ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ
Α Θεοδωροπούλου
Α.
Γαστρεντερολογικό τμήμα
«Βενιζέλειο – Πανάνειο» ΓΝ Ηρακλείου
.
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ
• Η συχνότερη μορφή μεσεντερίου ισχαιμίας (5060% ισχαιμικών επεισοδίων του ΓΕΣ)
• 1 / 1000 εισαγωγές
• Η επίπτωσή της υποεκτιμάται (λα
(λανθασμένη
θασμέ η
διάγνωση)
• Ηλικιωμένοι ασθενείς > 60
ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΣ - ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
• Είναι αποτέλεσμα ξαφνικής και παροδικής
πτώσης
ης της
ης αιματικής
μ
ής ρ
ροής
ής που ανεπαρκεί
ρ
να
καλύψει τις μεταβολικές ανάγκες
• Στην πλειοψηφία δεν αναγνωρίζεται ειδική
αποφρακτική βλάβη στην αγγειογραφία Æ μη
αποφρακτική
ή ισχαιμία
ί
Aetiology and subsets of mesenteric ischemia
A i l
Arterial
Chronic
Acute
“Angina
Angina
Abdominalis”
Occlusive
Embolization of
Mesenteric artery
Venous
Thrombosis of
Mesenteric arteryy
Mesenteric ischemia
Non-occlusive
ischemia
Thrombosis of
Mesenteric vein
A e tio lo g y a n d su b se ts o f m e se n te r ic is c h e m ia
A rte ria l
V enous
C h ro n ic
A c u te
O c c lu siv e
E m b o liz a tio n o f
M esen teric a rtery
“ A n g in a
A b d o m in a lis”
T h ro m b o sis o f
M esen teric a rtery
N o n -o c c lu siv e
isc h em ia
T h ro m b o sis o f
M esen teric v ein
M e se n te r ic isc h e m ia
Heart diseases
Aneurysms
Venous thrombosis
Atherosclerosis
Vasculitides
Tumors
Shock
Heart failure
Medications
Hypercoagulability
Abdominal inflammations
S
Surgery
or trauma
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΙΚ
Ο ρόλος της E.coli
E coli O157:H7 στην ισχαιμική κολίτιδα
• 27.3 % των ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα είχαν
θετική ανοσοϊστοχημεία για E.coli O157:H7
• Είναι πιθανή μια αιτιολογική σχέση του
μικροοργανισμού σε μερικές περιπτώσεις
ισχαιμικής κολίτιδας.
Su et al Am J Gastroenterol 1998
Ηλεκτροκαρδιογραφικές και ηχογραφικές διατ
διατ/χες
/χες
στην ισχαιμική κολίτιδα
• 33 ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα
• Αρρυθμία
Α
θ ί β
βρέθηκε
έθ
σε 8 ασθενείς
θ ί με Holter
H lt
• Εμβολογόνος εστία από την καρδιά βρέθηκε με
Echo σε 4 cases
(2 ενδοκαρδίτιδες)
• Σε 11 περιπτώσεις (33 %) υπήρχε ουσιώδης
καρδιακή αιτιολογία
Collet et al Dig Dis Sci 2000
Αεροπορικό ταξίδι και ισχαιμική κολίτιδα
• Είναι γνωστή η σχέση φλεβοθρόμβωσης και
αεροπορικού ταξιδιού
• Butcher et all (Gut 2002) ανακοίνωσαν
δύο περιπτώσεις ισχαιμικής κολίτιδας μετά
από αεροπορικό ταξίδι
• Ενισχύεται
Ενισχύε αι η υ
υπόθεση
όθεση του
ου πιθανού
ιθανού ρόλου
συγγενών και επίκτητων διαταραχών της
πήξης στην ισχαιμική κολίτιδα
Koutroubakis, Theodoropoulou et al Gut 2002
Υπερπηκτικές καταστάσεις & Ισχαιμική Κολίτιδα
• περιπτώσεις με γενετικά ελλείμματα κυρίως σε γυναίκες
που ελάμβαναν αντισυλληπτικά ή ορμονική
υποκατάσταση
• της πρωτείνης C Ludwig et al Dig Dis Sci 1998, Mann et al
•
•
•
•
•
Gastroenterol 1998
της πρωτείνης S Blanc et al Gastroenterol Clin Biol 1989
της αντιθρομβίνης III Knot et al Gastroenterology 1985
του FVL Yee et al Ann Intern Med 2000
της προθρομβίνης 20210G/A Barlian et al Dig Dis Sci 1999
aPL Cappell et al Am J Gastroenterol 1994
• Μικρές σειρές
• Μελέτη 24 ασθενών με ισχαιμική κολίτιδα: βρέθηκαν υπερπηκτικές
δια/χες σε 3 από τους 9 ασθενείς που εξετάστηκαν (aCL)
