija
Drvna i papirna industrija
Proizvodnja tekstila, kože i obuće
Kemijska industrija i industrija gume i plastike
Namjenska industrija
Prehrambena industrija
UKUPNO U KM
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1073/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1756
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Predviđena sredstva u KM
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
1.100.000,00
600.000,00
700.000,00
200.000,00
5.200.000,00
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 19/03, 2/06 и 8/06) на приједлог федералног
министра правде, Влада Федерације Босне и Херцеговине на
83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
Број 80 - Страна 14
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАВРШНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О
ЗАВРШЕТКУ ПРОЈЕКТА "РЕГИСТРАЦИЈА
ЗЕМЉИШТА"
I
Завршни Извјештај о имплементацији и завршетку
Пројекта "Регистрација земљишта" сачињен је на начин и у
складу са методологијом утврђеној у Инструкцији којом се
утврђује методологија за пријенос набављених сталних
средстава и извршених радова крајњим корисницима и
подношење завршног извјештаја о завршетку пројекта
("Службене новине Федерације БиХ", број 111/12).
II
Прихвата се завршни Извјештај о завршетку Пројекта
"Регистрација земљишта" са прилозима који чине саставни
дио истог.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1076/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Сриједа, 16. 10. 2013.
ODLUKU
O PRIHVATANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA O
ZAVRŠETKU PROJEKTA "REGISTRACIJA
ZEMLJIŠTA"
I.
Završno Izvješće o implementaciji i završetku Projekta
"Registracija zemljišta" sačinjen je na način i sukladno
metodologiji utvrđenoj u Instrukciji kojom se utvrđuje
metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih
radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvješća o
završetku projekta ("Službene novine Federacije BiH", broj
111/12).
II.
Prihvata se završno Izvješće o završetku Projekta
"Registracija zemljišta" sa prilozima koji čine sastavni dio istog.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1076/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1757
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 19/03, 2/06 i 8/06) na prijedlog federalnog ministra
pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O PRIHVATANJU ZAVRŠNOG IZVJEŠTAJA O
ZAVRŠETKU PROJEKTA "REGISTRACIJA
ZEMLJIŠTA"
I.
Završni Izvještaj o implementaciji i završetku Projekta
"Registracija zemljišta" sačinjen je na način i u skladu sa
metodologijom utvrđenoj u Instrukciji kojom se utvrđuje
metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih
radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o
završetku projekta ("Službene novine Federacije BiH", broj
111/12).
II.
Prihvata se završni Izvještaj o završetku Projekta
"Registracija zemljišta" sa prilozima koji čine sastavni dio istog.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1076/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 19/03, 2/06 i 8/06) na prijedlog federalnog ministra
pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине на 83. сједници, одржаној 03.10.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I
Даје се сагласност на Програм рада Архива Федерације
за 2013. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1077/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI
I.
Daje se saglasnost na Program rada Arhiva Federacije za
2013. godinu.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1077/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 80 - Страна 15
-
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI
I.
Daje se suglasnost na Program rada Arhiva Federacije za
2013. godinu.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1077/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1758
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине, за 2013. годину ("Службене новине
Федерације БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и
Херцеговине на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године,
донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНОГ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА - РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 20
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број 338 690 229 635 4932 у износу од
20.830,57 КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта
Програм
ВiН-910-G03-Н
"Унапријеђење
универзалног приступа за популације које су највише
изложене ризику у Босни и Херцеговини", донатор Глобални
фонд.
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу од
20.830,57 КМ евидентирана на подрачуну број 338 690 229
635 4932, пројекат 3001035, група плаћања 100-35,
распоредиће се на сљедеће економске кодове:
613100 - "Путни трошкови" у износу од 1.073,76
KМ
613200 - "Издаци за енергију" у износу од 3.360,00
KM
613300 - "Комуналне услуге" у износу од 4.158,63
KM
613400 - "Набавка материјала" у износу од 80,68
KM
613800 - "Издаци за платни промет" у износу од
5.731,50 KM
613900 - "Уговорене услуге" у износу од 6.426,00
KM
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетом пројекта,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине ће у складу са одредбом тачке 15. Упутства о
отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања
средствима
са
посебних
намјенских
трансакцијских рачуна, отворених као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства
финансија - Федералног министарства финанција
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и 34/12)
и Правилником о извјештавању и годишњем обрачуну
буџета у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број: 27/12) сачињавати и
достављати периодичне годишње извјештаје о намјенском
утрошку средстава Федералном министарству финансија Федералном министарству финанција - Сектор за буџет и
јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија - Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1078/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donijela je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 229 635 4932 u iznosu od 20.830,57
KM.
Број 80 - Страна 16
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta Program BiH-910-G03-H "Unaprijeđenje univerzalnog
pristupa za populacije koje su najviše izložene riziku u Bosni i
Hercegovini", donator Globalni fond.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
20.830,57 KM evidentirana na podračunu broj 338 690 229 635
4932, projekat 3001035, grupa plaćanja 100-35, rasporedit će se
na sljedeće ekonomske kodove:
613100 - "Putni troškovi" u iznosu od 1.073,76 KM,
613200 - "Izdaci za energiju" u iznosu od 3.360,00
KM,
613300 - "Komunalne usluge" u iznosu od 4.158,63
KM,
613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od 80,68
KM,
613800 - "Izdaci za platni promet" u iznosu od
5.731,50 KM,
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 6.426,00
KM.
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetom projekta, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa, otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12) sačinjavati i dostavljati periodične godišnje
izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija Sektor za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1078/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stav 1. Zakona
o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, za
2013. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12),
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donijela je
Сриједа, 16. 10. 2013.
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 229 635 4932 u iznosu od 20.830,57
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta Program BiH-910-G03-H "Unaprijeđenje univerzalnog
pristupa za populacije koje su najviše izložene riziku u Bosni i
Hercegovini", donator Globalni fond.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
20.830,57 KM evidentirana na podračunu broj 338 690 229 635
4932, projekat 3001035, grupa plaćanja 100-35, rasporedit će se
na sljedeće ekonomske kodove:
613100 - "Putni troškovi" u iznosu od 1.073,76 KM,
613200 - "Izdaci za energiju" u iznosu od 3.360,00
KM,
613300 - "Komunalne usluge" u iznosu od 4.158,63
KM,
613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od 80,68
KM,
613800 - "Izdaci za platni promet" u iznosu od
5.731,50 KM,
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 6.426,00
KM.
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnim proračunom projekta, odobrenim i
kontroliranim od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će sukladno odredbom točke 15. Naputka o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa, otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog
ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12) sačinjavati i dostavljati periodična godišnja
izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija Sektor za proračun i javne rashode.
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1078/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1759
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНИХ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА-РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈАФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 2002
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број 338 690 229 644 5045 у износу од 670,21
КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта "Истраживање вишеструких показатеља 4 (МICS)
БиХ 2011. године за укупно становништво", донатор
UNICEF.
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу од
670,21 КМ, распоређена су у складу са расположивим
средствима, на подрачуну отвореном унутар Јединственог
рачуна Трезора Федералног министарства финансија Федералног министарства финанција, како слиједи:
670,21 КМ, евидентирана на подрачуну број 338
690 229 644 5045, пројекат 3001037, група
плаћања 100-37, распоредиће се на економски код:
613400 - "Набавка материјала" у износу од 670,21
КМ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетима пројеката,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине ће у складу са одредбом тачке 15. Упутства о
отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања
средствима
са
посебних
намјенских
трансакцијских рачуна отворених као подрачуна у оквиру
Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства
финансија - Федералног министарства финанција
("Службене новине Федерације БиХ", број 94/07) и
Правилником о финансијском извјештавању и годишњем
обрачуну буџета у Федерацији Босне и Херцеговине
Број 80 - Страна 17
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 17/05, 66/08 и
73/08) сачињавати и достављати периодичне и годишње
извјештаје о намјенском утрошку средстава Федералном
министарству финансија - Федералном министарству
финанција - Сектор за буџет и јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија - Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1079/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine
odobrava se utrošak sredstava Razdjel 2002 Zavoda za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa podračuna broj
338 690 229 644 5045 u iznosu od 670,21 KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Istraživanje višestrukih pokazatelja 4 (MICS) BiH
2011. godine za ukupno stanovništvo", donator UNICEF.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
670,21 KM, raspoređena su u skladu sa raspoloživim sredstvima,
na podračunu otvorenom unutar Jedinstvenog računa Trezora
Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva
financija, kako slijedi:
670,21 KM, evidentirana na podračunu broj 338 690
229 644 5045, projekat 3001037, grupa plaćanja 10037, rasporedit će se na ekonomski kod:
613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od 670,21
KM
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetima projekata, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
Број 80 - Страна 18
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
("Službene novine Federacije BiH", broj 94/07) i Pravilnikom o
finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 17/05, 66/08 i 73/08) sačinjavati i dostavljati periodične
i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija Sektor za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1079/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
za 2013. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj
106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
Сриједа, 16. 10. 2013.
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnim proračunima projekata, odobrenim i
kontroliranim od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će sukladno odredbom točke 15. Naputka o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog
ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija
("Službene novine Federacije BiH", broj 94/07) i Pravilnikom o
financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 17/05, 66/08 i 73/08) sačinjavati i dostavljati periodična
i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija Sektor za proračun i javne rashode.
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1079/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice Federacije Bosne i Hercegovine
odobrava se utrošak sredstava Razdjel 2002 Zavoda za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa podračuna broj
338 690 229 644 5045 u iznosu od 670,21 KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Istraživanje višestrukih pokazatelja 4 (MICS) BiH
2011. godine za ukupno stanovništvo", donator UNICEF.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
670,21 KM, raspoređena su sukladno raspoloživim sredstvima,
na podračunu otvorenom unutar Jedinstvenog računa Riznice
Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva
finansija, kako slijedi:
670,21 KM, evidentirana na podračunu broj 338 690
229 644 5045, projekat 3001037, grupa plaćanja 10037, rasporedit će se na ekonomski kod:
613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od 670,21
KM
1760
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНОГ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА - РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 20
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број 338 690 224 657 1137 у износу од
5.850,00 КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта "Еuroprevob" донатор Европска комисија у Босни и
Херцеговини.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу од
5.850,00 КМ евидентирана на подрачуну број 338 690 224
657 1137, пројекат 3001005, група плаћања 100-5,
распоредиће се на сљедећи економски код:
- 613900 - "Уговорене услуге" у износу од 5.850.00 КМ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетом пројекта,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине ће, у складу са одредбом тачке 15. Упутства о
отвaрању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања
средствима
са
посебних
намјенских
трансакцијских рачуна отворених као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства
финансија - Федералног министарства финанција
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и 34/12)
и Правилником о извјештавању и годишњем обрачуну
буџета у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 27/12), сачињавати и
достављати периодичне и годишње извјештаје о намјенском
утрошку средстава Федералном министарству финансија Федералном министарство финанција - Сектор за буџет и
јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија - Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1080/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 224 657 1137 u iznosu od 5.850,00 KM.
Број 80 - Страна 19
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Europrevob" donator Evropska komisija u Bosni i
Hercegovini.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
5.850,00 KM evidentirana na podračunu broj 338 690 224 657
1137, projekat 3001005, grupa plaćanja 100-5, rasporedit će se na
sljedeći ekonomski kod:
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 5.850.00
KM
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetom projekta, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje
izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija Sektor za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1080/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
za 2013. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj
106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
Број 80 - Страна 20
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 224 657 1137 u iznosu od 5.850,00 KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Europrevob" donator Europsko povjerenstvo u Bosni i
Hercegovini.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
5.850,00 KM evidentirana na podračunu broj 338 690 224 657
1137, projekat 3001005, grupa plaćanja 100-5, rasporedit će se na
sljedeći ekonomski kod:
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 5.850.00
KM
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenom i
kontroliranom od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju
posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih
namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u
okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva
financija - Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine
Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom o
izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12),
sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o
namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija
- Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne
rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1080/2013
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
1761
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
Сриједа, 16. 10. 2013.
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНИХ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА-РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈАФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 20
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број 338 690 224 657 3950 у износу од
20.288,00 КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта "Стратегија за превенцију јод дефицитарних
болести", донатор Швицарска агенција за развој.
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке распоређена
су у складу са расположивим средствима, на подрачуну број:
338 690 224 657 3950, пројекат 3001007, група плаћања 1007, отвореном унутар Јединственог рачуна Трезора
Федералног
министарства
финансија-Федералног
министарства финанција, распоредиће се на:
- економски код 613900 - "Уговорене услуге" у износу
од 20.288,00 КМ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетима пројеката,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине ће, у складу са одредбом тачке 15. Упутства о
отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и располагања средствима са посебних намјенских трансакцијских
рачуна отворених као подрачуна у оквиру Јединственог
рачуна Трезора Федералног министарства финансијаФедералног министарства финанција ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и 34/12) и Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 27/12), сачињавати и достављати
периодичне и годишње извјештаје о намјенском утрошку
средстава Федералном министарству финансија-Федералном
министарству финанција - Сектор за буџет и јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија-Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1081/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA-FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj: 338 690 224 657 3950 u iznosu od 20.288,00
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator Švicarska agencija za razvoj.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke raspoređena su u
skladu sa raspoloživim sredstvima, na podračunu broj: 338 690
224 657 3950, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7,
otvorenom unutar Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija,
rasporedit će se na:
- ekonomski kod 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od
20.288,00 KM.
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetima projekata, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva
finansija-Federalnog
ministarstva
financija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu
budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 27/12), sačinjavati i dostavljati periodične i
godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija - Sektor
za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Број 80 - Страна 21
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1081/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
za 2013. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj
106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE-TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA-FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj: 338 690 224 657 3950 u iznosu od 20.288,00
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator Švicarska agencija za razvoj.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke raspoređena su
sukladno raspoloživim sredstvima, na podračunu broj: 338 690
224 657 3950, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7,
otvorenom unutar Jedinstvenog računa Riznice Federalnog
ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija,
rasporedit će se na:
ekonomski kod 613900 - "Ugovorene usluge" u
iznosu od 20.288,00 KM
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnim proračunima projekata, odobrenim i
kontroliranim od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju
posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih
namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u
okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva
financija-Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine
Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom o
finansijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 27/12), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja
izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija - Sektor
za proračun i javne rashode.
Број 80 - Страна 22
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1081/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1762
На основу члана 19. става 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. става 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНИХ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА - РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 20
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број 338 690 224 657 3950 у износу од
18.101,64 КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта "Стратегија за превенцију јод дефицитарних
болести", донатор UNICEF.
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу од
18.101,64 КМ, распоређена су у складу са расположивим
средствима, на подрачунима отвореним унутар Јединственог
рачуна Трезора Федералног министарства финансија Федералног министарства финанција, како слиједи:
1. 18.101,64 КМ, евидентирана на подрачуну број
3386902246573950, пројекат 3001007, група
плаћања 100-7, распоредиће се на сљедеће
економске кодове:
613400 - "Набавка материјала" у износу од
100,00 КМ
613500 - "Услуге превоза" у износу од 400,00
КМ
613900 - "Уговорене услуге" у износу од
17.601,64 КМ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетима пројеката,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Сриједа, 16. 10. 2013.
Херцеговине ће, у складу са одредбом тачке 15. Упутства о
отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања
средствима
са
посебних
намјенских
трансакцијских рачуна отворених као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства
финансија - Федералног министарства финанција ("Службене новине Федерације БиХ", број 94/07) и Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 27/12), сачињавати и достављати
периодичне и годишње извјештаје о намјенском утрошку
средстава
Федералном
министарству
финансија
Федералног министарства финанција - Сектор за буџет и
јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија - Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1082/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stava 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stava 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH" broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 224 657 3950 u iznosu od 18.101,64
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator UNICEF.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
18.101,64 KM, raspoređena su u skladu sa raspoloživim
sredstvima, na podračunima otvorenim unutar Jedinstvenog
računa Trezora Federalnog ministarstva finansija - Federalnog
ministarstva financija, kako slijedi:
1. 18.101,64 KM, evidentirana na podračunu broj
3386902246573950, projekat 3001007, grupa
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
plaćanja 100-7, rasporedit će se na sljedeće
ekonomske kodove:
613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od
100,00 KM
613500 - "Usluge prevoza" u iznosu od 400,00
KM
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od
17.601,64 KM
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetima projekata, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
("Službene novine Federacije BiH", broj 94/07) i Pravilnikom o
finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje
izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnog ministarstva financija - Sektor
za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1082/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
za 2013. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj
106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANIH NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 224 657 3950 u iznosu od 18.101,64
KM.
Број 80 - Страна 23
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator UNICEF.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
18.101,64 KM, raspoređena su sukladno raspoloživim
sredstvima, na podračunima otvorenim unutar Jedinstvenog
računa Riznice Federalnog ministarstva financija - Federalnog
ministarstva finansija, kako slijedi:
1. 18.101,64 KM, evidentirana na podračunu broj
3386902246573950, projekat 3001007, grupa
plaćanja 100-7, rasporedit će se na sljedeće
ekonomske kodove:
613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od
100,00 KM
613500 - "Usluge prevoza" u iznosu od 400,00
KM
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od
17.601,64 KM
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnim proračunima projekata, odobrenim i
kontroliranim od strane donatora.
V.
O izvršenju Proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju
posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih
namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u
okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva
financija - Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine
Federacije BiH", broj 94/07) i Pravilnikom o financijskom
izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12),
sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o
namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija
- Federalnog ministarstva finansija - Sektor za budžet i javne
rashode.
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financijaFederalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1082/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1763
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине,
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
Број 80 - Страна 24
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Сриједа, 16. 10. 2013.
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНОГ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА - РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора - Ризнице Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 20
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број 338 690 224 657 3950 у износу од
10.820,97 КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта "Стратегија за превенцију јод дефицитарних
болести", донатор Швицарска агенција за развој.
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу од
10.820,97 КМ евидентирана на подрачуну број 338 690 224
657 3950, пројекат 3001007, група плаћања 100-7,
распоредиће се на сљедеће економске кодове:
613800 - "Издаци за платни промет" у износу од
20,97 КМ
613900 - "Уговорене услуге" у износу од 10.800,00
КМ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетом пројекта,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне и
Херцеговине ће, у складу са одредбом тачке 15. Упутства о
отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања
средствима
са
посебних
намјенских
трансакцијских рачуна отворених као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства
финансија - Федералног министарства финанција
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и 34/12)
и Правилником о извјештавању и годишњем обрачуну
буџета у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 27/12), сачињавати и
достављати периодичне и годишње извјештаје о намјенском
утрошку средстава Федералном министарству финансија Федералном министарству финанција - Сектор за буџет и
јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија - Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1083/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 224 657 3950 u iznosu od 10.820,97
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator Švicarska agencija za razvoj.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
10.820,97 KM evidentirana na podračunu broj 338 690 224 657
3950, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7, rasporedit će se na
sljedeće ekonomske kodove:
613800 - "Izdaci za platni promet" u iznosu od 20,97
KM
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 10.800,00
KM
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetom projekta, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje
izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija Sektor za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1083/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
za 2013. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj
106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici,
održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA - FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj 338 690 224 657 3950 u iznosu od 10.820,97
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator Švicarska agencija za razvoj.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
10.820,97 KM evidentirana na podračunu broj 338 690 224 657
3950, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7, rasporedit će se na
sljedeće ekonomske kodove:
613800 - "Izdaci za platni promet" u iznosu od 20,97
KM
613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 10.800,00
KM
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenom i
kontroliranom od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, sukladno odredbi točke 15. Naputka o otvaranju
posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih
namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u
okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog ministarstva
financija - Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine
Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom o
izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12),
sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o
namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija
- Federalnom ministarstvu finansija - Sektor za proračun i javne
rashode.
Број 80 - Страна 25
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1083/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1764
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и Херцеговине,
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОДРАЧУНА ЕВИДЕНТИРАНОГ НА
ЈЕДИНСТВЕНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА-РИЗНИЦЕ
ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈАФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ФИНАНЦИЈА
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
На основу расположивих и евидентираних података на
Јединственом рачуну Трезора-Ризнице Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се утрошак средстава Раздјел 20
Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и
то са подрачуна број: 338 690 224 657 3950 у износу од
8.488,00 КМ.
II
Одобрава се располагање донаторским средствима из
пројекта "Стратегија за превенцију јод дефицитарних
болести", донатор Швицарска агенција за развој.
III
Донаторска средства из тачке I ове одлуке, у износу од
8.488,00 КМ евидентирана на подрачуну број: 338 690 224
657 3950, пројекат 3001007, група плаћања 100-7,
распоредиће се на сљедеће економске кодове:
- 613100 - "Путни трошкови" у износу од
- 613400 - "Набавка материјала" износу од
- 613800 - "Издаци за платни промет" у износу од
- 613900 - "Уговорене услуге" у износу од
800,00 КМ
200,00 КМ
30,00 КМ
7.458,00 КМ
IV
Средства из тачке III ове одлуке користиће се
искључиво у складу са појединачним буџетом пројекта,
одобреним и контролисаним од стране донатора.
V
О извршењу буџета пројекта водиће се посебно
књиговодство, а Завод за јавно здравство Федерације Босне
и Херцеговине ће, у складу са одредбом тачке 15. Упутства
о отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања средствима са посебних намјенских
трансакцијских рачуна отворених као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора Федералног министарства
финансија-Федералног
министарства
финанција
Број 80 - Страна 26
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и
34/12) и Правилником о извјештавању и годишњем
обрачуну буџета у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 27/12),
сачињавати и достављати периодичне и годишње
извјештаје о намјенском утрошку средстава Федералном
министарству
финансија-Федералном
министарству
финанција - Сектор за буџет и јавне расходе.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Завод за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине, Федерално
министарство здравства и Федерално министарство
финансија-Федерално министарство финанција, свако у
оквиру својих надлежности.
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1084/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona
o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU TREZORA-RIZNICE FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA-FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj: 338 690 224 657 3950 u iznosu od 8.488,00
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator Švicarska agencija za razvoj.
III.
Donatorska sredstva iz tačke I. ove odluke, u iznosu od
8.488,00 KM evidentirana na podračunu broj: 338 690 224 657
3950, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7, rasporedit će se
na sljedeće ekonomske kodove:
- 613100 - "Putni troškovi" u iznosu od
- 613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od
- 613800 - "Izdaci za platni promet" u iznosu od
- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od
800,00 KM
200,00 KM
30,00 KM
7.458,00 KM
IV.
