close

Enter

Log in using OpenID

Bosanska Krupa, mart 2011.godine - Unsko

embedDownload
Bosanska Krupa, mart 2011.godine
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
SADRŽAJ
Predgovor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1. Li/na karta preduze1a ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Odgovorne osobe --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Upravljaka struktura ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Odbor za reviziju --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Odjeljenje za internu reviziju ------------------------------------------------------------------------------------- 8
2. Uvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3. Organizacijsko ustrojstvo ------------------------------------------------------------------------------------------ 8
4. Analiza stanja ljudskih resursa ----------------------------------------------------------------------------------- 9
5. Temeljne odrednice poslovne politike ------------------------------------------------------------------------ 10
6. Aktivnosti na unapre=enju rada i poslovanja ---------------------------------------------------------------- 12
6.1. Sektor za uzgoj i zaštitu šuma i divlja/i -------------------------------------------------------------- 13
6.2. Sektor iskorištavanja šuma ------------------------------------------------------------------------------ 16
6.3. Sektor za pripremu, plan i analizu --------------------------------------------------------------------- 18
6.4. Sektor za ure=ivanje šuma ------------------------------------------------------------------------------ 19
6.5. Sektor za ekologiju i upravljanje zaštitnim šumama ----------------------------------------------- 20
6.6. Sektor za pravne poslove -------------------------------------------------------------------------------- 20
6.7 Sektor za ekonomslo-komercijalne poslove----------------------------------------------------------- 22
6.8 Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom i unutrašnje kontrole---------------------------------- 23
7. Finansijski izvještaj poslovanja -------------------------------------------------------------------------------- 26
7.1. Prihodi ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26
7.2. Rashodi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
7.3. Presjek bilansa uspjeha ---------------------------------------------------------------------------------- 31
7.4. Dobit -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
7.5. Presjek bilansa stanja na dan --------------------------------------------------------------------------- 33
7.5.1. Aktiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7.5.2. Pasiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7.5.3 Pregled stanja potraživanja od zna/ajnijih kupaca ----------------------------------------- 35
7.5.4 Pregled stanja utuženih potraživanja ---------------------------------------------------------- 35
7.5.5 Pregled stanja obaveza prema zna/ajnijim dobavlja/ima --------------------------------- 36
8. Komentar na izvršenje plana aktivnosti i poslovni rezultat ----------------------------------------------- 36
9. Završni dio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Prilozi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
2
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
PREDGOVOR
Izvještaj o radu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za period 01.01.2010. do
31.12.2010. godine je ura=en u skladu sa Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona o metodologiji i
rokovima za izradu programa rada, izvještaja o radu i drugih informativnih materijala, koji se upu1uju Vladi i
Skupštini Unsko-sanskog kantona (Sl.gl. USK 18/09,3/05).
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa shodno $lanu 12a Odluke
Skupštine USK br.: 01-1-524/06 od 03.08.2006. i $lana 24 Statuta usvaja godišnji izvještaj o radu Društva,
koji uklju$uje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
9lanom 6 Zakona o javnim preduze<ima u F BiH (Sl. novine F. BiH br.: 8/05,81/08,22/09) i $lanom 12a
gore navedene Odluke Skupštine USK i $lanom 24 Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa, Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa podnosi Skupštini
USK izvještaj o radu i poslovanju najmanje jednom godišnje.
Izvještaj ima za cilj upoznati Skupštinu USK, kao osniva/a ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa, Vladu USK-a, ministarstvo za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo, nadležne organe
unutar ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, zaposlene u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa, kao i samu javnost o rezultatima rada u periodu 01.01. - 31.12. 2010. godine, faktorima
koji su uticali na izvršenje ili neizvršenje planskih zadataka te precizirati smjernice rada i organizovanja za
naredni period.
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je u periodu 01.01.-31.12. 2010. godine
poslovalo po osnovu Plana rada i poslovanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za 2010.
godinu i Rebalansa plana rada i poslovanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za
2010.godinu. Napominjemo da je Plan rada i poslovanja za period 2009 – 2011 godine ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa usvojen Odlukom Skupštine ŠPD-a br.:019-2083-20/08 od
10.08.2009.godine. Isti je usvojila Skupština USK zaklju/kom br.: 01-02-4-447/09 od 28.12.2009.godine.
Plan rada i poslovanja za 2010.godinu kao sastavni dio Plana rada i poslovanja za period 2009 – 2011. Usvojen
je Odlukom Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.:019-2500-8/09 od
17.12.2009.godine. Realizacija navedenog Plana rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa uvažavala je parametre iz Programa mjera na ublažavanju negativnih uticaja ekonomske
krize (recesije) na poslovanje ŠPD-a, kojeg je usvojio Nadzorni odbor preduze1a Odlukom br.: 011-829-3/09
od 31.03.2009.godine kao i dinami/ke planove sje/e, izvoza, iznosa, otpreme i šumsko-uzgojnih radova. Zbog
nastavka izrazito negativnih uticaja svjetske ekonomske krize (recesije) i u 2010 godini i prate1i izvršenje
planirane prodaje drvnih sortimenata, te konstatuju1i zna/ajan pad u plasmanu naro/ito trupaca /etinara Uprava
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je procjenila da 1e i dalje biti prisutan problem
plasmana drvnih sortimenata u obimu kojem je to definisano Trogodišnjim planom rada i poslovanja 20092011godina i Planom rada i poslovanja za 2010.godinu, te je pristupila izradi rebalansa plana rada i poslovanja
za 2010.godinu, kojeg je usvojila Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
29.09.2010.g. Odlukom Broj: 019-2026-5/10.
Sadržajno, Izvještaj prezentira podatke o ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
slijedom propisanog sadržaja, po/ev od naziva materijala, vremena izrade, tematske obrade do obavezne analize
i obrazloženja pojedinih stavki i cjelina. Uz ovaj Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za 2010.g. prilaže se i
Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2010.g.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
3
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
1. LI9NA KARTA PREDUZEEA
NAZIV:
Šumsko privredno društvo «UNSKO SANSKE ŠUME » d.o.o.
Bosanska Krupa
SJEDIŠTE: Bosanska Krupa
ADRESA: Ul. Radni/ka bb.
DJELATNOST:
01.121
01.122
01,132
01.50 01.500
02.02
14.11
14.21
20.30
20.51
26.63
26.70
02.011
02.012
02.020
14.110
14.210
20.300
20.510
26.630
26.700
50.20 50.200
51.22 51.220
51.531
51.532
52.25 52.250
52.485
52.486
55
55.101
60.24 60.240
72.22. 72.220
PRAVNI STATUS:
IDENTIF. BROJ:
POSLOVNA BANKA:
TELEFON:
WEB SITE:
E – MAIL:
Gajenje povr1a, cvije1a i ukrasnog bilja
Gajenje vo1nih sadnica
Gajenje vo1a
Lov, hvatanje divlja/i u zamke (traperstvo), rasplod divlja/i
uklju/uju1i i pripadaju1e usluge
Uzgoj i zaštita šuma
Iskorištavanje šuma
Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanje šuma
Va=enje ukrasnog kamena i kamena za gra=evinarstvo
Va=enje šljunka i pijeska
Proizvodnja gra=evinske stolarije i elemenata
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta
Proizvodnja gotove betonske smjese
Sje/enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za
gra=evinarstvo
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko cvije1em i raslinjem
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko gra=evinskim materijalom i sanitarnom
opremom
Trgovina na malo alkoholom i drugim pi1ima
Trgovina na malo cvije1em
Trgovina na malo gorivom za doma1instvo
Ugostiteljstvo
Hoteli i moteli sa restoranom
Prijevoz robe u drumskom saobra1aju
Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea»
DRUŠTVO OGRANI9ENE ODGOVORNOSTI
SA VEEINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM
4263074140004
Raiffeisen banka
1610350014130032
(037) 473-669, 473-670, FAX (037) 473-671
http://www.ussume.ba
[email protected]
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
4
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
ODGOVORNE OSOBE
UPRAVA
Upravu /ine direktor i tri izvršna direktora.
1. Direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
mr.sci. Muslimovi1 Nevad, dipl.ing.šum................................... po funkciji predsjednik Uprave
2. Izvršni direktori
Kabiljagi1 Husein, dipl.ing.šum. ............................................... izvršni direktor za oblast šumarstva
Pozderac Mevlida, dipl.ecc........................................................ izvršni direktor za oblast ekonomije
Islamovi1 Mensur, dipl.prav. ..................................................... izvršni direktor za oblast prava
3. Sekretar ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
Musli1-Bibanovi1 Zibija, dipl.prav. .......................................... sekretar društva
4. Upravnici podružnica i pogona
Podružnica „Šumarija“ Biha1....................................................
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most .........................................
Podružnica „Šumarija“ Klju/.. ..................................................
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac................................
Podružnica „Šumarija“ Cazin ....................................................
Podružnica „Rasadnik“ Cazin ...................................................
Podružnica „Gra=enje,mehan.,održavanje“ Bos. Petrovac .......
Pogon gospodarenja za Op1inu Bosanska Krupa ......................
mr.sci. Kli/i1 Hasib, dipl.ing.šum.
mr.sci. Jakupovi1 Dževad, dipl.ing.šum.
mr.sci. Selman Emsud, dipl.ing.šum.
Šehi1 Fadil, dipl.ing.šum.
Kapi1 Ibrahim, dipl.ing.šum.
Tuzlak Zlata, dipl.ing.hortik.
Druži1 Esad, dipl.ing.
Jusovi1 Šefkija, dipl.ing.šum.
UPRAVLJA9KA STRUKTURA
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa od 13. jula 2009.godine ima sve organe
utvrHene $lanom 5 Zakona o javnim preduze<ima u F BiH:
-
Skupština,
Nadzorni odbor,
Uprava,
Odbor za reviziju,
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
5
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
1.
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
Odlukom Skupštine USK-a broj: 01-02-3-424 od 07.10.2009.godine za /lanove Skupštine ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa na mandat od /etiri godine izabrani su:
Jasmin Emri1 dipl. ing.geod.
Muhamed Lemeš dipl.ing.saobr.
Hamdija Muhi1 dipl.ecc.
Mevludin Kendi1 dipl.ecc.
Rufad Zuki1 dipl.ecc.
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u toku 2010.godine održala /etiri
sjednice. Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je usvojila više zna/ajnih
normativnih akata i pojedina/nih odluka. Tako su izme=u ostalog usvojeni:
- Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za
2009.godinu sa Finansijskim izvještajem za 2009.godinu, Izvještajem vanjskog revizora o reviziji
Finansijskog izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2009.godinu i
reviziji kapitala, Izvještajem o radu Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa i Izvještajem o radu Odbora za reviziju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa,
- Odluka o raspodjeli akumulirane dobiti ostvarene u 2007.,2008. i 2009.godini,
- Kriteriji za dodjelu ugovora u postupku javnih nabavki u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa,
- Pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
- Pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa,
- Rebalans plana rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za
2010.godinu,
- Plan rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2011.godinu,
- Pravilnik o ra/unovodstvenim politikama ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa,
- Pravilnik o ra/unovodstvu,
- Pravilnik o finansijskom poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa,
- Pravilnik o uvjetima i na/inu formiranja cijena proizvoda (roba) i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa,
-lan Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa Jasmin Emri1 dipl. ing.geod. je
dana 02.11.2010.godine podnio neopozivu ostavku Skupštini USK na /lanstvo u Skupštini ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, jer je na Op1im izborima 03.10.2010.godine izabran za poslanika u
Skupštini USK.
2. Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ima Nadzorni odbor, koji je imenovala Vlada
Unsko – sanskog kantona Rješenjem broj: 03-017-857/2008 od 27.08.2008 godine u slijede1em sastavu:
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
6
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Dedi1 Salih, dipl.ecc. ............................................................ predsjednik
dr.sci.Veladži1 Nevzet, ... ..................................................... .podpredsjednik
mr.sci.Solakovi1 Sabahudin, dipl.ing.šumarstva .................. /lan
Eljazovi1 Merima, dipl.ecc. .................................................. /lan
Omeragi1 Hari1, dipl.pravnik ............................................... /lan
Zori1 Drago, dipl.ecc. ........................................................... /lan
Šehi1 Fadil dipl. ing.šumarstva. ........................................... /lan
Odlukom Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.:019-2507-4/09 od
30.11.2009.godine prihva1ena je ostavka (stavljanje mandata na raspolaganje) /lana NO Šehi1 Fadila dipl.
ing.šum.
Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u 2010.g. održao 13
sjednica. Kako se uz godišnji izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a dostavlja i poseban izvještaj o radu Nadzornog
odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ovdje se ne1e posebno navoditi detalji o radu
Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa.
3. Uprava Društva
Predsjednik Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa mr.sci.Nevad Muslimovi1
dipl. ing.šum. je imenovan Odlukom Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska
Krupa br.:011-2764-9/08 od 29.09. 2008.g., a Vlada USK je Odlukom br.: 03-017-931/2008 od 10.10.2008.g.
na imenovanje dala saglasnost.
Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u 2010.g. održala 20 redovnih
sjednica u terminima po/etkom i krajem mjeseca, a radni sastanci su se održavali svakodnevno. Uprava ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je nastavila i u 2010.godini sa primjenom Programa mjera
za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize kako bi se nastavio postupak stabiliziranja Društva zapo/et u
2009.godini, a o /emu se odredila Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, jer je
zadužila Upravu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa da se u poslovanju vodi ra/una da
troškovi prate ostvarenje prihoda.
Kako je 2010.g. bila posebno teška, jer ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa nije
ostalo imuno na posljedice ekonomske krize, Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
je usmjerila svoje djelovanje u cilju pozitivnog poslovanja i u tom kontekstu je provodila aktivnosti predlaganja
donošenja razli/itih akata i mjera od strane ostalih organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska
Krupa kako bi se ostvarili planirani zadaci. Mjere koje je Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa poduzimala su se pokazale opravdanim, /emu u prilog govore podaci da je ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u oblasti šumarstva u F BiH po mnogim pokazateljima najuspješnije
društvo.
4. Odbor za reviziju
Skupština ŠPD «UNSKO SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je Odlukom broj: 011-3804/07 od 17.04.2007. godine imenovala Odbor za reviziju u ŠPD-u u slijede<em sastavu:
Nuzeli1 Ismet, dipl.ecc. ........................................................ predsjednik
dr. Senada Kurtanovi1, dipl.ecc. ........................................... /lan
mr.Feli1 Admir, dipl.ecc....................................................... /lan
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
7
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Odbor za reviziju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u toku 2010.g. održao 13
sjednica. Bitno je napomenuti da je isti bio, uz Odjeljenje za internu reviziju, Odjeljenje sistema upravljanja
kvaliteta i unutrašnje kontrole i vanjsku reviziju korektor aktivnosti u cilju efikasnijeg poslovanja ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa.
Kako je propisano da se izvještaj Odbora za reviziju podnosi uz godišnji izvještaj o radu i poslovanju
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u istom 1e biti detaljno iskazani pokazatelji o radu
ovog organa.
5. Odjeljenje za internu reviziju
Odbor za reviziju u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je Odlukom br: 0201892-13/09 od 19.01.2010.g. za direktora Odjeljenja za internu reviziju imenovao Musi1 Suadu dipl.ecc., kao
vanjskog /lana bez prava glasa shodno /lanu 27 i 52 Zakona o javnim preduze1ima F BiH (Sl.Nov. F BiH br.:
8/05,81/05. Odnosno, izvršen je reizbor, jer je Musi1 Suadi direktoru Odjeljenja za internu reviziju ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa istekao dvogodišnji mandat 14.01.2010.godine.Ostala dva
/lana Odjeljenja za internu reviziju su zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa:
Stariji revizor Kova/i1 Mladen dipl.ecc i mla=i revizor Benn Messaud Mirjana dipl.ing.šum.
2.
UVOD
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u periodu od 01.01.2010. g. do 31.12.2010.
g. poslovalo shodno Planu rada i poslovanja za 2010. godinu i Rebalansu plana rada i poslovanja, koji su
utemeljeni na Trogodišnjem planu rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za
period 2009-2011 godina. Kako je Skupština USK propisala metodologiju za izradu programa rada (Sl.gl. USK
br.: 3/05 i 18/09), koja u sebi sadrži i sve bitne /injenice, parametre i ilustracije po osnovu kojih se može cijeniti
uspješnost poslovanja, ista je korištena pri izradi ovog Izvještaja o radu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa za period 01.01.2010. – 31.12.2010. godine.
3.
ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je jedinstven pravni subjekt, koji posluje
putem Direkcije društva i poslovnih jedinica.
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa van sjedišta ima sedam podružnica od toga pet
podružnica „ŠUMARIJA“, podružnicu „Rasadnik“ Cazin i podružnicu „Gra=enje, mehanizacija i održavanje“
Bosanski Petrovac koje nemaju svojstvo pravnog lica, ali se upisuju u registar društva gdje je upisano ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa.
U okviru Direkcije je formiran Pogon gospodarenja za op1inu Bosanska Krupa. Sedam sektora u okviru
Direkcije objedinjuju poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, opslužuju
podružnice, ali imaju i samostalan djelokrug rada.
Direkcija i podružnice ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa su komunikacijski
uvezane i umrežene.
Prema Zakonu o javnim preduze1ima u F BiH, javna preduze1a se mogu organizovati u obliku
dioni/kog društva ili društva sa ograni/enom odgovornoš1u uz primjenu Zakona o privrednim društvima ("Sl.
novine F BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09).
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
8
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je upisana kao društvo ograni/ene
odgovornosti u registru Op1inskog suda u Biha1u Riješenjem br.: U/I 1683/2000 od 13.04.2000.g., Reg. Ul. br.:
01-4390-00.
4.
ANALIZA STANJA LJUDSKIH RESURSA
U ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. Bosanska Krupa je u periodu 01.01.-31.12.2010. godine
bilo prosje/no zaposleno 580 zaposlenika.
MJESEC
DR
MR
VSS
VŠ
SSS
VKV
KV
PK
NK
Ukupno
Januar
0
Februar
0
Mart
0
April
0
Maj
0
Juni
0
0
Juli
August
0
Septembar
0
Oktobar
0
Novembar
0
Decembar
0
prosje k/mj. 0
% u$e š<e
0,0
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
0,9
62
62
63
62
61
61
60
60
60
61
61
62
61
10,6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
9
1,5
253
253
252
253
253
253
253
261
260
258
259
250
255
44,0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0,3
127
127
127
127
127
127
127
134
134
133
129
126
129
22,2
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
61
10,4
57
56
56
57
57
57
57
64
62
61
58
55
58
10,0
575
574
574
576
576
576
574
596
593
589
583
569
580
100,0
Treba napomenuti da su u radnom odnosu na dan 31.12.2010.g. nalazilo 68 zaposlenika sa VSS, od
/ega su 5 zaposlenika magistri iz oblasti šumarstva, a jedan iz operativnog istraživanja. I dalje je evidentan
nedostatak kadrova šumarske struke (dipl. ing. šum.) što je naro/ito izraženo u Podružnici „Šumarija“ Bos.
Petrovac.
U periodu januar-decembar 2010.g. 3 zaposlenika su zaklju$ila sporazumni prekid radnog odnosa
/ 1 dipl. ing. šumarstva i 2 šumarska tehni$ara /. Jedan zaposlenik je samovoljno prekinuo radni odnos. U
navedenom periodu 5 zaposlenika je zasnovalo radni odnos na neodreHeno vrijeme / 1 dipl. pravnik se
vratio na posao poslije poslani$kog mandata u Skupštini USK, 2 dipl. ing. šumarstva su položila
pripravni$ki ispit, 1 pomo<ni radnik u Podružnici GMO i 1 rukovaoc radnih mašina u Podružnici
GMO. Penzionisano je 5 zaposlenika. U istom periodu broj zaposlenika sa promjenjenom radnom
sposobnoš<u se pove<ao na 46 (7,9 % od ukupno zaposlenih) što je za 0,9% više nego u istom periodu
2009.godine.
Od 569 zaposlenika na dan 31.12.2010.godine 90 zaposlenika su žene, a 479 su muškarci.
U periodu august-novembar 2010. godine se nastavilo sa uobi/ajenim ve1im angažovanjem
zaposlenika po osnovu ugovora o radu na odre=eno vrijeme zbog povoljnih vremenskih uslova. Radi se o
obavljanju pomo1nih poslova pri podružnicama/pogonu i direkciji prvenstveno iz domena taksacije i doznake.
Obavljanje poslova taksacije i doznake zahtjeva pogodne vremenske prilike tako da se naj/eš1e obavljaju u
navedenom periodu kada se i zapošljava radna snaga na odre=eno vrijeme što je vidljivo i iz tabele. Broj
zaposlenika na odre=eno vrijeme se kretao od 10-22.
Zbog specifi/ne djelatnosti ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i rada pod teškim
uslovima veliki je broj radnih mjesta, koja su utvr=ena kao radna mjesta sa posebnim uslovima rada.Navedeno
ima za posljedicu da se veliki broj zaposlenika tokom 2010.g. nalazio na bolovanju, što je u odnosu na 2009.g.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
9
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
porast za 24,6 %. Odsutnost zaposlenika sa posla zbog privremene nesposobnosti za rad je kontinuirano rasla od
po/etka prema kraju godine. Mogu1e razloge pove1anja bolovanja zaposlenika treba tražiti u /injenici da je u
toku 2009.g. izvršena primopredaja poslova /uvanja šuma sa Kantonalom upravom za šumarstvo, što je
neminovno za posljedicu imalo rješavanje rasporeda zaposlenika, koji su bili /uvari šuma –lugari, na druge
poslove pa i na poslove sa nižim koeficijentoma, kao i u /injenici da je i prije ovoga od pojedinih zaposlenika
bilo zloupotrebe bolovanja. Zbog navedenog Odjeljenje interne kontrole ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa, zajedno sa Sindikalnim podružnicama ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska
Krupa je poja/alo kontrole korištenja bolovanja.
Pošto su negativni efekti globalne ekonomske krize-recesije i dalje prisutni u svim segmentima
poslovanja u bližem i širem okruženju Uprava preduze1a je nastavila sa implementacijom pojedinih odluka iz
ranije donesenog i usvojenog Programa antirecesivnih mjera, te sa/inila preraspored dijela zaposlenika u cilju
najoptimalnijeg iskorištenja vlastitih ljudskih resursa.
5.
TEMELJNE ODREDNICE POSLOVNE POLITIKE
Svoje poslovanje u 2010.godini ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa je izvršilo
u skladu sa definisanim Planom rada i poslovanja za 2010.godinu, koji je usvojen kao dio Trogodišnjeg
plana rada i poslovanja za period 2009-2011godina (Odluka Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa br.:019-2500-8/09 od 17.12.2009.godine) i Rebalansom plana rada i poslovanja ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu (Odluka Skupštine ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa br.: 019-2026-5/10).
