Αρχικοί χρόνοι ενότητες 50 (1).pdf

Αρχικοί χρόνοι ενότητες 50-56 Ξενοφώντας
Ενότητα 50-51:
Λέγω (λέω, μιλάω, προτείνω)
Εν.: λέγω
Πρτ.: έλεγον
Μελ.: λέξω-ἐρῶ
Αόρ.: έλεξα-είπα-είπον
Πρκ.: είρηκα
Υπρσ.: ειρήκειν
Ενεστ.
Παρατ.
Μελλ.
Αορ,
Παρακ.
Υπερ.
Μέση φωνή
Ενεστ.
Παρατ.
Μελλ.
Αορ.
Παρακ.
Υπερ.
Ενεργητική φωνή
παύω
ἔπαυον
παύσω
ἔπαυσα
πέπαυκα
ἐπεπαύκειν
παύομαι
ἐπαυόμην
παύσομαι, παυθήσομαι
ἐπαυσάμην, ἐπαύθην
πέπαυμαι
ἐπεπαύμην
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
ἐπιθορυβῶ
Παρατ .
ἐπεθορύβουν
Μελλ.
ἐπιθορυβήσω
Αορ.
ἐπεθορύβησα
Παρακ.
ἐπιτεθορύβηκα
Υπερ.
ἐπετεθεροβήκειν
Ενεστώτας γιγνώσκω
Παρατατικός ἐγίγνωσκον
Μέλλοντας γνώσομαι
Αόριστος ἔγνων
Παρακείμενος ἔγνωκα
Υπερσυντέλικος ἐγνώκειν
Αρχικοί Χρόνοι
Ενεστώτας
Παρατατικός
φεύγω
ἔφευγον
φεῦγον (ποιητ.)
Μέλλοντας
φεύξομαι,
φευξοῦμαι
Αόριστος β'
ἔφυγον,
(ἐφεύχθην)
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
πέφευγα
ἐπεφεύγειν,
(κατα)-πεφευγώς ἦν
Ενεργητική
φωνή
Αρχικοί χρόνοι
Ενεστώτας ψηφίζω
Παρατατικός ἐψήφιζον
Μέλλοντας ψηφιῶ
Παρακείμενος ἐψήφικα
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
Αρχικοί χρόνοι
ψηφίζομαι
ἐψηφιζόμην
ψηφιοῦμαι/ψηφίσομαι/ψηφισθήσομαι
Αόριστος ἐψήφισα
Υπερσυντέλικος
Μέση-Παθητική φωνή
ἐψηφισάμην/ἐψηφίσθην
ἐψήφισμαι
ἐψηφίσμην/ἐψηφισμένος ἦν
ἐψηφισμένος ἔσομαι
Ενεργητική φωνή Μέση-Παθητική φωνή
Ενεστώτας
ἡγοῦμαι
Παρατατικός
ἡγούμην
ἡγήσομαι - ἡγηθήσομαι
Μέλλοντας
ἡγησάμην - ἡγήθην
Αόριστος
ἤγημαι
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Μέση φωνή
λέγομαι, ἐλεγόμην, λέξομαι & λεχθήσομαι & ῥηθήσομαι, (ἐλεξάμην &) ἐλέχθην &
ἐρρήθην & εἰπόμην, εἴρημαι, εἰρήμην
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
κελεύω
Παρατ.
ἐκέλευον
Μελλ.
κελεύσω
Αορ.
ἐκέλευσα
Παρακ.
κεκέλευκα
Υπερ.
ἐκεκελεύκειν
Μέση φωνή
Ενεστ
κελεύομαι
Παρατ.
ἐκελευόμην
Μελλ.
κελεύσομαι - κελευθήσομαι
Αορ.
ἐκελευσάμην - ἐκελεύθην
Παρακ.
κεκέλευμαι
Υπερ.
