αρχειο οικονομικων καταστασεων ξυνος αε

ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525
Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << Ξ Υ Ν Ο Σ ΑΕ >>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣAΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
19.07.2011 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Carrefour.gr
0
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
1) Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
2-4
2) Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010
5
3) Κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010
6
4) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2010
7
5) Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010
8
6) Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
9-27
7) Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
28-29
1
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
Άλιμος 19.07.2011
κ.κ Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να σας υποβάλλει για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις, για τη
χρήση από 01.01.10 έως 31.12.10 της ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΕ (η “Εταιρεία”), καθώς επίσης και
την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2010
έως και 31Δεκεμβρίου 2010.
Με βάση την από 06.10.2004 ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εξαγοράστηκε από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η
εξαγορά επικυρώθηκε με την απόφαση της 5ης Οκτωβρίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Οι πωλήσεις χωρίς φόρους ανήλθαν στο ποσό των € 53.257.841.
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των € 272.093.
Το κόστος πωληθέντων ανήλθε στο 75,82% (74,6% στο 2009) και το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν το
24,17% (25,39% στο 2009) του κύκλου εργασιών περίπου.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν στο 3,21% (0,60% στο 2009) και τα έξοδα διάθεσης στο
23,07% (22,39% στο 2009) του κύκλου εργασιών περίπου.
Στα αποτελέσματα (λειτουργικές ζημιές) εκμετάλλευσης, που ανήλθαν στο ποσό των € 1.024.065
προστέθηκαν διάφορα χρηματοοικονομικά έσοδα συνολικού ποσού € 193.301 και οι ζημιές προ φόρων
ανήλθαν σε € 830.764.
Στο παραπάνω ποσό προστέθηκε ο φόρος εισοδήματος ποσού € 35.662 (χρεωστικός αναβαλλόμενος φόρος)
και έτσι οι καθαρές ζημιές ανήλθαν στο ποσό των € 866.426.
Το ύψος των αποσβέσεων για τη χρήση 01.01.10 έως 31.12.10 ανήλθε στο ποσό των € 1.220.692.
Τομέας υποχρεώσεων
Δεν υπήρχε βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός κατά την 31.12.10.
Διαχείριση κινδύνων
α.
Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της έτσι ώστε, κατά κύριο λόγο, να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της
και να βελτιώνεται η απόδοση προς τους μετόχους της, μέσω της βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων και
της σχέσης δανεισμού προς τα ίδια κεφάλαια.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας αποτελείται από, ίδια κεφάλαια των μετόχων της,
(Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο) και διάφορα αποθεματικά .
Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την κεφαλαιακή της διάρθρωση σε συνεχή βάση.
Πρόθεση της Εταιρείας είναι η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, και η μελλοντική πληρωμή
μερισμάτων.
2
β.
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας, έχοντας το σημαντικό πλεονέκτημα να ανήκει στο
δεύτερο παγκοσμίως όμιλο λιανεμπορίου, έχει πολύ καλές προσβάσεις σε εγχώριες και διεθνείς
κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
της Εταιρείας.
Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κίνδυνο αγοράς και τιμών,συναλλαγματικό κίνδυνο,κίνδυνο επιτοκίου
και κίνδυνο ρευστότητας.
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας κάνει μηνιαίες αναφορές στην κεντρική διοίκηση
διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας, η οποία με την σειρά της ρυθμίζει τους κινδύνους και εφαρμόζει
πολιτικές για να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους.
β(1). Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτύχει
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου, τα λειτουργικά έξοδα και οι
ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από ξαφνικές
διακυμάνσεις επιτοκίων.
β(2). Πιστωτικός κίνδυνος
Λόγω της φύσεως των πωλήσεων που πραγματοποιεί η Εταιρεία, ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι αξιόλογος.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας είναι κατ’ εξοχήν λιανικές και η είσπραξη των χρημάτων είναι άμεση, με
μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες.
β(3). Κίνδυνος ρευστότητας
Η Διοίκηση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το
ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων γραμμών
τραπεζικών πιστώσεων.
Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.10 και την
31.12.2009 έχουν αντίστοιχα ως ακολούθως:
2010
2009
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο Ενεργητικού
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
0%
2,72%
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Δείκτης Κυκλοφορίας αποθεμάτων
0%
4,89%
Σύνολο Πωλήσεων.
Αποθέματα
Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)
18,21
16,41
Κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά Έξοδα.
Σύνολο Καθαρού Δανεισμού + Ίδια Κεφάλαια + Προβλέψεις
Δείκτης κυκλοφορίας Παγίου Ενεργητικού
Συνολικές πωλήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
0%
3,94%
6,36
6,79
Απόδοση Ενεργητικού (ROA)
3
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήρχετο την 31 Δεκεμβρίου 2010 σε 354 άτομα και 381 για
το (2009).
Σημειώνεται, ότι μεταγενέστερα της 31.12.2010 μέχρι την ημερομηνία της παρούσης Εκθέσεως, δε συνέβη
κάποιο σημαντικό γεγονός, το οποίο να επηρεάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2010.
Πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον η Εταιρεία, με δεδομένα τα άμεσα επενδυτικά της σχέδια, θα αυξήσει τον
κύκλο εργασιών της και θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά της.