Odrednice poslovne politike ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa u 2010.godini
osim Plana rada i poslovanja za 2010.godinu i Rebalansa plana za 2010.godinu /ini Program mjera za
ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize-recesije (Odluka Nadzornog Odbora ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-829-3/09 od 31.03.2009. godine).
Najve1i dio prihoda ŠPD-a „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa ostvaruje kroz prodaju
drvnih sortimenata. Prodaja drvnih sortimenata se vrši u skladu sa Odlukom o na$inu prodaje šumskih
drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine F
BiH br:52/09).
Uvjeti iz Odluka Vlade F BiH su uvršteni u op1e uslove prodaje Cjenovnika ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa o prodaji roba i usluga za 2010.godinu. Cjenovnik o prodaji roba i usluga ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu je usvojio Nadzorni Odbor ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa 11.01.2010.godine (Odluka broj: 011-2747-2/09.
Prodaja drvnih sortimenata je vršena na osnovu predhodno potpisanih ugovora kupca i ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Elementi za potpisivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sa kupcima
su preuzeti iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za
2010.godinu i utvr=enog rasporeda koli/ina trupaca po kupcima usvojenog Odlukom Nadzornog Odbora ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-2580-5/09 od 11.01.2010.godine, te prijedloga
Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa o rasporedu ostalih sortimenata na kupce za
2010.godinu.
Sa kupcima $ije sjedište je na podru$ju USK-a, koji kupuju trupce bukve i jele(smr$e) za rezanje
potpisano je 39 (tridesetdevet) ugovora.
Za prodaju $etinarskog celuloznog drveta i $etinarske celuloze u dugom sa kupcima je potpisano 30
(trideset) ugovora, a sa kupcima za ogrijev u dugom 48 ($etrdesetosam) ugovora.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
10
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Sa kupcima za ogrijevno drvo na šuma-panju i na meHustovarištu (kupci koji imaju registrovanu
prodaju) je u 2010.godini potpisano 8 (osam )ugovora i 49 ($etrdesetdevet) ugovora sa Udruženjima
penzionera USK-a, RVI i porodica šehida.
U 2010.godine je Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa, s ciljem
poboljšavanja uslova prodaje za $etinarske trupce, na prijedlog Uprave Društva donio nekoliko odluka o
akcijskoj prodaji $etinarskih trupaca: Odluka br.: 011-2580-6/09 od 11.01.2010.godine, Odluka br.: 0112580-9/09 od 24.05.2010.godine, Odluka br.: 011-1739-3/10 od 30.07.2010.godine, Odluka br.: 01-1758-3/10
od 30.07.2010. godine i Odluka br.: 011-1845-3/10 od 31.08.2010.godine. U skladu sa donijetim odlukama
izvršeno je oglašavanje i sklapanje ugovora sa sljede<im kupcima: „Huseti<“d.o.o. Bos. Petrovac (5.000
m3), „BH Legno“ d.o.o. Gra$anica (5.000 m3), „Raj$anka“ d.o.o. Gra$anica (1.000 m3) i „Asiks“ d.o.o.
Kotor Varoš (1.000 m3).
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa je nabavku roba i usluga u 2010.godini vršilo
po procedurama utvr=enim Zakonom o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09), Pravilnikom o nabavci robe, vršenju usluga i ustupanju radova ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa (Odluka nadzornog odbora radova ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o
Bosanska Krupa br.;011-1296-3/10 od 24.05.2010.godine) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa (Odluka Nadzornog Odbora ŠPD-a broj: 011-1296-6/10 od
22.06.2010.godine).
Postupak javnih nabavki je provodila Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Nadzornog
Odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-284-10/06 od 09.05.2008.godine.
Putem javnog oglašavanja u toku 2010.godine objavljeno je dvadeset$etiri (24) obavještenja o
nabavci roba, usluga i radova, $etrdesettri (43) konkurentska zahtjeva, dvadesetpet (25) direktna
sporazuma, pedeset$etiri (54) direktna sporazuma po ra$unu do 500,00KM i tri (3) pregovara$ka
postupka bez objave obavještenja o nabavci.
Po okon/anju javnog oglašavanja i izbora najpovoljnijih ponu=a/a, zaklju/eno je ukupno
dvijestotinedvadesetjedan (221) ugovora za nabavku roba, usluga i radova, od /ega stotinutridesetsedam (137)
za izvršenje radova sje/e, izvoza i iznosa, sedamnaest (17) za prevoz ogrijevnog drveta i šezdesetsedam (67)
ugovora za ostale robe, usluge i radove, nakon /ega su vršene sukcesivne nabavke.
U 2010.godini nastavilo se sa intenzivnom implementacijom prijedloga i smjernica iz Programa
mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) s kojim je obuhva<eno više podru$ja
aktivnosti u poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa, prvenstveno kada je
rije$ o ravnoteži prihoda i rashoda, analizi tržišta, efikasnosi rada, kvaliteti gotovih proizvoda,
standardizaciji, racionalizaciji tehni$ko-tehnološkog procesa, uštedama itd. U programu je takoHe
zacrtano aktueliziranje zaklju$ka Skupštine USK-a broj: 01-1321-05 od 03.02.2005.godine kod Vlade
USK-a, kojim je ista obavezna na preispitivanje zakonitosti obaveze ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa da izdvaja 2 KM/m3 u Fond za izgradnju stanova RVI, familija šehida i poginuli
osoba, raseljenih lica i demobilisanih boraca ( Zaklju$ak Skupštine USK br.:01-1-321/05 od
03.02.2005.g.).
Zakon o privrednim društvima F BiH je u $lanu 269 ta$ka 3 utvrdio da Nadzorni odbor usvaja
izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obra$unu s bilansom stanja, bilansom
uspjeha i izvještajem revizije. Prije usvajanja seta finansijskih izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa za 2010. godinu Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
je usvojio Izvještaj vanjskog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu Odlukom br.: 011-2783-10/11 25.02.2011.godine. Vanjski
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
11
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
revizor je izrazio sljede1e mišljenje: „Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito, objektivno, po svim
materijalno zna/ajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2010.godine kao rezultat
njegovog poslovanja i promjene u nova/anim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa
me=unarodnim standardima za finansijsko izvještavanje. Saglasno iznesenom, ovlašteni revizor izražava
pozitivno mišljenje(„Revita“d.o.o. Cazin)“
6.
AKTIVNOSTI NA UNAPRENENJU RADA I POSLOVANJA
Tokom 2010.godine je bio zna/ajno prisutan problem plasmana /etinarskih trupaca, jer kupci koji su
potpisali godišnje ugovore, nisu preuzimali trupce prema ugovorenoj dinamici. Uprava i Nadzorni odbor ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa su preduzimali niz poslovnih aktivnosti kako bi se
adekvatnije odgovorilo ambijentu poslovanja poreme1enom kretanjima izazvanim svjetskom ekonomskom
krizom. Usvajanjem Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2010.godinu na istoj sjednici Nadzornog odbora ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je donijeta Odluka br.: 011-2580-6/09 od
11.01.2010.godine, kojom se odobrava akcijskom prodajom 18.885 m3 /etinarskih trupaca. U okviru akcijske
prodaje su utvr=ena tri paketa i to: 5.000 m3 sa 10 % rabata uz avansno pla1anje, 3.000 m3 sa 8 % rabata uz
avansno pla1anje i 1.000 m3 sa 5 % rabata uz avansno pla1anje. Za prvi paket je predvi=eno preuzimanje 90
dana, za drugi paket 60 dana i za tre1i 30 dana od potpisivanja ugovora. Uplata avansa je predvi=ena 50 % - 25
% - 25 %. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o Bosanska Krupa je izvršilo oglašavanje po donijetoj Odluci.
Na objavljeni oglas su se prijavila samo dva kupca za kupovinu po 1.000 m3 /etinarskih trupaca. Na sljede1i
oglas nije se prijavio niti jedan kupac.
Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je cijene1i rezervu stvorenu u planskoj
cijeni, pri formiranju planiranog prihoda od prodaje drvnih sortimenata za 2010.godinu, predložila Nadzornom
odboru ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa donošenje još jedne odluke o akcijskoj prodaji
/etinarskih trupaca, koju je Nadzorni odbor usvojio 24.05.2010.godine (br.: 011-2580-9/09).
Odlukom je predvi=ena prodaja :5.000 m3 sa 15 % rabata uz avansno pla1anje, 3.000 m3 sa 12 % rabata uz
avansno pla1anje i 1.000 m3 sa 10 % rabata uz avansno pla1anje. Po donešenoj Odluci je izvršeno oglašavanje,
ali nije bilo odaziva kupaca. Krajem juna 2010.godine /lan Uprave- izvršni direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za oblast ekonomije je sa rukovodiocem Službe za komercijalne poslove
posjetio zna/ajan broj kupaca u BiH i neka od preduze1a šumarstva sa ciljem sagledavanja stanja na tržištu i
predlaganja dodatnih mjera kako bi se pospješila prodaja /etinarskih trupaca i ostalih sortimenata. Nakon
obilaska i izvršene analize stanja na tržištu konstatirano je da neka od preduze1a za šumarstvo prodaju više, jer
su odobrila prodaju bez uzimanja garancije banaka ili daju robu u kompenzaciju izvo=a/ima usluga sje/e i
izvoza. Ista su došla u situaciju da imaju pove1ana nenapla1ena potraživanja. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa ima iz prethodnih perioda loša iskustva prodaje robe bez uzimanja garancije banke, te
takvo rješenje drugih šumarstava ne smatra dobrom odlukom kada je u pitanju sadašnje ekonomsko stanje u
državi. Kad se ti/e kupaca, isti su prevashodno istakli da imaju dovoljno raspoložive sirovine u vlastitom
okruženju (manji troškovi transporta), kao i to da i dalje postoji smanjen interes njihovih kupaca za ve1im
plasmanom gotovih proizvoda. Interes za ve1u potražnju je istakao kupac “BH Legno“ d.o.o. Gra/anica, ali uz
druga/ije uslove prodaje nego su utvr=eni Cjenovnikom o prodaji roba i usluga za 2010.godinu. Nadzorni
odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je donio Odluku br.: 011-1739-3/10 od
30.07.2010.godine i Odluku br.: 011-1758-3/10 30.07-2010.godine po kojima je odobreno zaklju/ivanje
ugovora sa kupcem „Huseti1“d.o.o. Bos.Petrovac (5.000 m3) i „BH Legno“ d.o.o. Gra/anica (5.000 m3) uz
avansnu uplatu sa 15 % rabata u cijeni. Na prijedlog Uprave je Nadzorni odbor donio još jednu odluku o
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
12
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
akcijskoj prodaji /etinarskih trupaca br.: 011-1845-3/10 od 31.08.2010.godine. Odlukom je predvi=ena prodaja
/etinarskih trupaca po jedan paket 5.000 m3 i 3.000 m3 i tri paketa po 1.000 m3.
Rabat u cijeni za kupovinu 5.000 m3 je 15 %, za 3.000 m3 je 12 % i za 1.000 m3 je 10 %, uz avansne uplate za
prvi paket u /etiri dijela, za drugi paket u tri dijela i tre1i paket u dva dijela. Sve ove odluke su imale za rezultat
prodaju 12.000 m3 /etinarskih trupaca što /ini 20 % ukupno prodatih /etinarskih trupaca.
6.1
Sektor za uzgoj i zaštitu šuma i divlja$i
6.1.1
Šumsko-uzgojni radovi
Radovi na uzgajanju šuma u periodu januar-decembar 2010.godine izvršeni su na ukupnoj površini od
3.679,23 ha ili 99,00 % u odnosu na Plan rada i poslovanja za 2010.godinu.
Šumsko-uzgojni radovi su provo=eni u sljede1im kategorijama:
- Priprema tla za pošumljavanje i prirodnu obnovu
- Popunjavanje po kolaudaciji
- Njega šumskih kultura
- Njega kultura (prorede)-kresanje
- Njega izdana/kih šuma-prorede
- Njega liš1arskih mladika izdana/kih šuma
- Njega mladih izdana/kih šuma pitomog kestena
- Njega prirodnog podmlatka
- Podsijavanje jele
U 2010. godini ostvarenje šumsko-uzgojnih radova približno je planiranoj koli/ini i kre1e se u
procentima od 90-100 %. Jedino odstupanje od izvršenja vidljivo je u Pogonu gospodarenja Bos.Krupa, gdje je
ostvareno 77% od ukupno planirane njege izdana/kih šuma-prorede, kao i u Podružnici ''Šumarija'' Sanski Most
gdje je ostvareno svega 63% od planiranih radova u kategoriji njega kultura prorede-kresanje, dok je u
Podružnici ''Šumarija'' Klju/ ostvareno 42% više nego što je planirano za tu kategoriju radova. Razlog
neizvršenja planiranih šumsko-uzgojnih radova je smanjena potražnja za ogrijevnim drvetom u Pogonu
gospodarenja za op1inu Bos. Krupa, a u Podružnici „Šumarija“ Sanski Most otkazane su koli/ine celuloznog
drveta od strane kupca, koje bi se dobile izvršenim proredama.
Bitno je ista1i da su radovi na šumsko-uzgojnim radovima izvršeni u vlastitoj režiji. Svi uposlenici,
po/ev od rukovodnog kadra, zaposlenika direkcije i podružnica do za poslenika na proizvodnim radnim
mjestima su bili angažovani sa manjim ili ve1im u/eš1em.
Kada su u pitanju aktivnosti u lovištu „Plješevica“, koje je u procesu proglašenja posebnim lovištem,
izvršena su samo neophodna ulaganja dovoljna za funkcioniranje lovišta, a da se pri tome ne ugrozi divlja/ u
lovištu i dostignuti standardi. To se prije svega odnosi na dodatnu prihranu divlja/i kroz unošenje hrane, te
obradu i kultiviranje parcela. Isto tako pažnja je bila usmjerena na zaštitu i /uvanje divlja/i, te minimalna
održavanja lovno-uzgojnih objekata (pojilišta, solila, hranilišta).
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
13
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
a)
Izvršenje Šumsko-uzgojnih radova za ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za
period 01.01. – 31.12.2010.g. po vrsti i kategoriji
R.br.
VRSTA RADOVA
1 Priprema terena za pošumljavanje
2 Priprema terena za prirodnu obnovu
I
3
4
5
II
6
7
8
9
10
11
12
III
13
14
15
IV
V
UKUPNO PRIPREMA TERENA (P 1 do 2)
Pošumljavanje
Popunjavanje kultura po kolaudaciji
Popunjavanje prirodnog podmlatka
UKUPNO POŠUMLJAVANJE (P 3 do 5)
Njege kultura (prorede) - kresanje
Njega šumskih kultura ispod taks. praga
Njege izdana/kih šuma (prorede)
Njega liš1.mlad. izdana/kih šuma
Njega mladika iz šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Njega-okalemljena kultura
UKUPNO NJEGE (P 6 do 12)
Kalemljenje maruna
Priprema pov.za kalemljenje
Podsijavanje jele
UKUPNO NJEGE (P 13 do 15)
SVEUKUPNO (I+II+III+IV)
PLANIRANO
OSTVARENO
ha
ha
indeks
1.1.-31.12. 2010.g. 1.1.-31.12. 2010.g. ostv./plan
%
143,10
7,00
145,10
8,00
150,10
153,10
172,70
17,29
0,00
172,70
17,99
0,00
189,99
190,69
381,10
254,24
2.341,10
84,60
45,00
264,90
2,50
354,40
254,94
2.323,00
85,00
45,00
264,90
2,50
3.373,44
3.329,74
0,20
0,50
0,00
0,20
0,50
5,00
0,70
3.714,23
5,70
3.679,23
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
101,40
114,29
102,00
100,00
104,05
100,37
92,99
100,28
99,23
100,47
100,00
100,00
100,00
98,70
100,00
100,00
814,29
99,06
14
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
b)
Izvršenje Šumsko-uzgojnih radova po Podružnicama
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje prirodnog podmlatka
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana/kih šuma (prorede )
Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana/kih šuma (prorede )
Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana/kih šuma (prorede )
Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šum.kult., okal.kult.,pr.povr. za kal.,kalem.
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana/kih šuma (prorede )
Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana/kih šuma (prorede )
Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Podsijavanje jele
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana/kih šuma (prorede )
Njega liš1. mlad. izdana/kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdana$kih šuma (prorede )
Njega liš<. mlad. izdana$kih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Podsijavanje jele
ŠPD
SANSKI MOST
KLJU9
CAZIN
BOSANSKI
PETROVAC
BOS. KRUPA
BIHAE
VRSTA RADOVA
SVEUKUPNO :
KOLI9INA (ha)
PLAN
OSTV.
%
19,00
39,00
0,00
39,90
0,00
659,60
0,00
0,00
96,90
854,40
36,30
36,30
2,30
31,40
1,40
75,30
0,00
0,00
0,00
183,00
36,60
36,60
0,00
31,50
88,30
730,30
0,00
0,00
0,00
923,30
22,50
25,50
4,00
62,40
194,60
327,50
65,00
45,00
4,00
750,50
13,70
13,30
6,00
19,70
12,00
57,60
19,60
0,00
20,00
0,00
161,90
22,00
22,00
5,00
72,50
84,80
490,80
0,00
0,00
144,00
841,10
150,10
172,70
17,30
257,40
381,10
2.341,10
84,60
45,00
264,90
0,00
3.714,20
VRIJEDNOST (KM)
PLAN
OSTV.
%
19,00
39,00
100
100
39,90
100
689,10
104
96,90
883,90
38,30
36,30
2,29
31,40
1,40
57,90
100
103
106
100
100
100
100
77
167,59
36,60
36,60
92
100
100
31,50
88,30
691,70
100
100
95
884,70
22,50
25,50
4,00
62,40
194,60
327,50
65,00
45,00
4,00
750,50
14,70
13,30
6,70
20,44
17,00
66,00
20,00
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
107
100
112
104
142
115
102
20,00
5,00
183,14
22,00
22,00
5,00
72,50
53,10
490,80
0,00
0,00
144,00
809,40
153,10
172,70
17,99
258,14
354,40
2.323,00
85,00
45,00
264,90
5,00
3.679,23
100
113
100
100
100
100
63
100
100
96
102
100
104
100
93
99
100
100
100
99
20.603,00
22.891,20
131.879,00
116.551,68
0,00
0,00
67.299,00
59.306,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.522,00
144.604,31
344.303,00
343.353,88
39.362,00
41.395,60
122.748,00
100.820,50
7.744,00
6.818,13
52.962,00
30.260,95
0,00
900,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.816,00
180.195,52
39.687,00
23.508,00
123.763,00
96.108,76
0,00
53.131,00
18.809,28
0,00
52.725,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.581,00
191.151,74
24.398,00
27.108,00
86.228,00
70.260,40
13.526,00
11.183,16
105.250,00
86.327,66
0,00
26.979,31
0,00
0,00
109.636,00
109.635,50
57.828,00
75.901,50
5.140,00
3.212,40
402.006,00
410.607,93
14.856,00
11.060,14
44.974,00
37.378,78
20.289,00
20.114,72
33.295,00
42.685,66
0,00
0,00
0,00
0,00
33.059,00
33.734,00
0,00
0,00
25.701,00
33.734,00
0,00
3.451,75
172.174,00
182.159,05
23.856,00
19.916,62
74.393,00
59.348,16
16.908,00
13.737,60
122.286,00
63.689,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.049,00
115.646,40
422.492,00
272.338,01
162.762,00
145.879,56
583.985,00
480.468,28
58.467,00
51.853,61
434.223,00
301.079,47
0,00
80.605,35
0,00
0,00
142.695,00
143.369,50
57.828,00
75.901,50
340.412,00
297.197,11
0,00
3.451,75
1.780.372,00 1.579.806,13
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
15
111
88
88
116
100
105
82
88
57
81
59
78
35
88
111
81
83
82
100
131
62
102
74
83
99
128
102
131
106
83
80
81
52
62
64
90
82
89
69
100
131
87
89
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
6.2
Sektor iskorištavanja šuma
Proizvodnja i realizacija šumskih drvnih sortimenata za poslovnu 2010. godinu je dijelom bila
uslovljenja teškom ekonomskom krizom, koja se odrazila i na sektor šumarstva. Ipak je proizvodnja u teku1oj
2010. godini bila ve1a za 24 % nego godinu dana ranije. U sljede1im tabelama i grafikonima je prikazana
proizvodnja i realizacija šumskih drvnih sortimenata po fazama rada.
Prikaz izvršenja u sje$i i izradi ( m3- netto masa)
RB
PLAN
1.1.-31.12.2010.g
SORTIMENT
OSTVARENO
1.1.-31.12.2010.g
INDEKS
1
2
3
Trupci /etinara
Rudno /etinara
Celuloza /etinara
68.601
0
31.850
58.849
970
40.981
86
129
4
UKUPNO 9ETINARA
100.451
100.800
100
5
6
Trupci liš1ara
Ogrijev liš1ara
52.687
179.604
49.592
197.955
94
110
7
8
UKUPNO LIŠEARA
SVEUKUPNO (4+7)
232.291
332.742
247.547
348.347
107
105
300.000
232.291 247.547
PLANIRANO
250.000
OSTVARENO
200.000
179.604
197.955
150.000
100.000
50.000
0
100.451100.800
68.601
58.849
31.850
40.981
0
52.687 49.592
970
Grafikon 1.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
16
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Prikaz izvršenja u otpremi ( m3- netto masa)
RB
PLAN
1.1.-31.12.2010.g
SORTIMENT
OSTVARENO
1.1.-31.12.2010.g
INDEKS
1
2
3
Trupci /etinara
Rudno /etinara
Celuloza /etinara
68.601
0
31.850
55.986
333
41.978
132
4
UKUPNO 9ETINARA
100.451
98.297
98
5
6
Trupci liš1ara
Ogrijev liš1ara
52.687
179.604
50.110
210.888
95
117
7
8
UKUPNO LIŠEARA
SVEUKUPNO (4+7)
232.291
332.742
260.998
359.295
112
108
300.000
260.998
PLANIRANO
250.000
82
232.291
OSTVARENO
200.000
179.604
210.888
150.000
100.000
50.000
0
100.451 98.297
68.601
55.986
31.850 41.978
0
52.687
50.110
333
Grafikon 2.
