εδώ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΑΝΩΜΑΛΩΝ
ΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
ἄγαμαι
ἀγγέλλω
(κατ)ἄγνυμι-ύω
ἀγορεύω
ἀπαγορεύω
ἄγω
ἀθροίζω
αἱδέομαι-οῦμαι
αἰνέω-ῶ
αἱρέω-ῶ
αἴρω
αἰσθάνομαι
αἰσχύνω
αἰτέω-ῶ
αἰτιάομαι-ῶμαι
ἀκούω
ἀλείφω
ἁλίσκομαι
ἀλλάττω (-σσω)
ἁμαρτάνω
ἀμύνω
ἀμφισβητέω-ῶ
ἀναγκάζω
ἀναλίσκω-ἀναλόω-ῶ
ἀνέχομαι
ἀνοίγω-ἀνοίγνυμι
ἀπεχθάνομαι
ἀποκρίνομαι
ἄρχω
ἀφικνέομαι, -οῦμαι
βαίνω
βάλλω
βιβάζω
βλάπτω
βουλεύω
βούλομαι
γίγνομαι
γιγνώσκω
γράφω
δέδοικα-δέδια
δείκνυμι / δεικνύω
δέχομαι
δέω
δέω-ῶ
δεῖ (απρόσωπο)
δηλόω-ῶ
διδάσκω
διδράσκω
δίδωμι
διψήω-ῶ
διώκω
δοκέω-ῶ, δοκεῖ(απρ.)
δουλόω-ῶ
δύναμαι
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
δύω
ἐάω-ῶ
ἐγείρω
ἐθέλω και θέλω
ἐθίζω
εἰμὶ
εἶμι
εἴργω
ἐλαύνω
ἐλέγχω
ἕλκω
ἐλπίζω
ἐνθυμέομαι-οῦμαι
ἐννοέω-ῶ
ἐντέλλομαι
ἔξεστι (απρόσωπο)
ἔοικα
ἐπανορθόω-ῶ
ἐπιμέλομαι-οῦμαι
ἐπίσταμαι
ἕπομαι
ἐργάζομαι
ἔρχομαι
ἐρωτάω-ῶ
ἐσθίω
ἑστιάω-ῶ
εὑρίσκω
ἔχω
ζημιόω-ῶ
ζητέω-ῶ
ζήω-ῶ
ἡγέομαι-οῦμαι
ἥδομαι
ἥκω
θάπτω
θαυμάζω
θεάομαι-ῶμαι
θέω
(ἀπο)θνῄσκω
θύω
ἰάομαι-ῶμαι
ἵημι
ἵστημι
καθέζομαι
καίω-κάω
καλέω-ῶ
κάμνω
κατηγορέω-ῶ
κεῖμαι
κελεύω
κεράννυμι-ννύω
κηρύττω (σσω)
κλέπτω
κλίνω
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
κομίζω
κόπτω
κρίνω
κρούω
κτάομαι-ῶμαι
(ἀπο)κτείνω
κωλύω
λαγχάνω
λαμβάνω
λανθάνω
λέγω
συλλέγω
διαλέγω
λείπω
μανθάνω
μάχομαι
μείγνυμι-ύω
μέλλω
μέλει
μένω
μιμνῄσκω
νέμω
νομίζω
οἶδα
οίκέω-ῶ
οἴομαι-οἶμαι
οἴχομαι
ἀπόλλυμι / ἀπολλύω
ὄμνυμι-ὀμνύω
ὀνίνημι
ὁράω-ῶ
ὁρμάω-ῶ
ὀρύττ(σσ)ω
ὀφείλω
ὀφλισκάνω
παίω
πάσχω
παύω
πείθω
πειράω-ῶ
πέμπω
πήγνυμι-πηγνύω
πίμπλημι
πίμπρημι
πίνω
πίπτω
(κατα)πλήττω
ποιέω-ῶ
πράττω (-σσω)
πυνθάνομαι
ῥέω
ῥήγνυμι-ύω
ῥίπτω
ῥώννυμι-ύω
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
σημαίνω
σκεδάννυμι-σκεδαννύω
σκοπέω-ῶ , σκοποῦμαι
σπένδω
στέλλω
στρέφω
σφάλλω
σῴζω
ταράττω (-σσω)
τάττω (- σσω)
τείνω
τέμνω
τίθημι
τίκτω
τιμάω-ῶ
τίνω
τρέπω
τρέφω
τρέχω
τυγχάνω
ὑβρίζω
ὑπισχνέομαι- οῦμαι
φαίνω
φέρω
φεύγω
φημί
φθάνω
φθείρω
φυλάττω (-σσω)
φύω
χαίρω
χαρίζομαι
χρή (απρόσωπο)
χρήομαι-ῶμαι
χωρέω-ῶ
ψεύδω
ψηφίζω
ὠθέω-ῶ
ὠνέομαι-οῦμαι
ὠφελέω-ῶ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 1
1. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
2. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
3. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
4. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
5. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
6. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
7. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
1
ἄγαμαι
ἠγάμην
ἠγασάμην-ἠγάσθην
ἀγγέλλω2
ἤγγελλον
ἀγγελῶ
ἤγγειλα
ἤγγελκα
ἠγγέλκειν
(κατ)ἄγνυμι-(κατ)ἀγνύω3
(κατ)άξω
(κατ)έαξα
ἀγορεύω4
ἠγόρευον
ἀγορεύσω, ἐρῶ
ἠγόρευσα, εἶπον
ἠγόρευκα, εἴρηκα
ἠγορεύκειν, εἰρήκειν
ἀπαγορεύω5
ἀπηγόρευον
ἀπερῶ
ἀπηγόρευσα και ἀπεῖπον
ἀπείρηκα
ἀπειρήκειν
ἄγω6
ἦγον
ἄξω
ἤγαγον
ἦχα, ἀγήοχα
ἠγηόχειν
ἀθροίζω7
ἤθροιζον
ἀθροίσω
ἤθροισα
ἤθροικα
ἠθροίκειν
θαυμάζω, εκτιμώ
αναγγέλλω, ανακοινώνω
3 σπάζω
4 μιλώ δημοσίως
5 εμποδίζω, κουράζομαι
6 οδηγώ, φέρνω
7 συγκεντρώνω
2
1
ἀγγέλλομαι
ἠγγελλόμην
ἀγγελοῦμαι, ἀγγελθήσομαι
ἠγγειλάμην, ἠγγέλθην
ἤγγελμαι
ἠγγέλμην
(κατ)ἄγνυμαι-(κατ)ἀγνύομαι
(κατ)εάγην
(κατ)έαγα
(κατ)εάγειν
ἀγορεύομαι
ἠγορευόμην
ἀγορεύσομαι, ῥηθήσομαι
ἠγορεύθην, ἐρρήθην
εἴρημαι
εἰρήμην
ἀπαγορεύομαι
ἀπορρηθήσομαι
ἀπερρήθην
ἀπείρημαι
ἀπειρήμην
ἄγομαι
ἠγόμην
ἄξομαι. ἀχθήσομαι
ἠγαγόμην, ἤχθην
ἦγμαι
ἤγμην
ἀθροίζομαι
ἠθροιζόμην
ἀθροισθήσομαι
ἠθροισάμην - ἠθροίσθην
ἤθροισμαι
ἠθροίσμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 2
8. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
9. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
10. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
11. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
12. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
13. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
14. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
8
αἱδέομαι-οῦμαι
ᾑδούμην
αἱδέσομαι - αἱδεσθήσομαι
ἡδεσάμην - ᾑδέσθην
ᾕδεσμαι
ᾑδέσμην
αἰνέω-ῶ9
ᾔνουν
αἰνέσω-αἰνήσω
ᾔνεσα-ᾔνησα
ᾔνεκα
ᾐνέκειν
αἱρέω-ῶ10
ᾕρουν
αἱρήσω
εἷλον
ᾕρηκα
ᾑρήκειν
αἴρω11
ᾖρον
ἀρῶ
ἦρα
ἦρκα
ἤρκειν
αἰσθάνομαι12
ᾐσθανόμην
αἰσθήσομαι
ᾐσθόμην
ᾔσθημαι
ᾐσθήμην
αἰσχύνω13
ᾒσχυνον
αἰσχυνῶ
ᾒσχυνα
αἰτέω-ῶ15
ᾔτουν
αἰτήσω
ᾔτησα
ᾔτηκα
ᾐτήκειν
αἰνοῦμαι
ᾐνούμην
αἰνέσομα- αἰνεθήσομαι
ᾐνέθην
ᾔνημαι
ᾐνήμην
αἱροῦμαι
ᾑρούμην
αἱρήσομαι, αἱρεθήσομαι
εἱλόμην, ᾑρέθην
ᾕρημαι
ᾑρήμην
αἴρομαι
ᾐρόμην
ἀροῦμαι -ἀρθήσομαι
ἠράμην -ἤρθην
ἦρμαι
ἤρμην
αἰσχύνομαι14
ᾐσχυνόμην
αἰσχυνούμαι-αἰσχυνθήσομαι
ᾐσχύνθην
ᾒσχυμμαι
ᾐσχύμμην
αἰτοῦμαι
ᾐτούμην
αἰτήσομαι - αἰτηθήσομαι
ᾐτησάμην - ᾐτήθην
ᾔτημαι
ᾐτήμην
σέβομαι
επαινώ
10 πιάνω, συλλαμβάνω, κυριεύω, μέσο : εκλέγω, προτιμώ, παθ: συλλαμβάνομαι, κυριεύομαι
11 σηκώνω, υψώνω
12 αισθάνομαι, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω
13 ντροπιάζω, ασχημίζω
14 ντρέπομαι, σέβομαι
15 ζητώ
8
9
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 3
15. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
16. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
17. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
18. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
19. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
20. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
21. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
16
αἰτιάομαι-ῶμαι
ᾐτιώμην
αἰτιάσομαι - αἰτιαθήσομαι
ᾐτιασάμην- ᾐτιάθην
ᾐτίαμαι
ᾐτιάμην
ἀκούω
ἤκουον
ἀκούσομαι
ἤκουσα
ἀκήκοα
ἠκηκόειν
ἀλείφω
ᾒλειφον
ἀλείψω
ᾒλειψα
ἀλήλιφα
ἀληλίφειν
ἁλίσκομαι17
ἡλισκόμην
ἁλώσομαι
ἑάλων-ἥλων
ἑάλωκα, ἑαλώκειν
ἥλωκα, ἡλώκειν
ἀλλάττω (-σσω)
ἤλλαττον
ἀλλάξω
ἤλλαξα
ἤλλαχα
ἠλλάχειν
ἁμαρτάνω18
ἡμάρτανον
ἁμαρτήσομαι
ἥμαρτον
ἡμάρτηκα
ἡμαρτήκειν
ἀμύνω19
ἤμυνον
ἀμυνῶ
ἤμυνα
-
κατηγορώ
για άψυχα: κυριεύομαι, για έμψυχα: συλλαμβάνομαι
18 κάνω λάθος, αποτυγχάνω
19 βοηθώ, αποκρούω
20 αποκρούω, υπερασπίζω
16
17
ἀκούομαι
ἠκουόμην
ἀκουσθήσομαι
ἠκουσάμην, ἠκούσθην
ἤκουσμαι
ἠκούσμην
ἀλείφομαι
ᾐλειφόμην
ἀλείψομαι- ἀλειφθήσομαι
ᾐλειψάμην- ᾐλείφθην
ἀλήλιμμαι
ἀληλίμμην
ἀλλάττομαι (-σσομαι)
ἠλλαττόμην
ἀλλάξομαι, ἀλλαχθήσομαι, ἀλλαγήσομαι
ἠλλαξάμην, ἠλλάχθην, ἠλλάγην
ἤλλαγμαι
ἠλλάγμην
ἀμύνομαι20
ἠμυνόμην
ἀμυνοῦμαι
ἠμυνάμην
-
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 4
22. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
23. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
24. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
25. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
26. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
27. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
28. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
21
22
21
ἀμφισβητέω-ῶ
ἠμφεσβήτουν
ἀμφισβητήσω
ἠμφεσβήτησα
ἠμφεσβήτηκα
ἠμφεσβητήκειν
ἀναγκάζω
ἠνάγκαζoν
ἀναγκάσω
ἠνάγκασα
ἠνάγκακα
ἠναγκάκειν
ἀναλίσκω-ἀναλόω-ῶ22
ἀνήλισκον-ἀνήλουν
ἀναλώσω
ἀνήλωσα (κατηνάλωσα)
ἀνήλωκα
ἀνηλώκειν
ἀνέχομαι
ἠνειχόμην
ἀνέξομαι
ἠνεσχόμην
ἀνοίγω-ἀνοίγνυμι
ἀνέῳγον
ἀνοίξω
ἀνέῳξα
ἀνέῳχα
ἀνεῴχειν
ἀπεχθάνομαι
ἀπηχθανόμην
ἀπεχθήσομαι
ἀπηχθόμην
ἀπήχθημαι
ἀπηχθήμην
ἀποκρίνομαι
ἀπεκρινόμην
ἀποκρινοῦμαι-ἀποκριθήσομαι
ἀπεκρινάμην-ἀπεκρίθην
ἀποκέκριμαι
ἀπεκεκρίμην
αμφιβάλλω, διαφωνώ
ξοδεύω, σπαταλώ
ἀμφισβητοῦμαι
ἀμφισβητήσομαι
ἠμφεσβητήθην
ἀναγκάζομαι
ἠναγκαζόμην
ἀναγκασθήσομαι
ἠναγκάσθην
ἠνάγκασμαι
ἠναγκάσμην
ἀναλίσκομαι-ἀναλοῦμαι
ἀνηλισκόμην-ἀνηλούμην
ἀναλωθήσομαι
ἀνηλώθην (κατηναλώθην)
ἀνήλωμαι (κατηνάλωμαι)
ἀνηλώμην
ἀνοίγομαι-ἀνοίγνυμαι
ἀνεῳγόμην
ἀνοίξομαι
ἀνεῴχθην
ἀνέῳγμαι
ἀνεῴγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 5
29. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
30. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
31. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
32. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
33. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
34. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
35. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
εξουσιάζω, αρχίζω
φτάνω
25 προχωρώ
26 χτυπώ
27 μεταφέρω
28 σκέπτομαι
23
24
23
ἄρχω
ἦρχον
ἄρξω
ἦρξα
ἦρχα
ἤρχειν
ἀφικνέομαι, -οῦμαι24
ἀφικνούμην
ἀφίξομαι, ἀφιχθήσομαι
ἀφικόμην, ἀφίχθην
ἀφῖγμαι
ἀφίγμην
βαίνω25
ἔβαινον
βήσομαι
ἔβην
βέβηκα
ἐβεβήκειν
βάλλω26
ἐβαλλον
βαλῶ
ἔβαλον
βέβληκα
ἐβεβλήκειν
βιβάζω27
ἐβίβαζον
βιβάω-ῶ
ἐβίβασα
βιβάσας ἔχω
βιβάσας εἶχον
βλάπτω
ἔβλαπτον
βλάψω
ἔβλαψα
βέβλαφα
ἐβεβλάφειν
βουλεύω28
ἐβούλευον
βουλεύσω
ἐβούλευσα
βεβούλευκα
ἐβεβουλεύκειν
ἄρχομαι
ἠρχόμην
ἄρξομαι, ἀρχθήσομαι
ἠρξάμην, ἤρχθην
ἦργμαι
ἤργμην
βαίνομαι
ἐβαινόμην
βαθήσομαι
ἐβάθην
βέβαμαι
ἐβεβάμην
βάλλομαι
ἐβαλλόμην
βαλοῦμαι, βληθήσομαι
ἐβαλόμην, ἐβλήθην
βέβλημαι
ἐβεβλήμην
βλάπτομαι
ἐβλαπτόμην
βλάψομαι, βλαβήσομαι
ἐβλάφθην, ἐβλάβην
βέβλαμμαι
ἐβεβλάμμην
βουλεύομαι
ἐβουλευόμην
βουλεύσομαι
ἐβουλευσάμην, ἐβουλεύθην
βεβούλευμαι
ἐβεβουλεύμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 6
36. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
37. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
38. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
39. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
40. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
41. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
42. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
θέλω
γνωρίζω
31 φοβάμαι
32 δείχνω
29
30
29
βούλομαι
ἐ(ἠ)βουλόμην
βουλήσομαι, βουληθήσομαι
ἐ(ἠ)βουλήθην
βεβούλημαι
ἐβεβουλήμην
γίγνομαι
ἐγιγνόμην
γενήσομαι, γενηθήσομαι
ἐγενόμην, ἐγενήθην
γέγονα, γεγένημαι
ἐγεγόνειν, ἐγεγενήμην
γιγνώσκω30
ἐγίγνωσκον
γνώσομαι
ἔγνων
ἔγνωκα
ἐγνώκειν
γράφω
ἔγραφον
γράψω
ἔγραψα
γέγραφα
ἐγεγράφειν
δέδοικα-δέδια31
ἐδεδοίκειν
δείσω
ἔδεισα
(πεφόβημαι)
(ἐπεφοβήμην)
δείκνυμι / δεικνύω32
ἐδείκνυν /ἐδείκνυον
δείξω
ἔδειξα
δέδειχα
ἐδεδείχειν
δέχομαι
ἐδεχόμην
δέξομαι, δεχθήσομαι
ἐδεξάμην, ἐδέχθην
δέδεγμαι
ἐδεδέγμην
γιγνώσκομαι
ἐγιγνωσκόμην
γνωσθήσομαι
ἐγνώσθην
ἔγνωσμαι
ἐγνώσμην
γράφομαι
ἐγραφόμην
γράψομαι, γραφήσομαι
ἐγραψάμην, ἐγράφην
γέγραμμαι
ἐγεγράμμην
δείκνυμαι
ἐδεικνύμην
δείξομαι, δειχθήσομαι
ἐδειξάμην, ἐδείχθην
