ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιεχόμενα
02 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
03 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
4-5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
6-7 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• ΑΜΥΝΑ
8-9
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ
10-11
ΤΟ 2012 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
12-13
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
14-15
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Διοικητικό Συμβούλιο
02
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜYΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ
(Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ
(Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ
(Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)
Μήνυμα Προέδρου
03
Τ
ο 2012 ήταν το πέμπτο κατά σειρά έτος ύφεσης
για την ελληνική οικονομία, με τη σωρευτική
μείωση του ΑΕΠ να αγγίζει το 20%. Οι συνθήκες που επικράτησαν το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση
του οικονομικού περιβάλλοντος στη xώρα, με άμεσο
αρνητικό αντίκτυπο στην άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας μη εξαιρουμένης και
της αμιγώς εξαγωγικής.
Είναι γεγονός ότι οι θετικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος δημιούργησαν προσδοκίες για αντιστροφή του κλίματος, στο βαθμό που απομάκρυναν
το νομισματικό κίνδυνο και επιβεβαίωσαν τη βούληση, τόσο της Ευρώπης, όσο και της ίδιας της Ελλάδας, για παραμονή της χώρας στο ευρώ. Ωστόσο,
η έξοδος από την κρίση δεν έχει αποκτήσει ακόμη
χαρακτηριστικά συγκεκριμένου σχεδίου και χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα να παραμένει βαριά η
σκιά πάνω από την Ελληνική οικονομία, η πορεία της
οποίας απειλεί πλέον και υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα.
Σε όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, η
ΜΕΤΚΑ βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες του
ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα,
κλήθηκε να διαχειριστεί τα ιδιαίτερα προβλήματα και
τις προκλήσεις που προέκυψαν από τη κλιμάκωση
της έντασης στη Συρία. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης,
η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη στην λήψη όλων
των ενδεικνυόμενων μέτρων για τη προστασία των
εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και σχεδίασε
εναλλακτικούς τρόπους προώθησης των εργασιών,
προκειμένου να επιτύχει την, κατά το δυνατόν, ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.
Παρά τις αντιξοότητες, η εταιρεία διατήρησε και το
2012 σταθερά θετική πορεία. Κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό και αξιοποιώντας και ξοδεύοντας από το
απόθεμα κύρους και αξιοπιστίας που οικοδομήθηκε
τα προηγούμενα χρόνια.
Παραμένοντας συνεπής στη στρατηγική της εξωστρέφειας και της διαρκούς ενίσχυσης του εξαγωγικού της προφίλ, εξακολούθησε να παράγει το σύνολο
σχεδόν των εσόδων της εκτός Ελλάδος, ενώ κατάφερε να διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των έργων της στο εξωτερικό. Tο 2012, οι διεθνείς αγορές
εξακολούθησαν να περιβάλλουν με εμπιστοσύνη την
ΜΕΤΚΑ, η οποία κατάφερε να υπογράψει και δεύτερη σημαντική σύμβαση στην Αλγερία, καθώς και δυο
νέες συμβάσεις στην Ιορδανία.
Με απόλυτη επίγνωση των δυνάμεων που έχουμε
αποκτήσει με κόπο στα 50 χρόνια της ανοδικής πορείας της ΜΕΤΚΑ, αλλά και των σημαντικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη ύφεση
και η πρωτοφανής κοινωνική και οικονομική κρίση
στη χώρα μας, η Διοίκηση της ΜΕΤΚΑ σχεδιάζει με
μεγάλη προσοχή τις επόμενες κινήσεις της, παραμένοντας Ελληνική εταιρεία, παρά το σχετικό δυσβάσταχτο βάρος, ελπίζοντας ότι, με τον τρόπο αυτό,
συμβάλλουμε στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας στη χώρα μας.
Ιωάννης Μυτιληναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Εταιρική Ταυτότητα
04
Η
METKA είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC),
αλλά και ένας όμιλος βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών
και Άμυνας.
Στον ενεργειακό τομέα (EPC), η ΜΕΤΚΑ επικεντρώνεται στις αγορές του εξωτερικού και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση
Ανατολή και B. Αφρική, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε
μονάδες υψηλής απόδοσης από φυσικό αέριο, με
τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου.
Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ
εξυπηρετεί πληθώρα πελατών παγκοσμίως, ενώ
εξάγει προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα,
οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις, διαθέτοντας
50ετής εμπειρία στη σύνθετη βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας, κατασκευάζουν εξαρτήματα και εξοπλισμό για τους τομείς της παραγωγής
ενέργειας, της βαριά βιομηχανίας, των υποδομών
και της άμυνας.
Η ΜΕΤΚΑ αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία, το
ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική της δυνατότητα από την έναρξη της λειτουργίας της, πριν 50
χρόνια, έως και σήμερα που κατατάσσεται μεταξύ
των 10 κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών έργων διεθνώς.
Παράλληλα, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, η
ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται να διαδραματίζει θετικό ρόλο
στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, να προάγει
τις ανθρώπινες αξίες και κοινωνικές συνέργειες,
καθώς και να υιοθετεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες
πρακτικές σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
“H ΜΕΤΚΑ
κατατάσσεται μεταξύ
των 10 κορυφαίων
κατασκευαστών
ενεργειακών
έργων διεθνώς”
05
Τομείς Δραστηριοποίησης
06
06
METKA
Η
METKA δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα, υλοποιώντας έργα μεγάλης κλίμακας καλύπτοντας όλο το φάσμα υπηρεσιών Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) που απαιτούνται, προκειμένου να παραδώσει επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα στους πελάτες της. Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ
διαθέτει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και ισχυρή τεχνογνωσία σε βιομηχανική παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού και σύνθετων μεταλλικών κατασκευών, στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.
Ενέργεια
Η ΜΕΤΚΑ επικεντρώνεται στην ανάληψη έργων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, με τεχνολογία
Συνδυασμένου Κύκλου. Οι μονάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις και ελαχιστοποίηση
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, σε σύγκριση με
τις παραδοσιακές θερμικές μονάδες παραγωγής.
Με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα
συνδυασμένου κύκλου και με διάφορους τύπους διαμόρφωσης στο χαρτοφυλάκιό της, η ΜΕΤΚΑ είναι
σε θέση να ανταποκριθεί, στις εκάστοτε απαιτήσεις
των πελατών της, για ένα ευρύ φάσμα σύνθετων διαμορφώσεων και ισχύος παραγωγής, με απόδοση
διεθνούς επιπέδου.
Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η
ΜΕΤΚΑ διαθέτει ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχούς ολοκλήρωσης μονάδων παραγωγής ενέργειας μεγάλης
κλίμακας, πολύ συχνά σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα (fast track), για την υποστήριξη κυβερνήσεων,
τοπικών κοινοτήτων και βιομηχανικούς πελάτες σε
διάφορες χώρες.
Υποδομές
H εντυπωσιακή επίδοση της ΜΕΤΚΑ στον τομέα των
Υποδομών περιλαμβάνει κατασκευές υποδομής για
το δημόσιο τομέα που χαρακτηρίζονται από υψηλή
προστιθέμενη αξία, καθώς και έργα που αφορούν
στις αγορές της βιομηχανίας και της διύλισης πετρελαίου. Αξιοσημείωτο είναι και το ιστορικό συμμετοχής της ΜΕΤΚΑ σε έργα μεγάλης κλίμακας για
ορυχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στον τομέα των δημοσίων έργων, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει να επιδείξει έργα μεταλλικών κατασκευών υψηλής προστιθέμενης αξίας,
τα οποία βασίζονται στις προηγμένης τεχνολογίας
εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία που διαθέτει η
εταιρεία. Επιπρόσθετα, η ΜΕΤΚΑ είναι μία από τις
λίγες εταιρείες που έχουν ταξινομηθεί στην υψηλότερη κατηγορία των αναδόχων κατασκευής μεγάλων
δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
Η ΜΕΤΚΑ έχει επίσης δυναμική παρουσία στην
κατασκευή και εγκατάσταση έργων στον τομέα των
πετροχημικών και της διύλισης πετρελαίου.
“Η ΜΕΤΚΑ επικεντρώνεται στην ανάληψη έργων
παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο,
με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου”
07
Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Άμυνα
Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η ΜΕΤΚΑ έχει
αναπτύξει σε σημαντικό βαθμό την τεχνογνωσία
και την ικανότητα κατασκευής προηγμένων έργων στον τομέα της άμυνας. Ως εκ τούτου, σήμερα η εταιρεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως
αξιόπιστος εταίρος στη βιομηχανική συμπαραγωγή εξειδικευμένου εξοπλισμού άμυνας.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναλαμβάνει και
υλοποιεί, ως υπεργολάβος, έργα συμπαραγωγής
και κατασκευής με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού, διαθέτοντας ιδιαίτερη εμπειρία στους τομείς των χερσαίων αμυντικών συστημάτων, και των υποβρύχιων.
Επί του παρόντος, η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί δύο ξεχωριστές συμβάσεις, για διεθνείς πελάτες, για την
κατασκευή σημαντικών συγκροτημάτων των πυραυλικών αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων PATRIOT.
Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εμπειρία μισού αιώνα
στη βιομηχανική παραγωγή, κατασκευάζοντας μηχανολογικό εξοπλισμό και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές προστιθέμενης αξίας.
Η ΜΕΤΚΑ απασχολεί περίπου 300 άτομα
στις τρεις βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, οι οποίες συνολικά καταλαμβάνουν έκταση μεγαλύτερη
των 210.000τμ.
Η κύρια μονάδα βιομηχανικής παραγωγής της ΜΕΤΚΑ, η οποία βρίσκεται στο
Βόλο, αποτελεί μία από τις κορυφαίες
τους είδους της στην Ευρώπη, λόγω της
λειτουργικής της ευελιξίας, της προηγμένης τεχνολογίας και της ικανότητάς της να
διαχειρίζεται έργα βιομηχανικής παραγωγής μεγάλης κλίμακας.
“Η βασική βιομηχανική μονάδα της ΜΕΤΚΑ στο
Βόλο, αποτελεί μια από τις κορυφαίες του είδους
της στην Ευρώπη”
Τα Δυνατά Μας Σημεία
08
Εμπειρία στην
εκτέλεση έργων
Οι άνθρωποι μας
είναι η δύναμη μας
Εντός χρονοδιαγράμματος
και προϋπολογισμού
Η επιτυχία της ΜΕΤΚΑ οφείλεται
στο γεγονός ότι η εκτέλεση των
έργων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την επιχείρηση. Οι
εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης έργων, σε συνδυασμό με την
τεχνογνωσία ενός μεγάλου εύρους
επιμέρους τομέων (μελέτη, τεχνικός σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή στο εργοτάξιο, διαχείριση
ποιότητας και θέση σε λειτουργία
των εγκαταστάσεων), επιτρέπουν
στη ΜΕΤΚΑ να υλοποιεί συστηματικά σύνθετα και απαιτητικά έργα,
με βάση τα πιο αυστηρά τεχνολογικά πρότυπα.
Κλειδί για την ανταγωνιστικότητα
της ΜΕΤΚΑ, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι εργαζόμενοί της,
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από
επαγγελματισμό, υψηλή τεχνική
κατάρτιση, ακεραιότητα και ισχυρή αίσθηση ομαδικής εργασίας.
Η ΜΕΤΚΑ ανέπτυξε τις ικανότητές
της επενδύοντας διαρκώς στους
Ανθρώπινους Πόρους σε όλες τις
λειτουργίες της. Έτσι, η Εταιρεία
σήμερα διαθέτει το πλήρες εύρος
των τεχνικών ειδικοτήτων και την
απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να
αναλαμβάνει τα πλέον σύνθετα και
απαιτητικά έργα.
Το ιστορικό των επιτυχιών της
ΜΕΤΚΑ στην παράδοση των έργων εντός του καθορισμένου χρόνου και χωρίς υπερβάσεις του
συμφωνημένου προϋπολογισμού
επέτρεψε τη διαρκή και κερδοφόρα ανάπτυξή της τα τελευταία
20 χρόνια. Η Εταιρεία διαθέτει
οικονομική ισχύ και σταθερότητα,
παραμέτρους κρίσιμης σημασίας
για την εκτέλεση σημαντικών διεθνών έργων.
“Η ΜΕΤΚΑ αποτελεί
αξιόπιστο εταίρο
για την ανάληψη
σημαντικών διεθνών
έργων”
09
Βιομηχανική
εμπειρία
Ικανότητα
και Ευελιξία
Αξιόπιστος
εταίρος
Η 50ετής βιομηχανική εμπειρία
της ΜΕΤΚΑ, που βασίζεται στην
τεχνολογία αιχμής των εργοστασιακών της εγκαταστάσεων,
προσφέρουν στην Εταιρεία το
πλεονέκτημα της εις βάθος εκτίμησης των αυστηρών απαιτήσεων
ποιότητας που έχουν τα σημαντικά
διεθνή έργα. Η ικανότητα βιομηχανικής παραγωγής του Ομίλου
είναι διαθέσιμη για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες εκτέλεσης
ολοκληρωμένων έργων, επιτρέποντας στον Όμιλο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε μεγάλο
εύρος απαιτήσεων.
Η METKA έχει το κρίσιμο μέγεθος
που της επιτρέπει να διαχειρίζεται με επιτυχία σημαντικά διεθνή
έργα, διατηρώντας την απαραίτητη
ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεται
γρήγορα και αποτελεσματικά σε
απρόβλεπτα γεγονότα. Ο Όμιλος
έχει αποδεδειγμένη ικανότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλαπλών
έργων, σύμφωνα με τις κορυφαίες παγκοσμίως προδιαγραφές.
Διατηρώντας στενές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές
και βιομηχανικούς στρατηγικούς
εταίρους, η ΜΕΤΚΑ είναι σε θέση
να προσφέρει την καταλληλότερη
λύση για κάθε έργο και να καλύπτει με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο τις ανάγκες των πελατών.
Ως κορυφαίος κατασκευαστής
ολοκληρωμένων ενεργειακών και
βιομηχανικών έργων, η ΜΕΤΚΑ
αποτελεί αξιόπιστο εταίρο για την
ανάληψη σημαντικών διεθνών
έργων. Η ΜΕΤΚΑ θεωρεί σημαντικότερη όλων την εμπιστοσύνη
με την οποία την περιβάλλουν
οι εταίροι της. Παράλληλα αναγνωρίζει ότι η φήμη του Ομίλου
στηρίζεται στην ακεραιότητα και
την ικανότητά του να υλοποιεί με
αξιόπιστο τρόπο σύνθετα έργα,
που προσφέρουν μακροπρόθεσμα οφέλη στους πελάτες της και
στις τοπικές κοινότητες.
Το 2012 με μια ματιά
10
Κ
ατά τη διάρκεια του 2012, η ΜΕΤΚΑ διατήρησε σταθερές θετικές επιδόσεις. Η Εταιρεία επέδειξε για ακόμα μια φορά το υψηλό
επίπεδο επαγγελματισμού που τη χαρακτηρίζει. Με
επίκεντρο την ισχυροποίηση του διεθνούς της προφίλ, η ΜΕΤΚΑ ενίσχυσε περαιτέρω το εξαγωγικό της
χαρτοφυλάκιο, από το οποίο προήλθε το μεγαλύτερο
μέρος των εσόδων της για το 2012.
Η υπογραφή δύο νέων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ιορδανία εντός του 2012, σήμαναν
την είσοδο της ΜΕΤΚΑ σε μία νέα, αναδυόμενη
αγορά. Παράλληλα, εξίσου σημαντική για το χαρτοφυλάκιο της ΜΕΤΚΑ το προηγούμενο έτος ήταν η
ανάληψη και δεύτερου έργου στην Αλγερία, για την
παράδοση 24 κινητών αεριοστροβιλικών μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Οικονομικά μεγέθη
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 2012
Έργα
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 2012
• Κύκλος εργασιών €547,5 εκ.
• Ανάληψη 2 έργων στην Ιορδανία:
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ανοιχτού κύκλου, ισχύος
146 MW και σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής συνδυασμένου κύκλου
ισχύος 143MW
• Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση
σε λειτουργία 24 κινητών αεροστροβιλικών
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
σε 2 τοποθεσίες στην Αλγερία, με ταχεία
διαδικασία υλοποίησης (fast track).
• Καθαρά κέρδη €70 εκ.
• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο
ύψους €1,7 δισ.
• Το 88% του ανεκτέλεστου
υπολοίπου αναφέρεται
σε έργα εξωτερικού
11
•
•
•
Στον Ενεργειακό τομέα, η METKA
κατασκευάζει σήμερα σταθμούς
παραγωγής ενέργειας μεγάλης
κλίμακας, με ισχύ άνω των 6.000 MW
συνολικά, σε 6 χώρες ταυτόχρονα.
Στον τομέα Υποδομών, έχει ταξινομηθεί
στην υψηλότερη κατηγορία των
αναδόχων κατασκευής μεγάλων
δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
Στα Έργα Άμυνας, αναγνωρίζεται
διεθνώς, ως ένας κατεξοχήν
αξιόπιστος εταίρος για τη
συμπαραγωγή αμυντικού υλικού.
€547,5 εκ.
Κύκλος εργασιών
€1,7δισ.
Ανεκτέλεστο
υπόλοιπο
Οι Άνθρωποί Μας
12
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ασφάλεια & Υγιεινή στην Εργασία
Κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της ΜΕΤΚΑ σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εργαζόμενοί της, που
χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, υψηλή τεχνική κατάρτιση, ακεραιότητα και διακατέχονται από
έντονη αίσθηση ομαδικής εργασίας. Η εταιρεία σέβεται και προστατεύει την ισότητα, ανεξάρτητα από
εθνικότητα, φύλο ή θρησκεία, με μηδενική ανοχή
των διακρίσεων.
Σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία, η ΜΕΤΚΑ εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που διασφαλίζουν την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα
εργοτάξια της εταιρείας.
Στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η πρόσληψη και η διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού, με ένα ισχυρό μίγμα
τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και η
ενεργή ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας - εσωτερικά και εξωτερικά - ως βασικό χαρακτηριστικό της
καθημερινότητας στην εταιρεία.
Επιπρόσθετα, η συνεχής ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ παρέχει πολλές ευκαιρίες στους εργαζομένους της να
αναπτύξουν ικανότητες, που αφορούν σε μεγάλη διεθνή έργα και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε
διαφόρους τομείς. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση
στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, παρέχοντας νέες
ευκαιρίες ανάθεσης.
Η εταιρεία κατέχει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής στην Εργασία
OHSAS 18001 από το 2005, το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, δεδομένων των ταχέων αναπτυσσόμενων αναγκών της ΜΕΤΚΑ.
Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ επενδύει σε τεχνολογία, εξοπλισμό και πρακτικές που προάγουν την πρόληψη και
την εξάλειψη πιθανών εργασιακών κινδύνων.
Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα
της Ασφάλειας και Υγιεινής στην εργασία, με στόχο
να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις και να επιταχύνει τις διαδικασίες για την επίτευξη του στόχου
«0» ατυχήματα.
“Η ΜΕΤΚΑ επενδύει σε τεχνολογία, εξοπλισμό
και πρακτικές που προάγουν την πρόληψη και
την εξάλειψη πιθανών εργασιακών κινδύνων ”
13
Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη
14
Σ
τόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η Επιχειρηματική Αριστεία, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία,
το περιβάλλον και τους ανθρώπους, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της.
περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.
Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής
προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 14001,
η ΜΕΤΚΑ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τις απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Η αδιάκοπη προσπάθεια της Εταιρείας εκφράζεται
με τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμεύεται να επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
να προάγει την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης
που προέρχεται από τις δραστηριότητές της και να
επιτυγχάνει τη συμμόρφωση προς τη σχετική ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία και το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ αποτελεί ενεργό πολίτη στηρίζοντας τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται,
ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρει στήριξη στις
τοπικές κοινωνίες που γεωγραφικά συνορεύουν με
τα εργοτάξια των έργων που αναλαμβάνει. Η εταιρεία
αφουγκράζεται τις τοπικές ανάγκες και υλοποιεί
δράσεις που στηρίζουν τις κοινωνικές, αθλητικές και
πολιτιστικές πτυχές των κοινωνιών αυτών.
Όσον αφορά στο περιβάλλον, βασική δέσμευση της
εταιρείας είναι ο σεβασμός και η τήρηση όλων των
νομικών κανόνων και απαιτήσεων που αφορούν σε
Σε αυτό το πνεύμα, η Εταιρεία διοργάνωσε, για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, Φόρουμ Ανοιχτού Διαλόγου στις
εγκαταστάσεις της στο Βόλο. Στο Φόρουμ παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
εκπρόσωποι Επιχειρηματικών Φορέων, σωματείων,
πελατών και συνεργατών, καθώς και ΜΚΟ και δημοσιογράφοι.
“Στόχος της ΜΕΤΚΑ είναι η Επιχειρηματική
Αριστεία, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία,
το περιβάλλον και τους ανθρώπους, δημιουργώντας
παράλληλα αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες
και τους μετόχους της”
15
Ε Τ ΗΣ ΙΑ Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
18
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
χρήσης
1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν.3556/2007
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
19
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου.......................................................................... 23
20
Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή............................................................... 24
Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου . ........................................................................................ 26
(συμπεριλαμβάνουσας και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης)
Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ......................................................................................................... 58
Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες ...................................................................................................................... 126
ΣΤ. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2006 .................................................................................... 127
Ζ. Διαδικτυακός τόπος (website) ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.......... 127
Περιεχόμενα των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων
Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ......................................................................................................... 58
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως ....................................................................................... 59
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων........................................................................................................................ 59
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης....................................................................................................................... 60
Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.................................................................................... 61
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας......................................................................... 61
Κατάσταση ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος).............................................................................................. 62
1. Πληροφορίες για την εταιρεία.......................................................................................................................... 63
2. Φύση Δραστηριοτήτων ................................................................................................................................... 63
3. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων............................................................................................... 64
4. Βασικές Λογιστικές Αρχές............................................................................................................................... 64
4.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ................................................... 64
4.2 Ενοποίηση................................................................................................................................................ 69
4.3 Αναφορά κατά τομέα................................................................................................................................ 70
4.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος .................................................................................................................. 71
4.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις..................................................................................................................... 72
4.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία....................................................................................................................... 73
4.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων . ........................................................................................... 74
4.8 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις....................................................................... 74
4.8.1 Κρίσεις............................................................................................................................................. 74
4.8.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις................................................................................................................ 76
4.9 Χρηματοοικονομικά μέσα......................................................................................................................... 77
4.10 Αποθέματα.............................................................................................................................................. 78
4.11 Εμπορικές απαιτήσεις............................................................................................................................ 78
4.13 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση.......................... 79
4.14 Μετοχικό κεφάλαιο................................................................................................................................. 79
4.15 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος................................................................................. 79
4.16 Παροχές στο προσωπικό........................................................................................................................ 80
4.17 Επιχορηγήσεις ....................................................................................................................................... 82
4.18 Προβλέψεις........................................................................................................................................... 82
4.19 Αναγνώριση εσόδων . ............................................................................................................................. 82
4.20 Μισθώσεις.............................................................................................................................................. 83
4.21 Κατασκευαστικά συμβόλαια.................................................................................................................... 83
4.22 Διανομή μερισμάτων............................................................................................................................... 84
4.23 Πληροφόρηση κατά τομέα...................................................................................................................... 84
5. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών...................................................................................... 86
6. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις............................................................................................................................ 87
7. Υπεραξία.......................................................................................................................................................... 90
8. Άυλα στοιχεία ενεργητικού.............................................................................................................................. 91
9. Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις ........................................................................................................ 93
10. Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις................................................................................................. 93
11. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση................................................................................... 94
12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ................................................................................. 97
13. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις............................................................................................................ 97
14. Αποθέματα..................................................................................................................................................... 98
15. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις................................................................................................... 98
16. Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού........................................................... 100
17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης .............. 101
αποτελεσμάτων χρήσης
18. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων........................................................................ 102
19. Κατασκευαστικά συμβόλαια ........................................................................................................................ 102
20. Ίδια κεφάλαια.............................................................................................................................................. 102
20.1 Μετοχικό Κεφάλαιο ............................................................................................................................. 102
20.2 Λοιπά Αποθεματικά.............................................................................................................................. 103
20.3 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο . ................................................................................................................... 104
21
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
4.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων................................................................... 79
21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.......................................................... 104
22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις....................................................................................................... 105
23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ....................................................................................................... 106
22
24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις......................................................................................................... 106
25. Δανειακές υποχρεώσεις.............................................................................................................................. 107
26. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις....................................................................................................... 107
27. Προβλέψεις.................................................................................................................................................. 108
28. Κύκλος Εργασιών......................................................................................................................................... 109
29. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία.................................................................................................................. 109
30. Παροχές στο Προσωπικό.............................................................................................................................. 110
31. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης....................................................................................................... 112
32. Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα......................................................................................................... 113
33. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα.................................................................................................... 113
34. Φόρος Εισοδήματος..................................................................................................................................... 113
35. Κέρδη ανά μετοχή........................................................................................................................................ 114
36. Ανάλυση Προσαρμογών σε Ταμειακές Ροές................................................................................................ 114
37. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη............................................................................................................... 115
37.1 Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη........................................................................................ 116
38. Δεσμεύσεις.................................................................................................................................................. 116
39. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις...................................................................................................... 117
39.1 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις............................................................................ 117
39.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις . ........................................................................................................ 117
39.3 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις............................................................................... 118
40. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων ................................................................................................ 118
40.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου.......................................................................................... 118
40.2 Κίνδυνος αγοράς.................................................................................................................................. 119
40.3 Πιστωτικός κίνδυνος ............................................................................................................................ 120
40.4 Κίνδυνος ρευστότητας........................................................................................................................... 120
40.5 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.....122
40.6 Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες........................................................................................................ 122
40.7 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία..... 123
40.8 Πολιτικές και σκοποί διαχείρισης κεφαλαίου....................................................................................... 125
41. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης........................................................... 125
Α. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 4 § 2 του Ν.3556/2007)
23
1. Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Παναγιώτης Α. Γαρδελίνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Φίλιππος Ε. Ζώτος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο
Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της
εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013
Οι βεβαιούντες
Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παναγιώτης Α. Γαρδελίνος
Φίλιππος Ε. Ζώτος
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.:
Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.»
24
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α)Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Βασίλης Καζάς
Παύλος Στελλάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941
Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56, 175 64, Παλαιό Φάληρο
Α.Μ.ΣΟΕΛ 127
25
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και των
θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας
«ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
26
επί των ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 108 παράγραφος 3 και άρθρο 136
παράγραφος 2 και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς και τις αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, 1/434/03.07.2007 και το Καταστατικό της Εταιρείας,
σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, τις
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην
παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του
επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές
που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012), σημαντικά γεγονότα
τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο
μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των εταιρειών του Ομίλου, η εταιρική διακυβέρνηση, η μερισματική
πολιτική και τέλος παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των
συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
Η παρούσα Έκθεση συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης (01/01/2012 – 31/12/2012) και
περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με αυτές καθώς και τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. στην ετήσια οικονομική
έκθεση που αφορά τη χρήση 2012. Ενόψει δε ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία
και με αναφορά στα εταιρικά οικονομικά στοιχεία της METKA A.E., όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την
καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.
A. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις της περιόδου αναφοράς
Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Το 2012 ήταν το πέμπτο κατά σειρά έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία, με τη σωρευτική μείωση του ΑΕΠ
να αγγίζει το 20%. Οι συνθήκες που επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, είχαν ως αποτέλεσμα την
περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την τρόικα, αλλά και η διεξαγωγή δύο εκλογικών αναμετρήσεων, κάτω από
εξαιρετικά τεταμένες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα το βαθμό αβεβαιότητας για
το μέλλον και τις προοπτικές της χώρας. Η διεθνής δυσπιστία απέναντι στην Ελλάδα κορυφώθηκε, ενώ το εγχώριο
τραπεζικό σύστημα βρέθηκε σε πλήρη σχεδόν αδυναμία να χρηματοδοτήσει την παραγωγική διαδικασία.
Είναι γεγονός ότι οι θετικές εξελίξεις του τελευταίου διμήνου δημιούργησαν βάσιμες προσδοκίες για αντιστροφή
του κλίματος, στο βαθμό που απομάκρυναν το νομισματικό κίνδυνο και επιβεβαίωσαν τη βούληση, τόσο της Ευρώπης όσο και της ίδιας της Ελλάδας, για παραμονή της χώρας στο ευρώ. Ωστόσο, η έξοδος από την κρίση είναι
ακόμη πολύ αμυδρά ορατή.
Σε όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, η ΜΕΤΚΑ βρέθηκε αντιμέτωπη με τις συνέπειες του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στη χώρα δημιούργησε σοβαρά εμπόδια στη διεθνή
της δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, κλήθηκε να διαχειριστεί τα
ιδιαίτερα προβλήματα και τις προκλήσεις που προέκυψαν από τη κλιμάκωση της έντασης στη Συρία. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη στην λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για τη προστασία
των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων και σχεδίασε εναλλακτικούς τρόπους προώθησης των εργασιών παρά
τις αντιξοότητες προκειμένου να επιτύχει την, κατά το δυνατόν, ταχύτερη ολοκλήρωση του Έργου που θα δώσει
στον πελάτη μας την δυνατότητα παραγωγής ρεύματος σε μια περίοδο που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο λαός και η
οικονομία της χώρας.
Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, η εταιρεία διατήρησε και το 2012 σταθερά θετική πορεία. Κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες, επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελματισμό και αξιοποιώντας το απόθεμα κύρους και αξιοπιστίας
που οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.
Παραμένοντας συνεπής στη στρατηγική της εξωστρέφειας και της διαρκούς ενίσχυσης του εξαγωγικού της προφίλ, εξακολούθησε να παράγει το μεγαλύτερο όγκο των εσόδων της εκτός Ελλάδος, ενώ κατάφερε να διευρύνει
σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των έργων της στο εξωτερικό.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012, αποτυπώνουν την επιρροή της δυσμενούς συγκυρίας αλλά ταυτόχρονα και την ανθεκτικότητα της ΜΕΤΚΑ.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2012 ανήλθε σε € 547,5 εκατ. αντί € 1.003,7
εκατ. την προηγούμενη χρήση ενώ αντίστοιχα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο ανήλθε σε € 327,9 εκατ. αντί €
815,1 εκατ.
Η συγκυρία του 2011 οδήγησε σε καταγραφή εντυπωσιακών επιδόσεων μη διατηρήσιμων υπό τη παρούσα συγκυρία όπως άλλωστε είχε έγκαιρα προβλέψει η Διοίκηση.
Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ανωτέρω πορεία του Ομίλου, είναι:
α) Η « Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 700 MW» στη Συρία, συμβατικού τιμήματος € 673 εκ.,
που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €141,26 εκ.
β) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 775 MW» στο Ντενιζλί, στην Τουρκία
συμβατικού τιμήματος €479 εκ. όπου ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό €116,78 εκ.
γ) ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου 870 MW» στη Σαμψούντα Τουρκίας, συμβατικού τιμήματος € 327εκ και $ 117εκ, που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €65,79 εκ. και
δ) Η «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός αεριοστρόβιλου ALSTOM GT 13E2 Ισχύος 146
MW» στη Ιορδανία, συμβατικού τιμήματος $ 100 εκ. και 2 εκ. JOD που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο
εργασιών ύψους €42,15 εκ.
27
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα είναι ένα απαραίτητο βήμα για σταθεροποίηση της
ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι όμως αρκετό. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας και η άρση του αποκλεισμού
των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η ρευστότητα και
να στηριχθούν οι προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα. Στο επίπεδο αυτό θα κριθεί κατ’ εξοχήν η δυνατότητα της
χώρας να αξιοποιήσει το ευνοϊκότερο κλίμα που διαμορφώθηκε τους προηγούμενους μήνες και να τεθεί σε τροχιά
οικονομικής ανάκαμψης από το 2013 και μετά.
Το μικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθε σε 20,7% και 23,5% αντίστοιχα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € 92,7 εκατ. (16,93%).
Αντίστοιχα για την Εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €
56,1 εκατ. (17,11%).
28
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά από τους φόρους και τις μη ελέγχουσες συμμετοχές , ανήλθαν στα € 70,05
εκατ., και της Εταιρείας, ανήλθαν στα € 36,04 εκατ.
Η καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου στο τέλος της χρήσης 2012, ανήλθε σε € 48,89 εκ. η οποία παρά το αρνητικό
οικονομικό κλίμα διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εξακολουθεί να είναι ικανοποιητική και αντανακλά την
οικονομική του σταθερότητα και τις μελλοντικές προοπτικές του. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έφθασε τα € 370 εκατ. σε σχέση με τα € 339 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2011, παρουσιάζοντας αύξηση
της τάξης του 9%.
Ο Όμιλος έχει ως πολιτική τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της απόδοσής του σε μηνιαία βάση, με
σκοπό τον έγκαιρο και αποτελεσματικό εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους και τη λήψη αντίστοιχων
διορθωτικών μέτρων. Ο Όμιλος επιμετρά την αποδοτικότητά του μέσω της χρήσης χρηματοοικονομικών δεικτών
απόδοσης, και συγκεκριμένα τους:
• ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης
διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα των Ιδίων Κεφαλαίων, του
συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων.
• ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με
τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.
• EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το
ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου
χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου».
Δείκτης
2012
2011
ROCE
20%
42%
2010 ROE
19%
34%
36%
EVA
76.130 χιλ.
133.108 χιλ.
100.327 χιλ.
50%
Οι μέσες τιμές των αποδόσεων των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον Δεκέμβριο του 2012, ήταν ιδιαίτερα
υψηλές και συνεπώς μη κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε μιας τέτοιας φύσεως αποτίμηση.
Για το λόγο αυτό ως βάση για το επιτόκιο υπολογισμού του χρηματοοικονομικού δείκτη EVA, χρησιμοποιήθηκε ο
δείκτης των ευρωπαϊκών ομολόγων iboxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ο οποίος κατά την ίδια περίοδο
είχε μέση απόδοση ίση με 2,71%. Εάν ως βάση για το επιτόκιο υπολογισμού του δείκτη EVA είχε χρησιμοποιηθεί ο
δείκτης των ελληνικών ομολόγων (11,86%) ο παραπάνω δείκτης θα διαμορφωνόταν σε € 18.262 χιλ. για την χρήση
2012 και σε € 113.453 χιλ. για την χρήση 2011.
B. Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2012
A. Έργα EPC
29
1. Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 700 MW στο Deir Ali της Συρίας
Η κοινοπραξία ANSALDO – METKA, με Leader την ΜΕΤΚΑ, ανέλαβε για λογαριασμό της Public Establishment of
Electricity for Generation (PEEG) την μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος κατ’ ελάχιστο 700 MW στο Deir Ali της Συρίας.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο 2010 με το άνοιγμα της ανέκκλητου πιστώσεως (Letter of Credit). Έχει
εκτελεσθεί ποσοστό περίπου 75% των εργασιών.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε € 673 εκατ και υπό την προϋπόθεση της σχετικής ομαλοποίησης
της κατάστασης στη χώρα, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο A’ εξάμηνο του 2014.
