close

Enter

Log in using OpenID

curriculum vitae - Fakultet za ekonomiju i menadžment

embedDownload
Curriculum Vitae – Prof. dr Mile Vasić
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
Dr Mile Vasić
Adresa
Vladike Platona 25/5, 78430 Prnjavor, Republika Srpska, BiH
Telefon
065 563 370
Web
E-mail
Drţavljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
http://vasic.info http://www.milevasic.info
[email protected]
RS, BiH
16/10/1972
Sisak, Hrvatska
milevasic
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2014 – trenutno
Slobomir P Univerzitet, Slobomir, Bijeljina, RS, BiH
v.d. Rektor Slobomir P Univerziteta
Dekan Fakulteta za ekonomiju i menadţment Slobomir P Univerziteta
Vanredni profesor za uţu naučnu oblast menadţment
v.d. Rektor
Zastupa i predstavlja Univerzitet; organizuje i rukovodi radom Univerziteta; donosi pojedinačne
akte u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta; predlaže opšte akte u skladu sa Zakonom i
Statutom Univerziteta; predlaže Upravnom odboru i Senatu mjere za unapreĎenje rada
Univerziteta; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti
Univerziteta; predlaže osnove planova rada i razvoja Univerziteta; predlaže Upravnom odboru
unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta; izvršava odluke Upravnog odbora i
drugih organa Univerziteta; podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju
Univerziteta; naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana; učestvuje u radu rektorske
konferencije; zaključuje ugovore u ime Univerziteta; koordinira rad stručnih službi Univerziteta,
predlaže Senatu Univerziteta imenovanje i razrješavanje rukovodilaca organizacionih jedinica;
obavlja promociju doktora nauka, profesora emeritusa i redovnih profesora; ostvaruje saradnju
sa drugim Univerzitetima i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu uz saglasnost Senata;
Dekan
RukovoĎenje i organizovanje rada organizace jedinice univerziteta; stalno praćenje i inoviranje
nastavnih planova i metoda rada; donošenje pojedinačnih akata u skladu sa zakonom i statutom
univerziteta; inicirnje i predlaganje mjera za unapreĎenje rada fakulteta, mjera za efikasnio i
zakonito obavljanje djelatnosti organizacione jedinice, planova rada i razvoja organizacione
jedinice, aktata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Vanredni profesor za užu naučnu oblast menadžment na predmetima Osnovi menadžmenta,
Organizaciono ponašanje, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment prodaje, Preduzetnički
menadžment.
1/5
Curriculum Vitae – Prof. dr Mile Vasić
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2002 – trenutno
Panevropski centar za profesionalni razvoj d.o.o. Prnjavor, RS, BiH
Direktor
Planiranje i organizovanje edukativnih programa i kurseva za djecu, omladinu i odrasle.
2012– 2014
Univerzitet PIM, Banja Luka, RS, BiH
Prorektor za nastavu
Dekan Tehničkog fakulteta
Vanredni profesor
Prorektor za nastavu
praćenje i inoviranje nastavnih planova i metoda rada; organizovanje i pracenje nastavnog
procesa na Univerzitetu; iniciranje i predlaganje mjera za unapreĎenje rada Univerziteta; u
odsustvu zamjenjuje Rektora.
