( Φυλάκων Αρχαιοτήτων) στα Δημόσια

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.27 19:49:37
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/Τ∆ΜΝ/276963/41119/36197/18185
Ηµ/νία: 27/10/2014
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠ.ΠΟ.Α /ΔΙΟΙΚ/Α6/ΠΜΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Μπουμπουλίνας 20
ΠΡΟΣ: Α.Τους Προϊσταμένους των :
Ταχ.Κώδικας : 106 82
1. Περιφερειακών και Ειδικών
Πληροφορίες :Ε. Στόγια, Α.Βάση.
Περιφερειακών Υπηρεσιών
Μ.Καλογήρου, Ν. Καραγκούνη
2. Δ/νση Εθνικού Αρχείων Μνημείων
Τηλέφωνο : 2131322213, 214,209
3. Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων &
F.a.x :210 8201415
Νεωτέρων Μνημείων
4. Δ/νση Εκτέλεσης Έργων
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Β. Αναφερόμενους υπαλλήλους
(δια των υπηρεσιών τους)
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού
3. Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως
4.Γενική Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5.Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης,
Μουσείων & Τεχνικών Έργων
6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης
α) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
β) Διεύθυνση Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών
γ)Δ/νση Διοικητικού
Θέμα: Τοποθέτηση μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στα Δημόσια Μουσεία ,Κεντρικές, Περιφερειακές,
Ειδικές, Περιφερειακές υπηρεσίες και Δ/νσεις του ΥΠΠΟΑ. (Φυλακτικό
Προσωπικό)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις
α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α΄) όπως
ισχύει.
β) του Π.Δ/τος 191/03 <<Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού >>(ΦΕΚ 146/Α/13-6-03)
γ)του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ152/Α/25-6-13) <<Τροποποίηση του
ΠΔ.85/2012 )Α΄141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων …>>.
δ) Του Π.Δ/τος 104/2014 <<Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού>>
(ΦΕΚ 171/Α/28-8-14) όπως τροποποιήθηκε.
ε) Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/172048/24872/216/3-7-14 (ΦΕΚ
1826/Β/4-7-14) Υπουργική Εξουσιοδοτική απόφαση.
2.Τις αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΔΙΟΙΚ/Α1/275690/40889/36008/18048/27-10-14 και ΥΠΠΟΑ /ΓΔΔΥ/
1
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/275997/40971/36074/12161/27-10-14
διαπιστωτικές
πράξεις
του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά στην κατάταξη του προσωπικού του
ΥΠΠΟΑ σε κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 104/2014.
3. Την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας και την
ομαλή μετάβαση στο νέο Οργανωτικό σχήμα.
Αποφασίζουμε
Τοποθετούμε από 29-10-14 (ημερομηνία ισχύος του Π.Δ/τος 104/2014, Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) τους κατωτέρω μόνιμους και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατά κλάδο και ειδικότητα στα
Δημόσια Μουσεία, σε Μουσεία και Αρχαιολογικού χώρους των Περιφερειακών και
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών, και Δ/νσεις του ΥΠΠΟΑ, όπως αναφέρονται
κατωτέρω ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Γραφεία-Αποθήκες Εργαστήρια Εφορείας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
α)Χώροι Αλεπότρυπας και Νεολιθικό Μουσείο Διρού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΙΛΑΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ε
β)Σπήλαια Διρού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
2
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
γ) Σπήλαιο – Μουσείο Πετραλώνων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ
δ) Σπήλαιο Θεόπετρας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΓΚΙΑ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΛΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΚΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΛΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΧΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΙΓΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΡΕΣΙΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΠΤΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗ-ΛΕΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Δ
Γ
ΣΤ
Γ
Γ
Δ
Β
Γ
Δ
Γ
Δ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Ε
Γ
Γ
Γ
Δ
Β
Δ
Γ
Γ
Γ
3
ΤΣΙΤΣΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ
ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Δ
ΜΕΛΤ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Γ
Δ
Γ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΙΑΤΡΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΠΠΗ
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΛΑΥΚΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΟΜΟΣΟΓΛΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΖΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΧΙΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΛΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΜΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
Δ
Ε
Γ
Β
Γ
Β
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
4
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΚΟΥΡΚΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Γ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΡΕΛΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΛΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΕΛΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Β
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΓΙΑΛΑΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΗΝΔΡΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΤΣΑ
ΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΧΙΖΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΖΑΝΕΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΣΑΧΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΡΒΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Δ
Ε
Δ
Γ
5
ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
ΟΣΤΡΙΑΣ
ΣΤΡΑΓΑΛΑΚΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΛΙΑΡΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΟΥΛΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΖΕΛΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΒΡΑΑΜ
Ε
ΚΑΡΑΜΠΟΥΔΟΥΡΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΚΟΥΤΣΟΠΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Γ
ΛΑΖΑΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΝΤΑΛΙΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ε
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΤΣΙΑΦΚΑΡΗ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
Γ
Γ
Γ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Κ.Θ.Β.Ε.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
ΠΑΝΕΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
6
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΚΑΡΙΚΑΣ
ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΣΙΑΝΤΑΡΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Β
Δ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΡΓΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΟΚΚΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΥΖΟΥΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΙΚΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΑΜΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Ε
Γ
Γ
ΣΤ
Δ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΛΑΚΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΓΟΥΔΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Β
Β
Β
Γ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Β
Γ
Γ
Β
Β
Δ
Β
7
ΤΟΠΤΣΗΣ
ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Γ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΖΑΜΠΑΚΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Β
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ- ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΛΟΝΤΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ-ΝΙΚΗΦΟ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ
ΝΤΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΑΡΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΡΡΟΥ
ΡΑΧΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Δ
Δ
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΛΛΕΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΩΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΠΙΝΙΑ
ΧΑΙΡΕΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε
Ε
Γ
Γ
Ε
Ε
Γ
Δ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΓΡ. ΓΕΝ.