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
I. Έργα σε εξέλιξη κατά το 2012
2. Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 775 MW στο Denizli της Τουρκίας
Το έργο που ανέλαβε η ΜΕΤΚΑ για λογαριασμό της RWE-TURCAS,, αφορά στην μελέτη – προμήθεια - κατασκευή
και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής ρεύματος με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 775 ΜW, στη περιοχή Ντενιζλί στην Τουρκία. Η νέα μονάδα βασίζεται σε τεχνολογία Siemens (SGT5-4000F gas turbine technology),
και διάταξη δύο – δυο - ένα (2 αεριοστρόβιλοι, 2 λέβητες και ένας ατμοστρόβιλος).
Η συμβατική αξία του Έργου ανέρχεται στα €479 εκ.
Το έργο εκτελείται σε 2 φάσεις, με την πρώτη που περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και ενέργειες σχετικά με
την αδειοδότηση να έχει ήδη ολοκληρωθεί από 30/4/2010 και έκτοτε το Έργο έχει εισέλθει στο στάδιο κατασκευής.
Στο έργο αυτό , το μέρος που αναλογεί στις εργασίες στη Τουρκία εκτελείται από τη θυγατρική της ΜΕΤΚΑ Power
Projects.
Το Έργο έχει φθάσει σε βαθμό υλοποίησης άνω του 90% και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της μονάδας έχει
προγραμματιστεί για τα μέσα του 2013.
3. Κατασκευή Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στη Σαμσούντα Τουρκίας
Οι εργασίες για την κατασκευή της Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 870 MW με καύσιμο φυσικό αέριο που
ανέλαβε η ΜΕΤΚΑ για λογαριασμό της OMV, ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2010.
Το Έργο έχει φθάσει σε βαθμό υλοποίησης άνω του 96% και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας της μονάδας έχει
προγραμματιστεί στο 1ο Εξάμηνο του 2013.
4. Έργο Συνδυασμένου Κύκλου Κορίνθου
Το έργο υλοποιήθηκε εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. Η εμπορική λειτουργία του έργου ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 2012.
5. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Αλιβερίου, Έργο ΔΕΗ
Ως γνωστόν, το κατασκευαστικό κομμάτι του Έργου ολοκληρώθηκε εντος του 2012 και οι εργασίες θέσης σε λειτουργία είχαν ανασταλεί εν αναμονή ελλείψει διαθεσιμότητας φυσικού αερίου. Μετά τη διευθέτηση του θέματος
τον Νοέμβριο 2012, επανεκκίνησαν οι σχετικές εργασίες οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Α’
εξαμήνου του 2013.
6. Έργο Συνδυασμένου Κύκλου Brazi, Ρουμανία
Η προσωρινή παραλαβή της Μονάδας από τον πελάτη πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 2012.
30
7. Φίλτρα Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Δημητρίου
Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή και των φίλτρων των μονάδων III και ΙV. Υπεγράφη Συμπλήρωμα Σύμβασης για πρόσθετες εργασίες ύψους περίπου 1.350.000€, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις και οι εκκρεμότητες των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παραπέμφθηκαν σε επιτροπή φιλικού διακανονισμού όπου και διευθετήθηκαν με
συμψηφισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων.
8. Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα, μικρού υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα και μικρού υδροηλεκτρικού έργου
Παπαδιάς
Το χρονοδιάγραμμα του Έργου τροποποιήθηκε προκειμένου να συμβαδίσει με τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού που
εκτελούνται από άλλο Ανάδοχο και το πρόγραμμα πλήρωσης του ταμιευτήρα της ΔΕΗ. Ολοκληρώθηκε σχεδόν το
σύνολο της ηλεκτρομηχανολογικής ανέγερσης.
H ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο Εξάμηνο
του 2014.
9. Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 724 MW στο Deir Azzour της Συρίας
Η κοινοπραξία ANSALDO – METKA, με Leader την ΜΕΤΚΑ, ανέλαβε για λογαριασμό της Public Establishment of
Electricity for Generation (PEEG) την μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, ισχύος κατ’ ελάχιστο 724 MW στο Deir Azzour, στη Βορειοανατολική Συρία.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε € 687 εκατ. πληρωτέα μέσω ανεκκλήτου πιστώσεως που έχει ήδη
ανοιχθεί επ’ ονόματι της Εταιρείας μας και επιβεβαιώθηκε τον Απρίλιο του 2012. Οι προβλεπόμενες εργασίες
μελετών και παραγγελιών είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ οι τοπικές εργασίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει δεδομένης
της σημαντικής έντασης στη περιοχή του Deir Azzour.
10. Κατασκευή Θερμικής Ενεργειακής Μονάδας Ισχύος 1250 MW στο Ιράκ
Η METKA ανέλαβε, με την από 23/11/2011 σύμβαση, για λογαριασμό του Ministry of Electricity Republic of Iraq,
την μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός θερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1250MW, με τουρμπίνες τεχνολογίας General Electric, σε ανοιχτό κύκλο και με καύση φυσικού αερίου στην
περιοχή Basra στο Νότιο Ιράκ.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται σε $ 348,87 εκατ. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες
από την υπογραφή του συμβολαίου και το άνοιγμα ανεκκλήτου πιστώσεως (Letter of Credit) η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2012.
11. Κατασκευή έξι κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant) στην Αλγερία
Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΕΤΚΑ, Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi (Power
Projects Limited), σε κοινοπραξία με την General Electric, υπέγραψε σύμβαση τον Νοέμβριο του 2011 για ενεργειακό έργο στην Αλγερία.
Το έργο περιλαμβάνει τη σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), που θα εγκατασταθούν σε τρείς τοποθεσίες στην Αλγερία.
Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι US$43,950,000 και Αλγερινά Δηνάρια
10,950,000.
Το έργο υλοποιήθηκε με ταχείς διαδικασίες (fast track) και ολοκληρώθηκε το 2012.
Ανακεφαλαιωτικά
Η συμμετοχή των Έργων EPC στο κύκλο εργασιών του 2012 ανήλθε σε 481εκ.€ που αντιπροσωπεύει ποσοστό
87,9%.
Β. Αμυντικά Έργα
Ανακεφαλαιωτικά
Η συμμετοχή των Αμυντικών Έργων στο κύκλο εργασιών του 2012 ανήλθε σε 13,2εκ.€ που αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,4%.
Διάφορα Έργα
Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων έργων, εντός του 2012 ο Όμιλος ολοκλήρωσε διάφορα έργα υποδομής για τα
οποία οι πωλήσεις που έχουν αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος
2012 ανέρχονται σε € 52,8 εκατ. που αντιπροσωπεύει ποσοστό 9,7% του κύκλου εργασιών.
ΙΙ. Νέα έργα που ανατέθηκαν το 2012
Κατασκευή Μονάδας Ισχύος 143 MW στην Ιορδανία
Η METKA ανέλαβε με την από 16/12/2012 σύμβαση για λογαριασμό της Samra Electric Power Co. (SEPCO) την
επέκταση υπάρχοντος σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Ιορδανία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση σχετικού διαγωνισμού.
Το έργο στη Ζάρκα, κοντά στην πρωτεύουσα Αμμάν, αφορά στη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μονάδας ισχύος 143MW και αποτελεί επέκταση σε υπάρχουσα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, προσθέτοντας
έναν σταθμό συνδυασμένου κύκλου τεχνολογίας ALSTOM στις υπό λειτουργία εγκαταστάσεις ανοικτού κύκλου.
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε $143 εκατ. και 11 εκατ. Ιορδανικά δηνάρια, και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 28 μηνών από την υπογραφή σύμβασης και το άνοιγμα της πιστώσεως.
Μελέτη, προμήθεια κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός αεροστρόβιλου Alstom GT13E2 και των σχετικών
βοηθητικών εξαρτημάτων, ισχύος 146MW στην Ιορδανία
Η ΜΕΤΚΑ σε Κοινοπραξία με την 100% θυγατρική της εταιρεία Power Projects Ltd. που εδρεύει στην Τουρκία,
ανέλαβε και δεύτερο έργο στην Ιορδανία.
Συγκεκριμένα, στις 18 Οκτωβρίου 2012 υπέγραψε σύμβαση με τη Samra Electric Power Co. (SEPCO) για τη
μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός αεροστρόβιλου Alstom GT13E2 και των σχετικών
βοηθητικών εξαρτημάτων, ισχύος 146MW σε τοπικές συνθήκες, στη Ζάρκα.
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε $101 εκατ. και 2 εκατ. Ιορδανικά δηνάρια. Το έργο θα υλοποιηθεί με
ταχεία διαδικασία (fast – track), με στόχο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013.
Η απόκτηση δεύτερου έργου δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τη διείσδυση της στην
συγκεκριμένη χώρα, ενώ υπογραμμίζει ότι η Ιορδανία αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγορά.
31
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
1.Κατασκευή Patriot
Συνεχίστηκε η κατασκευή συγκροτημάτων των αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων Patriot PAC-3 για τη
Raytheon Company.
Πρόκειται για δύο ξεχωριστές συμβάσεις οι οποίες αφορούν σε αμυντικά συστήματα που προορίζονται για τις
κυβερνήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της ΤΑΪΒΑΝ αντίστοιχα.
O αναθέτων φορέας είναι η INTRACOM Defense Electronics στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Raytheon Company
και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι η κατασκευή 47 semi-trailers και 37 launcher mechanics για τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 15 semi-trailers και 11 launcher mechanics για την κυβέρνηση της ΤΑΪΒΑΝ.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε $51,6 εκατ και η ολοκλήρωση των παραδόσεων αναμένεται να γίνει έως
τον Μάρτιο του 2013. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 είχαν παραδοθεί 47 semi-trailers & 37 Launcher mechanics,
για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και 15 semi-trailer & 6 Launcher mechanics για την ΤΑΪΒΑΝ.
32
Κατασκευή συγκροτημάτων των πυραυλικών αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων Patriot
Πρόκειται για το τρίτο συμβόλαιο για εξαγωγές αμυντικών συγκροτημάτων που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ. Η σύμβαση
αφορά σε αμυντικά συστήματα που προορίζονται για την κυβέρνηση της ΤΑΪΒΑΝ .
O αναθέτων φορέας είναι η INTRACOM Defence Electronics στα πλαίσια της συμφωνίας με τη Raytheon Company/
IDS (Integrated Defense Systems) και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου είναι η κατασκευή 42 semi trailers
και 39 launcher.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε $36,5 εκατ και η ολοκλήρωση των παραδόσεων αναμένεται να γίνει
έως τον Ιούλιο του 2014.
Με το νέο αυτό συμβόλαιο για Patriot semi-trailers και launcher mechanics, η METKA αποδεικνύει ακόμη μια
φορά τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία που διαθέτει το εργοστάσιο του Βόλου, το οποίο παράγει υψηλής αξίας
προϊόντα που απευθύνονται σε τεχνολογικά απαιτητικές, διεθνείς αγορές. Περισσότερα από 95% των προϊόντων
που παράγονται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βόλο προορίζονται για εξαγωγές.
Κατασκευή 24 αεροστροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 481,7 MW στην Αλγερία
Η 100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ , Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi (Power Projects Limited),
συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με την General Electric, υπέγραψε στις 20/12/2012 συμβόλαιο ανάληψης έργου με
την Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa). Η SPE ανήκει στον Όμιλο Sonelgaz, το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλγερίας.
Το έργο αφορά σε μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 24 αεροστροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 481,7 MW σε τοπικές συνθήκες. Το αντικείμενο έργου της ΜΕΤΚΑ περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 24 κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων
(Balance of Plant). Οι μονάδες αυτές θα εγκατασταθούν σε 2 τοποθεσίες στην Αλγερία.
Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι $211 εκατ. και 72 εκατ. Αλγερινά δηνάρια.
Το έργο θα υλοποιηθεί με ταχεία διαδικασία (fast-track), με στόχο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το πρώτο
εξάμηνο του 2013.
Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ, μέσω της 100% θυγατρικής της Power Projects
Limited, στην Αλγερία, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη σε μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της περιοχής.
ΙΙΙ. Λοιπά σημαντικά γεγονότα για το 2012
• Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 08/05/2012
Στις 8 Μαΐου του 2012 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπου
μεταξύ άλλων ελήφθησαν οι παρακάτω κύριες αποφάσεις:
α) Εγκρίθηκαν οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2011.
β) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος ποσού € 0,7500 ανά μετοχή.
γ) Απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2011.
Γ. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2012
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης 2012 έως σήμερα.
Δ. Προοπτικές για τη χρήση 2013
Για τη ΜΕΤΚΑ το 2013 θα είναι μια ακόμα χρονιά σημαντικών προκλήσεων.
Πέρα από την ομαλή εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων, προτεραιότητα για την ΜΕΤΚΑ είναι η διεύρυνση της
παρουσίας της στη διεθνή αγορά.
Με όχημα την υψηλή εξειδίκευση, την εμπειρία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να
εφαρμόζει με συνέπεια τη στρατηγική της για περαιτέρω ενίσχυση τις παρουσίας της στις αναπτυσσόμενες αγορές
του εξωτερικού. Παράλληλα, θα επιδιώξει να τοποθετηθεί σε νέες περιοχές με δυναμική αύξηση της ζήτησης για
έργα στον ενεργειακό τομέα (Βόρειο Αφρική , Τουρκία , Μέση Ανατολή).
Ε. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που συνδέονται κατά βάση
με την τεχνική και χρονική ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων και την επίτευξη των εγγυημένων χαρακτηριστικών αυτών. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους της αγοράς (στα επιτόκια, στις τιμές της αγοράς
κλπ), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με αξιόπιστους και
φερέγγυους πελάτες, χαμηλό και βραχυπρόθεσμο δανεισμό και τιμολόγηση κυρίως στο ίδιο νόμισμα με πελάτες
/ προμηθευτές.
Σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, διενεργείται αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του, σχεδιασμός της μεθοδολογίας, επιλογή των κατάλληλων
χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μείωση των κινδύνων και εκτέλεση / εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικασία
που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση.
Κρίνεται σκόπιμο πάντως να επισημανθεί, ότι τα συστήματα και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, από τη φύση
τους παρέχουν λελογισμένη και όχι απόλυτη ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν μεν την πιθανότητα επέλευσης των σχετικών κινδύνων και να αμβλύνουν τις επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο να μπορούν να
τους αποκλείσουν.
Ενδεχόμενη σημαντική ανατροπή των συγκυριών παγκοσμίως θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ακόμη και
σε σχέση με παραδοσιακά φερέγγυους πελάτες.
Ακολούθως αναλύονται οι παράγοντες των βασικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, οι πολιτικές διαχείρισης
αυτών καθώς και η επίπτωσή τους στις δραστηριότητες του Ομίλου.
33
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Το 2013 αναμένεται να είναι ακόμα ένα έτος καμπής για την ελληνική οικονομία. Η ύφεση, αν και εκτιμάται ότι
θα είναι ηπιότερη, θα συνεχιστεί για έκτη κατά σειρά χρονιά. Ωστόσο, μετά από μια τριετία συνεχούς επιδείνωσης
του οικονομικού κλίματος, σήμερα μπορεί κανείς να διακρίνει ρεαλιστικές προοπτικές ανάκαμψης. Ο στόχος της
επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ φαίνεται περισσότερο προσεγγίσιμος, με την προϋπόθεση
ότι θα εξομαλυνθεί η χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα και θα εφαρμοστούν γενναίες πολιτικές, με στόχο
τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
34
I. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος εκτιμάται ότι δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.
Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του προκύπτουν από πελάτες με αποδεκτή
ιστορία αξιοπιστίας και επίσης παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις οφείλεται
αφενός στη φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αφετέρου στην πολιτική του, η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με μεγάλους και αξιόπιστους πελάτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα τόσο στην εγχώρια όσο και στη
διεθνή αγορά.
Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, στις επενδύσεις και στα συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ο κίνδυνος μπορεί να προκύπτει από αδυναμία του συμβαλλόμενου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή πιστωτικής ασφάλισης (υποθήκη,
ενεχυρίαση κλπ).
II. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτιμώνται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.
Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι πραγματοποιεί συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές
σε ξένο νόμισμα. Από τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα, ο μεγαλύτερος όγκος
πραγματοποιείται σε δολάρια Αμερικής (USD). Οι συμβάσεις με πελάτες σε δολάρια Αμερικής (USD) αφορούν τη
σύμβαση στο Ιράκ καθώς και τις νέες συμβάσεις στην Ιορδανία και στην Αλγερία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρεπόμενες σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής:
Για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει από τις συναλλαγές με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης (κυρίως σε νόμισμα δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής - US $) το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων
συνάπτει συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό και στο όνομα των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων
Καθαρή Θέση
31/12/2012
31/12/2011
3%
-3%
3%
-3%
(1.187)
1.187
(346)
346
(950)
950
(277)
277
IV. Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών και λοιπών υλικών που προμηθεύεται καθώς επίσης
σε μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές
αυτών.
Ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας των πρώτων υλών και λοιπών υλικών είναι περιορισμένος καθότι στις συμβάσεις
μεγάλων έργων τις οποίες συνάπτει ο Όμιλος περιλαμβάνονται ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών.
Ο κίνδυνος τιμής αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ομίλου θεωρείται περιορισμένος καθότι αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
V. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν
επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία λήξης τους.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για τον Όμιλο που διατηρεί επαρκή διαθέσιμα και άμεσα
ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του με προσεκτική παρακολούθηση
των χρεών, των υποχρεώσεών του καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται στενά και με τον κίνδυνο καλής εκτέλεσης έργου και προμήθειας, λόγω της
ταμειακής επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης του έργου με βάση τους
όρους της σύμβασης.