Μελετώντας ένα προς ένα τα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης και των Αποτελεσμάτων, καθώς
και τις Δαπάνες που έγιναν στη χρήση, θα σχηματίσετε την εικόνα της δραστηριότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου κατά την υπό κρίση χρήση και την προσπάθεια που κατέβαλε για την επίτευξη του εταιρικού
σκοπού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
PATRICE LESPAGNOL
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 08CA77965
Ο Αντιπρόεδρος
JULIAN MARIANO SAEZ MARTINEZ
AΡ.ΔΙΑΒ. XDA154295
Ο Διευθυντής Λογιστηρίου
ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Μ163033
4
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010
(Ποσά σε Ευρώ )
27
1.1.2010 έως
31.12.2010
53.257.841
(40.384.333)
1.1.2009 έως
31.12.2009
58.839.364
(43.894.667)
27
27
29
30
12.873.508
(12.284.218)
(1.713.937)
272.093
(171.511)
14.944.697
(13.173.720)
(355.012)
265.179
(572.315)
31
(1.024.065)
193.301
1.108.829
98.036
(830.764)
(35.662)
(866.426)
1.206.865
(529.200)
677.665
Σημείωση
Έσοδα
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έσοδα
Λοιπές (ζημίες)/κέρδη-καθαρά
Λειτουργικά Κέρδη / (ζημιές )
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ /(ΖΗΜΙΕΣ)
34
-
-
(866.426)
677.665
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 ποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
5
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Ζημίες εις νέο
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σημείωση
31.12.2010
31.12.2009
16
17
18
19
8.362.701
9.439
258.292
499.569
9.130.001
8.650.307
12.715
251.988
463.578
9.378.588
20
18
21
2.923.848
290.726
12.179.469
15.394.043
24.524.044
3.584.619
929.281
10.999.230
15.513.130
24.891.718
22
22
23
18.600.000
1.188.000
161.467
(6.958.210)
12.991.257
18.600.000
1.188.000
161.467
(6.091.784)
13.857.683
26
840.841
840.841
764.170
764.170
24
10.610.380
8.466
73.100
10.691.946
11.532.787
10.185.910
7.855
76.100
10.269.865
11.034.035
24.524.044
24.891.718
25
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 ποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
6
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
1 Ιανουαρίου 2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2009
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές περιόδου
31 Δεκεμβρίου 2010
Σημείωση
22-23
22-23
22-23
Καταβεβλημένο
μετοχικό
κεφάλαιο
18.600.000
18.600.000
18.600.000
Υπέρ το
Λοιπά Αποτελέσματα
άρτιο αποθεματικά
εις νέον
1.188.000
161.467
(6.769.449)
677.665
1.188.000
161.467
(6.091.784)
(866.426)
1.188.000
161.467
(6.958.210)
Σύνολο
13.180.018
677.665
13.857.683
(866.426)
12.991.257
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 ποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
7
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημείωση
1.1.2010 έως
31.12.2010
1.1.2009 έως
31.12.2009
Λειτουργικές δραστηριοτητές
Αποτελέσματα προ φόρων /(ζημιές)
Προσαρμογές
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Ζημίες από την πώληση των ενσωμάτων παγίων
Ζημίες από την διαγραφή αΰλων περιουσιακών
στοιχείων
Χρηματοοικονομικό έσοδα
(830.764)
1.206.865
16
17
29
1.215.463
5.229
170.856
1.396.560
5.860
570.860
17
31
655
(193.301)
368.138
1.455
(98.036)
3.083.564
660.771
632.251
353.428
(3.000)
76.671
1.720.121
268.409
(542.757)
(1.007.499)
19.300
54.773
(1.207.774)
31
(25.373)
2.062.886
(28.975)
1.846.815
16
17
(1.121.916)
(2.608)
23.203
218.674
(882.647)
(1.100.073)
(8.815)
69.851
127.011
(912.026)
22
1.180.239
10.999.230
934.789
10.064.441
22
12.179.469
10.999.230
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μεταβολή λοιπών προβλέψεων
Μεταβολή υποχρεώσεων σε εργαζομένους
Μείον
Πληρωθέντες τόκοι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Εισροές από την πώληση ενσώματων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσης
31
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 ποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
8
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία ΞΥΝΟΣ Α.Ε. (η “Εταιρεία’’) είναι Ανώνυμη Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το
έτος 1988 και δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο. Η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση,
Βλαχάκη 44, ΤΚ 11525, Αθήνα και το site είναι www.Carrefour.gr.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
19.07.2011.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα συμπεριληφθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας CARREFOUR SA που εδρεύει στη Γαλλία (Ολική ενοποίηση).
Η Εταιρεία άλλαξε το σήμα των καταστημάτων που λειτουργούσαν με τον διακριτικό τίτλο 5΄
Λεπτά Μαρινόπουλος σε Carrefour express ακολουθώντας την νέα εμπορική πολιτική του ομίλου.
Η Εταιρεία στην χρήση 2010 διέκοψε την λειτουργία ενός καταστημάτος Carrefour express.
Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο της Εταιρείας αριθμεί συνολικά 21 καταστήματα εκ των οποίων
11 με τον παλαιό διακριτικό τίτλο Carrefour Μαρινόπουλος και 10 με το νέο εμπορικό σήμα
Carrefour express .
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήρχετο σε άτομα 354 για το (2010) και 381 για το (2009).
2.
Βασικές Λογιστικές αρχές
2.1
Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.2010.