ΕΠΙΘ. ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΓΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ
ΛΕΜΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
8
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Γ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
ΒΕΡΓΑΚΗ
ΒΟΓΙΑΚΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ
ΚΑΦΟΥΣΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΜΑΡΗ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ
ΜΠΙΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΤΑΚΗ
ΡΟΔΙΤΑΚΗ
ΣΙΝΑΔΙΝΑΚΗ
ΣΜΑΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΠΑΧΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΧΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΤΖΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΝΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΝΩΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΑΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΛΕΙΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Β
Β
Γ
Γ
Ε
Γ
Γ
Β
Ε
Γ
Γ
Γ
ΣΤ
Γ
Δ
Γ
Δ
Γ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
9
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΣΙΜΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Γ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ
ΧΥΤΗΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΡΟΛΑΝΔΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Δ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α) Μουσείο Ακροπόλεως και πέριξ αυτής χώροι
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΟΥΞΗ
ΒΙΖΗΡΑΚΗΣ
ΓΑΖΟΥΛΗ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ-ΛΑΓΟΣ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΔΙΩΤΗΣ
ΖΑΛΟΥΜΗ
ΚΑΛΕΡΑΝΤΕΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ
ΚΟΤΡΙΔΗΣ
ΜΑΡΑΘΙΑ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΥΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΑΓΓΕ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΘΜ
ΟΣ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Δ
Γ
Γ
Β
Γ
10
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ
ΣΙΨΑΣ
ΣΧΩΡΤΣΑΝΙΤΗ
ΤΣΙΑΜΟΥΛΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ
ΦΙΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ
ΦΩΣΚΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
Γ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Γ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε΄
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΖΙΤΣΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΥΓΟΥΛΑΣ
ΓΑΛΙΑΔΟΥ
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΓΚΕΤΣΟΣ
ΔΕΠΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΜΑΝΔΑΣ
ΜΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΕΝΟΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΡΡΗΣ
ΤΑΓΓΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΑΡΣΙΤΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Ε
Δ
Δ
Δ
Ε
Β
Ε
Γ
Β
Β
Ε
Β
Ε
Ε
Δ
Ε
Ε
Γ
Δ
Ε
Β
Δ
Β
Γ
11
ΤΑΤΣΗΣ
ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΦΛΑΡΗ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΒΑΛΑΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Β
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Β
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Ε
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΒΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Γ
Β
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Β
Ε
Ε
Β) Μουσειο Στοάς Αττάλου και χώροι Αρχαίας Αγοράς
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟ
ΔΑΝΙΗΛ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΟΓΚΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΓΕΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ
ΠΙΚΟΥΛΗ
ΞΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε
Γ
Γ
Γ
Γ
Ε
Γ
Δ
Δ
Β
Γ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΛΑΔΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
12
ΓΟΥΒΗ
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΜΙΧΑΗΛ
Δ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ε
ΚΑΡΑΠΗΡΕ
ΚΟΛΛΑ
ΚΟΝΤΟΣ
ΜΕΝΕΓΟΥ
ΠΑΛΛΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΧΑΛΟΥ
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Δ
Ε
Γ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΤΣΑΛΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
Γ)Μουσείο Κανελλοπούλου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Δ
Δ) Κέντρο Μελετών Ακρόπολεως (WEILER)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΠΑΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΔΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΙΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΜΑΛΕΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Δ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
13
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΥΓΕΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β
Ε) Μουσείο και χώρος Κεραμεικού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε
ΙΓΓΛΙΖ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ
ΙΣΣΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Ε
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε
ΚΑΦΡΙΤΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
Ε
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ
ΚΑΤΣΙΩΛΗ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΜΠΕΣΤΕΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γ
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΣΙΑΠΑΤΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
Γ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΕ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Ε
ΣΤ΄)Ακαδημία Πλάτωνος
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΩΔΟΡΟΣ
ΚΕΣΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΦΟΥΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΕ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Γ
Β
Γ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δ
14
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ζ) Χώρος Ολυμπίειου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΩ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γ
ΓΚΕΡΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
ΜΑΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
ΒΙΤΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ
Η) Αποθήκες Μελιδόνη
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΖΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Ε
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε
Θ) Ιερά Μονή Καισαριανής
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
15
ΧΑΛΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΙΙ Ιερά Μονή Αστερίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΕΛΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΙΑ) Συλλογή Κηφισιάς
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΙΒ) Γραφεία Εφορείας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΙΓ) Εργαστήρια & Αποθήκη Αρχαίων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΕΡΒΙΣΑΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α) ΧΩΡΟΙ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
16
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β) Μουσείο και χώροι Βραυρώνος και περιοχές Σπατών Κρωπίας και
Μαρκόπουλου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΟΥΤΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΛΥΓΝΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΡΙΤΣΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
Ε
ΟΛΙΒΩΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Ε
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ε
ΒΟΡΙΛΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΛΩΛΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε
Γ) Χώροι Ραμνούντος
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΡΑΠΤΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ
Δ) Ιερό Αμφιαράειο
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
17
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ε) Χώροι Σκάλας Ωροπού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΤΖΗΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε
ΣΤ) Χώρος Θορικού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Ζ) Χώροι περιοχής Αχαρνών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Η) Μουσείο Μαραθώνος και χώροι Βρανά και Τσέπης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΙΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
Ε
Θ) Χώροι και Συλλογή Λαυρίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΟΦΙΑΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Δ
Γ
18
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ι) Χώροι Σουνίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ
ΜΑΧΟΥΤΗ
ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΗΤΣΙΚΑΚΟΥ
Γ
Γ
Γ
Δ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
IΑ) Βυζαντινά Μνημεία περιοχής Μεσογείων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Α) Μουσείο και χώροι Ελευσίνας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ
ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Γ
ΛΟΥΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
ΠΟΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ
ΜΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ
Β) Συλλογή και χώρος Αλεποχωρίου
19
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΛΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
