Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα πλήρη κείμενα των

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2012.01.18 17:08:24
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
43847
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3042
30 Δεκεμβρίου 2011
Τροποποίηση της αριθ. 2/4242/0025/1.3.2006 (ΦΕΚ
Β΄300) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια
κίνησης που θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις, όπως ισχύει. ............ 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ρύθμιση ειδικότερων λεπτομερειακών και τεχνικών
θεμάτων, που προκύπτουν από την κατάργηση
της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) και την συγχώνευ−
ση της με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» ..........................................
Ανάληψη προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυ−
μάτων από το Ελληνικό Δημόσιο. ...................................
Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες......................
Τροποποίηση της αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ
Β΄ 1559/5.8.2008) απόφασης παροχής εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για
τη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης και
λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις
και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό
της 8ης Ιουνίου 2008, όπως ισχύει. ................................
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011
(ΦΕΚ Β΄ 578) απόφασης του Υφυπουργού Οικο−
νομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελλη−
νικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν
σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές
οργανώσεις της χώρας για αγορά ή παραλα−
βή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινι−
κής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της υπ’
αριθ. 2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄
2155/2.10.2010).....................................................................................
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που θα χορηγηθούν σε βοοτρόφους, φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας
που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέ−
χουσας οικονομικής κρίσης. .................................................
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 579) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης
που θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επιχει−
ρήσεις−εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών κάτω
του ποσού του € 1.000.000,00, όπως ισχύει. ............
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1
2
3
Αριθμ. Δ6Α 1172127ΕΞ2011
(1)
Ρύθμιση ειδικότερων λεπτομερειακών και τεχνικών θε−
μάτων, που προκύπτουν από την κατάργηση της Σχο−
λής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οι−
κονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) και την συγχώνευση της με το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη−
σης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4
5
6
7
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3γ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 (Α΄/206)
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών
και φορέων του δημοσίου τομέα».
β) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγ−
χου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις
(Α΄/247), όπως ισχύουν σήμερα και αφορούν στις υπο−
χρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
περί υποβολής του οικονομικού απολογισμού και ισο−
λογισμού τους, βάσει των σχετικών εγκρίσεων του προ−
ϋπολογισμού τους.
γ) Τις διατάξεις του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013 (Α΄/267), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 (Α΄/53).
δ) Του π.δ. 284/88 (Α΄/128), «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του π.δ. 185/2009 (Α΄/213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009
(A΄/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων».
43848
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στ) Της υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.
2. Το αριθμ. 7636/27−7−2011 έγγραφο του Γενικού Γραμ−
ματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το αριθμ. ΓΡ.Γ.Γ.ΦΤ.0006900ΕΞ2011/23−8−2011 έγγρα−
φο του Διευθυντή του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεμάτων.
4. Την ανάγκη ρύθμισης ειδικών θεμάτων, που προ−
κύπτουν από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου «Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων
Υπουργείου Οικονομικών» και τη συγχώνευση του με
το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου « Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Ρυθμίζουμε τα ειδικότερα θέματα, που προκύπτουν
από την κατάργηση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) και τη
συγχώνευση της με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί−
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ως εξής:
1. Οι υπηρεσίες της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονομικών συντάσσουν και υποβάλ−
λουν τον οικονομικό απολογισμό οικονομικής χρήσης
2011 και παρελθόντων ετών, αν υφίσταται ανάλογη
υποχρέωση, του καταργούμενου Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις
διαδικασίες που ίσχυαν για αυτό.
2. Οι υπηρεσίες της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλή−
λων του Υπουργείου Οικονομικών υποβάλλουν προς
τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης δήλωση
ολοκλήρωσης των πράξεων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων του ΕΣΠΑ, για τις οποίες ήταν Δικαιούχος το
καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, των
εν λόγω πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
περί των υποχρεώσεων των Δικαιούχων Πράξεων του
ΕΣΠΑ. Τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ΣΑΕ 051 με υπό−
λογο διαχειριστή τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στη ΣΑΕ
015 με υπόλογο διαχειριστή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
3. Το προσωπικό που υπηρετούσε στη Σχολής Επι−
μόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και
είχε αρμοδιότητα για τα θέματα που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 της παρούσας υποχρεούται στην
ολοκλήρωση και υποβολή των προβλεπομένων στις ως
άνω παραγράφους, μέχρι 31−12−2011.
