ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.11.20 19:09:22
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
36693
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3120
20 Νοεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγω−
γής της ηλεκτρικής ενέργειας. ..........................................
1
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των
Δήμων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε.
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας – Θράκης. ..................................................................................... 2
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων
για το Νομό Τρικάλων. .............................................................. 3
Διορισμός Ληξιάρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια
Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοα−
καρνανίας. ............................................................................................ 4
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014
Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής
και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.
(1)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/18−8−2011 (ΦΕΚ 179/Α/
22−8−2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλε−
κτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή
και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις», άρθρα 1−2 και 94−144.
2. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου «περί
θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 648/2005 του
Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 76 περί απλουστευ−
μένων διαδικασιών.
3. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνει−
ακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής
«για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου
περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα»,
όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ.
1192/2008, και (ΕΚ) αριθμ. 430/2010 και ιδιαίτερα τα άρ−
θρα 253, 253α, 253β, 253γ, 253δ, 253ε, 253στ, 253ζ, 260,
261, 262, 263, 264, 266, 279, 282, 283, 285, 285α, 285β, 286,
287, 289 καθώς και το Παράρτημα 30Α.
4. Τις υπ’ αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 2011/5−10−2011 «Όροι
και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία
απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτε−
λωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο» και
Δ19Α 5030435 ΕΞ 2012/23−7−2012 «Όροι και προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης
διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο
από τον εξαγωγέα τόπο» ΑΥΟ.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3, 33 παρ. 2 και
34 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001 (ΦΕΚ
265/Α/22−11−2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α/9−3−1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7−11−2000)
«Κώδικας ΦΠΑ» και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4, 10, 17,
20, 21, 23, 24, 59 και 60.
8. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 [ΦΕΚ
Β΄130 και 372] όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α
1196756 ΕΞ2013/23−12−2013 [ΦΕΚ 3317Β΄/27−12−2013] από−
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμμα−
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαίτερα τα σημεία 41, 42,
65 και 76 του άρθρου 2 αυτής.
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
Α. Η απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής και εξα−
γωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρεται με
δίκτυα αγωγών μέσω κόμβων με τρίτες χώρες ή χώρες
ΕΖΕΣ.
Β. Η διαδικασία για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρ−
χεται/εξέρχεται προς/από τη χώρα μας από κόμβους
(διασυνδέσεις) με άλλα κράτη−μέλη της Ε.Ε..
36694
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Γ. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εισαγωγή
και εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, την παρακο−
λούθηση των απλουστευμένων διαδικασιών, τον έλεγχο
εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων και τους εκ
των υστέρων ελέγχους.
Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας
1. Η διαδικασία υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας
απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα θέσης
σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και εξαγωγής
της ηλεκτρικής ενέργειας, διέπεται από τoυς όρους
και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας απλουστευμένων
διαδικασιών όπως ρυθμίζονται από τις σχετικές υπουρ−
γικές αποφάσεις, όπως ισχύουν.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας
χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εισαγωγής/εξαγω−
γής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα και
πραγματοποιεί εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργει−
ας, καθώς επίσης και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των
εν λόγω προσώπων.
− Στην περίπτωση τελωνειακού αντιπροσώπου (είτε
άμεσου, είτε έμμεσου) που υποβάλλει αίτηση για χο−
ρήγηση άδειας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει
για εισαγωγές/εξαγωγές πελατών του, η άδεια αυτή
εκδίδεται στο όνομά του. Η διαδικασία αξιολόγησης
του συνόλου των κριτηρίων εφαρμόζεται μόνο για τον
τελωνειακό αντιπρόσωπο ενώ για τα εκπροσωπούμε−
να από αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελέγχεται το
ιστορικό συμμόρφωσης ως προς τις τελωνειακές απαι−
τήσεις αυτών.
3. Στην περίπτωση αντιπροσώπευσης εισαγωγέα/
εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος είναι εγκα−
τεστημένος σε άλλο Κράτος−Μέλος, δεν απαιτείται ο
εγκατεστημένος στο άλλο Κράτος−Μέλος εισαγωγέ−
ας/εξαγωγέας να λάβει ΑΦΜ ή να ορίσει φορολογικό
αντιπρόσωπο.