Γ) Χώρος Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΕΜΤΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΦΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤ
Δ) Ιερά Μονή Δαφνίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Ε) Βυζαντινά Μνημεία Αίγινας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΛΔΑΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Στ) Χώροι Σπετσών και Μουσείο
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΡΙΤΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΛΟΥΖΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ε
Ζ)Μουσείο και πόλη Πειραιώς
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΛΒΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΙΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Γ
Β
20
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ
Η) Μουσείο και χώροι Σαλαμίνας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ε
Θ)Μουσείο και χώροι Αιγίνης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ
ΜΑΥΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
ΜΠΕΣΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δ
ΜΠΗΤΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Γ
ΣΟΥΦΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Δ
Ι) Μουσείο Πόρου και χώροι Ιερού Καλαβρίας Τροιζηνίας και Μεθάνων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
21
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΙΑ) Μουσείο και Χώροι Κυθήρων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΜΗΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΙΒ) Μουσείο Μεγάρων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΡΛΕΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΆΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΥΡΟΒΟΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΣΤ
Δ
Γ
Δ
Γ
Δ
Δ
Γ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β
22
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ
ΦΙΛΙΩ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΛΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ
ΦΙΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ
ΠΙΑΔΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
Δ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Β
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ
ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ
Ε. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΛΔΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
Γ
Δ
23
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΣΤ. Μουσειο και χώροι Νεμέας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΝΙΒΑΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΜΠΡΕ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Β
Δ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Η. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Θ. ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΠΑΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΡΙΕΖΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
Ι) Χώρος και Αποθήκη Κεγχρεών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΒΕΖΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Δ
ΚΑΛΥΒΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΚΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΥΡΩΝ
Γ
ΠΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΦΛΕΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΚΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΑΝΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΧΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΒΑΝΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΙΠΕΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΟΚΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Ε
Δ
Β
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Ε
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ
25
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Γ
Γ. ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ : ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΛΕΡΝΗΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΕΜΠΕΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
Ε. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΥΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΡΕΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΤΣΕΤΣΕΚΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Γ
Γ
Ε
Ε
Γ
Ε
Γ
Β
ΣΤ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
26
ΚΟΣΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ε
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΤΊΡΥΝΘΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΛΑΦΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΙΜΠΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΥΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
Ζ.ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΙΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
Η. ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Θ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΜΑΛΕΑΤΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΙΜΩΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Ε
Γ
27
ΚΑΜΠΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΟΨΙΜΟΥΛΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΑΣ
ΣΑΡΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΚΟΤΩΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΡΛΟΥΚΗ-ΡΟΥΜΠΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Γ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΑΝΔΡΕΑΣ
Γ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΙΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΣΤ
Ε
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΞΥΠΟΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Β
Β
Β
Ι. ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ι.Α. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΓΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΟΓΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΩΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ι.Β. ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΥΚΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Γ
Γ
Γ
Ε
28
ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ
ΤΟΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΛΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Α. ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΟΥ ΣΤΑΘΟΥΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΤΕΓΕΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΒΒΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Δ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΩΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δ
ΡΟΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Β
Γ. ΧΩΡΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
29
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΡΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΚΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΚΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
30
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΟΥΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
Γ
ΜΠΟΥΓΑΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΤΣΙΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ
ΜΟΝΙΜΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΩΓΙΑΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΛΥΠΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
ΔΡΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΜΥΣΤΡΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΚΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΜΠΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΣΤ
ΣΤ
Γ
Ε
Δ
Ε
ΣΤ
Β
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
31
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ
ΚΟΥΤΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΙΑ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΗΛΙΑΣ
Γ
ΜΙΧΑΗΛ
Ε
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε
Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ
ΣΚΑΓΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ
Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΝΗΣ (ΑΡΕΟΠΟΛΗ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΖΙΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Β
Ζ.ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ) ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
32
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤ
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ
ΜΠΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β
ΜΠΟΥΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β
ΤΣΙΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΑΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΕΓΚΛΙΑΝΟΥ (ΝΕΣΤΟΡΟΣ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΑΙΤΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΚΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΜΠΑΡΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
Γ
ΜΥΛΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΛΥΚΙΣΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
33
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Γ
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΡΟΥΓΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΧΩΡΟΣ ΛΟΓΚΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Θ. ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
34