Sredstva iz tačke III. ove odluke koristit će se isključivo u
skladu sa pojedinačnim budžetom projekta, odobrenim i
kontrolisanim od strane donatora.
V.
O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Сриједа, 16. 10. 2013.
Hercegovine će, u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog
ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje
izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija Sektor za budžet i javne rashode.
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1084/2013
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službene novine Federacije
BiH", broj 106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA
PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM
RAČUNU RIZNICE-TREZORA FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANCIJA-FEDERALNOG
MINISTARSTVA FINANSIJA ZAVODU ZA JAVNO
ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na
Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 20 Zavoda
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i to sa
podračuna broj: 338 690 224 657 3950 u iznosu od 8.488,00
KM.
II.
Odobrava se raspolaganje donatorskim sredstvima iz
projekta "Strategija za prevenciju jod deficitarnih bolesti",
donator Švicarska agencija za razvoj.
III.
Donatorska sredstva iz točke I. ove odluke, u iznosu od
8.488,00 KM evidentirana na podračunu broj: 338 690 224 657
3950, projekat 3001007, grupa plaćanja 100-7, rasporedit će se
na sljedeće ekonomske kodove:
- 613100 - "Putni troškovi" u iznosu od
- 613400 - "Nabavka materijala" u iznosu od
- 613800 - "Izdaci za platni promet" u iznosu od
- 613900 - "Ugovorene usluge" u iznosu od
800,00 KM
200,00 KM
30,00
7.458,00 KM
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
IV.
Sredstva iz točke III. ove odluke koristit će se isključivo
sukladno pojedinačnom proračunu projekta, odobrenom i
kontroliranom od strane donatora.
V.
O izvršenju proračuna projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine će, sukladno odredbi točke 15. Naputka o
otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu
planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima
sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federalnog
ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija
("Službene novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i
Pravilnikom o izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja
izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom
ministarstvu financija-Federalnom ministarstvu finansija Sektor za proračun i javne rashode.
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Zavod za javno
zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno
ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financijaFederalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svojih
nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1084/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1765
На основу члана 115. став 2. Закона о организацији
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05), Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У САРАЈЕВУ
ЗА СМЈЕШТАЈ ФЕДЕРАЛНЕ УПРАВЕ ЗА
ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
АРХИВА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ОРГАНА И
ТИЈЕЛА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Задужује се Служба за заједничке послове органа и
тијела Федерације Босне и Херцеговине да са Унипромет
д.д. Сарајево закључи уговор о закупу пословног простора
у објекту у улици Марка Марулића број 2, Сарајево, за
смјештај Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове, Архива Федерације Босне и Херцеговине и
Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације
Босне и Херцеговине, по цијени од 14,625 КМ/м2 са
урачунатим порезом на додану вриједност, за период
01.01.2014. године до 31.12.2014. године.
II
Средства потребна за реализацију закупа из тачке I
ове одлуке ће се обезбиједити у Буџету Федерације Босне и
Херцеговине у 2014. години.
Број 80 - Страна 27
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1085/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 115. stav 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU
ZA SMJEŠTAJ FEDERALNE UPRAVE ZA
GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE,
ARHIVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I
TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine da sa Unipromet d.d. Sarajevo
zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u objektu u ulici
Marka Marulića broj 2, Sarajevo, za smještaj Federalne uprave
za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije
Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i
tijela Federacije Bosne i Hercegovine, po cijeni od 14,625
KM/m2 sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, za period
01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine.
II.
Sredstva potrebna za realizaciju zakupa iz tačke I. ove
odluke će se obezbijediti u Budžetu Federacije Bosne i
Hercegovine u 2014. godini.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1085/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 115. stavak 2. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU
ZA SMJEŠTAJ FEDERALNE UPRAVE ZA
GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE,
ARHIVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I
TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela
Federacije Bosne i Hercegovine da sa Unipromet d.d. Sarajevo
zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u objektu u ulici
Marka Marulića broj 2, Sarajevo, za smještaj Federalne uprave
za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije
Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke poslove organa i
tijela Federacije Bosne i Hercegovine, po cijeni od 14,625
Број 80 - Страна 28
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
2
KM/m sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost, za
razdoblje 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine.
II.
Sredstva potrebna za realiziranje zakupa iz točke I. ove
odluke će se obezbijediti u Proračunu Federacije Bosne i
Hercegovine u 2014. godini.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1085/2013
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.
1766
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА РАНГ-ЛИСТЕ
КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА
РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕДА
БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Расписује се Јавни конкурс за утврђивање приједлога
ранг-листе кандидата за именовање члана Регулаторне
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине из
реда бошњачког народа, у складу са одредбама Закона о
електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 66/13) и Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13).
II
За провођење ове одлуке задужује се Федерално
министарство енергије, рударства и индустрије.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1086/2013
03. октобра 2013. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Сриједа, 16. 10. 2013.
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RANG - LISTE
KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Raspisuje se Javni konkurs za utvrđivanje prijedloga rangliste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog
naroda, u skladu sa odredbama Zakona o električnoj energiji u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 66/13) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).
II.
Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1086/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RANG-LISTE
KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Raspisuje se Javni natječaj za utvrđivanje prijedloga rangliste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog
naroda, sukladno odredbama Zakona o električnoj energiji u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 66/13) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).
II.
Za provođenje ove odluke zadužuje se Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1086/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
1767
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а
у вези члана 7. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13) и чл. 26.
и 28. Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
66/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83.
сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА
РАНГ - ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕДА
БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Критерији за утврђивање Приједлога ранг - листе
кандидата за именовање члана Регулаторне комисије за
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине из реда
бошњачког народа су:
Општи критерији:
да је старији од 18 година;
да није отпуштен из државне службе као
резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу
државе или ентитета) у периоду од три године
прије дана објављивања упражњене позиције;
да се на њега не односи члан IX. 1. Устава Босне
и Херцеговине.
Посебни критерији:
висока стручна спрема из области инжењерства,
економије или права са одговарајућим
вишегодишњим професионалним искуством у
енергетском сектору;
претходно искуство и знања о питањима везаним
за енергетске дјелатности, посебно о питањима
технологије, економије, права или заштите
околиша;
способност креативног доприноса у реформи
енергетског сектора;
доказани успјешни резултати рада током радног
искуства;
комуникацијске и организацијске способности;
способност управљања финансијским и људским
ресурсима и наклоњеност тимском раду;
знање енглеског језика или неког другог
свјетског језика;
чланови Регулаторне комисије не могу бити
међусобно у браку или сродству у првој линији,
у побочној линији до трећег степена закључно,
као и по тазбини до другог степена закључно;
да није лице кажњавано за кривично дјело или
правоснажно осуђено за кривично дијело због
злоупотребе службене дужности, корупције,
преваре или друго кривично дијело које га чини
неподобним
за
обављање
дужности
у
Регулаторној комисији;
да није члан органа законодавне, извршне или
судске власти и надзорног или управног одбора
било којег привредног друштва;
да не обавља дјелатности или проводи активности
које су у супротности са начелима транспарен-
Број 80 - Страна 29
тности и недискриминације на тржишту електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине;
да нема лични, породични или финансијски
интерес у електроенергетском сектору;
да није припадник било које политичке странке,
нити се активно укључује у политичке
активности;
да није власник привредног друштва/обрта или
да не обавља било какву привредну дјелатност у
било којем својству и
да не постоје друге сметње за обављање послова
у институцији у коју се кандидује.
Предсједник и чланови Регулаторне комисије морају
бити држављани Босне и Херцеговине са сталним
пребивалиштем у Федерацији Босне и Херцеговине.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1087/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 7. Zakona
o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
12/03, 34/03 i 65/13) i čl. 26. i 28. Zakona o električnoj energiji
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
RANG - LISTE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Kriteriji za utvrđivanje Prijedloga rang - liste kandidata za
imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda su:
Opšti kriteriji:
da je stariji od 18 godina;
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u
periodu od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije;
da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
Posebni kriteriji:
visoka stručna sprema iz oblasti inženjerstva,
ekonomije ili prava sa odgovarajućim višegodišnjim
profesionalnim iskustvom u energetskom sektoru;
prethodno iskustvo i znanja o pitanjima vezanim za
energetske djelatnosti, posebno o pitanjima
tehnologije, ekonomije, prava ili zaštite okoliša;
sposobnost kreativnog doprinosa u reformi
energetskog sektora;
dokazani uspješni rezultati rada tokom radnog
iskustva;
komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
Број 80 - Страна 30
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
-
sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim
resursima i naklonjenost timskom radu;
znanje engleskog jezika ili nekog drugog svjetskog
jezika;
članovi Regulatorne komisije ne mogu biti
međusobno u braku ili srodstvu u prvoj liniji, u
pobočnoj liniji do trećeg stepena zaključno, kao i po
tazbini do drugog stepena zaključno;
da nije lice kažnjavano za krivično djelo ili
pravosnažno osuđeno za krivično dijelo zbog
zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare ili
drugo krivično dijelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje dužnosti u Regulatornoj komisiji;
da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske
vlasti i nadzornog ili upravnog odbora bilo kojeg
privrednog društva;
da ne obavlja djelatnosti ili provodi aktivnosti koje
su u suprotnosti sa načelima transparentnosti i
nediskriminacije na tržištu električne energije u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
da nema lični, porodični ili finansijski interes u
elektroenergetskom sektoru;
da nije pripadnik bilo koje političke stranke, niti se
aktivno uključuje u političke aktivnosti;
da nije vlasnik privrednog društva/obrta ili da ne
obavlja bilo kakvu privrednu djelatnost u bilo kojem
svojstvu i
da ne postoje druge smetnje za obavljanje poslova u
instituciji u koju se kandiduje.
Predsjednik i članovi Regulatorne komisije moraju biti
državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1087/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi članka 7.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i čl. 26. i 28. Zakona o
električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA
RANG - LISTE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Kriteriji za utvrđivanje Prijedloga rang - liste kandidata za
imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda su:
Opći kriteriji:
da je stariji od 18 godina;
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i
Сриједа, 16. 10. 2013.
Hercegovini, (bilo na razini države ili entiteta) u
razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja
upražnjene pozicije;
da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne
i Hercegovine.
Posebni kriteriji:
visoka stručna sprema iz oblasti inženjerstva,
ekonomije ili prava sa odgovarajućim višegodišnjim
profesionalnim iskustvom u energetskom sektoru;
prethodno iskustvo i znanja o pitanjima vezanim za
energetske djelatnosti, posebno o pitanjima
tehnologije, ekonomije, prava ili zaštite okoliša;
sposobnost kreativnog doprinosa u reformi
energetskog sektora;
dokazani uspješni rezultati rada tokom radnog
iskustva;
komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim
resursima i naklonjenost timskom radu;
znanje engleskog jezika ili nekog drugog svjetskog
jezika;
članovi Regulatorne komisije ne mogu biti
međusobno u braku ili srodstvu u prvoj liniji, u
pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno, kao i po
tazbini do drugog stupnja zaključno;
da nije osoba kažnjavana za kazneno djelo ili
pravosnažno osuđena za kazneno dijelo zbog
zlouporabe službene dužnosti, korupcije, prevare ili
drugo kazneno dijelo koje je čini nepodobnim za
obavljanje dužnosti u Regulatornoj komisiji;
da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske
vlasti i nadzornog ili upravnog odbora bilo kojeg
gospodarskog društva;
da ne obavlja djelatnosti ili provodi aktivnosti koje
su u suprotnosti sa načelima transparentnosti i
nediskriminacije na tržištu električne energije u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
da nema osobni, porodični ili financijski interes u
elektroenergetskom sektoru;
da nije pripadnik bilo koje političke stranke, niti se
aktivno uključuje u političke aktivnosti;
da nije vlasnik gospodarskog društva/obrta ili da ne
obavlja bilo kakvu gospodarsku djelatnost u bilo
kojem svojstvu i
da ne postoje druge smetnje za obavljanje poslova u
instituciji u koju se kandiduje.
Predsjednik i članovi Regulatorne komisije moraju biti
državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1087/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1768
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СТИЦАЊА ДИОНИЦА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "ПОБЈЕДА ТЕНNOLOGY
ГОРАЖДЕ" Д.Д. ГОРАЖДЕ ИНОЗЕМНОЈ ФИРМИ
"ULIANOVSK ТВОРНИЦА МУНИЦИЈЕ" У ИЗНОСУ
ВЕЋЕМ ОД 49% УКУПНОГ ДИОНИЧКОГ
КАПИТАЛА
I
Одобрава се стицање дионица иноземној фирми
"Ulianovsk творница муниције", са сједиштем у улици
Схофуорова бр. 1, Улиановск, 432007 Руска Федерација,
уписане у Јединствени регистар правних лица Министарства
за порез и таксе Руске Федерације под основним државним
регистарским бројем 1047301521520 у привредном друштву
"Побједа Теhnology Горажде" д.д. Горажде, у износу 50%
плус једна дионица укупног дионичког капитала привредног
друштва, уз услов да се задржи основни производни програм
и повећа запосленост у привредном друштву.
II
Федерација Босне и Херцеговине задржава право
власништва над техничко технолошком документацијом за
производњу наоружања и војне опреме (МL3 и МL8) која је
уступљена на кориштење привредном друштву "Побједа
Теhnology Горажде" д.д. Горажде, према попису достављеном Федералном министарству енергије, рударства и
индустрије од стране "Побједа Теhnology Горажде" д.д.
Горажде, акт број 3880/08 од 01.12.2008. године, а која ће се
сходно Одлуци о привременом преношењу права кориштења
техничке документације за потребе привредног друштва
"ПОБЈЕДА - СПОРТ" д.д. Горажде, без накнаде ("Службене
новине Федерације БиХ", број 49/11) дати на кориштење, с
тим да ће се права и обавезе по питању техничке
документације дефинисати посебним уговором између
Владе Федерације Босне и Херцеговине и привредног
друштва "Побједа Теhnology Горажде" д.д. Горажде.
III
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о одобравању стицања дионица привредног
друштва "ПОБЈЕДА - СПОРТ" д.д. Горажде иноземној
фирми "Umarex Sportwafen GmbH&Co.KG" Њемачка, у
износу већем од 49% укупног дионичког капитала
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 14/12 и 31/12).
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1089/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 68/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Број 80 - Страна 31
ODLUKU
O ODOBRAVANJU STICANJA DIONICA
PRIVREDNOG DRUŠTVA "POBJEDA TEHNOLOGY
GORAŽDE" D.D. GORAŽDE INOZEMNOJ FIRMI
"ULIANOVSK TVORNICA MUNICIJE" U IZNOSU
VEĆEM OD 49% UKUPNOG DIONIČKOG KAPITALA
I.
Odobrava se sticanje dionica inozemnoj firmi "Ulianovsk
tvornica municije", sa sjedištem u ulici Shofyorova br. 1,
Ulianovsk, 432007 Ruska Federacija, upisane u Jedinstveni
registar pravnih lica Ministarstva za porez i takse Ruske
Federacije pod osnovnim državnim registarskim brojem
1047301521520 u privrednom društvu "Pobjeda Tehnology
Goražde" d.d. Goražde, u iznosu 50% plus jedna dionica
ukupnog dioničkog kapitala privrednog društva, uz uslov da se
zadrži osnovni proizvodni program i poveća zaposlenost u
privrednom društvu.
II.
Federacija Bosne i Hercegovine zadržava pravo vlasništva
nad tehničko tehnološkom dokumentacijom za proizvodnju
naoružanja i vojne opreme (ML3 i ML8) koja je ustupljena na
korištenje privrednom društvu "Pobjeda Tehnology Goražde"
d.d. Goražde, prema popisu dostavljenom Federalnom
ministarstvu energije, rudarstva i industrije od strane "Pobjeda
Tehnology Goražde" d.d. Goražde, akt broj 3880/08 od
01.12.2008. godine, a koja će se shodno Odluci o privremenom
prenošenju prava korištenja tehničke dokumentacije za potrebe
privrednog društva "POBJEDA-SPORT" d.d. Goražde, bez
naknade ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/11) dati na
korištenje, s tim da će se prava i obaveze po pitanju tehničke
dokumentacije definisati posebnim ugovorom između Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i privrednog društva "Pobjeda
Tehnology Goražde" d.d. Goražde.
III.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi
Odluka o odobravanju sticanja dionica privrednog društva
"POBJEDA - SPORT" d.d. Goražde inozemnoj firmi "Umarex
Sportwafen GmbH&Co.KG" Njemačka, u iznosu većem od
49% ukupnog dioničkog kapitala ("Službene novine Federacije
BiH", br. 14/12 i 31/12).
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1089/2013
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 68/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Број 80 - Страна 32
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ODLUKU
O ODOBRAVANJU STICANJA DIONICA
GOSPODARSKOG DRUŠTVA "POBJEDA
TEHNOLOGY GORAŽDE" D.D. GORAŽDE
INOZEMNOJ FIRMI "ULIANOVSK TVORNICA
MUNICIJE" U IZNOSU VEĆEM OD 49% UKUPNOG
DIONIČKOG KAPITALA
I.
Odobrava se sticanje dionica inozemnoj firmi "Ulianovsk
tvornica municije", sa sjedištem u ulici Shofyorova br. 1,
Ulianovsk, 432007 Ruska Federacija, upisane u Jedinstveni
registar pravnih lica Ministarstva za porez i takse Ruske
Federacije pod osnovnim državnim registarskim brojem
1047301521520 u gospodarskom društvu "Pobjeda Tehnology
Goražde" d.d. Goražde, u iznosu 50% plus jedna dionica
ukupnog dioničkog kapitala gospodarskog društva, uz uvjet da
se zadrži osnovni proizvodni program i poveća zaposlenost u
gospodarskom društvu.
II.
Federacija Bosne i Hercegovine zadržava pravo vlasništva
nad tehničko tehnološkom dokumentacijom za proizvodnju
naoružanja i vojne opreme (ML3 i ML8) koja je ustupljena na
korištenje gospodarskom društvu "Pobjeda Tehnology Goražde"
d.d. Goražde, prema popisu dostavljenom Federalnom
ministarstvu energije, rudarstva i industrije od strane "Pobjeda
Tehnology Goražde" d.d. Goražde, akt broj 3880/08 od
01.12.2008. godine, a koja će se shodno Odluci o privremenom
prenošenju prava korištenja tehničke dokumentacije za potrebe
gospodarskog društva "POBJEDA-SPORT" d.d. Goražde, bez
naknade ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/11) dati na
korištenje, s tim da će se prava i obveze po pitanju tehničke
dokumentacije definirati posebnim ugovorom između Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i gospodarskog društva "Pobjeda
Tehnology Goražde" d.d. Goražde.
III.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi
Odluka o odobravanju sticanja dionica gospodarskog društva
"POBJEDA - SPORT" d.d. Goražde inozemnoj firmi "Umarex
Sportwafen GmbH&Co.KG" Njemačka, u iznosu većem od
49% ukupnog dioničkog kapitala ("Službene novine Federacije
BiH", br. 14/12 i 31/12).
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1089/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1769
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 83. сједници, одржаној 03.10.2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје сагласност
на Споразум са представницима Савеза удружења пензионера/умировљеника у Федерацији Босне и Херцеговине, у
тексту који је усаглашен током преговора вођених 19. и 20.
септембра 2013. године.
Сриједа, 16. 10. 2013.
II
Овлашћује се госп. Нермин Никшић, премијер
Федерације Босне и Херцеговине да, у име Владе Федерације
Босне и Херцеговине, потпише Споразум из тачке I ове
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1090/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na
Sporazum sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera/
umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, u tekstu koji je
usaglašen tokom pregovora vođenih 19. i 20. septembra 2013.
godine.
II.
Ovlašćuje se gosp. Nermin Nikšić, premijer Federacije
Bosne i Hercegovine da, u ime Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine, potpiše Sporazum iz tačke I. ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1090/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SPORAZUM
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na
Sporazum sa predstavnicima Saveza udruga umirovljenika/
penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine, u tekstu koji je
usuglašen tijekom pregovora vođenih 19. i 20. rujna 2013.
godine.
II.
Ovlašćuje se gosp. Nermin Nikšić, premijer Federacije
Bosne i Hercegovine da, u ime Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine, potpiše Sporazum iz točke I. ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1090/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
1770
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност на План пословања Лутрије Босне
и Херцеговине за 2013. годину са пројекцијом плана за
2014. и 2015. годину.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1093/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Федерације БиХ", број 106/12), Влада Федерације Босне и
Херцеговине на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА СА
ПОСЕБНОГ НАМЈЕНСКОГ ТРАНСАКЦИЈСКОГ
РАЧУНА "СИСТЕМ ОБУКЕ ЗА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ II" ОТВОРЕНОГ КАО
ПОДРАЧУН У ОКВИРУ ЈРТ АГЕНЦИЈИ ЗА
ДРЖАВНУ СЛУЖБУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Агенцији за државну службу Федерације Босне и
Херцеговине одобрава се кориштење средстава уплаћених
од стране UNDP-а на посебан намјенски трансакцијски
рачун број: 338-690-22966804-64, отворен као подрачун у
оквиру ЈРТ у износу од 12.000,00 КМ за реализацију
Пројекта "Систем обуке за јединице локалне самоуправе
II".
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на
сљедеће економске кодове:
- 613100
- 613400
ODLUKU
- 613800
I.
Daje se saglasnost na Plan poslovanja Lutrije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu sa projekcijom plana za 2014. i
2015. godinu.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1093/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
- 613900
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost na Plan poslovanja Lutrije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu sa projekcijom plana za 2014. i
2015. godinu.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1093/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1771
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и
члана 43. став 1. Закона о извршавању Буџета Федерације
Босне и Херцеговине за 2013. годину ("Службене новине
Број 80 - Страна 33
Путни трошкови
Набавка материјала и ситног
инвентара
Издаци осигурања, банковних
услуга и услуга платног промета
Уговорене и друге посебне услуге
износ од
1.000,00 КМ
износ од
500,00 КМ
износ од
100,00 КМ
износ од
10.400,00 КМ
III
Унос средстава у оперативни буџет извршит ће се на
код Пројекта 3001043 - "Систем обуке за јединице локалне
самоуправе II" и извор средстава/фонд "40".
IV
О извршењу буџета Пројекта водит ће се посебно
књиговодство, а Агенција за државну службу Федерације
Босне и Херцеговине ће, у складу са тачком 15. Упутства о
отварању посебних намјенских трансакцијских рачуна,
начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања средствима са посебних намјенских
трансакцијских рачуна отворених као подрачун у оквиру
Јединственог рачуна Трезора ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11 и 34/12) и Правилником о
финансијском извјештавању и годишњем обрачуну Буџета
у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 27/12) сачињавати периодичне и
годишње извјештаје о намјенском утрошку средстава
Федералном министарству финансија - Сектор за буџет и
јавне расходе.