Πιο αναλυτικά, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία γίνεται αναφορά στις σημειώσεις που
ακολουθούν. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση επιμετρώνται στη
χαμηλότερη αξία μεταξύ λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας μετά την αφαίρεση του απαιτούμενου για την
πώληση κόστους.
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων περιέχει εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης της Εταιρείας,
οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την λογιστική αξία συγκεκριμένων κονδυλίων περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στις σημειώσεις των Οικονομικών
Καταστάσεων. Η διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει συχνά τις εκτιμήσεις και παραδοχές της,
προκειμένου να διασφαλίσει την σχέση της προηγούμενης εμπειρίας και της παρούσας οικονομικής
κατάστασης. Αναλόγως των αλλαγών των εκτιμήσεων και παραδοχών, μπορεί κονδύλια των Οικονομικών
Καταστάσεων να εμφανίζονται διαφορετικά στο μέλλον, από ότι οι παρούσες εκτιμήσεις.
Οι κύριες παραδοχές που έγιναν από τη διοίκηση κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων
αφορούν τις αξίες και τις ωφέλιμες ζωές των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λειτουργικών
περιουσιακών στοιχείων, τα ποσά των προβλέψεων για κινδύνους και τις λοιπές προβλέψεις που σχετίζονται
με την επιχείρηση, τις παραδοχές για τον υπολογισμό των δεσμεύσεων για παροχές μετά την
συνταξιοδότηση και τους αναβαλλόμενους φόρους. Λεπτομέρειες των κύριων παραδοχών που εφαρμόζονται
από τη διοίκηση παρέχονται στις σχετικές παραγράφους.
9
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
3.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα που αποσβένονται με τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωής τους (3 έτη).
4.
Ενσώματα πάγια
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία», τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο
κόστος κτήσεως κατά την αγορά τους, μείον τις αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου αναγνωρίζονται
στο κόστος κτήσεως μείον οποιαδήποτε προσδιορίσιμη ζημία. Το κόστος αυτό προσαυξάνεται με
χρεωστικούς τόκους αν υπάρχουν.
Η απόσβεση αυτών των στοιχείων ξεκινάει όταν είναι έτοιμα προς χρήση.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και με βάση τον παρακάτω
μέσο χρόνο (ωφέλιμης ζωής):
Κτίρια
Διαμορφώσεις σε ακίνητα τρίτων
Μεταφορικά μέσα
Μηχανήματα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
40 χρόνια
Ανάλογα με το χρόνο μίσθωσης
5 χρόνια έως 8 χρόνια
5 χρόνια έως 8 χρόνια
3 χρόνια έως 8 χρόνια
Αποκτήσεις παγίων στοιχείων μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων, όπου μεταφέρονται οι
κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, λογιστικοποιούνται ως εξής:
•
Κεφαλαιοποιούνται στην εύλογη αξία του μισθωμένου πάγιου ή στην προεξοφλημένη αξία των
ελάχιστων μισθωμάτων, αν αυτή είναι χαμηλότερη. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στην ίδια διάρκεια
κατά την οποία αποσβένονται τα όμοια πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία.
•
Το σχετικό κόστος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στον Ισολογισμό.
•
Τα καταβαλλόμενα μισθώματα μερίζονται σε χρηματοοικονομικό κόστος και στην απόσβεση του
υπολοίπου της υποχρέωσης.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τα ενσώματα πάγια για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, ελέγχονται με
σκοπό να προσδιορισθεί αν η λογιστική αξία είναι χαμηλότερη από την ανακτήσιμη. Ανακτήσιμη αξία είναι
η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης αξίας μείον το κόστος που απαιτείται για την πώληση και αξίας χρήσεως. Το
επίπεδο ανάλυσης στο οποίο η Εταιρεία επιμετρά την εύλογη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
αφορά τα Σουπερμάρκετ.
Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται, προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμιακές ροές μιας περιόδου 10 ετών
προστιθέμενης της υπολειμματικής αξίας, ενώ η αγοραία αξία υπολογίζεται με βάση τις πρόσφατες
συναλλαγές ή επαγγελματικές πρακτικές.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος ομοίως με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα
ενσώματα παγια.
10
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
5.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία εκτός των ταμιακών διαθεσίμων δεν έχει σημαντικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας γίνονται κυρίως μετρητοίς ή με πιστωτικές κάρτες και συνεπώς ο πιστωτικός
κίνδυνος είναι ασήμαντος.
6.
Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης εξετάζονται συνεχώς με βάση ιστορικά στοιχεία και την εμπειρία.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν προσαρμογές στα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις εντός του επομένου χρηματοοικονομικού έτους περιγράφονται
κατωτέρω:
α.
Πρόβλεψη δικαστικών υποθέσεων.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους έναντι πολιτικών και διοικητικών προστίμων, στα πλαίσια του
αντικειμένου της λειτουργίας της και των εργασιών της. Έναντι αυτών των κινδύνων που έχουν προκύψει
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, σχηματίζει προβλέψεις με βάση την γνώμη των νομικών συμβούλων
και την εμπειρία του παρελθόντος.
β.
Απαξίωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Η Εταιρεία προσδιορίζει τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων και εξετάζει τις τυχόν
ενδείξεις απομείωσης, σε συνεχή βάση. Το σημαντικότερο μέρος των ενσωμάτων παγίων, αφορά ακίνητα
που λογιστικοποιούνται στο κόστος κτήσεως.
γ.
