Ηράκλειο

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
Aρ. Σύμβ. 1211 ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Ηράκλειο σήμερα 9‐9‐2011 μεταξύ των : 1. Ευριπίδη Στεφάνου – Πρύτανη και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 241/29‐7‐2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με το αρθρ.3 παράγραφος στ I του Ν.2083/92 και 2. Εμμανουήλ Βαβουράκη, νομίμου εκπροσώπου της ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΕΠΕ (ΑΦΜ 099983302 ΔΟΥ : Ρεθύμνου) αποφασίστηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω : Στις 16/6/2011 διενεργήθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο: 1.
στο κτίριο του Φοιτητικού Κέντρου στις Βούτες, 2.
στο κτίριο της Ιατρικής σχολής στις Βούτες και την εκμίσθωση του κυλικείου του ίδιου κτιρίου, 3.
στα κτίρια της Λεωφόρου Κνωσού. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Κ., στην 724η/19‐7‐2011 συνεδρία του, κατακύρωσε τον παραπάνω διαγωνισμό στον δεύτερο των συμβαλλομένων (Απόφ. Κατακύρωσης ΑΔΑ:4ΑΣΓ469Β7Γ‐ΔΓΚ). Ο πρώτος των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί εδώ, σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, που στο εξής θα καλείται «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ƒ το έργο της σίτισης των φοιτητών του Π.Κ. στο Κτίριο του Φοιτητικού Κέντρου στις Βούτες. ƒ το έργο της σίτισης των φοιτητών του Π.Κ. στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής στις Βούτες και την εκμίσθωση του κυλικείου του ίδιου κτιρίου, καθώς και ƒ το έργο της σίτισης των φοιτητών του Π.Κ. στα κτίρια της Λεωφ. Κνωσού για χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από τις 1/9/2011 έως τις 19/5/2013 σύμφωνα με την υπ’αρ. 3933/15‐4‐2011 αναλυτική διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 1.
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 1.1.
Η σίτιση θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (7) και για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, (01/09 έως 30/06) σε όσους φοιτητές είναι κάτοχοι ειδικά αριθμημένης κάρτας δωρεάν σίτισης και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον γεύμα και δείπνο. Τα Φοιτητικά Εστιατόρια δεν λειτουργούν για 14 ημέρες, αντίστοιχα, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου) και του Πάσχα (από Κυριακή των Βαΐων έως και Σάββατο πριν την Κυριακή του Θωμά). Η έναρξη και λήξη της περιόδου λειτουργίας των Φ.Ε. μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης ή λήξης. 1
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
1.2.
Το ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων για όλες τις ημέρες θα είναι τουλάχιστον από τις 12:00 έως 17:30 και από τις 18:30 έως τις 21:30. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούν οι ώρες, θα γίνουν αλλαγές με την συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών 1.3.
Για όσους δικαιούνται δωρεάν σίτιση τους δύο θερινούς μήνες (π.χ. φοιτητές Ιατρικής, φοιτητές θερινών σχολείων, μεταπτυχιακούς κ.λ.π.) καθώς επίσης και για όσα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση, τα εστιατόρια θα παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών εκτός από το διάστημα από 1 έως 20 Αυγούστου κατά τη διάρκεια του οποίου τα εστιατόρια της Λ. Κνωσού και του Φοιτητικού Κέντρου μπορούν να μείνουν κλειστά. 1.4.
Ο ανάδοχος θα προσφέρει σε κάθε γεύμα/δείπνο κύριο πιάτο, φέτα, ψωμί, σαλάτα, επιδόρπιο (γλυκό ή φρούτο), σύμφωνα με το ενδεικτικό μενού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσης: −
−
−
−
−
−
−
1.5.
Καθημερινή ποικιλία από 14 διαφορετικά κύρια πιάτα (7 στο γεύμα και 7 στο δείπνο) Καθημερινά ποικιλία από 6 διαφορετικές γαρνιτούρες (3 στο γεύμα και 3 στο δείπνο) Καθημερινή ποικιλία σε συνοδευτικά επιδόρπια με 11 διαφορετικές κατηγορίες ειδών Καθημερινή επιλογή από 10 σαλάτες στο γεύμα και 10 σαλάτες στο δείπνο Δυνατότητα καθημερινής επιλογής πιάτου ΔΙΑΙΤΗΣ (FITNESS) Δυνατότητα επιλογής ειδικού μενού (θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, διαβητικούς, χαμηλού νατρίου, fitness, vegetarian), κατόπιν υποδείξεων εξειδικευμένων διατροφικών αναγκών με την βοήθεια διατροφολόγου του αναδόχου, κατόπιν συννενόησης. Το βάρος κάθε μερίδας θα είναι αυξημένο κατά 10% των αγορανομικών διατάξεων Για την παροχή των γευμάτων και των υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών, ο ανάδοχος δικαιούται ημερησίως ως αντάλλαγμα το αντίτιμο του σιτηρεσίου (1,80 € + Φ.Π.Α. ) επί του αριθμού των κατόχων ειδικά αριθμημένης κάρτας δωρεάν σίτισης η οποία ανανεώνεται κάθε εξάμηνο, δηλ. συνολικά δύο φορές το χρόνο. Οι κάτοχοι της αριθμημένης κάρτας δωρεάν σίτισης υπολογίζονται σε αριθμό 1200 περίπου, ο αριθμός των οποίων θα μπορεί να αυξομειώνεται, αλλά το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το έργο της σίτισης το διάστημα από 1‐9‐2011 έως 19‐5‐2013 δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.334.600,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. (απόφαση Φ2/41985/ΙΒ Υπουργού / Εγκεκριμένη Δαπάνη έτους 2011: 281.000,00€, έτους 2012: 720.000,00€, έτους 2013: 333.600,00€). Η αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου θα ενημερώνει έγκαιρα κάθε μεταβολή στον αριθμό των κατόχων της κάρτας δωρεάν σίτισης φοιτητών, με έγγραφη βεβαίωση, με βάση την οποία ο ανάδοχος θα ελέγχει τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης. Σε περίπτωση αναστολής των μαθημάτων ή διακοπής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω ανωτέρας βίας, η Σύγκλητος του Ιδρύματος γνωστοποιεί το γεγονός στον ανάδοχο εντός τριών ημερών, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό των φοιτητών που υποχρεούται να σιτίζει στο διάστημα αυτό. 1.6.