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β
Ι. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΛΕΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΥΛΟΥ (ΝΙΟΚΑΣΤΡΟ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΕΥΓΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
) Χώροι Περιοχής Καρποφόρας Πεταλιδίου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γ
) Κάστρο Καλαμάτας & Πόλη
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
35
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΛΩΤΣΗΣ
ΔΗΜΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
Α) Μουσείο και χώρος Ολυμπίας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΕΡΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΦΕΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΟΥ ΠΑΤΣΟΥΡΗ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΥΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Ε
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Δ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Β
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
36
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
ΣΤΑΥΡΟΣ
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
Β) Χώρος Ήλιδας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΓΙΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΥΤΖΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
Γ) Ναός Φιγαλείας Επικούρειου Απόλλωνα
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΗΣΕΥΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ) Χώρος Αλιφείρας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε) Χώρος Λεπρέου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
37
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
Στ)Φρούριο Χλεμουτσίου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
Α) Μουσείο και χώροι Πατρών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΚΛΗΣ
ΣΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΤΕΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
ΣΤ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΡΙΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΥΡΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΙΜΩΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΜΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Β
Γ
Β
Δ
Γ
Β
Ε
Ε
Ε
Β
Β
Ε
Β
38
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΛΦΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΚΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΟΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Β
Ε
Ε
Β
Β
Ε
Β) χώρος Φαρών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ) Χώρος Τείχους Δυμαίων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
Β
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΟΒΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε
Ε) Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου και χώροι περιοχής Αιγίου και Αιγείρας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΠΕΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
39
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γ
Στ) Χώρος Μαμουσιάς Αιγίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Ζ) Χώροι Κάτω Κλειτοριάς
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΕΜΠΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Η) Χώροι περιοχής Χαλανδρίτσας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Θ) Χώροι περιοχής τέως Δήμου Δύμης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Ι) Φρούριο Πατρών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΡΙΜΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΩ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΛΑΨΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
Ια) Φρούριο Ρίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΟΥΡΜΠΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
40
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΙΡΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΙΠΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Α) Μουσείο και χώροι Λευκάδας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Β) Χώροι περιοχής Ναυπάκτου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΑΓΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ) Χώροι περιοχής Ευηνοχωρίου (έδρα με εποπτεία τους χώρους Καλυδώνας
Αλίκυρνας και Πλευρώνας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Γ
ΜΑΝΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΜΑΝΘΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γ
ΣΑΡΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ε
Δ) Μουσείο και χώρος Θέρμου
41
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΚΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΣΙΑΔΗΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΛΟΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ε
Ε) Μουσείο και χώρος Αγρινίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΞΑΝΘΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΜΠΡΑΖΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΦΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΛΕΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΚΩΝΣΤ/ΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Στ) Χώρος Στράτου Αγρινίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΦΑΡΙΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ
Ζ) Χώροι περιοχής Παλαίρου και Ανακτορίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Η) Χώροι Αγγελοκάστρου και Αγίου Ηλία
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
42
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Θ) Χώροι περιοχής Κορόντων και Αστακού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ
ΤΣΙΩΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ
Ι) Χώροι Δοκιμίου Σταμνών Καλυβίων και Αγγελοκάστρου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ια) Χώροι Επαρχίας Βάλτου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΗΣΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ιβ) Χώροι περιοχής Μακρυνείας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ιγ) Χώροι Επαρχίας Βόνιτσας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΙΣΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΗΓΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ιδ) Μνημεία περιοχής Ναυπακτίας
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΤΣΑΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ιε΄)Κάστρο Συλλογή Ναυπάκτου
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
43
ΝΑΣΣΕΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Δ
ΙΣΤ΄)Βυζαντινά Μνημεία Λευκάδος
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ιζ) Κάστρο Αγίας Μαύρας
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΚΙΑΔΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΙΗ) Χώροι Περιοχής Οινιάδων (Κατοχή)
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΒΥΖΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΓΚΩΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΜΑΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
Γ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΣΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΓΑΘΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Γ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Γ
ΖΩΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ
ΖΩΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ
44
ΚΙΤΣΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΡΑΦΤΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΝΗΣ
ΣΟΥΕΡΕΦ
ΦΙΛΙΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΡ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Γ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
Γ) Μουσείο Mon Repos
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΛΥΧΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε
ΜΑΚΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
ΜΠΙΖΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β
ΧΑΛΙΔΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Δ
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ
ΜΕΝΕΓΟΥ
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΙ/ΦΟΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ (Σταυρός –Βαθύ) Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΗΣΜΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Γ
ΣΤ
Γ
Γ. ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
45
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΡΑΤΟΥ-ΣΙΜΩΤΑ
ΟΝΟΜΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
1.ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΤΡΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΓΟΥΡΟΣ
ΞΕΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Δ
2.ΦΡΟΥΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΜΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α) Μουσείο και χώροι Θηβών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥΛΙΤΣΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΤΖΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Δ
Γ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΠΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΕΛΑΩΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β
46