Απαξίωση αποθεμάτων
Η υποτίμηση των αποθεμάτων στη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους για τα αποθέματα εκτός των
τροφίμων γίνεται με συντελεστές που βασίζονται στην παλαιότητα των αποθεμάτων στις διάφορες
τοποθεσίες. Για τα τρόφιμα δεν συντρέχει λόγος υποτίμησης της αξίας τους.
δ.
Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος, τρέχων και αναβαλλόμενος προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της φορολογικής
νομοθεσίας που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι φορολογικές υποθέσεις όμως,
θεωρούνται οριστικές με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, ο οποίος διενεργείται τακτικά.
7.
Αποθέματα
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 «Αποθέματα», τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κτήσεως και
καθαρής τιμής πώλησής τους. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται από την τελευταία τιμή αγοράς τους πλέον τις
πρόσθετες δαπάνες, μέθοδος που εφαρμόζεται σε αποθέματα γρήγορης κυκλοφορίας και δεν δημιουργεί
σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη μέθοδο FIFO. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλα τα κόστη
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους όρους της σύμβασης αγοράς και την παροχή υπηρεσίας του προμηθευτή.
8.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά ισοδύναμα είναι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης, οι οποίες μπορούν
εύκολα να μετατραπούν σε ταμειακά διαθέσιμα και εκτίθενται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας
τους.
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα που κατέχει η Εταιρεία στο ταμείο της, καθώς και στις
τράπεζες.
11
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
9.
Προβλέψεις
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία», οι
προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν, στο τέλος της χρήσης, η Εταιρεία έχει μια δέσμευση σε τρίτο, η οποία
προέρχεται από παρελθοντικό γεγονός και είναι πιθανό ή βέβαιο ότι θα καταλήξει σε εκροή πόρων. Η
εκτίμηση των προβλέψεων γίνεται ανάλογα με την φύση τους και με τις κατάλληλες κάθε φορά παραδοχές.
Τα ποσά προεξοφλούνται όταν η επίδραση του χρόνου είναι σημαντική.
10.
Παροχές στους εργαζομένους
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας απολαμβάνουν βραχυπρόθεσμες παροχές (μισθούς, ημερομίσθια, κανονική
ετήσια άδεια, απουσία λόγω ασθένειας, μπόνους στελεχών κ.τ.λ.) και παροχές μετά την έξοδο από την
υπηρεσία βάσει προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών (συνταξιοδοτικές
παροχές).
α.
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα στα οποία η Εταιρεία κάνει περιοδικές
σταθερές εισφορές σε ανεξάρτητα ταμεία τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταβάλλουν στους
εργαζομένους τα οφειλόμενα ποσά.
β.
Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για προγράμματα καθορισμένων παροχών, με βάση τα σωρευμένα χρόνια
εργασίας των δικαιούχων. Τα προγράμματα αυτά δε χρηματοδοτούνται.
Η υποχρέωση υπολογίζεται αναλογιστικά σε ετήσια βάση με τη μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστωτικής
Μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως οι αυξήσεις μισθών, η ηλικία αποχώρησης, η
θνησιμότητα, η ανακύκλωση του προσωπικού και τα προεξοφλητικά επιτόκια.
11.
Φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με το φορολογικό συντελεστή που αναμένεται να ισχύει κατά τον
χρόνο διακανονισμού των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Το έξοδο της χρήσης περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ των αναγνωρισμένων
λογιστικών αξιών και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι
αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει του τρόπου με τον οποίο αναμένει η Εταιρεία να ανακτήσει ή να
διακανονίσει την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι ήταν σε ισχύ την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν προεξοφλούνται και εμφανίζονται στον
ισολογισμό ως μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται επί των προσωρινών εκπεστέων διαφορών, στην
έκταση κατά την οποία αναμένεται ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου θα
χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές.
12.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις εμπορικές υποχρεώσεις και τις λοιπές υποχρεώσεις
προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ελληνικό Δημόσιο.
12
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στη βάση του αποσβέσιμου κόστους. Αρχικά,
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, η οποία τροποποιείται με τα κόστη συναλλαγής και τυχόν άλλα
περιθώρια που αποδίδονται άμεσα σε αυτές.
13.
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει μόνο τις πωλήσεις που διενεργούνται από τα καταστήματα.
14.
Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα ( έσοδα από ενοίκια, κ.τ.λ.) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε χωριστή
γραμμή «Λοιπά έσοδα» και κάτω από τις πωλήσεις.
15.
Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), έχουν ήδη
εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η εφαρμογή των
οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 .
Η εκτίμηση της διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή των νέων προτύπων και
διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, παρατίθεται παρακάτω:
α.
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 «Κατάταξη Δικαιωμάτων» που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2009
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.02.2010.
Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης, ή δικαιώματα αγοράς μετοχών, για
απόκτηση ενός σταθερού αριθμού ιδίων μετοχών μιας οντότητας έναντι ενός σταθερού ποσού οποιουδήποτε
νομίσματος, είναι συμμετοχικός τίτλος αν η οντότητα τα προσφέρει αναλογικά σε όλους του υπάρχοντες
ιδιοκτήτες της ίδιας κατηγορίας των μη παράγωγων συμμετοχικών τίτλων της.
Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
β.
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Περιορισμένη εξαίρεση από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του
Δ.Π.Χ.Α. 7 για εφαρμόζοντες τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά», που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και
έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2010.
Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
γ.
Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» που εκδόθηκε τον
Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2011.
Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισμό των συνδεδεμένων μερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις
γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται με το κράτος.
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .
13
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
δ.
Τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα –Γνωστοποιήσεις», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.07.2011 και προβλέπει την παράθεση γνωστοποιήσεων σε μια
σημείωση των οικονομικών καταστάσεων, που αφορά
μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν διαγράφονται και τυχόν συνεχή ανάμειξη στα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία.
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .
ε.
«Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2013.
Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήμα για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και προβλέπει ότι τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου για την
διαχείριση τους και επιμετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως.
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
ζ.
Διάφορες τροποποιήσεις που έγιναν τον Μάιο του 2010, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.01.2011, στα εξής πρότυπα: «Δ.Π.Χ.Α. 1», «Δ.Π.Χ.Α. 3» «Δ.Π.Χ.Α.
7» «Δ.Λ.Π. 1» «Δ.Λ.Π. 27» «Δ.Λ.Π. 34» και «ΔΙΕΜΗΝΕΙΑ 13», οι οποίες δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στην εταιρεία.
η.
IFRIC
(ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
19)
«Αντικατάσταση
Χρηματοοικονομικών
Υποχρεώσεων
με
Συμμετοχικούς Τίτλους» που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2010.
Η Διερμηνεία 19 καθορίζει το λογιστικό χειρισμό κατά την αντικατάσταση υποχρεώσεων μιας οντότητας με
συμμετοχικούς τίτλους της. Βάσει της εν λόγω Διερμηνείας, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας της
υποχρέωσης και εύλογης αξίας των συμμετοχικών τίτλων, αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Η εν λόγω Διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή για την εταιρεία.
θ.
«Τροποποίηση της Διερμηνείας 14 Προπληρωμή της Ελάχιστης Απαίτησης Χρηματοδότησης»
που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
01.01.2011.
Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
14
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
16.
Ενσώματα Πάγια
Μηχανήματα
Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
Σύνολο
169.297
1.998
(12.323)
158.972
5.131.018
667.144
(549.119)
5.249.043
6.100.079
183.822
(594.495)
5.689.406
20.194.282
1.100.073
(1.699.068)
19.595.287
8.497.866
527.204
(88.403)
8.936.667
158.972
(12.600)
146.372
5.249.043
397.637
(411.079)
5.235.601
5.689.406
197.075
(142.730)
5.743.751
19.595.287
1.121.916
(654.812)
20.062.391
Σωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / καταστροφές
31 Δεκεμβρίου 2009
(1.940.151)
(314.313)
196.416
(2.058.048)
(140.410)
(17.887)
11.178
(147.119)
(3.378.970)
(568.680)
325.208
(3.622.442)
(5.147.246)
(495.680)
525.555
(5.117.371)
(10.606.777)
(1.396.560)
1.058.357
(10.944.980)
1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις περιόδου
Πωλήσεις / καταστροφές
31 Δεκεμβρίου 2010
(2.058.048)
(321.759)
37.953
(2.341.854)
(147.119)
(10.519)
12.600
(145.038)
(3.622.442)
(581.382)
274.078
(3.929.746)
(5.117.371)
(301.803)
136.122
(5.283.052)
(10.944.980)
(1.215.463)
460.753
(11.699.690)
6.439.818
6.594.813
11.853
1.334
1.626.601
1.305.855
572.035
460.699
8.650.307
8.362.701
Οικόπεδα και
κτίρια
Μεταφορικά
Μέσα
Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις / καταστροφές
31 Δεκεμβρίου 2009
8.793.888
247.109
(543.131)
8.497.866
1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Πωλήσεις / καταστροφές
31 Δεκεμβρίου 2010
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2009
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2010
15
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Εισροές από την πώληση / καταστροφή ενσώματων παγίων
Κόστος
Σωρευμένες αποσβέσεις
Κέρδη / (ζημίες) από την πώληση
Εισροές από την πώληση
17.
31.12.2010
654.812
(460.753)
(170.856)
23.203
31.12.2009
1.699.068
(1.058.357)
(570.860)
69.851
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
Κόστος κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2009
312.409
8.815
(12.263)
308.961
1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2010
308.961
2.608
(6.584)
304.985
Σωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις περιόδου
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2009
(301.194)
(5.860)
10.808
(296.246)
1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις περιόδου
Διαγραφές
31 Δεκεμβρίου 2010
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2009
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2010
(296.246)
(5.229)
5.929
(295.546)
12.715
9.439
Εισροές από την διαγραφή αύλων περιουσιακών στοιχείων
Κόστος
Σωρευμένες αποσβέσεις
Κέρδη / (ζημίες) από την διαγραφή
Εισροές από την πώληση
31.12.2010
6.584
(5.929)
(655)
-
31.12.2009
12.263
(10.808)
(1.455)
-
16
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
18.
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
31.12.2010
196.887
258.292
65.054
28.785
549.018
(258.292)
290.726
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Εγγυήσεις ενοικίων
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Μείον: μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος
31.12.2009
440
191.346
251.988
43.724
693.771
1.181.269
(251.988)
929.281
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων δε διαφέρουν ουσιωδώς από τις λογιστικές αξίες του. Η μέγιστη έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται σε € 352.131 κατά την 31.12.2010 και σε € 989.923 κατά την 31.12.2009.