4. Λόγω της φύσης του εμπορεύματος, ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Ο εισαγωγέας/εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας
μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για τη χρήση της
διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον ει−
σαγωγέα/εξαγωγέα τόπο, και όχι για τη χρήση διαδι−
κασίας απλουστευμένης διασάφησης.
β. Δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη χρήση
της άδειας διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο
από τον εισαγωγέα τόπο, καθώς η εισαγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς
και άλλες επιβαρύνσεις.
γ. Δεν απαιτείται η γνωστοποίηση στο αρμόδιο Τελω−
νείο της άφιξης/αναχώρησης της ηλεκτρικής ενέργειας,
επομένως η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογι−
στικά βιβλία του ενδιαφερόμενου επέχει θέση διασάφη−
σης και ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους.
Άρθρο 3
Απλουστευμένη διαδικασία εισαγωγής
Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση
της ηλεκτρικής ενέργειας που εισέρχεται στη χώρα
μας μέσω δικτύου αγωγών από κόμβους (διασυνδέσεις)
με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ, εφαρμογή έχουν τα
ακόλουθα:
1. Καταχώριση στα Λογιστικά Βιβλία του εισαγωγέα,
πριν την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης
στο αρμόδιο Τελωνείο, εκτός των άλλων υποχρεωτικών
στοιχείων, των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, με βάση
τις μετρήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
2. Υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, το αργό−
τερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής
μήνα, για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας που
αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική
διασάφηση υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς της
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι βεβαιώσεις των πο−
σοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
3. Η ανωτέρω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περι−
πτώσεις που ο εισαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει
τον κοινοτικό χαρακτήρα της εισερχόμενης ηλεκτρι−
κής ενέργειας. Η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα
δύναται να παρασχεθεί με την προσκόμιση του τιμο−
λογίου αγοράς από το αποστέλλον Κράτος Μέλος επί
του οποίου πρέπει να έχει τεθεί η ένδειξη T2L και η
θεώρηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής του ιδίου
Κράτους Μέλους.
4. Τα Λογιστικά Βιβλία καθώς και όλα τα δικαιολογη−
τικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα των εταιρειών
και διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών
μετά το έτος της τελευταίας εγγραφής τους. Πέραν
της παραπάνω προθεσμίας τα Λογιστικά Βιβλία και
τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών διατηρούνται
οπωσδήποτε και για όσο επιπλέον χρόνο εκκρεμεί σχε−
τική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5. Στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση, το ποσό του
ΦΠΑ βεβαιώνεται και απαλλάσσεται βάσει του άρθρου
23 παρ. 1ε του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ». Για την
απαλλαγή του φόρου προστιθεμένης αξίας, στη θέση
44 της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης συμπληρώνεται
ο σχετικός κωδικός ατελείας.
Άρθρο 4
Απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής
Για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που εξέρχεται
από τη χώρα μας μέσω δικτύου αγωγών από κόμβους
(διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ, εφαρ−
μογή έχουν τα ακόλουθα:
1. Καταχώριση στα Λογιστικά Βιβλία του εξαγωγέα,
πριν την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης
στο αρμόδιο Τελωνείο, εκτός των άλλων υποχρεωτικών
στοιχείων, των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που
τίθενται σε καθεστώς εξαγωγής, με βάση τις μετρήσεις
της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
2. Υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης, το αργό−
τερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου της εξαγωγής
μήνα, για το σύνολο της εξαχθείσας ποσότητας που
αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με την ανακεφαλαιωτική
διασάφηση υποβάλλονται και τα τιμολόγια πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι βεβαιώσεις ποσοτή−
των ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
3. Το αρμόδιο Τελωνείο, σε μηνιαία βάση, στα πλαίσια
παρακολούθησης και διαχείρισης των απλουστευμένων
διαδικασιών προβαίνει στους κατάλληλους ελέγχους
ώστε να διασταυρώνει τις βεβαιώσεις των ποσοτήτων
εξαχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα
αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης για τις ποσότητες αυτές.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης
αξίας της παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που ενερ−
γείται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή−εξαγωγέα
προς αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε. απαιτούνται:
− βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες πο−
σότητες ηλεκτρικής ενέργειας,
− τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες
από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας,
− εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 το οποίο τηρεί−
ται στο αρχείο του πωλητή−εξαγωγέα της ηλεκτρικής
ενέργειας,
− ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων της πα−
ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται/εξέρχεται προς/
από τη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις)
με άλλα κράτη−μέλη
Ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται ή εξέρχεται στη
χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με άλλα κράτη−
μέλη, θεωρείται ότι είναι κοινοτική και δεν απαιτείται η
τήρηση διατυπώσεων στο Τελωνείο. Στις περιπτώσεις
αυτές δεν απαιτείται η έκδοση άδειας απλουστευμένων
διαδικασιών από την Τελωνειακή Περιφέρεια.
