close

Enter

Log in using OpenID

br. 12/10 - Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

embedDownload
“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 12/10
Na osnovu člana IV.B.7.a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAŠ ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
KRIVIČNOM POS TUPKU FEDERACIJE BOS NE I HERC EGOVIN E
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i
Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 9. marta
2010. godine i na sjednici Doma naroda od 11. marta 2010. godine.
Broj 01-02-140/10
12. marta 2010. godine
Sarajevo
Predsjednica
Borjana Krišto, s. r.
ZAKON
O IZMJEN AMA I DOPUN AMA ZAKONA O KRIVIČNOM POS TUPKU
FED ERAC IJE BOSNE I HERC EGOVINE
Član 1.
U Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07 i 9/09) u članu 152. stav (1) mijenja se i
glasi:
"(1) Kada izrekne presudu na kaznu zatvora, sud može optuženom odrediti pritvor, odnosno pritvor će
biti produžen ako je neophodno radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka, uzimajući u obzir sve
okolnosti vezane za izvršenje krivičnog djela, odnosno ličnost počinioca. Ako izrekne presudu na
kaznu zatvora od pet godina ili težu kaznu, sud će odmah odrediti ili produžiti pritvor. U ovim
slučajevima donosi se posebno rješenje, a žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje".
U stavu (3) dodaje se druga rečenica koja glasi: "Izuzetno, u složenim predmetima i iz važnih razloga
odlukom vijeća pritvor se može produžiti za još najduže šest mjeseci".
Član 2.
Odredbe ovog zakona primjenjuju se u svim slučajevima u kojima pravosnažna presuda nije donesena
prije stupanja na snagu ovog zakona.
Član 3.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije
BiH".
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stje pan Krešić, s. r.
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safe t Softić, s. r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content