Arnott et al Eur J Gastroenterol Hepatol 1999
Συχνότητα
ό
θρομβοφιλικών
ώ παραμέτρων
έ
%
30
25
20
IC
DIV
HC
15
10
5
0
APL (a)
Pr C def
Pr S def
AT def
APCR (b)
a
P= 0.007
b P= 0.003
Koutroubakis,, Sfiridaki
Koutroubakis
Sfiridaki,, Theodoropoulou et al Gastroenterology 2001
Συγγενείς θρομβοφιλικοί παράγοντες
25
20
15
IC
C
DIV
HC
10
5
0
FVL (a)
P 20210 A
C677T MTHFR
(a) P=0.01
Low levels of protein Z in patients with ischemic stroke
Vasse et all Lancet 2001;357:9332001;357:933-4
Επίπεδα πρωτεΐνης Ζ στο πλάσμα ασθενών με ΙΚ και ΥΜ
3,0
P=0.001
Plas
sma prote
ein Z
2,5
2,0
1,5
1,0
,
0,5
0,0
colon ischemia
diverticulitis
healthy controls
Koutroubakis, Theodoropoulou et al Dig Dis Sci. 2003
Συχνότητα των γονοτύπων και αλληλίων των πολυμορφισμών σε νέους
ασθενείς με ισχαιμική κολίτιδα & μάρτυρες
Πολυμορφισμός
FV R506Q
506 RR
506 RQ
506 QQ
506Q συχν. αλληλίου
FV H1299R
1299 HH
1299 HR
1299 RR
1299R συχν. αλληλίου
IK
N=19
YM
N=52
3 (15.8)
10 (52.6)
6 (31.6)
0.579
P=0.006
21 (40.4)
25 (48.1)
6 (11.5)
0.356
44 (80.8)
10 (19.2)
0.096
HPA-1
a/a
a/b
b/b
b συχν.
συχν αλληλίου
12 (63.1)
6 (31.6)
1 (5.3)
0 211
0.211
38 (73.1)
13 (25.0)
1 (1.9)
0 144
0.144
12 (63.1)
5 (26.3)
2 (10.6)
0.237
26 (50.0)
23 (44.2)
3 (5.8)
0.279
IK
N=19
YM
N=52
15 (78.8)
2 (10.6)
2 (10.6)
(10 6)
0.157
P=0.005
50 (96.2)
2 (3.8)
0.019
16 (84.2)
3 (15.8)
0.079
Πολυμορφισμός
PAI-1
5G/5G
4G/5G
4G/4G
4G συχν. αλληλίου
PT G20210A
20210 GG
20210 GA
20210 AA
20210A συχν.
συχν αλληλίου
18 (94.7)
1 (5.3)
0 026
0.026
51 (98.1)
1 (1.9)
0 010
0.010
MTHFR
677 CC
677 CT
677 TT
χ αλληλίου
η
677T συχν.
Factor XIII
34 VV
34 VL
34 LL
34L συχν. αλληλίου
15 (78.8)
3 (15.8)
1 (5.3)
0.132
39 (75.0)
12 (23.1)
1 (1.9)
0.135
MTHFR
1298 AA
1298 AC
1298 CC
1298C συχν. αλληλίου
7 (36.8)
10 (52.6)
2 (10.6)
0.368
21 (40.4)
26 (50.0)
5 (9.6)
0.346
Fibrinogen β
-455 GG
-455 GA
-455 AA
-455A συχν. αλληλίου
15 (78.8)
4 (21.2)
0.105
34 (65.4)
17 (32.7)
1 (1.9)
0.183
ACE
I/I
I/D
D/D
D συχν. αλληλίου
3 (15.8)
10 (52.6)
6 (31.6)
0.526
10 (19.2)
29 (55.8)
13 (25.0)
0.529
Theodoropoulou et al Clin Gastroenterol Hepatol 2008
Συχνότητα των γονοτύπων και αλληλίων των
πολυμορφισμών σε ασθενείς & μάρτυρες
P : * = 0,005
* =0,006
0,006
ιμ
The venous system and the arterial supply of the colon
ε
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Tαξινόμηση κατά Brandt & Boley
Αναστρέψιμη ισχαιμική κολοπάθεια
50 %
Παροδική ΙΚ
Χρόνια ελκώδης ΙΚ
Ισχαιμική εντερική στένωση
20-25 %
2010--15 %
10
Εντερική
ρ ή γάγγραινα
γ γγρ
15 %
Κεραυνοβόλος καθολική ΙΚ
1%
Παράγοντες
ρ γ
ς δυσμενούς
μ
ς πρόγνωσης
ρ γ
ης
•
•
•
•
Ηλικία , αρτηριακή υπέρταση
Καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης
χειρουργείο στην αορτή,
αορτή περιφερική αρτηριοπάθεια
εντόπιση στο δεξιό κόλον
Barouk Gastroenterol Clin Biol 1999
999
Longo Dis Colon Rectum 1992
Medina Dis Colon Rectum. 2004
• Απουσία αιματοχεσίας, ταχυκαρδία, περιτοναισμός,
αναιμία,
μ , υπονατριαιμία,
ρ μ , στένωση
η
Añón R World J Gastroenterol
Gastroenterol.. 2006
Μεμονωμένη
Μ
έ προσβολή
β λή του δεξιού
δ ξ ύ κόλου
όλ
• 10% των ασθενών
• Ασθενείς με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση
• Ασθενείς σε καταπληξία
• Χειρότερη πρόγνωση
▫ 5πλάσια πιθανότητα χειρουργείου
▫ 2πλάσια θνησιμότητα
Sotiriadis Am J Gastroenterol.