Άρθρο 6
Συνεργασία του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)
καθώς και του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) με τις Τελωνειακές Αρχές
Η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
1. πρέπει να διαθέτει αξιόπιστα συστήματα μέτρησης
των ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα
με το ν. 4001/2011,
2. θέτει στη διάθεση του αρμόδιου Τελωνείου και των
άλλων αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών, οποιοδήποτε στοι−
χείο ή έγγραφο ζητηθεί, στα πλαίσια διενέργειας εκ
των υστέρων ελέγχων,
3. χορηγεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, σε μηνιαία
βάση, αναλυτικές βεβαιώσεις για την πιστοποίηση των
ποσοτήτων της ηλεκτρικής ενέργειας που εισήλθαν ή
εξήλθαν (ανά κόμβο με τρίτες χώρες ή ΕΖΕΣ) στους
εισαγωγείς/εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι
κάτοχοι άδειας απλουστευμένων διαδικασιών,
4. αποστέλλει στα αρμόδια τελωνεία ελέγχου που
καθορίζονται στο Άρθρο 8 της παρούσας, μηνιαία συ−
γκεντρωτική κατάσταση, έως το τέλος του επόμενου
μήνα, με το σύνολο των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέρ−
γειας που εισήχθησαν και εξήχθησαν από/προς κόμβους
(διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ ανά ει−
σαγωγέα/εξαγωγέα, προκειμένου να διευκολύνονται οι
διενεργούμενοι έλεγχοι και διασταυρώσεις.
5. ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέ−
ρεια για τις αποφάσεις ανάκλησης αδειών προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας.
Η εταιρεία ΛΑΓΗΕ ΑΕ:
Ενημερώνει εγγράφως κάθε εταιρεία που εγγράφεται
στο Μητρώο συμμετεχόντων και πραγματοποιεί εισα−
γωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περί της υποχρέ−
ωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
36695
Άρθρο 7
Ορισμός αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών
Παρακολούθηση των αδειών/Εκ των υστέρων έλεγχοι
1. Αρμόδια Τελωνεία για την εισαγωγή και εξαγω−
γή της ηλεκτρικής ενέργειας, την παρακολούθηση της
απλουστευμένης διαδικασίας, τον έλεγχο εφαρμογής
των υφιστάμενων διατάξεων και τους εκ των υστέρων
ελέγχους ορίζονται το Α΄ Τελωνείο Πειραιά, το Α΄ Τε−
λωνείο Θεσσαλονίκης και το Τελωνείο Αντίκυρας.
Τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου:
(i) λαμβάνουν τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστά−
σεις εισαγόμενων/εξαγόμενων ποσοτήτων από την ΑΔ−
ΜΗΕ ΑΕ και διασταυρώνουν ότι οι εισαγωγείς/εξαγωγείς
που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν τηρήσει ορθά τις
τελωνειακές διαδικασίες για την εισαγωγή/εξαγωγή που
προβλέπονται στα Άρθρα 3−4 της παρούσας.
(ii) ενημερώνουν την οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια
για τυχόν περιπτώσεις κατόχων άδειας απλουστευμέ−
νων διαδικασιών που δεν έχουν υποβάλει τελωνειακά
παραστατικά επί ένα (1) έτος με σκοπό την ανάκληση
των αδειών.
Για την αναστολή, ανάκληση της άδειας απλουστευ−
μένων διαδικασιών στα καθεστώτα θέσης σε ελεύθερη
κυκλοφορία και ανάλωση και εξαγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας καθώς και τη διενέργεια εκ των υστέρων
ελέγχων, ισχύουν τα οριζόμενα στις Υπουργικές Απο−
φάσεις περί απλουστευμένων διαδικασιών.
2. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες καθίστανται
υπεύθυνες για την παρακολούθηση των αδειών απλουστευ−
μένων διαδικασιών και ειδικότερα προβαίνουν σε ανάκλη−
ση των αδειών στις περιπτώσεις εισαγωγέων/εξαγωγέων
που τους έχει ανακληθεί η άδεια προμήθειας ή εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.
Άρθρο 8
Παραβάσεις−Παρατυπίες
Η μη τήρηση και εφαρμογή των συναφών τελωνειακών
διατυπώσεων και των διαδικασιών που καθορίζονται με
την παρούσα απόφαση αποτελεί παράβαση της τελω−
νειακής νομοθεσίας και επισύρει την επιβολή κυρώσεων
στα πλαίσια του ν. 2960/2001.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης
οι υπ’ αριθμ. Τ.2030/143/Α0019/24−5−2004, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 910)
Τ.3370/204/Α0019/27−8−2004, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1375) Τ.1617/134/
Α0019/27−3−2006, (Φ.Ε.Κ. Β΄ 450) Τ.3696/117/Α0019/26−7−2007
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1527) ΑΥΟ καταργούνται.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
36696
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. οικ. 52890/4174
(2)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δή−
μων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε. Κα−
βάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ−
λοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1
του άρθρου 29, σε συνδυασμό με το εδάφιο β του άρ−
θρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του άρθρου
57 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλο−
ντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ 24 Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 «Ειδι−
κές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42
Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 141 Α).
7. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153 Α).
8. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α).
9. Την υπ’ αρ. 2527/2009 απόφαση «Ειδικότερα ζητήμα−
τα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο−
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83 Β).
10. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Η.Π. 29407/3508/2002 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειονο−
μική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572 Β), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδι−
ασμός διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ειδικά την παράγραφο 3 του άρθρου 10,
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρ−
θρου 57 του ν. 4042/2012.
12. Την εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με υπ’ αρ. οικ. 129043/4345/8–7–2011
με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
13. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα
με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/
ΕΚ (ΕΕ L 11/16.1.2003/σελ. 27).
14. Την υπ’ αρ. 9424/9/03−09−2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδια−
σμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
15. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης και μη
εισέτι έναρξης λειτουργίας του συνόλου των υποδομών
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται
από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας – Θράκης για την εξυπηρέτηση των δήμων που
ανήκουν στις διαχειριστικές ενότητες του θέματος.
16. Την ανάγκη παύσης λειτουργίας και αποκατάστα−
σης όλων των Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Απο−
βλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την αποφυγή δημιουργίας νέων
Χ.Α.Δ.Α., χάριν της προστασίας της δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και κοι−
νοτική νομοθεσία.
17. Την από 8−12−2013 Τεχνική Έκθεση με θέμα: «Ενέρ−
γειες για την παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ στην
Περιφέρεια ΑΜΘ» της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης
Έργων Υγρών και Στερεών Αποβλήτων στο ΥΠΕΚΑ.
18. Την εγγύτητα νομίμως λειτουργούντων Χ.Υ.Τ.Α. υπο−
δοχής προς τους αντίστοιχους εξυπηρετούμενους Δή−
μους, σε συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητα και την
υπολειπόμενη χωρητικότητά των εν λόγω εγκαταστάσεων.
19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του προϋπολογισμού των εξυπηρετούμε−
νων Δήμων, η οποία θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά
τέλη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί εκ των προτέρων
να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:
Την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) των Δήμων, όπως κατωτέρω αναφέρονται, της
ενιαίας Δ.Ε. του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, σε νόμιμα λειτουργούσες εγκα−
ταστάσεις διάθεσης (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απο−
βλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.), κατά παρέκκλιση του εν ισχύ Περιφε−
ρειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.)
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για διάστημα που δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμέ−
νου να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), να απο−
τραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενεργοποίηση μη
λειτουργούντων και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των
Χ.Α.Δ.Α. των εν λόγω δήμων λόγω της μη εισέτι έναρξης
λειτουργίας των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύ−
οντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Συγκεκριμένα:
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης τα
αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) όλων των Δήμων της
Π.Ε. Έβρου θα διατίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής. Το
τέλος χρήσης, ανά τόνο, του Χ.Υ.Τ.Α. καθορίζεται ίσο
με το αντίστοιχο που έχει οριστεί για τους λοιπούς
εξυπηρετούμενους Δήμους από τον Φορέα Λειτουργίας
του Χ.Υ.Τ.Α. και δε σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής
του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012.