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές.
Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης δεν
είναι σημαντική.
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
35
III. Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος να διακυμαίνεται η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών
στα επιτόκια της αγοράς. Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου προερχόμενο από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα. Ο Όμιλος φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την αυτοχρηματοδότηση των έργων και την
προσφυγή του σε δανεισμό κατά το μικρότερο δυνατόν βαθμό.
Ο δανεισμός του ομίλου στο σύνολό του την 31 Δεκεμβρίου 2012 αφορά κυρίως βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε ευρώ.
(Αναλυτικός πίνακας των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων παρατίθεται στην παράγραφο 25). Όπως φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας, όπου παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος χρήσης καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου σε μία λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του + 3% ή – 3%.
36
VI. Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
α) Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου ή προμήθειας
Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συνεργασίες του Ομίλου είναι η καθυστέρηση στην
προμήθεια εξοπλισμού και η καθυστέρηση των υπεργολάβων στην εκτέλεση εργασιών ανέγερσης όπου έχουν σαν
αντίκτυπο την γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων και συνεπώς την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω αθέτησης των συμβατικών όρων.
Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των έργων που αναλαμβάνει, είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το
σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
κίνδυνοι σχετίζονται με
• μηχανικές βλάβες σε εξοπλισμούς
• απρόβλεπτες κατασκευαστικές συγκυρίες
• καθυστερήσεις οφειλόμενες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
• απρόβλεπτες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού
Ο Όμιλος λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του, της αυστηρής επιλογής συνεργατών, προμηθευτών και της στενής παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας αυτών, επιτυγχάνει τον περιορισμό πιθανής έκθεσης σε μεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών και προμηθειών που
αναθέτει. Επιπλέον υπάρχει εξασφάλιση έναντι των συνεργατών-προμηθευτών, καθώς απαιτούνται από αυτούς
τραπεζικές εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προμήθειας υλικών κλπ).
β) Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος προκύπτει από τις δραστηριότητες της εταιρείας και σχετίζεται με αρνητικά γεγονότα,
όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα, βλάβες, ζημιές σε εξοπλισμό και γεγονότα ανωτέρας βίας. Όλα τα παραπάνω
πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες
εξελίξεις θα δυσχέραιναν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, ο Όμιλος προβαίνει στην ασφάλιση κατά 100% των κινδύνων αυτών με την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, κατά παντός κινδύνου με ασφαλιστικά συμβόλαια (Erection All Risks & Construction All Risks), αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εργοδοτικής
αστικής ευθύνης, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ σε αναγνωρισμένους διεθνείς ασφαλιστικούς οίκους.
Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συμβόλαια όμως δε μπορούν πάντα να παρέχουν πλήρη κάλυψη για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από απροσδόκητα γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμοι ή τρομοκρατικές
ενέργειες.
δ) Μερισματική Πολιτική
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τις ευμετάβλητες
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τη σφιχτή πολιτική χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες
και με σκοπό την ταμειακή ενίσχυση του Ομίλου και τη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης ανάπτυξης για
το 2013 μέσω ιδίων κεφαλαίων, η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού ίσου με €0,2500/ μετοχή, έναντι €0,7500/ μετοχή το 2011. Η προτεινόμενη
διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
ε) Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών
Εκτός από τη μητρική Εταιρεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με την μέθοδο της
ολικής ενοποίησης και οι κάτωθι θυγατρικές επιχειρήσεις:
Επωνυμία
Έδρα
% Συμ/χής
Είδος Συμμετοχής
Σχέση που
υπαγόρευσε
την ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΟΛΟΣ
99,98
Άμεση
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)
Το ποσοστό
συμμετοχής
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ Μαρούσι
83,5
Άμεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Το ποσοστό
συμμετοχής
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΙΩΝΙΑ 40,00
Άμεση
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έλεγχος μετά
από συμφωνία
με μετόχους
37
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
γ) Κίνδυνοι που απορρέουν από γεωπολιτικούς παράγοντες
Με εξαίρεση τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Συρία δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος για την Εταιρεία από γεωπολιτικούς παράγοντες.
Σχετικά με τη δραστηριότητα στην Συρία, είναι σαφές ότι η ΜΕΤΚΑ δεν έχει αναλάβει ευθύνες και κινδύνους επενδυτού αλλά αυτούς του κατασκευαστού ο οποίος μάλιστα πληρώνεται για τις εργασίες που κάνει μέσω ανέκκλητης
και επιβεβαιωμένης πίστωσης. Παρά ταύτα, η αναστολή εργασιών για κάποιο διάστημα, οι ανάγκες λήψης πολύ
αυξημένων μέτρων προστασίας, η επιμήκυνση της παρουσίας μας στο Έργο, οι αυξημένες τιμές των ναύλων και
ασφαλίστρων και γενικά οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούμε σήμερα το Έργο, έχουν αυξήσει
σημαντικά το κόστος όχι όμως σε βαθμό που να εμποδίζει τη συνέχιση της εκτέλεσης αναμένοντας ασφαλώς την
αποζημίωσή μας από τον πελάτη για όλες τις αποδεδειγμένες υπερδαπάνες που υφιστάμεθα για λόγους εκτός
ευθύνης μας.
38
DROSCO HOLDINGS LIMITED ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
83,50
Έμμεση
Το ποσοστό συμμετοχής
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E.
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
62,625
Έμμεση
Το ποσοστό συμμετοχής
ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
100,00
Άμεση
Το ποσοστό συμμετοχής
RODAX ROMANIA SRL
Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
100,00
Έμμεση
Το ποσοστό συμμετοχής
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
10,00
Άμεση 10% Το ποσοστό συμμετοχής
POWER PROJECTS Κων/πολη Τουρκία 100,00
Άμεση 99% Το ποσοστό συμμετοχής
Έμμεση 1% Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
24,00
Άμεση 10% ΑΕ-TMUCB SA-ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Έμμεση 14%
Το ποσοστό συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
20,00
Έμμεση
ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ
Το ποσοστό συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
MYTILINEOS FINANCIAL
Λουξεμβούργο
25,00
Άμεση PARTNERS SA
METKA OVERSEAS LTD
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 100,00
Άμεση
Το ποσοστό συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Το ποσοστό συμμετοχής
Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η μητρική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και
κατέχει το 56,193% της μητρικής εταιρείας.
στ) Ίδιες Μετοχές
Όπως και στα προηγούμενα έτη, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν προέβησαν σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη
χρήση 2012.
Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου μετοχές την μητρικής εταιρείας που κατέχονται από την ίδια ή
και από τις θυγατρικές της.
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
POWER PROJECT
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Πωλήσεις Αγορές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
αγαθών και
αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
-
-
-
8.909
-
8.273
-
1.720
PROTERGIA A.E.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
14.466
-
97.886
-
-
6.008
-
-
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER
3.188
-
27.796
-
MYTILINEOS FINANCIAL
PARTNERS
3.332
-
33.345
-
TATOI CLUB T.C. LIMITED
3.670
-
4.404
-
-
2.450
-
-
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
AMIOXA A.E.
Αναλυτικότερα επί των ανωτέρω συναλλαγών παρατίθενται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε
σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο ή τις εταιρείες
και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο
μέλλον.
Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.
39
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Θ) Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς
ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, καθώς και η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές
της μητρικής εταιρείας, επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Η
εταιρεία προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και
παρέχει υπηρεσίες σε αυτά.
Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα για τη χρήση 2012 είναι οι εξής:
Ζ. Πληροφορίες της παραγρ. 7 και Επεξηγηματική Έκθεση της παραγρ. 8 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της «Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» κατ’ άρθρο 4 Ν. 3556/2007.
40
Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 7 του ν. 3556/2007 , η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω θέματα καθώς επεξηγηματική έκθεση επί των πρόσθετων πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 σύμφωνα με όσα ορίζει
η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. Η επεξηγηματική έκθεση αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τις
πληροφορίες της παραγράφου 7 του Ν. 3556/2007 και αφορούν την οικονομική χρήση.
Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (€ 16.624.192), διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες
εξακόσιες (51.950.600) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτά του ευρώ
(€ 0,32) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που
προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35%
των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού, διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική
Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο
μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής θα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που
ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα των σκοπούμενων
πράξεων της Εταιρείας για το έτος 2013. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου.
Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά
την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται ότι από το ανωτέρω ποσό βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, παρακρατείται φόρος
υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές.
• Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.
• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη
νέων μετοχών.
• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα:
νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 38 του Καταστατικού της).
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του N. 3556/2007
Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% κατά την 31
Δεκεμβρίου 2012 του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 56,193%
KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY (NETHERLANDS)
5,91%
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς
στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από
τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Ν.3604/2007.
VIIΙ. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ), του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν
σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του
Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του
που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση
αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω
εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, με τη
μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του
νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο
κάθε έτους εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού.
41
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
κατόπιν δημόσιας πρότασης.
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
42
X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις
για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3371/2005,
ανήλθαν την 31.12.2012 στο ποσό των € 916.290 (και € 1.207.519 σε επίπεδο Ομίλου), από το ανωτέρω ποσό το
ποσό των € 62.662 αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η παρούσα δήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 3873/2010 και αφορά σε:
1.1 Συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον «Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες» (στο εξής ο «Κώδικας») και το κείμενο του οποίου έχει
αναρτηθεί στην οικεία ιστοσελίδα του ΣΕΒ.
1.2 Απόκλιση από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα
Οι πρακτικές της Εταιρείας, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με το Καταστατικό της, τον Εσωτερικό Κανονισμό της
και τον Κώδικα Δεοντολογίας της, αποκλίνουν από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα στα εξής σημεία:
i. Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται ότι το ΔΣ αποτελείται από πέντε έως έντεκα
μέλη, αντί επτά έως δέκα πέντε που προβλέπεται στον Κώδικα (άρθρο 2.1.). Η Εταιρεία, επανεξετάζοντας τη
δομή, την οργάνωση και το τρόπο λειτουργίας της αποφάσισε ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει την εν λόγω
πρακτική του Κώδικα.
ii. Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 5.5.). Δεδομένου
ότι δεν υφίσταται εκ του νόμου η υποχρέωση σύστασης τέτοιας επιτροπής και η Εταιρεία μας ως προς την
επιλογή των υποψηφιοτήτων της θέτει αυστηρά κριτήρια, επιφυλάσσεται εάν θα συστήσει επιτροπή υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αναζητώντας/ διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εφαρμογής
κοινώς παραδεκτής μεθοδολογίας και διαδικασίας προς τούτο.
iii. Δεν υφίσταται διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
των επιτροπών του (άρθρο 7.1.) Η Εταιρεία μας προτίθεται να εναρμονιστεί στην εν λόγω ειδική πρακτική κατόπιν κατάρτισης σχετικής διαδικασίας.
iv. Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή της ψήφου δια
αλληλογραφίας από τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης (Μέρος ΙΙ. Άρθρο 1.2.). Η Εταιρεία αναμένει την
έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να εισάγει σχετική διαδικασία.
v. Η Επιτροπή Αμοιβών, δεν έχει συσταθεί μέχρι την παρούσα και δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες της γιατί ενόψει
της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία. Πρόθεση της Εταιρείας μας είναι
να προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής αμοιβών σε συμμόρφωση με το άρθρο 1.6 μέρος Γ του κώδικα ΣΕΒ.
vi. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αλλά μη εκτελεστικό μέλος. Δεδομένου ότι σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν παραβιάζει τις διατάξεις του ν.3693/25.08.2008
περί σύστασης της ελεγκτικής επιτροπής, η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να προβεί σε ανασυγκρότηση της
Ελεγκτικής Επιτροπής πριν τη λήξη τη θητεία της.
2. Η Γενική Συνέλευση και τα Δικαιώματα των Μετόχων
2.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
2.1.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει
για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σε αυτήν. Ειδικότερα η
Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού,
β) την εκλογή των Ελεγκτών,
γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ,
δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,
ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας ,
στ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές,
ζ) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας ,
η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών,
θ) την εκλογή μελών του διοικητικού Συμβουλίου
2.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2.1.3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο,
πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται
όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού
Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.1.4 Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για τη συνεδρίασή της.
Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η
ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση, πρέπει
να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για
τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή
της και στη λήψη αποφάσεων.
2.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται
πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα
θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου
που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
43
44
2.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτή. Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) τη μεταβολή της εθνικότητας
της Εταιρείας β) τη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας γ) τη μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της
επιχειρήσεως της Εταιρείας δ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές ε) την επαύξηση των
υποχρεώσεων των μετόχων στ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή
γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις των
άρθρων 3α και 3β Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, θ)
τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας , ι) την παράταση ή μείωση της διάρκειας της
Εταιρείας , ια) τη διάλυση της Εταιρείας , ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό Συμβούλιο
για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού, και ιγ) κάθε άλλη
περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση
απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν αυτός
κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και ορίζει ως Γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους
τους που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν σε αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και
το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
2.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του
διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων, που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται
ο κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Μετά από αίτηση
μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη γνώμη του μετόχου που το
ζήτησε. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
2.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
2.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου
2.2.1.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές
Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα
μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920,
όπως ισχύει σήμερα.
2.2.1.2 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας . Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση
της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη
μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση
45
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη
Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
2.2.1.4 Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει
τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην
ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2.2.1.5 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη
Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος
κατέχει μετοχές της Εταιρείας , οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών,
ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος
που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας , ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί
τον έλεγχο της Εταιρείας ,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας , ή
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω
περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία
με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης.
2.2.2 Λοιπά δικαιώματα μετόχων
2.2.2.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την
Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το διοικητικό Συμβούλιο
στο γραφείο της Εταιρείας .
2.2.2.2 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες
από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει
το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους
αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας , με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της
Εταιρείας , που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2.2.2.3 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που
έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται
46
ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες
μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας .
2.2.2.4 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3
του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η
σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης.
2.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που
αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο
φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,
που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά
την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
2.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη
του διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση
της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιουδήποτε
μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την
σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των
αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.
2.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου
το διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά
με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας . Το διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο
αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου
18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
2.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
3. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές
3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας. Επωμίζεται με την ευθύνη
της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της επιδιώκοντας
την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητάς της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσότερες φορές
αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης. Συνήθως στις τακτικές
συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε μέχρι την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2012 πραγματοποιήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι παρουσίες κάθε μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Iωάννης Μυτιληναίος του
Γεωργίου (Πρόεδρος και
Δνων Σύμβουλος)
54
54
-
Γεώργιος Πάλλας του
Νικολάου (Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μη εκτελεστικό μέλος)
54
54
-
Γεώργιος Οικονόμου
του Αλεξάνδρου
(Εκτελεστικό Μέλος)
54
54
-
Φίλιππος Ζώτος του Ευάγγελου
(Εκτελεστικό Μέλος)
54
54
-
Παναγιώτης Γαρδελίνος
του Αντωνίου
(Εκτελεστικό Μέλος)
54
54
-
47
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
2.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο
έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
2.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο
αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση
των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή
δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας .
48
Νικόλαος Μπακιρτζόγλου
του Χαραλάμπου
(Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος)
54
54
-
Ιωσήφ Αβαγιανός του
Ανδρέα (Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος)
54
54
-
3.2 Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά έκαστου τριμήνου ή άλλως έκτακτα αν
προκύψει θέμα για ενημέρωση των μελών της και λήψης σχετικής απόφασης. Οι παρουσίες κάθε μέλους της
Ελεγκτικής Επιτροπής κατά την εν λόγω χρήση είναι ως ακολούθως:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
Γεώργιος Πάλλας
Αντιπρόεδρος ΔΣ
(Μη εκτελεστικό μέλος)
Νικόλαος Μπακιρτζόγλου
Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο Μέλος)
Ιωσήφ Αβαγιανός
(Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
4
4
-
4
4
-
4
4
-
3.3 Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
• η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών
•
•
•
•
•
της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη
επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις εισηγήσεις και προτάσεις των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της Εταιρείας,
η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και
εξωδίκως,
η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, ο καθορισμός
και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρείας και ο έλεγχος
των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών,
η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και η διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαιτείται,
• ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας,
• η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και καθορισμός της πολι-
3. 4 Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη κυρίως με την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας
της Διεύθυνσης των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, την παρακολούθηση της πορείας του
υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην παροχή προς την ελεγχόμενη οντότητα
άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, με το να δέχεται τις υποχρεωτικές αναφορές
των νόμιμων ελεγκτών της Εταιρείας σχετικά με κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα
του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και να παρακολουθεί την σύνταξη και να παραλαμβάνει την τυχόν
ιδιαίτερη έκθεση των νόμιμων ελεγκτών με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις
αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Ελεγκτική Επιτροπή κατά τη χρήση του 2012 παρατίθενται στον κάτωθι
πίνακα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
21/02/2012
Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ΄ τρίμηνο του 2011
19/04/2012
Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Α΄ τρίμηνο του 2012
10/07/2012
Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Β΄ τρίμηνο του 2012
8/11/2012
Ενημέρωση και υποβολή της έκθεσης για τους διενεργηθέντες ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το Γ΄ τρίμηνο του 2012.
3.5 Σύμφωνα με το Καταστατικό το Δ.Σ αποτελείται από επτά (7) μέλη από τα οποία τα 2 μέλη είναι ανεξάρτητα
μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:
49
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
τικής αμοιβών τους,
• ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του,
• ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που ακολουθεί η Εταιρεία,
• η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,
• η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε
ισχύει.
Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές αποφάσεις από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Iωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου
Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Πάλλας του Νικολάου Αντιπρόεδρος ΔΣ (Μη εκτελεστικό Μέλος)
Γεώργιος Οικονόμου του Αλεξάνδρου
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Φίλιππος Ζώτος του Ευάγγελου Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Παναγιώτης Γαρδελίνος του Αντωνίου
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Νικόλαος Μπακιρτζόγλου του Χαραλάμπου
Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ιωσήφ Αβαγιανός του Ανδρέα Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
50
Τα εκτελεστικά μέλη ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία
της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων της Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη νοούνται τα μέλη που δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την
Εταιρεία και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση τους. Στα πλαίσια αυτά δεν θεωρείται
ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρόσωπο που: (α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5
του κ.ν. 2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα
και ιδίως όταν είναι σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός πελάτης της Εταιρείας, (β)είναι
Πρόεδρος ή Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ή εάν έχει τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του
διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5
του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την
εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, (γ) έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγος
εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, (δ) έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3
του κ.ν.2190/1920. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν ξεχωριστές αναφορές και εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων και
ορίζονται ως τέτοιοι.
3.6 Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 8.05.12 και η θητεία του
είναι για τέσσερα έτη και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του.
Αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά, από τρία (3) μη εκτελεστικά εκ των οποίων οι δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
3.7 Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από την απασχόληση τους με τις δραστηριότητες
της Εταιρείας μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης τους ,
αρκεί να μην δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
4. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος
I. Περιγραφή των κύριων στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου
51
α. Παράγοντες Κινδύνων
Ο Όμιλος στους επιχειρηματικούς τομείς όπου δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων κινδύνου.
Συνεπώς, η έκθεση του Ομίλου σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη
χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα λειτουργικά του αποτελέσματα.
Επιπλέον των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να παρουσιάζονται σε άλλα σημεία της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Ομίλου, οι ακόλουθοι αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι θα μπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
4.1 Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο:
Κίνδυνος της Αγοράς
Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να εμφανίζουν διακυμάνσεις. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους
από τις διακυμάνσεις στο γενικότερο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, καθώς και την αγορά των
πρώτων και βοηθητικών υλών.
Κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012 ο Όμιλος ανέλαβε μια σειρά δράσεων προκειμένου να αντισταθμίσει την
έκθεσή του στους κινδύνους της αγοράς, να βελτιώσει τη διάρθρωση του κόστους και να διασφαλίσει τη ρευστότητά του.
Αυτές περιλάμβαναν κυρίως:
• Την αντιστάθμιση του κινδύνου από την έκθεσή του στις διακυμάνσεις της ισοτιμίας €/$ με χρήση παράγωγων
προϊόντων.
• Την εφαρμογή προγραμμάτων βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και την εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης κόστους.
• Την επεξεργασία σχεδίων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
Μη πραγματοποίηση των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων οφελειών από την παραγωγικότητα και τις πρωτοβουλίες μείωσης κόστους
Ο Όμιλος έχει αναλάβει, και μπορεί να συνεχίσει να αναλαμβάνει, πρωτοβουλίες στους τομείς της παραγωγικότητας και μείωσης των εξόδων ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και να μειωθεί το συνολικό κόστος παραγωγής. Πάντα
υπάρχουν πιθανότητες οι ενέργειες αυτές να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους, ή, η εκτιμώμενη
εξοικονόμηση από τέτοιες πρωτοβουλίες να μην υλοποιηθεί κατά το σύνολο, ακόμα και λόγω συγκυριών εκτός
ελέγχου του Ομίλου.
Πολιτικά, Νομικά και ρυθμιστικά θέματα
Ο Όμιλος μπορεί να επηρεαστεί από δυσμενείς για αυτόν εξελίξεις αναφορικά με πολιτικά και ρυθμιστικά θέματα
που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του στα έργα EPC σε χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτειας.
Ασφάλεια πληροφορικής
Οι επιχειρηματικές διαδικασίες του Ομίλου υποστηρίζονται από διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας
των πληροφοριακών συστημάτων ή η πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων.
Ο Όμιλος μετριάζει τους κινδύνους αυτούς εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ασφαλείας και λαμβάνοντας μέτρα με
στόχο να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η εμπιστευτικότητα και η ιχνηλασιμότητα.
Επιπροσθέτως, και προκειμένου να ελεγχθούν κίνδυνοι ασφαλείας, τακτικά επενδύει σε αναβαθμίσεις λογισμικού
και εξοπλισμού, διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους από διεθνείς ομίλους συμβούλων,
και γενικά εφαρμόζει διαδικασίες διαρκούς προόδου.
52
Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τα έργα EPC
Ο Όμιλος, είναι συμβατικά εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό
σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή και την παράδοση έτοιμων προς λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων σε συμφωνημένο τίμημα. Οι προαναφερθέντες κίνδυνοι αφορούν κυρίως σε υπερβάσεις κόστους σχετικά με:
• Απροσδόκητες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού
• Βλάβες στον εξοπλισμό ή μηχανικές αστοχίες
• Απρόβλεπτες συνθήκες κατά την κατασκευή
• Καθυστερήσεις λόγω ιδιαζόντων καιρικών συνθηκών
• Αστοχίες απόδοσης ή αδυναμίες προμηθευτών και εργολάβων
• Επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνται κατά παραγγελία του πελάτη ή λόγω δικής του καθυστέρησης να
παρέχει έγκαιρα πληροφορίες για το σχεδιασμό ή τη μηχανική του έργου.
Σε περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται επιπλέον χρόνος ή πραγματοποιούνται επιπλέον δαπάνες από τον Όμιλο
λόγω υπαιτιότητας του πελάτη, ο Όμιλος διαπραγματεύεται μαζί του χρηματική αποζημίωση.
Το βασικό πλεονέκτημα του Ομίλου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Επομένως, αδυναμία να διατηρήσει το δυναμικό του ή να προσεγγίσει και να διακρατήσει νέο, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να αναπτύξει
την τεχνογνωσία του, θα μπορούσε να επηρεάσει τη σημερινή ή μελλοντική απόδοσή του.
Η επιτυχία του ομίλου της ΜΕΤΚΑ σε αυτόν τον τομέα εξαρτάται από την ικανότητά του να προσλαμβάνει, να εκπαιδεύει και να διατηρεί έναν ικανό αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών, μηχανικών
και τεχνικών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και εξειδίκευση.
Έκτακτα Γεγονότα
Τα έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, πολέμου ή τρομοκρατικών δράσεων, μη προγραμματισμένων διακοπών της παραγωγικής λειτουργίας, διακοπών τροφοδοσίας ή ανεπάρκειας του εξοπλισμού
ή/ και των διαδικασιών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές, μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να επηρεάσουν
τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επίσης, οι ισχύοντες όροι ασφάλισης του Ομίλου πιθανόν να μην παρέχουν προστασία ικανή να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που μπορεί να προκύψει από τέτοιες συγκυρίες.
β. Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης κινδύνου
Ο Όμιλος έχει ορίσει τον κίνδυνο ως ένα σύνολο αβέβαιων και απρογραμμάτιστων καταστάσεων που μπορεί να
επηρεάσουν συνολικά τις δραστηριότητές του, την επιχειρηματική του δράση, την οικονομική του απόδοση καθώς
και την εκτέλεση της στρατηγικής του και την επίτευξη των στόχων του.
Μια συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων έχει καθιερωθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας,
όπου ορισμένοι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί ως ακολούθως:
(i) Αναγνώριση και εκτίμηση παραγόντων κινδύνου
(ii) Σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων
(iii) Εκτέλεση και αξιολόγηση της πολιτικής κινδύνων
Ο Όμιλος δεν έχει καθιερώσει ακόμη μια συγκεκριμένη και παγιωμένη Οργανωτική δομή Διαχείρισης Κινδύνων.
Ωστόσο, όλα τα διευθυντικά στελέχη εμπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίμησης των
κινδύνων ώστε να διευκολύνουν το έργο των Συμβουλίων Διοίκησης κάθε επιχειρηματικού τομέα καθώς και του
Διοικητικού Συμβουλίου κάθε νομικού προσώπου στο σχεδιασμό και την έγκριση συγκεκριμένων διαδικασιών και
πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων.
Ο Όμιλος τέλος διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους για να διασφαλίσει την κατάλληλη και αποτελεσματική
εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και των πολιτικών διαχείρισης των κινδύνων αυτών.
• η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
4.2 Δήλωση του ΔΣ ως προς την πραγματοποίηση ετήσιας επανεξέτασης της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
Η Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανεξετάζει την εταιρική στρατηγική , τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
Ειδικότερα η Διοίκηση:
α. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνεται για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας
το οποίο αναλύει και αξιολογεί.
β. Παρέχει υποστήριξη στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη διαδικασία καθορισμού του εταιρικού οράματος,
της εταιρικής αποστολής καθώς και των στρατηγικών στόχων.
γ. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και εισήγηση της στρατηγικής της Εταιρείας και των εταιρειών του
Ομίλου της.
δ. Συνεργάζεται με το Διευθύνοντα Σύμβουλο όσον αφορά την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών.
ε. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση, εισήγηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου της
Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου της.
στ. Παρακολουθεί και συντονίζει, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της εταιρείας και των εταιρειών
του ομίλου, τις επιμέρους δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου της
εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου.
ζ. Ενημερώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους αντίστοιχους Γενικούς Διευθυντές όσον αφορά στη πορεία υλοποίησης της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου σε επίπεδο Ομίλου.
η. Ενημερώνει τις Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου για τις κατευθυντήριες γραμμές και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας.
θ. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της
στρατηγικής του Ομίλου κατά το μέτρο που τις αφορά.
ι. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες για την επικοινωνία της στρατηγικής της εταιρείας και
των εταιρειών του Ομίλου.
53
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Επιπλέον των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρούσης και όσων περιγράφονται ανωτέρω στις αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο ΔΣ. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου καθώς και η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις
θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.
Επίσης σε διαρκή βάση αναλύονται και εξετάζονται:
• η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων της Εταιρείας, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας-υγιεινής και περιβάλλοντος καθώς και η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων,
• η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών, που προορίζονται για γνωστοποίηση,
• η αξιοπιστία, των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών,
• περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας,
• οι σχέσεις και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες , καθώς και οι σχέσεις
της Εταιρείας με τις εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της, με ποσοστό τουλάχιστον 10%,
54
4.3 Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν έχουν προσφέρει μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην εταιρεία, οι οποίες αφορούν
συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο στη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στη δραστηριότητα της ελεγχόμενης οντότητας. Δεν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας
συνηγόρου, οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Νόμο 3693/2008, δεν έχουν συντρέξει περιπτώσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στην αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου.
4.4 Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ως ισχύει οι όροι αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται κατόπιν εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση και
έγκρισης αυτών από την τελευταία.
Για τη χρήση 1.1.2012 -31.12.2012 δεν χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται κανένα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε ισχύ.
4.5 Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. παρατίθεται ως ακολούθως:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Είναι Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος από ιδρύσεως μέχρι και σήμερα της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα Πειραιώς – Αττική το 1956. Είναι Αντιπρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΕ. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος του ΤΕΕ και απασχολείται στην εταιρεία από το 2000.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1949. Είναι Διευθυντής του Εργοστασίου της εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και απασχολείται στην εταιρεία από το 1977.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και Οικονομολόγος Μηχανικός
Πολυτεχνείου Aachen Γερμανίας και απασχολείται στην εταιρεία από το 1982.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Είναι Γενικός Διευθυντής Έργων και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας.
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και απασχολείται στην εταιρεία από το 2006.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής το 1945. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και απασχολείται στην εταιρεία από το 1972.
ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Γεννήθηκε στην Μυτιλήνη Λέσβου το 1946. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ της εταιρείας. Μεταλλουργός Μηχανικός MSC απόφοιτος του ΕΜΠ. Διετέλεσε επί 30ετία Διευθυντικό Στέλεχος στη Βιομηχανία
έχοντας την Ευθύνη του Σχεδιασμού, Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας Παραγωγής Βιομηχανικών Μονάδων.
5. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου
2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τις εταιρείες των οποίων
το σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά:
Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:
ως προς το σημείο γ΄: οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
55
«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:
α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την Εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της
οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω
δικαιωμάτων,
ε) το μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα
δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους,
στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε
κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας , τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους
διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων,
ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
η) τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά
την τροποποίηση του καταστατικού,
θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών,
ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή
ζημία στην Εταιρεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων,
ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία
προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.»
56
Επωνυμία
Έδρα
% Συμ/χής
Είδος
Σχέση που υπαγόρευσε
Συμμετοχής
την ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΟΛΟΣ
99,98
Άμεση
Το ποσοστό
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. συμμετοχής
(SERVISTEEL)
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Μαρούσι
83,5
Άμεση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΙΩΝΙΑ
40,00
Άμεση
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Το ποσοστό
συμμετοχής
Έλεγχος μετά
από συμφωνία
με μετόχους
DROSCO HOLDINGS
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
83,50
Έμμεση
LIMITED
ΚΥΠΡΟΣ
BRIDGE ACCESSORIES ΜΑΡΟΥΣΙ
62,625
Έμμεση
& CONSTRUCTION ΑΤΤΙΚΗΣ
SYSTEMS TKT A.E.
ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
100,00
Άμεση
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το ποσοστό
συμμετοχής
RODAX ROMANIA SRL
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
100,00
Άμεση
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το ποσοστό
συμμετοχής
Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10,00
Άμεση 10% ΑΤΤΙΚΗΣ
Το ποσοστό
συμμετοχής
POWER PROJECTS Κων/πολη
100,00
Τουρκία
Άμεση 99% Έμμεση 1% Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-
ΜΑΡΟΥΣΙ
24,00
Άμεση 10%
ΕΚΜΕ ΑΕ-TMUCB SA-
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έμμεση 14%
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-
ΜΑΡΟΥΣΙ
20,00
Έμμεση
ΕΚΜΕ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
MYTILINEOS FINANCIAL Λουξεμβούργο
25,00
Άμεση
PARTNERS SA
METKA OVERSEAS LTD
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 100,00
Άμεση
Το ποσοστό
συμμετοχής
Το ποσοστό
συμμετοχής
Το ποσοστό
συμμετοχής
Το ποσοστό συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Το ποσοστό συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Το ποσοστό συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Το ποσοστό συμμετοχής ως προς το σημείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
ως προς το σημείο η΄: αναφορικά με το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , δεν υφίστανται κανόνες οι
οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 3.II της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.
ως προς το σημείο θ’: δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.
Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Αθήνα 26 Μαρτίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος
57
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
ως προς το σημείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν
από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων). Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά
τη Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.
Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
58
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» στις 26.03.2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.metka.gr. καθώς και στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού
κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς
τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν
από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
59
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
60
Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
61
Κατάσταση ταμειακών ροών (έμμεση μέθοδος)
62
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
1. Πληροφορίες για την εταιρεία
Η ΜΕΤΚΑ ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον Κλάδο Βιομηχανικής
Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων Μετάλλων. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η
εξαγορά της από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Σήμερα η εταιρεία αποτελεί το σημαντικότερο μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα στην Ελλάδα με σημαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια
όσο και στη διεθνή αγορά.
Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την αναγνωρισμένη και δυναμική εργοληπτική εταιρεία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ.
Κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων λειτουργίας της, η εταιρεία συνέχισε σταθερά την εξειδίκευσή της και την τεχνολογική της ανάπτυξη, κατασκευάζοντας πρωτοποριακά έργα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας.
Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1973. Η έδρα της εταιρείας είναι στο
Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 15125.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 (οι οποίες και περιλαμβάνουν συγκριτικά στοιχεία για τη
χρήση 2011) εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 26/03/2013. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Επισημαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ Α.Ε περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε, εταιρείας επίσης εισηγμένης στο Χ.Α. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε , έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα, συμμετέχει
στη ΜΕΤΚΑ Α.Ε κατά την 31.12.2012 με ποσοστό 56,193% και την ενοποιεί στις δικές της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
2. Φύση Δραστηριοτήτων
Οι στρατηγικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΜΕΤΚΑ είναι οι εξής:
• Ενεργειακά Έργα (Απελευθέρωση /Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας /Συμπαραγωγή)
• Έργα υποδομής (Πετροχημικά – Διυλιστήρια, Εξοπλισμός Ορυχείων, Συστήματα Στήριξης Γεφυρών, Κτιριακές
Υποδομές και Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Γερανοί και λοιποί Εξοπλισμοί Λιμένων)
• Αμυντικά Έργα
Η Εταιρεία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον Ενεργειακό τομέα (κατασκευή Ατμοηλεκτρικών και Υδροηλεκτρικών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως EPC Contractor), στον τομέα των έργων Υποδομής και στον τομέα
των αμυντικών προγραμμάτων συμπαραγωγής.
Η πολυετής εμπειρία σε θέματα ενέργειας έδωσε στην εταιρεία τη δυνατότητα να κινηθεί δυναμικά στο συγκεκριμένο χώρο.
Όσον αφορά στο χώρο των Αμυντικών Εξοπλισμών και ιδιαίτερα της συμπαραγωγής, η ΜΕΤΚΑ κινείται δυναμικά
στη συμπαραγωγή αρμάτων μάχης, λοιπών οχημάτων, φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλικών συστημάτων PATRIOT.
63
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 από τον Ο.Β.Α. (σήμερα Ε.Τ.Β.Α.) με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον
τομέα μεταλλικών κατασκευών στη χώρα μας. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1964. Τo 1971 η Εταιρεία
πέρασε στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οπότε και ξεκινά η αλματώδης ανάπτυξή της.