Dekan
RukovoĎenje i organizovanje rada organizace jedinice univerziteta; stalno praćenje i inoviranje
nastavnih planova i metoda rada; donošenje pojedinačnih akata u skladu sa zakonom i statutom
univerziteta; inicirnje i predlaganje mjera za unapreĎenje rada fakulteta, mjera za efikasnio i
zakonito obavljanje djelatnosti organizacione jedinice, planova rada i razvoja organizacione
jedinice, aktata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Vanredni profesor za užu naučnu oblast menadžment, nastavnik na predmetima osnovi
menadžmenta, menadžment ljudskih resursa, strategijski menadžment, menadžment neprofitnih
organizacija i organizaciono ponašanje.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2010 – 2012
Slobomir P Univerzitet, Slobomir, Bijeljina, RS, BiH
Prorektor za nastavu Slobomir P Univerziteta
Praćenje i inoviranje nastavnih planova i metoda rada; organizovanje i pracenje nastavnog
procesa na Univerzitetu; iniciranje i predlaganje mjera za unapreĎenje rada Univerziteta; u
odsustvu zamjenjuje Rektora.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2009 – 2012
Slobomir P Univerzitet, Slobomir, Bijeljina, RS, BiH
v.d. Dekan Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta
RukovoĎenje i organizovanje rada organizace jedinice univerziteta; stalno praćenje i inoviranje
nastavnih planova i metoda rada; donošenje pojedinačnih akata u skladu sa zakonom i statutom
univerziteta; inicirnje i predlaganje mjera za unapreĎenje rada fakulteta, mjera za efikasnio i
zakonito obavljanje djelatnosti organizacione jedinice, planova rada i razvoja organizacione
jedinice, aktata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2008 – 2010
Slobomir P Univerzitet, Slobomir, Bijeljina, RS, BiH
Dekan Fakulteta za ekonomiju i menadţment Slobomir P Univerziteta
RukovoĎenje i organizovanje rada organizace jedinice univerziteta; stalno praćenje i inoviranje
nastavnih planova i metoda rada; donošenje pojedinačnih akata u skladu sa zakonom i statutom
univerziteta; inicirnje i predlaganje mjera za unapreĎenje rada fakulteta, mjera za efikasnio i
zakonito obavljanje djelatnosti organizacione jedinice, planova rada i razvoja organizacione
jedinice, aktata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2004 – 2006
Slobomir P Univerzitet, Slobomir, Bijeljina, RS, BiH
Docent
Docent za užu naučnu oblast menadžment na predmetima menadžment ljudskih resursa, osnovi
2/5
Curriculum Vitae – Prof. dr Mile Vasić
menadžmenta i međunarodni menadžment i marketing.
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
2005 – 2006.
Fakultet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
Viši asistent
Asistiranje na predmetu ''menadžment ljudskih resursa''
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne duţnosti i obaveze
1997 – 2002.
United Nations, UNMIBH, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Prevodilac i administrativni radnik
PrevoĎenje dokumenata i simultano prevoĎenje sastanaka; administrativni poslovi pri službi za
ljudske resurse
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i drţava
• oblast
• zvanje
2004 - 2006
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet primenjenih nauka ''Megatrend'', Beograd, Srbija
Menadžment ljudskih resursa
Doktor ekonomskih nauka
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i drţava
• oblast
• zvanje
2001 – 2004
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet primenjenih nauka ''Megatrend'', Beograd, Srbija
Menadžment ljudskih resursa i organizaciono ponašanje
Magistar ekonomskih nauka
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i drţava
• oblast
• zvanje
1993 – 1998
Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini, Priština, Srbija
Engleski jezik i književnost
Profesor engleskog jezika i književnosti
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i drţava
• oblast
• zvanje
1987 – 1991
Srednja ekonomska škola, H. Kostajnica, Hrvatska
Finansije i računovodstvo
Računovodstveno-finansijski stručni radnik
NEFORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i drţava
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
2000 – 2001
Institut poslovnog inženjerstva, Prijedor, RS, BiH
Menadžment i organizacija
Diplomirani menadžer
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i drţava
• oblast
• stečeno zvanje ili diploma
2005
CEEMAN - ''International Management Teachers Academy’’ (IMTA), Bled, Slovenija
Upotreba studija slučaja u nastavi – Marketing Track
Certifikat iz marketinga
3/5
Curriculum Vitae – Prof. dr Mile Vasić
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
stečene u toku života, bez formalnog
dokaza i posjedovanja certifikata ili
diplome
MATERINJI JEZIK
Srpski
STRANI JEZICI
ENGLESKI (nivo C2)
NJEMAČKI (nivo A2)
LIČNE KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA LJUDIMA
 Timski rad – sposobnost uspostavljanja i održavanja efikasnog poslovnog odnosa sa ljudima
u multikulturalnom i multietničkom okruženju; izražen osjećaj poštovanja i uvažavanja ličnih
razlika i uvjerenja.
 Komunikacija – sposobnost jasnog i preciznog komuniciranja pismenim i usmenim putem.