U fazi sje$e i izrade šumskih drvnih sortimenata evidentan je preba$aj proizvodnje za 5 % u
odnosu na godišnji plan. TakoHer i u fazama izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata ostvaren je
preba$aj za 7 %, a u fazi otpreme šumskih drvnih sortimenata preba$aj je ostvaren za 8 %. Pove1anje
otpreme u odnosu na sje/u za 3 % i izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata rezurtiralo je i manjim zalihama
na šuma-panju i na me=ustovarištu u odnosu na po/etak godine.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
17
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Gotovo cijeli planski zadatak je izvršen angažovanjem privatnih preduze1a osposobljenih za rad u
šumarstvu, dok su zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa sa poslova sje/e, izrade
i izvoza šumskih drvnih sortimenata bili angažovani na poslovima šumskouzgojnih i drugih radova.
U izvršenju plana u sje$i i izradi, izvozu i iznosu i otpremi šumskih drvnih sortimenata je znatno
manje u$eš<e sortimenata iz sanitarnih sje$a u odnosu na predhodne godine.
Od 2004.do 2008. godine bio je evidentan napad potkornjaka na jeli i na smr/i, što je kao poljedicu
imalo potrebu saniranja velikog broja odjela, a kao rezultat sanacije usje/ena je velika koli/ina oboljelih stabala
koji su isporu/eni na tržište. U protekloj godini, zahvaljuju<i uspješnim intervencijama u ranijim
godinama i dobrom saradnjom sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, nije bio toliko izražen
napad štetnih insekata, što se pozitivno odrazilo i na zanemarivu koli$inu sortimenata iz sanitarnih sje$a.
Više je dozna$eno i posje$eno tzv. lomova i izvala, kao posljedica štetnog djelovanja vjetra ili
velike koli$ine snijega.
6.3
Sektor pripreme proizvodnje, plana, analize i ivesticija
Radovi u Sektoru pripreme proizvodnje u protekloj 2010.godini su bili uvjetovani nastavkom
ekonomske krize kao dominiraju1im faktorom. Ina/e ranijih godina, u toku sezone u Sektor pripreme
proizvodnje se primalo na odre=en rad oko 65 – 70 zaposlenika za pomo1ne poslove rada u doznaci. Ove
godine, uvjetovano ekonomskom krizom, radove pomo1ne radne snage u ovom sektoru su obavljali uposlenici
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, koji su do prošle godine obavljali poslove /uvara
šuma, sjeka/a ili pomo1nih radnika na šumskim traktorima. Sektor pripreme proizvodnje je u plansku 2010.
godinu ušao sa ambicioznim planom da izvrši doznaku u 110 odjela visoke šume i 62 odjela izdana$ke
šume sa 393.742 m3 krupnog drveta. Tokom 2010. godine ura=en je jedan rebalans plana sje/a, kao osnove za
izradu Rebalansa plana rada i poslovanja za 2010.godinu.
Tokom 2010. godine Sektor pripreme proizvodnje, plana, analize i investicija je izvršavao svoje
redovne poslove izrade iskaza sje$a, katastra šuma i šumskog zemljišta, privrednih knjiga, popunjavanje
mjese$nih i godišnjih statisti$kih obazaca, poslove doznake i izrade izvedbenih projekata, a sve u skladu
sa postoje<im pozitivnim propisima i pravilima struke. Po/etkom godine je, u cilju kvalitetnijeg izvo=enja
poslova doznake i izrade Projekata za izvo=enje, kao i dosljednje primjene internih Uputstava, na LaništuPodružnica „Šumarija“ Klju/ održana obuka projektanata ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska
Krupa .
U 2010. godini je na nivou Društva ukupno dozna$eno:
OPIS
KOLI9INA m3
POVRŠINA ha
UKUPNO
354.009
10.165
U toku 2010. godine ura=en je Izvještaj o radu i poslovanju za 2009. godinu, kao i polugodišnji
Izvještaj za period 01.01.2010. - 30.06.2010.g., zatim jedan Rebalans plana rada i poslovanja u septembru
mjesecu.
Sektor pripreme proizvodnje nije nikada bio u težoj situaciji. Hroni$ni nedostatak diplomiranih
inženjera šumarstva uzrokuje da se plan doznake ne izvršava u potpunom iznosu. U kona$nici se
odražava i na stanje šuma, jer brzina i kvalitet ne mogu i<i zajedno. Poljedica toga je da u šumi ostaju
tanji debljinski razredi što se negativno odražava na podmlaHivanje i ukupnu debljinsku strukturu šuma.
Osim nedostatka inženjerskog kadra, osje<a se i nedostatak potrebnih voznih jedinica. Najbolje rješenje
bi bilo da jedan kombi sa 8 sjedišta opslužuje dvojicu inženjera sa pomo<nim radnicima.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
18
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
U martu mjesecu 2010. godine je izvršena glavna procjena certificiranja gospodarenja šumskim
resursima, za šumskogospodarsko podru$je „Klju$ko“. Na osnovu ostvarenih rezultata u radu
preduze<a, ustroju, sistemima gospodarenja, saradnji sa lokalnom zajednicom itd., glavna procjena je
protekla u redu i nije bilo takozvanih velikih korektivnih aktivnosti. U julu mjesecu smo dobil FSC FM
certifikat sa rokom važenja od 2010. do 2015. godine nakon /ega su sve aktivnosti usmjerene na ostale
podružnice „Šumarija“/Pogona gospodarenja i osiguravanje uslova za proširivanje certifikata za sva podru/ja i
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa kao cjelinu. U septembru mjesecu je u objektu
„Lanište“ održan seminar za izvo=a/e radova. Isti su upoznati sa osnovnim Principima i kriterijima FSC-a, kao i
pravima i obavezama koje proisti/u iz Principa, a koje se odnose na njih kao pravna lica koje svoje poslove
obavljaju za potrebe ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Nakon niza aktivnosti, priprema,
interne edukacije, obrazovanja, itd u novembru mjesecu 2010. godine je PIU Šumarstva F BiH raspisao tender
i izabrano je akreditirano tijelo za certificiranje šuma. Izabrana je certifikatorska ku1a SGS Slovakia. Nakon
potpisivanja ugovora, u periodu 22. i 23. 11. 2010.g. su bili predstavnici ovog tijela u predprocjeni gospodarenja
šumskim resursima na preostalom dijelu šumskoprivrednog društva. Tokom predprocjene, sli/no i glavnoj
procjeni za ŠGP „Klju/no“ nisu primije1ene ve1e neusaglašenosti. Skrenuta je pažnja na „divlja“ odlagališta
sme1a duž prometnica (pretežno javnih), a koje prolaze kroz šumske komplekse. Preporu/eno je da se proširi
saradnja sa lokalnom zejednicom i pokuša edukacijom mladih skrenuti pažnja na ovaj, za nas u BiH op1enito,
veliki problem.
U toku predprocjene su izvršeni pregledi relevantnih dokumenata Društva, koje su tražili na uvid;
zakone, uputstva, propise, izvještaje, dokaza o pla1anju poreza, poštivanja prava radnika, žalbi, primjedbi itd.
Ova aktivnost je zbog svoje važnosti popra1ena kroz printane i elektronske medije.
6.4
Sektor za ureHivanje šuma
Tokom 2010. godine zaposlenici Sektora za ure=ivanje šume bili su angažovani u obavljanju poslova
predvi=enih Planom rada i poslovanja za 2010.godinu a to su:
-
Izrada šumskogospodarske osnove za ŠGP „Klju$ko“
Prikupljanje taksacionih elemenata za izradu šumskogospodarske osnove za ŠGP “Unsko“
U okviru radova na izradi šumskogospodarske osnove za ŠGP “Klju/ko“ ura=eni su sljede1i poslovi :
-
Unos i obrada podataka na osnovu koje se došlo do stanja šuma u doba ureHivanja,
Uporedna analiza,
Izrada planova gospodarenja za naredni ureHajni period,
U okviru radova na prikupljanju taksacionih elemenata za izradu šumskogospodarske osnove za ŠGP
„Unsko“ izvršene su sljede1e radnje:
-
UraHena su upustva za prikupljanje taksacionih elementa,
UraHena su karte sa ucrtanom mrežom krugova, te manuali za taksaciona snimanja,
Izvršena obuka zaposlenika i na osnovu rezultata testiranja izvršen odabir taksatora,
Izvršeno prikupljanje taksacionih elemenata na utvrHenom broju uzoraka-probnih krugova,
Na navedenim poslovima, osim petnaest radnika koji su stalno zaposleni u sektoru, bile su
angažovane i /etiri terenske sekcije odnosno 64radnika od toga /etiri dipl.ing.šum.- rukovodioca sekcije,
dvadesetosam šum.teh-taksatora, tridesetdva pomo1na radnika i /etri voza/a.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
19
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Služba za informati$ke poslove pored redovnih poslova bila je angažovana na izradi programa za
obradu taksacionih elemenata, tako da je obra/un svih taksacionih elemenata neophodni za prikaz stanja
šuma u doba ure=ivanja u šumskogospodarskoj osnovi za „Klju/ko“ ŠGP izvršen vlastitim programom.
Za navedene aktivnosti, koje se odvijaju u okviru Sektora za ure=ivanje šuma, važno je naglasiti da su sve one
uskla=ene i da se odvijaju u isto vrijeme sa dobrom organizacijom i popunjenoš1u sa šumarskim stru/nim
osobljem, pomo1nim osobljem i informati/arima.
6.5
Sektor za ekologiju i zaštitne šume
Sektor za ekologiju i zaštitne šume izvršio je u potpunosti planske aktivnosti, s težištem na pripremi i
preradi sirovine koja se koristi za izgradnju, sanaciju i održavanje pomo1nih objekata i radnih prostora ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, proizvodnji ogrijevnog drveta za vlastite potrebe i prodaju,
pripremi eksponata i uzoraka za u/eš1e na sajmu EKO-BIS, izradi elemenata (nosa/i klopki) koji se koriste kod
zaštite šuma, te izradi putokaza i oznaka.
Zaposlenici ovog Sektora su bili angažovani na realizaciji niza projekata, kao što su
-
Projekat ure=ivanja izvorišta, vodotoka i izletišta „Šujnovac“. Ovaj projekat je ura=en u zajedni/koj
saradnji ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i op1ine Bosanska Krupa,
Projekat unutrašnje adaptacije zgrade Podružnice „Šumarija“ Sanski Most,
Projekat sanacije planinske ku1e i izgradnje ljetnikovac nastrešnice na Plješevici, podružnica
„Šumarija“ Biha1.
U radionici Sektora za ekologiju i zaštitne šume stavljena je na raspolaganje i CNC mašina. Ovom
mašinom se vrši mašinsko pisanje po drvenim uzorcima rije/i i jednostavnih slika za vlastite potrebe ili tržište.
Stavljanjem u rad ove mašine, ispisane su brojne table ili putokazi koji su postavljeni po šumama, /ime je kroz
šumu olakšano snalaženje i orijentacija.
6.6
Sektor za pravne poslove
U ovom Sektoru su se obavljali poslovi putem organizovanih službi; Služba za imovinsko-pravne
poslove, Služba za kadrovske i op<e poslove i Služba za zaštitu na radu i PP zaštitu. Zaposlenici Sektora su,
pored redovnih poslova zastupanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa na sudovima i
organima upravljanja, radili na izradi ugovora o radu zaposlenika, ugovora sa dobavlja/ima i rješenjima po
zahtjevima zaposlenika i gra=ana itd.
U toku 2010.godine u okviru poslova Službe za imovinsko-pravne poslove provedeno je niz planskih i
vanrednih aktivnosti iz domena pravnih poslova od kojih izdvajamo:
-
Utuženo je po osnovu naplate dugovanja ukupno dvadesetdevet (29) lica od /ega, devet (9) pravna lica
i dvadeset (20) fizi/kih lica;
Zaprimljeno je dvanaest (12) ulaznih utuženja, od /ega je jedna (1) tužba upu1ene od pravnog lica i
jedanaest (11) od fizi/kih lica;
Na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda podnijeto je ukupno sedamnaest (17) prijedloga za izvršenje,
od /ega su dvanaest (12) za pravna lica i pet (5) za fizi/ka lica;
Zaprimljene su i proslije=ene nadležnim organima tri (3) prijave za uzurpacije šume i šumskog
zemljišta;
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
20
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
-
-
-
Zaprimljeno je i proslije=eno nadležnim organima /etrdeset (40) prekršajnih prijava, a presu=eno je
stotinušest (106) prekršajnih prijava.Prekršajne prijave proslije=ene nadležnim organima tokom
2010.godine su prijave iz 2009.godine, koje su /uvari šuma predali Službi za imovinsko-pravne poslove
u januaru 2010.godine. Navedene presu=ene prekršajne prijave u 2010.godini su tako=e prijave iz
prethodnih godina;
Zaprimljeno je i proslije=eno nadležnim organima tridesetpet (35) krivi/nih prijava, a presu=eno je
osamdest/etiri (84) krivi/ne prijave. Presu=ene i proslije=ene krivi/ne prijave su uglavnom prijave iz
2009.godine zaprimljene u Službi u januaru 2010.godine. Me=u proslije=enim krivi/nim prijavama
evidentiran je i manji broj krivi/nih prijava koje je podnjela Kantonalna uprava za šumarstvo Bos.
Petrovac u /ijoj nadležnosti je podnošenje krivi/nih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka. Obzirom da je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa nadležno za
postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva isti su evidentirani, kako bi kao ošte1ena strana nadoknadu
štete zahtjevali sudskim putem;
Zaprimljeno /etiri (4) zahtjeva za zamjenu šume i šumskog zemljišta, od kojih je jedan zahtjev u toku
rješavanja, za jedan zahtjev je obustavljen postupak zbog nedostatka potrebne dokumentacije, za
jedan zahtjev podnosilac je upu1en da se obrati Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
USK-a i jedan zahtjev je odbijen kao neosnovan.
Važno je istaknuti da je Kantonalna uprava za šumarstvo Bos. Petrovac, u skladu sa Procedurom za
podnošenje krivi/nih prijava i zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka usvojenom od strane nadležnih
organa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i Kantonalne uprave za šumarstvo u maju 2010.
godine, nadležna za pokretanje postupaka pred nadležnim organima (sudom ili tužilaštvom) i pri tome je
obavezna navesti ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa kao ošte1enu stranu. Služba za
imovinsko-pravne poslove ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je, u skladu sa navedenom
Procedurom, dužna na osnovu zaprimljenog zahtjeva ili prijave voditi registar šumskih šteta, te pred sudom,
putem ovaštenog punomo1nika, zastupati ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Obzirom da
se Kantonalna uprava za šumarstvo Bos. Petrovac nije pridržavala dogovorene Procedure ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa nije u mogu1nosti precizirati ta/an broj krivi/nih prijava i zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka, a tako ni visinu materijalne štete pri/injene ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o Bosanska Krupa u toku 2010.godine.
Služba za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu je u 2010. godini i pored svih poduzetih mjera
(poja/anog /uvanja, informisanja stanovništva putem angažovanja elektronskih i pisanih medija, educiranje
stanovništva itd.) zabilježila 7 požara sa ukupno opožarenom površinom od 43,70 ha i štetom od 64.997,30
KM. U odnosu na 2009. godinu broj požara je smanjen za 5 puta (36 požara u 2009.g.), opožarene
površine su manje za 90 % (410,2 ha u 2009.g.), a finansijske štete su manje za 86,5 % (480.400,77 KM u
2009.g.), što predstavlja znatan napredak kao i obavezu i motiv da se gore navedene mjere još više
intenziviraju. U požaru je uništeno 4,2 ha kultura, odnosno 5.940 komada sadnica što je znatno manje nego
u 2009. g. kada je požarom uništeno 50,10 ha odnosno121.800 kom. sadnica. Svi navedeni podaci pokazuju da
je nivo zaštite šuma od požara znatno pove1an, ali da je neophodno da ova Služba zajedno sa Kantonalnom
upravom za šumarstvo intenzivno nastavi sve neophodne aktivnosti, radnje i postupke za spre/avanje uzroka
nastanka požara. Ovo naru1ito iz razloga što je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa
Odlukom broj: 01-158-11/08 od 30.10.2008.g. formiralo zajedni/ku Službu za zaštitu od šumskih požara sa
Kantonalnom upravom za šumarstvo. Bitno je ista1i da je u pitanju kao i obi/no ljudski faktor, jer požari
nastaju kao posljedica paljenja trava (ov/ari) i /iš1enje oku1nica. U toku su pripremne aktivnosti
organizovanja obuke i provjere znanja od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, shodno zaklju/enom
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
21
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
Ugovoru izme=u Kantonalne uprave civilne zaštite USK i ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska
Krupa o me=usobnim pravima i obavezama u vršenju poslova iz zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe za
zaštitu od šumskih požara.
Tabelarni pregled šumskih požara i šteta dat je u dijelu PRILOZI ovog izvještaja.
Služba za zaštitu na radu i protivpožarnu zaštitu je tokom perioda januar-decembar 2010. godine
evidentirala 16 lakših i 1 težu povredu što je približno isto u odnosu na isti period 2009. godine. Od 17
navedenih povreda 15 ih se desilo prilikom direktnog izvršavanja radnih zadataka, jedna povreda kod dolaska
radnika na posao i jedna na sportskim igrama preduze1a. Nakon izvršene detaljne analize uzroka povreda
zaklju/eno je da je ve1ina posljedica nedovoljne koncentracije u toku rada i neprilago=enosti uvjetima rada na
terenu.
6.7
Sektor za ekonomsko-komercijalne poslove
U okviru Sektora za ekonomsko-komercijalne poslove se odvijaju poslovi putem tri službe:
Služba za komercijalne poslove, Služba za finansijske poslove i Služba za ra$unovodstvo. Rukovodioci
službi su diplomirani ekonomisti.
Po/etkom poslovne godine Služba za komercijalne poslove je ažurno izradila godišnje ugovore o
prodaji drvnih sortimenta za 2010.godinu u skladu sa zahtjevima iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga za
2010.godinu. Tokom godine Služba je radila i nove ugovore i anekse ugovora i vršila nabavke roba i usluga za
potrebe ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, a na osnovu prethodno potpisanih ugovora sa
dobavlja/ima izabranih po proceduri utv=enoj Zakonom o javnim nabavkama. Na osnovu provedenih
ispitivanja tržišta predlagani su druga/iji uslovi prodaje od utvr=enih Cjenovnikom o prodaji roba i usluga u
cilju ostvarenja boljih rezultata.
Služba za finansije je brinula o redovnoj naplati potraživanja od kupaca i pla1anju obaveza, kako prema
dobavlja/ima, tako i prema zaposlenim ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa. Rezultat
takvih aktivnosti su smanjena potraživanja od kupaca i smanjene obaveze prema dobavlja/ima u odnosu na
2009.godinu. Obra/un i isplata toplog obroka i pla1a zaposlenicima je izvršavana u utvr=enim rokovima i nije
bilo kašnjenja.
Služba za ra/unovodstvo ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je tokom
2010.godine, pored redovnih poslova, izvršila prilago=avanje knjigovodstvenih evidencija u skladu sa novim
Zakonom o ra/unovodstvu i reviziji F BiH i Pravilnikom o ra/unovodstvu i ra/unovodstvenim politikama ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa . Tako=e je Služba za ra/unovodstvo bila na raspolaganju
Vanjskom revizoru(ovlašteni revizor „Revita“ d.o.o. Cazin), koji je obavio reviziju finansijskih izvještaja ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2010.godinu. Služba za ra/unovodstvo je u toku
2010.godine u zakonskom roku izradila polugodišnje finansijske izvještaje, godišnje finansijske izvještaje i
blagovremeno obezbjedila podatke za kvalitetno obavljanje godišnjeg popisa imovine.
6.8
Odjeljenje sistema upravljanja kvalitetom i unutrašnje kontrole
Zaposlenici ovog Odjeljenja su izvršavali svoje radne obaveze na osnovu Plana rada za 2010.godinu,
Rebalansa plana rada za 2010.godinu i vanrednih potreba. Zbog kvalitetnijeg izvršavanja poslova kontrolori
su ve1inu zadataka radili timski i obavezno u prisustvu zaposlenika, koji se kontrolišu i njihovih
predpostavljenih /ime je postignut visok nivo usaglašenosti o /injeni/nom stanju i transparentnosti ove vrste
posla. U slu/ajevima ozbiljnijeg /injenja propusta u izvršavanju redovnih radnih zadataka zaposlenika ŠPD
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
22
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, kao i slu/ajevima izuzetno kvalitetnog odnosa prema poslu
i postizanja zavidnih rezultata, sa/injeni su izvještaji i dostavljani direktoru na dalji postupak.
U izvještaje je uvršteno mišljenje rukovodioca organizacionih jedinica gdje je vršena kontrola, mjere
koje su poduzeli kontrolori ili zajedno, kao i mjere koje su predložene za poduzimanje na nivou Uprave ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa.
U 2010.godini sa/injeno je 100 izvještaja prema nadležnim službama u preduze1u, ali je broj izvršenih
kontrola zna/ajno ve1i i iste su tretirane dnevnim zapisnicima Odjeljenja.
6.8.1
Organizacija i sistematizacija odjeljenja
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u okviru
Direkcije ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa sistematizovano je Odjeljenje sistema
upravljanja kvalitetom i unutrašnje kontrole za provo=enje internog nadzora. Pored rukovodioca Odjeljenja
sistematizovana su /etri mjesta tehni/kih kontrolora. Popuna radnih mjesta je izvršena u potpunosti tako da je
rukovodilac Odjeljenja ekonomske, a tehni/ki kontrolori šumarske struke.
Tehni/ki kontrolori su nadležni za obavljanje poslova po organizacionim jedinicama :
a)
b)
c)
d)
e)
Biha1 ( Podružnica „ Šumarija „ Biha1,dio direkcije koji je smješten u Biha1u )
Bos. Petrovac ( Podružnica „ Šumarija „ Bos. Petrovac i Podružnica „ GMO“ Bos. Petrovac )
Sanski Most ( Podružnica „ Šumarija „ Sanski Most i Podružnica „ Šumarija „ Klju/ )
Bos.Krupa ( Podružnica „ Šumarija „ Cazin, Pogon gospodarenja za op1inu Bos. Krupa,
Podružnica „ Rasadnik „ Cazin i Direkcija u Bos. Krupi ).
Zaposlenici Odjeljenja su sa dugogodišnjim radnim stažom u šumarstvu, stru/no osposobljeni i
materijalno opremljeni za obavljanje svoga posla. Posjeduju jedno motorno vozilo, ali koriste i druge prevoze
organizovane u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa.