Η Εταιρεία βασίζεται στις αρτιότατες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της δύο εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Βόλου και Ν.
Ιωνία Βόλου, αντίστοιχα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΚΜΕ στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα και στην
άριστη εμπειρία της.
64
Η ΜΕΤΚΑ, ως μέλος της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», απέκτησε σημαντικές συνέργιες και
οικονομίες κλίμακας, είτε υπό μορφή Διεθνούς Δικτύου Πωλήσεων και Επαφών, είτε και σε μείωση κόστους,
ιδιαίτερα στην προμήθεια των Α’ υλών της Εταιρείας.
3. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. της χρήσης 2012 που καλύπτουν την περίοδο από την
1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες
αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης
της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για
την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και όλα τα ποσά
εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.
Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
4. Βασικές Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται.
Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων αναμορφώθηκαν
για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για
τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2012. Στην παράγραφο 4.1.Α παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν
εφαρμογή στον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2012 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν
υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2012, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες του Ομίλου. Στην παράγραφο 4.1.Β παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα
οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
4.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις και ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΑ
A. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2012 ή μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα
Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
• Τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος Φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων»
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012)
Τον Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε η παρούσα τροποποίηση του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος». Η τροποποίηση
αυτή παρέχει χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τις περιπτώσεις στοιχείων του ενεργητικού αποτιμώμενα στις εύλογες αξίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 «Επενδυτικά ακίνητα» τα οποία ανακτώνται μέσω της χρήσης ή μέσω της πώλησής τους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2012. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου.
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» Έντονος υπερπληθωρισμός / Αφαίρεση των σταθερών ημερομηνιών αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011)
Οι σχετικές τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν αναφορές σε σταθερές ημερομηνίες αναφορικά με τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ με τον ορισμό της «ημερομηνίας μετάβασης στα
ΔΠΧΑ». Ορίζει τις προϋποθέσεις αναφορικά με το πώς μία επιχείρηση παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από μία περίοδο, που η επιχείρηση δεν μπορούσε να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις των ΔΠΧΑ γιατί το λειτουργικό της νόμισμα υπόκειντο σε σοβαρό υπερπληθωρισμό. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται από την 01/07/2011. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Β. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί
σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων, αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα
Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συγκεκριμένα:
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Παρουσίαση στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2012)
65
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
• Τροποποιήσεις ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις μεταφοράς χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2011)
Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την
κατανόησή τους αναφορικά με τις συναλλαγές μεταφοράς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και των πιθανών επιπτώσεων των οποιονδήποτε κινδύνων που μπορεί να παραμείνουν στην οντότητα που έχει
πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί
πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των συναλλαγών μεταφοράς έχει πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Νοέμβριο του 2011. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
66
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2012. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2015)
Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση προσθηκών αναφορικά με τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον
συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της
επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών
ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει
μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις
σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή
να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές
εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» (Joint Arrangements),
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζονται για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο
ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες
και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού».
Το ΔΠΧΑ 11 «Κοινοί Διακανονισμοί» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των
μελών που συμμετέχουν σε έναν κοινό διακανονισμό (joint arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31
«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε Άλλες Επιχειρήσεις» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού
ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των
ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες».
Τα νέα Πρότυπα έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου
στις οικονομικές του καταστάσεις.
Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
Το προαναφερθέν Πρότυπο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Οι
τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να βελτιώσουν θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Οι νέες τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012.
• ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου»
(εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η Διερμηνεία
έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, με προγενέστερη εφαρμογή να
επιτρέπεται Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου αναφορικά με
τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης
της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
67
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
• ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2013)
Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει
τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας.
Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε
εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός
στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με
τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της
εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το νέο Πρότυπο έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
68
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2013)
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες
των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών καταστάσεων
που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Οι εν λόγω τροποποιήσεις
έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» Κρατικά δάνεια (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της
μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά την μετάβαση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 (έκδοση τον Μάιο του 2012 – οι τροποποιήσεις ισχύουν
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και
αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοινοί Διακανονισμοί, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Επιχειρήσεις (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών
πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για
μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για
τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για της ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)
Οι παρούσες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4.2 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη
δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.
Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη,
όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Η παράγραφος “4.6 Άυλα
περιουσιακά στοιχεία – Υπεραξία” περιγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος κτήσης μιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου
με τη συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως
του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του
Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Συναλλαγές με μη ελέγχουσες συμμετοχές: Για τη λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με τις μη ελέγχουσες
συμμετοχές, ο Όμιλος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς τις μη ελέγχουσες συμμετοχές δημιουργούν κέρδη και
ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από τις μη ελέγχουσες
69
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27. Οι
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «επενδυτικές οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις
αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες
θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία
μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών
κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα
επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014, ενώ προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδραση αυτού του προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις.
συμμετοχές δημιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε.
70
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές
που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων
ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής
θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές
της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα.
Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων
χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή
της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν
αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της
συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα.
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται
κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιεί ο Όμιλος.
4.3 Αναφορά κατά τομέα
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών. Το
κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται
κυρίως από τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία πωλούνται προϊόντα και υπηρεσίες και η
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουμανία) και σε λοιπές τρίτες χώρες
(Συρία, Τουρκία, Ιορδανία , και λοιπές χώρες).
Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τομείς για το σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όμιλος πλέον παρουσιάζει τα
αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Οι κυριότερες αρχές συνοψίζονται στα εξής:
1. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών.
Το κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφο-
Αν τα συνολικά έσοδα από εξωτερικές πηγές, που έχουν παρουσιαστεί από γεωγραφικούς τομείς, συνιστούν λιγότερο από το 75 % των εσόδων του ομίλου, τότε προσδιορίζονται και άλλοι γεωγραφικοί τομείς ως τομείς προς
παρουσίαση, μέχρις ότου συμπεριληφθεί τουλάχιστον 75 % των εσόδων του ομίλου στους προς αναφορά γεωγραφικούς τομείς.
Λειτουργικοί τομείς οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει κανένα από τα ποσοτικά όρια που ορίζονται από το ΔΠΧΑ 8, δεν
θεωρούνται τομείς προς παρουσίαση και δεν γνωστοποιούνται χωριστά εφόσον η διοίκηση θεωρεί ότι η πληροφόρηση σχετικά με τον ξεχωριστό γεωγραφικό τομέα δεν είναι χρήσιμη για τους χρήστες των οικονομικών της
καταστάσεων.
Κάθε ένας από τους γεωγραφικούς τομείς διοικείται ξεχωριστά. Οι ενδοτομεακές συναλλαγές πραγματοποιούνται
με τους ίδιους όρους που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τους σκοπούς Αναφοράς κατά τομέα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8
είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
Δεν έχουν υπάρξει αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο όσον αφορά τις μεθόδους αποτίμησης που
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς του γεωγραφικού τομέα.
4.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα της μητρικής Εταιρείας και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα
της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
71
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
ροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται κυρίως από τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο
βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης.
2. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε χώρας ξεχωριστά στην οποία
δραστηριοποιείται επιχειρηματικά (γεωγραφικός τομέας). Στα αποτελέσματα των τομέων δεν περιλαμβάνονται, τα αποτελέσματα από τυχόν διακοπείσες δραστηριότητες. Υπάρχουν ασσύμετρες κατανομές στους προς
παρουσίαση τομείς καθώς οι αποσβέσεις του γεωγραφικού τομέα, μερίζονται ανάλογα με τις άμεσες εργατοώρες των παγίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε έργο. Σημειώνεται πως τα ενσώματα πάγια του κάθε τομέα,
περιλαμβάνουν τα πάγια που είναι εγκατεστημένα στον κάθε τομέα.
3. Οι προσθήκες των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνουν προσθήκες παγίων και άυλων στοιχείων, καθώς και συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες.
72
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα αναπόσπαστο
μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τη χρήση των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που
προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
(γ) Εταιρείες του Ομίλου
Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών του Ομίλου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες), των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα
παρουσίασης του Ομίλου, μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως ακολούθως:
(i) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε ισολογισμό παρουσιάζονται και μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
(ii) Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας μετατρέπονται σύμφωνα
με τη μέση ισοτιμία που διαμορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ημερομηνία κλεισίματος του
ισολογισμού.
(iii) Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται στο “ αποθεματικό
μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα “ των ιδίων κεφαλαίων.
Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές σε εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την εξαγορά θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται ως στοιχεία ενεργητικού/ παθητικού της θυγατρικής εξωτερικού και
μετατρέπονται σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος που ισχύει κάθε φορά.
4.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους ή στις
αξίες τεκμαιρόμενου κόστους, όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης,
μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσης
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και το κόστος τους
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
•
•
•
•
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
25-35 έτη
4-20 έτη
4-10 έτη
4-7 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει
στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
Ο Όμιλος εφαρμόζει το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» καταχωρώντας το κόστος δανεισμού ως αυξητικό κόστος του παγίου για το οποίο αποκτήθηκε.
4.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων καθώς
και άδειες λογισμικού.
Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθητικού
θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ημερομηνία της
αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την
εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το
μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
αποκτηθείσας εταιρείας.
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης
της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν
γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Η μονάδα ταμειακών ροών είναι η μικρότερη προσδιορίσιμη
ομάδα στοιχείων ενεργητικού που δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές και αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο
οποίο ο Όμιλος συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής Αναφοράς. Η απομείωση για την υπεραξία, καθορίζεται με τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού από τις μονάδες ταμειακής ροής
με τις οποίες συνδέεται η υπεραξία. Ζημίες απομείωσης που σχετίζονται με την υπεραξία, δεν μπορούν να αντιστραφούν σε μελλοντικές περιόδους. Ο Όμιλος πραγματοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για απομείωση υπεραξίας στις
31 Δεκεμβρίου της εκάστοτε χρήσης.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια
της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του
ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.
Δικαίωμα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρούνται
δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων, ως αντισταθμιστικά οφέλη. Τα
δικαιώματα αυτά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την μέθοδο των παραγόμενων μονάδων.
73
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια
κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της
περιόδου που αφορούν.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από
1 έως 3 χρόνια.
74
4.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από
τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
4.8 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις
υποχρεώσεις, όπως επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.
4.8.1 Κρίσεις
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
•
κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη
μέχρι τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν
πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει το ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα ο όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα
να της κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς
σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με
βάση τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται
•
•
4.8.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν
είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης
της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι
οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα
του παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται
λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να
αλλάξουν στο μέλλον.
• Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας
Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας και ενδιάμεσα, όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης (π.χ. μία σημαντική δυσμενής αλλαγή στο
εταιρικό κλίμα ή μία απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης
απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί
συντελεστές πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από πα-
ράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά
σχέδια, οι οικονομικές προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς.
Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της υπεραξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο.
75
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
•
ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι
μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι λοιπές
επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν
η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα
με τους όρους της κάθε συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος
της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων
και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
απαξίωση των αποθεμάτων
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή κίνηση στην
αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από
αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται.
κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή
χρηματοδοτική
Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν
στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που
αφορούν ενσώματες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
ωφέλειες των μισθωμένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
76
•
•
•
•
Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από
ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές
και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μία μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.
Ο όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική, όπως
αυτή αναφέρεται στη Σημείωση 4.7. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν
καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.
Προϋπολογισμοί κατασκευαστικών συμβάσεων
Ο χειρισμός των εσόδων και εξόδων μίας κατασκευαστικής σύμβασης, εξαρτάται από εάν το τελικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του συμβατικού έργου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα (και αναμένεται να αποφέρει
κέρδος στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσμα από την εκτέλεση είναι ζημιογόνο). Όταν το αποτέλεσμα ενός
συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο
της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει
σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευή
κάθε έργου.
Απαιτούνται συνεπώς, σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης, αναφορικά με το μικτό αποτέλεσμα με το οποίο
θα εκτελείται η εκάστοτε εκτελούμενη κατασκευαστική σύμβαση (εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης).
Φόροι εισοδήματος
Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για
τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για
τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού
ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα
από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα
έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά
την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.
Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου
(π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό
αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση
είναι ανείσπρακτη.
Ενδεχόμενα γεγονότα
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του
Ομίλου και της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου 2011. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους
κανονισμούς.
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον.
4.9 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με
αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν
περιλαμβάνονται α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που έχουν να
κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται
από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων
στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα
στοιχεία του ενεργητικού.
Επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη
λήξη τους. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίες.
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτή την
κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα,
τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και
η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά
77
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
78
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης
αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα
αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.
Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με
αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που
έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική
ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η
σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, μεταφέρεται
στα αποτελέσματα.
4.10 Αποθέματα
Το κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα
στην παρούσα θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και τον
κατάλληλο και σχετιζόμενο με την παραγωγή μέρος των γενικών εξόδων, βασιζόμενο στην κανονική δυναμικότητα
των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στη συνηθισμένη πορεία των
εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.
4.11 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση
της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία
των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο.
Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
4.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
4.13 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς
πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους
από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία
μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή
τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση”
δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση.
4.14 Μετοχικό κεφάλαιο
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών,
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο) .
Οι Ίδιες Μετοχές δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.
Οι Ίδιες Μετοχές θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (οι οποίες δεν αφορούν μετοχές της μητρικής εταιρείας) αντιμετωπίζονται στον Όμιλο ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία.
4.15 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε
διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου,
εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία
περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
79
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
80
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους
που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος
για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την
επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήσης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο
προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία
του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα
ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα τη
σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού
λογαριασμού της καθαρής θέσης.
4.16 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης
της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει
το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε
επιστροφή.
• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) περιορίζεται
στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί
τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών.
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως μία
υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του
προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία
και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για
την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του
εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται
στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος
προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα, με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι
εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα
για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια
(εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών
από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.
Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των
παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να
δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών
ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
81
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις
ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
4.17 Επιχορηγήσεις
82
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει
τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της
επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη
αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων,
με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
4.18 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού
της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία
σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η
πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις
δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών
είναι πιθανή.
4.19 Αναγνώριση εσόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
• Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συμβολαίων λογίζονται
•
•
•
•
την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του (§ 4.21).
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες,
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων (αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη
αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ως Έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στο
λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, ανάλογα με το ρυθμό εκτέλεσης των συμβάσεων για τις οποίες
έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προ-
4.20 Μισθώσεις
Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας
του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της
υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση.
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση
αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για
μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές
μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις
ενσώματες ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής
τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από
τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου
της μίσθωσης. Ο Όμιλος δεν εκμισθώνει πάγια με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
4.21 Κατασκευαστικά συμβόλαια
Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν στην κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια και των
οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μια χρήσης.
Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται.
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί αξιόπιστα,
83
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
εξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
• Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται
για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσης του μισθίου. Τα
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, σε δεδουλευμένη βάση.
και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, τότε το έσοδο αναγνωρίζεται μόνο στην
έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί ενώ το συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο
έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριμένο έργο να είναι μηδενικό.
84
Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τα έσοδα και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί
τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο.
Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία
του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα
αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο.
Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης , τυχόν έξοδα που σχετίζονται
με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο
του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης.
Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων έργων στο
κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως
υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».
4.22 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4.23 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών μεταλλικών κατασκευών. Το
κάθε συμβόλαιο που εκτελεί ο Όμιλος έχει τα δικά του ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούνται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Τα έργα που εκτελεί η επιχείρηση διαφοροποιούνται
κυρίως από τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο πελάτης, χωρίς όμως να διαφοροποιείται ο βαθμός επιχειρηματικού κινδύνου και απόδοσης.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία πωλούνται προϊόντα και υπηρεσίες και η
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρουμανία), στην Τουρκία, στη Συρία ,
στην Ιορδανία κλπ.
Εντός της χρήσης 2012 τα έσοδα του Ομίλου από τη δραστηριοποίησή του σε χώρες εκτός Ελλάδος (Χώρες Ευρω-
Τα έσοδα από τρεις εξωτερικούς πελάτες του Ομίλου για το 2012 και το 2011 αντίστοιχα που υπερβαίνουν το 10%
85
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
παϊκής Ένωσης, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία και Λοιπές Χώρες) αφορούν το 76,52 % των συνολικών εσόδων του και
προέρχονται κυρίως από την Τουρκία και τη Συρία. Τα έσοδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο
1/1-31/12/2012 προέρχονται κυρίως από την Ρουμανία όπως και στην αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 2011 . Τα
έσοδα από λοιπές χώρες προέρχονται από την Αλγερία και το Ιράκ. Βάσει των γεγονότων αυτών, οι γεωγραφικοί
τομείς του Ομίλου διαχωρίζονται σε Ελλάδα, Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία και Λοιπές
Χώρες. Τα αποτελέσματα αυτών των γεωγραφικών τομέων κατά τις περιόδους που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου
2012 και 2011 αντίστοιχα, έχουν ως ακολούθως:
των συνολικών εσόδων του Ομίλου έχουν ως εξής:
01/01 - 31/12/2012
86
Πελάτης
Πελάτης 1
Πελάτης 3
Τομέας
Συρία
Τουρκία
Έσοδο
146.861
116.781
Πελάτης 2
Τουρκία
65.788
01/01 - 31/12/2011
Πελάτης
Πελάτης 1
Πελάτης 3
Πελάτης 2
Τομέας
Συρία
Τουρκία
Τουρκία
Έσοδο
343.788
296.881
137.617
5. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών
Εκτός από την μητρική Εταιρεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της
ολικής
Επωνυμία
Έδρα
%
Είδος
Συμ/χής
Συμμετοχής
Σχέση που υπαγόρευσε
την ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΟΛΟΣ
99,98
Άμεση
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) Το ποσοστό
συμμετοχής
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ Μαρούσι
83,5
Άμεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Το ποσοστό
συμμετοχής
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΩΝΙΑ
40,00
Άμεση
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έλεγχος
μετά από συμφωνία
με μετόχους
DROSCO HOLDINGS LIMITED
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
83,50
Έμμεση
ΚΥΠΡΟΣ
Το ποσοστό
συμμετοχής
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E.