4. Τα αρχεία της, μετά από τη διαδικασία απογραφής
τους και παράδοσης − παραλαβής τους από τις υπη−
ρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, παραμένουν στους χώρους που είχαν
διατεθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας της Σχολής Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από τη
διαδικασία απογραφής του και παράδοσης − παραλαβής
του από τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, είναι δυνατό να παραμείνει
στους χώρους που είχαν διατεθεί από τη Γενική Γραμμα−
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικο−
νομικών, για τις ανάγκες υποστήριξης των ειδικών προ−
γραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου
Οικονομικών, τα οποία θα υλοποιούνται εφεξής από το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
6. Εξοπλισμός ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων, που είχε διατεθεί προς
χρήση στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, είναι δυνατό να διατεθεί προς χρήση
στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη−
σης, για τις ανάγκες των επιμορφωτικών προγραμμάτων
του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
7. Προσωπικό που υπηρετούσε στη Σχολή Επιμόρφω−
σης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και υπηρε−
τεί σήμερα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά−
των, είναι δυνατόν να απασχοληθεί αποκλειστικά για τις
ανάγκες υποστήριξης των ειδικών προγραμμάτων επι−
μόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομικών
και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημά−
των, τα οποία θα υλοποιούνται εφεξής από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
8. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,
δύναται να παρέχει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί−
κησης και Αυτοδιοίκησης προς χρήση χώρους διδασκα−
λίας και γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες
των επιμορφωτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων του
Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ.2/98515/0025
Ανάληψη προνομιούχων μετοχών πιστωτικών
ιδρυμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο.
(2)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2005).
β) Του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, «Ενίσχυση της ρευ−
στότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επι−
πτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/τ. Α΄/2008), όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης»
(ΦΕΚ 2471/τ. Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με την με αριθμ. 21861/1259 Β΄/30.4.2009 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 825/
Β΄ 2009).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Την με αριθμ. 29264/Β 1377/1.7.2011 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος
Ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρ−
κειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 1588/τ. Β΄/2011).
4. Τα αιτήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
και της Τράπεζας Πειραιώς περί περαιτέρω συμμετο−
χής στο μέτρο του άρθρου 1 του ν. 3723/2008, καθώς
και τις εισηγήσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ−
λάδος περί συμπληρωματικής κατανομής στο πλαίσιο
του μέτρου του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, ποσού € 1
δισ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ποσού
380 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως αυτές
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α
1.
2.
Αρ. πρωτ. Εισήγηση
Διοικητή Τράπεζας
της Ελλάδος
Πιστωτικό Ίδρυμα
Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος
Τράπεζα Πειραιώς
239/25.11.2011
244/14.12.2011
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τους όρους
έκδοσης των ομολόγων και θα βαρύνει τις πιστώσεις
εξυπηρέτησης του χρέους του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών, ετών 2012 έως 2014, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο
των νέων προνομιούχων μετοχών, που θα εκδώσουν η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς
στο πλαίσιο του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, κατά αριθμό
και αξία νια κάθε πιστωτικό ίδρυμα και μέχρι του ποσού
που αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ονομαστική
Αξία
εκάστης
μετοχής
(σε €)
Συνολική Αξία
Αναληφθεισών
προνομιούχων
μετοχών (σε €)
200.000.000
5,00
1.000.000.000,00
1.266.666.666
0,30
379.999.999,80
Αριθμός
Πιστωτικό αναληφθεισών
Α/Α
Ίδρυμα
προνομιούχων
μετοχών
1
2
Εθνική
Τράπεζα
της
Ελλάδος
Τράπεζα
Πειραιώς
ΣΥΝΟΛΟ:
1.379.999.999,80
Η κάλυψη της αξίας των ανωτέρω προνομιούχων μετο−
χών θα γίνει με την εισφορά στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύ−
ματα ίσης αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με
έκδοση συμπληρωματικής σειράς ομολόγων της έκδοσης
που αποφασίστηκε με την υπ’ αρ. 2/35006/0023Α/14.5.2009
(ΦΕΚ 1034/Β΄/1.6.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών, οι ακριβείς όροι των οποίων θα
καθοριστούν με νεότερη απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
43849
Αριθμ. ΠΟΛ. 1249
(3)
Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ
213Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει
τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες ..... «Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύο−
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να κα−
θορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο
απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού
αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να
μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».