6.8.2
Izvršenje planiranih zadataka
Prilikom kontrole najstru/ijih poslova iz šumarske struke u ove poslove bili su uklju/eni diplomirani
inžinjeri šumarstva koji izvršavaju poslove tehnologa za uzgoj i zaštitu, iskorištavanje, upravnika podružnica,
pomo1nika upravnika, šefova sektora i službi.
Kontrolom su obuhva1eni slijede1i poslovi:
- otprema drvnih sortimenata,
- transport drvnih sortimenata,
- bespravna sje/a šuma,
- izvršenje poslova eksplotacije od strane izvo=a/a radova,
- kra=a drveta sa me=ustovarišta,
- obra/uni plata,
- provo=enje dežurstava za praznik,
- poslove primke u visokoj šumi,
- primka i otprema u izdana/koj šumi,
- uzurpacije zemljišta i bespravna gradnja,
- korištenje službenih auta u vanradno vrijeme,
- uplata rudnog drveta i celuloze u dugom na blagajni,
- pritužbe na rad zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa,
- uštede i prekora/enja u potrošnji goriva i maziva,
- doznaka stabala u visokoj šumi,
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
23
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
-
ispravnost ispostavljenih faktura za poslove sje/e, izvoza i iznosa,
ošte1enje i kra=a imovine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa,
primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama,
popunjavanje otpremnih iskaza za tehni/ko oblo drvo,
korištenje radnog vremena,
stanje HTZ opreme,
korištenje HTZ opreme od strane zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i
izvo=a/a radova,
sprovedba donešenih procedura kod certificiranih šuma
tehni/ka ispravnost li/nog oružja,
popunjavanje ŠK registara i podnošenje prijava,
korištenje službenih telefona,
kvalitet podnešenih prijava i svjedo/enje na sudovima,
isporuke rezervnih dijelova za motorna vozila,
izrada i podjela preglednih karata na korištenje,
popunjavanje registara u podružnicama,
šumsko-uzgojni radovi,
saradnja zaposlenika i kontrolora,
sumiranje utvr=enih manjkavosti u radu i njihovo otklanjanje,
izvršenje usluga transporta ogrijevnog drveta kupcima,
gubljenje li/nog naoružanja,
popunjavanje tehni/kih knjižica za motorna vozila,
korištenje bolovanja,
reklamacije otpremljenih trupaca,
odnos zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i kupaca ogrijevnog drveta
me=uljudski odnosi,
Osim poslova kontrole, Odjeljenje je uradilo svoj izvještaj o radu za 2009.g. i prvu polovinu 2010.g. i
plan rada za 2010.g. U izvršenju svojih redovnih zadataka Odjeljenje je aktivno sara=ivalo sa Kantonalnom
upravom za šumarstvo, policijom USK, inspekcijom, sudovima i ost.
Tabelarni pregled sa/injenih izvještaja po vremenu i mjestu nastanka:
Organizaciona jedinica ŠPD
I
Podružnica
ŠPD
DIREKCIJA
"GMO" Bos. Petrovac
"Šumarija" Biha1
"Šumarija" Bos. Petr.
"Šumarija" Klju/
"Šumarija" Sanski Most
"Šumarija" Cazin
"Rasadnik" Cazin
Pog. gosp. za op1inu B. Krupa
UKUPNO 0
II
1
III
2
1
1
2
1
1
3
1
7
IV
V
VI
1
X
XI
2
1
2
1
1
2
1
4
2
1
1
5
5
1
1
1
5
5
1
8
VII VIII IX
6
1
2
5
1
2
1
1
1
14
4
5
3
5
5
1
1
1
2
1
13
1
12
1
9
XII Ukupno
8
5
2
19
39
2
14
4
1
6
100
1
1
9
1
7
12
6.8.3 Propusti utvrHeni kontrolom
Prilikom kontrole navedenih poslova utvr=eni su odre=eni propusti i manjkavosti. Ovisno o težini
propusta su preduzete potrebne mjere.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
24
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2010. GODINE
6.8.4 Mjere poduzete od strane kontrolora
Po izvršenim kontroloma kontrolori su odmah poduzimali neke od radnji kao npr.:
- usaglašavanje stavova oko utvr=enog stanja i predlaganje mjera sa pretpostavljenim kontrolisanih
zaposlenika (upravnicima, šefovima službi i sektora i pomo1nicima upravnika, tehnolozima i drugo),
- obavljanje razgovora sa zaposlenicima
kod kojih su utvr=eni propusti,
te sugerisane mjere za
sre=ivanje stanja u odre=enim vremenskim rokovima.
- obavljeno privremeno oduzimanje neispravnih drvnih sortimenata u transportu u saradnji sa
uposlenicima Kantonalne uprave za šumarstvo.
- poduzimane su i druge mjere u cilju zaštite imovine i spre/avanja /injenja propusta (izdavanje
otpremnih iskaza za više utovarenu drvnu masu gdje ne postoje uslovi poduzimanja drugih radnji i
sli/no).
6.8.5 Mjere predložene za poduzimanje na nivou Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa
U izvještajima su predlagane mjere za otklanjanje utvr=enih negativnosi, sankcionisanje tih zaposlenika,
stimulativno nagra=ivanje onih koji profesionalno izvršavaju svoje radne zadatke kao i mjere:
- da se destimulišu zaposlenici koji /ine greške u radu umanjenjem pla1e 10 ili 20% za jedan mjesec
- da se zaposlenici stimulišu sa pove1anjem pla1e 10. i 20.% zbog postignutih dobrih rezultata na poslu i
profesionalnom pristupu istom,
- da se preklasiranja drvnih sortimenata vrši u skladu sa preuzetim standardima,
- da se obavi interna obuka zaposlenika, koji rade na primci sortimenata,
- da se uvedu dežurstva na podru/jima u vrijeme pove1ane ugroženosti od kra=e,
- da se sa izvo=a/ima sje/e i izvoza, kao i kupcima kod kojih se dokažu neregularnosti u radu (kra=a
drvnih soprtimenata) raskine ugovor,
- da se prema zaposlenicima, koji /ine propuste u radu ili se neodgovorno ponašaju, pokrene disciplinski
postupak ili da se rasporede na druga radna mjesta,
- itd,
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI-KA BB
25
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA
7.1.
PRIHODI
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je u 2010. godini ostvarilo prihode u
iznosu 26.859.968,00 KM. Ostvareni prihodi su ve-i u odnosu na ostvarene u 2009. godini za 17%, a u odnosu
na planirane prihode u 2010. godini su ve-i za 18%.
Struktura ostvarenih prihoda u 2010.godine je sljede6a:
1. Prihodi od prodaje drvnih sortimenata ............................................ 24.537.720,00 KM
2. Prihodi od izgradnje kamionskih puteva ........................................ 558.836,00 KM
3. Prihodi od prodaje sadnica (šumskih i drugih) ............................... 207.421,00 KM
4. Prihodi od separacije (prir. agregat i drugo) ................................... 169.218,00 KM
5. Prihodi od usluga prevoza i mehanizacije ...................................... 119.628,00 KM
6. Prihodi od prodaje proizvoda Sektora ekologije .............................
93.467,00 KM
7. Prihodi od zakupa ...........................................................................
41.071,00 KM
8. Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalog ....................................
27.780,00 KM
9. Ostali prihodi .................................................................................. 1.104.827,00 KM
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata su ostvareni u iznosu 24.537.720,00 KM, prodajom drvnih
sortimenata na šuma panju, me?ustovarište i franco kupac. Isti Aine 91% ostvarenog prihoda ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Ostvareni prihod od prodaje drvnih sortimenata je ve6i za 20%
od ostvarenog prihoda od prodaje drvnih sortimenata u 2009. godini, a što je posljedica ve-e koliAinske
prodaje drvnih sortimenata za 23%.
Ostvareni prihodi od prodaje drvnih sortimenata su tako<e ve6i od planiranih prihoda od
prodaje drvnih sortimeneta za 15%, što je rezultat prodaje 359.295 m3 raznih drvnih sortimenata. Istih je
prodata (otpremljeno) više nego je planirano za 8%. Razlika ve-eg izvršenja prihoda od prodaje drvnih
sortimenata u odnosu na planirane je tako?e posljedica ostvarenog boljeg sortimentnog napada u odnosu na
planirani, što je imalo za posljedicu ostvarenje ve-e prosjeAne prodajne cijene u odnosu na planiranu.
Prosje>no planirana prodajna cijena za drvne sortimente je 64,33 KM/m3, a ostvarena cijena je
68,29 KM/m3. Treba ista-i da se u 2010. godini pove-ala potražnja od kupaca za sve drvne sortimente liš-ara i
Aetinara u odnosu na 2009. godinu, ali je taj porast najmanje bio izražen kod Aetinarskih trupaca. Prodaja
Aetinarskih trupaca je u 2010. godini organizovana i putem "Akcijskih prodaja" u skladu sa odlukama
Nadzornog odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa, te je na ovaj naAin prodato
13.000 m3 Aetinarskih trupaca.
Prihodi od izgradnje kamionskih puteva u 2010. godini su ostvareni u iznosu 558.836,00 KM, kao
rezultat izgradnje dva kamionska puta:
-
put Ljutica-Kulen Vakuf
put ava-Prkosi
2,20 km
3,50 km
Kamionske puteve je izgradila Podružnica "Gra?enje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac.
Prihodi od prodaje sadnica (šumskih i drugih) su ostvareni u iznosu 207.421,00 KM. Niži su od
planiranih za 26%, što je prije svega posljedica promjene objekata rada na planiranim šumsko-uzgojnim
radovima, a time i vrste sadnog materijala.
Prihodi od separacije (pijesak, prirodni agregat) su ostvareni u iznosu 169.218,00 KM, što je
dvostruko više od planiranih prihoda od separacije.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
26
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Prihodi od prevoza i mehanizacije su ostvareni u iznosu 119.628,00 KM, što je oko 50% planiranih
prihoda od prevoza i mehanizacije.
Prihodi od zakupa iznose 41.071,00 KM, te su ve-i od planiranih za 28%. Prihodi od zakupa su
ostvareni kroz zakup poslovnih prostora upravnih zgrada, lugarnica, stanova i zemljišta.
Prihodi od prodaje proizvoda proizvedenih u Sektoru za ekologiju iznose 93.467,00 KM. Odnose
se na proizvode za potrebu izgradnje objekata za obavljanja poslovnih djelatnosti ŠPD-a i proizvode koji su se
prodali na tržištu (garaže, cijepani ogrijev i sl.).
Najve-i dio ovih prihoda je realiziran na ure?enju izletišta "Šujnovac" Bosanska Krupa, koji je
finansiran sa 50.918,11 KM sredstava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa i 30.000,00
KM sredstava op-ine Bosanska Krupa.
Ostali prihodi su ostvareni u iznosu 1.104.827,00 KM i ve-i su za 9,6 puta u odnosu na planirane.
Iz pregleda ostalih prihoda se može vidjeti šta se od ostalih prihoda ostvarilo u 2010. godini. Ista-i
-emo da se ostali prihodi pod rednim brojem 2,3,4,5,6,8,9,10,11,i 14 nisu planirali i iznose 969.639,00 KM i
uticali su da ostvareni ukupni prihodi ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa budu ve-i od
planiranih za 4%.
7.1.1 OSTVARENJE PRIHODA U ODNOSU NA PLAN ZA PERIOD 1.1.-31.12.2010.g.
OSTVARENO
1.1.-31.12.2009.g.
r.b.
VRSTA PRIHODA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prihod od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija
Prihod od izgradnje puteva
Prihod od pašarina,šum. šteta i ost.
Prihodi od prevoza i mehanizacije
Prihod od zakupa
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
Ostali prihodi
UKUPNO:
24.537.720
0
558.836
27.780
119.628
41.071
169.218
207.421
93.467
1.104.827
26.859.968
PLAN
1.1.-31.12.2010.g.
21.404.978
0
646.750
10.500
246.900
32.000
82.000
271.877
0
115.000
22.810.005
index
O./PL.
UEESFE
os./ Gos.
114,64
UEESFE
PL./ GPL.
91,35
0,00
2,08
0,10
0,45
0,15
0,63
0,77
0,35
4,11
100,00
86,41
264,57
48,45
128,35
206,36
76,29
960,72
117,76
93,84
0,00
2,84
0,05
1,08
0,14
0,36
1,19
0,00
0,50
100,00
7.1.2 PREGLED OSTALIH PRIHODA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2010.g.
R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
OSTALI PRIHODI
Rad struAnih komisija
Prihodi od kamata na osnovu datih zajmova
Prihodi od zateznih kamata
Nerealizirani dobici od finansijske imovine
Dobici od prodaje gradjevinskih objekata
Dobici od prodaje transportnih sredstava
Prihodi od donacija -šumarijada
ObraAunati teku-i dio donac. u stal. imov.ili novcu za njegovu nabavku
Prihodi od otpisanih obaveza prema dobavljaAima-kaucije
Prihodi od otpisanih obaveza po kreditima i zajmovima
Viškovi gotovih proizv., nedovršenih proizvoda i viškovi novca i ekvival.
Prihodi od naplaAenih kazni po ugovorima
NaplaAena otpisana potraživanja od kupaca
Ukunuta rezervisanja po osnovu sudskih presuda
NaplaAeni prihodi za koje nije iskazano potraživanje
Naknadno fakturisani prihodi
Ostali materijalno neznaAajni prihodi iz ranijih godina
Ostali razni prihodi-tenderska dokumentacija
Ostali prihodi-takse i sl.
Ostali nepomenuti prihodi-kafe kuhinja
Naknadno odobrena kasa-sconto, rabati i sl.
Prihod od upotrebe vlast.dobara za tekuca sredstva-ogrev
UKUPNO
IZNOS
838
115.731
4.200
180.592
19.180
7.326
3.300
44.735
76.851
83.417
196.982
537
6.806
314.727
473
7.167
7.977
11.169
48
4.206
16.257
2.308
1.104.827
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
INDEKS
0,08
10,48
0,38
16,35
1,74
0,66
0,30
4,05
6,96
7,55
17,83
0,05
0,62
28,49
0,04
0,65
0,72
1,01
0,00
0,38
1,47
0,21
100,00
27
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.1.3. OSTVARENI PRIHODI PO POSLOVNIM JEDINICAMA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2010.g.
Evidentirane prihode ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa u 2010. godini su
ostvarile sve podružnice ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Sa znaAajnim procentom
uAeš-a u ukupnom prihodu su: Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac 30%, Podružnica "Šumarija" Biha22%, Podružnica "Šumarija" Sanski Most 19% i Pogon gospodarenja za op-inu Bosanska Krupa sa 15%.
Planirane prihode u 2010. godini u planiranom obimu nisu ostvarile Podružnica "Rasadnik" Cazin i Podružnica
"Gra?enje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac.
OPIS
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN
1.1.-31.12.
2010.G.
OSTV.
UEEŠFE U
OSTV.10.
INDEX
4.371.888
7.735.081
468.472
1.126.254
4.127.969
281.877
975.650
19.087.190
3.605.815
117.000
3.722.815
5.800.751
8.001.045
658.020
1.195.865
5.021.743
223.437
847.507
21.748.369
4.145.238
966.361
5.111.599
133
103
140
106
122
79
87
114
115
826
137
129
116
134
122
130
61
117
122
102
97
101
%
22
30
2
4
19
1
3
81
15
4
19
ŠPD "USŠ" d.o.o. B.Krupa
22.882.460
22.810.005
26.859.968
118
117
100
Šumarija
4.489.806
6.905.886
490.660
981.746
3.876.528
366.783
726.787
17.838.197
4.049.892
994.371
5.044.263
Podružnica
BihaB. Petrovac
Cazin
KljuA
Sanski Most
Rasadnik Cazin
Gra?., meh. i održavanje
UKUPNO:
Pogon gosp. B. Krupa
Sektori
UKUPNO:
Direkc.
7.2
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
O./PL.
10/09
RASHODI
U 2010. godini je kroz bilans uspjeha ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa
evidentirano rashoda u iznosu 23.442.760,00 KM.
Ostvareni rashodi su ve6i od ostvarenih u 2009. godini za 3%, a u odnosu na plan za 2010. godini
su ve6i za 5%. Pošto su ostvareni prihodi u 2010. godini imali brži trend rasta u odnosu na ostvareni rast
rashoda , to je evidentirana bolja ekonomiAnost u poslovanju u odnosu na 2009. godinu za 14% i u odnosu na
plan u 2010. godini za 12%.
Ostvarena ekonomi>nost u poslovanju u 2010. godini je najve6a ostvarena ekonomi>nost u
poslovanju u zadnjih 5 godina u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa (2006. godina –
koeficijent 1,06, 2007.godina-koeficijent 1,11, 2008. godina – koeficijent 1,03, 2009. godina – koeficijent
1,00 i 2010. godina – koeficijent 1,14)
U strukturi ostvarenih rashoda najznaAajnije uAeš-e su ostvarile pla-e zaposlenika sa 37%, usluge u
šumarstvu (sjeAa, izvoz) sa 31%, naknade za topli obrok 7,8%, amortizacija stalnih sredstava sa 5%, naknade za
korištenje šuma sa 5%, troškovi rezervisanja 4% i utrošeno gorivo i mazivo sa 3%, koji zajedno Aine 92,8 %
ukupno ostvarenih rashoda.
Uprava i zaposlenici ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa su utvrdili kao
prioritetni zadatak u 2010. godini, da kroz potpunu kontrolu rashoda i pove-anu proizvodnju ostvare što bolji
rezultat u poslovanju, prioritetno da rast rashoda bude sporiji od rasta prihoda.
Troškovi utrošenog goriva i maziva, usluga u šumarstvu i rezervisanja su ostvareni u manjim iznosima
od planiranih, dok su primanja zaposlenika i amortizacija stalnih sredstava ostvarena u ve-im iznosima od
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
28
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
planiranih, ali su prekoraAenja manja od ostvarenog rasta prihoda. Samo su naknade za korištenje op-ekorisnih
funkcija šuma ostvarene u ve-em obimu u odnosu na planirane i imale su brži rast od ostvarenog rasta prihoda.
Po osnovu naknada za op6ekorisne funkcije je ukupno obra>unato rashoda 1.147.311,00 KM i to:
-
budžet Federacije BiH
budžet Unsko-sanskog kantona
op-ine Unsko-sanskog kantona
163.901,54 KM
163.901,54 KM
819.507,70 KM
Po op-inama na Unsko-sanskom kantonu je obraAunato i upla-eno sredstava-naknade za op-ekorisne
funkcije šuma kako slijedi:
-
op-ina Bihaop-ina Bosanska Krupa
op-ina Bosanski Petrovac
op-ina Bužim
op-ina Cazin
op-ina KljuA
op-ina Sanski Most
op-ina Velika Kladuša
272.726,54 KM
200.274,00 KM
364.892,00 KM
14.356,80 KM
10.545,60 KM
93.695,00 KM
189.641,70 KM
1.179,14 KM
Da je obraAun ra?en po Zakonu o šumama F BiH Aija je primjena prestala donošenjem Uredbe o
šumama, na ime sredstava proširene reprodukcije (po Uredbi naknade za korištenje op-ekorisnih funkcija šuma)
bi se obraAunao u budžet F BiH i budžet Unsko-sanskog kantona ukupan iznos od 736.131,60 KM. Od ukupnog
iznosa na budžet Unsko-sanskog kantona bi se odnosilo 588.905,28 (80%), a op-ine Unsko-sanskog kantona bi
mogle od ovako izdvojenih sredstava povu-i po programima ukupno 392.603,48 KM.
Usvajanjem Uredbe o šumama u F BiH je pove-ano izdvajanje prema zajednici ukupno za 56%, a
prema op-inama više od dva puta.
Kod izrade bilansa uspjeha ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu,
pri evidentiranju rashoda- troškova rezervisanih za šume je primjenjen Zakon o šumama F BiH kada je izvršeno
rezervisanje sredstava proste i proširene reprodukcija šuma u iznosu 2.711.373,00 KM.
Krajem 2009. godine je usvojena Uredba o šumama F BiH Aije su odredbe primjenjene pri izradi
obraAuna za 2010. godine, kojom je na drugaAiji naAin regulisan naAin finansiranja proste i proširene
reprodukcije za šume. Uredbom o šumama je utvr?eno da se radovi proste reprodukcije šuma moraju izvoditi
prema šumsko-gospodarskim osnovama u okviru teku-eg poslovanja.To znaAi da nije više potrebno vršiti
rezervisanje za šume u teku-oj godini za radove proste i proširene reprodukcije u narednoj godini.
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je uvažavaju-i negativne trendove tržišta,
radove proste reprodukcije izvršilo angažovanjem svih svojih zaposlenika u okvirima naknada utvr?enih za
poslove i radne zadatke na koje su ugovorom o radu raspore?eni. ObraAunati interni prihod od bioloških
investicija umanjen za troškove sadnog materijala i manji iznos ostalih troškova, kao i rezervisana sredstva
proste reprodukcije u 2009.godini, su se pozitivno odrazili na iskazivanje dobiti u poslovanju preduze-a
U 2010. godini po obraAunu troškovi rezervisanja se uglavnom odnose na ulazna utuženja Aije okonAanje
postupka se oAekuje u 2011. godini. U 2010.godini je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa
obraAunalo na ime doprinosa iznos od 2 KM/m3 pilanskog tehniAkog drveta ili oblovine prema Zakonu o naAinu
finansiranja kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za Alanove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne
invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (Sl.glasnik USK 5/05). Ukupno obraAunati iznos je 211.446,00
KM. Po istom Zakonu je tokom godine, prilikom registracije vozila upla-ivano na ime doprinosa po 20,00 KM,
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
29
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
kao i doprinos kod isplata fiziAkim licima naknada za obavljanje povremenih poslova, Alanovima Nadzornog
odbora i dr.
ZakljuAkom Skupštine USK Br.:01-1-321/05 od 03.02.2005.godine (naš br.: 01-3107-6/04) je
predloženo Vladi USK da preispita zakonitost odluke kojom se izdvaja 2 KM/m3 u Fond za izgradnju stanova
za Alanove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. O
poduzetim mjerama od strane Vlade USK po ovom ZakljuAku nema nikakvih informacija. Od 2000.2009.godine je u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo
3.217.611,00 KM što sa obavezom iz 2010.godine iznosi 3.429.057,00 KM.