δέδειγμαι
ἐδεδείγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 7
43. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
44. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
45. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
46. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
47. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
48. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
49. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
δέω33
ἔδεον
δεήσω
ἐδέησα
δεδέηκα
ἐδεδεήκειν
δέω-ῶ35
ἔδεον
δήσω
ἔδησα
δέδεκα
ἐδεδέκειν
δεῖ (απρόσωπο)36
ἔδει
δεήσει
ἐδέησε
δεδέηκε
ἐδεδεήκει
δηλόω-ῶ37
ἐδήλουν
δηλώσω
ἐδήλωσα
δεδήλωκα
ἐδεδηλώκειν
διδάσκω38
ἐδίδασκον
διδάξω
ἐδίδαξα
δεδίδαχα
ἐδεδιδάχειν
διδράσκω39
ἐδίδρασκον
δράσομαι
ἔδραν
δέδρακα
ἐδεδράκειν
δίδωμι40
ἐδίδουν
δώσω
ἔδωκα
δέδωκα
ἐδεδώκειν
απέχω, έχω ανάγκη
χρειάζομαι, παρακαλώ
35 δένω
36 πρέπει
37 δηλώνω
38 διδάσκω, εξηγώ
39 δραπετεύω (συνήθως:ἀποδιδράσκω)
40 δίνω
33
34
δέομαι34
ἐδεόμην
δεήσομαι, δεηθήσομαι
ἐδεησάμην, έδεήθην
δεδέημαι
ἐδεδεήμην
δοῦμαι
ἐδούμην
δήσομαι -δεθήσομαι
ἐδησάμην -ἐδέθην
δέδεμαι
ἐδεδέμην
δηλοῦμαι
ἐδηλούμην
δηλώσομαι, δηλωθήσομαι
ἐδηλωσάμην, ἐδηλώθην
δεδήλωμαι
ἐδεδηλώμην
διδάσκομαι
ἐδιδασκόμην
διδάξομαι, διδαχθήσομαι
έδιδαξάμην, ἐδιδάχθην
δεδίδαγμαι
ἐδεδιδάγμην
δίδομαι
ἐδιδόμην
δώσομαι, δοθήσομαι
ἐδόμην, ἐδόθην
δέδομαι
ἐδεδόμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 8
50. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
51. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
52. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
53. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
54. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
55. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
56. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
διψήω-ῶ
ἐδίψων
διψήσω
ἐδίψησα
διώκω
ἐδίωκον
διώξω
ἐδίωξα
δεδίωχα
ἐδεδιώχειν
δοκέω-ῶ41
ἐδόκουν
δόξω
ἔδοξα
δεδόκηκα
ἐδεδοκήκειν
δουλόω-ῶ42
ἐδούλουν
δουλώσω
ἐδούλωσα
δεδούλωκα
ἐδεδουλώκειν
δύναμαι43
ἐδυνάμην
δυνήσομαι, δυνηθήσομαι
ἐδυνησάμην, ἐ(ἠ)δυνήθην,
ἐδυνάσθην
δεδύνημαι
ἐδεδυνήμην
δύω44
ἔδυον
δύσω
ἔδυσα
δέδυκα
ἐδεδύκειν
ἐάω-ῶ45
εἴων
ἐάσω
εἴασα
εἴακα
εἰάκειν
νομίζω, δίνω την εντύπωση
υποδουλώνω
43 μπορώ
44 βυθίζω
45 αφήνω, παραλείπω, επιτρέπω
41
42
διώκομαι
ἐδιωκόμην
διωχθήσομαι
ἐδιώχθην
δεδίωγμαι
ἐδεδιώγμην
δοκεῖ (απροσ.)
ἐδόκει
δόξει
ἔδοξε
δέδοκται
ἐδέδοκτο
δουλοῦμαι
ἐδουλούμην
δουλώσομαι, δουλωθήσομαι
ἐδουλωσάμην, ἐδουλώθην
δεδούλωμαι
ἐδεδουλώμην
δύομαι
ἐδυόμην
δύσομαι –δυθήσομαι
ἔδυν-ἐδύθην
Δέδυμαι
ἐδεδύμην
ἐάομαι-ῶμαι
εἰώμην
ἐάσομαι
εἰάθην, εἰάσθην
εἴαμαι
εἰάμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 9
57. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
58. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
59. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
60. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
61. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
62. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
63. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ἐγείρω46
ἤγειρον
ἐγερῶ
ἤγειρα
ἐγρήγορα
ἐγρηγόρειν
ἐθέλω και θέλω
ἤθελον
ἐθελήσω -θελήσω
ἠθέλησα
ἠθέληκα
ἠθελήκειν
ἐθίζω47
εἴθιζον
ἐθιῶ
εἴθισα
εἴθικα
εἰθίκειν
εἰμὶ
ἦν και ἦ
ἔσομαι
ἐγενόμην
γέγονα
ἐγεγόνειν
εἶμι48
ᾔειν-ᾖα
εἶμι
ἦλθον
ἐλήλυθα
ἐληλύθειν
εἴργω49
εἶργον
εἴρξω
εἶρξα
ἐλαύνω50
ἤλαυνον
ἐλάω-ῶ
ἤλασα
ἐλήλακα
ἐληλάκειν
σηκώνω, ξυπνώ
συνηθίζω
48 θα πάω
49 εμποδίζω
50 προχωρώ, ορμώ, διώχνω
46
47
ἐγείρομαι
ἠγειρόμην
ἐγεροῦμαι-ἐγερθήσομαι
ἠγρόμην-ἠγέρθην
ἐγήγερμαι
ἐγηγέρμην
ἐθίζομαι
εἰθίσθην
εἴθισμαι
εἰθίσμην
εἴργομαι
εἰργόμην
εἴρξομαι
εἴρχθην
εἶργμαι
εἴργμην
ἐλαύνομαι
ἠλαυνόμην
ἐλάσομαι, ἐλαθήσομαι
ἠλασάμην, ἠλάθην
ἐλήλαμαι
ἐληλάμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 10
64. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
65. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
66. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
67. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
68. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
69. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
70. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ἐλέγχω51
ἤλεγχον
ἐλέγξω
ἤλεγξα
ἕλκω
εἷλκον
ἕλξω
εἵλκυσα
εἵλκυκα
εἱλκύκειν
ἐλπίζω
ἤλπιζον
ἐλπιῶ
ἤλπισα
ἤλπικα
ἠλπίκειν
ἐνθυμέομαι-οῦμαι52
ἐνεθυμούμην
ἐνθυμήσομαι
ἐνεθυμήθην
ἐντεθύμημαι
ἐνετεθυμήμην
(ἐν)νοέω-ῶ53
(ἐν)ἐνόουν
(ἐν)νοήσω
(ἐν)ἐνόησα
(ἐν)νενόηκα
(ἐν)ἐνενοήκειν
ἐντέλλομαι54
ἐνετελλόμην
ἐνετειλάμην
ἐντέταλμαι
ἐνετετάλμην
ἔξεστι (απροσ.)55
ἐξῆν
ἐξέσται, ἐκγενήσεται
ἐξεγένετο
-
ανακρίνω, αποδεικνύω, κατηγορώ
σκέπτομαι
53 εννοώ, σκέπτομαι
54 δίνω εντολή
55 είναι δυνατόν, επιτρέπεται
51
52
ἐλέγχομαι
ἠλεγχόμην
ἐλεγχθήσομαι
ἠλέγχθην
ἐλήλεγμαι
ἐληλέγμην
ἕλκω
εἱλκόμην
εἱλκυσάμην-εἱλκύσθην
εἵλκυσμαι
εἱλκύσμην
ἐλπίζομαι
ἠλπιζόμην
ἠλπίσθην
ἤλπισμαι
ἠλπίσμην
νοοῦμαι
ἐνοούμην
Νοήσομαι
ἐνοησάμην - ἐνοήθην
Νενόημαι
ἐνενοήμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 11
71. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
72. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
73. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
74. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
75. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
76. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
77. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ἔοικα56
ἐῴκειν
ἐπανορθόω-ῶ
ἐπηνώρθουν
ἐπανορθώσω
ἐπηνώρθωσα
ἐπιμέλομαι και ἐπιμελέομαιοῦμαι57
ἐπεμελόμην και ἐπεμελούμην
ἐπιμελήσομαι -ἐπιμεληθήσομαι
ἐπεμελήθην
ἐπιμεμέλημαι
ἐπεμεμελήμην
ἐπίσταμαι58
ἠπιστάμην
ἐπιστήσομαι
ἠπιστήθην
ἔγνωκα
ἐγνώκειν
ἕπομαι59
εἱπόμην
ἕψομαι
ἑσπόμην
ἠκολούθηκα
ἠκολουθήκειν
ἐργάζομαι60
εἰργαζόμην
ἐργάσομαι, ἐργασθήσομαι
εἰργασάμην, εἰργάσθην
εἴργασμαι
εἰργάσμην
ἔρχομαι
ἠρχόμην-ᾔειν και ᾖα
εἶμι-εἴσομαι -ἐλεύσομαι
ἦλθον
ἐλήλυθα
ἐληλύθειν
φαίνομαι, μοιάζω (πρκ με σημασία εν)
φροντίζω
58 γνωρίζω καλά
59 ακολουθώ
60 (δια)πράττω
56
57
ἐπανορθοῦμαι
ἐπηνωρθούμην
ἐπανορθώσομαι- ἐπανορθωθήσομαι
ἐπηνωρθωσάμην-ἐπηνορθώθην
ἐπηνώρθωμαι
ἐπηνωρθώμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 12
78. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
79. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
80. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
81. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
82. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
83. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
84. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
τρώω
προσφέρω γεύμα
63 ζημιώνω, τιμωρώ
61
62
ἐρωτάω-ῶ
ἠρώτων
ἐρωτήσω, ἐρήσομαι
ἠρώτησα, ἠρόμην
ἠρώτηκα
ἠρωτήκειν
ἐσθίω61
ἤσθιον
ἔδομαι
ἔφαγον
ἐδήδοκα
ἐδηδόκειν
ἑστιάω-ῶ62
εἱστίων
εἱστίασα
εἱστίακα
εἱστιάκειν
εὑρίσκω
εὕρισκον και ηὕρισκον
εὑρήσω
εὗρον και ηὗρον
εὕρηκα και ηὕρηκα
εὑρήκειν και ηὑρήκειν
ἔχω
εἶχον
ἕξω-σχήσω
ἔσχον
ἔσχηκα
ἐσχήκειν
ζημιόω-ῶ63
ἐζημίουν
ζημιώσω
ἐζημίωσα
ἐζημίωκα
ἐζημιώκειν
ζητέω-ῶ
ἐζήτουν
ζητήσω
ἐζήτησα
ἐζήτηκα
ἐζητήκειν
ἐρωτῶμαι
ἠρωτώμην
ἐρωτηθήσομαι
ἠρωτήθην
ἠρώτημαι
ἠρωτήμην
εὑρίσκομαι
εὑρισκόμην και ηὑρισκόμην
εὑρήσομαι – εὑρεθήσομαι
εὑρόμην και ηὑρόμην-εὑρέθην και ηὑρέθην
εὕρημαι και ηὕρημαι
εὑρήμην και ηὑρήμην
ἔχομαι
εἰχόμην
ἕξομαι, σχήσομαι
ἐσχόμην
ἔσχημαι
ἐσχήμην
ζημιόομαι-οῦμαι
ἐζημιούμην
ζημιώσομαι-ζημιωθήσομαι
ἐζημιώθην
ἐζημίωμαι
ἐζημιώμην
ζητοῦμαι
ἐζητούμην
ζητήσομαι, ζητηθήσομαι
ἐζητησάμην, ἐζητήθην
ἐζήτημαι
ἐζητήμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 13
85. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
86. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
87. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
88. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
89. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
90. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
91. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ζήω-ζῶ
ἔζων
ζήσω, ζήσομαι, βιώσομαι
ἐβίων
βεβίωκα
ἐβεβιώκειν
ἡγέομαι-οῦμαι64
ἡγούμην
ἡγήσομαι, ἡγηθήσομαι
ἡγησάμην, ἡγήθην
ἥγημαι
ἡγήμην
ἥδομαι65
ἡδόμην
ἡσθήσομαι
ἥσθην
(περιχαρής γέγονα)
(περιχαρής ἐγεγόνειν)
ἥκω66
ἧκον
ἥξω
ἧξα
θάπτω
ἔθαπτον
θάψω
ἔθαψα -(ἔταφον)
τέταφα
ἐτετάφειν
θαυμάζω67
ἐθαύμαζον
θαυμάσω, θαυμάσομαι
ἐθαύμασα
τεθαύμακα
ἐτεθαυμάκειν
θεάομαι-ῶμαι68
ἐθεώμην
θεάσομαι
ἐθεασάμην
τεθέαμαι
ἐτεθεάμην
νομίζω, είμαι αρχηγός
ευχαριστιέμαι
66 έχω έρθει, φθάνω
67 θαυμάζω, απορώ
68 βλέπω, παρατηρώ
64
65
θάπτομαι
ἐθαπτόμην
ταφήσομαι
(ἐθάφθην) -ἐτάφην
τέθαμμαι
ἐτεθάμμην
θαυμάζομαι
ἐθαυμαζόμην
θαυμασθήσομαι
ἐθαυμασάμην, ἐθαυμάσθην
τεθαύμασμαι
ἐτεθαυμάσμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 14
92. 1ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
93. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
94. 3ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
95. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
96. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
97. 2ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
98. ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
θέω69
ἔθεον
θεύσω, θεύσομαι
ἔδραμον
δεδράμηκα
ἐδεδραμήκειν
(ἀπο)θνῄσκω70
(ἀπ)έθνῃσκον
(ἀπο)θανοῦμαι
(ἀπ)έθανον
τέθνηκα
ἐτεθνήκειν
θύω71
ἔθυον
θύσω
ἔθυσα
τέθυκα
ἐτεθύκειν
ἰάομαι-ῶμαι72
ἰῶμην
ἰάσομαι, ἰαθήσομαι
ἰασάμην, ἰάθην
ἴαμαι
ἰάμην
ἵημι73
ἵην
ἥσω
ἧκα
εἷκα
εἵκειν
ἵστημι75
ἵστην
στήσω
ἔστησα
στήσας ἔχω
στήσας εἶχον
καθέζομαι77
ἐκαθεζόμην
καθεδοῦμαι
κάθημαι
ἐκαθήμην
τρέχω
πεθαίνω
71 θυσιάζω
72 γιατρεύω
73 ρίχνω μακριά
74 σπεύδω, επιθυμώ
75 στήνω
76 στέκομαι
77 κάθομαι, στρατοπεδεύω
69
70
Θύομαι
ἐθυόμην
θύσομαι και τυθήσομαι
ἐθυσάμην-ἐτύθην
Τέθυμαι
ἐτεθύμην
ἵεμαι74
ἱέμην
ἥσομαι, ἑθήσομαι
εἵμην-εἵθην, ἡκάμην
εἷμαι
εἵμην
ἵσταμαι76
ἱστάμην
στήσομαι, σταθήσομαι
ἐστησάμην, ἔστην, ἐστάθην
ἕστηκα
ἑστήκειν, εἱστήκειν
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 15
99. ΕΝ
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
100. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
101. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
102. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
103. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
104. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
105. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
106. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
καίω και κάω
ἔκαιον και ἔκαον
καύσω
ἔκαυσα
κέκαυκα
ἐκεκαύκειν
καλέω-ῶ
ἐκάλουν
καλῶ
ἐκάλεσα
κέκληκα
ἐκεκλήκειν
κάμνω78
ἔκαμνον
καμοῦμαι
ἔκαμνον
κέκμηκα
ἐκεκμήκειν
κατηγορέω-ῶ
κατηγόρουν
κατηγορήσω και κατερῶ
κατηγόρησα και κατεῖπον
κατηγόρηκα και κατείρηκα
κατηγορήκειν και κατειρήκειν
κεῖμαι79
ἐκείμην
κείσομαι
κελεύω80
ἐκέλευον
κελεύσω
ἐκέλευσα
κεκέλευκα
ἐκεκελεύκειν
κεράννυμι-ννύω81
ἐκέρασα
κηρύττω (σσω)
ἐκήρυττον
κηρύξω
ἐκήρυξα
κεκήρυχα, κηρύξας ἔχω
ἐκεκηρύχειν, κηρύξας εἶχον
κουράζομαι
κείτομαι
80 διατάζω, προτρέπω
81 αναμειγνύω, συνδυάζω
78
79
καίομαι και κάομαι
ἐκαιόμην και ἐκαόμην
Καυθήσομαι
ἐκαύθην
Κέκαυμαι
ἐκεκαύμην
καλοῦμαι
ἐκαλούμην
καλοῦμαι, κληθήσομαι
ἐκαλεσάμην, ἐκλήθην
κέκλημαι
ἐκεκλήμην
κατηγορέομαι-οῦμαι
Κατηγορούμην
Κατηγορηθήσομαι
Κατηγορήθην
κατηγόρημαι
Κατηγορήμην
κελεύομαι
ἐκελευόμην
κελεύσομαι, κελευσθήσομαι
ἐκελευσάμην, ἐκελεύσθην
κεκέλευσμαι
ἐκεκελεύσμην
Κεράννυμαι
Κραθήσομαι
ἐκερασάμην –έκεράσθην -ἐκράθην
Κέκραμαι
ἐκεκράμην
κηρύττομαι (-σσομαι)
ἐκηρυττόμην
κηρύξομαι, κηρυχθήσομαι
ἐκηρυξάμην, ἐκηρύχθην
κεκήρυγμαι
ἐκεκηρύγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 16
107. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
108. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
109. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
110. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
111. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
112. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
113. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
γέρνω
φέρνω
84 κόβω
85 αποκτώ, κερδίζω
82
83
κλέπτω
ἔκλεπτον
κλέψω και κλέψομαι
ἔκλεψα
κέκλοφα
ἐκεκλόφειν
κλίνω82
ἔκλινον
κλινῶ
ἔκλινα
κέκλικα
ἐκεκλίκειν
κομίζω83
ἐκόμιζον
κομιῶ
ἐκόμισα
κεκόμικα
ἐκεκομίκειν
κόπτω84
ἐκοπτον
κόψω
ἔκοψα
κέκοφα
ἐκεκόφειν
κρίνω
ἔκρινον
κρινῶ
ἔκρινα
κέκρικα
ἐκεκρίκειν
κρούω
ἔκρουον
κρούσω
ἔκρουσα
κέκρουκα
ἐκεκρούκειν
κτάομαι-ῶμαι85
ἐκτώμην
κτήσομαι, κτηθήσομαι
ἐκτησάμην, ἐκτήθην
κέκτημαι, ἔκτημαι
ἐκεκτήμην, ἐκτήμην
Κλέπτομαι
ἐκλεπτόμην
Κλαπήσομαι
ἐκλάπην
Κέκλεμμαι
ἐκεκλέμμην
Κλίνομαι
ἐκλινόμην
κλινήσομαι
ἐκλίνην
Κέκλιμαι
ἐκεκλίμην
κομίζομαι
ἐκομιζόμην
κομιοῦμαι, κομισθήσομαι
ἐκομισάμην, ἐκομίσθην
κεκόμισμαι
ἐκεκομίσμην
κόπτομαι
ἐκοπτόμην
κόψομαι, κοπήσομαι
ἐκοψάμην, ἐκόπην
κέκομμαι
ἐκεκόμμην
κρίνομαι
ἐκρινόμην
κρινοῦμαι, κριθήσομαι
ἐκρινάμην, ἐκρίθην
κέκριμαι
ἐκεκρίμην
Κρούομαι
ἐκρουόμην
κρούσομαι-κρουσθήσομαι
ἐκρουσάμην -ἐκρούσθην
Κέκρουμαι
ἐκεκρούμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 17
114. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
115. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
116. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
117. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
118. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
119. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
120. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
(ἀπο)κτείνω86 (και κτίννυμι)
(ἀπ)έκτεινον (και ἐκτίννυν)
(ἀπο)κτενῶ
(ἀπ)έκτεινα
(ἀπ)έκτονα
(ἀπ)εκτόνειν
κωλύω87
ἐκώλυον
κωλύσω
ἐκώλυσα
κεκώλυκα
ἐκεκωλύκειν
λαγχάνω88
ἐλάγχανον
λήξομαι
ἔλαχον
εἴληχα
εἰλήχειν
λαμβάνω89
ἐλάμβανον
λήψομαι
ἔλαβον
εἴληφα
εἰλήφειν
λανθάνω90
ἐλάνθανον
λήσω
ἔλαθον
λέληθα
ἐλελήθειν
λέγω
ἔλεγον
λέξω, ἐρῶ
ἔλεξα, εἶπα, εἶπον
εἴρηκα
εἰρήκειν
συλλέγω (ἐπι-,ἀπο-,κατα-,ἐκ-)
συνέλεγον
συλλέξω
συνέλεξα
συνείλοχα
συνειλόχειν
σκοτώνω
εμποδίζω
88 λαμβάνω με κλήρο
89 παίρνω
90 διαφεύγω την προσοχή κάποιου
86
87
κωλύομαι
ἐκωλυόμην
κωλύσομαι, κωλυθήσομαι
ἐκωλύθην
κεκώλυμαι
ἐκεκωλύμην
λαγχάνομαι
ἐλαγχανόμην
Ληχθήσομαι
ἐλήχθην
εἴληγμαι
εἰλήγμην
λαμβάνομαι
ἐλαμβανόμην
ληφθήσομαι
ἐλαβόμην, ἐλήφθην
εἴλημμαι
εἰλήμμην
λανθάνομαι
ἐλανθανόμην
λήσομαι
ἐλαθόμην
λέλησμαι
ἐλελήσμην
λέγομαι
ἐλεγόμην
λεχθήσομαι, ῥηθήσομαι
ἐλέχθην, ἐρρήθην
εἴρημαι
εἰρήμην
συλλέγομαι
συνελεγόμην
συλλέξομαι -συλλεχθήσομαι -συλλεγήσομαι
συνελεξάμην -συνελέχθην -συνελέγην
συνείλεγμαι
συνειλέγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 18
121. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
122. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
123. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
124. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
125. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
126. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
127. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
διαλέγω 91
διέλεγον
διαλέξω
διέλεξα
λείπω93
ἔλειπον
λείψω
ἔλειψα, ἔλιπον
λέλοιπα
ἐλελοίπειν
μανθάνω94
ἐμάνθανον
μαθήσομαι
ἔμαθον
μεμάθηκα
ἐμεμαθήκειν
μάχομαι
ἐμαχόμην
μαχοῦμαι, μαχέσομαι
ἐμαχεσάμην, ἐμαχέσθην
μεμάχημαι
ἐμεμαχήμην
μείγνυμι και μειγνύω95
ἐμείγνυν και ἐμείγνυον
μείξω
ἔμειξα
μέλλω96
ἔ(ἤ)μελλον
μελλήσω
ἐμέλλησα
μέλει 97(απρόσ.)