ἐκεκελεύμην
Αρχικοί χρόνοι
Ενεργητική φωνή
ΜέσηΠαθητική
φωνή
Ενεστώτας ἔχω
ἔχομαι
Παρατατικός εἶχον
εἰχόμην
Μέλλοντας ἕξω & σχήσω
Αόριστος ἔσχον
ἕξομαι &
σχήσομαι
&
σχεθήσομαι
ἐσχόμην &
ἠνεξάμην
& ἐσχέθην
Παρακείμενος ἔσχηκα
ἔσχημαι
Υπερσυντέλικος ἐσχήκειν
ἐσχήμην
Αρχικοί Χρόνοι
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
φημί
ἒφασκον και ἔφην
φήσω
ἔφησα και Αόριστος β ἔφην
εἴρηκα
εἰρήκειν
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
ἀποθνῄσκω
Παρατ.
ἀπέθνησκόν
Μελλ.
ἀποθανοῦμαι
Αορ.
ἀπέθανον
Παρακ.
ἀποτέθνηκα
Υπερ.
ἀπετεθνήκειν
ενότητα 52-54:
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
Παρατ.
Μέση φωνή
ἀκούω
ἀκούομαι
ἤκουον
ἠκουόμην
Μελλ.
ἀκούσομαι
ἀκουσθήσομαι
Αορ.
ἤκουσα
ἠκουσάμην, ἠκούσθην
Παρακ.
Υπερ.
ἀκήκοα
ἀκηκόειν,
ἤκουσμαι
ἠκηκόειν
ἠκούσμην
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
ἀναπηδῶ
Παρατ.
ἀνεπήδων
Μελλ.
ἀναπηδήσω
Αορ.
ἀνεπήδησα
Παρακ.
ἀναπεπήδηκα
Υπερ.
ἀνεπεπηδήκειν
Μέση φωνή
Ενεστ.
ἀναπηδῶμαι
Παρατ.
ἀνεπηδώμην
Μελλ.
ἀνεπηδήδομαι
Αορ.
Παρακ.
Υπερ.
ἀνεπηδησάμην
Ενεργητική φωνή
γράφω
ἔγραφον
γράψω
ἔγραψα
γέγραφα
ἐγεγράφειν
Μέση φωνή
γράφομαι
ἐγραφόμην
γράψομαι
ἐγραψάμην
γέγραμμαι
ἐγεγράμμην
Μέση φωνή
βουλομαι εβουλομην βουλησομαι εβουληθην βεβουλημαι εβεβουλημην
Αρχικοί χρόνοι
Ενεργητική φωνή
Ενεστώτας πράττω
Παρατατικός ἔπραττον
Μέλλοντας πράξω
Αόριστος ἔπραξα
Παρακείμενος πέπραχα
Υπερσυντέλικος ἐπεπράχειν, ἐπεπράγειν
Συντελεσμένος Μέλλοντας
Μέση-Παθητική φωνή
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
ἀρκῶ
Παρατ.
ἤρκουν
Μελλ.
ἀρκέσω
Αορ.
ἤρκεσα
Παρακ.
Υπερ.
μέση φωνή
ενότητα 55-56:
ενεστ.
ἀρκοῦμαι
παρατ.
ἠρκοῦμην
μελλ.
ἀρκεσθήσομαι
αορ.
ἠρκεσάμην ἠρκέσθην
παρκ.
ἠρκεσμαι
υπερ.
ἠρκέσμην
Ενεργητική φωνή
Ενεστ.
ἀγνοέω -ῶ
Παρατ.
ἠγνόουν
Μελλ.
ἀγνοήσω
Αορ.
ἠγνόησα
Παρακ. ἠγνόηκα
Υπερ.
ἠγνοήκειν
μέση φωνή
Ενεστ,
ἀγνοοῦμαι
Παρατ.
ἠγνοούμην
Μελλ.
ἀγνοήσομαι - ἀγνοηθήσομαι
Αορ.
ἠγνοησάμην - ἠγνοήθην
Παρακ.
ἠγνόησμαι
Υπερ.
ἠγνοήσμην