36697
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Νέστου
της Π.Ε. Καβάλας θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ Ξάνθης. Το
τέλος χρήσης, ανά τόνο, του Χ.Υ.Τ.Α. καθορίζεται ίσο
με το αντίστοιχο που έχει οριστεί για τους λοιπούς
εξυπηρετούμενους Δήμους από τον Φορέα Λειτουργίας
του Χ.Υ.Τ.Α. και δε σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής
του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012.
3. Στους εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. αποδεκτά θα γίνονται μόνο
τα απόβλητα που κατατάσσονται στο Κεφάλαιο 20 του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και ειδικότε−
ρα τα απόβλητα που μνημονεύονται στις οικείες απο−
φάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και
άδειες λειτουργίας.
4. Οι Δήμοι των Π.Ε. Έβρου καθώς και ο Δήμος Νέστου
της Π.Ε. Καβάλας οφείλουν:
α. Να μεταφέρουν τα αστικά στερεά απόβλητά τους
στις υποδεικνυόμενες στην παρούσα νόμιμα λειτουρ−
γούσες εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ.Α.) και να καταβάλουν το
τέλος χρήσης.
β. Να μεριμνήσουν για την άμεση διακοπή λειτουργί−
ας των Χ.Α.Δ.Α. της περιοχής ευθύνης τους και ταχεία
υλοποίηση των έργων αποκατάστασης αυτών.
γ. Να εφαρμόσουν πρόγραμμα χωριστής συλλογής
συσκευασιών στο πλαίσιο σύμβασης συνεργασίας με
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό
την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.), το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, προκειμένου να κατα−
στεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση
αποβλήτων.
δ. Να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην
περιοχή ευθύνης κάθε Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδι−
οτήτων τους, για την εφαρμογή της παρούσας καθώς
και για την υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών
σε εφαρμογή του ισχύοντος σχετικού ΠΕΣΔΑ.
5. Οι Φορείς λειτουργίας των προαναφερομένων
Χ.Υ.Τ.Α. οφείλουν:
α. Να αποδέχονται υποχρεωτικά τα αστικά απόβλητα
των Δήμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρα−
γράφους 1, 2 και 3 της παρούσας.
β. Να ελέγχουν τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος
των αποβλήτων που μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις
των Χ.Υ.Τ.Α. οι εξυπηρετούμενοι Δήμοι, ώστε να είναι
αποδεκτά τόσο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 3 της παρούσας και με τις αδειοδοτήσεις της
εκάστοτε εγκατάστασης υποδοχής, όσο και γενικότερα
με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
6. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των απο−
βλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – πα−
ραλήπτης), τα απόβλητα θα διακινούνται με «έντυπο
παρακολούθησης αποβλήτου», σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στην (12) σχετική Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.
7. Ο αρμόδιος περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του οφείλει να μεριμνήσει για την
υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών και γενικό−
τερα της εφαρμογής του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ (σχετ. 14).
Ιδιαιτέρως οφείλει:
α. Να θέσει άμεσα σε λειτουργία τους Σταθμούς
Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) που έχουν κατασκευασθεί στο
πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης
για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων Δήμων.
β. Να διενεργεί ο ίδιος τη μεταφορά των αποβλήτων
από τους ΣΜΑ στους ΧΥΤΑ υποδοχής, στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του. Εναλλακτικά, να παραχωρήσει το
έργο της μεταφοράς των αποβλήτων σε εξυπηρετούμε−
νους Δήμους, και θέτοντας στη διάθεση τους, κατόπιν
σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, τον σχετικό μη−
χανολογικό εξοπλισμό ιδιοκτησίας του για την διευκό−
λυνση της μεταφοράς στους ΧΥΤΑ υποδοχής.
γ. Να θέσει άμεσα σε λειτουργία όλα τα Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που έχουν
κατασκευασθεί στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη εφαρμογής
προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
τόσο στους εξυπηρετούμενους με την παρούσα Δήμους,
όσο εν γένει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης.
Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρούσας
Απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοικητι−
κές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή της
φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αρ. οικ. 49599/
3925/21.10.14 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Δια−
χείριση των αστικών στερεών αποβλήτων των Δήμων
των Π.Ε. Δράμας και Έβρου και του Δήμου Νέστου Π.Ε.