4. Την Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ. 1055/2.3.2001
(ΦΕΚ 215 Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της πε−
ριοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με ηλεκτρονικά μέσα».
5. Την Α.Υ.Ο 1178/7.12.2010 «εγγραφή νέων χρηστών
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
6. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή
μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.
7. Τα πολλά αιτήματα περί παράτασης του χρόνου
εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet, που
υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και του φόρτου ερ−
γασιών στις Δ.Ο.Υ.
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των
χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγ−
γεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου
TAXISnet, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και
την 30η Ιουνίου 2012.
Συνεπώς, οι κωδικοί των χρηστών του TaxisNet που
αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλε−
κτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα
μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
Αριθμ. 2/49741/0025
(4)
Τροποποίηση της αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β΄
1559/5.8.2008) απόφασης παροχής εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για τη χο−
ρήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης και λοιπές
πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγ−
γελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοα−
καρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008, όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως
το άρθρο 1.
43850
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
3. Την αριθ. 5322/Α32/8.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1336) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευ−
κολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από το σεισμό της 8.6.2008 σε περιοχές των Νομών
Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας».
4. Την αριθ. 31221/Β.1513/8.7.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Δάνεια για
κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις
σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το
σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 3506/Β.214/23.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 152) όμοια.
5. Την αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1559) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τρά−
πεζες για τη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης
και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις
και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αι−
τωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της
8ης Ιουνίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
2/5626/0025/2.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1559) όμοια.
6. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C 155/02).
7. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/95 (Συνεδρίαση αριθ. 59/22.12.2011)
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη για
την τροποποίηση της αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β΄
1559/5.8.2008) απόφασης παροχής εγγύησης του Ελληνι−
κού Δημοσίου προς τις τράπεζες για τη χορήγηση δανεί−
ων για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκο−
λύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών
Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν
από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, όπως ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε περίπτωση κατάπτωσης
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ύψος της οποίας
δε δύναται να προσδιοριστεί και βαρύνει τον προϋπολογι−
σμό του Ειδικού Φορέα 23−200−ΚΑΕ 6421, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β΄
1559/5.8.2008) απόφασης παροχής εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου προς τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων
για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις
σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το
σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, όπως ισχύει, ως εξής:
1. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της πρώτης παραγρά−
φου του Κεφαλαίου Α. αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μιας νέας
αυτοτελούς δανειακής σύμβασης επταετούς διάρκει−
ας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος τεσσάρων
ετών και θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκο−
χρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα
της εκταμίευσης ως την 31.12.2012. Η πρώτη δόση θα κα−
ταβληθεί την 30.6.2013 και η τελευταία την 31.12.2015».
2. Το τρίτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του
Κεφαλαίου Α. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων της περιό−
δου χάριτος που αφορούν στο χρονικό διάστημα μέχρι
31.12.2010 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010, ενώ οι μη
επιδοτούμενοι τόκοι της περιόδου χάριτος που αφο−
ρούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2012
δεν κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους βαρύνει
αποκλειστικά τις επιχειρήσεις».
3. Η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου Β. αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:
«Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν μέσω μιας νέας
αυτοτελούς δανειακής σύμβασης επταετούς διάρκει−
ας, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος τεσσάρων
ετών, και θα εξοφλούνται σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκο−
χρεολυτικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα
της εκταμίευσης έως την 31.12.2012. Η πρώτη δόση θα κα−
ταβληθεί την 30.6.2013 και η τελευταία την 31.12.2015».