V
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија и Агенција за државну службу
Федерације Босне и Херцеговине.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1094/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona
o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
Број 80 - Страна 34
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG
RAČUNA "SISTEM OBUKE ZA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE II" OTVORENOG KAO PODRAČUN U
OKVIRU JRT AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se korištenje sredstava uplaćenih od
strane UNDP-a na poseban namjenski transakcijski račun broj:
338-690-22966804-64, otvoren kao podračun u okviru JRT u
iznosu od 12.000,00 KM za realizaciju Projekta "Sistem obuke
za jedinice lokalne samouprave II".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke raspoređuju se na sljedeće
ekonomske kodove:
- 613100 Putni troškovi
- 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara
- 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i
usluga platnog prometa
- 613900 Ugovorene i druge posebne usluge
iznos od
iznos od
1.000,00 KM
500,00 KM
iznos od
100,00 KM
iznos od
10.400,00 KM
III.
Unos sredstava u operativni budžet izvršit će se na kod
Projekta 3001043 - "Sistem obuke za jedinice lokalne
samouprave II" i izvor sredstava/fond "40".
IV.
O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Agencija za državnu službu Federacije Bosne
i Hercegovine će, u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju
posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa
posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene
novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom
o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u
Federaciji Bosrre i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o
namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu
finansija - Sektor za budžet i javne rashode.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija i Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1094/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. stavak 1.
Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu ("Službene novine Federacije
BiH", broj 106/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na
83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
Сриједа, 16. 10. 2013.
ODLUKU
O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA SA
POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG
RAČUNA "SISTEM OBUKE ZA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE II" OTVORENOG KAO PODRAČUN U
OKVIRU JRT AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine odobrava se korištenje sredstava uplaćenih od
strane UNDP-a na poseban namjenski transakcijski račun broj:
338-690-22966804-64, otvoren kao podračun u okviru JRT u
iznosu od 12.000,00 KM za realizaciju Projekta "Sistem obuke
za jedinice lokalne samouprave II".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke raspoređuju se na sljedeće
ekonomske kodove:
- 613100 Putni troškovi
- 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara
- 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i
usluga platnog prometa
- 613900 Ugovorene i druge posebne usluge
iznos od
iznos od
1.000,00 KM
500,00 KM
iznos od
100,00 KM
iznos od
10.400,00 KM
III.
Unos sredstava u operativni proračun izvršit će se na kod
Projekta 3001043 - "Sistem obuke za jedinice lokalne
samouprave i izvor sredstava/fond "40".
IV.
O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Agencija za državnu službu Federacije Bosne
i Hercegovine će, u skladu sa točkom 15. Naputka o otvaranju
posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja,
prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa
posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao
podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene
novine Federacije BiH", br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom
o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Proračuna u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/12), sačinjavati periodična i godišnja izvješća o
namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu
financija - Sektor za proračun i javne rashode.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija i Agencija za državnu službu Federacije
Bosne i Hercegovine.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1094/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1772
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Одлуке о давању претходне сагласности Управном одбору
Федералног завода за пензијско-мировинско осигурање за
покретање поступка продаје некретнина у власништву
Федералног завода за пензијско-мировинско осигурање
("Службене новине Федерације БиХ", број 66/12) и
Закључка В. број 1030/2013 од 18.09.2013. године, Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници одржаној
03.10.2013. године, доноси
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
I
Даје се сагласност на Уговор о провођењу поступка
продаје некретнина закљученог 26.09.2013. године, између
Агенције за приватизацију у Федерацији Босне и
Херцеговине и Федералног завода за пензијско-мировинско
и инвалидско осигурање.
II
Продаја некретнина које су предмет уговора из тачке I
ове одлуке извршит ће се методом аукције, и то:
Пословни простор у Лукавцу, улица А Хрељића,
површине 150,00 м2,
Пословни простор у Љубушком, улица Анте
Старчевића бб, површине 69,60 м2,
Пословни простор у Ливну, улица Кнеза
Мутимира бб, површине 50,65 м2,
Пословни простор у Доњем Вакуфу, улица 770.
бригаде број 25, површине 86,00 м2,
Пословни простор у Какњу, улица Згошћанска
бб, површине 563,00 м2,
Пословни простор у Жепчу, Дом здравља,
површине 30,00 м2,
Пословни простор у Новој Билој, Пословни
центар бб, површине 55,20 м2,
Пословни простор у Травнику, улица Босанских
везира бр. 72, површине 509,24 м2,
Пословни простор у Коњицу, улица Трешаница
бб, површине 110,00 м2,
Дом пензионера, Хотел "ЕРО" у Мостару, улица
Анте Старчевића бб, површине 9.591,04 м2.
Социјални програм збрињавања упосленика бит
ће услов у поступку продаје објекта Хотел "ЕРО"
д.о.о. Мостар.
У случају да не успије продаја некретнина методом из
става 1. ове тачке, Управни одбор Федералног завода за
пензијско-мировинско и инвалидско осигурање донијеће
нову одлуку о продаји, критеријима и условима продаје тих
некретнина на коју ће Влада Федерације Босне и
Херцеговине дати сагласност.
III
У поступку продаје некретнина примјењиваће се
одредбе Правилника о поступку продаје имовине и
дионица или удјела предузећа - Пречишћени текст
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 28/05, 53/07 и
76/09), осим ако је Уговором о провођењу поступка продаје
некретнина из тачке I ове одлуке и другим актима у вези
продаје наведених некретнина регулисано другачије.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1095/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Odluke o davanju
prethodne saglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za
penzijsko-mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka
prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za
penzijsko-mirovinsko osiguranje ("Službene novine Federacije
BiH", broj 66/12) i Zaključka V. broj 1030/2013 od
Број 80 - Страна 35
18.09.2013. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
83. sjednici održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI
I.
Daje se saglasnost na Ugovor o provođenju postupka
prodaje nekretnina zaključenog 26.09.2013. godine, između
Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i
Federalnog zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko
osiguranje.
II.
Prodaja nekretnina koje su predmet ugovora iz tačke I.
ove odluke izvršit će se metodom aukcije, i to:
Poslovni prostor u Lukavcu, ulica A Hreljića,
površine 150,00 m2,
Poslovni prostor u Ljubuškom, ulica Ante Starčevića
bb, površine 69,60 m2,
Poslovni prostor u Livnu, ulica Kneza Mutimira bb,
površine 50,65 m2,
Poslovni prostor u Donjem Vakufu, ulica 770.
brigade broj 25, površine 86,00 m2,
Poslovni prostor u Kaknju, ulica Zgošćanska bb,
površine 563,00 m2,
Poslovni prostor u Žepču, Dom zdravlja, površine
30,00 m2,
Poslovni prostor u Novoj Biloj, Poslovni centar bb,
površine 55,20 m2,
Poslovni prostor u Travniku, ulica Bosanskih vezira
br. 72, površine 509,24 m2,
Poslovni prostor u Konjicu, ulica Trešanica bb,
površine 110,00 m2,
Dom penzionera, Hotel "ERO" u Mostaru, ulica
Ante Starčevića bb, površine 9.591,04 m2. Socijalni
program zbrinjavanja uposlenika bit će uslov u
postupku prodaje objekta Hotel "ERO" d.o.o.
Mostar.
U slučaju da ne uspije prodaja nekretnina metodom iz
stava 1. ove tačke, Upravni odbor Federalnog zavoda za
penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje donijeće novu
odluku o prodaji, kriterijima i uslovima prodaje tih nekretnina
na koju će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dati
saglasnost.
III.
U postupku prodaje nekretnina primjenjivaće se odredbe
Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela
preduzeća - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije
BiH", br. 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o
provođenju postupka prodaje nekretnina iz tačke I. ove odluke i
drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano
drugačije.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1095/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Odluke o davanju
prethodne suglasnosti Upravnom odboru Federalnog zavoda za
penzijsko-mirovinsko osiguranje za pokretanje postupka
prodaje nepokretnosti u vlasništvu Federalnog zavoda za
Број 80 - Страна 36
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Сриједа, 16. 10. 2013.
penzijsko-mirovinsko osiguranje ("Službene novine Federacije
BiH", broj 66/12) i Zaključka V. broj 1030/2013 od
18.09.2013. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
83. sjednici održanoj 03.10.2013. godine, donosi
39/03, 22/06 и 43/10), на приједлог Федералне управе
цивилне заштите, Влада Федерације Босне и Херцеговине,
на 83. сједници, одржаној 03.10.2013. године, доноси
ODLUKU
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ
НЕСРЕЋА
I
У Одлуци о условима и начину кориштења средстава
остварених на основу посебне накнаде за заштиту од
природних и других несрећа ("Службене новине
Федерације БиХ", број: 4/12), у тачки VI иза става 3. додаје
се ст. 4. и 5. који гласе:
"О кориштењу средстава из става 1. подтач. 1) и 2) ове
тачке, одлучују федерални, кантонални, опћински односно
градски штабови цивилне заштите, на приједлог органа
управе цивилне заштите.
О кориштењу средстава из става 1. подтачка 3) ове
тачке, одлучује Влада Федерације Босне и Херцеговине,
влада кантона, опћинско односно градско вијеће на
приједлог федералне, кантоналне, опћинске, односно
градске комисије за процјену штета, уз прибављено
мишљење штабова цивилне заштите".
II
У тачки VII иза става 3. додаје се став 4. који гласи:
"О приједлогу пројеката превенције који ће се
суфинансирати из ових средстава, одлучује Влада
Федерације Босне и Херцеговине, влада кантона, опћинско
односно градско вијеће на приједлог органа управе
цивилне заштите уз претходно прибављено мишљење
федералног, кантоналног, опћинског односно градског
штаба цивилне заштите".
III
У тачки VIII став 2. ријечи: "и 2." бришу се. Иза става
3. додаје се став 4. који гласи:
"О кориштењу средстава из става 1. ове тачке, на
приједлог органа управе цивилне заштите одлучују
штабови цивилне заштите, на начин да за сваки
појединачни утрошак за намјене из става 1. ове тачке
доноси одлуку на основу годишњег плана кориштења
средстава посебне накнаде из тачке V ове одлуке".
IV
У тачки IX у другој реченици број "10" замјењује се
бројем "5".
Иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
"О кориштењу средстава из става 1. ове тачке, на
приједлог органа управе цивилне заштите одлучују
штабови цивилне заштите, на начин да за сваки
појединачни утрошак за намјене из става 1. ове тачке
доноси одлуку на основу годишњег плана кориштења
средстава посебне накнаде из тачке V ове одлуке".
V
У тачки X иза става 3. додаје се став 4. који гласи:
"О кориштењу средстава из ст. 1. и 2. ове тачке, на
Приједлог органа управе цивилне заштите одлучују
штабови цивилне заштите, на начин да за сваки
појединачни утрошак за намјене из ст. 1. и 2. ове тачке
доноси одлуку на основу годишњег плана кориштења
средстава посебне накнаде из тачке V ове одлуке".
VI
У тачки XI додаје се став 2. који гласи:
O DAVANJU SUGLASNOSTI
I.
Daje se suglasnost na Ugovor o provođenju postupka
prodaje nepokretnosti zaključenog 26.09.2013. godine, između
Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i
Federalnog zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko
osiguranje.
II.
Prodaja nekretnina koje su predmet ugovora iz točke I.
ove odluke izvršit će se metodom aukcije, i to:
Poslovni prostor u Lukavcu, ulica A Hreljića,
površine 150,00 m2,
Poslovni prostor u Ljubuškom, ulica Ante Starčevića
bb, površine 69,60 m2,
Poslovni prostor u Livnu, ulica Kneza Mutimira bb,
površine 50,65 m2,
Poslovni prostor u Donjem Vakufu, ulica 770.
brigade broj 25, površine 86,00 m2,
Poslovni prostor u Kaknju, ulica Zgošćanska bb,
površine 563,00 m2,
Poslovni prostor u Žepču, Dom zdravlja, površine
30,00 m2,
Poslovni prostor u Novoj Biloj, Poslovni centar bb,
površine 55,20 m2,
Poslovni prostor u Travniku, ulica Bosanskih vezira
br. 72, površine 509,24 m2,
Poslovni prostor u Konjicu, ulica Trešanica bb,
površine 110,00 m2,
Dom penzionera, Hotel "ERO" u Mostaru, ulica
Ante Starčevića bb, površine 9.591,04 m2. Socijalni
program zbrinjavanja uposlenika bit će uslov u
postupku prodaje objekta Hotel "ERO" d.o.o.
Mostar.
U slučaju da ne uspije prodaja nepokretnosti metodom iz
stavka 1. ove točke, Upravni odbor Federalnog zavoda za
penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje donijeće novu
odluku o prodaji, kriterijima i uslovima prodaje tih
nepokretnosti na koju će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
dati suglasnost.
III.
U postupku prodaje nepokretnosti primjenjivat će se
odredbe Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili
udjela poduzeća - Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije
BiH", br. 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o
provođenju postupka prodaje nepokretnosti iz točke I. ove
odluke i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nepokretnosti
regulirano drugačije.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1095/2013
03. listopada 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1773
На основу члана 180. став 6. Закона о заштити и
спашавању људи и материјалних добара од природних и
других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
ОДЛУКУ
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
"О међусобној прерасподјели средстава из става 1. ове
тачке, на приједлог органа управе цивилне заштите
одлучују штабови цивилне заштите".
VII
У тачки XII иза става 1. додаје се нови ст. 2., 3. и 4.
који гласе:
"Захтјев из става 1. подтачка 4) за додјелу помоћи
подноси се Федералној управи цивилне заштите.
Федерална управа разматра захтјев, те ако је приложена
одговарајућа документација, предлаже Федералном штабу
цивилне заштите доношење одлуке о додјели помоћи. Ако
уз захтјев нису приложени одговарајући докази из става 1.
ове тачке, Федерална управа цивилне заштите позива
подноситеља захтјева да допуни захтјев са одговарајућом
документацијом у року од седам дана од дана пријема
позива.
Ако подноситељ захтјева не отклони недостатке у
одређеном року, Федерална управа цивилне заштите ће
донијети закључак против којег се може изјавити посебна
жалба Федералном штабу цивилне заштите.
О додјели помоћи кантонима и опћинама, Федерална
управа цивилне заштите подноси извјештај Влади
Федерације Босне и Херцеговине, у складу са одредбама
тачке XIV ове одлуке".
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 5. и 6.
VIII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1098/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 180. stav 6. Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10),
na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013.
godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA
I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH
PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
I.
U Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava
ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 4/12),
u tački VI. iza stava 3. dodaje se st. 4. i 5. koji glase:
"O korištenju sredstava iz stava 1. podtač. 1) i 2) ove
tačke, odlučuju federalni, kantonalni, općinski odnosno gradski
štabovi civilne zaštite, na prijedlog organa uprave civilne
zaštite.
O korištenju sredstava iz stava 1. podtačka 3) ove tačke,
odlučuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona,
općinsko odnosno gradsko vijeće na prijedlog federalne,
kantonalne, općinske, odnosno gradske komisije za procjenu
šteta, uz pribavljeno mišljenje štabova civilne zaštite".
II.
U tački VII iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
"O prijedlogu projekata prevencije koji će se sufinansirati
iz ovih sredstava, odlučuje Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, vlada kantona, općinsko odnosno gradsko vijeće
na prijedlog organa uprave civilne zaštite uz prethodno
Број 80 - Страна 37
pribavljeno mišljenje federalnog, kantonalnog, općinskog
odnosno gradskog štaba civilne zaštite".
III.
U tački VIII. stav 2. riječi: "i 2." brišu se.
Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
"O korištenju sredstava iz stava 1. ove tačke, na prijedlog
organa uprave civilne zaštite odlučuju štabovi civilne zaštite, na
način da za svaki pojedinačni utrošak za namjene iz stava 1.
ove tačke donosi odluku na osnovu godišnjeg plana korištenja
sredstava posebne naknade iz tačke V. ove odluke".
IV.
U tački IX. u drugoj rečenici broj "10" zamjenjuje se
brojem "5".
Iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
"O korištenju sredstava iz stava 1. ove tačke, na prijedlog
organa uprave civilne zaštite, odlučuju štabovi civilne zaštite,
na način da za svaki pojedinačni utrošak za namjene iz stava 1.
ove tačke donosi odluku na osnovu godišnjeg plana korištenja
sredstava posebne naknade iz tačke V. ove odluke".
V.
U tački X. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
"O korištenju sredstava iz st. 1. i 2. ove tačke, na prijedlog
organa uprave civilne zaštite odlučuju štabovi civilne zaštite, na
način da za svaki pojedinačni utrošak za namjene iz st. 1. i 2.
ove tačke donosi odluku na osnovu godišnjeg plana korištenja
sredstava posebne naknade iz tačke V. ove odluke".
VI.
U tački XI. dodaje se stav 2. koji glasi:
"O međusobnoj preraspodjeli sredstava iz stava 1. ove
tačke, na prijedlog organa uprave civilne zaštite odlučuju
štabovi civilne zaštite".
VII.
U tački XII. iza stava 1. dodaje se novi st. 2., 3. i 4. koji
glase:
"Zahtjev iz stava 1. podtačka 4) za dodjelu pomoći
podnosi se Federalnoj upravi civilne zaštite. Federalna uprava
razmatra zahtjev, te ako je priložena odgovarajuća
dokumentacija, predlaže Federalnom štabu civilne zaštite
donošenje odluke o dodjeli pomoći.
Ako uz zahtjev nisu priloženi odgovarajući dokazi iz stava
1. ove tačke, Federalna uprava civilne zaštite poziva
podnositelja zahtjeva da dopuni zahtjev sa odgovarajućom
dokumentacijom u roku od sedam dana od dana prijema poziva.
Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom
roku, Federalna uprava civilne zaštite će donijeti zaključak
protiv kojeg se može izjaviti posebna žalba Federalnom štabu
civilne zaštite.
O dodjeli pomoći kantonima i općinama, Federalna
uprava civilne zaštite podnosi izvještaj Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa odredbama tačke XIV. ove odluke".
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 5. i 6.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1098/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 180. stavak 6. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i
43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada
Број 80 - Страна 38
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Federacije Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj
03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA
I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH
PO OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
I.
U Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava
ostvarenih na osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/12),
u točki VI. iza stavka 3. dodaje se st. 4. i 5. koji glase:
"O korištenju sredstava iz stavka 1. podtoč. 1) i 2) ove
točke, odlučuju federalni, kantonalni, općinski odnosno gradski
stožeri civilne zaštite, na prijedlog organa uprave civilne
zaštite.
O korištenju sredstava iz stavka 1. podtočka 3) ove točke,
odlučuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona,
općinsko odnosno gradsko vijeće na prijedlog federalne,
kantonalne, općinske, odnosno gradske komisije za procjenu
šteta, uz pribavljeno mišljenje stožera civilne zaštite".
II.
U točki VII. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"O prijedlogu projekata prevencije koji će se sufinansirati
iz ovih sredstava, odlučuje Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, vlada kantona, općinsko odnosno gradsko vijeće
na prijedlog organa uprave civilne zaštite uz prethodno
pribavljeno mišljenje Federalnog, kantonalnog, općinskog
odnosno gradskog stožera civilne zaštite".
III.
U točki VIII. stavak 2. riječi: "i 2." brišu se. Iza stavka 3.
dodaje se stavak 4. koji glasi:
"O korištenju sredstava iz stavka 1. ove točke, na
prijedlog organa uprave civilne zaštite odlučuju stožeri civilne
zaštite, na način da za svaki pojedinačni utrošak za namjene iz
stavka 1. ove točke donosi odluku na temelju godišnjeg plana
korištenja sredstava posebne naknade iz točke V. ove odluke".
IV.
U točki IX. u drugoj rečenici broj "10" zamjenjuje se
brojem "5".
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"O korištenju sredstava iz stavka 1. ove točke, na
prijedlog organa uprave civilne zaštite odlučuju stožeri civilne
zaštite, na način da za svaki pojedinačni utrošak za namjene iz
stavka 1. ove točke donosi odluku na temelju godišnjeg plana
korištenja sredstava posebne naknade iz točke V. ove odluke".
V.
U točki X. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"O korištenju sredstava iz st. 1. i 2. ove točke, na prijedlog
organa uprave civilne zaštite odlučuju stožeri civilne zaštite, na
način da za svaki pojedinačni utrošak za namjene iz st. 1. i 2.
ove točke donosi odluku na temelju godišnjeg plana korištenja
sredstava posebne naknade iz točke V. ove odluke".
VI.
U točki XI. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"O međusobnoj preraspodjeli sredstava iz stavka 1. ove
točke, na prijedlog organa uprave civilne zaštite odlučuju
stožeri civilne zaštite".
VII.
U točki XII. iza stavka 1. dodaje se novi st. 2., 3. i 4. koji
glase:
"Zahtjev iz stavka 1. podtočka 4) za dodjelu pomoći
podnosi se Federalnoj upravi civilne zaštite. Federalna uprava
Сриједа, 16. 10. 2013.
razmatra zahtjev, te ako je priložena odgovarajuća
dokumentacija, predlaže Federalnom stožeru civilne zaštite
donošenje odluke o dodjeli pomoći.
Ako uz zahtjev nisu priloženi odgovarajući dokazi iz
stavka 1. ove točke, Federalna uprava civilne zaštite poziva
podnositelja zahtjeva da dopuni zahtjev sa odgovarajućom
dokumentacijom u roku od sedam dana od dana prijema poziva.
Ako podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom
roku, Federalna uprava civilne zaštite će donijeti zaključak
protiv kojeg se može izjaviti posebna žalba Federalnom stožeru
civilne zaštite.
O dodjeli pomoći kantonima i općinama, Federalna
uprava civilne zaštite podnosi izvještaj Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine, u skladu sa odredbama točke XIV. ove odluke".
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 5. i 6.
VIII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1098/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1774
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА РЕАЛОКАЦИЈУ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА НА РАЧУН УНИОН БАНКЕ Д.Д.
САРАЈЕВО
I
У Одлуци о давању претходне сагласности за
реалокацију буџетских средстава на рачун Унион банке д.д.
Сарајево ("Службене новине Федерације БиХ", број 74/13),
у тачки I број: "7.200.000,00", замјењује се бројем:
"6.200.000,00".
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1100/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE
SAGLASNOSTI ZA REALOKACIJU BUDŽETSKIH
SREDSTAVA NA RAČUN UNION BANKE D.D.
SARAJEVO
I.
U Odluci o davanju prethodne saglasnosti za realokaciju
budžetskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo
("Službene novine Federacije BiH", broj 74/13), u tački I. broj:
"7.200.000,00", zamjenjuje se brojem: "6.200.000,00".