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β) ιερό Πτώου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ) Συλλογή Τανάγρας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΚΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΖΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Δ) Χώρος Θεσπών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΤΖΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε) Χώροι Ευτρήσεως Λεύκτρων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Στ) Μουσείο Χαιρώνιας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΚΑΛΙΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
47
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
Ε
Ζ) Χώρος Ορχομενού Βοιωτίας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Η) χώρος Γλά
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΝΔΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Θ)Χώροι περιοχής Λιβαδείας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ι) Χώροι Αντίκυρας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΕΡΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΧΡ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ια) Συλλογή και χώροι Διστόμου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΟΥΔΟΥΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΦΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
Ιβ)Συλλογή και Μονή Οσίου Λουκά Λιβαδείας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
48
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΜΒΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ιγ)Βυζαντινά Μνημεία Θηβών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ
Α) Μουσείο και χώροι Δελφών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΓΚΗ-ΛΕΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΕΝΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΛΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΠΠΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΠΡΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΛΩΡΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΟΥΣΕΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Ε
Ε
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Δ
Β
Ε
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΓΚΟΛΦΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΚΟΛΦΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΛΦΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΗΛΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΑ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
49
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
Β) Αρχ/κη Συλλογή και χώροι Λιδωρικίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΣΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΣΩΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Γ) Μουσείο Άμφισσας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΡΜΠΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΝΤΑΒΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ε
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α) Μουσείο Χαλκίδος
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ
Β) Μουσείο και χώροι Ερέτριας
50
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Δ
ΠΑΡΙΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Γ
ΤΑΧΡΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ
Γ) Συλλογή και χώροι Περιοχής Καρύστου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Δ
Δ) Μουσείο και χώροι Σκύρου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ-ΦΤΟΥΛΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΤΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Ε) Χώρος Ωρέων Εύβοιας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Στ) Μεσαιωνικό Μουσείο Χαλκίδας και Φρούριο Καράμπαμπα
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΙΩΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΛΕΝΗΣ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΤΖΗ-ΚΑΠΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
51
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ζ) Βυζαντινά Μνημεί Σκύρου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΛΑΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α)Χώρος Αλών (Αγ. Ιωάννης Θεολόγος)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΡΑΧΛΙΑΝΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Β) Μουσείο και χώροι Περιοχής Λαμίας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΡΙΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Δ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β
Γ) Αρχ/κό Μουσείο και χώρος Περιοχής Αταλάντης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΕΡΟΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε
Δ) Χώρος Αμφίκλειας
52
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
Ε) Χώρος Περιοχής Ελάτειας –Κοιλάδας Κηφισσού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΤΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Στ) Χώρος Περιοχής Δομοκού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ζ) Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδος(Υπάτη)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΜΟΥΝΤΖΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε
Η) Βυζαντινά Μνημεία Φθιώτιδας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Β
ΤΡΙΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΡΟΝΤΟΥ
ΓΑΛΑΝΗ
ΓΙΩΤΗΣ
ΔΡΕΠΑΝΑ
ΚΩΤΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
53
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
ΣΤ
Β. ΧΩΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΣΙΩΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΤΣΙΑΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε
Ε
Γ. ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΡΑΝΑΣ
ΜΟΥΤΣΙΟΣ
ΜΠΟΒΙΛΑ
ΝΤΟΒΑΣ
ΣΚΛΑΠΑΝΗ
ΤΟΥΣΗΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΙΤΑΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΚΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΘΜΟ
Σ
Ε
Β. ΧΩΡΟΣ ΕΛΑΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
54
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Β
Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΣΙΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑ Ι ΧΩΡΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ (ΠΡΕΒΕΖΗΣ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΣΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΛΑΒΡΑΝΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Β. ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΟΥΡΓΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΧΩΡΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΡΚΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΡΤΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
55
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΤΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΕΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Β
Δ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΑΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΗΝΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΒΑΛΕΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Β
Β
Β
Ε
Β
Β
Β
Β
Ε
Β
Β
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΝΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΛΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΓΚΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Ε
Ε
Β
Β
56
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΜΠΑΡΔΑΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΑΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ε
Γ. ΧΩΡΟΣ ΦΕΡΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΟΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΛΑΒΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
57
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΣΤ. ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΟΥΚΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΥΜΟΣ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΓΟΥΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΙΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΒΑΝΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Ε
Β
Β. ΧΩΡΟΣ ΓΟΝΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
58
ΒΟΓΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΕΤΣΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε. ΧΩΡΟΣ ΑΤΡΑΓΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
ΣΤ. ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΛΕΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΖΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Η. ΦΡΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΤΑΛΛΑ
ΚΑΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
Θ) Αρχαιολογικός Χώρος Περιοχής Κάρλας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΨΑΡΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β
59
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
Β. ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ) Βυζαντινά Μνημεία Τρικάλων
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΛΙΩΡΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΕΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Β
60
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΑΡΙΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
Β. ΧΩΡΟΣ ΚΙΕΡΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ. ΧΩΡΟΣ ΚΕΔΡΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΖΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δ. ΒΛΟΧΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ε) Βυζαντινά Μνημεία Καρδίτσας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Α) Μουσείο και Βυζαντινά Μνημεία Καστοριάς