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης» (ΦΕΚ Β΄ 2855).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευ−
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 4052/228459
(3)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων
για το Νομό Τρικάλων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β΄ και 3στ΄ του
Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 7 του Ν. 177/75.
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ
757/Β΄/18−12−1985) κοινή υπουργική απόφαση των Υφυ−
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί−
δας» και ιδιαίτερα των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
5 αυτής όπως αντικαταστάθηκε με την κοινή υπουργική
απόφαση 87578/703/6−3−2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997
«Για την Οργάνωση και Διοίκηση της Περιφέρειας».
4. Τις Δ/ξεις του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α) «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια και την Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις.»
5. Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
36698
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στε−
ρεάς Ελλάδας».
7. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28−6−2006)
«Περί Εθνικού τυπογραφείου−Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και άλλες Δ/ξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. 112022/2168/5−8−2014 (ΦΕΚ 2154/τ. Β΄/
6−8−2014) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την
κυνηγετική περίοδο 2014−2015.
9. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (Φ.Ε.Κ. 648/Β)
απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελ−
λάδας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσεως Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσ/νους των
Δ/νσεων και Δασαρχείων της παραπάνω Γενικής Δ/
νσεως, καθώς και την υπ’ αριθμ. 22165/229727/19−11−2013
(ΦΕΚ 3037/τ. Β΄/29−11−2013) τροποποιητική αυτής.
10. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου
της περιοχής του Νομού Τρικάλων, λόγω χιονοπτώσε−
ων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως που καλύπτουν
κάθε χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χώρο
του Νομού μας.
11. Τις υπ’ αριθμ. 6547/218621/24−10−2014 και 6826/223025/
30−10−2014 αναφορές−εισηγήσεις των Δασαρχείων Τρι−
κάλων και Καλαμπάκας αντίστοιχα.
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε, τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας
μας (περικλείεται στα όρια του Ν. Τρικάλων) κατά τη
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015 και όπου
δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη Θή−
ρας όπως παρακάτω:
• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος
καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως
των ιχνών επί της χιόνος.
• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρων δυ−
σμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ−
κειας και έντασης.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμω−
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ/των 86/1969,
996/1971, 177/1975 και της 414985/1985 κοινής υπουργικής
απόφασης.
Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία,
Αστυνομική Διεύθυνση, και Κυνηγετικούς Συλλόγους
Τρικάλων και Καλαμπάκας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή
της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αριθμ. 151128/123769
(4)
Διορισμός Ληξιάρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Αγρινίου
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Τρίκαλα, 6 Νοεμβρίου 2014
Πάτρα, 7 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ −
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/77−6−2010) Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ. Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253 (ΦΕΚ
480/τ.Β΄/29−3−2011) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των
υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα.
5. Την υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ
1984/τ. Β΄/22−12−2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ.,
περί Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων
που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον
Ν. 3852/2010.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31−12−2010
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών
βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνέ−
νωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
7. Την υπ’ αριθμ. 133470/12425/16−10−2014 απόφαση του
Γ.Γ.ΑΠ.Δ. Π.ΔΕ. και Ι με την οποία απαλλάσσει από την
άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της ληξιαρχικής Περιφέ−
ρειας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας τον υπάλληλο του Δήμου
Ζάχο Αθανάσιο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,
μετά την παραίτησή του.
8. Την υπ’ αριθμ. 425/78373/03−11−2014 απόφαση του
Δημάρχου του Δήμου Αγρινίου της Περιφερειακής Ενό−
τητας Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο εκθέτει ότι είναι
γι’ αυτόν, ιδιαίτερα δύσκολη η εκτέλεση καθηκόντων
Ληξιάρχου και προτείνει την ανάθεση των καθηκόντων
αυτών σε υπάλληλο του Δήμου.
7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της
Ληξιαρχικής Περιφέρειας Αγρινίου της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στον τακτικό υπάλληλο
του Δήμο Αγρινίου, Θεόδωρου Χριστόφορο του Τιμο−
λέοντος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
36700
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
110 €
30 €
-
Β΄
300 €
80 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
Γ΄
50 €
−
−
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
−
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
Δ΄
110 €
−
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
−
100 €
30 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Δ΄
160 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
2.250 €
Β΄
320 €
Α.Α.Π.
160 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Γ΄
65 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Ο.Π.Κ.
−
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02031202011140008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004