ἔμελε
μελήσει
ἐμέλησε
μεμέληκε
ἐμεμελήκει
εκλέγω
συζητώ
93 εγκαταλείπω, αφήνω
94 μαθαίνω
95 ανακατεύω
96 μέλλω, πρόκειται να, σκοπεύω να
97 μέλει μοι τινος=ενδιαφέρομαι για κάτι
91
92
διαλέγομαι92
διελεγόμην
διαλέξομαι -διαλεχθήσομαι
διελέχθην
διείλεγμαι
διειλέγμην
λείπομαι
ἐλειπόμην
λείψομαι, λειφθήσομαι
ἐλιπόμην, ἐλείφθην
λέλειμμαι
ἐλελείμμην
μείγνυμαι
ἐμειγνύμην
Μειχθήσομαι
ἐμειξάμην -ἐμείχθην -ἐμίγην
Μέμειγμαι
ἐμεμείγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 19
128. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
129. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
130. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
131. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
132. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
133. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
134. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
θυμίζω
θυμάμαι
100 διανέμω, μοιράζω
101 μοιράζω
102 ξέρω
103 νομίζω
98
99
μένω
ἔμενον
μενῶ
ἔμεινα
μεμένηκα
ἐμεμενήκειν
μιμνῄσκω98
ἐμίμνῃσκον
μνήσω
ἔμνησα
μνήσας ἔχω
μνήσας εἶχον
νέμω100
ἔνεμον
νεμῶ
ἔνειμα
νενέμηκα
ἐνενεμήκειν
νομίζω101
ἐνόμιζον
νομιῶ
ἐνόμισα
νενόμικα
ἐνενομίκειν
οἶδα102
ᾔδειν-ᾔδη
εἴσομαι, εἰδήσω
ἔγνων
ἔγνωκα
ἐγνώκειν
οἰκέω-ῶ
ᾢκουν
οἰκήσω
ᾢκησα
ᾢκηκα
ᾠκήκειν
οἴομαι-οἶμαι103
ᾠόμην-ᾤμην
οἰήσομαι, οἰηθήσομαι
ᾠήθην
νενόμικα
ἐνενομίκειν
μιμνῄσκομαι99
ἐμιμνῃσκόμην
μνήσομαι, μνησθήσομαι
ἐμνησάμην, ἐμνήσθην
μέμνημαι
ἐμεμνήμην
νέμομαι
ἐνεμόμην
νεμοῦμαι, νεμηθήσομαι
ἐνειμάμην, ἐνεμήθην
νενέμημαι
ἐνενεμήμην
νομίζομαι
ἐνομιζόμην
νομιοῦμαι, νομισθήσομαι
ἐνομίσθην
νενόμισμαι
ἐνενομίσμην
οἰκέομαι –οῦμαι
ᾠκούμην
οἰκήσομαι
ᾠκησάμην- ᾠκήθην
ᾢκημαι
ᾠκήμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 20
135. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
136. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
137. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
138. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
139. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
140. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
141. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
έχω φύγει
χάνω, καταστρέφω
106 ορκίζομαι
107 ωφελώ
108 βλέπω
109 ξεκινώ
110 σκάβω
104
105
οἴχομαι104
ᾠχόμην
οἰχήσομαι
ᾤχημαι
(ἀπ)όλλυμι και (ἀπ)ολλύω105
ἀπώλλυν / ἀπώλλυον
ἀπολῶ
ἀπώλεσα
ἀπολώλεκα
ἀπωλωλέκειν
ὄμνυμι-ὀμνύω106
ὤμνυν-ὤμνυον
ὀμοῦμαι-ὀμόσω
ὤμοσα
ὀμώμοκα
ὠμωμόκειν
ὀνίνημι107
ὠφέλουν
ὀνήσω
ὤνησα
ὠφέληκα
ὠφελήκειν
ὁράω-ῶ108
ἑώρων
ὄψομαι
εἶδον
ἑό(ω)ρακα, ὄπωπα
ἑο(ω)ράκειν, ὠπώπειν
ὁρμάω-ῶ109
ὥρμων
ὁρμήσω
ὥρμησα
ὥρμηκα
ὡρμήκειν
ὀρύττ(σσ)ω110
ὤρυττ(σσ)ον
ὀρύξω
ὤρυξα
ὀρώρυχα
ὠρωρύχειν
(ἀπ)όλλυμαι
ἀπωλλύμην
ἀπολοῦμαι, ἀπολεσθήσομαι
ἀπωλόμην, ἀπωλέσθην
ἀπόλωλα
ἀπολώλειν
ὄμνυμαι
ὠμνύμην
ὀμοσθήσομαι
ὠμοσάμην, ὠμόσθην, ὠμόθην
(ὀμώμοσμαι)
(ὠμωμόσμην)
ὀνίναμαι
ὠνινάμην
ὀνήσομαι
ὠνήμην-ὠνήθην
ὠφέλημαι
ὠφελήμην
ὁρῶμαι
ἑωρώμην
ὀφθήσομαι
εἰδόμην, ὤφθην
ἑό(ω)ραμαι, ὦμμαι
ἑο(ω)ράμην, ὤμμην
ὁρμῶμαι
ὡρμώμην
ὁρμήσομαι, ὁρμηθήσομαι
ὡρμησάμην, ὡρμήθην
ὥρμημαι
ὡρμήμην
ὀρύττ(σσ)ομαι
ὠρυττ(σσ)όμην
ὀρυχθήσομαι
ὠρύχθην
ὀρώρυγμαι
ὠρωρύγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 21
142. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
143. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
144. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
145. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
146. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
147. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
148. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ὀφείλω111
ὤφειλον
ὀφειλήσω
ὠφείλησα και ὤφελον
ὠφείληκα
ὠφειλήκειν
ὀφλισκάνω112
ὠφλίσκανον
ὀφλήσω
ὦφλον
ὤφληκα
ὠφλήκειν
παίω113
ἔπαιον
παίσω
ἔπαισα
πέπαικα
ἐπεπαίκειν
πάσχω114
ἔπασχον
πείσομαι
ἔπαθον
πέπονθα
ἐπεπόνθειν
παύω
ἔπαυον
παύσω
ἔπαυσα
πέπαυκα
ἐπεπαύκειν
πείθω
ἔπειθον
πείσω
ἔπεισα, ἔπιθον
πέπεικα
ἐπεπείκειν
πειράω-ῶ115
ἐπείρων
πειράσω
ἐπείρασα
πεπείρακα
ἐπεπειράκειν
χρωστώ
οφείλω, καταδικάζομαι σε πρόστιμο
113 χτυπώ
114 παθαίνω
115 προσπαθώ, το ίδιο το μέσο πειρῶμαι
111
112
ὀφείλομαι
ὠφειλόμην
ὠφειλήθην
-
Παίομαι
ἐπαιόμην
ἐπαισάμην
-
παύομαι
ἐπαυόμην
παύσομαι - παυσθήσομαι
ἐπαυσάμην- ἐπαύσθην -ἐπαύθην
πέπαυμαι
ἐπεπαύμην
πείθομαι
ἐπειθόμην
πείσομαι, πεισθήσομαι
ἐπεισάμην, ἐπείσθην, ἐπιθόμην
πέπεισμαι, πέποιθα
ἐπεπείσμην, ἐπεποίθειν
πειρῶμαι
ἐπειρώμην
πειράσομαι, πειραθήσομαι
ἐπειρασάμην, ἐπειράθην
πεπείραμαι
ἐπεπειράμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 22
149. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
150. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
151. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
152. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
153. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
154. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
155. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
στέλνω