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΡΑΝΙΤΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Δ
ΕΝΤΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
Γ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
61
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΟΤΕΚΙΔΗΣ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΤΣΗ
ΠΕΤΜΕΖΑΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΡΓΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Β) Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α) Βυζαντινά Μνημεία Πρεσπών (Αγ. Γερμανός)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΣΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Β) Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΟΓΟΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΡΟΥΦΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΛΑΨΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
Γ) Μουσείο Φλωρίνης
62
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΔΑΜΟΥΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γ
ΔΟΥΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΛΙΑΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α) Συλλογή και Μνημεία Κοζάνης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΤΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ
Β) Συλλογή Αιανής Κοζάνης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Β
Γ) Μνημεία Κοζάνης
63
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΤ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Α)Βυζαντινά Μνημεία Δεσκάτης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΙΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β) Χώροι περιοχής Νομού Γρεβενών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΡΥΠΤΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΚΑΣΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Β. ΡΟΤΟΝΤΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑ0Σ
ΛΑΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
64
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Δ
ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Γ
Ε) ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΣΤ) Αρχαιολογικοί Χώροι Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΠΑΖΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Β
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΛΑΜΠΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
65
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Α) Μουσείο Κιλκίς
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΕΤΖΙΟΣ
Ε
ΟΡΦΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Α) Χώρος Ολύνθου Χαλκιδικής
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΒΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
Β) Μουσείο Πολυγύρου Χαλκιδικής
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Ν
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ) Περιοχή Ιερισσού
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ) Βυζαντινά Μνημεία Ν.Συλάττων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
66
Ε) Μνημεία Ουρανοπόλεως & Πύργος Προσφορίου
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΒΟΥΚΗΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
Ε
ΣΤ) Τεχνικό Γραφείο Αγ. Όρους Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε
ΝΟΥΚΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Ε
Ζ) Μετόχι Φλογητών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Α) Συλλογή και χώρος Δίου Πιερίας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΡΙΜΟΥΛΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΗΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΗΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΛΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΗΛΙΠΟΥΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΡΕΜΕΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΦΕΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΚΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Β
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
67
ΖΙΩΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Δ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Β
Β) Χώρος Πύνδας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΙΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
Γ) Κάστρο Πλαταμώνα
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΠΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
Α) Μουσείο και χώρος Πέλλης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΜΙΟΥΔΗ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΑΒΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΧΑΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Ε
Γ
68
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΒΟΥΛΚΟΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΣΤ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β
ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β
ΚΡΑΛΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Β
ΧΑΡΜΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΙΑΠΙΚΟΥΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Δ
Β) Χώρος Έδεσσας Λόγγος
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΟΥΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΟΥΜΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΛΟΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
Δ
Γ) Βυζαντινά Μνημεία Έδεσσας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
69
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Α)Χώρος Βεργίνας και Κτίριο Προστασίας Βασιλικών Τάφων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΕΙΚΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
ΣΤ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ε
ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
Β) Βυζαντινά Μνημεία Βέροιας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ) Συλλογή εικόνων Βέροιας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ) Βέροια Βυζαντινό Μουσείο
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΙΛΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
70
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΚΟΓΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ
Ε) Μουσείο Βέροιας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Β
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΣΤ) Χώρος Κυτίου – Λευκαδίων Ναούσης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΡΕΝΟΒΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Α) Μνημεία Σερρών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β
Β) Μουσείο Σερρών
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
Γ
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ
71
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Γ) Μουσείο και χώρος Αμφιπόλεως
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ++
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΓΚΑΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Γ
ΛΙΟΥΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β
ΜΠΑΡΑΝΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Δ
Δ) Παλαιοχριστιανική Αμφίπολη
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΛΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Α) Μουσείο και χώροι Περιοχής Δράμας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΡΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΙΩΓΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΦΑΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε
Β
Β
Β
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ
72
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ
Α) Μουσείο και χώροι Καβάλας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΕΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
Β) Μουσείο και χώρος Φιλίππων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Δ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΣΑΛΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ
Γ) Μουσείο και χώροι Θάσου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΑΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
73
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΞΑΝΘΙΩΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΡΑΦΑΗΛ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
Γ
ΤΣΙΠΟΥ
ΡΑΛΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γ
ΤΣΟΓΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
Δ) Χώρος Οισύμης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
Ε) Μνημεία Καβάλας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΡΒΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Α)Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρος Αβδήρων
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΟΠΟΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΑΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Β)Μνημεία Ν. Ξάνθης (έδρα Αναστασιούπολη Πολύστυλο)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
Α) Μουσείο και Μνημεία Κομοτηνής
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΡΙΖΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
74
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΟΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ
ΝΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
Δ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε
ΝΤΟΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