Gastroenterol. 2000
Διάγνωση
Κλινικά κριτήρια
™
ήπιο-μέτριο κοιλιακό άλγος,
™
διάρροια, ή αιμορραγία κατώτερου πεπτικού
™
ήπια – μέτρια κοιλιακή ευαισθησία
Διαφορική
ή διάγνωση
ά
• Λοιμώδης κολίτις
• ΙΦΕΝ
• Εκκολπωματίτις
• Ακτινική εντερίτις
• Μονήρες έλκος
• Νεόπλασμα παχέος εντέρου
Βιοχημικοί δείκτες
• Μη ειδικοί δείκτες
δείκ ες
• Αύξηση
ξη η γ
γαλακτικού οξέος,
ξ ς, LDH,, CPK,, αμυλάσης
μ
ης
σε προχωρημένη ιστική βλάβη
• WBC>20,000 μL και μεταβολική οξέωση σε
εντερική γάγγραινα
Απλή
ή ακτινογραφία
ί κοιλίας
ί
• Μη ειδικά ευρήματα
•Δ
Διάταση
ά αση ή ελεύθερος αέρας σε προχωρημένη
ρο ρη ένη
ισχαιμία
• Thumbprinting
• Όταν υπάρχουν ακτινολογικά ευρήματα:
χειρότερη πρόγνωση
Αξονική τομογραφία
• Μη
Μ ειδικά
δ ά ευρήματα
ή
• Πάχυνση του εντερικού τοιχώματος
• Τμηματικό
μημ
pattern
p
• Ελεύθερος αέρας, αέρας στο εντερικό
τοίχωμα, αέρας στις μεσεντέριες φλέβες
Computer
p
tomography
g p y in colon ischemia
Computer tomography in colon ischemia
Ενδοσκοπικά κριτήρια ισχαιμικής κολίτιδας
• Ωχρότης βλεννογόνου
• Οίδημα βλεννογόνου & υποβλεννογόνια αιμορραγία
• Διάσπαρτα μεγάλα επιφανειακά έλκη
• Ερυθροιώδης εμφάνιση του βλεννογόνου
• Βαθέα έλκη
• Τμηματική κατανομή με απότομη διακοπή
Ενδοσκοπικά στάδια ισχαιμικής κολίτιδας
• οξύ: πετέχειες, ωχρότης, υπεραιμία, νέκρωση
• υποξύ:
ξύ εξελκώσεις
ξ λ ώ
και εξίδρωμα
ξίδ
• χρόνιο:
ό
στένωση,
έ
εξαφάνιση
ξ ά
κολικών
λ ώ
κυψελών
κυψελών,
κοκκίωση του βλεννογόνου
Brandt LJ Am J Gastroenterol 1992
Ενδοσκοπική εμφάνιση ισχαιμικής
κολιτιδας
Ενδοσκοπική εμφάνιση ισχαιμικής κολιτιδας
Ενδοσκοπική εμφάνιση ισχαιμικής
κολιτιδας
Ενδοσκοπική
Ε δ
ή εμφάνιση
ά
ισχαιμικής
ή
κολιτιδας
Ενδοσκοπική εμφάνιση ισχαιμικής
κολιτιδας
ΙΙστολογικά
λ
ά κριτήρια
ή
ισχαιμικής
ή κολίτιδας
λί δ
• Απώλεια του επιθηλίου,
επιθηλίου
• Οίδημα του βλεννογόνου και βλεννογόνιου
μυικού
ύ χιτώνα,
ώ
• Ενδαγγειακή θρόμβωση & διατεταμένα
τριχοειδή,
• Υποβλεννογόνια
β
γ
αιμοσιδήρωση
μ
ήρ η και
• Παρουσία ίνωσης στις βαθύτερες στιβάδες
Pathologic
h l
ffeatures off ischemic
h
colitis
l
Β
Βαριούχος
ύ
υποκλυσμός
λ
ό
• Τμηματικές και παροδικές διαταραχές
• Thumbprinting
• Γραμμοειδή
ρ μμ
ή έλκη
η
• Έκκεντρη παραμόρφωση, sacculation
• Πρότυπο οξείας ελκώδους κολίτιδος
Αγγειογραφία
• Δεν βοηθά
• Χρήσιμη όταν υπάρχει υποψία οξείας
μεσεντερίου ισχαιμία ή μόνο σε προσβολή του
ξ
τμήματος
μήμ
ς του παχέος
χ ς εντέρου
ρ
δεξιού
Υπερηχογραφία
• Εντόπιση,