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1100/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Број 80 - Страна 39
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE
SUGLASNOSTI ZA REALOKACIJU PRORAČUNSKIH
SREDSTAVA NA RAČUN UNION BANKE D.D.
SARAJEVO
I.
U Odluci o davanju prethodne suglasnosti za realokaciju
proračunskih sredstava na račun Union banke d.d. Sarajevo
("Službene novine Federacije BiH", broj 74/13), u točki I. broj:
"7.200.000,00", zamjenjuje se brojem: "6.200.000,00".
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1100/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1775
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОТОКОЛА О НАЧИНУ
ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ВЛАДЕ ТУЗЛАНСКОГ
КАНТОНА ПРЕМА ВЛАДИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Усваја се Протокол о начину извршења обавеза Владе
Тузланског кантона према Влади Федерације Босне и
Херцеговине насталих по основу извршења Уговора о
накнади трошкова за извршење мјере притвора у
установама за извршење казне затвора у Федерацији Босне
и Херцеговине број 06/1-12-14920/00 од 02.04.2001. године
и број 05-12-6256/2000 и 05-12-6257/2000 од 25.12.2002.
године у укупном износу од 1.755.840,00 КМ.
II
Овлашћује се Анте Крајина, федерални министар
финансија - финанција да, у име Владе Федерације Босне и
Херцеговине, потпише Протокол из тачке I ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1107/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
O USVAJANJU PROTOKOLA O NAČINU IZVRŠENJA
OBAVEZA VLADE TUZLANSKOG KANTONA PREMA
VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Usvaja se Protokol o načinu izvršenja obaveza Vlade
Tuzlanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine nastalih po osnovu izvršenja Ugovora o naknadi
troškova za izvršenje mjere pritvora u ustanovama za izvršenje
kazne zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 06/1-1214920/00 od 02.04.2001. godine i broj 05-12-6256/2000 i 0512-6257/2000 od 25.12.2002. godine u ukupnom iznosu od
1.755.840,00 KM.
II.
Ovlašćuje se Ante Krajina, federalni ministar finansija financija da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
potpiše Protokol iz tačke I. ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1107/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROTOKOLA O NAČINU IZVRŠENJA
OBVEZA VLADE TUZLANSKOG KANTONA PREMA
VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Usvaja se Protokol o načinu izvršenja obveza Vlade
Tuzlanskog kantona prema Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine nastalih po temelju izvršenja Ugovora o naknadi
troškova za izvršenje mjere pritvora u ustanovama za izvršenje
kazne zatvora u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 06/1-1214920/00 od 02.04.2001. godine i broj 05-12-6256/2000 i 0512-6257/2000 od 25.12.2002. godine u ukupnom iznosu od
1.755.840,00 KM.
II.
Ovlašćuje se Ante Krajina, federalni ministar finansija financija da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
potpiše Protokol iz točke I. ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1107/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Број 80 - Страна 40
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
1776
На основу члана 17. став 1. Закона о играма на срећу
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/02 и 40/10), на
приједлог Федералног министарства финансија Федералног министарства финанција, Влада Федерације
Босне и Херцеговине на 83. сједници, одржаној 03.10.2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНОГ
ПРОМЕТА ЛУТРИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА
2013. ГОДИНУ
I
Лутрија Босне и Херцеговине ће као аконтацију
припадајућег прихода за 2013. годину, у Буџет Федерације
Босне и Херцеговине уплатити средства у износу од
4.590.000,00 КМ, из средстава оствареног промета за 2013.
годину, а по одбитку фонда добитака и обавеза по основу
пореза.
II
Током 2013. године, средства из тачке I ове одлуке,
Лутрија Босне и Херцеговине ће уплаћивати седмично
аконтативно на депозитни рачун Буџета Федерације Босне
и Херцеговине, у износу од 88.269,23 КМ, односно у
укупном износу од 4.590.000,00 КМ.
III
Лутрија Босне и Херцеговине је у сврху
континуираног праћења уплате средстава из тачке I ове
одлуке, дужна Федералном министарству финансија Федералном министарству финанција до десетог у текућем
мјесецу достављати обрачун и доказ о уплатама за
претходни мјесец.
IV
Коначни обрачун ће се извршити по усвајању
годишњег обрачуна за 2013. годину, као и уплата
евентуалне разлике између аконтативног уплаћеног износа
у 2013. години и износа који представља 15% од
оствареног промета у 2013. години, а по одбитку фонда
добитака и обавеза по основу пореза.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1108/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o igrama na sreću
("Službene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), na
prijedlog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog
ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O RASPODJELI SREDSTAVA OSTVARENOG
PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2013. GODINU
I.
Lutrija Bosne i Hercegovine će kao akontaciju
pripadajućeg prihoda za 2013. godinu, u Budžet Federacije
Bosne i Hercegovine uplatiti sredstva u iznosu od 4.590.000,00
KM, iz sredstava ostvarenog prometa za 2013. godinu, a po
odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.
Сриједа, 16. 10. 2013.
II.
Tokom 2013. godine, sredstva iz tačke I. ove odluke,
Lutrija Bosne i Hercegovine će uplaćivati sedmično
akontativno na depozitni račun Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine, u iznosu od 88.269,23 KM, odnosno u ukupnom
iznosu od 4.590.000,00 KM.
III.
Lutrija Bosne i Hercegovine je u svrhu kontinuiranog
praćenja uplate sredstava iz tačke I. ove odluke, dužna
Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu
financija do desetog u tekućem mjesecu dostavljati obračun i
dokaz o uplatama za prethodni mjesec.
IV.
Konačni obračun će se izvršiti po usvajanju godišnjeg
obračuna za 2013. godinu, kao i uplata eventualne razlike
između akontativnog uplaćenog iznosa u 2013. godini i iznosa
koji predstavlja 15% od ostvarenog prometa u 2013. godini, a
po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1108/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o igrama na sreću
("Službene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), na
prijedlog Federalnog ministarstva financija - Federalnog
ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donosi
ODLUKU
O RASPODJELI SREDSTAVA OSTVARENOG
PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2013. GODINU
I.
Lutrija Bosne i Hercegovine će kao akontaciju
pripadajućeg prihoda za 2013. godinu, u Proračun Federacije
Bosne i Hercegovine uplatiti sredstva u iznosu od 4.590.000,00
KM, iz sredstava ostvarenog prometa za 2013. godinu, a po
odbitku fonda dobitaka i obveza po osnovu poreza.
II.
Tokom 2013. godine, sredstva iz točke I. ove odluke,
Lutrija Bosne i Hercegovine će uplaćivati sedmično
akontativno na depozitni račun Proračun Federacije Bosne i
Hercegovine, u iznosu od 88.269,23 KM, odnosno u ukupnom
iznosu od 4.590.000,00 KM.
III.
Lutrija Bosne i Hercegovine je u svrhu kontinuiranog
praćenja uplate sredstava iz točke I. ove odluke, dužna
Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu
finansija do desetog u tekućem mjesecu dostavljati obračun i
dokaz o uplatama za prethodni mjesec.
IV.
Konačni obračun će se izvršiti po usvajanju godišnjeg
obračuna za 2013. godinu, kao i uplata eventualne razlike
između akontativnog uplaćenog iznosa u 2013. godini i iznosa
koji predstavlja 15% od ostvarenog prometa u 2013. godini, a
po odbitku fonda dobitaka i obveza po osnovu poreza.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1108/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
1777
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
члана 14. став 3. и члана 21. став 3. Закона о правима и
дужностима републичких органа у кориштењу средстава
друштвене својине ("Службени лист СР БиХ", бр. 33/81 и
29/90), који се у складу са чланом IX 5. (1) Устава
Федерације Босне и Херцеговине примјењује као
федерални закон, а у вези с чл. 3. и 4. Уредбе о условима,
начину кориштења и набавци службених путничких
аутомобила у органима управе Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
9/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83.
сједници, одржаној 03.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОДАЈЕ СТАРОГ ПУТНИЧКОГ
ВОЗИЛА И НАБАВКЕ НОВОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА
ЗА ПОТРЕБЕ ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА
ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ
I
Федералном министарству енергије, рударства и
индустрије одобрава се продаја старог путничког возила
марке Volkswagen, тип PASSAT 2.0 Highline 4MOTION,
запремине мотора 1968 ccm, снаге мотора 130/140 kW/KS,
регистарска
ознака
А10-О-004,
број
шасије
WVWZZZ3CZ8P039269, број мотора BKP264022, година
производње 2007.
II
Федералном министарству енергије, рударства и
индустрије, одобрава се набавка једног путничког возила:
тип лимузина, запремина од 1600 до 2000 ccm, снаге
мотора веће од 77/105КW/КS, мотор TDI, број врата 5, боја
црна металик.
III
Федерално министарство енергије, рударства и
индустрије ће извршити процјену вриједности путничког
возила из тачке I ове одлуке и путем јавног надметања лицитације извршити продају тог возила.
IV
Средства остварена продајом возила из тачке I ове
одлуке ће се уплатити на Јединствени рачун Трезора
Федерације Босне и Херцеговине.
V
Средстава за набавку путничког возила из тачке II ове
одлуке исплатит ће се, из средстава утврђених у раздјелу
17. Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2013.
годину, позиција "Набавка сталних средстава".
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство енергије, рударства и индустрије и
Федерално министарство финансија - Федерално
министарство финанција, свако у оквиру своје
надлежности.
Број 80 - Страна 41
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1112/2013
Премијер
03. октобра 2013. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine.("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 14. stav 3. i člana
21. stav 3. Zakona o pravima i dužnostima republičkih organa u
korištenju sredstava društvene svojine ("Službeni list SR BiH",
br. 33/81 i 29/90), koji se u skladu sa članom IX 5. (1) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao federalni
zakon, a u vezi s čl. 3. i 4. Uredbe o uslovima, načinu korištenja
i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 9/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 83.
sjednici, održanoj 03.10.2013. godine, donijela je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRODAJE STAROG PUTNIČKOG
VOZILA I NABAVKE NOVOG PUTNIČKOG VOZILA
ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
I.
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
odobrava se prodaja starog putničkog vozila marke
Volkswagen, tip PASSAT 2.0 Highline 4MOTION, zapremine
motora 1968 ccm, snage motora 130/140 kW/KS, registarska
oznaka A10-O-004, broj šasije WVWZZZ3CZ8P039269, broj
motora BKP264022, godina proizvodnje 2007.
II.
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije,
odobrava se nabavka jednog putničkog vozila: tip limuzina,
zapremina od 1600 do 2000 ccm, snage motora veće od
77/105KW/KS, motor TDI, broj vrata 5, boja crna metalik.
III.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će
izvršiti procjenu vrijednosti putničkog vozila iz tačke I. ove
odluke i putem javnog nadmetanja - licitacije izvršiti prodaju
tog vozila.
IV.
Sredstva ostvarena prodajom vozila iz tačke I. ove odluke
će se uplatiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i
Hercegovine.
V.
Sredstava za nabavku putničkog vozila iz tačke II. ove
odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 17.
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
pozicija "Nabavka stalnih sredstava".
VI.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako
u okviru svoje nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1112/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Број 80 - Страна 42
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 14. stavak 3. i
članka 21. stavak 3. Zakona o pravima i dužnostima republičkih
organa u korištenju sredstava društvene svojine ("Službeni list
SR BiH", br. 33/81 i 29/90), koji se sukladno članku IX 5. (1)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje kao
federalni zakon, a u svezi s čl. 3. i 4. Uredbe o uvjetima, načinu
korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima
uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 9/13), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donijela je
ODLUKU
O ODOBRAVANJU PRODAJE STAROG PUTNIČKOG
VOZILA I NABAVKE NOVOG PUTNIČKOG VOZILA
ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
I.
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
odobrava se prodaja starog putničkog vozila marke
Volkswagen, tip PASSAT 2.0 Highline 4MOTION, zapremine
motora 1968 ccm, snage motora 130/140 kW/KS, registarska
oznaka A10-O-004, broj šasije: WVWZZZ3CZ8P039269, broj
motora BKP264022, godina proizvodnje 2007.
II.
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije,
odobrava se nabavka jednog putničkog vozila: tip limuzina,
zapremina od 1600 do 2000 ccm, snage motora veće od
77/105KW/KS, motor TDI, broj vrata 5, boja crna metalik.
III.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će
izvršiti procjenu vrijednosti putničkog vozila iz točke I. ove
odluke i putem javnog nadmetanja - licitacije izvršiti prodaju
tog vozila.
IV.
Sredstva ostvarena prodajom vozila iz točke I. ove odluke
će se uplatiti na Jedinstveni račun Riznice Federacije Bosne i
Hercegovine.
V.
Sredstava za nabavku putničkog vozila iz točke II. ove
odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 17.
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
pozicija "Nabavka stalnih sredstava".
VI.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko
u okviru svoje nadležnosti.
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1112/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1778
На основу члана 19. став 3. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Сриједа, 16. 10. 2013.
Влада Федерације Босне и Херцеговине на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕДА
БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Ђулизара Хаџимустафић, дипл. инг. електротехнике,
именује се за вршиоца дужности члана Регулаторне
комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине из
реда бошњачког народа, док Парламент Федерације Босне
и Херцеговине не именује новог члана.
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1074/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Đulizara Hadžimustafić, dipl. ing. elektrotehnike, imenuje
se za vršioca dužnosti člana Regulatorne komisije za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, dok
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne imenuje novog
člana.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1074/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE IZ REDA
BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Đulizara Hadžimustafić, dipl. ing. elektrotehnike, imenuje
se za vršitelja dužnosti člana Regulatorne komisije za energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda,
dok Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ne imenuje
novog člana.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
II.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1074/2013
03. listopada 2013. godine
Sarajevo
Premijer
Nermin Nikšić, v. r.
1779
На основу члана 19. став 3. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА РАНГ - ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕДА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
I
Именује се Комисија за утврђивање приједлога ранг листе кандидата за именовање члана Регулаторне комисије
за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине из реда
бошњачког народа, у саставу:
1. Тарик Бегић, предсједник
2. Харис Абаспахић, члан
3. Јасмина Пашић, члан
4. Азра Слијепчевић, члан
5. Дарко Прањић, члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да
прегледа све пријаве поднесе на јавни конкурс у
прописаном року и утврди листу с ужим избором најбољих
кандидата који испуњавају критерије за именовање, о чему
ће саставити записник.
Комисија, након утврђивања листе са ужим избором
кандидата, позива на интервју све кандидате с листе, након
чега предлаже ранг - листу кандидата.
Након проведеног поступка, Комисија је дужна путем
Федералног
министарства
енергије,
рударства
и
индустрије, доставити приједлог ранг - листе са
кандидатима Влади Федерације Босне и Херцеговине ради
доношења одлуке о приједлогу кандидата за члана
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине из реда бошњачког народа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1088/2013
03. октобра 2013. године
Сарајево
Премијер
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
Број 80 - Страна 43
RJEŠENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA RANG - LISTE KANDIDATA ZA
IMENOVANJE ČLANA REGULATORNE KOMISIJE ZA
ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga rang - liste
kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog
naroda, u sastavu:
1. Tarik Begić, predsjednik
2. Haris Abaspahić, član
3. Jasmina Pašić, član
4. Azra Slijepčević, član
5. Darko Pranjić, član.
II.
Zadatak Komisije iz tačke I. ovog rješenja je da pregleda
sve prijave podnese na javni konkurs u propisanom roku i
utvrdi listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju
kriterije za imenovanje, o čemu će sastaviti zapisnik.
Komisija, nakon utvrđivanja liste sa užim izborom
kandidata, poziva na intervju sve kandidate s liste, nakon čega
predlaže rang - listu kandidata.
Nakon provedenog postupka, Komisija je dužna putem
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
dostaviti prijedlog rang - liste sa kandidatima Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine radi donošenja odluke o prijedlogu
kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1088/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA RANG - LISTE KANDIDATA ZA
IMENOVANJE ČLANA REGULATORNE KOMISIJE ZA
ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA
I.
Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga rang liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog
naroda, u sastavu:
1. Tarik Begić, predsjednik
2. Haris Abaspahić, član
3. Jasmina Pašić, član
4. Azra Slijepčević, član
5. Darko Pranjić, član.
II.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je da
pregleda sve prijave podnese na javni natječaj u propisanom
roku i utvrdi listu s užim izborom najboljih kandidata koji
Број 80 - Страна 44
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ispunjavaju kriterije za imenovanje, o čemu će sastaviti
zapisnik.
Povjerenstvo, nakon utvrđivanja liste sa užim izborom
kandidata, poziva na intervju sve kandidate s liste, nakon čega
predlaže rang - listu kandidata.
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo je dužno
putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
dostaviti prijedlog rang - liste sa kandidatima Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine radi donošenja odluke o prijedlogu
kandidata za člana Regulatorne komisije za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1088/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1780
На основу члана 19. став 3. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 83. сједници,
одржаној 03.10.2013. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
I
Радна група за припрему Приједлога стратегије
развоја научно-истраживачког и истраживачко-развојног
рада у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2014 2024. година (у даљем тексту: Радна група), формира се у
слиједећем саставу:
1. академик проф. др. Божидар Матић, предсједавајући,
2. проф. др Анто Домазет, члан,
3. др sc. Стипо Буљан, представник Федералног
министарства енергије, рударства и индустрије,
члан,
4. мр sc. Алдин Међедовић, представник Федералног
министарства образовања и науке, члан,
5. мр sc. Јасмин Бранковић, представник Федералног
министарства образовања и науке, члан,
6. мр sc. Јозо Бејић, представник Федералног
министарства развоја, подузетништва и обрта,
члан,
7. мр sc. Пејо Јањић, представник Федералног
министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства, члан,
8. Алија Аљовић, представник Федералног министарства финансија-финанција, члан,
9. Нијаз Авдукић, представник Федералног завода за
програмирање развоја, члан и
10. мр sc. Мирослав Јурешић, представник Федералног министарства рада и социјалне политике, члан
Стручне послове за потребе Радне групе обављат ће мр
sc. Дамир Равлић, а административно-техничке послове
Вахида Крекић, дипл. инг.
II
Задатак Радне групе је да, у складу са Закључком број
01-39-591/12 од 05.06.2012. године, усвојеним на 15.
сједници Представничког дома Парламента Федерације
Босне и Херцеговине:
-
Сриједа, 16. 10. 2013.
размотри и у текст Нацрта стратегије развоја
научно-истраживачког и истраживачког рада у
Федерацији Босне и Херцеговине за период
2012-2022. година, на одговарајући начин угради
сугестије, примједбе и приједлоге изнесене на 15.
сједници Представничког дома Парламента
Федерације Босне и Херцеговине;
по окончању напријед наведених послова,
припреми и федералном министру образовања и
науке (у даљем тексту: Министар) достави
приједлог о начину, динамици и терминима
одржавања јавних расправа о Нацрту стратегије
развоја научно-истраживачког и истраживачког
рада у Федерацији Босне и Херцеговине за
период 2012-2022. година, унутар научних,
високошколских и других заинтересираних
институција и организација (у трајању од 90
дана), те се по потреби или на захтјев Министра,
активно укључи у реализацију истих;
по окончању јавних расправа из претходне
алинеје, а уважавајући сугестије, примједбе и
приједлоге изнесене на истим, припреми и
Министру достави Приједлог стратегије развоја
научно-истраживачког и истраживачког рада у
Федерацији Босне и Херцеговине за период
2014-2024. година, са припадајућим Акционим
планом;
по потреби, а на захтјев Министра, активно
учествује у расправи која ће се организирати у
поводу усвајања Приједлога стратегије развоја
научно истраживачког и истраживачког рада у
Федерацији Босне и Херцеговине за период
2014-2024. година на сједницама Владе
Федерације Босне и Херцеговине и Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине.
III
Рок за извршење послова и задатака из тачке II овог
рјешења је 20.02.2014. године.
IV
Радна група је обавезна да, након завршетка задатака
из тачке II овог рјешења, путем Федералног министарства
образовања и науке, достави Влади Федерације Босне и
Херцеговине извјештај о раду.
V
По завршетку задатака и прихваћању извјештаја од
стране Владе Федерације Босне и Херцеговине,
предсједнику и члановима Радне групе, те стручном и
техничком лицу, исплатит ће се новчана накнада у складу
са чланом 41. Закона о плаћама и накнадама у органима
власти Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 45/10) и тачком V Одлуке о
начину образовања и утврђивања висине накнаде за рад
радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне
и Херцеговине и руководитеља федералних органа државне
службе ("Службене новине Федерације БиХ", број 14/11), о
чему ће се донијети посебно рјешење.
VI
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1099/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 80 - Страна 45
-
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
O FORMIRANJU RADNE GRUPE
I.
Radna grupa za pripremu Prijedloga strategije razvoja
naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji
Bosne i Hercegovine za period 2014 - 2024. godina (u daljem
tekstu: Radna grupa), formira se u slijedećem sastavu:
1. akademik prof. dr. Božidar Matić, predsjedavajući,
2. prof. dr. Anto Domazet, član,
3. dr. sc. Stipo Buljan, predstavnik Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije, član,
4. mr. sc. Aldin Međedović, predstavnik Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, član,
5. mr. sc. Jasmin Branković, predstavnik Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, član,
6. mr. sc. Jozo Bejić, predstavnik Federalnog
ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, član,
7. mr. sc. Pejo Janjić, predstavnik Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
član,
8. Alija Aljović, predstavnik Federalnog ministarstva
finansija - financija, član,
9. Nijaz Avdukić, predstavnik Federalnog zavoda za
programiranje razvoja, član i
10. mr. sc. Miroslav Jurešić, predstavnik Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike, član.
Stručne poslove za potrebe Radne grupe obavljat će mr.
sc. Damir Ravlić, a administrativno-tehničke poslove Vahida
Krekić, dipl. ing.
II.
Zadatak Radne grupe je da, u skladu sa Zaključkom broj
01-39-591/12 od 05.06.2012. godine, usvojenim na 15. sjednici
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine:
razmotri i u tekst Nacrta strategije razvoja naučnoistraživačkog i istraživačkog rada u Federaciji Bosne
i Hercegovine za period 2012-2022. godina, na
odgovarajući način ugradi sugestije, primjedbe i
prijedloge iznesene na 15. sjednici Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
po okončanju naprijed navedenih poslova, pripremi i
federalnom ministru obrazovanja i nauke (u daljem
tekstu: Ministar) dostavi prijedlog o načinu,
dinamici i terminima održavanja javnih rasprava o
Nacrtu strategije razvoja naučno-istraživačkog i
istraživačkog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine
za period 2012-2022. godina, unutar naučnih,
visokoškolskih i drugih zainteresiranih institucija i
organizacija (u trajanju od 90 dana), te se po potrebi
ili na zahtjev Ministra, aktivno uključi u realizaciju
istih;
po okončanju javnih rasprava iz prethodne alineje, a
uvažavajući sugestije, primjedbe i prijedloge
iznesene na istim, pripremi i Ministru dostavi
Prijedlog strategije razvoja naučno-istraživačkog i
istraživačkog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine
za period 2014-2024. godina, sa pripadajućim
Akcionim planom;
po potrebi, a na zahtjev Ministra, aktivno učestvuje
u raspravi koja će se organizirati u povodu usvajanja
Prijedloga strategije razvoja naučnoistraživačkog i
istraživačkog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine
za period 2014-2024. godina na sjednicama Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
III.