μπήγω, στερεώνω
118 γεμίζω
119 καίω, πυρπολώ
120 πέφτω
116
117
πέμπω116
ἔπεμπον
πέμψω
ἔπεμψα
πέπομφα
ἐπεπόμφειν
πήγνυμι και πηγνύω117
ἔπηξα
πίμπλημι118
ἐπίμπλην
πλήσω
ἔπλησα
πέπληκα
ἐπεπλήκειν
(ἐμ)πίμπρημι119
(ἐν)επίμπρην
(ἐμ)πρήσω
(ἐν)ἔπρησα
πίνω
ἔπινον
πίομαι
ἔπιον
πέπωκα
ἐπεπώκειν
πίπτω120
ἔπιπτον
πεσοῦμαι
ἔπεσον
πέπτωκα
ἔπεπτώκειν
(κατα)πλήττω
κατέπληττον
καταπλήξω
κατέπληξα
καταπέπληγα
κατεπεπλήγειν
πέμπομαι
ἐπεμπόμην
πέμψομαι, πεμφθήσομαι
ἐπεμψάμην, ἐπέμφθην
πέπεμμαι
ἐπεπέμμην
Πήγνυμαι
ἐπηγνύμην
Παγήσομαι
ἐπηξάμην -ἐπάγην
Πέπηγα
ἐπεπήγειν
Πίμπλαμαι
ἐπιμπλάμην
Πλησθήσομαι
ἐπλήσθην
Πέπλησμαι
ἐπεπλήσμην
(ἐν)πίμπραμαι
(ἐν)ἐπρήσθην
Πίνομαι
ἐπινόμην
ἐπόθην
Πέπομαι
ἐπεπόμην
Καταπλήττομαι
Κατεπληττόμην
Καταπλαγήσομαι
Κατεπλάγην
Καταπέπληγμαι
Κατεπεπλήγμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 23
156. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
157. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
158. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
159. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
160. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
161. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
162. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
πληροφορούμαι
ρίχνω
123 δυναμώνω
124 είμαι δυνατός
121
122
ποιέω-ῶ
ἐποίουν
ποιήσω
ἐποίησα
πεποίηκα
ἐπεποιήκειν
πράττω (-σσω)
ἔπραττον
πράξω
ἔπραξα
πέπραχα
ἐπεπράχειν
πυνθάνομαι121
ἐπυνθανόμην
πεύσομαι
ἐπυθόμην
πέπυσμαι
ἐπεπύσμην
ῥέω
ἔρρεον
ῥυήσομαι
ἐρρύην
ἐρρύηκα
ἐρρυήκειν
ῥήγνυμι και ῥηγνύω
ἐρρήγνυν και ἐρρήγνυον
ῥήξω
ἔρρηξα
ῥίπτω122
ἔρριπτον
ῥίψω
ἔρριψα
ἔρριφα
ἐρρίφειν
ῥώννυμι και ρωννύω123
ἔρρωσα
-
ποιέομαι-οῦμαι
ἐποιούμην
ποιήσομαι-ποιηθήσομαι
ἐποιησάμην-ἐποιήθην
Πεποίημαι
ἐπεποιήμην
πράττομαι (-σσομαι)
ἐπραττόμην
πράξομαι, πραχθήσομαι
ἐπραξάμην, ἐπράχθην
πέπραγμαι
ἐπεπράγμην
ῥήγνυμαι
ἐρρηγνύμην
ἐρρηξάμην-ἐρράγην
ἔρρωγα
ἐρρώγειν
ῥίπτομαι
ἐρριπτόμην
ῥίψομαι, ῥιφθήσομαι
ἐρριψάμην, ἐρρἰφθην
ἔρριμμαι
ἐρρίμμην
ῥώννυμαι124
ἐρρώσθην
ἔρρωμαι
ἐρρώμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 24
163. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
164. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
165. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
166. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
167. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
168. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
169. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
δίνω σήμα
σκορπίζω
127 σκέπτομαι
128 προσφέρω σπονδή
125
126
σημαίνω125
ἐσήμαινον
σημανῶ
ἐσήμηνα
σεσήμαγκα, σημήνας ἔχω
ἐσεσημάγκειν, σημήνας εἶχον
σκεδάννυμι-σκεδαννύω126
ἐσκεδάννυν- ἐσκεδάννυον
σκεδῶ
ἐσκέδασα
σκεδάσας ἔχω
σκεδάσας εἶχον
σκοπέω-ῶ , σκοποῦμαι127
ἐσκόπουν , ἐσκοπούμην
σκέψομαι
ἐσκεψάμην, ἐσκέφθην
ἔσκεμμαι
ἐσκέμμην
σπένδω128
ἔσπενδον
σπείσω
ἔσπεισα
στέλλω
ἔστελλον
στελῶ
ἔστειλα
ἔσταλκα
ἐστάλκειν
στρέφω
ἔστρεφον
στρέψω
ἔστρεψα
ἔστροφα
ἐστρόφειν
σφάλλω
ἔσφαλλον
σφαλῶ
ἔσφαλον, ἔσφηλα
ἔσφαλκα
ἐσφάλκειν
σημαίνομαι
ἐσημαινόμην
σημανοῦμαι, σημανθήσομαι
ἐσημηνάμην, ἐσημάνθην
σεσήμασμαι
σκεδάννυμαι
ἐσκεδαννύμην
σκεδασθήσομαι
ἐσκεδασάμην, ἐσκεδάσθην
ἐσκέδασμαι
ἐσκεδάσμην
Σπένδομαι
ἐσπενδόμην
Σπείσομαι
ἐσπεισάμην
ἔσπεισμαι
ἐσπείσμην
στέλλομαι
ἐστελλόμην
στελοῦμαι, σταλήσομαι
ἐστειλάμην, ἐστάλην
ἔσταλμαι
ἐστάλμην
Στρέφομαι
ἐστρεφόμην
στρέψομαι, στραφήσομαι
ἐστρεψάμην, ἐστράφην
ἔστραμμαι
ἐστράμμην
σφάλλομαι
ἐσφαλλόμην
σφαλοῦμαι, σφαλήσομαι
ἐσφαλόμην, ἐσφάλην
ἔσφαλμαι
ἐσφάλμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 25
170. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
171. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
172. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
173. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
174. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
175. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
176. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
παρατάσσω
τεντώνω
131 κόβω
132 τοποθετώ
133 γεννώ
129
130
σῴζω
ἔσῳζον
σώσω
ἔσωσα
σέσωκα
ἐσεσώκειν
ταράττω (-σσω)
ἐτάραττον
ταράξω
ἐτάραξα
τετάραχα, ταράξας ἔχω
ἐτεταράχειν, ταράξας εἶχον
τάττω (- σσω)129
ἔταττον
τάξω
ἔταξα
τέταχα
ἐτετάχειν
τείνω130
ἔτεινον
τενῶ
ἔτεινα
τέτακα
ἐτετάκειν
τέμνω131
ἔτεμνον
τεμῶ
ἔτεμον, ἔταμον
τέτμηκα
ἐτετμήκειν
τίθημι132
ἐτίθην
θήσω
ἔθηκα
τέθηκα, τέθεικα
ἐτεθείκειν
τίκτω133
ἔτικτον
τέξομαι
ἔτεκον
τέτοκα
ἐτετόκειν
σῴζομαι
ἐσῳζόμην
σώσομαι –σωθήσομαι
ἐσωσάμην -ἐσώθην
σέσωμαι και σέσῳσμαι
ἐσεσώμην και ἐσεσῴσμην
Ταράττομαι
ἐταραττόμην
ταράξομαι, ταραχθήσομαι
ἐταραξάμην, ἐταράχθην
Τετάραγμαι
ἐτεταράγμην
τάττομαι
ἐταττόμην
τάξομαι, ταχθήσομαι, ταγήσομαι
ἐταξάμην, ἐτάχθην, ἐτάγην
τέταγμαι
ἐτετάγμην
τείνομαι
ἐτεινόμην
τενοῦμαι, ταθήσομαι
ἐτεινάμην, ἐτάθην
τέταμαι
ἐτετάμην
τέμνομαι
ἐτεμνόμην
τεμοῦμαι, τμηθήσομαι
ἐτεμόμην, ἐταμόμην, ἐτμήθην
τέτμημαι
ἐτετμήμην
τίθεμαι
ἐτιθέμην