19.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 31 Δεκεμβρίου 2010
01/01/2010
Κτιρία και τεχνικές εγκαταστάσεις
Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
157.367
122.994
183.217
463.578
Λογαριασμός
αποτελεσμάτων
(14.924)
20.275
30.640
35.991
31/12/2010
Λογαριασμός
αποτελεσμάτων
(43.518)
8.496
19.923
(514.101)
(529.200)
31/12/2009
142.443
143.269
213.857
499.569
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 31 Δεκεμβρίου 2009
01/01/2009
Κτιρία και τεχνικές εγκαταστάσεις
Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Φορολογικές ζημίες
200.855
114.498
163.294
514.101
992.778
157.367
122.994
183.217
463.578
17
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
20.
Αποθέματα
31.12.2010
3.022.069
98.221
2.923.848
Εμπορεύματα
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης
Σύνολο
31.12.2009
3.718.591
133.972
3.584.619
Το ποσό της υποτίμησης που μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης 2010 ανήλθε σε € 98.221 (2009 €
133.972).
21.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2010
774.302
11.405.168
12.179.469
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο
22.
31.12.2009
694.427
10.304.803
10.999.230
Μετοχικό κεφάλαιο
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπέρ το
άρτιο
Σύνολο
1 Ιανουαρίου 2009
31 Δεκεμβρίου 2009
Αριθμός
μετοχών
(κοινές)
6.200.000
6.200.000
18.600.000
18.600.000
1.188.000
1.188.000
19.788.000
19.788.000
1 Ιανουαρίου 2010
31 Δεκεμβρίου 2010
6.200.000
6.200.000
18.600.000
18.600.000
1.188.000
1.188.000
19.788.000
19.788.000
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 6.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 3 εκάστη και
αξίας υπέρ το άρτιο € 0,19 εκάστη. Όλες οι μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως, έχουν δικαίωμα ψήφου και
συμμετέχουν στα κέρδη.
23.
Αποθεματικά
1 Ιανουαρίου 2009
31 Δεκεμβρίου 2009
Τακτικό
αποθεματικό
24.824
24.824
Αφορολόγητα
Αποθεματικά
136.515
136.515
Λοιπά
αποθεματικά
128
128
1 Ιανουαρίου 2010
31 Δεκεμβρίου 2010
24.824
24.824
136.515
136.515
128
128
Σύνολο
161.467
161.467
161.467
161.467
Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία "τακτικού αποθεματικού", με
την μεταφορά στο αποθεματικό αυτό ποσού ίσου με το 5% των μετά από φόρους ετήσιων κερδών, είναι
υποχρεωτική μέχρι το ύψος του αποθεματικού φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το
"τακτικό αποθεματικό" διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, μπορεί, όμως, να συμψηφισθεί με
συσσωρευμένες ζημιές.
18
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Αφορολόγητα αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν σε έσοδα τα οποία έχουν φορολογηθεί μερικώς ή έχει ανασταλεί
πλήρως η φορολόγηση τους μέχρι την διανομή τους στους μετόχους. Σε περίπτωση διανομής,
φορολογούνται με το συντελεστή φόρου εισοδήματος που θα ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής και ο
αναλογών φόρος εισοδήματος βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία διανέμονται.
Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ
μέρους των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια
κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η σχέση τους με τα ξένα κεφάλαια, να
διαμορφώνεται περίπου στο 1,5.
Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών, η σχέση ίδια προς ξένα κεφάλαια για τις χρήσεις 2010 και 2009,
διαμορφώθηκε σε 1,13 και 1,26 αντίστοιχα.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισμοί σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους στους
εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού
κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι
μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου
και η γενική συνέλευση δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση
ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του
τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού
αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού αποτελέσματος από την
επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν
έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον
65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι
τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται
δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
H εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση
με τα ίδια κεφάλαια.
19
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
24.
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
31.12.2010
9.714.657
32.559
15.561
225.772
585.955
35.876
10.610.380
Εμπορικές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο έσοδο
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Δουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί /φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
31.12.2009
9.305.523
42.958
153.896
598.129
85.404
10.185.910
Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων δε διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους. Οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
ημερομηνία ισολογισμού.
25.
λήγουν
κατά μέσο όρο εντός τριών μηνών από την
Προβλέψεις
1 Ιανουαρίου 2009
Πρόσθετες προβλέψεις στην χρήση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση
31 Δεκεμβρίου 2009
1 Ιανουαρίου 2010
Πρόσθετες προβλέψεις στην χρήση
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις στη χρήση
31 Δεκεμβρίου 2010
Πρόβλεψη
για νομικές
υποθέσεις
56.800
23.500
(4.200)
76.100
76.100
5.000
(8.000)
73.100
Σύνολο
56.800
23.500
(4.200)
76.100
76.100
5.000
(8.000)
73.100
Η πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις αφορά διοικητικές, εμπορικές κ.λ.π. υποθέσεις που ο χρόνος
για την επίλυση τους δεν μπορεί να προσδιοροστεί με ακρίβεια ,λόγω των αναβολών και εφέσεων
που πιθανώς προκύψουν (βλ.Σημ.32).
26.
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή
απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση
συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας.