Rok za izvršenje poslova i zadataka iz tačke II. ovog
rješenja je 20.02.2014. godine.
IV.
Radna grupa je obavezna da, nakon završetka zadataka iz
tačke II. ovog rješenja, putem Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke, dostavi Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine izvještaj o radu.
V.
Po završetku zadataka i prihvaćanju izvještaja od strane
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku i
članovima Radne grupe, te stručnom i tehničkom licu, isplatit
će se novčana naknada u skladu sa članom 41. Zakona o
plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i
tačkom V. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih
organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj
14/11), o čemu će se donijeti posebno rješenje.
VI.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1099/2013
Premijer
03. oktobra 2013. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Na osnovi članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
O FORMIRANJU RADNE GRUPE
I.
Radna grupa za pripremu Prijedloga strategije razvoja
naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u Federaciji
Bosne i Hercegovine za period 2014 - 2024. godina (u daljem
tekstu: Radna grupa), formira se u slijedećem sastavu:
1. akademik prof. dr. Božidar Matić, predsjedavajući,
2. prof. dr. Anto Domazet, član,
3. dr. sc. Stipo Buljan, predstavnik Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, član,
4. mr. sc. Aldin Međedović, predstavnik Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, član,
5. mr. sc. Jasmin Branković, predstavnik Federalnog
ministarstva obrazovanja i nauke, član,
6. mr. sc. Jozo Bejić, predstavnik Federalnog
ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, član,
7. mr. sc. Pejo Janjić, predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,
8. Alija Aljović, predstavnik Federalnog ministarstva
finansija - financija, član,
9. Nijaz Avdukić, predstavnik Federalnog zavoda za
programiranje razvoja, član i
Број 80 - Страна 46
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
10. mr. sc. Miroslav Jurešić, predstavnik Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike, član.
Stručne poslove za potrebe Radne grupe obavljat će mr.
sc. Damir Ravlić, a administrativno-tehničke poslove Vahida
Krekić, dipl. ing.
II.
Zadatak Radne grupe je da, u skladu sa Zaključkom broj
01-39-591/12 od 05.06.2012. godine, usvojenim na 15. sjednici
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine:
razmotri i u tekst Nacrta strategije razvoja naučnoistraživačkog i istraživačkog rada u Federaciji Bosne
i Hercegovine za period 2012-2022. godina, na
odgovarajući način ugradi sugestije, primjedbe i
prijedloge iznesene na 15. sjednici Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
po okončanju naprijed navedenih poslova, pripremi i
federalnom ministru obrazovanja i nauke (u daljem
tekstu: Ministar) dostavi prijedlog o načinu,
dinamici i terminima održavanja javnih rasprava o
Nacrtu strategije razvoja naučno-istraživačkog i
istraživačkog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine
za period 2012-2022. godina, unutar naučnih,
visokoškolskih i drugih zainteresiranih institucija i
organizacija (u trajanju od 90 dana), te se po potrebi
ili na zahtjev Ministra, aktivno uključi u realiziranje
istih;
po okončanju javnih rasprava iz prethodne alineje, a
uvažavajući sugestije, primjedbe i prijedloge
iznesene na istim, pripremi i Ministru dostavi
Prijedlog strategije razvoja naučno-istraživačkog i
istraživačkog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine
za period 2014-2024. godina, sa pripadajućim
Akcijskim planom;
po potrebi, a na zahtjev Ministra, aktivno učestvuje
u raspravi koja će se organizirati u povodu usvajanja
Prijedloga strategije razvoja naučnoistraživačkog i
istraživačkog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine
za period 2014-2024. godina na sjednicama Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
III.
Rok za izvršenje poslova i zadataka iz točke II. ovog
rješenja je 20.02.2014. godine.
IV.
Radna grupa je obavezna da, nakon završetka zadataka iz
točke II. ovog rješenja, putem Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke, dostavi Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine izvješće o radu.
V.
Po završetku zadataka i prihvaćanju izvješća od strane
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku i
članovima Radne grupe, te stručnom i tehničkom licu, isplatit
će se novčana naknada u skladu sa člankom 41. Zakona o
plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/10) i
točkom V. Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih
organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj
14/11), o čemu će se donijeti posebno rješenje.
Сриједа, 16. 10. 2013.
VI.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1099/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
1781
На основу члана 8. став 1. Уредбе о Федералном
штабу цивилне заштите ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 54/03, 38/06, 74/07 и 63/11), на приједлог
директора Федералне управе цивилне заштите, Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на сједници одржаној
2013. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ
КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
ФЕДЕРАЛНОГ ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
I
У Рјешењу о постављењу команданта, начелника и
чланова Федералног штаба цивилне заштите ("Службене
новине Федерације БиХ", број 64/11) у тачки 3. подтачка х.
ријечи: "ДРАГАН ВИКИЋ, командант Специјалне
полицијске јединице Федералне управе полиције из
Федералног
министарства
унутрашњих
пословаФедералног министарства унутарњих послова, за област
унутрашњих послова" замјењују се ријечима: "ТИХОМИР
ПЕТРИЋ, главни федерални инспектор-руководилац
Инспектората за надзор рада агенција и унутрашњих
служби за заштиту људи и имовине и заштите од пожара",
подтачка о. ријечи: "ДАРКО КАЛАШ, из Федералне
управе цивилне заштите, задужен за заштиту од
неексплодираних убојних средстава и деминирање"
замјењују се ријечима: "МУРАТ БАРУЧИЈА, из Федералне
управе цивилне заштите, за област заштите од
неексплодираних убојних средстава и деминирање"
и подтачка q. ријечи: "ЈОВАН САВИЋ, из Федералне
управе цивилне заштите, за радиолошку, хемијску и
биолошку заштиту" замјењују се ријечима: "МИРА
ЛАЗИЋ, из Федералне управе цивилне заштите, за
материјално-финансијске послове".
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1109/2013
03. октобра 2013. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Federalnom štabu
civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03,
38/06, 74/07 i 63/11), na prijedlog direktora Federalne uprave
civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
sjednici održanoj 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
O IZMJENI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU
KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA
FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
I.
U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i
članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine
Federacije BiH", broj 64/11) u tački 3. podtačka h. riječi:
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
"DRAGAN VIKIĆ, komandant Specijalne policijske jedinice
Federalne uprave policije iz Federalnog ministarstva
unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih
poslova, za oblast unutrašnjih poslova" zamjenjuju se riječima:
"TIHOMIR PETRIĆ, glavni federalni inspektor-rukovodilac
Inspektorata za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za
zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara",
podtačka o. riječi: "DARKO KALAŠ, iz Federalne uprave
civilne zaštite, zadužen za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih
sredstava i deminiranje" zamjenjuju se riječima: "MURAT
BARUČIJA, iz Federalne uprave civilne zaštite, za oblast
zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i deminiranje"
i podtačka q. riječi: "JOVAN SAVIĆ, iz Federalne uprave
civilne zaštite, za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu"
zamjenjuju se riječima: "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave
civilne zaštite, za materijalno-finansijske poslove".
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1109/2013
03. oktobra 2013. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 4. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 83. sjednici, održanoj 03.10.2013. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IZMJENI RJEŠENJA O POSTAVLJENJU
KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA
FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
I.
U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i
članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine
Federacije BiH", broj 64/11) u točki 3. podtočka h. riječi:
"DRAGAN VIKIĆ, komandant Specijalne policijske postaje
Federalne uprave policije iz Federalnog ministarstva unutarnjih
poslova-Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, za oblast
unutarnjih poslova" zamjenjuju se riječima: "TIHOMIR
PETRIĆ, glavni federalni inspektor-rukovoditelj Inspektorata
za nadzor rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i
imovine i zaštite od požara",
podtočka o. riječi: "DARKO KALAŠ, iz Federalne uprave
civilne zaštite, zadužen za zaštitu od neeksplodiranih ubojitih
sredstava i deminiranje" zamjenjuju se riječima: "MURAT
BARUČIJA, iz Federalne uprave civilne zaštite, za oblast
zaštite od neeksplodiranih ubojitih sredstava i deminiranje"
i podtočka q. riječi: "JOVAN SAVIĆ, iz Federalne uprave
civilne zaštite, za radiološku, kemijsku i biološku zaštitu"
zamjenjuju se riječima: "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave
civilne zaštite, za materijalno-financijske poslove".
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1109/2013
Premijer
03. listopada 2013. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Број 80 - Страна 47
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1782
Na osnovu člana 9. Uredbe o procjenjivanju ekonomske
vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), a na prijedlog
Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije
Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU ISPITNE KOMISIJE ZA
PROVOĐENJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG
PROCJENITELJA
Član 1.
Imenuje se Ispitna komisija za provođenje ispita za
ovlaštenog procjenitelja u sastavu:
1. prof. dr. Ivica Pervan
2. prof. dr. Željko Šain
3. prof. dr. Aziz Šunje
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 02-49-3738/13
Ministar
02. oktobra/listopada 2013. godine
Zoran Mikulić, s. r.
Sarajevo
1783
Na osnovu člana 9. Uredbe o procjenjivanju ekonomske
vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), a na prijedlog
Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije
Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde donosi
ODLUKU
O PROVOĐENJU NASTAVE ZA STICANJE
PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI
PROCJENITELJ
Član 1.
Prisustvovanje instruktivnoj nastavi obavezan je preduvjet
za polaganje ispita za sticanje certifikata o osposobljenosti za
obavljanje poslova ovlaštenog procjenitelja.
Član 2.
Nastava će se održati u terminima i na mjestima koji će se
naknadno definirati, a o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 02-49-3738-1/13
Ministar
02. oktobra/listopada 2013. godine
Zoran Mikulić, s. r.
Sarajevo
1784
Na osnovu člana 9. Uredbe o procjenjivanju ekonomske
vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), a na prijedlog
Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije
Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde donosi
Број 80 - Страна 48
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ODLUKU
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE
PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI
PROCJENITELJ
Član 1.
Program obuke za sticanje profesionalnog zvanja
ovlašteni procjenitelj obuhvaća 10 tematskih cjelina koje će biti
obrađene kroz ukupno 50 sati obuke. Kompletan tabelarni
prikaz moguće je vidjeti u tabeli koja slijedi:
Cjelina
Tema
Nositelj
Sati
Institucija
zaposlenja
1.
Strateška analiza
poslovanja poduzeća
A. Šunje
5
Ekonomski
fakultet Sarajevo
5
Ekonomski
fakultet u Splitu
2.
Analiza makroekonomskog
L. Malešević
okruženja i industrijskih
Perović
trendova
3.
Mikroekonomska analiza
poslovanja
M. Pervan
5
Ekonomski
fakultet u Splitu
4.
Financijsko izvještavanje
prema MSFI
I. Pervan
5
Ekonomski
fakultet u Splitu
Ž. Šain
5
Ekonomski
fakultet Sarajevo
J. Smajo
5
Zeleno i modro
d.o.o.
5.
6.
Dubinsko snimanje
poslovanja poduzeća - Due
Dilligence
Trošak kapitala i
vrednovanje uz primjenu
multiplikatora
7.
Vrednovanje uz primjenu
DCF metode
V. Slišković
8
Paktor d.o.o.
8.
Vrednovanje uz primjenu
usporedivih transakcija
V. Slišković
2
Paktor d.o.o.
9.
Vrednovanje na bazi
nematerijalne imovine
I. Pervan
5
Ekonomski
fakultet u Splitu
10.
Vrednovanje nekretnina
M. Karamujić
5
Ekonomski
fakultet Sarajevo
UKUPNO SATI
50
Član 2.
Obuka za sticanje profesionalnog zvanja ovlašteni
procjenitelj izvodit će se u Sarajevu i Mostaru u naknadno
utvrđenim terminima.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 02-49-3738-2/13
02. oktobra/listopada 2013. godine
Ministar
Sarajevo
Zoran Mikulić, s. r.
1785
Na osnovu člana 9. Uredbe o procjenjivanju ekonomske
vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), a na prijedlog
Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije
Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde donosi
Сриједа, 16. 10. 2013.
ODLUKU
O IZNOSU NAKNADE ZA STICANJE ZVANJA
OVLAŠTENI PROCJENITELJ
Član 1.
Visina naknade za stjecanje profesionalnog zvanja
ovlašteni procjenitelj iznosi 2000,00 KM.
Član 2.
U navedenom iznosu naknade iz člana 1. ove odluke,
obuhvaćeni su troškovi obuke, literature i polaganja ispita za
sticanje zvanja ovlašteni procjenitelj.
Član 3.
Plaćanje je moguće izvršiti u pet jednakih rata od po
400,00 KM, s tim da je neophodno izmiriti ukupne troškove
prije dobivanja certifikata.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 02-49-3738-3/13
Ministar
02. oktobra/listopada 2013. godine
Zoran Mikulić, s. r.
Sarajevo
1786
Na osnovu člana 9. Uredbe o procjenjivanju ekonomske
vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13), a na prijedlog
Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije
Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde donosi
ODLUKU
O NAČINU PROVOĐENJA ISPITA ZA STICANJE
PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠTENI
PROCJENITELJ
Član 1.
Ispit za sticanje profesionalnog zvanja ovlašteni
procjenitelj sastojat će se od tri dijela:
a) Pisana provjera znanja iz područja procjene,
b) Pisana procjena ekonomske vrijednosti pravne
osobe,
c) Usmena odbrana navedene procjene.
Član 2.
Pismeni dio ispita će se održati u terminima i na mjestima
koji će se naknadno definirati, a o čemu će kandidati biti
blagovremeno obaviješteni.
Član 3.
Nakon polaganja pisanog dijela provjere znanja u Savez
računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije Bosne
i Hercegovine se treba dostaviti pisana procjena ekonomske
vrijednosti pravne osobe uz primjenu DCF metode (ne starija
od tri mjeseca). Termin i mjesto za obranu pisanog izvještaja
bit će utvrđen naknadno.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 02-49-3738-4/13
Ministar
02. oktobra/listopada 2013. godine
Zoran Mikulić, s. r.
Sarajevo
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 80 - Страна 49
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОМЕТА И КОМУНИКАЦИЈА
1787
LISTA PROJEKATA
FINANSIRANIH IZ DIJELA SREDSTAVA GSM LICENCE 2012. g.
Lista projekata finansiranih iz sredstava GSM licence 2012. g.
Prilog 1
Iznos odobrenih
sredstava u KM
Implementator
Izgradnja
1.200.000,00
Grad Mostar
Izgradnja nadvožnjaka na
Sjevernoj saobraćajnici, dionica
"Paviljon-Džindžić džamija
Izgradnja
1.200.000,00
Općina Tuzla
3
Sanacija ulica u MZ Oplećani
Sanacija
80.000,00
Općina Tomislavgrad
4
Rekonstrukcija gradske ulice
Hazna-druga faza
Rekonstrukcija
300.000,00
Općina Gradačac
5
Sanacija puta Buna Domanovići u općini Čapljina
Sanacija
300.000,00
Općina Čapljina
6
Izgradnja Puta Lipa - Blidinje
Izgradnja
1.000.000,00
JP Ceste FBiH
7
Sanacija lokalnih cesta u
Unskosanskom Kantonu
Sanacija
1.200.000,00
Vlada USK- Direkcija
cesta USK
Rekonstrukcija
400.000,00
Općina Prozor- Rama
Rekonstrukcija
300.000,00
JP Ceste FBiH
Red broj
Naziv projekta
Aktivnost na projektu
1
Izgradnja lokalne ceste Avenija
- Most Sutina - ulica Maršala
Tita i završni radovi izgradnje
Mosta Avenija - Sutina
2
8
9
10
Rekonstrukcija M16 I ulice K.
Tomislava (izrada kružnog toka
na ulazu u Prozor)
Rekonstrukcija regionalnog
puta R-444 Vareš-BobovacKraljeva Sutjeska, dionica
Pogar-Luke
Izgradnja kružnog toka na
raskrsnici magistralnog puta
Gradačac - Modriča I Gradačac
- Šamac
Stanje projektne
dokumentacije
Izgradnja
Uz zahtjev dostavljen
predmjer i predračun
radova
300.000,00
Općina Gradačac
Dostavljeno odobrenje za
gradnju - rekonstrukciju
30.000,00
JP Ceste FBiH
11
Rekonstrukcija ceste TokićiMost kod SRC
Rekonstrukcija
12
Program sanacije puta: Šibovi
(R445a)-Gredica, MZ Gornja
Lukavica
Sanacija
30.000,00
Općina Živinice
13
Sanacija lokalnih puteva:
1. Asfaltiranje puta u MZ Crni
Lug- selo Nuglašica1. Asfaltiranje puta u MZ
Grahovo- selo Kesići-
Sanacija
130.000,00
JP Ceste FBiH
14
Sanacija lokalnih puteva:
lokalni put M15- Luke- Ćirići,
M15- Bilića brijeg I puta u
naselju Oštrin brijeg
Sanacija
170.000,00
JP Ceste FBiH
15
Rekonstrukcija reg. puta R-461
Srebrenik-Bukva, dionica
Srebrenik-Sladna (od P-335 do
P-446) L=1.680,00 m
Rekonstrukcija
500.000,00
Općina Srebrenik
16
Sanacija ceste Mukinje Zbornjača
Sanacija
dostavljen predmjer i
predračun radova
450.000,00
Općina Posušje
17
Sanacija dijela ulice Polje u MZ
Gračanica
Sanacija
Dostavljeno: Obrasci 1, 2 1
3 iz GSM 2011; Prijedlog
TD; Tehnički opis i
predmjer radova iz
projektne dokumentacije
100.000,00
Općina Gračanica
Lista projekata finansiranih iz sredstava GSM licence 2012. g.
Број 80 - Страна 50
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
18
Parterno uređenje šetnice
Surdup I i II u Neumu
Sanacija
19
Sanacija i rehabilitacija
slijedećih putnih pravaca:
1. put prema "Djevojačkoj
pećini" dionica Autobusko
stajalište-Rasadi, MZ Kakanj;
2. put prema "Titovoj pećini",
MZ Kladanj;
3. lokalni put u MZ Tarevo;
4. lokalni put Stupari-Majdan,
dionica prema Rujićima i
Krivajićima, MZ Stupari
Sanacija
20
Sanacija ceste Zavala- BelenićiIvanica
Sanacija
21
Hitna rekonstrukcija (sanacija)
Bankerove ulice, MZ Kiseljak u
Tuzli
Sanacija
22
Sanacija i asfaltiranje lokalnih
puteva u općini Trnovo:
1. MZ Delijaš
2. MZ Trnovo
3. MZ Dejčići
Sanacija
23
Sanacija lokalne ceste u MZ
Matuzići u općini Doboj Jug
Sanacija
24
Kružni tok u raskrižju 2 i 3
ulice u Orašju
Izgradnja i sanacija
25
Sanacija dionice puta DrijenčaLendići u MZ Gračanica
26
dostavljena tehnička
dokumentacija- tehnički
opis I predmjer I predračun
radova na iznos
529.524,92KM I
fotografije trenutnog stanja
Сриједа, 16. 10. 2013.
400.000,00
Općina Neum
180.000,00
Općina Kladanj
200.000,00
Općina Ravno
50.000,00
Općina Tuzla
480.000,00
Općina Trnovo
700.000,00
Općina Doboj-Jug
Dostavljen Idejni projekat
150.000,00
Ministarstvo prometa,
veza, turizma i zaštite
okoliša PK, Orašje
Sanacija
Dostavili predračun
radova; Kratak opis
projekta; Obrazac 1, 2 i 3
opisa projekta
100.000,00
Općina Gračanica
Sanacija lokalnog puta PrevilaKruškova ravan L=l.700,00 m1,
širina 3,00 m
Sanacija
Dostavljen predmjer i
predračun radova
15.000,00
Općina Foča - Ustikolina
27
Asfaltiranje lokalnog puta u MZ
Kula Grad, općina Zvornik
Sanacija
Dostavljen predmjer i
predračun radova
20.000,00
Općina Zvornik
28
Izgradnja i rekonstrukcija
lokalnog puta na dionici:
Međurječje- HaskovićiOkosovići- Musići- ZabrđePrevrzma
Izgradnja
80.000,00
Općina Čajniče
29
Sanacija puta Tojšići - Raskršće
Hidani
Sanacija
90.000,00
Općina Kalesija
30
Izgradnja raskrsnice "Most" u
Novom Travniku
Izgradnja
300.000,00
Općina Novi Travnik
31
Rekonstrukcija lokalne ceste
Bojmuni- Bogdaši
Rekonstrukcija
55.000,00
Općina Livno
32
Rekonstrukcija ulica Kalinska i
Bosanska
Rekonstrukcija
280.000,00
Općina Bugojno
33
Uređenje lokalnih puteva na
području Općine Srebrenica
Sanacija
350.000,00
JP Ceste FBiH
34
Asfaltiranje puta Polje Pousorje (pored Ilma d.o.o.) u
MZ Piljužići
Sanacija
50.000,00
JP Ceste FBiH
Dostavljen predmjer i
predračun radova
Dostavljen predmjer i
predračun radova
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Број 80 - Страна 51
35
Program sanacije puta: Djedino
- Bukvik-Zenunu, MZ-ce
Đurđevik i Šahići
Sanacija
Dostavljen predmjer i
predračun radova
70.000,00
Općina Živinice
36
Izgradnja ceste "Orašje-UgljaraKostrč-Matići" - drugi dio IV
faze
Izgradnja
Uz zahtjev dostavljen
Elaborat izgradnje ceste
"Orašje-Ugljara- KostrčMatići" - drugi dio IV faze
200.000,00
Ministarstvo prometa,
veza, turizma i zaštite
okoliša PK, Orašje
37
Realizacija hitnih projekata i
izrada projektne dokumentacije
(u slučaju vanrednih okolnosti,
klizišta, odrona i sl.)
1.740.000,00
UKUPNO KM:
Broj 09-27-861-1-03.10/13
03. oktobra/listopada 2013. godine
Mostar
1788
Ministar
Mr. Enver Bijedić, s. r.