Στα Φοιτητικά εστιατόρια θα σιτίζονται φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των Τμημάτων των Σχολών του Ηρακλείου 1.7.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να σιτίζει και τους μη κατόχους ειδικής κάρτας δωρεάν σίτισης φοιτητές, με την καταβολή του αντιτίμου του σιτηρεσίου (1,80 χωρίς Φ.Π.Α.), με την προϋπόθεση ο φοιτητής να προκαταβάλει στην αρχή κάθε δεκαπενθημέρου, τη συνολική αξία των γευμάτων που αντιστοιχούν σε ολόκληρο το δεκαπενθήμερο. Επίσης στα εστιατόρια θα μπορούν να σιτίζονται φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Παν/μίου, αλλά και επισκέπτες, που θα έχουν κατά κάποιο τρόπο σχέση με το Π.Κ., όποτε θελήσουν, καταβάλλοντας την αξία του γεύματος σύμφωνα με τιμοκατάλογο που θα είναι αναρτημένος στα εστιατόρια και οι τιμές του οποίου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου είναι: ƒ
για πλήρες μενού με κύριο πιάτο Λαδερά / Όσπρια: 3,10 € 2
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
ƒ
για πλήρες μενού με κύριο πιάτο Κιμά / Πουλερικά: 3,30 € ƒ
για πλήρες μενού με κύριο πιάτο Ψαρικά / Μοσχάρι / Αρνί / Χοιρινό: 3,50€ Ο όρος «πλήρες μενού» περιλαμβάνει: κύριο πιάτο, φέτα, ψωμί, σαλάτα, επιδόρπιο. 1.8.
Το εστιατόριο της Ιατρικής Σχολής διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα, που θα διατίθενται για συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, όταν χρειαστεί. 1.9.
Όλοι οι σιτιζόμενοι φοιτητές δικαιούνται σε κάθε γεύμα να επιλέγουν σε ποιο από τα 3 Φοιτητικά Εστιατόρια επιθυμούν να σιτιστούν. 2.
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2.1.
Ο ανάδοχος των Φοιτητικών Εστιατορίων είναι και ανάδοχος του Κυλικείου που λειτουργεί σε ενιαίο χώρο στα κτίρια της Ιατρικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει το ενοίκιο ύψους 4.000,00€ και το χαρτ. ενοικίου (3,6%) ανά μήνα, για όλους τους μήνες του χρόνου και μέχρι την λήξη της σύμβασης σε λογαριασμό της εταιρίας αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Π.Κ. Τα βασικά είδη του κυλικείου και οι τιμές αυτών, θα είναι όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο ενδεικτικό πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στο τέλος της παρούσας σύμβασης. 2.2.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο τον τιμοκατάλογο των προσφερομένων ειδών. 2.3.
Το κυλικείο θα λειτουργεί υποχρεωτικά χωρίς διακοπή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, όλη μέρα (από 7:00 έως 22:00), και τις αργίες 9:00‐17:00. 2.4.
Ο ανάδοχος θα απασχολεί φοιτητές, οι οποίοι θα προσλαμβάνονται από την κατάσταση δικαιούχων φοιτητών βάσει αριθμού μορίων, μετά από πρόταση του γραφείου φοιτητικής μέριμνας, σε καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης με κοινές αποδοχές με τους μη φοιτητές – υπαλλήλους και ασφάλιση από τον αρμόδιο φορέα 2.5.
Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να κρατάει καθαρό τον χώρο του Παν/μίου μέσα και γύρω από το κυλικείο. Για το σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέτει στον εσωτερικό χώρο τουλάχιστον 10 κάδους απορριμμάτων, ενώ στον εξωτερικό (υπαίθριο ή διαδρόμου) τουλάχιστον 4. Η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι ανά 60 λεπτά. 2.6.
Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και προϊόντων καπνού. 3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 3.1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει δωρεάν 120 Μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων του Ηρακλείου με ειδικά αριθμημένη κάρτα χωρίς αντίτιμο 3.2.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει: α) Δωρεάν μπουφέ για τις ορκωμοσίες των φοιτητών, τρεις φορές το χρόνο, για 900 άτομα κάθε φορά. β) Δωρεάν μπουφέ για αναγορεύσεις επίτιμων διδακτόρων, και άλλες εκδηλώσεις μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο, για 80 άτομα περίπου σε κάθε εκδήλωση. Ως «μπουφές» θεωρείται η προσφορά νερού αναψυκτικών, χυμών, σφολιατοειδών και μπισκότων. Ο ανάδοχος θα αναφέρεται ως χορηγός σε όλες τις ανωτέρω εκδηλώσεις. 3
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
3.3.
Η πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και κατάλληλου για τη λειτουργία του ΦΕ προσωπικού, θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με την προσφορά και την παρούσα σύμβαση. 3.4.