Zakon o doprinosima ( Sl. Novine F BiH Br.:35/98,54/00,16/01,37/01,1/02,17/06 i 14/08) je utvrdio
sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog penzijskog i invalidskog
osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, kao i gornja granica doprinosa na teritoriji F
BiH. Pored toga što ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa oAekuje stav Vlade USK po
ZakljuAku Skupštine USK br.: 01-1-321/5, tako?e je zatraženo mišljenje od Ministarstva pravde dali su odredbe
Zakona o naAinu finansiranja kantonalnog Fonda u suprotnosti sa Zakonom o doprinosima.
7.2.1
OSTVARENI RASHODI PO PODRUŽNICAMA
U ostvarenim rashodima ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa sa najve-im
procentom uAeš-a su:Direkcija sa 24%, Podružnica "Šumarija“ Bosanski Petrovac sa 21%, Podružnica
"Šumarija“ Sanski Most sa 15%, Podružnica "Šumarija“ Biha- sa 15% i Pogon gospodarenja za op-inu
Bosanska Krupa sa 11%.
Samo su Podružnica "Šumarija“ KljuA, Podružnica "Rasadnik“ Cazin i Podružnica "Gra?enje,
mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac ostvarili svoje poslovanje uz pad ekonomiAnosti poslovanja u
odnosu na planiranu , što treba biti predmet dodatnih analiza, za potrebe Alanova kolegija ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa.
OPIS
1.1.-31.12.
2009.G.
1.1.-31.12.
2010.G.
1.1.-31.12.
2010.G.
INDEX
UEEŠFE U
OSTV.10.
OSTV.
PLAN
OSTV.
O./PL. 10/09
%
2.791.644 3.435.466
5.220.824 4.834.323
505.001
413.656
988.988
773.533
3.318.433 3.520.800
420.055
351.213
1.223.020 1.351.666
14.092.324 15.056.299
2.735.639 2.650.105
5.446.727 5.736.356
ŠPD "USŠ" d.o.o. B.Krupa
22.804.787
D irekc.
Šum arija
2.861.531
5.129.868
492.494
1.020.982
3.886.580
318.172
1.110.392
14.820.019
3.477.530
4.507.238
7.984.768
Podružnica
BihaB. Petrovac
Cazin
KljuA
Sanski Most
Rasadnik Cazin
Gra?., meh. i održavanje
UKUPNO:
Pogon gosp. B. Krupa
Sektori
UKUPNO:
8.386.461
123
93
122
128
106
120
111
107
97
105
102
120
94
103
97
91
132
122
102
76
127
105
15
21
2
4
15
2
6
64
11
24
36
22.274.690 23.442.760
105
103
100
8.182.366
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
30
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.3
PRESJEK BILANSA USPJEHA ZA 2010.GODINU
POZICIJA
RB
I
OSTVARENO
2009. GOD.
2010. GOD.
INDEX
POSLOVNI PRIHODI
1 Prihodi od prodaje proizvoda
2 Prihodi od prodaje usluga
19.943.021
1.546.818
24.929.475
801.031
125
52
UKUPNO PRIHODI (1+2)
21.489.839
25.730.506
120
II POSLOVNI RASHODI
3 Troškovi materijala, energ.usluge
4 Amortizacija
5 Troškovi zaposlenih
6 Ostali nematerijalni troškovi
7 Ulkalkul. rezervisanja
8 Drugi operativni rashodi
9.833.864
1.359.400
10.146.093
1.178.154
2.711.374
10.711.964
1.225.296
11.047.133
2.018.850
937.170
109
90
109
171
35
25.228.885
25.940.413
103
664.604
-3.489.559
-2.824.955
921.135
-3.810.114
-2.888.979
139
109
102
-914.091
2.679.072
144.621
144.621
300.525
300.525
208
208
12.175
12.175
6.799
6.799
56
56
132.446
293.726
222
2.538
24.144
1.221.318
1.248.000
36.520
27.498
324.664
388.682
15.617
6.806
806.514
828.937
76.541
181.694
126.292
384.527
615
28
66
66
210
661
39
99
859.318
444.410
52
UKUPNO RASHODI (3+4+5+6+7+8)
9 Troškovi u zalihama proizvoda
10 Troškovi u internim fakturama
11 UKUPNO (9+10)
III REZULTATI IZ POSL. AKTIVNOSTI (I-(II+11))
12 Prihodi od ulaganja
13 Finansijski prihodi
14 UKUPNO (12+13)
15 Rashodi ulaganja
16 Finansijski rashodi
17 UKUPNO (15+16)
IV PRIHODI IZ FINANC AKTIVNOSTI (14-17)
18 Prihodi iz ranijih godina
19 Napla-ena otpisana potraživanja
20 Ostali prihodi
21 UKUPNO ( 15+16+17)
22 Rashodi iz ranijih godina
23 Ostali rashodi
24 Otpis potraživanja od kupaca-utuženi
25 UKUPNO (22+23+24)
V REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (21-25)
26 Rezultat ( III+IV+V)
27 Porez na dobit
VI DOBIT(+)/GUBITAK(-) (26-27)
77.673
3.417.208 4.399
289.885
77.673
3.127.323 4.026
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
31
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.4
DOBIT
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je u 2010. godini kroz bilans uspjeha
evidentiralo ostvarenu dobit u iznosu 3.417.208.00 KM i dobit poslije oporezivanja u iznosu 3.127.323.00
KM. Obra>unati porez na dobit iznosi 289.885.00 KM. Planirana dobit za 2010. godinu je iznosila
77.673.00 KM. Ostvarena dobit ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je rezultat ve-eg
ostvarenja planiranih prihoda i sporijeg rasta ostvarenih rashoda u odnosu na planirane rashode.
Skupština ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je dana 06.05. 2010. godine
donijela Odluku broj: 019-525-14/10, kojom je usvojila Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD «UNSKO-SANSKE
ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu zajedno sa:
-
Finansijskim izvještajima ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009. godinu,
-
Izvještajem revizora o reviziji finansijskih izvještaja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska
Krupa za 2009. godinu.
-
Izvještajem revizora o reviziji kapitala ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa,
-
Izvještajem Nadzornog odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009.
godinu,
-
Izvještajem Odbora za reviziju ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2009.
godinu
Na istoj sjednici je Skupština ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa donijela Odluku
broj: 019-525-15/10 o raspodjeli akumulirane dobiti ostvarene u 2007., 2008. i 2009. godini.
Odlukom je izvršena raspodjela akumulirane dobiti 3.046.705,00 KM (2007. – 2009.godina) na:
- zakonske rezerve..............................1.719.462,00 KM
- akumuliranu dobit............................1.327.243,00 KM
Ovom odlukom je izvršeno potrebno izdvajanje u zakonske rezerve (1.719.462,00 KM), kako bi se
obezbijedilo izdvajanje u iste do 25% osnovnog upisanog kapitala, nakon pet godina poslovanja.
Sa ovim izdvajanjem, ukupne zakonske rezerve iznose 2.798.923,00 KM. Razlika akumulirane
dobiti 1.327.243,00 KM je ostala kao akumulirana dobit. Nije vršena dalja raspodjela, kako se ne bi ugrozila
teku-a likvidnost i poslovanje ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa.
U 2010. godini je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa ostvarilo neto dobit u
iznosu 3.127.323,27 KM. Ista je po obraAunu za 2010. godinu evidentirana kao neraspore?ena dobit teku-e
godine.
Zajedno sa akumuliranom dobiti iz ranijih godina u bilansu stanja ŠPD «UNSKO-SANSKE
ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa na dan 31.12 2010. godine je evidentirana akumulirana (zadržana) dobit
u iznosu 4.538.818,00 KM.
U >lanu 30. stav 2. Zakona o ra>unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine je
utvr<eno da 6e pravno lice raspore<ivanje dobiti i gubitka vršiti u skladu sa odredbama Zakona o
privrednim društvima, Zakona o ra>unovodstvu, internog op6eg akta i odluke nadležnog organa.
Planom za 2011. godinu je predvi?eno da se finansiraju radovi proste reprodukcije iz teku-eg
poslovanja i nabavka opreme i izgradnja objekata u funkciji ostvarivanja planiranog prihoda u ukupnom iznosu
od 6.807.149,00 KM.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
32
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Kako se radi o znaAajnim sredstvima, koja se planiralo obezbijediti iz vlastitih izvora, predlažemo da se
ostvarena neto dobit za 2010. godinu rasporedi u akumuliranu dobit, te da se tako osigura planirana likvidnost
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa.
7.5
PRESJEK BILANSA STANJA ZA 2010.GODINU
31.12.2009.
POZICIJA
RB
A.
VRIJEDNOST
31.12.2010.
%
VRIJEDNOST
%
AKTIVA
1 PRIVREDNE ŠUME
VLASTITA IMOVINA
2
3
4
5
6
I
1.672.120.228
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina
DugoroAni krediti i potraživanja
DioniAki kapital
50.637
20.229.612
111.669
UKUPNO VLASTITA IMOVINA (2+3+4+5)
DUGOTRAJNA IMOVINA
98,80
("0")
(1+6)
20.391.918
1.672.120.228
98,79
34.791
19.913.859
544.045
1,20
20.492.695
1,21
1.692.512.146 100,00
1.692.612.923
100,00
9,63
3,59
23,37
63,21
0,19
1.189.278
199.110
3.044.848
10.840.380
24.538
7,77
1,30
19,90
70,86
0,16
13.519.962 100,00
15.298.154
100,00
TEKUFA SREDSTVA
7
8
9
10
11
II
Potraživanja od kupaca
Ostala potraživanja
Zalihe
Novac
RazgraniAenja
1.302.356
485.838
3.160.263
8.546.388
25.117
KRAKOROENA IMOVINA ("1"i"2")
(7+8+9+10+11)
A UKUPNO AKTIVA (I+II)
B.
PASIVA
12
13
14
15
16
III
Kapital šuma
Upisani kapital
Akumulirana dobit
Gubitak teku-e godine
Rezerve
KAPITAL
1.706.032.108
1.707.911.077
0,00
0,68
0,08
0,00
1.685.458.193
99,24
1.698.287.680 100,00
11.502.244
1.327.243
(12+13+14+15)
17 DugoroAne obaveze (krediti. i razgraniA)
(17)
IV DUGOROENE OBAVEZE
1.685.458.193
1.701.499.255
0,00
0,68
0,27
0,00
99,06
100,00
11.502.244
4.538.818
317.253
317.253
4,10
238.104
238.104
3,71
KratkoroAne finansijske obaveze
Obaveze dobavljaAima
Porezi i doprinosi
Druge kratkoroAne obaveze
Rezervisanja
212.378
1.151.046
2.263.049
1.089.328
2.711.374
2,74
14,86
29,22
14,07
35,01
189.919
760.287
2.735.779
1.824.746
662.987
2,96
11,86
42,67
28,46
10,34
V
KRATKOROENE OBAVEZE
7.427.175
95,90
6.173.718
96,29
VI
UKUPNO OBAVEZE (IV+V)
7.744.428 100,00
6.411.822
100,00
B
UKUPNO PASIVA (III+VI)
18
19
20
21
22
(18+19+20+21+22)
1.706.032.108
1.707.911.077
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
33
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.5.1 AKTIVA
Aktiva ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa iznosi 1.707.911.077,00 KM.
U bilansu stanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je na dan 31.12.2010.
godine evidentirana dugotrajna imovina u vrijednosti 1.692.612.923,00 KM, od >ega se na vrijednost
šuma odnosi 1.672.120.228,00 KM i vlastitu imovinu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska
Krupa 20.492.695,00 KM.
Vlastita imovina je ve6a za 100.777,00 KM, što je posljedica evidentiranih dugoroAnih ulaganja u
obaveznicama za ratna potraživanja od Armije BiH i obraAunate amortizacije stalnih sredstava u teku-oj godini.
Vrijednost kratkoro>ne imovine iznosi 15.298.154,00 KM što je pove-anje u odnosu na 2009. godinu za
1.778.192,00 KM, što je prije svega posljedica pove-anja novAanih sredstava na žiro raAunu. Isto se pozitivno
odrazilo na koeficijent likvidnosti ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa.
Koeficijent trentutne likvidnosti (novac/kratkoro>ne obaveze) u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME»
d.o.o. Bosanska Krupa za 2010. godinu iznosi 1,76 i ve-i je u odnosu na 2009. godinu za 53%, ovaj
koeficijent ima tendenciju rasta od 2007 godine i najve-i je u 2010. godini (2007.godina -1,07 ; 2008.godina –
1,08 i 2009.godine - 1,15) u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa za 2010. godinu.
Koeficijent ubrzane likvidnosti (novac + potraživanja/kratkoro>ne obaveze) iznosi 1,98 i najviši je
u zadnjih pet (5) poslovnih godina.
7.5.2 PASIVA
Pasiva ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa iznosi 1.707.911.077.00 KM.
Kapital ŠPD-a evidentiran kroz bilans stanja na dan 31.12.2010. godine iznosi 1.701.499.255,00
KM od toga na upisani kapital se odnosi 11.502.244,00 KM.
Vrijednost upisanog kapitala je jednaka upisanom kapitalu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o.
Bosanska Krupa u sudskom registru. Akumulirana dobit iznosi 4.538.818,00 KM, od Aega se na akumulirana
dobit iz ranijih godina odnosi 1.411.495,00 KM i neraspore?enu dobit iz 2010. godine 3.127.323,00 KM. U
okviru kapitala na kontu ostale rezerve je evidentiran iznos 1.685.458.193,00 KM od Aega se na zakonske
rezerve odnosi 2.798.923,00 KM, ostale rezerve –šumski fond 1.672.120.227,44 KM i ostale rezerve- ostalo
10.539.042,00 KM.
Kapital ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa u 2010.g. je pove6an za
vrijednost neraspore<ene dobiti iz 2010.godine za 3.127.323,00 KM.
Utvr<ene dugoro>ne i kratkoro>ne obaveze ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska
Krupa na dan 31.12.2010. godine su tako<er smanjene u odnosu 2009. godinu za 1.750.710,00 KM.
Smanjenje kratkoroAnih obaveza je posljedica promjene propisa u oblasti evidentiranja obaveza proste proširene
reprodukcije šuma.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
34
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.5.3 PREGLED STANJA POTRAŽIVANJA OD ZNAEAJNIJIH KUPACA NA DAN 31.12.2010.G.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
IZNOS
KM
KUPCI DRVNIH
SORTIMENATA
R.BR.
DOO "POGY" BIHAN
DOO "SMR A" BOS.KRUPA
DOO "NATRON HAYAT" MAGLAJ
DOO "NO9" BOS.PETROVAC
DOO "SANI-GLOBAL" BIHAN
DOO "HOROZOVIN" S.MOST
DOO "BRZI" BIHAN
DOO "TEHNOCEN" BIHAN
DOO "UNA LES" B.PETROVAC
DOO "DRVO COMMERCE" TESLIN
DOO "TRANSPORTKOMERC"
DOO "HUSETIN" BOS.PETROVAC
DOO "RHM-COMERC" B.PETR.
DOO "HNK KOMPANY" B.KRUPA
DOO "BA&HAM" BOS.KRUPA
UKUPNO
SINDIKATI
(OGRIJEV)
R.BR.
206.977,60
125.793,54
94.099,11
92.610,54
88.303,32
80.180,16
79761,18
63.601,56
47817,92
47.713,06
26.572,30
24.125,33
23.350,68
20.158,56
15.553,03
1.036.617,89
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IZNOS
KM
SIND.POL.MUP USK-BIHAN
SJB MUP-KLJU
UDRUŽENJE ORG.RVI
UG.PENZ.AGROKOMERC
UG.PENZ.JEZERO-PRIVILICA
RVI BOS.KRUPA
OSNOVNA ŠKOLA CAZIN1
UG.PENZION.BAKŠAIŠ
RVI CAZIN
SIND.ELEKTRODISTRIB. PJ
UG.PENZION.BOS.PETROVAC
UG.PENZION.MALI LUG
UG.PENZION.GOLUBIN
UG.PENZION.DONJE PREK.
UG.PENZION.KLJU
UKUPNO
13.674,36
4.242,35
4.190,24
3.183,33
3.037,76
2.662,46
2.404,06
2.148,60
1.317,80
1.237,60
717,49
626,83
596,83
534,76
321,35
40.895,82
Stanje nenapla-enih potraživanja od kupaca na dan 31.12.2010.godine iznosi 1.189.278,00KM i manje
je od iskazanog potraživanja od kupaca u 2009.godini, mada su ostvareni prihodi u 2010.godini ve-i za 17 % od
ostvarenih prihoda u 2009.godini. Prodaja drvnih sortimenata kupcima u 2010.godini je vršena prema uslovima
prodaje iz Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2010.godinu (Odluka Nadzornog odbora br.: 011-2747-2/09).
etinarski trupci su prodavani uz avansno pla-anje ili odloženo pla-anje od 15-30 dana uz garanciju banke.
Bukovi trupci su prodavani sa odloženim pla-anjem od 45-60 dana, tako?e uz garanciju banke. Ostali sortimenti
su prodavani uz avansno pla-anje ili sa odgodom od 30 dana sa garancijom banke. Samo je pretežan dio
ogrijevnog drveta prodat uz pla-anje na osam mjesAnih rata ( Udruženjima penzionera, RVI i porodicama šehida
i poginulih boraca). Potraživanja od kupaca data u pregledu pod r.br. 1-15 nisu dospjela za naplatu i
obezbje?ena su garancijom banke, osim potraživanja od kupca D.O.O. „No 9“ Bosanski Petrovac, za Aije
potraživanje je poslata garancija banke na protest, te se oAekuje brza naplata. Za iznos potraživanja od
123.855,39 KM je izvršeno utuženje potraživanja u 2010.godini, te su ista teretila rashode poslovne godine.
7.5.4 PREGLED STANJA UTUŽENIH POTRAŽIVANJA U 2010.G.
R.BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NAZIV KUPCA
IZNOS
(KM)
NEZAVISNI STR.SINDIKAT RADNIKA U ZDRAVSTVU USK,
O.O. NEZAVISNOG SINDIKATA DOM ZDRAVLJA CAZIN
DOO "ILMA" BIHAN
DOO "MICRONET" BIHAN
KONJI KI KLUB "SANA" SANSKI MOST
DOO "HEDO-DRVOPROREZ" CAZIN
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA USK
DOO "LIMEA" BIHAN
DOO "NES"SANSKI MOST
FIZI KA LICA (20 UTUŽENJA)
UKUPNO
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
1.244,50
37.106,79
1.832,55
1.922,28
45.282,38
1.180,70
320,88
2.073,43
26.503,32
6.388,56
123.855,39
35
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
7.5.5 PREGLED STANJA OBAVEZA ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa
PREMA ZNAEAJNIJIM DOBAVLJAEIMA NA DAN 31.12.2010.G.
R.BR.
DOBAVLJAE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IZNOS
KM
DOO "ŠIP UNA" BOS.KRUPA
DOO" AVKUNOVIN" BIHAN
DOO "JELA GRME " BOS.KRUPA
DOO "MMCC" SARAJEVO
DOO "MELE COMPANY" BOS.PETROVAC
DOO "DAFNA" BIHAN
DOO"GRUBE" SARAJEVO
DOO "MAHOVINA" BOS.PETROVAC
DOO"LOZIN" BOS.PETROVAC
DOO"MIKI-TRANS" BOS.PETROVAC
UKUPNO
161.014,84
50.385,22
41.030,35
40.722,68
39.833,07
37.564,79
32.963,58
27.549,36
24.775,12
21.278,76
477.117,77
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa vrši izbor dobavljaAa za robe i usluge u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Nakon izvršenog izbora sa dobavljaAima potpisani su ugovori sa
odgodom pla-anja 30 i 60 dana, tako da evidentirane obaveze nisu i dospjele obaveze. Dospjela obaveza je
samo prema DOO ŠIP „UNA“ Bos. Krupa, ali pošto je ovaj dobavljaA u steAaju, a u isto vrijeme od njega kao
kupca ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa potražuje 1.091.641,77 KM (bez kamata) iz
ranijeg perioda i ima pravomo-nu presudu, oAekuje se prebijanje potraživanja i obaveza.
8.
KOMENTAR NA IZVRŠENJE PLANA, AKTIVNOSTI I POSLOVNI REZULTAT
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa se u 2010.godini, u uslovima kada su još
uvijek prisutni negativni elementi svjetske ekonomske krize, naroAito založilo da se utvr?ene temeljne odrednice
poslovne politike za 2010.godinu u potpunosti ostvare uz pojaAan angažman svih zaposlenika i Alanova organa
upravljanja ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa.
1. Izvršenje planirane proizvodnje (iskorištavanje šuma)
U skladu sa Planom (Rebalansom) rada i poslovanja ukupno planirana usjeAena koliAina drvnih
sortimenata je izvršena sa 15.605 m3 više od plana ili za 5% više. Tako?e kod otpremljenih liš-arskih i
Aetinarskih drvnih sortimenata je poboljšan fiziAki obim za 26.553 m3 ili 8 % više u odnosu na Plan. Na ovaj
naAin je u cijelosti ispoštovan jedan od zahtjeva iz Programa mjera kod prodaje drvnih sortimenata. Na
pove-anu prodaju su sigurno uticale ostale realizirane mjere iz Programa mjera kojim je naloženo iznalaženje
novih kupaca i izmjena cijena i uslova za Aetinarske trupce. Izvršenjem planirane otpreme drvnih sortimenata
ispoštovani su zahtjevi kupaca iz godišnji ugovora.
2. Izvršenje šumsko-uzgojnih radova
Šumsko-uzgojni radovi su izvršeni gotovo u potpunosti na površini 3.679,23 ha. Izvršeno je
pošumljavanje na 190,69 ha površine dok su ostale druge mjere na šumsko-uzgojnim radovima. Programom
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
36
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
mjera na ublažavanju negativnih uticaja svjetske ekonomske krize u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o.
Bosanska Krupa je utvr?eno da svaka od Podružnica najmanje 10% ovog zadatka odradi u vlastitoj režiji
angažovanjem svih zaposlenika u okviru postoje-ih ugovora o radu. Me?utim ŠPD «UNSKO-SANSKE
ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa je uz velike napore i odricanja ukupno planirani fiziAki obim šumsko-uzgojnih
radova uspješno završilo s vlastitim ljudskim i materijalnim resursima kako je to i bilo predvi?eno Planom rada
i poslovanja.