4. Το τρίτο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του Κε−
φαλαίου Β. αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων της περιό−
δου χάριτος που αφορούν στο χρονικό διάστημα μέχρι
31.12.2010 κεφαλαιοποιούνται την 31.12.2010, ενώ οι μη
επιδοτούμενοι τόκοι της περιόδου χάριτος που αφο−
ρούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2011 έως 31.12.2012
δεν κεφαλαιοποιούνται και η καταβολή τους βαρύνει
αποκλειστικά τις επιχειρήσεις».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 2/52815/
0025/4.8.2008 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 2/90986/0025
(5)
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ Β΄
578) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για την
παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δά−
νεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτι−
κές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή
παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοι−
νικής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2155/2.10.2010).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως
το άρθρο 1.
2. Την αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
3. Την αριθ. 2/65089/0025/2.10.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2155) απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν
σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώ−
σεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής
παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2009−2010».
4. Την αριθ. 5910/Β.2091/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση πιστωτικών
διευκολύνσεων για αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής
παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011».
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την αριθ. 59099/Β.2090/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της
αριθ. 45955/Β.2161/17.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2104) απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Την αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 578)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που
θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οι−
νοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή πα−
ραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινι−
κής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2155/2.10.2010)».
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 58/22.12.2011),
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποί−
ηση της αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 578)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για την παρο−
χή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια
που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές
οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας για αγορά ή πα−
ραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινι−
κής περιόδου 2010−2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2155/2.10.2010).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε περίπτωση κατά−
πτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ύψος
της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί και βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 23−200−ΚΑΕ 6421,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. οικ. 2/23249/0025/15.3.2011 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χο−
ρηγηθούν σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές
οργανώσεις της χώρας για αγορά ή παραλαβή της στα−
φυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2010−
2011 και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2/65089/0025/2.10.2010
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
(ΦΕΚ Β΄ 2155/2.10.2010), ως εξής:
Το Κεφάλαιο Β) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31.12.2011 δύναται
να καταβληθεί στις 31.12.2012, με αντίστοιχη επιμήκυνση
της συνολικής διάρκειας του δανείου μέχρι την 31.12.2014.
Οι συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρή−
σεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάζεις της αριθ.2/6
5089/0025/2.10.2009 υπουργικής απόφασης κι επιθυμούν
να αναστείλουν την καταβολή της πρώτης δόσης, κατά
τα ανωτέρω, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση
προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 29.2.2012».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθ.
2/65089/0025/2.10.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
43851
Αριθμ. 2/76236/0025
(6)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δά−
νεια που θα χορηγηθούν σε βοοτρόφους, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Ελ−
λάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχε−
ται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οι−
κονομικής κρίσης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.07.1995),
και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β 2792/8.12.2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/155/02).
4. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής − Προσωρινό πλαί−
σιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης
με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης (2011/C 6/05).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 62/22.12.2011),
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Υπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγη−
θούν σε βοοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης
ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω
της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αποφασίζουμε:
1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε
ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα
πιστωτικά ιδρύματα σε βοοτρόφους, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα όλων των εταιρικών μορφών και μεγεθών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας των οποίων η εκ−
μετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική
επικράτεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του Ν. 2322/1995, εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που
διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας
οικονομικής κρίσης. Η εγγύηση δεν μπορεί να χορη−
γηθεί σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσχέρειες, ώστε να χαρακτηρίζονται προβληματικές
κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμ−
μών για ης προβληματικές επιχειρήσεις. Το σύνολο των
χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
€35.000.000,00.
2) Το συνολικό ποσό δανείου ανά δικαιούχο προσδιο−
ρίζεται από τον αριθμό των ζώων έκαστου δικαιούχου
προς € 185 ανά ζώο γαλακτοπαραγωγής και προς € 50
ανά ζώο κρεοπαραγωγής. Ο ακριβής αριθμός των ζώων
καθορίζεται από Πιστοποιητικό−Βεβαίωση της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου της οποίας υπά−
γεται έκαστη εκμετάλλευση.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά
ιδρύματα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού−
σας και μέχρι την 30.3.2012.
43852
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στις
ρυθμίσεις της παρούσας πρέπει, μαζί με τη σχετική αί−
τηση τους, να συνυποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το
φορέα της εκμετάλλευσης το ειδικό έντυπο−αίτηση του
Γ.Λ.Κ., το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Γ.Λ.Κ. (www.minfin.gr).
