ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
Αρχή λειτουργίας των
Μικρομέτρων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
1
Μέτρηση Μήκους
• Βασική Μονάδα : μέτρο (m)
• Πολλαπλάσια : χιλιόμετρο (Km) =1000m
• Υποπολλαπλάσια : ντέσι (dm) = 0.1m ή
1/10m
: εκατοστά (cm) =0.01m
ή 1/100m
: χιλιοστά (mm) = 0.001m
ή 1/1000m
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
2
Αρχή λειτουργίας των
Μικρομέτρων
• Στηρίζεται στη αρχή των σπειρωμάτων,
όπου η αξονική μετατόπιση κοχλία σε
σταθερό περικόχλιο, είναι ανάλογη με τις
στροφές του κοχλία και για μια πλήρη
στροφή είναι ίση με το βήμα του
σπειρώματος.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
3
Αρχή λειτουργίας των
Μικρομέτρων
• Αν χαράσσαμε στη περιφέρεια της
κεφαλής ενός κοχλία αριθμός
υποδιαιρέσεων που να είναι ίσες μεταξύ
τους Π.Χ 10,και φέρομε και μια ευθεία
αναφοράς στο σταθερό περικόχλιο, τότε
θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την
αξονική μετατόπιση του κοχλία σε 1/10 του
βήματος.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
4
Αρχή λειτουργίας των
Μικρομέτρων
• Έτσι για 1 1⁄10 στροφές του κοχλία, η
αξονική μετατώπιση ισούται με 1 1⁄10.
Αν το βήμα του σπειρώματος είναι 1mm,
τότε η αξονική μετατόπιση είναι 1.1mm.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
5
Αρχή λειτουργίας των
Μικρομέτρων
Παράδειγμα: Όταν κλήση το μικρόμετρο
εντελώς το τύμπανο δείχνει 0. Μετά απο
μια πλήρη περιστροφή το τύμπανο
βρίσκεται μεταξύ 0 – 1mm και δείχνει 50
εκατοστά του χιλιοστομέτρου. Μετά απο
μια 2η περιστροφή το τύμπανο βρίσκεται
ακριβώς στο σημείο 1mm και δείχνει πάλι
50 εκατοστα του χιλιοστομέτρου.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
6
Αρχή λειτουργίας των
Μικρομέτρων
26
25
24
23
17
13
32
18
17 + 0.26 = 17,26mm
36
36 + 0.50 + 0.13 = 36.63mm
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
7
Κατασκευή εξωτερικών
μικρομέτρων
Κυριότερα μέρη
Μικρομέτρου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
8
1. Σταθερός και κινητός
επαφέας.
2. Αξονίσκος.
3. Έκκεντρο ακινητοποίησης
4. Κυλινδρικός κανόνας.
5. Περικόχλιο.
6. Ρυθμιστικό περικόχλιο.
7. Ρυθμιστικό περικόχλιο
κάλυκα.
8. Αναστολέας (Καστάνια).
9. Κάλυκας.
10. Πεταλοειδής σκελετός.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
9
Κυριότερα μέρη
Μικρομέτρου - συνέχεια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
10
Μικρόμετρα με βαθμό ακριβείας
0.01mm - Ανάγνωση
Βήμα σπειρώματος=0.50mm
Μικρότερη υποδιαίρεση
κυλινδρικού κανόνα
10χ1=10.00mm.
Αριθμός υποδιαιρέσεων
κανόνα =50
Για την ανάγνωση μετρικού μικρομέτρου με ακρίβεια
0.01 mm, σχήμα, ακολουθούμε την πιο κάτω
πορεία:
1. Υποδιαιρέσεις 1 mm που αποκαλύφτηκαν 10.
10X1 =10.00 mm.
2. Υποδιαιρέσεις 1/2 mm που αποκαλύφτηκαν 1.
1X0.50 = 0.50 mm.
3. Συμπίπτει η 16η υποδιαίρεση του κάλυκα.
16X0.01 =0.16 mm.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
Η ένδειξη επομένως του μικρομέτρου είναι:
Υποδιαίρεση
κάλυκα=0.01mm
Βαθμός ακριβείας
μέτρησης=0.01mm
11
Μικρόμετρα με βαθμό ακριβείας
0.002mm - Ανάγνωση
Υποδιαιρέσεις 1mm που
αποκαλύφθηκαν 10χ1 = 10.00mm
Υποδιαιρέσεις 0.5mm που
αποκαλύφθηκαν 1χ0.5mm =
0.500mm
Υποδιαιρέσεις κάλυκα 16χ0.01 =
0.160mm
Συμπίπτει η 3η υποδιαίρεση του
βερνιέρου 3χ0.002 = 0.006mm
ΕΝΔΕΙΞΗ = 10.66mm.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
12
Μικρόμετρα με βαθμό ακριβείας
0.001΄΄mm - Ανάγνωση
Υποδιαιρέσεις 1/10 που
αποκαλύφθηκαν 2χ1/10 =
0.200΄΄
Υποδιαιρέσεις 1/40 που
αποκαλύφθηκαν 3χ1/40 =
0.075΄΄
Συμπίπτει η 11η υποδιαίρεση
του κάλυκα 11χ1/1000 =
0.011΄΄
ΕΝΔΕΙΞΗ = 0.286΄΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
13
Μικρόμετρα με βαθμό ακριβείας
0.0001΄΄mm - Ανάγνωση
Υποδιαιρέσεις 1/10 που
αποκαλύφθηκαν 2χ1/10 =
0.200΄΄
Υποδιαιρέσεις 1/40 που
αποκαλύφθηκαν 3χ1/40 =
0.075΄΄
Υποδιαιρέσεις κάλυκα
22χ1/1000 = 0.022΄΄
Συμπίπτει η 7η υποδιαίρεση του
βερνιέρου 7χ1/10000 = 0.0007΄΄
ΕΝΔΕΙΞΗ = 0.2977΄΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
14
Μικρόμετρα άμεσης ανάγνωσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
15
Εσωτερικά μικρόμετρα
Σοβαρό μειονέκτημα
του μικρομέτρου είναι
ότι δεν μπορεί να
ρυθμιστεί μετά που θα
έχει τοποθετηθεί μέσα
στη οπή που θα
μετρηθεί.
Ανταλλακτικές
ράβδοι
προέκτασης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
16
Χρήση εξωτερικών και εσωτερικών
μικρομέτρων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
17
Χρήση εξωτερικών και εσωτερικών
μικρομέτρων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
18
Χρήση εξωτερικών και εσωτερικών
μικρομέτρων - συνέχεια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
19
Βαθύμετρα
• Τα βαθύμετρα είναι όργανα για τη μέτρηση
του βάθους των αυλακιών, σχισμών,
εσοχών κλπ.
ΒΑΘΥΜΕΤΡΑ
Βαθύμετρα Βερνιέρου
Μικρομετρικά Βαθύμετρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
Βαθύμετρα με
Μετρικό ρολόι
20
Βαθύμετρα
Με Μετρικό
ρολόι
Μικρομετρικό
Βαθύμετρο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
Βαθύμετρο
Βερνιέρου
21
Υψόμετρα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου
22