3. Izgradnja kamionskih puteva
Programom mjera je utvr?eno da se na planiranoj izgradnji kamionskih puteva maksimalno angažuje
Podružnica „Gra?enja, mehanizacije i održavanja“ Bos.Petrovac što je i realizirano. Izgra?eno je 5,70 km
kamionskih puteva, što je umanjilo odliv obrtnih sredstava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska
Krupa
4. Racionalizacija u rashodima
Ostvarena ekonomiAnost u poslovanju u 2010. godini je najve-a ostvarena ekonomiAnost u poslovanju u
zadnjih 5 godina u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa sa koeficijentom 1,14, Aime je
ispunjen jedan od važnih zadataka Uprave i zaposlenih u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska
Krupa da punom kontrolom svih troškova doprinesu pozitivnom rezultatu poslovanja.
5. Korištenje fonda radnog vremena
Programom mjera na ublažavanju negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) je utvr?ena obaveza da
se obustavi bilo kakvo angažovanje zaposlenika za rad u dane sedmiAnog odmora ili pla-anje preko vremenog
rada, te da se redovno vrši provjera zloupotrebe bolovanja od strane zaposlenika. ŠPD «UNSKO-SANSKE
ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je ovu mjeru dosljedno poštovalo, te je za sluAaj potrebe angažovanja
zaposlenika u dane sedmiAnog odmora, istom omogu-eno korištenje slobodnog dana u toku naredne sedmice, a
ne uve-ana pla-anja.
6. Ulaganja u investicije
Programom mjera je utvr?ena obustava ulaganja u sve neproizvodne investicije, koje nisu usko vezane
za uspješnost odvijanja proizvodnje. Za ostale nabavke potrebna su bila pismena obrazloženja Upravi o
neophodnosti takvih ulaganja. U 2010.godini u nabavku opreme je ukupno uloženo 240.444,00 KM, od toga se
na 2 (dva) kombija za prevoz zaposlenika odnosi 131.290,00 KM, na modernizaciju i pove-anje efikasnosti
informacionog sistema ŠPD-a kao cjeline uloženo je 82.054,00 KM (kompjuteri, GPS ure?aji, programski
sistemi itd.) i za stroj za višenamjensku obradu drveta u radioni Sektora ekologije 10.374,00 KM.
7. Certificiranje
U julu 2010.godine je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa dobilo FSC FM
certifikat sa rokom važenja od 2010-2015 godine za Šumsko-gospodarsko podruAje „KljuAko“. Krajem
2010.godine je izvršena predprocjena gospodarenja šumskim resursima na preostalom dijelu kojim gospodari
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa pa se oAekuje dobijanje FSC FM certifikata u prvom
kvartalu 2011.godine.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
37
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
8. Šumsko-gospodarske osnove
Tokom 2010.godine je završena obrada podataka i izrada planova gospodarenja za ŠGP „KljuAko“, te se
oAekuje okonAanje procesa prihvatanja same osnove od strane nadležnog ministarstva u prvom kvartalu
2011.godine. Sektor za ure?ivanje šuma je u ovoj godini izvršio poslove prikupljanja taksacionih elementa za
ŠGP „Unsko“ u najve-oj mjeri angažovanjem zaposlenika ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska
Krupa.
9. Zaklju>ak Skupštine USK-a br: 01-1-321/05
Skupština USK-a je predložila Vladi USK-a da preispita zakonitost Odluke, kojom je usvojen Zakon o
naAinu finansiranja Kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za Alanove porodica šehida i poginulih boraca,
RVI, demobilisane borce i prognane osobe (Sl. glasnik USK-a br: 5/2000). Po ovom ZakljuAku se Vlada USK-a
nije oAitovala, pa je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa obraAunalo u 2010.godini
2KM/m3 otpremljene tehniAke oblovine ukupno 211.446,00 KM na teret rashoda, što je za isti iznos umaljilo
iskazanu dobit Društva. Niti jedno ŠPD u F BiH nema ovakvu vrstu izdvajanja. Od 2000.- 2009.godine je u
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo 3.217.611,00 KM što sa
obavezom iz 2010.godine iznosi 3.429.057,00 KM.
Kao retultat navedenih aktivnosti su ostvareni sljede6i finansijski pokazatelji:
PRIHODI ................................ 26.859.968,00 KM
RASHODI ............................... 23.442.760,00 KM
DOBIT ..................................... 3.417.208,00 KM
POREZ NA DOBIT ................ 289.885,00 KM
NETO DOBIT ......................... 3.127.323,00 KM
9.
ZAVRŠNI DIO
Poslovna 2010.g. je isto kao i 2009.g., za ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa po
mnogo Aemu bila specifiAna na što je najve-i uticaj imala svjetska ekonomska kriza, Aije posljedice su se
znaAajno osjetile u drvnoj industriji BiH, a time i u oblasti šumarstva. Samo zahvaljuju-i stabilnom položaju
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa izgra?enom u prethodnom periodu, kada su
pravovremeno aktivirane mjere iz Programa za suzbijanje negativnih uticaja svjetske ekonomske krize, bilo je
omogu-eno da se održi kvalitetan kontinuitet proizvodnje i plasmana gotovih proizvoda i ostvari dobar rezultat
poslovanja. Uprava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa sa ostalim organima Društva
(Nadzorni odbor i Skupština ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa) i zaposlenim je nastavila
u 2010.g. poduzimati još intenzivnije planske antirecesivne mjere što je imalo veoma pozitivne efekte na
sveukupno poslovanje bez kreditnog zaduženja kod banaka.
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa nije u 2010.godini odlagalo izvršenje
aktuelnih poslovnih projekata, koji su zahtjevali dodatni angažman zaposlenika i finansijskih sredstava ŠPD
«UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa. Prvenstveno mislimo na poslove izrade Šumskogospodarske osnove „KljuAko“, poslove certificiranja šuma prema FSC standardima za cjelokupno šumskogospodarsko podruAje i otvaranja šumskih podruAja kroz izgradnju kamionskih puteva u vlastitoj režiji. U
skladu sa zahtjevima iz FSC standarda ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je u
2010.godini naroAitu pažnju posvetilo saradnji sa lokalnim zajednicama.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
38
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Uprava i sindikat ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je organizovala V
Šumarijadu u Biha-u, takmiAenje šumarskih radnika ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa u
šumarskim i sportskim disciplinama. U okviru iste je ostvarena neposredna saradnja sa zaposlenicima i
uAenicima OŠ „Prekounje“ Biha- na Aijim sportskim terenima su igre održane.
Redovno angažovanje na mjerama zaštite šuma od štetoAina je imalo za posljedicu bolje zdravstveno
stanje šuma.
Uprkos svim problemima, koji su pratili 2010.g. može se biti zadovoljno, jer je , ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa uspjelo pozitivno završiti poslovnu godinu, ne zadužiti se kod
poslovnih banaka, zbrinuti „višak“ zaposlenika, ispuniti redovne obaveze (poreze, doprinose, plate itd.)
što je ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa zadržalo u vrhu uspješnih društava u F
BiH ne samo u oblasti šumarstva.
Da bi se u 2011.g. ostvarili isti ili još bolji poslovni rezultati u odnosu na 2010.g. Uprava ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa -e zajedno sa upravljaAkom strukturom i svim zaposlenim poduzeti
sljede-e mjere:
- Racionalnom gospodarenju šumskim blagom,
- Iznalaženju novih tržišta,
- Ekonomskoj i tehniAko-tehnološkoj valorizaciji FSC standarda što bi omo-ulo ukljuAenje
«UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa u znaAajne projekte,
- Disciplinovanom izvršavanju radnih obaveza svih zaposlenika,
- Racionalnom korištenju sredstava rada,
- Prilago?avanju sistematizacije poslova i radnih zadataka novim okolnostima poslovanja ŠPD-a,
- Izradi i izmjeni normativnih akata,
ŠPD
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa je ispred sebe postavilo realne ciljeve u
2011.godini pošto se realno oAekuje nastavak trajanja ekonomske krize. Ukoliko ne bude ekstremnih situacija,
kada je u pitanju ekonomska kriza, planirane aktivnosti u 2011.godini -e se realizovati.
Krajem 2010.godine je Ustavni sud F BiH dao mišljenje (Sl.Novine BiH 77/10) da Vlada F BiH nije
imala Ustavni osnov za donošenje Uredbe o šumama, pa je za oAekivati da -e Parlament F BiH u skorije vrijeme
usvojiti Zakon o šumama F BiH, te da -e se kod donošenja Zakona uvažiti iskustva šumsko-privrednih društava
u primjeni Uredbe o šumama u F BiH. Uprava ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa i ostali
struAni kadrovi -e se aktivno ukljuAiti u raspravu kod donošenja novog zakona, kako bi doprinjeli objektivnijem
pristupu materiji, koji isti ure?uje.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNI KA BB
39
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
40
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
R/B
OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01.2009. - 31.12.2010. GODINE I
UPOREDNI POKAZATELJI 2010. U ODNOSU NA 2009. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VRSTA PRIHODA
PRIHODI
RASHODI
DOBIT/GUBITAK (-) (1-2)
POREZ NA DOBIT
(+)NETO DOBIT/(-)GUBITAK (3-5)
BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA
PROSJE NA NETO PLA&A
OSTALA PRIMANJA PO ZAPOSLENOM-mj.
(+)DOBIT/(-)GUBITAK PO ZAPOSLENOM
PRIHODI PREMA RASHODIMA
1.1.-31.12.
2009.G.
1.1.-31.12.
2010.G.
INDEX
OSTV.
PLAN
OSTV.
10/09 O./PL.
22.882.460 22.810.005 26.859.968
117
118
22.804.787 22.274.690 23.442.760
103
105
77.673
535.315 3.417.209 4.399
638
289.885
77.673
535.315 3.127.324 4.026
584
578
585
581
101
99
756
711
771
102
108
252
343
284
113
83
134
915
5.882 4.377
643
100,34
102,40
114,58
114
112
R/B
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA 01.01. - 31.12.2010. GODINE I UPOREDNI POKAZATELJI
2010. U ODNOSU NA 2009. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od bioloških investicija
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I UKUPAN PRIHOD , (1-10)
11. Interni prihodi
II SVEUKUPAN PRIHOD (1+11)
III UKUPAN RASHOD
12. Interne fakture (GMO i ostali)
12a. Interne fakture (Biološke investicije)
13. UKUPNO INTERNE FAKTURE (12+12a)
IV SVEUKUPAN RASHOD (III+13)
V (+)DOBIT/(-)GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12.
2009.G.
1.1.-31.12.
2010.G.
INDEX
OSTV.
PLAN
OSTV.
10/09 O/PL
20.376.603 21.404.978 24.537.720
120 115
0
0
0
474.241
646.750
558.836
118
86
31.853
10.500
27.780
87 265
127.933
246.900
119.628
94
48
31.476
32.000
41.071
130 128
124.555
82.000
169.218
136 206
342.369
271.877
207.421
61
76
12.216
0
93.467
765
1.361.213
115.000 1.104.827
81 961
22.882.460 22.810.005 26.859.968
117 118
0
22.882.460 22.810.005 26.859.968
117 118
26.294.346 25.863.763 27.252.874
104 105
-775.357
-778.200 -1.118.454
144 144
-2.714.203 -2.810.873 -2.691.660
99
96
-3.489.560 -3.589.073 -3.810.114
109 106
22.804.787 22.274.690 23.442.760
103 105
77.673
535.315 3.417.208 4.399 638
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
41
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
R/B
OSTVARENI PRIHOD, RASHOD I DOBIT PO PODRUŽNICAMA ZA 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD „USŠ“ d.o.o. B. KRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I
11.
12.
II
III
13.
14.
15.
IV
16.
V
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Biha6
Prihod od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija
Prihod od izgradnje puteva
Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
Prihodi od prevoza i mehanizacije
Prihod od zakupa
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODI , (1-10)
Interni prihodi
Raspored prihoda direkcije
SVEUKUPNO PRIHODI ( I + 11+12 )
RASHODI
Interne fakture (GMO i ostali)
Interne fakture (biološke investicije)
UKUPNO INTERNE FAKT.I BIOL. INV.
UKUPNO RASHODI (III+15)
Raspored rashoda Direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (IV+16 )
Dobit / gubitak (-) (II-IV)
Porez na dobit
Neto dobit ( 15 - 16 )
Broj zaposlenika na bazi sati rada
Bruto plaAa po zaposlenom
Neto plaAa po zaposlenom
Ostali izd. po zaposlenom
Dobit(+)/gubitak (-) po zaposlenom
B. Petrovac
Cazin
KljuA
PODRUŽNICA
S. Most
GMO
Rasadnik
DIREKCIJA ŠPD-a
Pogon gosp.
Sektori
5.722.245
0
0
884
0
0
175
0
0
77.447
5.800.751
7.964.063
0
0
15.878
0
13.500
0
0
0
7.604
8.001.045
646.255
0
0
6.533
0
0
0
0
0
5.232
658.020
1.168.088
0
0
542
0
0
0
0
0
27.235
1.195.865
4.916.154
0
0
428
0
0
0
0
0
105.161
5.021.743
0
0
558.836
0
119.628
0
169.043
0
0
0
847.507
0
0
0
0
0
0
0
207.421
0
16.016
223.437
4.120.915
0
0
3.515
0
0
0
0
0
20.808
4.145.238
0
0
0
0
0
27.571
0
0
93.467
845.323
966.361
190.175
5.990.926
3.778.820
327.702
8.328.747
5.025.475
19.847
47.714
677.867 1.243.579
915.609 1.171.147
174.884
5.196.627
3.793.138
41.334
888.841
2.368.496
-1.016.830
11.942
235.379
420.055
152.763
4.298.001
2.830.300
-343.354
-343.354
3.435.466
1.114.173
4.549.639
1.441.287
-191.152
-191.152
4.834.323
1.959.962
6.794.285
1.534.462
-410.608
-410.608
505.001
117.813
622.814
55.053
-182.159
-182.159
988.988
283.235
1.272.222
-28.643
-272.338
-272.338
3.520.800
1.038.119
4.558.919
637.708
-1.016.830
1.351.666
245.361
1.597.027
-708.186
0
420.055
70.888
490.943
-255.564
-180.195
-180.195
2.650.105
906.805
3.556.910
741.091
-966.361
0
6.949.834
-101.624
-1.111.854
-1.213.478
5.736.356
-5.736.356
0
0
49
1.274
789
308
29.414
74
1.162
720
268
20.736
27
1.093
677
229
2.039
26
1.194
739
241
-1.102
57
1.161
719
277
11.188
61
1.201
744
293
-11.610
16
1.101
682
319
-15.973
53
1.163
720
266
13.983
218
1.356
840
298
0
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
42
UKUPNO
24.537.720
0
558.836
27.780
119.628
41.071
169.218
207.421
93.467
1.104.827
26.859.968
0
0
26.859.968
27.252.874
-1.118.454
-2.691.660
-3.810.114
23.442.760
0
23.442.760
3.417.208
289.885
3.127.323
581
1.245
771
284
5.882
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
STRUKTURA OSTVARENIH INTERNIH RASHODA PO PODRUŽNICAMA ZA 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD „USŠ“ d.o.o. B. KRUPA
R.
br.
OPIS
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
B.Petrovac
Cazin
KljuA
ha
KM
ha
KM
ha
KM
Biha6
ha
KM
PODRUŽNICA
GMO
Ras.
KM
KM
S.Most
ha
KM
DIREKCIJA ŠPD
Pogon gosp.
Sektori
ha
KM
KM
UKUPNO ŠPD
ha
KM
INTERNE FAKTURE
1 Interni rashodi (fakture GMO i ost.)
1.016.829,7
2 Interni rashodi (fakt.ekologije)
I UKUPNO INTERNI RASHODI
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.016.829,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1.016.829,7
101.623,8
0,0
101.623,8
101.623,8
0,0
1.118.453,5
BIOLOŠKA INVESTICIJA PROSTA-ŠUMSKO-UZGOJNI RADOVI (koliAine u ha)
3 Priprema tla za pošumljavanje
19,0
22.891,2
36,6
23.508,0
22,5
27.108,0
14,7
11.060,1
22,0
19.916,6
38,3
41.395,6
153,1
145.879,6
4 Pošumljavanje
39,0
116.551,7
36,6
96.108,8
25,5
70.260,4
13,3
37.378,8
22,0
59.348,2
36,3
100.820,5
172,7
480.468,3
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
11.183,2
6,7
20.114,7
5,0
13.737,6
2,3
6.818,1
18,0
51.853,6
39,9
59.306,7
31,5
18.809,3
62,4
86.327,7
20,4
42.685,7
72,5
63.689,2
31,4
30.261,0
258,1
301.079,5
0,0
0,0
88,3
52.725,7
194,6
26.979,3
17,0
0,0
53,1
0,0
1,4
900,3
354,4
80.605,4
689,1
0,0
691,7
0,0
327,5
0,0
66,0
0,0
490,8
0,0
57,9
0,0
2.323,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65,0
75.901,5
20,0
33.734,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,0
109.635,5
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
109.635,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
109.635,5
96,9
144.604,3
0,0
0,0
4,0
3.212,4
20,0
33.734,0
144,0
115.646,4
0,0
0,0
264,9
297.197,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
3.451,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
3.451,8
883,9
343.353,9
884,7
191.151,7
750,5
410.607,9
183,1
182.159,1
809,4
272.338,0
167,6
180.195,5
3.679,2
1.579.806,1
5 Popunjavanje po kolaudaciji
6 Njega šumskih kultura
7 Njega kultura (prerede)-kresanje
8 Njega izdan.šuma (prorede)
9 Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
10 Njega mladika izd. šum. pit. kest.
11 Njega prirodnog podmlatka
12 Podsijavanje jele
II UKUPNO ŠUMSKO-UZG. RADOVI
0,0
0,0
0,0
BIOLOŠKA INVESTICIJA PROSTA-OSTALO
13 Prik. pod. i izrada izvedb.proj.
502.861,8
502.861,8
14 Šumskogosp.osnova (ŠGO)
608.992,5
608.992,5
UKUPNO BIOL. INV.-PROSTA-
III OSTALO
SVEUKUPNO BIOL. INV.-PROSTA
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.111.854,2
0,0
1.111.854,2
0,0
2.691.660,4
IV (II+III)
343.353,9
191.151,7
410.607,9
182.159,1
272.338,0
0,0
0,0
180.195,5
1.111.854,2
V SVEUKUPNO (I+IV)
343.353,9
191.151,7
410.607,9
182.159,1
272.338,0
1.016.829,7
0,0
180.195,5
1.213.478,0
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
43
3.810.113,8
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE I UPOREDNI
POKAZATELJI 2010. U ODNOSU NA 2009. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO RASHODI (IV+57):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
386.558
163.254
64.805
8.631
34.878
57.147
665.386
182.944
60.456
17.379
17.438
1.359.400
7.692.164
769.979
1.629.094
54.852
0
125.226
6.504.942
593.282
502.539
109.743
9.586
32.418
51.247
40.921
19.136
539
12.561
21.036
0
84.936
23.377
22.750
0
38.779
7.250
186.444
32.166
24.136
82.646
54.788
26.733
13.801
0
15.323
105.263
2.711.373
611.579
25.228.886
616.604
25.845.490
12.176
0
17.059
58.282
324.664
36.675
448.856
26.294.346
-3.489.559
22.804.787
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
324.260
233.293
242.200
232.354
93.000
75.195
9.300
6.638
32.400
32.970
56.100
46.252
850.046
724.497
190.000
197.811
86.600
73.077
36.000
25.868
74.900
75.582
1.296.211
1.225.296
7.720.000
7.862.432
771.200
818.130
1.730.000
1.826.849
60.016
88.987
289.000
450.735
0
0
8.105.148
7.249.604
804.000
563.812
450.000
604.125
183.000
137.436
15.900
9.542
40.000
29.538
50.000
61.216
41.600
47.392
0
92
1.500
1.368
20.000
20.482
25.800
21.287
20.000
14.743
80.000
74.418
32.200
14.388
20.000
7.050
101.000
243.933
43.500
52.905
14.400
15.650
241.530
211.446
46.600
59.493
30.000
30.466
81.300
85.220
55.000
118.275
32.000
84.415
14.000
13.527
0
0
18.000
14.120
105.263
74.023
0
937.170
905.789
1.147.311
25.438.763
25.940.413
921.135
25.438.763
26.861.548
15.000
6.799
10.000
84.292
10.000
15.031
40.000
0
200.000
126.292
150.000
158.912
425.000
391.326
25.863.763
27.252.874
-3.589.073
-3.810.114
22.274.690
23.442.760
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
60
142
116
77
95
81
109
108
121
149
433
90
102
106
112
162
0
111
95
120
125
100
91
119
116
0
254
163
101
88
62
31
136
216
113
185
126
103
216
316
98
92
70
35
188
103
149
104
56
88
0
39
433
87
104
109
103
O./PL.
72
96
81
71
102
82
85
104
84
72
101
95
102
106
106
148
156
89
70
134
75
60
74
122
114
91
102
83
74
93
45
35
242
122
109
88
128
102
105
215
264
97
78
70
127
102
106
45
843
150
0
63
106
92
105
106
105
44
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
R/B
OSTVARENI RASHODI PO PODRUŽNICAMA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Biha6
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
PRENOS
B. Petrovac
Cazin
KljuA
PODRUŽNICA
S. Most
42.900
17.410
3.138
655
2.254
5.356
46.677
17.256
3.436
628
4.506
104.528
663.880
85.195
161.932
17.701
38.945
33.833
19.657
2.744
882
2.772
1.965
46.869
18.874
4.920
2.131
7.362
205.065
937.263
94.476
232.646
1.012
59.070
24.510
7.066
2.540
284
1.139
3.058
29.285
7.815
1.292
508
2.601
28.479
321.897
32.373
64.398
233
20.125
24.373
4.174
3.294
461
1.485
399
23.309
14.221
2.064
1.037
4.100
47.579
336.589
35.853
74.994
60
20.125
41.448
12.932
3.384
753
3.931
6.265
63.586
17.883
6.142
5.085
5.303
460.464
720.132
74.285
176.942
5.990
41.860
1.431.415
227.440
121.969
17.848
671
2.627.345
29.783
225.300
4.404
570
253.514
22.625
10.407
3.610
390
329.722
51.412
32.725
3.176
402
1.466.744
136.985
62.143
17.669
940
4.453
3
4.462
25
910
1.432
650
1.695
465
343
824
364
282
346
3.021.004
4.564.618
841.119
476
200
14.743
1.029.318
GMO
DIREKCIJA ŠPD-a
Rasadnik
Pogon gosp.