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και όλων των τυχόν
μεταβολών από την οικεία Δ.Ο.Υ.
3. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου από το οποίο να προ−
κύπτει η ημερομηνία εγγραφής και το οικείο τμήμα.
4. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τε−
λευταίας τριετίας.
5. Πιστοποιητικό−Βεβαίωση της οικείας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για
τον αριθμό των ζώων εκάστης εκμετάλλευσης, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των εγγραφών στα μητρώα
αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
6. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο
αιτών δεν έχει κάνει έναρξη ή ολοκλήρωση των δια−
δικασιών υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3588/2007,
όπως ισχύει.
Τα πιστωτικά ιδρύματα σε κεντρικό επίπεδο, πριν την
εκταμίευση του ποσού του δανείου, υποχρεούνται να
αποστέλλουν στην 25η Δ/νση Γ.Λ.Κ. − Τμήμα Δ΄ συγκε−
ντρωτικές καταστάσεις σε δεκαήμερη βάση για την
τελική έγκριση αυτών από την Δ25 − Γ.Λ.Κ. − Τμήμα Δ΄.
Σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση πρέπει υποχρεωτικά
να αναφέρονται:
1. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ εκάστου
δανειολήπτη και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της
αιτήσεως αυτού.
2. Ο ακριβής αριθμός των ζώων εκάστης εκμετάλλευ−
σης, όπως αυτός προκύπτει βάσει πρόσφατης βεβαίω−
σης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής στη δικαιοδοσία ελέγχου
της οποίας υπάγεται η εκμετάλλευση. Κάθε Πιστωτι−
κό Ίδρυμα οφείλει να διασταυρώσει την ορθότητα των
στοιχείων αυτών με την τηρούμενη Βάση Δεδομένων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή με τα στοιχεία που τηρούνται στη
Βάση Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
στα μητρώα αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
3) Τα ανωτέρω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτο−
τελούς δανειακής σύμβασης, έχουν τριετή διάρκεια από
την ημερομηνία χορήγησης τους μέχρι την 30.6.2015
και η εξόφληση τους πραγματοποιείται σε ισόποσες
εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα
την 31.12.2012 και τελευταία την 30.6.2015.
Ως επιτόκιο ορίζεται το ισχύον επιτόκιο της αγοράς
για την ίδια κατηγορία δανειοδότησης.
Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου,
λόγω της παρεχόμενης εγγύησης, καταβάλλεται σε
ετήσια βάση προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 1% επί
του ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου του δανείου.
Επιπλέον, λαμβάνεται η προσωπική εγγύηση του φορέα
της εκμετάλλευσης ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις.
4) Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλή−
σουν δύο (2) συνεχόμενες χρεολυτικές δόσεις, ολόκλη−
ρο το ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν,
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την είσπρα−
ξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των
ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο
δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια δια−
σφάλισης των απαιτήσεων τους και κατ’ επέκταση αυ−
τών του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή. Τα πιστωτικά
ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο,
μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευ−
στοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλουν τα δικαιο−
λογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006
(ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών.
4) Οι δανείστριες τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους −Δ25− Τμήμα Δ΄:
1. Εντός μηνός από τη σύναψη κάθε νέου δανείου,
κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα κάτωθι
στοιχεία:
1. Κωδικός τράπεζας
2. Αριθμός λογαριασμού
3. Υποκατάστημα
4. Επωνυμία δανειολήπτη
5. Α.Φ.Μ δανειολήπτη
6. Δ.Ο.Υ. Κωδικός
7. Δ.Ο.Υ. Όνομα
8. Αρχική υπουργική απόφαση
9. Ημερομηνία αρχικής υπουργικής απόφασης
10. Τροποποιητική υπουργική απόφαση
11. Ημερομηνία τροποποιητικής υπουργικής απόφα−
σης
12. Απόφαση εγγύησης
13. Ημερομηνία απόφασης
14. Αριθμός σύμβασης
15. Ημερομηνία σύμβασης
16. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
17. Ημερομηνία εκταμίευσης
18. Ποσό εκταμίευσης
20. Διάρκεια δανείου
21. Είδος εμπράγματης εξασφάλισης
2. Κάθε τρίμηνο, σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση
στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα
των εν λόγω δανείων.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στο πλαίσιο
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφα−
λαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 −
Τμήμα Δ΄).