Εντόπιση μήκος της βλάβης
• ΔΔ ισχαιμικής
ισχαιμικής- φλεγμονώδους πάχυνσης
τοιχώματος (έγχρωμο Doppler)
Πειραματικές μέθοδοι
• Ενδοαυλική
δ
λ ή laser
l
Doppler
l ροομετρία
ί
• Ενδοαυλική
Ενδοαυλ κή παλμική
αλ κή οξυ
οξυμετρία
ε ρία
• Τονομετρία του ενδοαυλικού PCO2
• Μέτρηση
ρη η της
ης serum intestinal fattyy acid-binding
g
protein (I-FAB)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Εξαρτάται από τη βαρύτητα
• Σε ήπιες μορφές
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Γενικά υποστηρικτικά μέτρα
Bowel rest
Iv υγρά
Διακοπή εμπλεκομένων φαρμάκων
ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ
OXI ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Πειραματικές μελέτες
• Ουσίες όπως η παπαβερίνη,
παπαβερίνη
ισοπροτερενόλη,βραδυκινίνη, ισταμίνη,
σεροτονίνη αδενοσίνη
σεροτονίνη,
αδενοσίνη, αγγειοδιασταλτικό
εντερικό πολυπεπτίδιο και γλυκαγόνη
προκαλούν αγγειοδιαστολή και βελτιώνουν την
τοπική αιματική παροχή και την ιστική
οξυγόνωση
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Χειρουργείο
Χ
ί ((20%)
%) – θνητότητα
θ
ό
60%
6 %
• Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας (οξεία φάση):
• Κλινική επιδείνωση παρά τη συντηρητική
θεραπεία
▫
▫
▫
▫
Σήψη, πυρετός, λευκοκυττάρωση,
περιτοναικός ερεθισμός,
ερεθισμός
ελεύθερος αέρας ακτινολογικά,
γάγγραινα ενδοσκοπικά
▫ πόνος,
ς, διάρροια
ρρ
& αιμορραγία,
μ ρρ γ , p
protein loosing
g
enteropathy > 2 εβδομάδας,
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας (χρόνια
φ η)
φάση):
• Χρόνια τμηματική κολίτιδα (συμπτωματική)
•
•
•
Επιμένον πόνος,
αιμορραγία,
υποτροπιάζοντα επεισόδια σήψης
• Στένωση (συμπτωματική)
• Επεισόδια ειλεού
• Υποψία κακοήθειας
Διεγχειρητικές τεχνικές επιβιωσιμότητας
• Doppler υπερηχογραφία,
υπερηχογραφία
• διεγχειρητική κολονοσκόπηση,
• ψηλάφηση αντιμεσεντερικής επιφάνειας του
ορογόνου,
• φωτοπληθυσμογραφία,
φ ο ληθ σ ογραφία
• παλμική οξυμετρία,
• διεντερικός
δ
ό κορεσμός
ό οξυγόνου
ξ ό
• iv φλουροσκείνη
Συμπεράσματα
• Η αιτιολογία της ισχαιμικής κολίτιδας είναι
πολυπαραγοντική
• Υπερπηκτικές διαταραχές (APL, FVL και
ανεπάρκεια πρωτείνης Z) πιθανώς να παίζουν
ρόλο
• Δεν υπάρχει απλή, ειδική εξέταση
• Η διάγνωση βασίζεται στο συνδυασμό
κλινικών, ενδοσκοπικών και ιστολογικών
κριτηρίων
ρ ηρ
• Η θεραπεία και η έκβαση εξαρτάται από τη
σοβαρότητα
• Αυτόματη
Α ό
υποστροφή
ή στην πλειονότητα
λ
ό
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