5.728
1.788
977
6.683
3.118
366.009
84.828
40.604
423
5.259
120.051
787.429
91.567
202.282
5.942
46.690
350
45.348
527
151
787
1.904
9.508
770
612
475
2.244
25.725
192.728
18.650
53.637
4.415
12.880
36.923
15.268
4.010
569
1.478
3.604
32.389
14.991
3.377
1.350
5.455
48.114
672.489
67.196
150.094
9.796
38.640
54.400
14.593
4.816
1.645
406
862
128
1.140.864
92.124
79.132
3.978
611
15.795
391
1.949
3
287
296
54
308
480
96
3.337.093
1.859.078
374.505
2.424.884
5.621
23
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
45
Sektori
28.956
104.771
53.770
1.906
12.441
20.583
106.865
21.173
10.630
14.231
38.752
185.291
3.230.025
318.535
709.924
43.838
172.400
1.798
17.643
71.296
1.014
29.538
59.656
11.594
38
1.368
17.614
19.334
5.304.984
UKUPNO
233.293
232.354
75.195
6.638
32.970
46.252
724.497
197.811
73.077
25.868
75.582
1.225.296
7.862.432
818.130
1.826.849
88.987
450.735
0
7.249.604
563.812
604.125
137.436
9.542
29.538
61.216
47.392
92
1.368
20.482
21.287
14.743
22.756.603
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
R/B
nastavak tabele
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Biha6
DONOS
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
58.
V
VI
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i ostali)
Interne fakture (biološke investicije)
UKUPNO INT. FAKT I B. INV.
SVEUKUPNO RASHODI (IV+V):
B. Petrovac
3.021.004
Cazin
4.564.618
841.119
2.369
4.852
12.636
1.588
17.496
1.579
38.756
231
1.954
3.157
4.689
69.698
300
2.395
6.343
39.352
47.682
270.314
3.402.011
376.744
3.778.755
89.098
368.138
5.161.386
-155.699
5.005.687
65
KljuA
PODRUŽNICA
S. Most
GMO
Rasadnik
DIREKCIJA ŠPD-a
Pogon gosp.
1.029.318
3.337.093
1.859.078
374.505
2.424.884
6.075
4.724
5.832
14.094
6.440
14.823
6.408
3.888
3.176
10.935
9.455
2.088
10.136
240
929
3.372
5.714
47.080
1.000
2.810
6.840
5.563
15.302
1.984
7.422
38
203
900
36.639
85
1.121
3.761
3.556
4
9.492
26.082
902.874
12.547
915.421
188
18.202
54.728
1.128.471
42.463
1.170.934
69.862
228.609
3.719.391
71.213
3.790.604
198
15
58
1.905.017
438.552
2.343.569
419.434
621
420.055
12
65
3.778.820
19.788
19.788
5.025.475
188
915.609
213
1.171.147
2.476
2.534
3.793.138
-343.354
-343.354
3.435.466
-191.152
-191.152
4.834.323
-410.608
-410.608
505.001
-182.159
-182.159
988.988
-272.338
-272.338
3.520.800
43.688
6.840
1.728
5.118
4.264
78.947
199.440
2.785.299
44.874
2.830.173
127
24.915
24.927
2.368.496
-1.016.830
0
420.055
127
2.830.300
-1.016.830
1.351.666
0
420.055
-180.195
-180.195
2.650.105
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
46
Sektori
5.304.984
74.418
7.167
7.050
158.154
19.535
15.650
50.844
4.024
53.745
11.076
84.330
13.527
14.120
74.019
623.887
6.516.530
89.820
6.606.350
6.799
83.702
14.958
126.292
111.733
343.484
6.949.834
-1.213.478
-1.213.478
5.736.356
UKUPNO
22.756.603
74.418
14.388
7.050
243.933
52.905
15.650
211.446
59.493
30.466
85.220
118.275
84.415
13.527
0
14.120
74.023
937.170
1.147.311
25.940.413
921.135
26.861.548
6.799
84.292
15.031
0
126.292
158.912
391.326
27.252.874
-2.230.308
-1.579.806
-3.810.114
23.442.760
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
OSTVARENI PRIHODI PO PODRUŽNICAMA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R /B
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Biha6
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
B. Petrovac
5.722.245
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
0
3. Prihod od izgradnje puteva
0
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
884
7.964.063
Cazin
KljuA
PODRUŽNICA
S. Most
646.255 1.168.088 4.916.154
558.836
15.878
6.533
542
558.836
428
3.515
27.571
175
169.043
207.421
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II
SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
77.447
7.604
5.800.751
8.001.045
5.232
27.235
105.161
658.020 1.195.865 5.021.743
207.421
16.016
847.507
41.071
169.218
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
UKUPNO PRIHODI , (1-10)
27.780
119.628
13.500
8. Prihodi od sadnica
I
24.537.720
119.628
6. Prihod od zakupa
10. Ostali prihodi
UKUPNO
0
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
7. Prihod od separacije
GMO
DIREKCIJA ŠPD-a
Pogon
Rasadnik
Sektori
gosp.
4.120.915
20.808
223.437 4.145.238
93.467
93.467
845.323
1.104.827
966.361 26.859.968
0
190.175
327.702
19.847
47.714 174.884
41.334
11.942 152.763 -966.361
5.990.926
8.328.747
677.867 1.243.579 5.196.627
888.841
235.379 4.298.001
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
47
0
0 26.859.968
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
ULAGANJA U INVESTICIJE 01.01. – 31.12.2010. GODINE ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
R/B
I
II
III
IV
V
PLAN ZA GODINU
ha
KM
BIOLOŠKE INVESTICIJE ( PROSTA) (koliAina u hektarima)
150,10
Priprema tla za pošumljavanje
162.762
172,70
Pošumljavanje
583.985
17,30
Popunjavanje po kolaudaciji
58.467
257,40
Njega šumskih kultura
434.223
381,10
Njega kultura (prerede)-kresanje
0
2.341,10
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
0
84,60
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
142.695
45,00
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
57.828
264,90
Njega prirodnog podmlatka
340.412
0,00
Podsijavanje jele
0
Prik. pod. i izrada izvedbenih projekata
431.502
Obilježavanje granica i ŠGO
599.000
UKUPNO I
3.714,20
2.810.874
GRAHEVINE – KAMIONSKI PUTEVI (dužina u km)
3,000
Puta Ljutica-Kulen Vakuf
300.000
3,500
Put ava-Prkosi
348.250
6,500
UKUPNO II
648.250
PROJEKTI
4,150
Izrada projekta kam. put ava-Prkosi 4,15 km
8.800
2,500
Izrada projekta kam. put Korita-"65"(2,5 km)
6.450
10,000
Izr.proj. kam. put Korjenovo-odj.43 K(10km)
21.500
UKUPNO III
16,650
36.750
GRAHEVINE – OBJEKTI (koliAina u kom.)
Šum.kuAa na Plješevici
50.000
Renoviranje šum.doma u D.Koprivni
32.000
Dalekovod MarjanoviAi -Lanište
66.000
Vodovod za radniDki dom Lanište
15.000
Zgrada direkcije BihaA
1.000.000
Zgrada Podružnice Sanski Most
70.000
Sanacija Montažne barake kod šumarije
100.000
Završetak šumarske kuAe-GorinDani
30.000
Izgradnja magazina za gorivo
50.000
Rekonstrukcija krova zgrade MijaDica
20.000
Rekonstrukcija radione-radil. MijaDica
10.000
Rekonstr.radione i magacina Zdena
50.000
Izletište Šujinovac
Arboretum KljuD
U K U P N O III :
1.493.000
OPREMA (koliAina u kom.)
1
Kombi (8+1)/5-9 sjedala
75.000
2
Kombibus (18 sjedišta)
170.000
4
Kombi (8+1) staro za novo/5-9 sjedala
220.000
4
Pi-cap staro za novo
170.000
2
Lip - staro za novo (Galoper)
60.000
1
Kiper
195.000
1
Lip - staro za novo
50.000
1
Lada niva – staro za novo
13.000
1
Kamionska vatrogasna cisterna
350.000
1
PlastiDna cisterna
500
1
Ralica
30.000
1
TanjiraDa
5.000
1
Kombinovana sijaDica za šum.sjemena
10.000
UKUPNO OPREMA V PRENOS:
1.348.500
OPIS
OSTVARENO 12 MJESECI
ha
KM
153,10
172,70
17,99
258,14
354,40
2.323,00
85,00
45,00
264,90
5,00
3.679,23
145.880
480.468
51.854
301.079
80.605
0
143.370
75.902
297.197
3.452
502.862
608.992
2.691.660
2,200
3,500
5,700
322.805
245.455
568.260
0
0
0
0,000
7.500
0
0
7.500
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
56.354
1.282
50.659
3.757
112.052
1
1
52.630
78.660
131.290
48
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Nastavak tabele
OPIS
PLANIRANO
kolicina
KM
1.348.500
1
5.500
1
400
2
1.200
1
600
9
14.000
1
300
1
5.000
40
60.000
10
4.000
15.000
1
5.000
2
300
7
1.300
1
5.000
2
1.200
1
150
20
4.000
30
3.000
40
8.000
20
16.000
2
5.000
1
3.000
5
2.000
1
2.500
9
600
2
1.000
2
1.000
1
500
100.000
7.500
1
300
43
8.600
20
7.000
3
1.200
1
2.000
2
2.000
5
1.500
1
600
2
2.000
1
10.500
UKUPNO OPREMA V DONOS:
Kosilica sa DistaAem snijega (za Lanište)
Eksterna memorija 150 gb
PC monitor 16:9 22 inch
Frižider
Motorne pile
Mali ubodna pila
Fotokopirni aparat
Kompjuter PC
Printer
Rezervni dijelovi za održavanje PC
Skener A2
Bojler
Busole
Server
Antivirus server
Skeneri
UPS-zaštita
Antivirus client
Windows OS licenca
GPS ureHaj
Software GIS
V
UreHaj za pranje vozila
Mobitel
Telefonska centrala
Telefon fiksni
Telefon-fax
Dvogled
Digitalni fotoaparat
Namještaj Direkcija
Namještaj Podružnice
PeA na drva
Klupa premjerbe
Preslerovo svrdlo
UsisivaD
Teleskopska motorna pila
Kase za blagajnu
RaDunarska mašina-kalkulator
ElektriDna mašina za kucanje
Klima ureHaj
Kombinirka za obradu drveta
Pneumatski DekiA
Oprema za radionu (set alata GMO)
U KUPNOV:
UKUPNA INVESTICIONA ULAGANJA I+II+III+IV+V :
ANUITETI
Putevi
VI Traktori i prikolice
Ostala oprema
U K U P N O VI :
SVEUKUPNA INVEST. ULAGANJA (I+II+III+IV+V)+VI:
1
OSTVARENO
kolicina
KM
131.290
1
156
4
4.814
1
41
4
1.238
60.211
812
1
3.504
1
403
40
4
9.380
8.400
2
469
2
1.737
6.380
478
1
2
232
241
1
110
1
1
10.374
215
10.000
1.667.250
6.656.124
240.444
3.619.916
55.802
14.780
0
70.582
6.726.706
55.802
14.780
0
70.582
3.690.498
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
49
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
IZVRŠENJE ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2010. GODINE
ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje prirodnog podmlatka
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šum.kult., okal.kult.,pr.povr. za kal.,kalem.
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Podsijavanje jele
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaDkih šuma (prorede )
Njega lišA. mlad. izdanaDkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanaAkih šuma (prorede )
Njega liš6. mlad. izdanaAkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Podsijavanje jele
ŠPD
SANSKI MOST
KLJUM
CAZIN
BOSANSKI
PETROVAC
BOS. KRUPA
BIHAN
VRSTA RADOVA
SVEUKUPNO :
KOLIMINA (ha)
PLAN
OSTV.
%
19,00
39,00
0,00
39,90
0,00
659,60
0,00
0,00
96,90
854,40
36,30
36,30
2,30
31,40
1,40
75,30
0,00
0,00
0,00
183,00
36,60
36,60
0,00
31,50
88,30
730,30
0,00
0,00
0,00
923,30
22,50
25,50
4,00
62,40
194,60
327,50
65,00
45,00
4,00
750,50
13,70
13,30
6,00
19,70
12,00
57,60
19,60
0,00
20,00
0,00
161,90
22,00
22,00
5,00
72,50
84,80
490,80
0,00
0,00
144,00
841,10
150,10
172,70
17,30
257,40
381,10
2.341,10
84,60
45,00
264,90
0,00
3.714,20
VRIJEDNOST (KM)
PLAN
OSTV.
%
19,00
39,00
100
100
39,90
100
689,10
104
96,90
883,90
38,30
36,30
2,29
31,40
1,40
57,90
100
103
106
100
100
100
100
77
167,59
36,60
36,60
92
100
100
31,50
88,30
691,70
100
100
95
884,70
22,50
25,50
4,00
62,40
194,60
327,50
65,00
45,00
4,00
750,50
14,70
13,30
6,70
20,44
17,00
66,00
20,00
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
107
100
112
104
142
115
102
20,00
5,00
183,14
22,00
22,00
5,00
72,50
53,10
490,80
0,00
0,00
144,00
809,40
153,10
172,70
17,99
258,14
354,40
2.323,00
85,00
45,00
264,90
5,00
3.679,23
100
113
100
100
100
100
63
100
100
96
102
100
104
100
93
99
100
100
100
99
20.603,00
22.891,20
131.879,00
116.551,68
0,00
0,00
67.299,00
59.306,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.522,00
144.604,31
344.303,00
343.353,88
39.362,00
41.395,60
122.748,00
100.820,50
7.744,00
6.818,13
52.962,00
30.260,95
0,00
900,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222.816,00
180.195,52
39.687,00
23.508,00
123.763,00
96.108,76
0,00
53.131,00
18.809,28
0,00
52.725,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.581,00
191.151,74
24.398,00
27.108,00
86.228,00
70.260,40
13.526,00
11.183,16
105.250,00
86.327,66
0,00
26.979,31
0,00
0,00
109.636,00
109.635,50
57.828,00
75.901,50
5.140,00
3.212,40
402.006,00
410.607,93
14.856,00
11.060,14
44.974,00
37.378,78
20.289,00
20.114,72
33.295,00
42.685,66
0,00
0,00
0,00
0,00
33.059,00
33.734,00
0,00
0,00
25.701,00
33.734,00
0,00
3.451,75
172.174,00
182.159,05
23.856,00
19.916,62
74.393,00
59.348,16
16.908,00
13.737,60
122.286,00
63.689,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.049,00
115.646,40
422.492,00
272.338,01
162.762,00
145.879,56
583.985,00
480.468,28
58.467,00
51.853,61
434.223,00
301.079,47
0,00
80.605,35
0,00
0,00
142.695,00
143.369,50
57.828,00
75.901,50
340.412,00
297.197,11
0,00
3.451,75
1.780.372,00 1.579.806,13
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
111
88
88
116
100
105
82
88
57
81
59
78
35
88
111
81
83
82
100
131
62
102
74
83
99
128
102
131
106
83
80
81
52
62
64
90
82
89
69
100
131
87
89
50
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
IZVRŠENJE PLANA PROIZVODNJE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2010. GODINE
OTPREMA DRVNIH SORTIMENATA m3
OPIS
ŠUMARIJA – PODRUŽNICA – POGON
PL
IZ
BIHAN
IN
PL
BOS.
IZ
KRUPA
IN
PL
BOS.
IZ
PETROVAC
IN
PL
IZ
CAZIN
IN
PL
IZ
KLJUM
IN
PL
SANSKI
IZ
MOST
IN
PL
IZ
IN
ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“
2009
2010
INDEX
MT
9.341
8.047
86
8.945
7.430
83
30.462
22.580
74
#DIV/0!
4.470
2.842
64
15.385
15.087
98
68.603
55.986
82
51.507
55.986
109
METINARI
MR
CD
0
896
26
1.432
#DIV/0!
160
0
331
0
366
#DIV/0!
111
0
7.620
62
8.847
#DIV/0!
116
57
15
#DIV/0!
26
0
349
236
612
#DIV/0!
175
0
822
9
795
#DIV/0!
97
0
10.075
333
12.067
#DIV/0!
120
472
12.542
333
12.067
71
96
CC
2.195
3.233
147
2.076
2.366
114
11.010
16.243
148
3.361
2.663
79
226
842
373
2.906
4.564
157
21.774
29.911
137
23.176
29.911
129
UKUPNO
12.432
12.738
102
11.352
10.162
90
49.092
47.732
97
3.418
2.678
78
5.045
4.532
90
19.113
20.455
107
100.452
98.297
98
87.697
98.297
112
VISOKA ŠUMA-LIŠNARI
NISKA ŠUMA-LIŠ.
LT
OD
OM
LT
LO
UKUPNO
12.139
12.352
15.811
0
28.697
68.999
11.331
15.663
17.444
0
32.255
76.693
93
127
110 #DIV/0!
112
111
14.845
13.703
10.545
9
1.780
40.882
14.414
16.994
10.608
0
1.778
43.794
97
124
101
0
100
107
12.117
31.431
11.024
0
11.301
65.873
12.269
34.986
10.690
0
13.732
71.677
101
111
97 #DIV/0!
122
109
1.038
774
1.785
514
3.018
7.129
1.044
1.146
2.644
373
3.315
8.522
101
148
148
73
110
120
3.383
1.750
3.687
0
1.497
10.317
2.226
2.815
4.389
0
4.130
13.560
66
161
119 #DIV/0!
276
131
8.644
15.005
12.953
0
2.489
39.091
8.453
17.194
15.619
0
5.486
46.752
98
115
121 #DIV/0!
220
120
52.166
75.015
55.805
523
48.782
232.291
49.737
88.798
61.394
373
60.696
260.998
95
118
110
71
124
112
41.329
57.438
52.932
386
52.661
204.746
49.737
88.798
61.394
373
60.696
260.998
120
155
116
97
115
127
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
51
SVEUKUPNO
81.431
89.431
110
52.234
53.956
103
114.965
119.409
104
10.547
11.200
106
15.362
18.092
118
58.204
67.207
115
332.743
359.295
108
292.443
359.295
123
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
TABELARNI PREGLED ŠUMSKIH POŽARA I PRIMINJENIH ŠTETA U 2010. GODINI
6
1
1
3,00
1,20
ha
9
10
5.400
540
0,00
0,00 2
4,20
5.940 0
11
2
1
0,00 5
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
B roj požara
ha
2
SVEUKUPNO 0
P o v r š in a
B roj požara
8
P o v r š in a
7
B roj požara
B roj požara
5
kom.
12
13
Š teta
"ŠUMARIJA" Sanski Most
"ŠUMARIJA“ KljuD
"POGON GOSPODARENJA" B. Krupa
"ŠUMARIJA" Cazin
"ŠUMARIJA" BihaA
"ŠUMARIJA" Bosanski Petrovac
"RASADNIK" Cazin
4
ha
UKUPNO
P o v r š in a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
m3
S a d n ic a
3
ha
P o v r š in a
2
D rv n a m a sa
1
IZDANAMKE NEOBRASLO
ŠUME
ZEMLJIŠTE
KULTURE
P o v r š in a
PODRUŽNICA
B roj požara
R edni broj
VISOKE ŠUME
ha
KM
14
15
0
0
27,70 3
0,80 2
0
11,00 2
0
0,00
0,00
30,70
2,00
0,00
11,00
0,00
39,50 7
43,70
52
54.108,00
10.842,00
47,30
64.997,30
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
PODACI O PODNEŠENIM PRIJAVAMA I OTUHENOM DRVETU U 2010. GODINI (bespravne sjeAe, bespravni promet, uzurpacija i drugo)
Podružnica „Šumarija“ Cazin
Pogon gospodarenja B. Krupa
Podružnica „Šumarija“ S. Most
Podružnica „Šumarija“ BihaA
Podružnica „Šumarija“ KljuD
Podružnica „Šumarija“ B. Petr.
SVEUKUPNO:
Iznos štete
po prijavi
Broj prijava
ŠUMSKO GOSPODARSKO
PODRUMJE
Prekršajne
KriviAne
Ukupno
kom.
kom.
kom.
Napla6en
iznos
Broj presuQenih prijava
Prekršajne
KriviAne
Ukupno
kom.
kom.
kom.
KM
KM
6
2
8
959,78
78
53
131
32
27
59
26.324,69
12
14
26
2
2
3.573,42
3
2
5
2
11
11
22
0
1
1
2
2
40
4
4
41,35
1
3
4
35
75
30.899,24
106
84
190
Kategorija
ORGANIZACIONA JEDINICA
1. Šumarija Sanski Most
2. Pogon g. Bosanska Krupa
3. Šumarija Cazin
4. Šumarija Bosanski Petrovac
5. Šumarija KljuD
6. Rasadnik Cazin
7. GMO Bosanski Petrovac
8. Šumarija BihaA
9. Direkcija Bosanska Krupa
UKUPNO ŠPD:
2009
2010
L
2
2
3
3
1
3
3
4
1
6
17
3
1
6
16
2
5
5
17
T
1
1
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
Vrijednost
m3
KM
959,78
1.091,18
241,41
26.324,69
600,00
25,11
3.573,42
13,33
41,35
297,02
30.899,24
1.691,18
Odsust.
Broj
zaposl. Sa posla
na bazi
radnih
sati rada
dana
57
53
27
74
26
16
61
49
218
581
KoliAina
17,17
TABELARNI PRIKAZ POVREDA NA RADU U 2010. GODINI
Broj povreda
Štete po osnovu
drvnih sortimenata
37
110
326
32
273
778
53
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Biha6
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V
+DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
4.126.213
4.128.213
5.722.245
0
0
884
0
0
175
0
0
77.447
5.800.751
141
143.715
4.271.928
190.175
5.990.926
132
140
3.433.126
-741.895
886.148
3.577.379
3.778.820
-343.354
1.114.173
4.549.639
110
46
126
127
694.548
1.441.287
208
2.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
139
44
54
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Biha6
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
130.291
10.814
2.483
675
5.098
4.643
45.695
21.303
3.449
829
7.315
190.789
744.354
87.144
149.390
12.916
0
0
1.350.491
238.920
78.319
13.390
554
0
0
4.943
359
0
609
299
0
0
2.371
0
0
2.959
0
39.516
231
1.558
3.141
4.206
0
0
0
0
0
364.865
132.973
3.656.892
-191.522
3.465.370
0
0
0
3.210
0
16
3.226
3.468.596
-607.065
2.861.531
878.911
3.740.442
1.1.-31.12.
2009.G.
PLAN.
OSTV.