Η προμήθεια των πρώτων υλών, η ετοιμασία και διανομή των φαγητών (αγορά, μεταφορά, αποθήκευση πρώτων υλών, συντήρηση σε ψυγεία στο χώρο των μαγειρείων, καθάρισμα, πλύσιμο, τεμαχισμός, μαγείρεμα και μεταφορά του έτοιμου πλέον προϊόντος στους χώρους διανομής, μεριδοποίηση και διανομή του), θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. 3.5.
Η τοποθέτηση του ψωμιού, των μαχαιροπήρουνων, των ποτηριών, των χαρτοπετσετών, να υπάρχει πριν από τη γραμμή service (τους δίσκους) και το ελαιόλαδο για τις σαλάτες και των λοιπών αρτυμάτων και καρυκευμάτων στους κατάλληλους χώρους, που προβλέπονται γι’ αυτά δηλ. μετά την γραμμή service. 3.6.
Η παραλαβή των δίσκων με τα άπλυτα, καθώς και όλες οι απαιτούμενες στη συνέχεια εργασίες για το πλύσιμο, το στέγνωμα και την τακτοποίηση των καθαρών ειδών εστιάσεως. 3.7.
Η επιμελημένη συλλογή των απορριμμάτων και υπολειμμάτων των φαγητών και η ασφαλής φύλαξή τους σε σακούλες και κλειστούς κάδους μέχρι να μεταφερθούν στο χώρο αποκομιδής τους. 3.8.
Η καθημερινή καθαριότητα και συχνή απολύμανση όλων των χώρων των Φοιτητικών Εστιατορίων και του Κυλικείου. Η διατήρηση ανά πάσα στιγμή καθαρών των αιθουσών των εστιατορίων κατά τις ώρες του φαγητού (τραπέζια, καθίσματα, δάπεδα, τζάμια και τουαλέτες) πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα του αναδόχου. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το προσωπικό που θα απασχολείται με την καθαριότητα οποιουδήποτε χώρου δεν θα χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση σε διαδικασία προετοιμασίας, παρασκευής και διανομής φαγητού. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των χώρων και των ειδών εστιάσεως, βαρύνουν τον ανάδοχο. 3.9.
Ο ανάδοχος θα εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών που κατά κόρον χρησιμοποιούνται στους χώρους των εστιατορίων και του κυλικείου (χάρτινα, πλαστικά, μεταλλικά κουτιά, γυαλί, κ.α.). 3.10.
Η έγκαιρη επιμόρφωση και ενημέρωση του προσωπικού για τη λειτουργία και σωστή χρησιμοποίηση του εξοπλισμού, με ευθύνη του και σε συνεργασία με την εταιρεία που προμήθευσε και εγκατέστησε τον εξοπλισμό. 3.11.
Η απασχόληση κατάλληλου τεχνίτη για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των Φοιτητικών Εστιατορίων και. ο συχνός καθαρισμός των λιποσυλλεκτών με έξοδα του αναδόχου, σε συνεργασία με την υπηρεσία συντήρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Φθορές ή βλάβες που δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση αποκαθίστανται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. Σε περίπτωση που προκαλούνται φθορές ή βλάβες από αμέλεια ή κακό χειρισμό, εκτός από την καταβολή της δαπάνης επισκευής και των ανταλλακτικών, επιβάλλεται και πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Φ.Ε. 3.12.
Δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης θα γίνει απογραφή του εξοπλισμού (εστιατορίων‐
κυλικείου). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα καταστραφέντα και απολεσθέντα είδη, με ισάριθμα της ίδιας ποιότητας, ή θα καταβάλει στο Πανεπιστήμιο το απαιτούμενο για την αγορά τους χρηματικό ποσό. 4
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
3.13.
Η πληρωμή του λογαριασμού των τηλεφωνικών συνδέσεων που εξυπηρετούν τα Φοιτητικά Εστιατόρια και το Κυλικείο, όπως και το αέριο για την λειτουργία των συσκευών ψησίματος αερίου, βαρύνουν τον ανάδοχο. 3.14.
Η χορήγηση στο προσωπικό ομοιόμορφων στολών εργασίας, βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο. 3.15.
Ο ανάδοχος πριν από την εγκατάστασή του στα εστιατόρια και την έναρξη λειτουργίας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης τα εξής: α. άδεια λειτουργίας των εστιατορίων και του κυλικείου στο όνομά του από την αρμόδια αρχή και β. βιβλιάριο υγείας εργασίας όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν στο εστιατόριο. 3.16.
O ανάδοχος υποχρεούται σε καλή χρήση των παραχωρούμενων χώρων και μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, άλλως ευθύνεται προς το Π.Κ. για κάθε φθορά ή και βλάβη πέραν εκείνων που προέρχονται από την συνήθη χρήση.) 4.
ΠΟΙΝΕΣ 4.1.
Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η Επιτροπή Σίτισης θα εισηγείται την επιβολή χρηματικών και διοικητικών προστίμων. Σε διάστημα 1 μήνα το αρμόδιο διοικούν όργανο του Π.Κ. υποχρεούται να επικυρώσει ή να απορρίψει το πρόστιμο ή την ποινή. Σε περίπτωση επιβολής 3 προστίμων η σύμβαση θα καταγγέλλεται αυτόματα. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιπληχθεί ή τιμωρηθεί από την αρμόδια επιτροπή με οποιαδήποτε ποινή για περισσότερες από 6 φορές. 4.2.
Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε μερίδας, επιτρέπεται να διαπιστωθεί απόκλιση μέχρι 10% από τα όρια που ορίζονται στην προσφορά του αναδόχου. Δεν επιτρέπεται όμως να διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο δειγματοληψίας 5 μερίδων. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000,00) €. Επίσης, σε περίπτωση μη τήρησης του προβλεπόμενου από την προσφορά αριθμού των εναλλακτικών, θα επιβάλλεται αντίστοιχη με την παραπάνω, αναφερόμενη ποινή. 4.3.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της προσφοράς του αναδόχου και της σύμβασης, οι ποινές θα είναι πενταπλάσιες από αυτές που αφορούν στον έλεγχο των ποσοτήτων. 4.4.
Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό, αριθμητικά δεν είναι ακριβώς αυτό που προτείνεται στην προσφορά, η ποινή θα είναι όπως στην παραπάνω 4.3 περίπτωση. 4.5.
Εάν σε επόμενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόμοια παράβαση η χρηματική ποινή θα διπλασιάζεται. 4.6.
Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί κινείται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Πανεπιστημίου. 4.7.
Οι παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συμβουλίου και η παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το αμέσως επόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αναδόχου. 4.8.
Για κάθε άλλη απόκλιση από τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, καθώς και για περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει το 5
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
δικαίωμα να επιβάλλει χρηματική ποινή ανάλογη αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν τα αναφερόμενα στα στοιχεία 4.5 και 4.6 του άρθρου αυτού. 4.9.
Σε περίπτωση αθετήσεως των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του αρμοδίου διοικούντος οργάνου του Πανεπιστημίου Κρήτης με εισήγηση της επιτροπής σίτισης και των άλλων υπηρεσιών (Αγορανομία, Υγειονομικό) για την εύρυθμη και άψογη λειτουργία του εστιατορίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος πέρα από τις άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και με κατάπτωση ποινικής ρήτρας ποσού 20.000 € η οποία θα εισπραχθεί με την διαδικασία εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 5.
ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1.
Η παραγωγή και η ετοιμασία όλων των γευμάτων θα πραγματοποιείται στο χώρο του εστιατορίου του Φοιτητικού Κέντρου στις Βούτες από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και των λοιπών ειδικοτήτων (καθαρισμού, λάντζα κτλ). Η παραγγελία και η παραλαβή όλων των πρώτων υλών θα γίνεται στο Φοιτητικό κέντρο, στο οποίο θα αποθηκεύονται με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Έπειτα οι πρώτες ύλες θα επεξεργάζονται και θα μαγειρεύονται τα φαγητά τα οποία θα τοποθετούνται σε ειδικά θερμαινόμενα σκεύη (θερμομπόξ) τα οποία θα μεταφέρονται με ειδικό φορτηγό ‐ ψυγείο ειδικά διαμορφωμένο για την υγιεινή και ασφαλή μετακίνηση των φαγητών, το οποίο έχει την άδεια μεταφοράς έτοιμου φαγητού και πληροί όλες τις υγειονομικές διατάξεις, στο κτίριο της Λ. Κνωσού και στην Ιατρική Σχολή. 5.2.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που συσχετίζεται με τη σίτιση, καθώς και όλα τα σχετικά αναλώσιμα όπως π.χ. λαμπτήρες, φίλτρα κτλ. 5.3.
Για μεγάλης κλίμακας αλλαγές ή παρεμβάσεις στο χώρο των εστιατορίων και του κυλικείου απαιτείται η έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όλα τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο. 5.4.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του απαιτούμενου για την λειτουργία των εστιατορίων και του κυλικείου εξοπλισμού. 5.5.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στο Π.Κ., όταν του ζητηθεί, στατιστικά στοιχεία για τα γεύματα (κυρίως πιάτο, γαρνιτούρα, σαλάτα, γλυκό, φρούτο) που καταναλώθηκαν από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 5.6.
Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των εργασιών και της πιστής εφαρμογής των όρων της διακήρυξης 3933/2011 και της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης. 5.7.
Η τήρηση των όρων υγιεινής των χώρων, η εμφάνιση του προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων υλών και των προσφερόμενων ειδών θα ελέγχεται από το Πανεπιστήμιο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Δ/νση Υγείας, ΕΦΕΤ, κ.α.). Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει τα εντεταλμένα όργανα του Πανεπιστημίου στο έργο τους. 6
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
5.8.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 491/19.10.2004 συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου, η υγειονομική επίβλεψη των εστιατορίων του Ηρακλείου θα γίνεται από τη Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωοανθρωπονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής) του Τμήματος Ιατρικής. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί το παραπάνω μικροβιολογικό εργαστήριο. 5.9.
Η μεταφορά των φαγητών, όπου είναι απαραίτητη, θα γίνεται με ειδικό όχημα ή οχήματα, που θα πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές και η μεταφορά αυτή θα είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις. 5.10.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 5.11.
Το Πανεπιστήμιο μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, έχει το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του αναδόχου, εφόσον αποδεδειγμένα δείχνει απροθυμία συνεργασίας και η εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Φ.Ε. 5.12.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις δικαιούμενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. καθώς και να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο απʹ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. Δεν αποκλείεται και η απασχόληση φοιτητών. 5.13.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους Νόμους και διατάξεις που ισχύουν, για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολείται σε όλους του χώρους των Φ.Ε., προς αποφυγή τυχόν εργατικού ατυχήματος. 5.14.
Ο ανάδοχος, σύμφωνα και με την προσφορά του, υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρήσει ασφαλισμένο καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, τον χώρο του εστιατορίου, τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τους σιτιζομένους κατά πάσης φύσεως κινδύνων, πυρκαγιάς, σεισμού, και επίσης να αναλάβει την τυχόν σχετιζόμενη με τη σίτιση αστική ευθύνη έναντι των σιτιζομένων. 5.15.
Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για την επιλογή του προσωπικού από τον ανάδοχο και για κάθε υποχρέωσή του προς το προσωπικό αυτό, θα παρακολουθεί όμως και θα ελέγχει αυστηρά κάθε υποχρέωση του αναδόχου προς το απασχολούμενο προσωπικό (εργαζόμενους). 5.16.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί το προσωπικό που δηλώνεται στην προσφορά του από την έναρξη μέχρι τη λήξη του χρόνου ισχύος της παρούσας σύμβασης για τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων. 5.17.
Οι έλεγχοι του Παν/μίου θα γίνονται σε τακτά και έκτακτα χρονικά διαστήματα θα αφορούν δε και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου (σύμφωνα με την προσφορά του) έναντι των εργαζομένων. Το προσωπικό κάθε κατηγορίας δεν θα εμπλέκεται σε αρμοδιότητες άλλης κατηγορίας. Επίσης θα αποτελεί λόγο κήρυξης σε έκπτωση και απομάκρυνση του αναδόχου σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό αριθμητικά δεν θα είναι ακριβώς αυτό που δηλώνεται στην προσφορά του 5.18.
Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς του Ιδρύματος. 7
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
5.19.
Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησή τους από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διατυπώνουν σε έντυπα τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Φ.Ε. Στο άνοιγμα και τον έλεγχο των παραπάνω κουτιών, θα παρευρίσκεται και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του. 5.20.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτά σε ιστοσελίδα του Π.Κ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων (menu) 5.21.
Απαγορεύεται, η από τον ανάδοχο σίτιση ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με το Πανεπιστήμιο Κρήτης ή για τα οποία δεν υπάρχει έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικής μέριμνας του Π.Κ. Επίσης απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως των Φ.Ε. και η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση υποχρεώσεων σίτισης των σιτιζομένων σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης απαγορεύεται η παρασκευή φαγητών που θα διατίθενται σε τρίτους εκτός του Π.Κ. Ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω βαρύνει τον ανάδοχο. 6.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 6.1.
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 6.1.1.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στα Φοιτητικά Εστιατόρια πρώτες ύλες άριστης ποιότητας και ελεγμένες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. για την ποιότητα των κρεάτων έλεγχος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π. 6.1.2.
Η παρασκευή, η μεταποίηση, η παραγωγή, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διανομή, η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων οφείλουν να πραγματοποιούνται με υγιεινό τρόπο. 6.1.3.
Οι πρώτες ύλες και τα συστατικά που αποθηκεύονται στην επιχείρηση θα διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής αλλοίωση και να προφυλάσσονται από μολύνσεις 6.1.4.
Όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται, αποθηκεύονται, συσκευάζονται, εκτίθενται και μεταφέρονται, προφυλάσσονται από κάθε μόλυνση, η οποία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα προς βρώση, επιβλαβή για την υγεία ή μολυσμένα κατά τρόπο που δεν θα ήταν λογικό να αναμένεται κατανάλωση τους σε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιμα θα τοποθετούνται και θα προστατεύονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε κίνδυνο μόλυνσης. Θα θεσπιστούν επαρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα έντομα και τα τρωκτικά. 6.1.5.
Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να προσφέρονται για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξινών θα διατηρούνται σε θερμοκρασίες που να μην συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία. Όσο το επιτρέπει η ασφάλεια των τροφίμων, επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, κατά την παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των τροφίμων. 6.1.6.
Ειδικότερα, ιδιαίτερη φροντίδα θα λαμβάνει ο ανάδοχος για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ψύξης των κατεψυγμένων προϊόντων κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους. Ειδικότερα, στα οπωροκηπευτικά (φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κ.λ.π.), πριν διατεθούν για 8
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
κατανάλωση, θα γίνεται διεξοδικός έλεγχος, με επιμέλεια η διαλογή τους, καθώς και προσεκτικό πλύσιμο. 6.1.7.
Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στα Φοιτητικά Εστιατόρια τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα, θα χρησιμοποιούνται/ καταναλώνονται πριν από την ημερομηνία λήξης τους και ειδικότερα σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά το 20% της συνολικής διάρκειας ζωής αυτών. 6.1.8.
Η προμήθεια πρώτων υλών, που με το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν μικροοργανισμούς (όσπρια, ζυμαρικά κ.λ.π.), θα γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα. 6.1.9.
Ο ανάδοχος, θα χρησιμοποιεί έγγραφα και θα τηρεί αρχεία, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων για την τήρηση των συγκεκριμένων προτύπων και να καθίστανται δυνατοί οι επίσημοι έλεγχοι. 6.1.10. Για τον προσδιορισμό του κινδύνου για την ασφάλεια ή την υγιεινή των τροφίμων, θα λαμβάνεται υπόψη η φύση των τροφίμων, ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η επεξεργασία και η συσκευασία τους και κάθε άλλη διαδικασία στην οποία έχουν υποβληθεί τα τρόφιμα, προτού διατεθούν προς κατανάλωση, καθώς και οι συνθήκες έκθεσης ή/ και αποθήκευσης. 6.1.11. Ο ανάδοχος δεν θα δέχεται καμία πρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξικές, αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες σε βαθμό που, μετά τη συνήθη διαλογή ή /και τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής, δεν θα είναι και πάλι κατάλληλο προς βρώση. 6.1.12. Όταν τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία, θα ψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας υπό θερμότητα, ή, εάν δεν χρησιμοποιείται θερμότητα μετά το τελικό στάδιο παρασκευής, σε θερμοκρασία που να μην προκαλεί κινδύνους για την υγεία. 6.1.13. Οι επικίνδυνες ουσίες θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση και θα αποθηκεύονται σε χωριστούς και ασφαλείς περιέκτες. 6.1.14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει και ψωμί ολικής αλέσεως για όσους φοιτητές το προτιμούν. 6.1.15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει συμβεβλημένο επιστήμονα Τεχνολόγο Τροφίμων, ο οποίος θα διενεργεί καθημερινά έλεγχο της κατάστασης και των συνθηκών υγιεινής των τροφίμων, των υλικών, καθώς και των χρησιμοποιουμένων σκευών για την παρασκευή και διανομή των φαγητών 6.2.