Για το μέτρο στήριξης που προβλέπεται στην παρούσα
απόφαση τηρούνται λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον
τρία (3) έτη και θα υποβληθεί εκ μέρους των ελληνικών
αρχών λεπτομερής έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή στο τέλος της διάρκειας του καθεστώτος.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων
ευρώ (€ 28.000.000,00), πλέον τόκων και βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 23−200−ΚΑΕ 6421..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
43853
Αριθμ. 2/87432/0025
(7)
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 579) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγγύησης
του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που
θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκ−
μεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού
του € 1.000.000,00, όπως ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ. οικ.
22213/0025/19.4.2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143) και ιδίως
το άρθρο 1.
2. Την αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) (απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
3. Την αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579) από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύη−
σης του Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγη−
θούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις
με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του € 1.000.000,00»,
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/44411/0025/8.8.2006
(ΦΕΚ Β΄ 1320), 2/47987/0025/1.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 806) και
2/9635/0025/4.5.2010 (ΦΕΚ Β΄ 691) όμοιες.
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 61/22.12.2011),
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση
της αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579) απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με
την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις πτηνοτρο−
φικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών
κάτω του ποσού του € 1.000.000,00, όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε περίπτωση κατά−
πτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ύψος
της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί και βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 23−200−ΚΑΕ 6421,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ
Β΄ 579) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελλη−
νικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγη−
θούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις
με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του € 1.000.000,00,
όπως ισχύει, ως εξής:
Η πρώτη προϋπόθεση παροχής της εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια εκάστου δανείου ορίζεται ενδεκαετής,
εξοφλούμενου σε πέντε ετήσιες τοκοχρεολυτικές
δόσεις και με περίοδο χάριτος έξι ετών (από πέντε
έτη). Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που αφορούν στο
χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2009 κεφαλαιοποιούνται
την 31.12.2009, ενώ οι τόκοι που αφορούν στο χρονικό
διάστημα από 1.1.2010 έως 31.12.2012 δεν κεφαλαιοποι−
ούνται και η καταβολή τους βαρύνει αποκλειστικά τις
επιχειρήσεις».
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
F
Αριθμ. 2/86528/0025
(8)
Τροποποίηση της αριθ. 2/4242/0025/1.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών σχετικά με την παροχή της εγγύησης του
Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα
χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμε−
ταλλεύσεις, όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως
το άρθρο 1.
2. Την αριθ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Ανα−
πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη
και Παντελή Οικονόμου».
3. Την αριθ. 2/4242/0025/1.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300) απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης
του Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν
στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις», όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. 2/45731/0025/8.8.2006
(ΦΕΚ Β 1202), 2/47985/0025/22.12.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2629) και
2/5016/0025/4.5.2010 (ΦΕΚ Β΄ 691) όμοιες.
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. σης κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2008/C155/02).
5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 60/22.12.2011),
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποί−
ηση της αριθ. 2/4242/0025/1.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν
στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις, όπως
ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε περίπτωση κατά−
πτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ύψος
της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί και βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 23−200−ΚΑΕ 6421,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 2/4242/0025/1.3.2006 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά
με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις πτη−
νοτροφικές επιχειρήσεις−εκμεταλλεύσεις, όπως ισχύει,
ως εξής:
Η πρώτη προϋπόθεση παροχής της εγγύησης του Ελ−
ληνικού Δημοσίου αντικαθίσταται ως εξής:
43854
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Η διάρκεια εκάστου δανείου ορίζεται δεκατριών
ετών, εξοφλούμενου σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές
δόσεις και με περίοδο χάριτος έξι ετών (από πέντε
έτη). Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που αφορούν στο
χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2009 κεφαλαιοποιούνται
την 31.12.2009, ενώ οι τόκοι που αφορούν στο χρονικό
διάστημα από 1.1.2010 έως 31.12.2012 δεν κεφαλαιοποι−
ούνται και η καταβολής τους βαρύνει αποκλειστικά τις
επιχειρήσεις».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθ.
2/4242/0025/1.3.2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02030423012110008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004