PRILOG 2
METODOLOGIJA
O NAČINU IMPLEMENTACIJE DIJELA SREDSTAVA
NAPLAĆENIH IZDAVANJEM GSM LICENCE ZA 2012.
GODINU ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE
1. Implementatorima
odobrenih
projekata-korisnicima
sredstava koji ne dostave kompletiranu investicionotehničku i tendersku dokumentaciju ostavlja se rok od 6
(šest) mjeseci od dana usvajanja ovoga Programa, da
dostave traženu dokumentaciju. Ukoliko implementatori
odobrenih projekata u gore utvrđenom roku ne dostave
traženu dokumentaciju, odobrena sredstva za uvrštene
projekte će se preusmjeriti na druge projekte koji
ispunjavanju uslove.
2. Implementatori projekata dužni su u ostavljenom roku
dostaviti sljedeću dokumentaciju Federalnom ministarstvu
prometa i komunikacija:
popunjene obrasce 1 i 2 koji su sastavni dio ove
metodologije
prijedlog tenderske dokumentacije s predmjerom
radova iz tendera
ovjeren izvod iz projektne dokumentacije na nivou
glavnog projekta sa tehničkim opisom i predmjerom
radova za projekte izgradnje i rekonstrukcije
za projekte sanacije elaborat sanacije sa tehničkim
opisom i predmjerom radova ili predmjer i
predračun radova
za projekte sanacije elaborat sanacije sa tehničkim
opisom i predmjerom radova ili predmjer i
predračun radova
građevinsku dozvolu za projekte izgradnje i
rekonstrukcije
elaborat eksproprijacije, zapisnike i rješenja o
provedenoj eksproprijaciji
dokument o osiguranju sredstava za sufinansiranje
(u slučaju ako je vrijednost ugovora za
radove/usluge veća od iznosa odobrenih sredstava)
3. Po dostavljanju na uvid i odobrenju dokumentacije iz
tačke 2 implementator projekta- korisnik sredstava će
provesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za
izvođenje radova isključivo na odobrenoj dionici, odnosno
vršenja usluga u skladu sa Zakonom. Implementator
projekta-korisnik sredstava će sačiniti i dostaviti
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija Izvještaj
o provedenom tenderu, Odluku o izboru izvođača i
13.200.000,00
4.
5.
6.
7.
8.
prijedlog nepotpisanog ugovora za izvođenje radova/ili
vršenje usluga s predračunom radova na odobrenje.
FMPiK će se najkasnije u roku od 15 dana nakon
dostavljanja dokumenta očitovati implementatoru na
dostavljeni prijedlog ugovora u smislu da se isti prihvati
ili upotpuni sa odgovarajućom dokumentacijom.
Također, svaki implementator projekta-korisnik sredstava
treba da dostavi potpisanu Izjavu (obrazac 3 koji je
sastavni dio ove Metodologije) kojom se obavezuje da će
sredstva osigurana izdavanjem GSM licence iskoristiti
isključivo za odobrene namjene, shodno zakonu i
propisanim procedurama, uz punu materijalnu, moralnu i
krivičnu odgovornost.
Po davanju saglasnosti na prijedlog ugovora
implementator projekta-korisnik sredstava će zaključiti
ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i jedan primjerak
potpisanog ugovora sa predračunom radova će dostaviti
Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Povlačenje odobrenih sredstava po projektima vršiće se u
tranšama po dostavljanju Izvještaja (obračunskih situacija,
izvještaja nadzora) Federalnom ministarstvu prometa i
komunikacija, sa namjenski otvorenog računa JP Ceste
Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo i to
isključivo za namjene određene u listi projekata
(izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, projektovanje,
eksproprijacija, u što nisu uključeni troškovi nadzora za
projekte kod kojih su odobrena sredstva u iznosu manjem
od 400.000,00 KM).
Proces provođenja postupka javne nabavke za usluge
nadzora realizacije odobrenih projekata kod kojih je
odobrena vrijednost veća od 400.000,00 KM će provesti
JP Ceste Federacije BiH u koordinaciji sa Federalnim
ministarstvom prometa i komunikacija. Troškovi
provođenja postupka javne nabavke, kao i plaćanje usluga
nadzora će se finansirati iz odobrenih sredstava za
realizaciju projekata.
Ukoliko se radi o sufinansiranju projekta ili vrijednost
provedenog tendera bude veća od odobrenog iznosa,
implementator projekta-korisnik sredstava se obavezuje
da u potpunosti prvo ispuni svoj dio sufinansiranja
projekta i da dostavi dokaze o tome, nakon čega će se dati
saglasnost za prijenos sredstava naplaćenih izdavanjem
GSM licence shodno narednim obračunskim situacijama i
izvještajima.
Uslov za povlačenje narednih tranši odobrenih sredstava
je pravdanje utroška sredstava po prethodno povučenim
tranšama. Uz zahtjev za nove tranše implementator
Број 80 - Страна 52
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
projekta-korisnik sredstava dostavlja zadovoljavajuće
dokumentovane dokaze o utrošku sredstava, odnosno
dokaze da je izvršio prenos sredstava izvođaču radova
(uplatnice i situacije).
Implementator projekta-korisnik sredstava odgovoran je
za nesmetanu, brzu i efikasnu implementaciju projekta.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija ovlašteno
je da u toku implementacije projekta vrši monitoring.
Implementator projekta-korisnik sredstava obavezan je
tromjesečno dostavljati izvještaje o napredovanju projekta
zajedno sa izvještajem o realizaciji odobrenih finansijskih
sredstava
Federalnom
ministarstvu
prometa
i
komunikacija.
Implementator projekta-korisnik odobrenih sredstava ne
može zaključivati anekse odobrenih ugovora o izvođenju
radova, odnosno vršenju usluga bez prijedloga Komisije i
odobrenja
Federalnog
ministarstva
prometa
i
komunikacija. Finansiranje svih dodatnih i nepredviđenih
radova je obaveza implementatora projekta.
Implementator projekta-korisnik odobrenih sredstava
dužan je, po okončanju projekta, dostaviti okončanu
situaciju (ili zadnju obračunsku situaciju za tu fazu
radova), završni izvještaj nadzora, ispunjen obrazac
Konačnog izvještaj o realizaciji projekta sa svim
relevantnim podacima (obrazac 4 - u prilogu) i dostaviti
ga Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Po donošenju Odluke o prenosu okončanog projekta na
odgovornog implementatora projekta, implementator
projekta dužan je provesti aktivnosti uknjižbe okončanog
projekta u svoju knjigovodstvenu evidenciju te preuzeti
dalje upravljanje i održavanje istog, te o svemu pismeno
obavijestiti
Federalno
ministarstvo
prometa
i
komunikacija.
JP Ceste Federacije BiH d.o.o., Sarajevo, kao nadležni
finansijski implementatori će biti odgovorni za nesmetanu
implementaciju projekata i o stepenu razvoja istog će
tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i
komunikacija, a izvještaje o realizaciji (utrošku)
finansijskih sredstava će dostavljati tromjesečno
Federalnom ministarstvu finansija/financija i Federalnom
ministarstvu prometa i komunikacija.
U cilju efikasne i pravovremene implementacije
odobrenih projekata zadužuje se Komisija za koordinaciju
i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa
investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM
licence za FBiH da može federalnom ministru prometa i
komunikacija predložiti na razmatranje i donošenje
Odluke o izmjeni naziva implementatora projekta,
izmjene aktivnosti na projektu, izmjene iznosa odobrenih
sredstava za implementaciju projekta, kao i
preusmjeravanje odobrenih sredstava za projekte kod
kojih ne postoji mogućnost implementacije ako
implementatori nisu predložili novi projekat sa
odgovarajućom investiciono-tehničkom dokumentacijom,
na projekte koji ispunjavaju uslove za implementaciju, a
sve shodno dostavljenoj dokumentaciji.
Federalno ministarstvo finansija u ime Vlade Federacije
BiH biće ovlašteno da osigura namjensko trošenje
odobrenih sredstava, te ukoliko ustanovi nepravilnosti u
trošenju sredstava u saradnji sa Federalnim ministarstvom
prometa i komunikacija će informisati Vladu Federacije
BiH.
Za projekte za koje se ocijeni da neće biti uspješno
realizovani
putem
nadležnog
implementatora,
implementaciju može vršiti Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija.
Сриједа, 16. 10. 2013.
Broj 09-27-861-1-03.10/13
03. oktobra/listopada 2013. godine
Mostar
Ministar
Mr. Enver Bijedić, s. r.
УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1789
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине,
одлучујући о захтјеву Премијера Зеничко-добојског
кантона за оцјену уставности и законитости члана 27 а.
Закона о допуни Закона о концесијама, на основу члана
IV.Ц.10. Устава Федерације Босне и Херцеговине, на
сједници одржаној 26.06.2013. године донио је
ПРЕСУДУ
1. Утврђује се да члан 27 а. Закона о допуни Закона о
концесијама ("Службене новине Зеничко-добојског
кантона", број 3/13) није у складу са Уставом Федерације
Босне и Херцеговине.
2. Пресуду објавити у "Службеним новинама
Федерације БиХ" и "Службеним новинама Зеничкодобојског кантона".
Образложење
1. Предмет захтјева
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Уставни суд Федерације), дана 07.03.2013.
године запримио је захтјев за утврђење уставности и
законитости члана 27 а. Закона о допуни Закона о
концесијама (у даљем тексту: оспорени Закон).
Премијер Кантона (у даљем тексту: подносилац
захтјева) предложио је да Уставни суд Федерације након
проведеног поступка донесе пресуду којом ће утврдити да
одредбе члана 27 а. оспореног Закона нису у сагласности са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине и Законом о
концесијама ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
40/02 и 61/06) (у даљем тексту: Федерални закон о
концесијама).
Поднеском од 26.04.2013. године подносилац захтјева
је прецизирао исти, тако што је тражио да Уставни суд
Федерације након проведеног поступка утврди да је члан
27 а. оспореног Закона, у супротности са одредбама чл.
II.А.2. (1) ц) и II.А.2. (2) б) Устава Федерације Босне и
Херцеговине.
Истакнут је и захтјев подносиоца за доношење
привремене мјере, којом би се обуставила примјена
оспореног Закона, до доношења пресуде Уставног суда
Федерације.
2. Овлашћење за покретање поступка
У складу са чланом IV.Ц.10. (2) д) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, подносилац захтјева је овлашћен
поднијети захтјев за утврђење да ли је неки предложени
или усвојени пропис које је донијело неко тијело
кантоналне, градске или општинске власти у складу са
овим уставом.
3. Странке у поступку
На основу члана 39. став 1. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/95 и 37/03),
странке у овом поступку су: Фикрет Пљевљак, у вријеме
подношења захтјева Премијер Зеничко-добојског кантона,
у својству подносиоца захтјева, те Скупштина Зеничкодобојског кантона, као доносилац оспореног Закона, у
својству друге стране у поступку.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
4. Битни наводи захтјева
У захтјеву од 07.03.2013. године, истакнути су наводи
према којима је одредба члана 27 а. оспореног Закона у
супротности са одредбом члана III.2.х) и III.3. (1) и (2)
Устава Федерације Босне и Херцеговине.
Као разлог неуставности подносилац захтјева истиче
да се одредбом оспореног Закона и након протока рока од
десет година за закључење уговора о концесији,
привредним друштвима, која су стекла право експлоатације
на предмету концесије (из члана 2. Закона о концесијама Пречишћени текст ("Службене новине Зеничко-добојског
кантона", број 5/03) (у даљем тексту: Кантонални закон о
концесијама) поновно потврђује то право, тако што у року
од три мјесеца од дана ступања на снагу оспореног Закона,
ресорном министарству могу поднијети захтјеви за
закључење уговора о концесији, без провођења поступка
јавног оглашавања и без поступка додјеле концесије.
Подносилац захтјева тврди да је поступањем према
одредницама оспореног Закона осигурана могућност
закључења уговора о концесији само одређеном броју
потенцијалних концесионара, чиме је нарушено право
једнакоправности, односно принцип једнакости пред
законом.
У допуни захтјева од 26.04.2013. године, подносилац
захтјева је прецизирао захтјев сматрајући да је одредница
члана 27 а. оспореног Закона, у супротности са
одредницама члана II.А.2. (1) ц) и II.А.2. (2) б) Устава
Федерације Босне и Херцеговине. Посебно истиче, да је
предметна одредница у колизији и са одредницама члана
37. ст. 1., 39., 40. Федералног закона о концесијама.
Поднеском од 01.04.2013. године подносилац захтјева
је затражио да Уставни суд Федерације на основу одредаба
члана 5. Закона о поступку пред Уставним судом
Федерације Босне и Херцеговине одлучи о доношењу
привремене мјере, којом би се обуставила примјена
оспореног Закона, до доношења пресуде Уставног суда
Федерације. Разлози за доношење привремене мјере, по
наводима подносиоца су оправдани. Примјена оспореног
Закона могла би имати штетне правне али и финансијске
посљедице за Зеничко-добојски кантон, обзиром да се
истим само одређеном броју потенцијалних концесионара
осигурава могућност закључивања уговора о концесији, без
провођења поступка јавног оглашавања, чиме се битно
нарушава принцип једнакости пред законом и једнакост
приступа јавним службама.
5. Битни наводи одговора на захтјев
Дана 19.04.2013. године предсједавајући Скупштине
Зеничко-добојског кантона, доставио је одговор на
поднесени захтјев.
У одговору се истиче, да одредбе члана 27 а.
оспореног Закона нису у супротности са Уставом
Федерације Босне и Херцеговине и Федералним законом о
концесијама. Образлаже да је оспорени члан усаглашен са
одредбама чл. III.2. х) и III.3. став (1) и (2) Устава
Федерације Босне и Херцеговине. Приликом доношења
оспореног Закона примијењена је одредба да кантони могу
одвојено остварити надлежност утврђене у члану III. 2.
Устава Федерације Босне и Херцеговине. У складу са
потребама рјешавања проблема око закључења уговора о
концесијама без проведеног поступка јавног оглашавања
концесионарима који су на основу раније изданих рјешења
стекли право експлоатације, примјеном оспореног Закона
омогућено је да у наредном периоду од три мјесеца могу
закључити уговор о концесији. Овим је дана могућност
привредним друштвима који врше експлоатацију на основу
Број 80 - Страна 53
раније изданих рјешења, и испуњавају одређене услове, да
легализирају своје пословање.
На јавној расправи пуномоћница друге стране
образложила је да је одредба оспореног Закона искључиво
у функцији рјешавања постојеће правне празнине.
Конкретно, на подручју Зеничко-добојског кантона шест
правних субјекта имају статус дугогодишњег корисника
концесије концесионара, на основу рјешења. Зеничкодобојски кантон не може са истим закључити уговор о
концесији без расписивања јавног конкурса за концесију
под условима утврђеним у Кантоналном закону о
концесији. Како не постоји облигација на основу уговора,
то кантон као концесор није у могућности реализовати
доспјела потраживања, везано за накнаду и друга питања у
односу на ове кориснике.
6. Релевантни правни прописи
А. Устав Федерације Босне и Херцеговине
Амандмани на Устав Федерације Босне и
Херцеговине.
II.А. 2. (1) ц)
у вези са Амандманом V на Устав Федерације Босне
и Херцеговине
Федерација ће осигурати примјену највише разине
међународно признатих права и слобода утврђених у
документима наведеним у Додатку овога устава. Посебно
(1) Сва лица унутар територије Федерације
уживају слиједећа права:
ц) на једнакост пред законом;
Б. Закон о концесијама – Пречишћени текст
("Службене новине Зеничко-добојског кантона, број
5/03)
Члан 27.
Привреднo друштвo којe у обављању своје
дјелатности истражује и/или експлоатира и користи
природно богатство, добро у општој употреби или обавља
дјелатност од општег интереса а до ступања на снагу
овога Закона није закључило говор о концесији, закључује
уговор о концесији без провођења поступка јавног
оглашавања прописаним овим Законом у року од три
мјесеца од ступања на снагу овог Закона, осим природних
богатстава, добара у општој употреби или дјелатности
од општег интереса који су предмет реституције.
Уз захтјев за додјелу концесије надлежном
министарству привредно друштво прилаже сагласности и
одобрења која су издата од надлежних органа по важећим
законима.
Висину накнаде за концесију и друге услове потребне
за закључење уговора о концесији утврђује Влада на
приједлог надлежног министарства.
Уговор о концесији из става 1. овог члана закључује се
на период од пет година.
Привредно друштво које у периоду од три мјесеца од
дана ступања на снагу овог Закона не закључи уговор о
концесији губи право стечено одобрењем издатим по
раније важећим законима.
Ц. Закон о допуни Закона о концесијама ("Службене
новине Зеничко-добојског кантона", број 3/13)
Члан 1.
У Закону о концесијама – Пречишћени текст
("Службене новине Зеничко-добојског кантона", број 5/03),
иза члана 27. додаје се нови члан 27 а. који гласи:
Члан 27 а.
Привредна друштва која су стекла право
експлоатације на предмету концесије из члана 2. овог
Број 80 - Страна 54
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Закона, односно концесију по раније важећим прописима а
при томе је утврђено постојање јавног интереса и имају
сагласност локалне заједнице за предмет концесије, имају
право у року од три мјесеца од дана ступања на снагу
овога Закона ресорном министарству, поднијети захтјев
за закључење Уговора о концесији, којим ће бити
регулисана сва међусобна права и обавезе између концесора
и концесионара, без провођења поступка додјеле концесије.
7. Чињенично стање и став Суда
Уставни суд Федерације је утврдио да је неспорно да
на подручју Зеничко-добојског кантона постоје више
правних субјеката, који већ изузетно дуго врше
експлоатацију природних ресурса, као што су рудници у
Варешу и Брези, а да њихов статус концесионара није у
правном смислу адекватно ријешен.
Такођер, неспорно је да се наведени концесионари
оспореним Законом изузимају из редовног поступка
додјеле концесије како је то уређено Кантоналним законом
о концесијама. Мада је у оспореном закону наведено да су
услови за закључивање уговора о концесији по повољнијем
условима условљени постојањем јавног интереса и
сагласности локалне заједнице, у поступку пред овим
Судом, друга страна није понудила доказе којим би
оправдала предложено рјешење, а у сврху постојања
општег јавног интереса.
Анализирајући предложена рјешења у оспореном
Закону, Уставни суд Федерације пошао је од одредби члана
II.А.2. (1) ц) Устава Федерације Босне и Херцеговине којим
је прописано право на једнакост пред законом. Свако
поступање законодавца на начин да се у одређеном
пропису утврди искључиво фаворизирање појединог
привредног субјекта у односу на друге, а да није оправдано
легитимним циљем, представља повреду загарантованог
права на једнакост пред законом. Законодавац може
прописати другачији третман пред законом појединих
привредних субјеката искључиво у циљу правичног
изједначавања положаја свих субјеката у друштву, али за
исто је нужна релевантна аргументација законитог циља уз
постојање јавног интереса која у конкретном случају у току
трајања поступка није предочена овом Суду. Из тих разлога
Уставни суд Федерације је донио одлуку као у изреци
пресуде.
У односу на повреду члана II.А.2.(2) б) Устава
Федерације Босне и Херцеговине на коју се подносилац
такођер позива, Уставни суд Федерације указује да се иста
односи на политичка права грађана Федерације Босне и
Херцеговине, па споменута уставна одредба није
релевантна у конкретном поступку. Такођер, није
релевантан захтјев подносиоца о неусаглашености
оспореног Закона са Федералним законом о концесијама,
јер Уставни суд Федерације не утврђује законитост већ
искључиво уставност. Уставни суд Федерације није
одлучивао о привременој мјери с обзиром да је донесена
одлука о меритуму, па је одлучивање о привременој мјери
беспредметно.
Ову пресуду Уставни суд Федерације је донио
једногласно у саставу: др Ката Сењак предсједница Суда,
Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин Малбашић,
Александра Мартиновић и Младен Срдић, судије Суда.
Предсједница
Уставног суда
Број У-7/13
Федерације
26. јуна 2013. године
Босне и Херцеговине
Сарајево
Др Ката Сењак, с. р.
Сриједа, 16. 10. 2013.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o
zahtjevu Premijera Zeničko-dobojskog kantona za ocjenu
ustavnosti i zakonitosti člana 27 a. Zakona o dopuni Zakona o
koncesijama, na osnovu člana IV.C.10. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 26.06.2013. godine
donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da član 27 a. Zakona o dopuni Zakona o
koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona",
broj 3/13) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
2. Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije
BiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".
Obrazloženje
1. Predmet zahtjeva
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Ustavni sud Federacije), dana 07.03.2013. godine
zaprimio je zahtjev za utvrđenje ustavnosti i zakonitosti člana
27 a. Zakona o dopuni Zakona o koncesijama (u daljem tekstu:
osporeni Zakon).
Premijer Kantona (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva)
predložio je da Ustavni sud Federacije nakon provedenog
postupka donese presudu kojom će utvrditi da odredbe člana
27. a osporenog Zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o koncesijama
("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) (u daljem
tekstu: Federalni zakon o koncesijama).
Podneskom od 26.04.2013. godine podnosilac zahtjeva je
precizirao isti, tako što je tražio da Ustavni sud Federacije
nakon provedenog postupka utvrdi da je član 27 a. osporenog
Zakona, u suprotnosti sa odredbama čl. II.A.2. (1) c) i II.A.2.
(2) b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Istaknut je i zahtjev podnosioca za donošenje privremene
mjere, kojom bi se obustavila primjena osporenog Zakona, do
donošenja presude Ustavnog suda Federacije.
2. Ovlaštenje za pokretanje postupka
U skladu sa članom IV.C.10. (2) d) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, podnosilac zahtjeva je ovlašten podnijeti
zahtjev za utvrđenje da li je neki predloženi ili usvojeni propis
koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske
vlasti u skladu sa ovim ustavom.
3. Stranke u postupku
Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom
postupku su: Fikret Pljevljak, u vrijeme podnošenja zahtjeva
Premijer Zeničko-dobojskog kantona, u svojstvu podnosioca
zahtjeva, te Skupština Zeničko-dobojskog kantona, kao
donosilac osporenog Zakona, u svojstvu druge strane u
postupku.
4. Bitni navodi zahtjeva
U zahtjevu od 07.03.2013. godine, istaknuti su navodi
prema kojima je odredba člana 27 a. osporenog Zakona u
suprotnosti sa odredbom člana III.2.h) i III.3. (1) i (2) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine.