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΦΑΓΗΤΟ 6.2.1.
Η σύνθεση του προγράμματος σίτισης και το βάρος των μερίδων προκαθορίζονται σε γενικές γραμμές από το προσφορά του αναδόχου. 6.2.2.
Το ακριβές πρόγραμμα για κάθε μήνα θα καταρτίζεται σε συνεργασία του αναδόχου και των εκπροσώπων του Ιδρύματος και θα δημοσιοποιείται μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. 6.2.3.
Όλοι οι σιτιζόμενοι φοιτητές, δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και μη, θα μπορούν, εφόσον θέλουν, να προσέρχονται για ʺσυμπλήρωμαʺ του γεύματος‐δείπνου και αυτό θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση. 9
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
6.2.4.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει μαζί με το κυρίως πιάτο, φέτα, ποικιλία σαλατών και ένα συνοδευτικό γλυκό ή φρούτο. Καθημερινά στο δείπνο θα διατίθεται γάλα φρέσκο παστεριωμένο. 6.2.5.
Σε κάθε γεύμα θα υπάρχουν διαθέσιμα λάδι, ξύδι , λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. όπως επίσης τα συνήθη καρυκεύματα (μουστάρδα, κέτσαπ κ.λ.π.). 6.2.6.
Βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της ποιότητας του φαγητού, πέραν των άριστων πρώτων υλών και της ποσότητας αποτελεί και η γευστική απόλαυση του σιτιζομένου, η τήρηση των κανόνων υγιεινής διατροφής, ο τρόπος μεριδοποίησης και το σερβίρισμα. 6.3.
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 6.3.1.
Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικής αλέσεως για όσους το προτιμούν. 6.3.2.
Το τυρί θα είναι φέτα 6.3.3.
Το γάλα θα είναι φρέσκο παστεριωμένο. 6.3.4.
Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο πλήρες ή και με μειωμένα λιπαρά, σε καμιά όμως περίπτωση υποκατάστατο. 6.3.5.
Οι πατάτες δεν θα είναι προτηγανισμένες. 6.3.6.
Για το μαγείρεμα των φαγητών και τις σαλάτες θα χρησιμοποιείται ελαιόλαδο οξύτητας 0‐1%. Στα τηγανιτά θα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο ή σογιέλαιο, τα οποία μετά τη χρήση τους (εντός της ημέρας) θα αντικαθίστανται και δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για δεύτερη ημέρα. 6.3.7.
Τα κρέατα θα είναι όλα νωπά και κατά προτίμηση από την εγχώρια αγορά. 6.3.8.
Ο κιμάς θα είναι από νωπό ή κατεψυγμένο βοδινό κρέας, του οποίου τα λιπαρά δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Ειδικότερα: το κρέας και ο κιμάς, θα είναι άνευ ορατού λίπους και πρόσθετων ξένων υλών, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυποποίησης‐
συσκευασίας. 6.3.9.
Για τα κατεψυγμένα ψάρια δεν θα γίνεται προσθήκη πρόσθετων υλών και δεν θα υπόκεινται σε άλλου είδους επεξεργασία, πέραν της κατάψυξης. Η οξείδωση, αφυδάτωση, απόψυξη‐
επανακατάψυξη, αλλοίωση καθώς και η παρουσία άλλων τεχνικών ελαττωμάτων, καθιστούν τα παραπάνω προϊόντα ακατάλληλα. Περαιτέρω, η θερμοκρασία παραλαβής αυτών, θα είναι στους –
15ο C, και θα τηρούνται απαραιτήτως οι βασικοί κανόνες τυποποίησης‐συσκευασίας. 6.3.10. ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: πιλάφι, πατάτες τηγανιτές ή ψητές, πουρές, ζυμαρικά, λαχανικά, αρακάς ανάμικτος ή σκέτος, κολοκυθάκια, χόρτα, κ.λ.π. Το γαρνίρισμα σε κάθε περίπτωση θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας 7. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. 141/702361‐8/Β Εγγυητική Επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ύψους 118.106,20 €. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι διάρκειας έως 19‐9‐2013 και θα επιστραφεί μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της παρούσας σύμβασης και την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ αναδόχου και Π.Κ. 10
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
8. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ 2631), σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης με αρ. 7474/14‐04‐2011 (ΑΔΑ:4ΑΓΘ469Β7Γ‐Γ). 9. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με κανονικό χρηματικό ένταλμα κάθε 15 ημέρες, αναλόγως με τις ημέρες λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι: α. τιμολόγιο πώλησης β. βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που απασχολεί, γ. βεβαίωση εκτελέσεως έργου από τα μέλη ΔΕΠ της αρμόδιας Επιτροπής σίτισης, ότι τα Φ.Ε. λειτούργησαν κανονικά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ότι ο ανάδοχος σίτισε τους δικαιούμενους και κατόχους δωρεάν κάρτας σίτισης φοιτητές. 10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μίσθωμα για το κυλικείο της Ιατρικής Σχολής εντός των 3 πρώτων ημερών κάθε μήνα, ποσού ίσου με 4.000,00 € ανά μήνα για όλους τους μήνες του χρόνου και μέχρι της λήξης της παρούσας σύμβασης στον παρακάτω λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και διαχείρισης της Περιουσίας του Π.Κ με αριθμό 8257606 που τηρείται στην Τράπεζα Κύπρου. Τα βασικά είδη του Κυλικείου και οι τιμές αυτών θα είναι όπως αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα στο τέλος της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα I). 11. Τον ανάδοχο βαρύνουν : α) ο λογαριασμός των τηλεφώνων που εξυπηρετούν τους χώρους και των 3 εστιατορίων και του κυλικείου. β) η δαπάνη του αερίου για τη λειτουργία των συσκευών αερίου για την παρασκευή των φαγητών. γ) κράτηση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. 