1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Να βρείτε και να αναγ

1
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Να βρείτε και να αναγνωρίσετε τους λανθάνοντες υποθετικούς λόγους: 1.Ταῦτα γιγνώσκων πράττοις ἄν ἄριστα. Æ 2. Παρ’ἐμοί οὐδείς μισθοφορεῖ, ὅστις μή ἱκανός ἐστιν ἐμοί ἴσα πονεῖν. Æ 3. Ἅ μή προσήκει μήτε ἄκουε μήτε ὅρα. Æ 4. Ὅ,τι ἄν μή καθ’ ἡμέραν ὑμᾶς ἐνοχλῇ, παρορᾶτε (=να αδιαφορείτε). Æ 5. Οἵτινες ἄν τοῖς πολίταις αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς νόμοις πείθεσθαι, οὗτοι ἄριστοί εἰσι. Æ 6. Ἐπεί τοῦτο γένοιτο, ἧκον ἄν οἱ στερούμενοι ὡς ἠδικημένοι. Æ 7. Οὐκ ἐστι τῶν ἔξω τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρίν ἄν τούς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσητε ἐχθρούς. Æ 8. Ἀνήρ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μή ἀδικῶν, ἀλλ’ὅστις ἀδικεῖν δυνάμενος μή βούλεται. Æ 9. Ὁποσάκις ἔλθοιεν, εὐμενῶς αὐτούς προσεδέχετο. Æ 10. Ἔχοντες ἀτείχιστον τήν πόλιν ἡττησσόμεθα ὑπό τῶν Θηβαίων. Æ