close

Enter

Log in using OpenID

C:\Documents and Settings\emirt\My Documents\Baba\acad\RP

embedDownload
REGULACIONI PLAN POSLOVNE ZONE PILANA
SJEVER
JUG
NAMJENA I
RAZMJEŠTAJ
SADRŽAJA
RIJEKA UNA
LEGENDA :
Granica obuhvata
17ha
Magistralna cesta
Pristupne
saobraćajnice
Gradsko zelenilo
Zaštitni pojas rijeke
Granica parcele
Građevinsko zemljište
u okviru kojeg se
lociraju poslovni
objekti
Objekti koji
se zadržavaju
URBANISTI ČKI
ZAVOD
NARUČILAC
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
ELABORAT
Regulacioni plan
Poslovna zona "Pilana" - Bosanska Krupa
FAZA
PRIJEDLOG PLANA
SADRŽAJ
NAMJENA I RAZMJE ŠTAJ SADRŽAJA
VD DIREKTOR
ZLATAN LAZAREVSKI, dipl.ing.građ.
B i H - SARAJEVO
ŠIFRA :
PLANER:
Semedina Tatar, dipl.ing.arh.
MJERILO :
SARADNICI:
1 : 1000
VELIČINA:
DATUM:
decembar,
2011.godine
BROJ
LISTA:
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 579 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content