Κάρμεν - Bizet

Carmen – Georges Bizet
Carmen – Georges Bizet
1 ȃȠİȝȕȡȓȠȣ
2014 ıIJȚȢ 18.55ǯ
1 Νοεμβρίου 2014 στις 18.55΄
Διευθυντής Ορχήστρας: Pablo Heras-Casado
Σκηνοθεσία: Richard Eyre
Σκηνικά και κουστούμια: Rob Howell
Φωτισμοί: Peter Mumford
Χορογραφίες: Christopher Wheeldon
Ερμηνευτές: Μικαέλα: Anita Hartig,
Κάρμεν: Αnita Rachvelishvili,
Δον Χοσέ: Aleksandrs Antonenko,
Εσκαμίγιο: Ildar Abdrazakov.
Υπότιτλοι: Ελληνικοί
ȆİȡȚȖȡĮijȒ
Η «συναρπαστική και λαμπρή παραγωγή» του
Richard Eyre στην Κάρμεν (The New York Times)
είναι η πιο δημοφιλής όπερα στην ιστορία της
σειράς Live in HD. H Anita Rachvelishvili ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο της μαγευτικής τσιγγάνας, τον οποίο έχει ερμηνεύσει με τεράστια
επιτυχία σε πολλές από τις κορυφαίες λυρικές
σκηνές του κόσμου. Ο Aleksandrs Antonenko
ερμηνεύει τον παθιασμένο Δον Χοσέ, η ανερχόμενη σοπράνο Anita Hartig τη Μικαέλα, και ο
Ildar Abdrazakov είναι ο τορεαδόρ Εσκαμίγιο σ’
αυτήν την παράσταση που διευθύνει ο ισπανός
μαέστρος Pablo Heras-Casado.
Ǿ «ıȣȞĮȡʌĮıIJȚțȒ țĮȚ ȜĮȝʌȡȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ» IJȠȣ Richard E
Times) İȓȞĮȚ Ș ʌȚȠ įȘȝȠijȚȜȒȢ ȩʌİȡĮ ıIJȘȞ ȚıIJȠȡȓĮ IJȘ
Rachvelishvili İȡȝȘȞİȪİȚ IJȠȞ ȠȝȫȞȣȝȠ ȡȩȜȠ IJȘȢ ȝĮȖİȣ
İȡȝȘȞİȪıİȚ ȝİ IJİȡȐıIJȚĮ İʌȚIJȣȤȓĮ ıİ ʌȠȜȜȑȢ Įʌȩ IJȚȢ țȠȡȣij
Διάρκεια: 3.38΄ ȅ Aleksandrs Antonenko İȡȝȘȞİȪİȚ IJȠȞ ʌĮșȚĮıȝȑȞȠ ǻȠ
Anita Hartig IJȘ ȂȚțĮȑȜĮ, țĮȚ Ƞ Ildar Abdrazakov İȓȞĮȚ Ƞ
Όπερα σε τέσσερις πράξεις σε λιμπρέτο τον
Henri Meilhac και
Ludovic Halevy. ʌȠȣ įȚİȣșȪȞİȚ Ƞ ȚıʌĮȞȩȢ ȝĮȑıIJȡȠȢ Pablo Hera
ʌĮȡȐıIJĮıȘ
ȊʌȩIJȚIJȜȠȚ ǼȜȜȘȞȚțȠȓ