ΜΑΡΟΥΣΙ
62,625
Έμμεση
ΑΤΤΙΚΗΣ
Το ποσοστό
συμμετοχής
Το ποσοστό
συμμετοχής
Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ Το ποσοστό
συμμετοχής
POWER PROJECTS ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 10,00
Άμεση 10% ΑΤΤΙΚΗΣ
Κων/πολη
100,00
Τουρκία
Άμεση 99% Έμμεση 1% Το ποσοστό
συμμετοχής
Το ποσοστό
συμμετοχής
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-
ΜΑΡΟΥΣΙ
24,00
Άμεση 10%
ΕΚΜΕ ΑΕ-
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έμμεση 14%
TMUCB SA-METKA A.E.
Το ποσοστό
συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ 20,00
Έμμεση
ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Το ποσοστό
συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
MYTILINEOS FINANCIAL Λουξεμβούργο
25,00
Άμεση
PARTNERS SA
Το ποσοστό
συμμετοχής
(Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
METKA OVERSEAS LTD
Λευκωσία
100,00
Άμεση
Κύπρος
Το ποσοστό
συμμετοχής
Σημειώνεται ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες
καταστάσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η μητρική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Ελλάδα
και κατέχει την 31/12/2012 το 56,193% του Ομίλου της ΜΕΤΚΑ.
6. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ
(01/01/2004) στο «τεκμαιρόμενο» κόστος (deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, η
οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
87
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
100,00
Άμεση
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
RODAX ROMANIA SRL
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
100,00
Άμεση
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
88
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
89
Για τα οικόπεδα και τα κτίρια δεν υφίστανται υποθήκες και εμπράγματα βάρη κατά την 31.12.2012 τόσο για τον
Όμιλο όσο και για την εταιρεία.
Ο Όμιλος κατέχει ενσώματες ακινητοποιήσεις με χρηματοδοτική μίσθωση. Τα μισθωμένα στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως ακολούθως:
90
7. Υπεραξία
Δεν τίθεται θέμα απομείωσης της υπεραξίας κάτά την 31/12/2012.
8. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
91
92
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας περιλαμβάνουν αγορασθέν λογισμικό (SAP) το οποίο έχει αποσβεσθεί πλήρως.
9. Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις
Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις, έχουν αποτιμηθεί στο κόστος
κτήσης τους. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπα Έναρξης
Αποκτήσεις Επιχειρήσεων
Απόκτηση λόγω συγχώνευσης
Πωλήσεις θυγατρικών
Μείωση λόγω συγχώνευσης
Υπόλοιπα Λήξης
31/12/2012
16,302 -
-
-
-
16,302 31/12/2011
35,398
1
1
(19,098)
16,302
Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην ικανότητα των παραπάνω επιχειρήσεων να μεταφέρουν κεφάλαια στην
εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων ή αποπληρωμές δανείων ή προκαταβολές.
10. Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν σε συμμετοχές της εταιρείας και των θυγατρικών της στις
εξής εταιρείες:
Επωνυμία
Έδρα
%
Είδος
Συμ/χής
Συμμετοχής
Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ
Σχέση που υπαγόρευσε
την ενοποίηση
ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
10,00
Άμεση 10%
Το ποσοστό
συμμετοχής
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ
ΑΕ-TMUCB SA-METKA A.E.
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
24,00
Άμεση 10%
Έμμεση 14%
Το ποσοστό
συμμετοχής
( Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ
ΑΤΤΕΕ-ΕΚΜΕ ΑΕ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ
20,00
Έμμεση
Το ποσοστό
συμμετοχής
( Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
Λουξεμβούργο
25,00
Άμεση
Το ποσοστό
συμμετοχής
( Με την μέθοδο
Καθαρής Θέσης)
MYTILINEOS FINANCIAL
PARTNERS SA
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
93
Τα αποτελέσματα των κοινοπραξιών του Ομίλου ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης και η θετική επίδραση τους στα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθε σε
ποσό € 835 χιλ. και απεικονίζεται στο κονδύλι «κέρδη/ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις».
94
11. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά
είναι τα παρακάτω:
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων μετά από συμψηφισμούς έχει ως εξής:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
95
96
Σύμφωνα με τον Ελληνικό φορολογικό νόμο, όπως κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας ετήσιας έκθεσης
ισχύει, ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής
τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή του Ομίλου είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους ανεξάρτητα από το χρόνο διανομής τους.
Η αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2012 για τις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
έχει υπολογιστεί με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 20%. Ο υπολογισμός της με το νέο φορολογικό
συντελεστή 26% θα εφαρμοστεί στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου από τη χρήση2013. Η επίδραση του
νέου φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόμενη φορολογία της 31/12/2012 για τον Όμιλο και την Εταιρεία υπολογίζεται σε έξοδο φόρου € 8,509 χιλ. και € 8,016 χιλ. αντίστοιχα.
Οι φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο βαθμό που η ανάκτηση
του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω των μελλοντικών φορολογικών κερδών είναι πιθανή.
12. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα παραπάνω χρηματοοικονομικά στοιχεία, αφορούν επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες. Δεν συντρέχει περίπτωση απομείωσης της συμμετοχής σε αυτές και η εύλογη αξία τους εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει ουσιωδώς το
κόστος κτήσης τους. Η απεικόνιση της υπεραξίας τους θα είχε αμελητέα επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου.
13. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
97
Σύμφωνα με το Ν.3943/2011, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την χρήση 2012 ανέρχεται σε 20 % ενώ με τον
Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής για τις επόμενες χρήσεις θα ανέρχεται σε 26% .
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις για τον Όμιλο αφορούν σε παρακρατούμενο φόρο της Θυγατρικής POWER
PROJECTS συμψηφιστέο με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση και τιμολόγηση των έργων στην Τουρκία.
98
Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.
14. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
χρήσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία, ανέρχεται σε ποσό χιλ. € 190.802 και χιλ. € 120.974 αντίστοιχα (2011: χιλ.
€ 520.123 και χιλ. € 478.295 αντίστοιχα).
Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα την 31/12/2012.
15. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
Στους πελάτες , περιλαμβάνονται μη τιμολογημένες απαιτήσεις ύψους € 25,884 χιλ. για τον Όμιλο και € 26,279 χιλ.
για την Εταιρεία οι οποίες αφορούν την αναγνώριση εσόδου βάσει του ΔΛΠ 11.
Επιπλέον ορισμένες από τις απαιτήσεις που δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρατίθεται ακολούθως:
99
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία
θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Ανάλυση προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες
100
16. Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη αφορούν επενδύσεις μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας MYTILINEOS
FINANCIAL PARTNERS SA ποσό € 33,3 εκ. σε αγορά ομολογιών λήξης 31/03/2013 με απόδοση Euribor 3μηνου
πλέον περιθωρίου 6,15% και ποσό € 7,9 εκ. σε αγορά ομολογιών λήξης 23/07/2013 με απόδοση 4,5 %.
Κατά την 31/12/2012 δεν υπήρξε ανάγκη σχηματισμού επιπλέον πρόβλεψης για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις.
17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω
της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
Η ανάλυση των τοποθετήσεων της κατηγορίας αυτής αναλύεται ως ακολούθως:
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται στο κονδύλι
«Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα» της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.
18. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων επενδύσεων είναι 3,0% - 3,5% (2011: 2,0%-2,5%).
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
101
19. Κατασκευαστικά συμβόλαια
102
Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν στην κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια και των
οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μίας χρήσης.
Οι λογιστικές αξίες που αναλύονται ανωτέρω αντικατοπτρίζουν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης για
το αποτέλεσμα των κατασκευαστικών συμβολαίων καθώς και για το ποσοστό ολοκλήρωσής τους κατά την ημερομηνία Ισολογισμού.
20. Ίδια κεφάλαια
20.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 51.950.600 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 16.624.192. Οι μετοχές της
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χ.Α.
Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας χρήσης , μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια
είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε, συμμετέχει στη ΜΕΤΚΑ Α.Ε κατά την
31.12.2012 με ποσοστό 56,193% και την ενοποιεί στις δικές της ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
20.2 Λοιπά Αποθεματικά
Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών του Ομίλου έχει ως εξής:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
103
Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών της Εταιρείας έχει ως εξής:
Το τακτικό αποθεματικό έχει σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου 2190/1920.
Στα αφορολόγητα και λοιπά αποθεματικά ειδικών διατάξεων περιλαμβάνονται και αφορολόγητες εκπτώσεις και
λοιπά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων τα οποία ο Όμιλος δεν προτίθεται να διανέμει στο άμεσο μέλλον.
20.3 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο
104
Η Γενική Συνέλευση της 08/05/2012 ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2011
και τη διανομή από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2011 ποσού € 38.962.950 , το οποίο αντιστοιχεί σε μέρισμα ανά
μετοχή ποσού €0,7500. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, φόρος 25% και αποδόθηκε στους μετόχους, καθαρό μέρισμα € 0,5625 ανά μετοχή.
Από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της χρήσης 2012 ποσού € 36.038.546, η Διοίκηση προτείνει τη διανομή του
μερίσματος ποσού € 12.987.650 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή € 0,2500).
Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
21. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Στους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του ν.2112/20 κατά την αποχώρηση αυτών λόγω συνταξιοδότησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζει
ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό
που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης.
Η σχετική υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2012
31/12/2011
Προεξοφλητικό επιτόκιο
3.8%
5.2%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
3.0%
3.0%
Ποσοστό αποχωρήσεων
2.0%
2.6%
Πληθωρισμός
2.0%
2.0%
22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Στο κονδύλι «Λοιπά» περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση έργων βάσει
του ΔΛΠ 11.
105
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
23. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
106
Οι εμπορικές υποχρεώσεις δεν φέρουν τόκους και διακανονίζονται κανονικά.
24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, χωρίζονται σε τρέχουσες υποχρεώσεις
από φόρο εισοδήματος και σε υποχρεώσεις από φόρους προηγούμενων χρήσεων και αναλύονται ως εξής:
Για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου βλέπε Σημείωση 39.2 «Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις».
25. Δανειακές υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και είναι σε Ευρώ. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ανέρχεται
σε 6,20 % και (2011: 6,84%). Επί των ακινήτων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη κατά την 31/12/2012
για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
26. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
107
27. Προβλέψεις
108
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν για τον Όμιλο και την εταιρεία προβλέψεις για τις μελλοντικές ζημιές που θα
προκύψουν κατά την εκτέλεση ζημιογόνων έργων.
Η πρόβλεψη για φορολογικές υποχρεώσεις αφορά την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους ανέλεγκτων χρήσεων.
28. Κύκλος Εργασιών
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση έχει ως
εξής:
29. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία του Ομίλου και της Εταιρείας, για την τρέχουσα και προηγούμενη χρήση
έχει ως εξής:
Κόστος Πωληθέντων
Η αύξηση των λοιπών διαφόρων εξόδων οφείλεται σε συμβατικές δαπάνες νεοαποκτηθέντων έργων εξωτερικού.
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
109
110
30. Παροχές στο Προσωπικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την παρουσιαζόμενη ημερομηνία αναλύεται ως εξής:
Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
31. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
111
32. Χρηματοοικονομικά Έσοδα και Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
112
Το κονδύλι «Λοιπά» στα χρηματοοικονομικά έσοδα αφορά σε τόκους από ομολογίες. (Αναλυτικά στην σημείωση
16).
33. Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Η ανάλυση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
34. Φόρος Εισοδήματος
Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
113
Το ποσό του φόρου στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη των ενοποιημένων εταιρειών.
Ο σταθμισμένος φορολογικός συντελεστής του Ομίλου για την χρήση 2012 ανέρχεται σε 16% (2011: 21,80%). Για
την εταιρεία τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 22,5% για τη χρήση 2012 (2011: 20,50%)
35. Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή) για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής:
114
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών
μετοχών της μητρικής με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου.
36. Ανάλυση Προσαρμογών σε Ταμειακές Ροές
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προσαρμογές που διενεργήθηκαν στις Ταμειακές Ροές του Ομίλου και
της Εταιρείας:
37. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
115
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος της ΜΕΤΚΑ δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον
Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου
είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία
εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε.
Οι συναλλαγές (έσοδα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις ) με τις λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν κυρίως
σε σύμβαση εκτέλεσης έργου κατασκευής σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας για λογαριασμό της PROTERGIA A.E.
και της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER (θυγατρικές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ). Δεν υπάρχουν όροι που δεν είναι συνήθεις με
όρους παρόμοιων εμπορικών συναλλαγών.
116
37.1 Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους).
38. Δεσμεύσεις
Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Δεσμεύσεις Λειτουργικής Μίσθωσης( Ο Όμιλος ως μισθωτής)
39. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
39.1 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
39.2 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για τον όμιλο αντίστοιχα οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν ως ακολούθως:
• ΜΕΤΚΑ ΑΕ: 2009-2010*
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) : 2010*
• RODAX A.T.E.E.: 2010-30/06/2011**
• E.K.M.E. A.E.: 2009-2010*
• ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.: 2007-2010*
• DROSCO HOLDINGS LIMITED: 2003-2012
• BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS: 2010*
• ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL: 2008-2012
• RODAX ROMANIA SRL: 2009-2012
• POWER PROJECTS: 2010-2012
* Βάσει της § 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της ΠΟΛ 1159/2011, Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται
στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, ως προς
την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις,
καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία,
κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.,
υπάγονται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που κλείνουν
από 30/6/2011 και μετά.
117
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Ο Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα, ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλον εξοπλισμό από μη ακυρώσιμες μισθώσεις που έχουν συμφωνηθεί. Τα συμβόλαια μίσθωσης εμπεριέχουν διάφορες ρήτρες, διατάξεις καθώς και
δικαιώματα ανανέωσης. Την 31/12/2012 η διάρκεια των συμβολαίων αυτών ήταν μικρότερη των έξι ετών και χρονικά αναλύονται ως εξής:
Για τις εταιρείες του ομίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος για την τρέχουσα χρήση διενεργείται από την
Grant Thornton. Η διοίκηση του ομίλου, εκτιμά πως όταν αυτός οριστικοποιηθεί, δεν αναμένεται να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
118
* Για τη χρήση 2011, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φορολογικό
έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με Σύμφωνη Γνώμη χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Για να
θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη φορολογικά, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ
1159/2011.
** Την 29/12/2011 με την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατόπιν της σχετικής απόφασης υπ’ αριθμόν Κ210314/29-12-2011, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας
«RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ποσοστό συμμετοχής 100%).
Για τις δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων, ο Όμιλος
έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις (βλέπε § 27).
39.3 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις
Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της Μητρικής Εταιρείας από προμηθευτή της ποσού € 29,7 εκ. το οποίο αφορά αποζημίωση λόγω κακής εκτέλεσης. Η αντίδικη εταιρεία έχει υποβάλλει αναγνωριστική αγωγή ότι δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει στην εταιρεία το παραπάνω ποσό. Η Εταιρεία θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της το ποσό που
τυχόν θα της αποδοθεί κατά τον χρόνο της θετικής έκβασης και είσπραξης της .
Για την παραπάνω υπόθεση έχει επιπλέον καταθέσει η αντίδικη εταιρεία αίτηση διαιτησίας κατά της απορροφόμενης εταιρείας RODAX ATEE της οποίας τις υποθέσεις συνεχίζει αυτοδικαίως η ΜΕΤΚΑ.
Πέραν των αναφερόμενων δεν υφίστανται άλλες ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά τρίτων την 31η Δεκεμβρίου 2012.
40. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την πολιτική διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία
είναι η παρακάτω:
• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου,
• Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μείωση
των κινδύνων και
• Εκτέλεση /εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
40.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους
θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών καθώς και λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
που αναλύονται κατωτέρω.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και ορθής υλοποίησης των προμηθειών και μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα
έχει ο πιστωτικός κίνδυνος και οι κίνδυνοι αγοράς.
Προ της διενέργειας των σχετικών συναλλαγών, λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της εταιρείας προς τους αντισυμβαλλομένους.
40.2 Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών προκύπτει από συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές σε Ξ.Ν. καθώς
και από βραχυπρόθεσμο δανεισμό σε Ξ.Ν. ($)
Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι πραγματοποιεί συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές
σε ξένο νόμισμα. Από τις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα, ο μεγαλύτερος όγκος
πραγματοποιείται σε δολάρια Αμερικής (USD). Οι συμβάσεις με πελάτες σε δολάρια Αμερικής (USD) αφορούν τη
σύμβαση στο Ιράκ καθώς και τις νέες συμβάσεις στην Ιορδανία και στην Αλγερία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρεπόμενες σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής:
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων
σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις με την ισοτιμία EUR/USD, EUR/GBP, EUR/RON, EUR/TRL, EUR/SYP, EUR/DZD , EUR/JOD , EUR/IQD.