3,1% περίπου και παρακράτηση φόρου 4% για την οποία θα χορηγείται σχετική βεβαίωση. 12. Το ΠΚ βαρύνουν οι δαπάνες νερού, ρεύματος και θέρμανσης. 13. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Ρεθύμνου. 14. Για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ισχύουν όσα αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη Διακήρυξη και στη συνέχεια στην προσφορά του αναδόχου. Θα εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και της λοιπής νομοθεσίας. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 4 αντίτυπα, έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα αντίτυπο και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Π.Κ. 11
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
∗
ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ροφήματα € Τοστ ‐σάντουιτς‐
μπαγκέτες € Ελληνικός 0.30 Υλικά για σάντουιτς Είδος Σαλάτας Σε ευρώ Γαλλικός 0.50 Τοστ (ζαμπόν‐τυρί) 0.90 Χωριάτικη 2.20 Νες καφέ 0.50 Χάμπουργκερ 1.20 Σεφ 2.70 Εσπρέσσο 0.80 Λευκό ψωμί 0.40 Κοτοσαλάτα 2.20 Σοκολάτα 0.50 Ψωμί ολικής 0.40 Μαρούλι Λάχανο 2.20 Τσάι χαμομήλι 0.50 Ζαμπόν 0.30 Τονοσαλάτα 2.20 Φρέσκο γάλα 0.5 lt 1.00 Γαλοπούλα 0.30 Ιταλική 2.70 Σοκολατούχο γάλα 0.5 lt 1.40 Τυρί 0.40 Σαλάμι αέρος 0.40 Αναψυκτικά Κουτάκι 0.80 Μπέικον 0.40 Μπουκάλι 0.5 lt 1.00 Λουκάνικο 0.60 Μπουκάλι 1.5 lt 1.50 Πατατάκια 0.30 Φρέσκος χυμός πορτοκάλι 1.00 Μαγιονέζα 0.30 Σαλάτες 0.30 Μπουκάλι 1.50 lt 0.50 Αυγό 0.30 Μπουκάλι 0.50 lt 0.30 Ντομάτα 0.30 Μπουκάλι 0.75 lt 0.40 Κέτσαπ Δωρεάν Μουστάρδα Δωρεάν Νερό Φρούτα Εποχής Πορτοκάλι 0.20 Πιπεριά 0.30 Μήλο 0.20 Φέτα 0.40 Μπανάνα 0.30 Πατέ ελιάς 0.30 Αχλάδι 0.30 Μανιτάρια 0.30 Μαρούλι 0.30 Άλλα υλικά ζωικής προέλευσης 0.30‐0.40 Σφολιατοειδή Τυρόπιτα, μπουγάτσα, χορτόπιτα 0.80 Πίτσα‐Πενιρλί‐Καλτσόνε‐Στρόμπολι 1.10 Άλλες σαλάτες 0.30 Κρουασάν Βουτύρου 0.60 Κρουασάν Σοκολάτας 0.80 Γιαούρτι πρόβειο παραδοσιακό 1.20 Ζαμπονοτυρόπιτα 1.00 Λουκανικόπιτα 0.90 Κουλούρι 0.50 Σταφιδόψωμο 0,60 ∗
Τα είδη του τιμοκαταλόγου, θα πρέπει να αντιστοιχούν στις πραγματικές ονομασίες των προϊόντων Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α 12
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΕΝΟΥ
ΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΟΥΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΠΌ ΜΠΟΥΤΙ
ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ
Α/Ο ΖΟΥΛΙΕΝ ΟΦΤΟ
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΟ
ΚΙΜΑ ΣΧΑΡΑΣ
ΦΙΛΕΤΟ ΠΕΡΚΑ ΠΛΑΚΙ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ
ΛΕΜΟΝΙ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΥ ΜΕ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΔΕΡΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΠΙΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
FITNESS
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΛΑΔΕΡΕΣ
ΤΡΙΤΗ
ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΕΛΙΑ
ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ
Α/Ο ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ
ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ
ΚΑΡΕ ΣΧΑΡΑΣ
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ
ΝΤΟΜΑΤΟΣΟΥΠΑ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α/Ο ΜΕ
ΑΡΝΙΣΙΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΛΕΜΟΝΑΤΟ
ΜΥΡΟΔΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΟΥΤΙ
ΧΟΙΡΙΝΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΧΡΟΜΕΣ
ΝΩΠΟ A/O ΚΟΜΜΕΝΟ
ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΚΥΒΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΚΡΑΣΑΤΑ
ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ ΑΠΟ
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ ΜΕ
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ
ΦΡΕΣΚΟ ΚΙΜΑ ΜΕ
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ
ΦΡΕΣΚΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΣΑΛΤΣΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ
ΦΙΛΕΤΟ ΣΕΙΘ
ΨΑΡΙ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ ΜΕ
ΓΑΛΕΟΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΤΗΓΑΝΙΤΟ ΠΑΝΕ
ΠΕΤΣΙΩΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ
ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ
ΑΡΑΚΑΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ
ΡΕΒΙΘΙΑ ΜΕ ΜΑΡΑΘΟ
ΣΑΛΤΣΑ ΑΡΑΜΠΙΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΝΙΘΟ
MAKΑΡΟΝΙΑ ΟΓΚΑΤΕΝ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΛΕΜΟΝΑΤΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
ΚΙΜΑ
ΠΕΡΚΑ ΜΕ ΟΥΖΟ &
ΤΟΜΑΤΑ
ΑΥΓΟΛΕΜΟΝΟ
ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΠΑΡΟΔΟΣΙΑΚΗ
ΡΙΓΓΑΤΟΝΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ
ΑΤΜΟΥ
ΑΛΑ ΚΡΕΜ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΗ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΡΠΟΝΑΡΑ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΧΑΡΑΣ
ΦΕΤΑ
ΧΤΑΠΟΔΙ
ΣΤΙΦΑΔΟ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΕΣ(ΜΕ
ΤΥΡΙ)
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΣΠΑΛΑ
A/O ΣΤΙΦΑΔΟ
ΜΟΥΣΑΚΑΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ
ΤΗΓΑΝΙΤΑ
ΡΕΒΥΘΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ
ΦΑΡΦΑΛΕΣ ΜΕ
ΚΑΠΑΡΗ ΚΑΙ
ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΒΟΛΒΟΥΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (βλ.*)
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ
ΦΡΕΣΚΙΑ ΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
ΒΟΥΤΗΡΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΑΡΑΚΑ ΚΑΙ
ΦΡΕΣΚΙΑ ΤΟΜΑΤΑ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΡΙΖΟΤΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΔΟΡΙΓΑΝΗ
ΚΑΡΟΤΑ ΑΤΜΟΥ
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΧΥΜΟ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ
ΦΙΓΚΑΚΙ
ΒΟΥΤΥΡΟΥ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΦΟΥΡΝΟΥ
ΡΥΖΙ ΠΙΛΑΦΙ
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
13
ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ
ΔΕΙΠΝΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ
ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΑΤΟ
Α/Ο ΜΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ &
ΣΟΥΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΝΑΚΙ ΦΡΙΚΑΣΕ
ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ
ΚΑΡΟΤΑ
ΚΕΜΠΑΠ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ
ΤΗΓΑΝΙΤΑ
ΜΠΑΜΙΕΣ ΛΑΔΕΡΕΣ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΠΙΑΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΤΟΣΚΑΝΑ
FITNESS
ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ
ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΖΙΝΤΖΕΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΟΥΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΡΟΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ
ΦΡΕΣΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΧΑΡΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ
ΦΙΛΕΤΟ
ΠΕΣΚΑΝΤΡΙΤΣΑΣ
ΤΙΓΑΝΙΤΗ
ΦΑΚΕΣ
ΣΟΥΦΛΕ ΖΙΜΑΡΙΚΩΝ
ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ
ΝΑΠΟΛΙΤΕΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ
4 ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝIΤΑΡΙΑ
ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΕΟΣ
ΣΠΕΤΣΙΩΤΑ
ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΛΑΔΕΡΟΣ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΘΑΛΛΑΣΙΝΑ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΑΓΙΑΡ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΤΕΤΑΡΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΜΕΝΟ ΣΕ
ΧΟΙΡΙΝΟ Α/Ο
ΚΥΒΟΥΣ ΣΤΡΟΓΓΑΝΟΦ
ΕΞΟΧΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ
ΡΟΛΟ ΜΠΡΕΖΕ
ΚΟΝΣΟΜΕ ΑΠΌ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
ΚΟΦΤΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ
ΑΡΝΑΚΙ ΣΧΑΡΑΣ
ΛΕΜΟΝΑΤΟ Α/Ο
ΜΕ ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ &
ΚΑΡΟΤΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ
ΣΟΥΠΙΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΓΙΑΧΝΙ
ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΜΕ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ &
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ
ΛΑΖΑΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ
ΦΟΥΡΝΟΥ
ΚΙΜΑ ΡΟΛΟ
ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ
ΦΙΛΕΤΟ ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ
ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕΙΦ
ΧΤΑΠΟΔΙ
ΠΕΝΕ
ΜΕ ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ
ΚΡΑΣΑΤΟ
ΚΑΡΟΤΑ ΜΕ
ΦΑΒΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΛΑΔΕΡΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΚΑΙ
ΛΙΚΓΟΥΙΝΙ ΜΕ
ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΑΙ
ΜΠΕΙΚΟΝ
ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΤΜΟΥ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ
ΚΡΕΜΥΔΑΚΙ ΚΑΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΠΙΦΤΕΚΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΠΡΙΑΜ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
ΚΟΦΤΟ ΜΕ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΒΟΛΒΟΥΣ
ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΜΕ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ
ΛΕΜΟΝΙ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (βλ.*)
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΕΣΚΑ
ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΛΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΟΤΕ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
ΒΙΔΕΣ ΒΟΥΤΗΡΟΥ
ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΒΟΥΤΗΡΟΥ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΒΟΥΤΙΡΟΥ
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΠΙΛΑΦΙ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
ΡΙΖΟΤΟ ΑΛΑ ΚΡΕΚ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΟΤΕ ΜΕ
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ
ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΕ
ΤΙΓΑΝΙΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ
ΜΕ ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ
ΧΑΣΑΠΑ
ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ
ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ
ΠΟΥΡΕ ΠΑΤΑΤΑΣ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΡΙΖΟΤΟ ΜΕ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
14