Kao razlog neustavnosti podnosilac zahtjeva ističe da se
odredbom osporenog Zakona i nakon protoka roka od deset
godina za zaključenje ugovora o koncesiji, privrednim
društvima, koja su stekla pravo eksploatacije na predmetu
koncesije (iz člana 2. Zakona o koncesijama - Prečišćeni tekst
("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03) (u
daljem tekstu: Kantonalni zakon o koncesijama) ponovno
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
potvrđuje to pravo, tako što u roku od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu osporenog Zakona, resornom ministarstvu
mogu podnijeti zahtjevi za zaključenje ugovora o koncesiji, bez
provođenja postupka javnog oglašavanja i bez postupka dodjele
koncesije. Podnosilac zahtjeva tvrdi da je postupanjem prema
odrednicama osporenog Zakona osigurana mogućnost
zaključenja ugovora o koncesiji samo određenom broju
potencijalnih koncesionara, čime je narušeno pravo
jednakopravnosti, odnosno princip jednakosti pred zakonom.
U dopuni zahtjeva od 26.04.2013. godine, podnosilac
zahtjeva je precizirao zahtjev smatrajući da je odrednica člana
27 a. osporenog Zakona, u suprotnosti sa odrednicama člana
II.A.2. (1) c) i II.A.2. (2) b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Posebno ističe, da je predmetna odrednica u
koliziji i sa odrednicama člana 37. st. 1., 39., 40. Federalnog
zakona o koncesijama.
Podneskom od 01.04.2013. godine podnosilac zahtjeva je
zatražio da Ustavni sud Federacije na osnovu odredaba člana 5.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine odluči o donošenju privremene mjere, kojom bi se
obustavila primjena osporenog Zakona, do donošenja presude
Ustavnog suda Federacije. Razlozi za donošenje privremene
mjere, po navodima podnosioca su opravdani. Primjena
osporenog Zakona mogla bi imati štetne pravne ali i finansijske
posljedice za Zeničko-dobojski kanton, obzirom da se istim
samo određenom broju potencijalnih koncesionara osigurava
mogućnost zaključivanja ugovora o koncesiji, bez provođenja
postupka javnog oglašavanja, čime se bitno narušava princip
jednakosti pred zakonom i jednakost pristupa javnim službama.
5. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Dana 19.04.2013. godine predsjedavajući Skupštine
Zeničko-dobojskog kantona, dostavio je odgovor na podneseni
zahtjev.
U odgovoru se ističe, da odredbe člana 27 a. osporenog
Zakona nisu u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine i Federalnim zakonom o koncesijama. Obrazlaže
da je osporeni član usaglašen sa odredbama čl. III.2. h) i III.3.
stav (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom
donošenja osporenog Zakona primijenjena je odredba da
kantoni mogu odvojeno ostvariti nadležnost utvrđene u članu
III. 2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa
potrebama rješavanja problema oko zaključenja ugovora o
koncesijama bez provedenog postupka javnog oglašavanja
koncesionarima koji su na osnovu ranije izdanih rješenja stekli
pravo eksploatacije, primjenom osporenog Zakona omogućeno
je da u narednom periodu od tri mjeseca mogu zaključiti ugovor
o koncesiji. Ovim je dana mogućnost privrednim društvima koji
vrše eksploataciju na osnovu ranije izdanih rješenja, i
ispunjavaju određene uslove, da legaliziraju svoje poslovanje.
Na javnoj raspravi punomoćnica druge strane obrazložila
je da je odredba osporenog Zakona isključivo u funkciji
rješavanja postojeće pravne praznine. Konkretno, na području
Zeničko-dobojskog kantona šest pravnih subjekta imaju status
dugogodišnjeg korisnika koncesije koncesionara, na osnovu
rješenja. Zeničko-dobojski kanton ne može sa istim zaključiti
ugovor o koncesiji bez raspisivanja javnog konkursa za
koncesiju pod uslovima utvrđenim u Kantonalnom zakonu o
koncesiji. Kako ne postoji obligacija na osnovu ugovora, to
kanton kao koncesor nije u mogućnosti realizovati dospjela
potraživanja, vezano za naknadu i druga pitanja u odnosu na
ove korisnike.
6. Relevantni pravni propisi
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
Број 80 - Страна 55
II.A. 2. (1) c)
u vezi sa Amandmanom V na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine
Federacija će osigurati primjenu najviše razine
međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u
dokumentima navedenim u Dodatku ovoga ustava. Posebno
(1) Sva lica unutar teritorije Federacije uživaju
slijedeća prava:
c) na jednakost pred zakonom;
B. Zakon o koncesijama - Prečišćeni tekst ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 5/03)
Član 27.
Privredno društvo koje u obavljanju svoje djelatnosti
istražuje i/ili eksploatira i koristi prirodno bogatstvo, dobro u
općoj upotrebi ili obavlja djelatnost od općeg interesa a do
stupanja na snagu ovoga Zakona nije zaključilo govor o
koncesiji, zaključuje ugovor o koncesiji bez provođenja
postupka javnog oglašavanja propisanim ovim Zakonom u roku
od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona, osim
prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi ili djelatnosti od
općeg interesa koji su predmet restitucije.
Uz zahtjev za dodjelu koncesije nadležnom ministarstvu
privredno društvo prilaže saglasnosti i odobrenja koja su izdata
od nadležnih organa po važećim zakonima.
Visinu naknade za koncesiju i druge uslove potrebne za
zaključenje ugovora o koncesiji utvrđuje Vlada na prijedlog
nadležnog ministarstva.
Ugovor o koncesiji iz stava 1. ovog člana zaključuje se na
period od pet godina.
Privredno društvo koje u periodu od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu ovog Zakona ne zaključi ugovor o koncesiji
gubi pravo stečeno odobrenjem izdatim po ranije važećim
zakonima.
C. Zakon o dopuni Zakona o koncesijama ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/13)
Član 1.
U Zakonu o koncesijama – Prečišćeni tekst ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03), iza člana 27.
dodaje se novi član 27 a. koji glasi:
Član 27 a.
Privredna društva koja su stekla pravo eksploatacije na
predmetu koncesije iz člana 2. ovog Zakona, odnosno koncesiju
po ranije važećim propisima a pri tome je utvrđeno postojanje
javnog interesa i imaju saglasnost lokalne zajednice za predmet
koncesije, imaju pravo u roku od tri mjeseca od dana stupanja
na snagu ovoga Zakona resornom ministarstvu, podnijeti
zahtjev za zaključenje Ugovora o koncesiji, kojim će biti
regulisana sva međusobna prava i obaveze između koncesora i
koncesionara, bez provođenja postupka dodjele koncesije.
7. Činjenično stanje i stav Suda
Ustavni sud Federacije je utvrdio da je nesporno da na
području Zeničko-dobojskog kantona postoje više pravnih
subjekata, koji već izuzetno dugo vrše eksploataciju prirodnih
resursa, kao što su rudnici u Varešu i Brezi, a da njihov status
koncesionara nije u pravnom smislu adekvatno riješen.
Također, nesporno je da se navedeni koncesionari
osporenim Zakonom izuzimaju iz redovnog postupka dodjele
koncesije kako je to uređeno Kantonalnim zakonom o
koncesijama. Mada je u osporenom zakonu navedeno da su
uslovi za zaključivanje ugovora o koncesiji po povoljnijem
uslovima uslovljeni postojanjem javnog interesa i saglasnosti
lokalne zajednice, u postupku pred ovim Sudom, druga strana
nije ponudila dokaze kojim bi opravdala predloženo rješenje, a
u svrhu postojanja općeg javnog interesa.
Број 80 - Страна 56
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Analizirajući predložena rješenja u osporenom Zakonu,
Ustavni sud Federacije pošao je od odredbi člana II.A.2. (1) c)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano
pravo na jednakost pred zakonom. Svako postupanje
zakonodavca na način da se u određenom propisu utvrdi
isključivo favoriziranje pojedinog privrednog subjekta u odnosu
na druge, a da nije opravdano legitimnim ciljem, predstavlja
povredu zagarantovanog prava na jednakost pred zakonom.
Zakonodavac može propisati drugačiji tretman pred zakonom
pojedinih privrednih subjekata isključivo u cilju pravičnog
izjednačavanja položaja svih subjekata u društvu, ali za isto je
nužna relevantna argumentacija zakonitog cilja uz postojanje
javnog interesa koja u konkretnom slučaju u toku trajanja
postupka nije predočena ovom Sudu. Iz tih razloga Ustavni sud
Federacije je donio odluku kao u izreci presude.
U odnosu na povredu člana II.A.2.(2) b) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine na koju se podnosilac također
poziva, Ustavni sud Federacije ukazuje da se ista odnosi na
politička prava građana Federacije Bosne i Hercegovine, pa
spomenuta ustavna odredba nije relevantna u konkretnom
postupku. Također, nije relevantan zahtjev podnosioca o
neusaglašenosti osporenog Zakona sa Federalnim zakonom o
koncesijama, jer Ustavni sud Federacije ne utvrđuje zakonitost
već isključivo ustavnost. Ustavni sud Federacije nije odlučivao
o privremenoj mjeri s obzirom da je donesena odluka o
meritumu, pa je odlučivanje o privremenoj mjeri bespredmetno.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno
u sastavu: dr. Kata Senjak predsjednica Suda, Sead
Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra
Martinović i Mladen Srdić, sudije Suda.
Predsjednica
Ustavnog suda
Federacije
Broj U-7/13
Bosne i Hercegovine
26. juna 2013. godine
Dr. Kata Senjak, s. r.
Sarajevo
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o
zahtjevu Premijera Zeničko-dobojskog kantona za ocjenu
ustavnosti i zakonitosti članka 27 a. Zakona o dopuni Zakona o
koncesijama, na temelju članka IV.C.10. Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 26.06.2013. godine
donio je
PRESUDU
1. Utvrđuje se da članak 27 a. Zakona o dopuni Zakona o
koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona",
broj 3/13) nije sukladan Ustavu Federacije Bosne i
Hercegovine.
2. Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije
BiH" i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".
Obrazloženje
1. Predmet zahtjeva
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Ustavni sud Federacije), dana 07.03.2013. godine
zaprimio je zahtjev za utvrđenje ustavnosti i zakonitosti članka
27 a. Zakona o dopuni Zakona o koncesijama (u daljnjem
tekstu: osporeni Zakon).
Premijer Kantona (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva)
predložio je da Ustavni sud Federacije nakon provedenog
postupka donese presudu kojom će utvrditi da odredbe članka
27 a. osporenog Zakona nisu u suglasnosti sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o koncesijama
("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) (u
daljnjem tekstu: Federalni zakon o koncesijama).
Сриједа, 16. 10. 2013.
Podneskom od 26.04.2013. godine podnositelj zahtjeva je
precizirao isti, tako što je tražio da Ustavni sud Federacije
nakon provedenog postupka utvrdi da je članak 27 a. osporenog
Zakona, u suprotnosti s odredbama čl. II.A.2. (1) c) i II.A.2. (2)
b). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Istaknut je i zahtjev podnositelja za donošenje privremene
mjere, kojom bi se obustavila primjena osporenog Zakona, do
donošenja presude Ustavnog suda Federacije.
2. Ovlaštenje za pokretanje postupka
Sukladno članku IV.C.10. (2) d) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je ovlašten podnijeti zahtjev
za utvrđenje da li je neki predloženi ili usvojeni propis koje je
donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti
sukladan ovom ustavu.
3. Stranke u postupku
Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o postupku pred
Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), stranke u ovom
postupku su: Fikret Pljevljak, u vrijeme podnošenja zahtjeva
Premijer Zeničko-dobojskog kantona, u svojstvu podnositelja
zahtjeva, te Skupština Zeničko-dobojskog kantona, kao
donositelj osporenog Zakona, u svojstvu druge strane u
postupku.
4. Bitni navodi zahtjeva
U zahtjevu od 07.03.2013. godine, istaknuti su navodi
prema kojima je odredba članka 27 a. osporenog Zakona u
suprotnosti sa odredbom članka III.2. h) i III.3. (1) i (2) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine.
Kao razlog neustavnosti podnositelj zahtjeva ističe da se
odredbom osporenog Zakona i nakon protoka roka od deset
godina za zaključenje ugovora o koncesiji, privrednim
društvima, koja su stekla pravo eksploatacije na predmetu
koncesije (iz članka 2. Zakona o koncesijama - Prečišćeni tekst
("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03) (u
daljnjem tekstu: Kantonalni zakon o koncesijama) ponovno
potvrđuje to pravo, tako što u roku od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu osporenog Zakona, resornom ministarstvu
mogu podnijeti zahtjevi za zaključenje ugovora o koncesiji, bez
provođenja postupka javnog oglašavanja i bez postupka dodjele
koncesije. Podnositelj zahtjeva tvrdi da je postupanjem prema
odrednicama osporenog Zakona osigurana mogućnost
zaključenja ugovora o koncesiji samo određenom broju
potencijalnih koncesionara, čime je narušeno pravo
jednakopravnosti, odnosno načelo jednakosti pred zakonom.
U dopuni zahtjeva od 26.04.2013. godine, podnositelj
zahtjeva je precizirao zahtjev smatrajući da je odrednica članka
27 a. osporenog Zakona, u suprotnosti sa odrednicama članka
II.A.2. (1) c) i II.A.2. (2) b) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine. Posebice ističe, da je predmetna odrednica u
koliziji i sa odrednicama članka 37. st. 1., 39., 40. Federalnog
zakona o koncesijama.
Podneskom od 01.04.2013. godine podnositelj zahtjeva je
zatražio da Ustavni sud Federacije temeljem odredaba članka 5.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine odluči o donošenju privremene mjere, kojom bi se
obustavila primjena osporenog Zakona, do donošenja presude
Ustavnog suda Federacije. Razlozi za donošenje privremene
mjere, po navodima podnositelja su opravdani. Primjena
osporenog Zakona mogla bi imati štetne pravne ali i financijske
posljedice za Zeničko-dobojski kanton, obzirom da se istim
samo određenom broju potencijalnih koncesionara osigurava
mogućnost zaključivanja ugovora o koncesiji, bez provođenja
postupka javnog oglašavanja, čime se bitno narušava načelo
jednakosti pred zakonom i jednakost pristupa javnim službama.
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
5. Bitni navodi odgovora na zahtjev
Dana 19.04.2013. godine predsjedatelj Skupštine
Zeničko-dobojskog kantona, dostavio je odgovor na podneseni
zahtjev.
U odgovoru se ističe, da odredbe članka 27 a. osporenog
Zakona nisu u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine i Federalnim zakonom o koncesijama. Obrazlaže
da je osporeni članak usuglašen sa odredbama čl. III.2. h) i
III.3. stavak (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Prilikom donošenja osporenog Zakona primijenjena je odredba
da kantoni mogu odvojeno ostvariti nadležnosti utvrđene u
članku III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Sukladno
potrebama rješavanja problema oko zaključenja ugovora o
koncesijama bez provedenog postupka javnog oglašavanja
koncesionarima koji su na temelju ranije izdanih rješenja stekli
pravo eksploatacije, primjenom osporenog Zakona omogućeno
je da u narednom periodu od tri mjeseca mogu zaključiti ugovor
o koncesiji. Ovim je dana mogućnost privrednim društvima koji
vrše eksploataciju na temelju ranije izdanih rješenja, i
ispunjavaju određene uvjete, da legaliziraju svoje poslovanje.
Na javnoj raspravi opunomoćenica druge strane
obrazložila je da je odredba osporenog Zakona isključivo u
funkciji rješavanja postojeće pravne praznine. Konkretno, na
području Zeničko-dobojskog kantona šest pravnih subjekta
imaju status dugogodišnjeg korisnika koncesije koncesionara,
temeljem rješenja. Zeničko-dobojski kanton ne može sa istim
zaključiti ugovor o koncesiji bez raspisivanja javnog natječaja
za koncesiju pod uvjetima utvrđenim u Kantonalnom zakonu o
koncesiji. Kako ne postoji obligacija temeljem ugovora, to
kanton kao koncesor nije u mogućnosti realizirati dospjela
potraživanja, vezano za naknadu i druga pitanja u odnosu na
ove korisnike.
6. Relevantni pravni propisi
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Amandmani na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine.
II.A. 2. (1) c)
u svezi s Amandmanom V na Ustav Federacije Bosne i
Hercegovine
Federacija će osigurati primjenu najviše razine
međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u
dokumentima navedenim u Dodatku ovoga ustava. Osobito
(1) Sve osobe unutar teritorije Federacije uživaju
slijedeća prava:
c) na jednakost pred zakonom;
B. Zakon o koncesijama - Prečišćeni tekst ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 5/03)
Članak 27.
Privredno društvo koje u obavljanju svoje djelatnosti
istražuje i/ili eksploatira i koristi prirodno bogatstvo, dobro u
općoj upotrebi ili obavlja djelatnost od općeg interesa a do
stupanja na snagu ovoga Zakona nije zaključilo govor o
koncesiji, zaključuje ugovor o koncesiji bez provođenja
postupka javnog oglašavanja propisanim ovim Zakonom u roku
od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona, osim
prirodnih bogatstava, dobara u općoj upotrebi ili djelatnosti od
općeg interesa koji su predmet restitucije.
Uz zahtjev za dodjelu koncesije nadležnom ministarstvu
privredno društvo prilaže suglasnosti i odobrenja koja su izdata
od nadležnih organa po važećim zakonima.
Visinu naknade za koncesiju i druge uvjete potrebne za
zaključenje ugovora o koncesiji utvrđuje Vlada na prijedlog
nadležnog ministarstva.
Ugovor o koncesiji iz stavka 1. ovog članka zaključuje se
na period od pet godina.
Број 80 - Страна 57
Privredno društvo koje u periodu od tri mjeseca od dana
stupanja na snagu ovog Zakona ne zaključi ugovor o koncesiji
gubi pravo stečeno odobrenjem izdatim po ranije važećim
zakonima.
C. Zakon o dopuni Zakona o koncesijama ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/13)
Članak 1.
U Zakonu o koncesijama – Prečišćeni tekst ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03), iza članka 27.
dodaje se novi članak 27 a. koji glasi:
Članak 27 a.
Privredna društva koja su stekla pravo eksploatacije na
predmetu koncesije iz članka 2. ovog Zakona, odnosno
koncesiju po ranije važećim propisima a pri tome je utvrđeno
postojanje javnog interesa i imaju suglasnost lokalne zajednice
za predmet koncesije, imaju pravo u roku od tri mjeseca od
dana stupanja na snagu ovoga Zakona resornom ministarstvu,
podnijeti zahtjev za zaključenje Ugovora o koncesiji, kojim će
biti regulirana sva međusobna prava i obveze između
koncesora i koncesionara, bez provođenja postupka dodjele
koncesije.
7. Činjenično stanje i stav Suda
Ustavni sud Federacije je utvrdio da je nesporno da na
području Zeničko-dobojskog kantona postoje više pravnih
subjekata, koji već izuzetno dugo vrše eksploataciju prirodnih
resursa, kao što su rudnici u Varešu i Brezi, a da njihov status
koncesionara nije u pravnom smislu adekvatno riješen.
Također, nesporno je da se navedeni koncesionari
osporenim Zakonom izuzimaju iz redovnog postupka dodjele
koncesije kako je to uređeno Kantonalnim zakonom o
koncesijama. Mada je u osporenom Zakonu navedeno da su
uvjeti za zaključivanje ugovora o koncesiji po povoljnijim
uvjetima uvjetovani postojanjem javnog interesa i suglasnosti
lokalne zajednice, u postupku pred ovim Sudom, druga strana
nije ponudila dokaze kojim bi opravdala predloženo rješenje, a
u svrhu postojanja općeg javnog interesa.
Analizirajući predložena rješenja u osporenom Zakonu,
Ustavni sud Federacije pošao je od odredbi članka II.A.2. (1) c)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine kojim je propisano
pravo na jednakost pred zakonom. Svako postupanje
zakonodavca na način da se u određenom propisu utvrdi
isključivo favoriziranje pojedinog privrednog subjekta u odnosu
na druge, a da nije opravdano legitimnim ciljem, predstavlja
povredu zagarantiranog prava na jednakost pred zakonom.
Zakonodavac može propisati drugačiji tretman pred zakonom
pojedinih privrednih subjekata isključivo u cilju pravičnog
izjednačavanja položaja svih subjekata u društvu, ali za isto je
nužna relevantna argumentacija zakonitog cilja uz postojanje
javnog interesa koja u konkretnom slučaju u tijeku trajanja
postupka nije predočena ovom Sudu. Iz tih razloga Ustavni sud
Federacije je donio odluku kao u izreci presude.
U odnosu na povredu članka II.A.2. (2) b) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine na koju se podnositelj također
poziva, Ustavni sud Federacije ukazuje da se ista odnosi na
politička prava građana Federacije Bosne i Hercegovine, pa
spomenuta ustavna odredba nije relevantna u konkretnom
postupku. Također, nije relevantan zahtjev podnositelja o
neusuglašenosti osporenog Zakona sa Federalnim zakonom o
koncesijama, jer Ustavni sud Federacije ne utvrđuje zakonitost
već isključivo ustavnost. Ustavni sud Federacije nije odlučivao
o privremenoj mjeri s obzirom da je donesena odluka o
meritumu, pa je odlučivanje o privremenoj mjeri bespredmetno.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno
u sastavu: dr. Kata Senjak predsjednica Suda, Sead
Број 80 - Страна 58
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić, Aleksandra
Martinović i Mladen Srdić, suci Suda.
Predsjednica
Ustavnog suda
Broj U-7/13
Federacije
26. lipnja 2013. godine
Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Dr. Kata Senjak, v. r.
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ФЕРК
1790
На основу члана 37., члана 51. став (3) и члана 116.
став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
66/13), члана 12. става (1) и члана 14. става (1) Статута
Регулаторне комисије за електричну енергију у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 13/04), као и члана 31. става (2) и члана 37. става (4)
Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 59/04), те члана 65., члана
70. став (2) и члана 78. Правилника о јавним расправама и
рјешавању захтјева, спорова и жалби ("Службене новине
Федерације БиХ", број 57/12) и члана 23. Општих услова за
испоруку електричне енергије ("Службене новине
Федерације БиХ", број 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 и 57/12), а
поступајући по жалби на Рјешење број 352-10813/2013 од
05.08.2013. године, која је достављена ФЕРК-у 19.08.2013.
године
под
бројем
04-05-1033/13
преко
ЈП
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница
"Електродистрибуција" Тузла, код које је иста примљена
дана 12.08.2013. године, подносиоца жалбе Ш.З. из К"
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и
Херцеговине - ФЕРК је, на XVII редовној сједници
одржаној у Мостару дана 07.10.2013. године, донијела
1.
РЈЕШЕЊЕ
Поништава се Рјешење број 352-10813/2013 од
05.08.2013.