θήσομαι, τεθήσομαι
ἐθέμην, ἐτέθην
τέθειμαι, κεῖμαι
ἐτεθείμην, ἐκείμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 26
177. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
178. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
179. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
180. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
181. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
182. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
183. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
πληρώνω
τυχαίνει να
136 προσβάλλω
134
135
τιμάω-ῶ
ἐτίμων
τιμήσω
ἐτίμησα
τετίμηκα
ἐτετιμήκειν
τίνω134
ἔτινον
τίσω και τείσω
ἔτισα και ἔτεισα
τέτικα και τέτεικα
ἔτετίκειν
τρέπω
ἔτρεπον
τρέψω
ἔτρεψα, ἔτραπον
τέτροφα
ἐτετρόφειν
τρέφω
ἔτρεφον
θρέψω
ἔθρεψα
τέτροφα
ἐτετρόφειν
τρέχω
ἔτρεχον
δραμοῦμαι
ἔδραμον
δεδράμηκα
ἐδεδραμήκειν
τυγχάνω135
ἐτύγχανον
τεύξομαι
ἔτυχον
τετύχηκα
ἐτετυχήκειν
ὑβρίζω136
ὕβριζον
ὑβριῶ
ὕβρισα
ὕβρικα
ὑβρίκειν
τιμάομαι-ῶμαι
ἐτιμώμην
τιμήσομαι, τιμηθήσομαι
ἐτιμησάμην, ἐτιμήθην
τετίμημαι
ἐτετιμήμην
(τίνομαι)
ἐτισάμην -ἐτίσθην και ἐτείσθην
Τέτισμαι
ἐτετίσμην
τρέπομαι
ἐτρεπόμην
τρέψομαι, τρεφθήσομαι, τραπήσομαι
ἐτρεψάμην, ἐτραπόμην, ἐτρέφθην, ἐτράπην
τέτραμμαι
ἐτετράμμην
Τρέφομαι
ἐτρεφόμην
θρέψομαι και τραφήσομαι
ἐθρεψάμην-ἐθρέφθην και ἐτράφην
Τέθραμμαι
ἐτεθράμμην
ὑβρίζομαι
ὑβριζόμην
ὑβριοῦμαι, ὑβρισθήσομαι
ὑβρίσθην
ὕβρισμαι
ὑβρίσμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 27
184. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
185. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
186. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
187. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
188. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
189. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
190. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ὑπισχνέομαι- οῦμαι137
ὑπισχνούμην
ὑποσχήσομαι
ὑπεσχόμην
ὑπέσχημαι
ὑπεσχήμην
φαίνω138
ἔφαινον
φανῶ
ἔφηνα
πέφαγκα
ἐπεφάγκειν
φέρω
ἔφερον
οἴσω
ἤνεγκα, ἤνεγκον
ἐνήνοχα
ἐνηνόχειν
φεύγω
ἔφευγον
φεύξομαι, φευξοῦμαι
ἔφυγον
πέφευγα
ἐπεφεύγειν
φημί139
ἔφην
φήσω
ἔφησα
εἴρηκα
εἰρήκειν
φθάνω140
ἔφθανον
φθάσω, φθήσομαι
ἔφθασα, ἔφθην
ἔφθακα
ἐφθάκειν
φθείρω
ἔφθειρον
φθερῶ
ἔφθειρα
ἔφθαρκα, ἔφθορα
ἐφθάρκειν
υπόσχομαι
φανερώνω
139 λέω, ισχυρίζομαι
140 φθάνω, προφταίνω να, προλαβαίνω να
137
138
φαίνομαι
ἐφαινόμην
φανοῦμαι, φανθήσομαι, φανήσομαι
ἐφηνάμην, ἐφάνθην, ἐφάνην
πέφασμαι, πέφηνα
ἐπεφάσμην, ἐπεφήνειν
φέρομαι
ἐφερόμην
οἴσομαι, οἰσθήσομαι, ἐνεχθήσομαι
ἠνεγκάμην, ἠνεγκόμην, ἠνέχθην
ἐνήνεγμαι
ἐνηνέγμην
φθείρομαι
ἐφθειρόμην
φθεροῦμαι, φθαρήσομαι
ἐφθάρην
ἔφθαρμαι
ἐφθάρμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 28
191. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
192. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
193. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
194. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
195. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
196. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
197. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
γεννώ, παράγω
κάνω χάρη, ευνοώ
143 πρέπει
144 χρησιμοποιώ
145 προχωρώ
141
142
φυλάττω (-σσω)
ἐφύλαττον
φυλάξω
ἐφύλαξα
πεφύλαχα
ἐπεφυλάχειν
φύω141
ἔφυον
φύσω-φυήσω
ἔφυσα
χαίρω
ἔχαιρον
χαρῶ -χαιρήσω
ἐχάρησα -ἐχαίρησα
κεχάρηκα - γέγηθα
ἐκεχαρήκειν -ἐγεγήθειν
χαρίζομαι142
ἐχαριζόμην
χαριοῦμαι - χαρισθήσομαι
ἐχαρισάμην -ἐχαρίσθην
κεχάρισμαι
ἐκεχαρίσμην
χρή (απροσ.)143
ἐχρῆν
χρήσει
ἔχρησε
χρήομαι-ῶμαι144
ἐχρώμην
χρήσομαι, χρησθήσομαι
ἐχρησάμην, ἐχρήσθην
κέχρημαι
ἐκεχρήμην
χωρέω-ῶ 145
ἐχώρουν
χωρήσω - χωρήσομαι
ἐχώρησα
κεχώρηκα
ἐκεχωρήκειν
φυλάττομαι
ἐφυλαττόμην
φυλάξομαι, φυλαχθήσομαι
ἐφυλαξάμην, ἐφυλάχθην
πεφύλαγμαι
ἐπεφυλάγμην
φύομαι
ἐφυόμην
φύσομαι
ἔφυν
πέφυκα
ἐπεφύκειν
χαίρομαι
ἐχαιρόμην
χαρήσομαι -χαροῦμαι -χαιρήσομαι
ἐχάρην
κεχάρημαι
ἐκεχαρήμην
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, σελ. 29
198. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
199. ΕΝ 1
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
200. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
201. ΕΝ 3
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
202. ΕΝ 2
ΠΡΤ
ΜΕΛ
ΑΟΡ
ΠΡΚ
ΥΠΡ
ψεύδω146
ἔψευδον
ψεύσω
ἔψευσα
ψεύσας ἔχω
ψεύσας εἶχον
ψηφίζω
ἐψήφιζον
ψηφιῶ
ἐψήφισα
ἐψήφικα
ὠθέω-ῶ148
ἐώθουν
ὤσω
ἔωσα
ἔωκα
ἐώκειν
ὠνέομαι-οῦμαι149
ἐωνούμην
ὠνήσομαι, ὠνηθήσομαι
ἐωνησάμην, ἐωνήθην, ἐπριάμην
ἐώνημαι
ἐωνήμην
ὠφελέω-ῶ
ὠφέλουν
ὠφελήσω
ὠφέλησα
ὠφέληκα
ὠφελήκειν
διαψεύδω
λέγω ψέματα, διαψεύδομαι
148 σπρώχνω
149 αγοράζω
146
147
ψεύδομαι147
ἐψευδόμην
φεύσομαι, ψευσθήσομαι
ἐψευσάμην, ἐψεύσθην
ἔψευσμαι
ἐψεύσμην
ψηφίζομαι
ἐψηφιζόμην
ψηφιοῦμαι, ψηφισθήσομαι
ἐψηφισάμην, ἐψηφίσθην
ἐψήφισμαι
ἐψηφίσμην
ὠθοῦμαι
ἐωθούμην
ὠθήσομαι, ὠσθήσομαι
ἐωσάμην, ἐώσθην
ἔωσμαι
ἐώσμην
ὠφελοῦμαι
ὠφελούμην
ὠφελήσομαι, ὠφεληθήσομαι
ὠφελήθην
ὠφέλημαι
ὠφελήμην