20
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Κίνηση των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών
Υπόλοιπο στην έναρξη της περιόδου
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Τόκοι
Κόστος Διακανονισμού / τερματισμού
Πληρωθείσες παροχές
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου
31.12.2010
764.170
32.263
54.000
68.530
(78.122)
840.841
31.12.2009
709.397
56.355
37.000
(38.582)
764.170
31.12.2010
32.263
54.000
68.530
154.793
31.12.2009
56.355
37.000
93.355
100.793
54.000
154.793
56.355
37.000
93.355
5,5%
2,0%
5,5%
3,3%
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Τόκοι
Κόστος Διακανονισμού / τερματισμού
Σύνολο
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
21
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
27. Έξοδα κατά προορισμό
1.1.2010 έως 31.12.2010
Κόστος
πωληθέντων
Παροχές σε εργαζομένους
Μεταβολές στα αποθέματα των
ετοίμων προϊόντων και της
παραγωγής σε εξέλιξη
Απόσβεση ενσωμάτων παγίων
Επισκευές και συντηρήσεις
Απόσβεση άϋλων περιουσιακών
στοιχείων
Πληρωμές λειτουργικών μισθώσεων
Έξοδα διαφήμισης
Αναλώσιμα υλικά
Φόροι επί των ενσώματων παγίων
Αμοιβές τρίτων
Ενέργεια-ύδρευση-τηλεπικοινωνίες
Ασφάλειες
Λοιπά
Συνολικό κόστος πωληθέντων,
εξόδων διοίκησης και διάθεσης
Έξοδα
διάθεσης
Έξοδα
διοίκησης
1.1.2009 έως 31.12.2009
Σύνολο
Κόστος
πωληθέντων
Έξοδα
διάθεσης
Έξοδα
διοίκησης
Σύνολο
-
6.124.355
226.874
6.351.229
-
6.509.789
193.038
6.702.827
40.384.333
-
1.210.559
317.332
4.904
2.980
40.384.333
1.215.463
320.312
43.894.667
-
1.388.293
266.800
8.267
687
43.894.667
1.396.560
267.487
-
5.229
2.052.892
237.538
235.056
161.730
649.837
1.121.021
42.442
126.227
17.499
10.484
3.103
1.402.461
9.465
347
35.820
5.229
2.070.391
237.538
245.540
164.833
2.052.298
1.130.486
42.789
162.047
-
5.860
2.124.013
338.872
274.614
232.790
715.309
1.154.562
47.276
115.542
16.997
6.282
1.965
101.191
6.590
368
19.627
5.860
2.141.010
338.872
280.896
234.755
816.500
1.161.152
47.644
135.169
40.384.333
12.284.218
1.713.937
54.382.488
43.894.667
13.173.720
355.012
57.423.399
22
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
28.
Παροχές σε εργαζομένους
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος συνταξιοδότησης - πρόγραμμα καθορισμένων
παροχών
Σύνολο
29.
93.355
6.702.827
1.1.2010 έως
31.12.2010
236.199
35.894
272.093
1.1.2009 έως
31.12.2009
234.056
31.123
265.179
1.1.2010 έως
31.12.2010
(170.856)
(655)
(171.511)
1.1.2009 έως
31.12.2009
(570.860)
(1.455)
(572.315)
1.1.2010 έως
31.12.2010
1.1.2009 έως
31.12.2009
(25.373)
(25.373)
218.674
193.301
(28.975)
(28.975)
127.011
98.036
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
Τόκοι έξοδα
- Δανειακές υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικό κόστος
Χρηματοοικονομικό έσοδο
Καθαρό χρηματοοικονομικό έσοδο / (έξοδο)
32.
154.793
6.351.229
Λοιπά κέρδη /(ζημίες) καθαρά
Ζημίες από την πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων
Ζημίες από την διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων
31.
1.1.2009 έως
31.12.2009
5.160.169
1.449.303
Λοιπά έσοδα
Έσοδα λειτουργικών μισθώσεων
Λοιπά έσοδα
30.
1.1.2010 έως
31.12.2010
4.833.115
1.363.321
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Κατά της Εταιρείας εκκρεμούν νομικές υποθέσεις ύψους εύρω 262 χιλιάδες περίπου (2009 εύρω
240 χιλιάδες περίπου), γιά τις οποίες η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους εύρω 73 χιλιάδες
περίπου (2009 εύρω 76 χιλιάδες περίπου). Η Νομική Υπηρεσία και η Διοίκηση της Εταιρείας
πιστεύουν ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη καλύπτει τις ανωτέρω νομικές υποθέσεις.
23
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
33.
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας ως μισθωτής
Τα μελλοντικά αναμενόμενα ελάχιστα μισθώματα με βάση μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις
αναλύονται κατωτέρω:
31.12.2010
31.12.2009
Μέχρι ένα έτος
734.473
1.738.366
34.
Φόρος εισοδήματος
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου
εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν 24%. Βάσει του Ν.3697/2008 άρθρο19, ο
συντελεστής φορολόγησης κερδών για την χρήση 2011 θα μειωθεί σε 23% και για τις επομενες
χρήσεις 2012 έως 2013 θα μειώνεται 1% κάθε χρονο για να καταλήξει την χρηση 2014 σε 20%.
Στις 31 Μαρτίου 2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 3943/2011 με τον
οποίο τα φορολογητέα κέρδη του 2011 φορολογούνται με συντελεστή 20% και ο φόρος
παρακράτησης επί των μερισμάτων για το έτος 2011 ανέρχεται σε 25%.
Η έγκριση του Νόμου αυτού δεν επηρεάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010.
Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής
βάσης υπολογίστηκε με συντελεστη 20% για τις διαφορές που η Εταιρεία έκρινε ότι θα
διακανονισθούν μετά το 2014 (ενσώματα πάγια,υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών, προβλέψεις
νομικών υποθέσεων),ενώ για όλες τις υπόλοιπες διαφορές που θα διακανονισθούν στην επόμενη
χρήση χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 23%
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε
ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν
προσωρινά εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα
βιβλία του φορολογούμενου και, με βάση τους ελέγχους αυτούς, οριστικοποιηθούν και οι σχετικές
φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις
φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε
επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, για τις χρήσεις 2006 έως 2010 και κατά
συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές.
24
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:
Εκτακτή εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο
1.1.2010 έως
31.12.2010
(71.653)
35.991
(35.662)
1.1.2009 έως
31.12.2009
(529.200)
(529.200)
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:
Κέρδη /(ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές 24% (2009 25%)
Αλλαγές στο φορολογικό συντελεστή
Έκτακτη εισφορά
Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν λογίσθηκε αναβάλλομενος
φόρος
Μόνιμες φορολογικές διαφορές
Φορολογικές ζημιές που διαγράφηκαν
Φορολογικό έξοδο / (έσοδο)
Ο μέσος σταθμισμένος συντελεστής φόρου ήταν:
1.1.2010 έως
31.12.2010
(830.764)
1.1.2009 έως
31.12.2009
1.206.865
199.383
(10.262)
(71.653)
(301.716)
(5.554)
-
(123.460)
(29.670)
(35.662)
(17.564)
(204.366)
(529.200)
4,3%
43,8%
25
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
35.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Πωλήσεις
προϊόντων
Μητρική *
Συγγενείς
1.1.2010 έως 31.12.2010
Πωλήσεις
Αγορές
υπηρεσιών
προϊόντων
και λοιπά
έσοδα
Αγορές
υπηρεσιών
και λοιπά
έξοδα
31.12.2010
Απαιτήσεις από
Υποχρεώσεις
συνδεδεμένα μέρη σε συνδεδεμένα
μέρη
178.871
7.712.141
34.611.915
1.494.908
2.810
212.140
2.832
291
28.785
-
181.681
7.924.281
34.614.747
1.495.199
28.785
15.561
Πωλήσεις
προϊόντων
1.1.2009 έως 31.12.2009
Πωλήσεις
Αγορές
υπηρεσιών
προϊόντων
Αγορές
υπηρεσιών
-
15.561
31.12.2009
Απαιτήσεις από
Υποχρεώσεις
συνδεδεμένα μέρη σε συνδεδεμένα
μέρη
Μητρική *
267.879
7.870.065
38.179.718
188.940
633.417
Συγγενείς
11.264
210.565
950
306
60.354
279.143
8.080.630
38.180.668
189.246
693.771
-
*ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
26
ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
36.
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Γενικά
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας έχοντας το σημαντικό πλεονέκτημα να ανήκει
στον δεύτερο παγκοσμίως όμιλο λιανεμπορίου έχει πολύ καλές προσβάσεις σε εγχώριες και
διεθνείς κεφαλαιαγορές ρυθμίζοντας τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων και κίνδυνο ρευστότητας.
Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας κάνει μηνιαίες αναφορές στη κεντρική
διοίκηση διαχείρισης διαθεσίμων της Εταιρείας η οποία με την σειρά της ρυθμίζει τους κινδύνους
και εφαρμόζει πολιτικές για να αμβλύνει την πιθανή έκθεση σε κινδύνους.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε σημαντικές εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση
να επιτύχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά
έξοδα και οι ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από
ξαφνικές διακυμάνσεις επιτοκίων. Πέραν αυτού η εταιρεία το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού της
το αντλεί από την κεντρική μονάδα χρηματοοικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας με ιδιαίτερα
ανταγωνιστικούς όρους.
Πιστωτικός κίνδυνος
Λόγω της φύσεως των πωλήσεων που πραγματοποιεί η Εταιρεία, ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι
αξιόλογος.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας είναι κατ΄ εξοχήν λιανικές και η είσπραξη των χρημάτων είναι άμεση με
μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η Διοίκηση της Εταιρείας για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει
ανάλογα το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων
ορίων τραπεζικών πιστώσεων.
37.
Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών
Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος 2010 το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο για
τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ανέρχονται στο ποσό ευρώ 14.000.
38.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Στις 29/03/2011 ψηφίστηκε το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο με το οποίο μειώθηκε ο συντελεστής
φορολογίας κερδών απο 24% που ίσχυε το 2010 σε 20% για το 2011 αντί 23% όπως προέβλεπε ο
προηγούμενος Φορολογικός Νόμος.
Η επίπτωση της αλλαγής στον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου θα επηρέαζε κατά ποσό
ευρώ 16.327 το έξοδο φόρου εισοδήματος για την κατάσταση συνολικού εισοδήματος με
αντίστοιχη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ισολογισμού.
27
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΕ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε.
(η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010,
τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.
Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για
τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
28
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2006 έως και 31
Δεκεμβρίου 2010 με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η Εταιρεία
δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να
καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το
σκοπό αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου
2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 21 Iουλίου 2011
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΜ ΣΟΕΛ 114
Αναστάσιος Παναγίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 37581
29