Β) Βυζαντινά Μνημεία Παπικού Όρους
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΕΜΠΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ
Α) Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία Διδυμότειχου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΚΟΓΚΟΒΑ
ΙΒΕΛΙΝΑ
ΓΚΟΓΚΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Β)Μουσείο και χώρος Σαμοθράκης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΛΗΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
75
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Χώροι Περιοχής Αλεξανδροπόλεως
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΙΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Δ) Χώροι Περιοχής Διδυμοτείχου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΕΣΚΕΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΚΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε) Μνημεία Φερρών
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΣΤ) Χώρος Μεσημβρίας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΛΙΜΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δ
ΚΕΡΙΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ
Α) Μουσείο και χώροι Πόλεως Μυτιλήνης
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
)
ΒΑΛΑΚΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
Γ
76
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΛΙΑΠΙΔΟΥ ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ
ΞΥΠΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Β
ΟΡΦΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΜΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΡΥΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
Β) Συλλογή και χώρος Ερεσσού Λέσβου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΞΕΒΑΝΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΛΟΓΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Ε
Γ) Χώρος Μηθύμνης Λέσβου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΜΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Δ) Χώρος Θέρμης Λέσβου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΙΑΣΣΩΤΕΛΛΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε) Μουσείο και χώρος Μυρίνης Λήμνου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
77
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΠΠΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΦΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΛΤΖΗ-ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΣΤΑΣΙΑΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΥΡΔΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Στ) Χώρος Ηφαιστίας Λήμνου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΠΕΖΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ζ)Χώρος Πολυόχνης Λήμνου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΑΛΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Η) Χώρος Μέσων Άντισσας,Πολιχνίτου Λέσβου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΖΟΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Θ) Μεσαιωνικό Φρούριο Μύρινας
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΤΣΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ι) Αρχοντικό Βαρελτσίδαινας Πέτρας Λέσβου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΣΑΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ια) Φρούριο Μήθυμνας
78
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΒΕΛΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Ε
ΙΒ) Βυζαντινά & Μεταβυζαντινά Μνημεία & Φρούριο Μυτιλήνης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΛΑΔΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
Α) Μουσείο και χώροι Πόλεως Χίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΙΦΙΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΙΤΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΣΤΕΙΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΙΡΙΔΟΥ
ΦΡΑΓΚΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΑΤΣΟΥΣΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Γ
ΣΤ
Ε
Δ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΥΤΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΚΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Γ
Β) χώρος Εμπορείου Χίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε
Γ) Βυζαντινό Μουσείο και Μνημεία Πόλεως Χίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΡΕΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Δ
79
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Δ) Εκθεσιακός Μουσειακός Χώρος-Κτίριο Ιουστινιάνι
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε) Νέα Μονή Χίου
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΡΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΘΕΩΣ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΔΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΑΠΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΟΥΣΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Δ
Γ
Γ
Δ
Γ
Δ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ –ΑΡΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΣΤ
80
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Γ. ΧΩΡΟΣ ΗΡΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΜΠΟΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ
ΦΩΤΙΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΣΤ. ΠΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΙΒΕΡΗΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΦΡΑΣΚΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Δ
Δ
Δ
Γ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΗΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΡΙΤΣΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
81
ΞΕΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΠΠΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Ε. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΝΟΥ –ΧΩΡΟΙ ΤΗΝΟΥ (ΚΙΟΝΙΑ) ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΝΑΡΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Ε
ΣΤ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Ζ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥ (ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
82
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ
ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Δ
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
Η. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΟΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΓΚΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ
Θ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΝΑΞΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΛΕΤΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
Ι. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΜΗΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΦΙΛΙΩ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΙΤΣΗ
ΦΛΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΨΑΘΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Δ
ΙΑ. ΧΩΡΟΙ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
83
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΙΒ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ-ΠΡΟΊΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΝΕΟ- ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ –ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΩΡΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΦΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΛΥΓΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΙΓΑΛΑ
ΑΓΑΠΗ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΙΓΑΛΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Γ
Γ
Γ
Ε
Γ
ΣΤ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΛΥΒΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΑΙΚΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΕΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΑΝΕΖΗ
ΖΑΜΠΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΙΓ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ε
84
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΦΥΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ε
ΙΔ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΙΕ. ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΗΛΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΖΑΜΠΕΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΙΣΤ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΟΙΛΕΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
ΙΖ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΙΗ) Μουσείο και Χώροι Κέας
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΟΡΦΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
Δ
ΙΘ) Συλλογή & Χώροι Σίφνου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ
ΚΑΡΑΒΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ
Κ) Χώροι Ανάφης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
85
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
Δ
ΚΑ) Μουσείο και Χώρος Σαγκρίου Νάξου
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
ΚΒ) Κύθνος (Βρυόκαστρο – Επισκοπή Αρχαιολογικοί Χώροι Κύθνου)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΑΣΑΛΟΥ
ΡΑΦΑΕΛΑ
ΡΑΦΑΗΛ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Δ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ
ΚΑΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
Δ
ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ
ΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
ΜΠΑΚΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ
ΠΕΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Δ
ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΤΟΥΜΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΦΩΤΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ
ΧΑΛΑΝΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
Γ
Β ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
86
ΔΙΑΚΑΚΗ
ΖΕΡΒΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
Γ. ΧΩΡΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΑΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΡΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΑΡΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΙΚΚΗΣ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΒΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Δ
ΣΤ
Ε. ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΣΤ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ ΚΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΟΥΛΙΣΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΜΑΓΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΝΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΙΑΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΨΩΜΑΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Β
ΣΤ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ε) Βυζαντινοί & Μεσαιωνικοί Χώροι, Μνημεία & Μουσείο Ρόδου
87
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Ε
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΙΚΕΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΠΑΘΟΥ (ΕΔΡΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΕΒΔΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε
ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑΣ (ΕΔΡΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΕΝΤΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Β. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
88
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
Γ. ΜΟΥΣΕΙΟΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΕΛΕΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ. ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ ΡΟΔΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΔΗΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΚΙΑΙΝΗ
ΕΛΕΟΥΣΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΣΤ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΣΑΡΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΛΕΟΥΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ
Ε
ΣΤ. ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΩ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Ι. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΜΗΣ ΣΑΛΑ ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΖΟΥΡΟΥΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
1.ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
89
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ
ΓΑΡΟΦΑΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Δ
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Β
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ
ΜΑΜΟΥΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Β
ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΛΙΒΡΟΥΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
Β. ΧΩΡΟΣ ΛΙΣΣΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΤΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΦΑΛΑΣΑΙΡΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε. ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Β
ΣΤ.ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (ΧΑΝΙΑ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
90
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Δ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
Γ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
Γ
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ
ΤΣΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ
ΦΥΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
Β.ΧΩΡΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
Γ. ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΜΙΧΑΗΛ
Γ
ΣΗΦΑΚΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΙΤΙΝΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ε. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
91
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΣΤ. ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Η. ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΟΥΣΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α) ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΑΜ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Β. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΝΩΣΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΕΝΔΡΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΙΡΑΔΩΡΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΚΑΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΦΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΞΥΠΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Γ
Γ
Ε
Γ
Γ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
92
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΨΙΚΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤ
Ε
ΣΤ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε
Γ. ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ. ΧΩΡΟΣ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ε. ΧΩΡΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Δ
Γ
Γ
Ε
Γ
Γ
Γ
Ε
Δ
Γ
Γ
Γ
ΣΤ. ΧΩΡΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
93
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΣΙΧΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Γ
Γ
Γ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Η. ΧΩΡΟΣ ΛΕΒΗΝΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Θ. ΧΩΡΟΣ ΜΑΤΑΛΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ι.ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΙΑ. ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε
ΙΓ. ΧΩΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
94
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ
ΙΔ. ΧΩΡΟΣ ΜΑΛΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ
ΙΕ. ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Ε
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Α. ΧΩΡΟΣ ΛΑΤΟΥΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΦΥΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Β. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΕΤΟΥΣΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ε
Γ
ΣΤ
Γ. ΧΩΡΟΣ ΓΟΥΡΝΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
95
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Δ. ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΙΠΕΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Ε. ΧΩΡΟΣ ΖΑΚΡΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Γ
Γ
ΣΤ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΤΡΙΧΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Ζ. ΧΩΡΟΣ ΙΤΑΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Η. ΧΩΡΟΙ ΜΟΧΛΟΙ ΚΑΙ ΨΕΙΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΑΚΚΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
Θ. ΧΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
96
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
Ι. ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΣ
ΒΕΝΙΑΜΑΚΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ
ΙΑ. ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΙΒ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
ΙΓ. ΚΑΣΤΡΟ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΕΙΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΛΩΝΤΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
Ε
Ε
Ε
ΙΔ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
ΙΕ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΡΙΤΣΑΣ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟΥ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
\ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΡΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Β
ΙΣΤ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ
97
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΤ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
( ΚΕ.ΛΕ.Σ.Σ)
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ε
Γ
Γ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε
Ε
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
98
ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΖΑΚΟΥ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γ
Δ
Δ
Γ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΓΚΑΓΚΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΣΟΓΛΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ
ΓΕΩΡΙΟΣ
Δ
ΘΩΜΑΣ
Δ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΤΗ
ΤΟΡΟΣΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΙΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΙΡΑΝ
Γ
Ε
Ε
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Δ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΘΝ.ΛΥΡ
ΣΚΗΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ
ΜΠΡΙΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ε
Ε
Ε
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ
ΚΥΡΟΥΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε
Ε
Ε
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
Λίνα Μενδώνη
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
99