42.900
97.806
17.410
15.300
3.138
4.500
655
900
2.254
3.800
5.356
5.500
46.677
77.760
17.256
17.987
3.436
5.500
628
2.000
4.506
9.000
104.528
180.300
663.880
592.907
85.195
59.000
161.932
116.200
17.701
9.571
38.945
26.500
0
1.431.415
1.402.163
227.440
186.111
121.969
95.760
17.848
25.000
671
2.300
0
0
0
4.453
4.500
3
0
0
465
427
343
1.000
0
0
0
0
2.000
0
0
12.636
1.588
4.500
0
38.756
36.062
231
500
1.954
1.679
3.157
4.000
4.689
3.062
0
0
0
0
0
0
0
21.704
0
47.682
0
120.649
270.314
3.135.947
3.402.011
376.744
3.135.947
3.778.755
0
65
0
0
0
0
0
65
3.135.947
3.778.820
-344.303
-343.354
2.791.644
3.435.466
1.057.918
1.114.173
3.849.562
4.549.639
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
33
161
126
97
44
115
102
81
100
76
62
55
89
98
108
137
O./PL.
44
114
70
73
59
97
60
96
62
31
50
58
112
144
139
185
147
106
95
156
133
121
102
122
127
71
29
90
1
99
76
115
109
34
0
0
54
35
98
100
125
101
111
107
46
116
79
153
0
13
203
93
-197
109
224
108
120
0
0
2
109
57
120
127
122
121
100
123
105
118
55
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
7.484.479
7.499.479
7.964.063
0
0
15.878
0
13.500
0
0
0
7.604
8.001.045
107
257.950
7.757.429
327.702
8.328.747
127
107
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
5.604.057
-476.024
1.590.523
6.718.556
5.025.475
-191.152
1.959.962
6.794.285
90
40
123
101
V
1.038.873
1.534.462
148
+DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
15.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
106
106
56
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
59.820
36.240
2.883
1.015
2.561
3.579
48.512
17.791
4.041
1.209
393
184.584
948.852
94.419
192.561
60
0
3.810
2.215.444
14.511
170.831
9.517
594
0
130
3.619
405
0
909
870
0
0
0
0
0
6.075
0
59.478
300
1.762
6.538
3.259
0
0
0
0
0
681.831
206.016
4.984.419
349.822
5.334.241
0
0
0
23.340
0
16.625
39.964
5.374.205
-244.338
5.129.868
1.577.533
6.707.401
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
33.833
57.704
19.657
38.000
2.744
3.500
882
1.000
2.772
3.500
1.965
7.500
46.869
77.714
18.874
20.827
4.920
7.500
2.131
3.500
7.362
10.000
205.065
158.500
937.263
858.054
94.476
85.800
232.646
170.600
1.012
0
59.070
37.500
0
2.627.345
3.105.377
29.783
78.167
225.300
159.255
4.404
28.000
570
1.500
0
0
0
4.462
3.800
25
0
0
824
427
364
1.000
0
0
0
2.369
3.500
0
0
17.496
1.579
5.500
0
69.698
108.226
300
6.500
2.395
1.679
6.343
8.000
39.352
3.402
0
0
0
0
0
0
0
0
10.852
89.098
0
368.138
371.019
5.437.405
5.161.386
-155.699
5.437.405
5.005.687
0
0
0
0
0
19.788
0
19.788
5.437.405
5.025.475
-216.581
-191.152
5.220.824
4.834.323
1.861.004
1.959.962
7.081.828
6.794.285
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
57
54
95
87
108
55
97
106
122
176
1.873
111
99
100
121
1.687
O./PL.
59
52
78
88
79
26
60
91
66
61
74
129
109
110
136
158
0
119
205
132
46
96
85
38
141
16
38
0
123
6
117
91
42
193
36
68
26
29
117
100
136
97
1.207
64
5
143
79
1.157
0
13
179
104
-45
94
119
50
94
78
94
124
101
99
95
92
92
88
93
105
96
57
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Cazin
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
553.866
559.866
646.255
0
0
6.533
0
0
0
0
0
5.232
658.020
118
29.480
589.346
19.847
677.867
67
115
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
1.114.281
-458.492
181.774
837.563
915.609
-410.608
117.813
622.814
82
90
65
74
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
-248.217
55.053
6.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
117
109
58
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Cazin
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
32.647
4.017
3.017
467
1.174
2.012
32.930
4.449
678
563
1.477
34.128
421.182
40.475
82.358
0
0
0
179.063
32.214
4.949
2.214
623
0
390
1.285
200
0
209
100
0
0
2.369
0
0
1.586
0
3.112
0
542
4.132
1.880
0
0
0
0
0
72.788
14.558
983.788
18.302
1.002.090
0
0
0
4.441
0
0
4.441
1.006.531
-514.037
492.494
180.290
672.784
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
24.510
38.782
7.066
7.000
2.540
2.000
284
300
1.139
1.300
3.058
2.800
29.285
34.000
7.815
5.207
1.292
2.000
508
2.000
2.601
8.000
28.479
31.800
321.897
296.690
32.373
29.700
64.398
42.500
233
901
20.125
13.500
0
253.514
162.551
22.625
79.097
10.407
7.785
3.610
5.000
390
500
0
0
910
1.432
1.800
0
0
0
282
256
346
500
0
0
0
4.852
1.600
0
0
6.075
4.724
3.000
0
2.088
2.510
0
400
1.121
896
3.761
3.000
3.556
2.041
0
0
0
0
0
0
0
4
5.426
9.492
0
20.820
26.082
815.662
902.874
12.547
815.662
915.421
0
188
0
0
0
0
0
188
815.662
915.609
-402.006
-410.608
413.656
505.001
111.865
117.813
525.521
622.814
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
75
176
84
61
97
152
89
176
191
90
176
83
76
80
78
O./PL.
63
101
127
95
88
109
86
150
65
25
33
90
108
109
152
26
149
142
70
210
163
63
156
29
134
72
78
233
111
0
80
135
346
110
69
205
303
298
157
67
83
0
125
125
174
207
91
189
0
13
179
92
69
91
4
91
80
103
65
93
125
111
112
112
102
122
105
119
59
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ KljuA
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
801.868
146
806.868
1.168.088
0
0
542
0
0
0
0
0
27.235
1.195.865
29.480
836.348
47.714
1.243.579
162
149
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
1.011.989
-223.921
181.774
969.842
1.171.147
-182.159
283.235
1.272.222
81
156
131
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
-133.495
-28.643
21
5.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
11
148
60
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica „Šumarija“ KljuA
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
21.919
2.532
4.316
499
1.865
1.973
20.913
3.046
1.500
423
1.784
48.369
312.387
32.840
59.703
0
0
17.429
289.208
62.876
27.087
7.949
837
0
130
1.181
151
0
144
1.999
0
0
4.685
0
0
2.165
0
6.614
240
864
3.290
4.997
80
0
0
0
1.118
139.374
28.475
1.114.962
84.991
1.199.953
0
0
0
854
0
545
1.399
1.201.352
-180.370
1.020.982
180.290
1.201.271
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
24.373
20.526
4.174
7.000
3.294
2.000
461
500
1.485
2.100
399
2.800
23.309
24.286
14.221
4.733
2.064
2.000
1.037
2.000
4.100
5.000
47.579
27.830
336.589
300.325
35.853
30.000
74.994
52.524
60
0
20.125
12.000
0
329.722
342.589
51.412
0
32.725
23.940
3.176
8.000
402
500
0
0
650
1.695
1.500
0
0
0
476
256
200
500
14.743
0
0
0
1.600
0
0
5.832
0
3.000
0
10.136
11.369
240
2.000
929
896
3.372
3.000
5.714
2.835
0
0
0
0
0
0
0
0
5.426
18.202
0
42.672
54.728
945.708
1.128.471
42.463
945.708
1.170.934
0
198
15
0
0
0
0
213
945.708
1.171.147
-172.175
-182.159
773.534
988.988
268.934
283.235
1.042.468
1.272.222
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
111
165
76
92
80
20
111
467
138
245
230
98
108
109
126
O./PL.
119
60
165
92
71
14
96
300
103
52
82
171
112
120
143
168
0
114
82
121
40
48
96
137
40
80
500
144
0
113
331
10
186
40
0
0
0
0
153
100
108
102
114
0
89
12
104
112
202
0
13
192
101
50
98
0
0
15
97
101
97
157
106
128
119
124
124
106
128
105
122
61
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica "Šumarija" Sanski Most
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
3.472.630
3.481.630
4.916.154
0
0
428
0
0
0
0
0
105.161
5.021.743
144
135.608
3.617.238
174.884
5.196.627
129
144
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
4.020.472
-727.807
836.160
4.128.825
3.793.138
-272.338
1.038.119
4.558.919
94
37
124
110
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
-511.588
637.708
9.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
142
5
62
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica "Šumarija" Sanski Most
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
77.056
8.320
3.337
1.285
6.053
15.147
70.049
20.969
7.017
1.759
802
507.630
836.597
77.458
168.104
5.479
0
46.424
1.114.010
71.078
83.173
16.936
1.082
0
130
5.381
391
0
332
120
0
0
0
0
0
4.744
0
37.200
1.000
2.112
6.446
2.701
0
0
0
0
3.048
534.036
108.807
3.846.213
263.848
4.110.061
0
0
0
14.051
0
3.162
17.213
4.127.274
-240.694
3.886.580
829.332
4.715.911
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
41.448
44.249
12.932
15.100
3.384
4.000
753
1.000
3.931
3.800
6.265
10.000
63.586
87.429
17.883
18.934
6.142
6.000
5.085
2.000
5.303
15.400
460.464
470.293
720.132
651.793
74.285
65.000
176.942
131.800
5.990
11.260
41.860
30.500
0
1.466.744
1.690.363
136.985
88.403
62.143
89.190
17.669
25.000
940
2.000
0
0
0
5.621
6.000
23
0
0
287
427
296
1.000
0
0
0
0
2.500
0
0
14.094
6.440
4.000
0
47.080
43.910
1.000
1.000
2.810
2.239
6.840
7.000
5.563
5.670
0
0
0
0
0
0
0
0
10.852
69.862
0
192.813
228.609
3.740.924
3.719.391
71.213
3.740.924
3.790.604
0
0
58
0
0
2.476
0
2.534
3.740.924
3.793.138
-422.491
-272.338
3.318.433
3.520.800
985.704
1.038.119
4.304.137
4.558.919
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
54
155
101
59
65
41
91
85
88
289
661
91
86
96
105
109
0
132
193
75
104
87
O./PL.
94
86
85
75
103
63
73
94
102
254
34
98
110
114
134
53
137
87
155
70
71
47
0
104
6
94
86
247
67
30
0
136
161
127
100
133
106
206
107
100
126
98
98
0
13
210
97
0
119
99
92
101
78
15
92
113
91
125
97
101
64
106
105
106
63
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Pogon gospodarenja Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
3.217.907
3.232.907
4.120.915
0
0
3.515
0
0
0
0
0
20.808
4.145.238
128
116.446
3.349.353
152.763
4.298.001
131
128
3.038.897
-508.995
718.007
3.247.909
2.830.300
-180.195
906.805
3.556.910
93
35
126
110
101.444
741.091
731
15.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
128
23
64
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Pogon gospodarenja Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
46.692
7.538
3.673
931
1.654
3.415
38.890
16.837
1.779
448
1.350
38.495
851.247
80.319
166.428
11.439
0
55.125
1.356.726
170.490
84.184
10.158
836
0
260
2.173
410
0
417
120
0
0
2.371
0
0
3.156
0
40.524
7.500
1.370
5.019
1.521
0
0
0
0
0
603.752
120.750
3.737.997
53.533
3.791.530
0
0
0
6.917
0
4.332
11.249
3.802.779
-325.249
3.477.530
712.144
4.189.673
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
36.923
51.693
15.268
14.800
4.010
4.000
569
800
1.478
2.000
3.604
5.000
32.389
53.429
14.991
17.040
3.377
5.000
1.350
2.000
5.455
9.000
48.114
55.840
672.489
615.992
67.196
61.500
150.094
110.000
9.796
11.260
38.640
29.500
0
1.140.864
1.402.105
92.124
186.111
79.132
74.070
3.978
15.000
611
1.500
0
0
0
1.949
2.500
3
0
0
480
427
0
1.000
0
0
0
0
2.000
0
0
10.935
9.455
4.000
0
43.688
39.453
6.840
8.000
1.728
3.358
5.118
4.000
4.264
2.835
0
0
0
0
0
0
0
0
5.426
78.947
0
157.816
199.440
2.958.455
2.785.299
44.874
2.958.455
2.830.173
0
127
0
0
0
0
0
127
2.958.455
2.830.300
-222.816
-180.195
2.735.639
2.650.105
861.021
906.805
3.596.660
3.556.910
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
79
203
109
61
89
106
83
89
190
301
404
125
79
84
90
86
0
84
54
94
39
73
O./PL.
71
103
100
71
74
72
61
88
68
68
61
86
109
109
136
87
131
81
49
107
27
41
0
90
1
78
115
0
112
0
0
0
300
236
108
91
126
102
280
111
86
51
128
150
0
13
165
75
84
75
126
94
96
0
0
1
74
55
76
127
85
96
81
97
105
99
65
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica graQenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
874.630
0
0
558.836
0
119.628
0
169.043
0
0
0
847.507
23.584
898.214
41.334
888.841
175
99
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
1.613.173
0
145.419
1.758.592
2.368.496
-1.016.830
245.361
1.597.027
147
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
-860.378
-708.186
82
428.250
340.380
106.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
130
35
159
97
169
91
66
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica graQenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
0
8.449
1.015
1.170
6.825
5.249
324.510
85.773
35.655
2.885
254
122.830
806.655
89.395
162.617
4.164
0
0
0
0
52.751
16.634
3.810
0
0
11.640
348
0
0
179
0
0
0
0
0
3.055
0
0
0
12.306
1.915
7.459
0
0
0
0
3.135
0
0
1.770.678
105.934
1.876.612
0
0
0
0
0
9.137
9.137
1.885.749
-775.357
1.110.392
144.232
1.254.624
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
0
35.000
2.000
1.500
6.000
5.000
388.572
85.202
50.000
6.000
8.000
108.940
722.151
72.200
153.800
4.504
33.000
0
186.111
0
25.000
4.500
0
9.000
0
427
500
0
3.000
0
3.000
0
3.000
16.791
1.500
5.670
0
0
0
10.852
0
0
1.951.220
1.951.220
0
1.951.220
-728.200
1.223.020
232.972
1.455.992
0
5.728
1.788
977
6.683
3.118
366.009
84.828
40.604
423
5.259
120.051
787.429
91.567
202.282
5.942
46.690
0
0
0
54.400
14.593
4.816
0
0
15.795
0
0
0
96
0
0
0
0
14.823
6.408
0
0
0
15.302
1.984
7.422
0
0
0
0
0
0
0
1.905.017
438.552
2.343.569
0
12
0
0
0
24.915
24.927
2.368.496
-1.016.830
1.351.666
245.361
1.597.027
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
O./PL.
68
176
84
98
59
113
99
114
15
2.070
98
98
102
124
143
16
89
65
111
62
94
100
81
7
66
110
109
127
132
132
141
0
103
88
126
136
0
54
58
107
176
0
19
0
210
214
124
104
100
0
91
132
131
0
0
108
414
125
98
120
273
273
126
131
122
170
127
121
140
111
105
110
67
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica "Rasadnik" Cazin
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
277.928
0
0
0
0
0
0
0
207.421
0
16.016
223.437
80
737
278.665
11.942
235.379
1620
84
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
332.973
0
4.544
337.517
420.055
0
70.888
490.943
126
1560
145
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
-58.852
-255.564
434
277.928
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
75
68
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Podružnica "Rasadnik" Cazin
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
21
38.063
662
230
727
1.792
5.577
1.142
0
110
128
45.287
186.704
17.176
42.094
2.725
0
0
0
700
0
527
50
0
0
626
86
0
33
986
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
907
21.079
100
0
0
0
0
0
0
367.640
-54.870
312.770
0
0
0
5.383
0
19
5.402
318.172
0
318.172
4.507
322.679
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
0
20.000
1.000
500
900
1.500
9.714
1.136
600
1.500
1.500
48.408
171.292
17.000
38.700
0
8.000
0
0
0
2.000
100
0
500
0
256
300
0
1.000
0
1.500
0
200
224
800
20.412
0
0
0
2.170
0
0
351.213
351.213
0
351.213
351.213
67.308
418.521
350
45.348
527
151
787
1.904
9.508
770
612
475
2.244
25.725
192.728
18.650
53.637
4.415
12.880
0
0
1.645
406
862
128
0
0
391
0
0
54
308
0
0
0
0
3.888
3.176
0
0
38
203
900
36.639
85
0
0
0
0
0
0
419.434
621
420.055
0
0
0
0
0
0
0
420.055
0
420.055
70.888
490.943
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
1.691
119
80
66
108
106
170
67
432
1.753
57
103
109
127
162
O./PL.
227
53
30
87
127
98
68
102
32
150
53
113
110
139
161
235
164
256
43
128
62
0
78
164
31
21
103
0
212
188
99
174
85
19
91
113
179
0
114
-1
134
119
120
0
0
0
132
120
132
1.573
152
120
105
117
69
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRHIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2010. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
2. Prihod od biol. investicija.(pripr.ter.,pošum.,popunj,njega)
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i mehanizacije
6. Prihod od zakupa
7. Prihod od separacije
8. Prihodi od sadnica
9. Prihodi od ekologije i upr. zašt. šuma
10. Ostali prihodi
I PRIHODI , (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13. Interne fakture (GMO, ostale int. fakt. i biološke invest.)
14. Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
PLANIRANO OSTVARENO INDEX
160.000
540.000
737.000
0
0
0
0
0
27.571
0
0
93.467
845.323
966.361
-737.000
0
-966.361
0
131
5.211.308
-666.958
-4.544.350
0
6.949.834
-1.213.478
-5.736.356
0
133
182
126
0
0
37.000
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
75
58
157
131
70
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2010. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizv.sadnica
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. DistoAe
Utrošena nabavljena elektriDna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl. na poš.,pop.,njegi i pripr.terena,dozn,itd
Usluge u šumarstvu: sjeDa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i graH.
TehniDki pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
PomoA radnicima
lanarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge struDnog usavrš. i struD. usluge
Trošk. pretpl. na str.Dasopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
Trošk.rezervisanja
Naknade za korišt.opAekorisnih FŠ
U K U P N O , (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
ObraDunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO , (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2009.G.
OSTV.
18.112
47.281
43.419
2.359
8.921
19.337
78.310
11.634
6.337
9.153
3.935
187.288
2.584.186
250.753
605.839
18.069
0
2.438
0
2.493
1.245
32.418
1.200
32.418
50.207
10.073
16.786
539
9.908
16.363
0
84.936
11.581
22.750
0
15.039
7.250
0
22.895
3.514
51.258
7.686
26.553
13.801
0
15.323
97.962
314.727
0
4.766.297
-13.434
4.752.863
12.176
0
17.059
87
324.664
2.840
356.826
5.109.689
-602.450
4.507.238
-4.507.238
0
1.1.-31.12.
2010.G.
PLAN.
OSTV.
28.956
13.500
104.771
90.000
53.770
70.000
1.906
2.800
12.441
9.000
20.583
16.000
106.865
97.143
21.173
18.934
10.630
8.000
14.231
15.000
38.752
9.000
185.291
214.300
3.230.025
3.510.796
318.535
351.000
709.924
913.876
43.838
22.520
172.400
98.500
0
0
0
1.798
0
17.643
0
71.296
50.000
1.014
3.000
29.538
40.000
59.656
50.000
11.594
12.000
38
1.368
1.500
17.614
17.094
19.334
20.000
0
20.000
74.418
80.000
7.167
15.000
7.050
20.000
158.154
101.000
19.535
15.000
15.650
14.400
0
0
50.844
25.000
4.024
2.239
53.745
50.000
11.076
9.072
84.330
32.000
13.527
14.000
0
14.120
18.000
74.019
32.556
623.887
0
0
0
6.102.229
6.516.530
89.820
6.102.229
6.606.350
6.799
15.000
83.702
10.000
14.958
10.000
0
40.000
126.292
200.000
111.733
150.000
425.000
343.484
6.527.229
6.949.834
-1.080.502
-1.213.478
5.446.727
5.736.356
-5.446.727
-5.736.356
0
0
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
INDEX
10/09
160
222
124
81
139
106
136
182
168
155
985
99
125
127
117
243
O./PL.
214
116
77
68
138
129
110
112
133
95
431
86
92
91
78
195
175
0
72
1.417
220
85
91
119
115
0
254
178
118
143
34
74
119
97
130
216
91
103
97
0
93
48
35
157
130
109
222
115
105
144
318
98
203
180
107
122
264
97
92
76
198
78
227
137
-669
139
56
107
88
62
31
88
0
39
3.935
96
136
201
127
127
0
108
45
837
150
0
63
74
81
106
112
105
105
0
71
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2010. GODINE
SADRŽAJ PRILOGA
Ostvareni rezultati poslovanja za period i uporedni pokazatelji -------------------------------------------- 41
Ostvarena kretanja prihoda i uporedni pokazatelji ------------------------------------------------------------- 41
Ostvareni prihod, rashod i dobit po podružnicama ------------------------------------------------------------ 42
Struktura ostvarenih internih rashoda po podružnicama ------------------------------------------------------ 43
Ostvarena kretanja rashoda i uporedni pokazatelji ------------------------------------------------------------- 44
Ostvarena kretanja rashoda po podružnicama ------------------------------------------------------------------ 45
Ostvareni prihodi po podružnicama ------------------------------------------------------------------------------- 47
Ulaganja u investicije ------------------------------------------------------------------------------------------------ 48
Izvršenje šumsko-uzgojnih radova -------------------------------------------------------------------------------- 50
Izvršenje plana proizvodnje ---------------------------------------------------------------------------------------- 51
Tabelarni pregled šumskih požara i priDinjenih šteta ---------------------------------------------------------- 52
Podaci o podnešenim prijavama i otuHenom drvetu ----------------------------------------------------------- 53
Povrede na radu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
Podružnica "Šumarija" BihaA -------------------------------------------------------------------------------------- 54
Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac ---------------------------------------------------------------------- 56
Podružnica "Šumarija" Cazin --------------------------------------------------------------------------------------- 58
Podružnica "Šumarija" KljuD -------------------------------------------------------------------------------------- 60
Podružnica "Šumarija" Sanski Most------------------------------------------------------------------------------- 62
Pogon gospodarenja Bosanska Krupa ---------------------------------------------------------------------------- 64
Podružnica graHenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac --------------------------------------- 66
Podružnica "Rasadnik" Cazin -------------------------------------------------------------------------------------- 68
Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa ---------------------------------------------------------------------- 70
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ D.O.O. BOSANSKA KRUPA-RADNI KA BB
72
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 531 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content