године
које
је
донијело
ЈП
Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружиица
"Електродистрибуција" Тузла.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном
доношења, те се диспозитив овог рјешења објављује
се у "Службеним новинама Федерације БиХ", огласној
табли и web страници ФЕРК-а.
Број 04-05-1033-01/13
Предсједница ФЕРК-а
07. октобра 2013. године
Санела Покрајчић, с. р.
Мостар
Na osnovu člana 37., člana 51. stav (3) i člana 116. stav
(1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13),
člana 12. stava (1) i člana 14. stava (1) Statuta Regulatorne
komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/04),
kao i člana 31. stava (2) i člana 37. stava (4) Poslovnika o radu
Regulatorna komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/04),
te člana 65., člana 70. stav (2) i člana 78. Pravilnika o javnim
raspravamtf i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene
novine Fedcracije BiH", broj 57/12) i člana 23. Opštih uslova
za isporuku električne energije ("Službene novine Federacije
BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i 57/12), a postupajući po
Сриједа, 16. 10. 2013.
žalbi na Rješenje broj 352-10813/2013 od 05.08.2013. godine,
koja je dostavljena FERK-u 19.08.2013. godine pod brojem 0405 - 1033/13 preko JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla, kod koje je ista
primljena dana 12.08.2013. godine, podnosioca žalbe Š.Z. iz
K., Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine - FERK je, na XVII redovnoj sjednici održanoj u
Mostaru dana 07.10.2013. godine, donijela
1.
RJEŠENJE
Poništava se Rješenje broj 352-10813/2013 od
05.08.2013. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se dispozitiv ovog rješenja objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH", oglasnoj tabli i
web stranici FERK- a.
Broj 04-05-1033-01/13
Predsjednica FERK-a
07. oktobra 2013. godine
Sanela Pokrajčić, s. r.
Mostar
Na temelju članka 37., članka 51. stavak (3) i članka 116.
stavak (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13),
članka 12. stavak (1) i članak 14. stavak (1) Statuta Regulatorne
komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/04),
kao i članka 31. stavka (2) i članka 37. stavka (4) Poslovnika o
radu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
59/04), te članka 65., članka 70. stavak (2) i članka 78.
Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i
žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12) i članka
23. Općih uvjeta za isporuku električne energije ("Službene
novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10, 37/10 i
57/12), a postupajući po žalbi na Rješenje broj 352-10813/2013
od 5.8.2013. godine, koja je dostavljena FERK-u 19.8.2013.
godine pod brojem 04-05-033/13 preko JP Elektroprivreda BiH
d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla, kod
koje je ista zaprimljena 12.8.2013. godine, žalitelja Š. Z. iz K.,
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine - FERK je, na XVII. redovitoj sjednici održanoj u
Mostaru 7.10.2013. godine, donijela
1.
RJEŠENJE
Poništava se Rješenje broj 352-10813/2013 od 5.8.2013.
godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla.
2. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom
donošenja, te se izreka ovog rješenja objavljuje u
"Službenim novinama Federacije BiH", oglasnoj ploči i
web stranici FERK-a.
Broj 04-05-1033-01/13
Predsjednica FERK-a
7. listopada 2013. godine
Sanela Pokrajčić, v. r.
Mostar
(Sl-1235/13-F)
ОПЋИНА ТУЗЛА
1791
Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list
R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 23. Pravila Javne
ustanove "Dom penzionera'" Tuzla i člana 39. Statuta Općine
Tuzla ("Službeni glasnik Općine Tuzla", broj 2/99, 9/00, 2/08 i
12/09), općinski načelnik Tuzla donosi
Сриједа, 16. 10. 2013.
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU
JAVNE USTANOVE "DOM PENZIONERA" TUZLA NA
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE
I
Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove
"Dom penzionera" Tuzla na Odluku broj: 01-694/13-2 od
23.09.2013. godine, kojom se mr. Mirsad Bakalović prof. iz
Tuzle, imenuje za direktora Ustanove.
II
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Tuzla".
Broj 02-05-7484-2013
30. septembra/rujna 2013. godine
Općinski načelnik
Tuzla
Jasmin Imamović, s. r.
(Sl-1208/13-F)
ЈП "ЛОКОМ" Д.О.О. САРАЈЕВО
1792
Na osnovu člana 17. Statuta Javnog preduzeća za
upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine
Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Službene
novine Kantona Sarajevo", br. 15/13) i člana 44. Poslovnika o
radu Skupštine JP "LOKOM"d.o.o. Sarajevo br. 1216/13 od
01.07.2013. godine, nakon provedenog postupka po Javnom
oglasu za popunu upražnjene pozicije člana Nadzornog odbora
JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo objavljenom u dnevnom listu
"Oslobođenje" dana 10.07.2013. godine i "Službenim novinama
Federacije BiH", br. 52/13, te člana 1. Odluke o davanju
saglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje na poziciju
člana Nadzornog odbora JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo br. 0205-17965 od 27.09.2013. godine, Skupština JP "LOKOM"
d.o.o. Sarajevo, na 5. sjednici održanoj dana 07.10.2013.
godine, donijela je
Број 80 - Страна 59
ODLUKU
O KONAČNOM IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG
ODBORA JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
Član 1.
Ovom Odlukom imenuje se Dragica Elez za člana
Nadzornog odbora JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.
Član 2.
Član Nadzornog odbora iz člana 1. ove Odluke imenuju se
na mandatni period od 4 godine od dana imenovanja, s tim da
po isteku perioda od 2 godine od dana imenovanja, Skupština
Preduzeća glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
Član 3.
Član Nadzornog odbora, u obavljanju poslova iz
djelokruga rada Nadzornog odbora javnog preduzeća, dužan je
svoju funkciju obavljati u skladu sa odredbama Zakona o
privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima, Statutom
i drugim aktima Preduzeća te, u cilju zaštite interesa Preduzeća,
podsticati na odgovorno korištenje i kontrolu korištenja
imovine i resursa Preduzeća, aktivno učestvujući u primjeni i
kontroli dosljednog provođenja važećih zakona i akata
Preduzeća.
Član 4.
Član Nadzornog odbora je lično odgovoran za,
eventualno, pričinjenu štetu Preduzeću koju prouzrokuje
neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih obaveza.
Član 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 1943/13
Predsjednik Skupštine
09. oktobra/listopada 2013.
JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo
godine
Emir Dedović, s. r.
Sarajevo
(Sl-1230/13-F)
Број 80 - Страна 60
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Сриједа, 16. 10. 2013.
САДРЖАЈ
ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1748 Уредба о измјени и допуни Уредбе о
усавршавању
предсједника
и
чланова
надзорних одбора и управа привредних
друштава са учешћем државног капитала
(српски језик)
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju
predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava
privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
(bosanski jezik)
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju
predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava
gospodarskih
društava
sa
sudjelovanjem
državnog kapitala (hrvatski jezik)
1749 Уредбa о допуни Уредбе о мјерилима,
поступку и начину оцјењивања рада
руководилаца органа државне службе које
поставља Влада Федерације Босне и
Херцеговине (српски језик)
Uredba o dopuni Uredbe o mjerilima, postupku i
načinu ocjenjivanja rada rukovodilaca organa
državne službe koje postavlja Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Uredba o dopuni Uredbe o mjerilima, postupku i
načinu ocjenjivanja rada rukovoditelja organa
državne službe koje postavlja Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
1750 Одлука о давању сагласности за поновно
објављивање Јавног огласа за именовање на
позицију члана Надзорног одбора Јавног
предузећа Жељезнице Федерације Босне и
Херцеговине друштво са ограниченом
одговорношћу Сарајево (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti za ponovno
objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na
poziciju člana Nadzornog odbora Javnog
preduzeća Željeznice Federacije Bosne i
Hercegovine
društvo
sa
ograničenom
odgovornošću Sarajevo (bosanski jezik)
Odluka o davanju saglasnosti za ponovno
objavljivanje Javnog oglasa za imenovanje na
poziciju člana Nadzornog odbora Javnog
poduzeća Željeznice Federacije Bosne i
Hercegovine
društvo
sa
ograničenom
odgovornošću Sarajevo (hrvatski jezik)
1751 Одлука о давању сагласности за поништавање
Јавног огласа за именовање на позицију члана
Надзорног
одбора
Јавног
предузећа
Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине
друштво са ограниченом одговорношћу
Сарајево (српски језик)
1
1
1752
2
2
2
2
1753
3
3
1754
3
3
Odluka o davanju saglasnosti za poništavanje
Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana
Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice
Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa
ograničenom odgovornošću Sarajevo (bosanski
jezik)
Odluka o davanju suglasnosti za poništavanje
Javnog oglasa za imenovanje na poziciju člana
Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice
Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa
ograničenom odgovornošću Sarajevo (hrvatski
jezik)
Одлука о одобравању распореда средстава са
подрачуна евидентираног на јединственом
рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија-Федералног министарства
финанција Федералној управи за инспекцијске
послове (српски језик)
Odluka o odobravanju rasporeda sredstava sa
podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu
Trezora - Riznice Federalnog ministarstva
finansija-Federalnog
ministarstva
financija
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju rasporeda sredstava sa
podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu
Riznice - Trezora Federalnog ministarstva
financija-Federalnog
ministarstva
finansija
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
(hrvatski jezik)
Одлука о преносу сталних срдстава и
извршених радова набављених из пројекта
земљишно-књижне
администрације
и
пројекта регистрације земљишта крајњим
корисницима (српски језик)
Odluka o prenosu stalnih sredstava i izvršenih
radova nabavljenih iz projekta zemljišno-knjižne
administracije i projekta registracije zemljišta
krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
Odluka o prenosu stalnih sredstava i izvršenih
radova nabavljenih iz projekta zemljišno-knjižne
administracije i projekta registracije zemljišta
krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
Oдлукa о давању претходне сагласности за
закључивање Уговора о измјени Уговора о
формирању намјенског депозита и Уговора о
измјени Уговора о комисионим пословима
између Федералног министарства енергије,
рударства и индустрије и Унион банке д.д.
Сарајево (српски језик)
4
4
4
5
5
6
6
7
11
Сриједа, 16. 10. 2013.
1755
1756
1757
1758
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Odluka o davanju prethodne saglasnosti za
zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o
formiranju namjenskog depozita i Ugovora o
izmjeni Ugovora o komisionim poslovima
između Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo.
(bosanski jezik)
Odluka o davanju prethodne suglasnosti za
zaključivanje Ugovora o izmjeni Ugovora o
formiranju namjenskog depozita i Ugovora o
izmjeni Ugovora o komisionim poslovima
između Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo
(hrvatski jezik)
Одлука о измјени Одлуке о усвајању програма
утрошка дијела средстава утврђених у
Раздјелу 17. Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2013. годину Федералном
министарству
енергије,
рударства
и
индустрије "Позајмљивање и учешће у
дионицама - Остала домаћа позајмљивања
(српски језик)
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa
utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17.
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u
dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja
(bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa
utroška dijela sredstava utvrđenih u Razdjelu 17.
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
2013. godinu Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u
dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja
(hrvatski jezik)
Одлука о прихватању завршног извјештаја о
завршетку Пројекта "Регистрација земљишта"
(српски језик)
Odluka o prihvatanju završnog izvještaja o
završetku Projekta "Registracija zemljišta"
(bosanski jezik)
Odluka o prihvatanju završnog izvješća o
završetku Projekta "Registracija zemljišta"
(hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираног на Јединственом
рачуну Трезора - Ризнице Федералног
министарства финансија - Федералног
министарства финанција Заводу за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине
(српски језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Trezora - Riznice Federalnog ministarstva
finansija - Federalnog ministarstva financija
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
11
1759
12
12
1760
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
1761
Број 80 - Страна 61
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Riznice - Trezora Federalnog ministarstva
financija - Federalnog ministarstva finansija
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираних на Јединственом
рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија - Федералног министарства финанција Заводу за Јавно здравство
Федерације Босне и Херцеговине (српски
језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu
Trezora - Riznice Federalnog ministarstva
finansija - Federalnog ministarstva financija
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu
Riznice - Trezora Federalnog ministarstva
financija - Federalnog ministarstva finansija
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираног на Jединственом
рачуну Трезора - Ризнице Федералног
министарства финансија - Федералног
министарства финанција Заводу за јавно
здравство Федерације Босне и Херцеговине
(српски језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korišćenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираних на Јединственом
рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија-Федералног министарства
финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu
Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korišćenja sredstava sa
podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu
Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija Zavodu za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
16
17
17
18
18
19
19
20
21
21
Број 80 - Страна 62
1762
1763
1764
1765
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираних на Јединственом
рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија - Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство
Федерације Босне и Херцеговине (српски
језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranih na Јedinstvenom računu
Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Zavodu
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranih na Јedinstvenom računu
Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираног на Јединственом
рачуну Трезора - Ризнице Федералног министарства финансија - Федералног министарства финанција Заводу за јавно здравство
Федерације Босне и Херцеговине (српски
језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Trezora - Riznice Federalnog ministarstva
finansija - Federalnog ministarstva financija
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Zavodu
za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
подрачуна евидентираног на Јединственом
рачуну Трезора-Ризнице Федералног министарства финансија-Федералног министарства
финанција Заводу за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija Zavodu za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korišćenja sredstava sa
podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu
Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija-Federalnog ministarstva finansija Zavodu za
javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(hrvatski jezik)
Одлука о закупу пословног простора у
Сарајеву за смјештај Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Архива
Федерације Босне и Херцеговине и Службе за
заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине (српски језик)
22
22
1766
23
23
1767
24
25
25
1768
26
26
1769
27
1770
Сриједа, 16. 10. 2013.
Odluka o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu
za smještaj Federalne uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije
Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke
poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu
za smještaj Federalne uprave za geodetske i
imovinsko-pravne poslove, Arhiva Federacije
Bosne i Hercegovine i Službe za zajedničke
poslove organa i tijela Federacije Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о расписивању Јавног конкурса за
утврђивање приједлога ранг-листе кандидата
за именовање члана Регулаторне комисије за
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
из реда бошњачког народа (српски језик)
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za
utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za
imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda
bošnjačkog naroda (bosаnski jezik)
Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za
utvrđivanje prijedloga rang-liste kandidata za
imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda
bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
Одлука о критеријима за утврђивање Приједлога ранг - листе кандидата за именовање
члана Регулаторне комисије за енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине из реда
бошњачког народа (српски језик)
Odluka o kriterijima za utvrđivanje Prijedloga
rang - liste kandidata za imenovanje člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (bosanski
jezik)
Odluka o kriterijima za utvrđivanje Prijedloga
rang - liste kandidata za imenovanje člana
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
(hrvatski jezik)
Одлука о одобравању стицања дионица
привредног друштва "Побједа tеhnology
Горажде" д.д. Горажде иноземној фирми
"Ulianovsk творница муниције" у износу
већем од 49% укупног дионичког капитала
(српски језик)
Odluka o odobravanju sticanja dionica
privrednog društva "Pobjeda tehnology Goražde"
d.d. Goražde inozemnoj firmi "Ulianovsk
tvornica municije" u iznosu većem od 49%
ukupnog dioničkog kapitala (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju sticanja dionica
gospodarskog društva "Pobjeda tehnology
Goražde" d.d. Goražde inozemnoj firmi
"Ulianovsk tvornica municije" u iznosu većem od
49% ukupnog dioničkog kapitala (hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности на Споразум
(српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum
(bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum
(hrvatski jezik)
Одлука В. број 1093/2013 (српски језик)
Odluka V. broj 1093/2013 (bosanski jezik)
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
32
33
33
Сриједа, 16. 10. 2013.
1771
1772
1773
1774
1775
1776
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Odluka V. broj 1093/2013 (hrvatski jezik)
Одлука о одобравању кориштења средстава са
посебног намјенског трансакцијског рачуна
"Систем обуке за јединице локалне
самоуправе II" отвореног као подрачун у
оквиру ЈРТ Агенцији за државну службу
Федерације Босне и Херцеговине (српски
језик)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
posebnog namjenskog transakcijskog računa
"Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II"
otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji
za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju korištenja sredstava sa
posebnog namjenskog transakcijskog računa
"Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave II"
otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji
za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о давању сагласности (српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti (bosanski jezik)
Odluka o davanju suglasnosti (hrvatski jezik)
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
условима и начину кориштења средстава
остварених по основу посебне накнаде за
заштиту од природних и других несрећа
(српски језик)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
po osnovu posebne naknade za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
po osnovu posebne naknade za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
Одлука о измјени Одлуке о давању претходне
сагласности за реалокацију буџетских
средстава на рачун Унион банке д.д. Сарајево
(српски језик)
Odluka o izmjeni Odluke o davanju prethodne
saglasnosti za realokaciju budžetskih sredstava na
račun Union banke d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
Odluka o izmjeni Odluke o davanju prethodne
suglasnosti za realokaciju proračunskih sredstava
na račun Union banke d.d. Sarajevo (hrvatski
jezik)
Oдлукa о усвајању Протокола о начину
извршења обавеза Владе Тузланског кантона
према Влади Федерације Босне и Херцеговине
(српски језик)
Odluka o usvajanju Protokola o načinu izvršenja
obaveza Vlade Tuzlanskog kantona prema Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
Odluka o usvajanju Protokola o načinu izvršenja
obveza Vlade Tuzlanskog kantona prema Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
Одлука о расподјели средстава оствареног
промета Лутрије Босне и Херцеговине за
2013. годину (српски језик)
Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog
prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu (bosanski jezik)
Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog
prometa Lutrije Bosne i Hercegovine za 2013.
godinu (hrvatski jezik)
33
33
33
34
34
35
35
36
37
37
38
38
39
39
39
39
40
40
40
Број 80 - Страна 63
1777
Oдлукa о одобравању продаје старог
путничког возила и набавке новог путничког
возила за потребе Федералног министарства
енергије, рударства и индустрије (српски
језик)
Odluka o odobravanju prodaje starog putničkog
vozila i nabavke novog putničkog vozila za
potrebe Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije (bosanski jezik)
Odluka o odobravanju prodaje starog putničkog
vozila i nabavke novog putničkog vozila za
potrebe Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
1778 Рјешење о именовању вршиоца дужности
члана Регулаторне комисије за енергију у
Федерацији Босне и Херцеговине из реда
бошњачког народа (српски језик)
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
(bosanski jezik)
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti člana
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji
Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
(hrvatski jezik)
1779 Рјешење
о
именовању
Комисије
за
утврђивање приједлога ранг - листе кандидата
за именовање члана Регулаторне комисије за
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине
из реда бошњачког народа (српски језик)
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje
prijedloga rang - liste kandidata za imenovanje
člana Regulatorne komisije za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda
bošnjačkog naroda (bosanski jezik)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
utvrđivanje prijedloga rang - liste kandidata za
imenovanje člana Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda
bošnjačkog naroda (hrvatski jezik)
1780 Рјешење о формирању Радне групе (српски
језик)
Rješenje o formiranju Radne grupe (bosanski
jezik)
Rješenje o formiranju Radne grupe (hrvatski
jezik)
1781 Рјешење о измјени Рјешења о постављењу
команданта, начелника и чланова Федералног
штаба цивилне заштите (српски језик)
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju
komandanta, načelnika i članova Federalnog
štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju
komandanta, načelnika i članova Federalnog
štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
1782 Odluka o imenovanju Ispitne komisije za
provođenje ispita za ovlaštenog procjenitelja
1783 Odluka o provođenju nastave za sticanje
profesionalnog zvanja ovlašteni procjenitelj
1784 Odluka o nastavnom planu i programu za sticanje
profesionalnog zvanja ovlašteni procjenitelj
1785 Odluka o iznosu naknade za sticanje zvanja
ovlašteni procjenitelj
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
45
45
46
46
47
47
47
47
48
Број 80 - Страна 64
1786
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
Odluka o načinu provođenja ispita za sticanje
profesionalnog zvanja ovlašteni procjenitelj
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОМЕТА И
КОМУНИКАЦИЈА
1787 Lista projekata finansiranih iz dijela sredstava
GSM licence 2012. g.
1788 Metodologija o načinu implementacije dijela
sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za
2012. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine
УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1789 Пресуда број У-7/13 (српски језик)
Presuda broj U-7/13 (bosanski jezik)
Presuda broj U-7/13 (hrvatski jezik)
48
49
51
52
54
56
Сриједа, 16. 10. 2013.
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ФЕРК
1790 Рјешење број 04-05-1033-01/13 (српски језик)
Rješenje broj 04-05-1033-01/13 (bosanski jezik)
Rješenje broj 04-05-1033-01/13 (hrvatski jezik)
ОПЋИНА ТУЗЛА
1791 Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru
Javne ustanove "Dom penzionera" Tuzla na
Odluku o imenovanju direktora Ustanove
ЈП "ЛОКОМ" Д.О.О. САРАЈЕВО
1792 Odluka o konačnom imenovanju člana
Nadzornog odbora JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo
58
58
58
58
59
Издавач: Јавно предузеће Новинско-издавачка организација Службени лист БиХ - Сарајево, улица Џемала Биједића 39/III - Поштански фах 3 - Директор и
одговорни уредник: Драган Прусина - Телефони: Централа: 722-030 - Директор: 722-061 - Претплата: 722-054, факс: 722-071 - Огласни одјел: 722-049, 722050, факс: 722-074 - Служба за правне и опште послове: 722-051 - Рачуноводство: 722-044, 722-046 - Комерцијала: 722-042 - Претплата се утврђује
полугодишње, а уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT BANK ДД 338 320 22000052 11 - ВАКУФСКА БАНКА д.д. Сарајево 160 200
00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK А.Д. Бања Лука филијала Брчко 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ Сарајево 161-000- 0007170057 - Графичка припрема: ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево - Штампа: ГИК "ОКО" д. д. Сарајево - За штампарију: Мевлудин Хамзић - Рекламације за
непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка листа. "Службене новине Федерације БиХ", су уписане у евиденцију јавних гласила под редним бројем
414. Упис у судски регистар код Кантоналног суда у Сарајеву, број УФ 2168/97 од 10.07.1997. године. - Идентификацијски број 4200226120002. - Порезни
број 01071019. - ПДВ број 200226120002.
Молимо претплатнике да обавезно доставе свој ПДВ број ради издавања пореске фактуре.
Издање на српском, босанском и хрватском језику. Претплата за II полугодиште 2013. године на "Службене новине Федерације БиХ" 110,00 КМ. Претплата
за II полугодиште 2013. године на "Службени гласник БиХ" и "Међународне уговоре" 120,00 КМ,
Web издање: http: //www.sluzbenenovine.ba - годишња претплата 200,00 КМ по кориснику
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
921 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content