Υποθέτουμε ότι πραγματοποιείται μια αλλαγή την 31 Δεκεμβρίου 2012 στην συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD,
EUR/GBP, EUR/RON, EUR/TRL, EUR/SYP, EUR/DZD , EUR/JOD , EUR/IQD της τάξεως του 5% (2011: 5%). Η
επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση θα έχει ως εξής:
Αύξηση 5%:
Μείωση 5%:
119
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται μέσω των υπηρεσιών των δύο βασικών διευθύνσεών του, δηλαδή της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και της Γενικής Διεύθυνσης Έργων.
Για τη διαχείριση του ελάχιστου συναλλαγματικού κινδύνου που προκύπτει από τις συναλλαγές με χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως σε νόμισμα δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής - US $) το τμήμα διαχείρισης
διαθεσίμων συνάπτει συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό και στο όνομα των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
120
Κίνδυνος τιμής
Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των πρώτων & λοιπών υλικών που προμηθεύεται καθώς επίσης σε
μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεών του. Ο κίνδυνος τιμής αναφορικά με τις επενδύσεις σε χρεόγραφα θεωρείται περιορισμένος, δεδομένου ότι τα χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
40.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος εργασιών
του Ομίλου συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με μεγάλους οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς
και με μεγάλους και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. Στη βάση αυτή ο
πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι περιορισμένος. Τυχόν απαιτήσεις που δεν έχουν υποστεί απομείωση και
βρίσκονται σε καθυστέρηση, δεν θεωρούνται επισφαλείς.
Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του είτε χωριστά είτε κατά ομάδα.
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε
προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου δεν έχει υποστεί οιαδήποτε μορφή πιστωτικής ασφάλισης (υποθήκη, ενεχυρίαση κλπ).
Αναφέρεται, επιπροσθέτως, ότι ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, μέσω των εγγυήσεων υπέρ τρίτων που
χορηγεί, συνήθως για ανάληψη δανειοδότησης.
Υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου από πελάτες, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό του ενοποιημένου κύκλου εργασιών διαμορφώνεται από λίγους πελάτες. Ο πιστωτικός αυτός κίνδυνος ελαχιστοποιείται από το
γεγονός της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας τους καθώς και στις προκαταβολές που εισπράττονται από αυτούς.
40.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, ενώ υπάρχουν και αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών, των υποχρεώσεων του καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Ο κίνδυνος μελλοντικών ταμειακών ροών (ρευστότητας) συνδέεται στενά με τον κίνδυνο καλής εκτέλεσης έργου
και προμήθειας, λόγω της ταμειακής επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2012 για το Όμιλο και την εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
121
40.5 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
122
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές των επιτοκίων.
Τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα έντοκα δάνεια και οι έντοκες επενδύσεις του ομίλου, θεωρείται πως δεν
είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Ο δανεισμός του Ομίλου στο σύνολο του την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε € 51.151 χιλ. και αφορά κυρίως
βραχυπρόθεσμο δανεισμό (κεφάλαιο κίνησης). (Αναλυτικός πίνακας των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων παρατίθεται στην σημείωση 25 ).
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος χρήσης καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων
του Ομίλου σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του + 3 % ή – 3 %. (2011 : +/- 3%). Οι αλλαγές στα
επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μια λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες αγοράς.
Ο κίνδυνος από τη μεταβλητότητα των τιμών των χρεογράφων κρίνεται αμελητέος για τις επενδύσεις του Ομίλου.
40.6 Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
α) Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου ή προμήθειας
Πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απορρέουν από τις εμπορικές συνεργασίες του Ομίλου είναι η καθυστέρηση στην
προμήθεια εξοπλισμού και η καθυστέρηση των υπεργολάβων στην εκτέλεση εργασιών ανέγερσης όπου έχουν σαν
αντίκτυπο την γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των αναληφθέντων έργων και συνεπώς την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω αθέτησης των συμβατικών όρων.
Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των έργων που αναλαμβάνει, είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το
σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
κίνδυνοι σχετίζονται με
•
•
•
•
μηχανικές βλάβες σε εξοπλισμούς
απρόβλεπτες κατασκευαστικές συγκυρίες
καθυστερήσεις οφειλόμενες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
απρόβλεπτες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού
Ο Όμιλος λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του, της αυστηρής επιλογής συνεργατών, προμηθευτών και της στενής παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας αυτών, επιτυγχάνει τον περιορισμό πιθανής έκθεσης σε μεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση των εργασιών και προμηθειών που
αναθέτει. Επιπλέον υπάρχει εξασφάλιση έναντι των συνεργατών-προμηθευτών, καθώς απαιτούνται από αυτούς
τραπεζικές εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προμήθειας υλικών κλπ).
β) Ασφαλιστικός Κίνδυνος
Ο ασφαλιστικός κίνδυνος προκύπτει από τις δραστηριότητες της εταιρείας και σχετίζεται με αρνητικά γεγονότα,
όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα, βλάβες, ζημιές σε εξοπλισμό και γεγονότα ανωτέρας βίας. Όλα τα παραπάνω
πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και στη δυσμενέστερη περίπτωση διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες
εξελίξεις θα δυσχέραιναν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων κινδύνων, ο Όμιλος προβαίνει στην ασφάλιση κατά 100% των κινδύνων αυτών με την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, κατά παντός κινδύνου με
ασφαλιστικά
Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά συμβόλαια όμως δε μπορούν πάντα να παρέχουν πλήρη κάλυψη για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από απροσδόκητα γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμοι ή τρομοκρατικές
ενέργειες.
γ) Κίνδυνοι που απορρέουν από γεωπολιτικούς παράγοντες
Με εξαίρεση τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Συρία δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος για την Εταιρεία από γεωπολιτικούς παράγοντες.
Σχετικά με τη δραστηριότητα στην Συρία, είναι σαφές ότι η ΜΕΤΚΑ δεν έχει αναλάβει ευθύνες και κινδύνους επενδυτού αλλά αυτούς του κατασκευαστού ο οποίος μάλιστα πληρώνεται για τις εργασίες που κάνει μέσω ανέκκλητης
και επιβεβαιωμένης πίστωσης. Παρά ταύτα, η αναστολή εργασιών για κάποιο διάστημα, οι ανάγκες λήψης πολύ
αυξημένων μέτρων προστασίας, η επιμήκυνση της παρουσίας μας στο Έργο, οι αυξημένες τιμές των ναύλων και
ασφαλίστρων και γενικά οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούμε σήμερα το Έργο, έχουν αυξήσει
σημαντικά το κόστος όχι όμως σε βαθμό που να εμποδίζει τη συνέχιση της εκτέλεσης αναμένοντας ασφαλώς την
αποζημίωσή μας από τον πελάτη για όλες τις αποδεδειγμένες υπερδαπάνες που υφιστάμεθα για λόγους εκτός
ευθύνης μας.
40.7 Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχει ως εξής:
123
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε χιλιάδες €)3%-3%3%-3%Αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων(1.187)1.187 (346)346Καθαρή Θέση(950)950
(277)27731/12/201231/12/2011 συμβόλαια (Erection All Risks & Construction All Risks), αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ σε αναγνωρισμένους διεθνείς ασφαλιστικούς
οίκους.
Ιεραρχία εύλογης αξίας
124
Ο Όμιλος υιοθέτησε το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Το αναθεωρημένο
κείμενο απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων και
τον κίνδυνο ρευστότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, τα κονδύλια κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών μέσων του Ισολογισμού, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, θα πρέπει για σκοπούς γνωστοποιήσεων, να ταξινομηθούν στα κάτωθι τρία επίπεδα, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους:
• Επίπεδο 1: είναι οι τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργούς αγοράς
• Επίπεδο 2: πρόκειται για τα δεδομένα που είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) και αφορούν τα
•
στοιχεία προς αποτίμηση (στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του επιπέδου 1)
Επίπεδο 3: είναι δεδομένα τα οποία προκύπτουν από εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, ταξινομούνται στα
κάτωθι τρία επίπεδα:
40.8 Πολιτικές και σκοποί διαχείρισης κεφαλαίου
Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του καθαρού δανεισμού (net debt) προς το σύνολο των Απασχολούμενων Κεφαλαίων. Για τις χρήσεις 2012 και 2011 ο δείκτης αναλύεται ως εξής:
Πολιτική της διοίκησης είναι η διατήρηση του δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα και η προσφυγή σε αυτόν μόνο όταν
αυτό κρίνεται αναγκαίο και για βραχύ χρονικό διάστημα. Η ανάλυση των ανωτέρω δεικτών δείχνει την επίτευξη των
στόχων της διοίκησης όσον αφορά την πολιτική διαχείρισης του κεφαλαίου.
41. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Πέραν των αναφερομένων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης 2012 έως σήμερα.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Ε. ΖΩΤΟΣ Α.Δ.Τ. Α.Δ.Τ.
AE044243/2007
ΠΟ65848/1991
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ.
ΑΒ263393/2006
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ.
ΑΚ621204/2012
125
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
Οι στόχοι της διοίκησης όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει την ικανότητα
της να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going – concern). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξασφάλισης της διατήρησης πιστοληπτικής διαβάθμισης της εταιρείας. Επιπλέον, ιδιαίτεροι στόχοι της εταιρείας είναι και η εξασφάλιση
της ικανοποιητικής μερισματικής απόδοσης στους μετόχους της καθώς και η εκπλήρωση των όρων συμβάσεων
με τους συναλλασσόμενους.
Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες
126
ΑΡ.Μ.Α.Ε.10357/06/Β/86/113
Αρτέμιδος 8 - 15125 Μαρούσι Αττικής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει
στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Υπουργείο Οικονoμίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου Δνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως
www.metka.gr
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ,
ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
26 Μαρτίου 2013
Βασίλης Καζάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 13281) - Παύλος Λ. Στελλάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 24941)
GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127)
Με σύμφωνη γνώμη
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:
Νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/12
31/12/11
57.541
59.374
30
52
22.073
13.806
37.358
45.541
451.996
456.587
194.239
211.579
786.939
763.237
16.624
336.204
352.829
~17.154
369.983
126.753
48.436
218.066
393.254
763.237
16.624
305.237
321.861
~17.215
339.076
95.369
14.150
338.344
447.863
786.939
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/12
31/12/11
36.519
37.337
13
22
27.441
22.017
36.404
44.432
394.147
423.779
148.646
170.548
643.170
698.135
16.624
270.611
287.235
~~~~~`–
287.235
111.761
45.970
198.205
355.935
643.170
16.624
273.535
290.159
~~~~~`–
290.159
84.488
12.000
311.488
407.976
698.135
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε€)
Προτεινόμενο μέρισμα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/12
31/12/11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα
Μεταβολή λόγω απορρόφησης Θυγατρικής
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/12
31/12/11
339.076
70.650
(39.743)
~~~~~`–
250.408
114.804
(26.136)
~~~~~`–
290.159
36.039
(38.963)
~~~~~`–
210.512
110.417
(24.936)
~(5.833)
369.983
339.076
287.235
290.159
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/12
31/12/11
307
397
163
179
576
470
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/12
31/12/11
197
261
~57
~55
254
316
8. Οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά τη χρήση 2012 ανήλθαν σε € 2.952 χιλ.για τον Όμιλο και
σε € 2.437 χιλ. για την Εταιρεία.
9. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επί
του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών της μητρικής.
10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 31/12/2012 κατά την έννοια
του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης
Απαιτήσεις απο διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
47.550
8.798
171.739
2.316
3.506
183
2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
327.915
815.120
77.143
171.938
87.995
84.415
~13.529
~70.887
70.053
~~~`834
~~`(237)
~70.650
69.816
834
1,3485
–
156.601
148.770
~32.437
116.332
115.039
~~1.293
~(1.528)
114.804
113.511
1.293
2,2144
–
52.897
46.511
~10.472
~36.039
36.039
~~~~~`–
~~~~~`–
~36.039
36.039
–
0,6937
0,2500
149.167
138.895
~28.478
110.417
110.417
~~~~~`–
~~~~~`–
110.417
110.417
–
2,1254
0,7500
92.675
161.527
56.096
152.266
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ)
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του 2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΕΤΚΑ Α.Ε., περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει
ποσοστό συμμετοχής 56,193 % επί της εταιρείας ΜΕΤΚΑ.
3. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση.
4. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή
υπό διαιτησία διαφορές την 31.12.2012 ανέρχεται για τον 'Ομιλο σε €1.187 χιλ. και για την εταιρεία σε € 537 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 31.12.2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 3.702 χιλ. και για την Εταιρεία σε €1.916
χιλ. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές υποχρεώσεις από φόρους των εταιρειών του Ομίλου την 31.12.2012 ανέρχεται
σε € 1.880 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 1.580 χιλ.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση
39.2 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρεία είναι:
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
547.549
1.003.700
113.339
186.397
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
47.678
21.048
168.562
13.191
2.803
139
–
11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα ενοποιημένα στοιχεία, αφορούν για τη χρήση 2012 συναλλαγματικές διαφορές
(€ 237 χιλ.) ενσωμάτωσης εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
12. Δεν υπάρχουν στο τέλος του τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από
θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
14. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
84.415
148.770
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
4.680
4.925
Προβλέψεις
(105)
105
Συναλλαγματικές Διαφορές
(98)
162
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
(6.604)
(4.833)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
~~3.020
~~1.798
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ.του κεφ.κινήσεως
85.308
150.927
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
17.793
(34.287)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(13.558)
(18.920)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(4.342)
(8.304)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(104.666)
60.063
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(2.252)
(1.771)
Καταβεβλημένοι φόροι
~`(2.496)
~(30.573)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(24.213)
117.135
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά θυγατρικών επιχειρήσεων
(Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής)
–
(1)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
141
60
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(2.952)
(6.672)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων, συμμετοχές σε κοινοπραξίες
–
(125)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
52
414
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
(6.477)
–
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών
–
–
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
5.095
345
Τόκοι εισπραχθέντες
4.066
1.721
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη
–
–
Μερίσματα εισπραχθέντα
–
–
Αγορά Ομολογιών
(65.300)
–
Εισπράξεις Ομολογιών
24.079
–
Χρηματικά Διαθέσιμα από απορρόφηση θυγατρικής
~~~~~`–
~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(41.296)
(4.258)
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
41.099
22.471
Εξοφλήσεις δανείων
(5.000)
(9.614)
Μερίσματα πληρωθέντα
(39.000)
(26.092)
~(13.235)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~`(2.901)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
~~99.642
`(68.411)
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
~~68.271
~167.948
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
~~~~~`36
~~~~`508
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών
~`100.045
~`167.948
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
46.511
138.895
3.199
(62)
(98)
3.100
(21)
162
(4.647)
~~2.597
47.500
(2.027)
~~1.553
141.661
17.639
25.184
(4.495)
(100.974)
(34.383)
38.721
(2.221)
(12.517)
(1.851)
~(1.169)
(18.166)
(1.553)
(24.836)
104.873
–
72
(2.437)
–
(1)
47
(1.780)
(125)
28
85
–
3.400
–
22.932
–
2.989
(2.900)
–
(54.600)
21.255
~~~~~~–
(32.193)
–
969
(12.600)
800
–
–
~~~`489
10.815
38.970
(5.000)
(38.935)
~`(4.964)
21.500
(9.500)
(24.892)
`(12.892)
`(55.323)
~131.165
~~~`(315)
~~`75.526
`102.796
~~28.470
~~~`(101)
`~131.165
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ε. ΖΩΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Π065848/1991
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΠΕΤΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ263393/2006
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ621204/2012
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005
Οι παρακάτω Ανακοινώσεις/Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και βρίσκονται αναρτημένες
στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.metka.gr.
Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2012 Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2012
Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2012 Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2012 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2012 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2012 Τρίτη, 11 Σεπτέμβριος 2012 Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2012 Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2012 Πέμπτη, 17 Μάιος 2012 Δευτέρα, 14 Μάιος 2012 Τρίτη, 8 Μάιος 2012 Τρίτη, 8 Μάιος 2012 Τετάρτη, 25 Απρίλιος 2012 Πέμπτη, 12 Απρίλιος 2012 Πέμπτη, 12 Απρίλιος 2012
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012 Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2012 Πέμπτη, 8 Μάρτιος 2012 Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2012 Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2012 Δελτίο Τύπου -2ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΚΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ
Η METKA ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PATRIOT
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2012
2ο ΕΡΓΟ EPC ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΚΑ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ANABAΘΜΙΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
Η ΜΕΤΚΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ 1ο EPC ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δελτίο τύπου - Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2012
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2012 - ΙΣΧΥΡΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρόθεση για συμμετοχή στις Διαδικασίες Ανάληψης Έργων και
Προμηθειών του Δημοσίου
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Μαΐου 2012
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ /
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Πρόκλιση της ΜΕΤΚΑ ΑΕ στην τελική φάση Διαγωνισμού για ανάληψη συμβολαιου κατασκευης μονάδας συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας στην Ρουμανία
Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.) σε Τακτική
Γενική Συνέλευση
Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Παρουσίαση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων σε Αναλυτές
Δελτίο Τύπου - Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΝΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ - Ξεπέρασαν τα 1,2 δις οι εξαγωγές
Δημοσιευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2011
Υπογραφή συμβασης για Ενεργειακό κέντρο στην Αλγερία
Συμμετοχή στις διαδικασίες ανάληψης έργων και Προμηθειών του
Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 (*)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Z. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 έχουν αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.metka.gr
Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
127
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
8 Αrtemidos str., Μaroussi,
151 25 Αthens Greece
Τ. +30 210 2709200
F. +30 210 275928
www.metka.gr