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
 Profesionalizam – sposobnost samostalnog istraživanja, analiziranja i identifikovanja
problema; sposobnost predlaganja rješenja; pokazane analitičke vještine;
 Planiranje i organizovanje – sposobnost identifikovanja i utvrĎivanja prioriteta kao i planiranja,
koordinisanja i kontrolisanja vlastitog plana rada i plana rada podreĎenih;
 Orjentisanost na klijente – sposobnost identifikovanja potreba i želja klijenata; sposobnost
uspostavljanja i održavanja produktivnog partnerstva sa klijentima
TEHNIČKE VJEŠTINE
 Informatička pismenost – izvrsno poznavanje operativnih i uslužnih programa (Windows, MS
Office, Lotus), web dizajn i osnove programiranja
kompjuteri i druga tehnička oprema
OSTALE VJEŠTINE
vještine prethodno nepomenute
VOZAČKA DOZVOLA
 Privrženost kontinuiranom učenju i želja za praćenjem novih trendova i razvoja tehnike i
tehnologije; spremnost na davanju ličnog doprinosa razvoju i uspjehu institucije
 B1, B, C1, C, BE, C1E, CE kategorije
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM
ASOCIJACIJAMA
 Predsjednik EUMMAS-A (European Marketing and Management Association), 2007 –
trenutno,
 EURAM, 2012 – trenutno
IZDAVAČKI ODBORI
‘’International Journal of Innovations in Business’’ (ISSN:2050-6228), Engleska, 2012 –
trenutno
International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research,
2014 - trenutno
 ‘’HiT Management Journal’’, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija, 2012 – trenutno
 Anali poslovne ekonomije, PIM Univerzitet Banja Luka, trenutno
 ‘’Nauka’’, (ISSN 1986-504X), Slobomir, RS, BiH, 2010 - 2012
4/5
Curriculum Vitae – Prof. dr Mile Vasić
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
UČEŠĆE U NAUČNO-ISTRAŢIVAČKIM I
DRUGIM PROJEKTIMA
 Timovi i timski rad, Monografija, Zavod distrofičara, Banja Luka, 2004.
 Razvoj ljudskog kapitala kao preduslov održavanja konkurentske sposobnosti: Poslovna
inteligencija – osnova uspješnog menadžmenta u globalnim uslovima, Zbornik sa naučnog
skupa, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, BK, Beograd, 2005.
 Razvoj ljudskih resursa, Monografija, Zavod distrofičara, Banja Luka, 2007.
 Menadžment ljudskih resursa (koautor), Udžbenik , Zavod distrofičara, Banja Luka, 2007.
 How do we manage people: Case of Republic of Srpska and Bosnia & Herzegovina, Članak ,
SEER - South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, European Trade Union
Institute, Brussels, Belgium, 2009.
 Značaj strategijskog razvoja ljudskih resursa, Članak, Anali poslovne ekonomije, Univerzitet
PIM, Banja Luka, 2009.
 Osnovi menadžmenta neprofitnih organizacija, Udžbenik, Slobomir P Univerzitet, 2009.
 Značaj strategijskog menadžmenta ljudskih resursa za održiv rast i razvoj svake organizacije,
Članak, Slobomir P Univerzitet, 2010.
 Strategic Role of Human Resources Department in Achieving Organizational Efficiency –
Case study: Service industry in Bosnia and Herzegovina, Univerzitet u Beogradu, Tahnički
fakultet u Boru, Zbornik radova sa VI majske konferencije o strategijskom menadžmentu,
2010.
 Upravljanje produktivnošću radnog mjesta, Članak, Anali poslovne ekonomije, Univerzitet
PIM, Banja Luka, 2011.
 ''Strategija razvoja trgovine Republike Srpske za period do 2015. godine'', rukovodilac doc.
dr Ilija Džombić, maj-septembar 2009. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
Banja Luka.
 ''Stvaranje i implementacija koncepta ekonomske diplomatije u cilju opšteg unapreĎenja
konkurentnosti privrede i privrednog ambijenta Republike Srpske i BiH'', rukovodilac doc. dr
Ilija Džombić, 01.09.2008. – 01.09.2009. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
Banja Luka.
 Strateška uloga službe za ljudske resurse u ostvarivanju organizacione efikasnosti: Uslužne
djelatnosti u Bosni i Hercegovini, rukovodilac doc. dr Mile Vasić, EUMMAS, septembarjanuar 2009/2010.
Ažurirano 31/07/2014.
5/5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content