αναφορικες προτασεις ελξη αναφορικου

1
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Να αναγνωρίσετε τις αναφορικές προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) : 1. Κεραυνός οἷς ἄν ἐντύχῃ πάντων κρατεῖ. Æ 2. Χαλεπόν ἐστιν ὅ μέλλω ποιεῖν. Æ 3. Κελεύω ὑμᾶς ὁπλίτας ἀγαγεῖν, οἵ τά τείχη φυλάξουσιν. Æ 4. Πάντας οἱ Λακεδαιμόνιοι, οὕς λάβοιεν, ἔκτεινον. Æ 5. Πράττεις ἅπερ ἄν δοῦλος φαυλότατος πράξαι/‐ειε. Æ 6. Εὐδαίμων μοι ἐφαίνετο ὁ ἀνήρ, ὅς ἀδεῶς καί γενναίως ἐτελεύτα. Æ 7. Οὗτος δήπου ποιεῖ ἅ δοκεῖ αὐτῷ. Æ 8. Τίς οὕτως φθονερός ἐστιν, ὅστις οὐκ ἄν εὔξαιτο τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων μετασχεῖν; Æ 9. Ὄσῳ δέ τά τῆς πόλεως ἐλάττω γέγονεν, τοσούτῳ τά τούτων ηὔξηται. Æ 10. Οὐκ ἔστι τοσαῦτα χρήματα, ἅ ἡμᾶς ἀποτρέψει τά δίκαια ποιεῖν. Æ 11. Οὗτος ᾢετο ἀναγκάσειν αὐτόν ποιεῖν ὅ,τι βούλοιτο. Æ 12. Οὐδείς ἄν γένοιτο οὕτως ἀδαμάντινος, ὅς ἄν μείνειεν/‐αι ἐν τῇ δικαιοσύνῃ. Æ 2
Να βρείτε στα παρακάτω παραδείγματα την αναφορική έλξη και να γράψετε την κανονική σύνταξη χωρίς έλξη: 1. Τεκμήρια ἁπάντων ὧν μέμνημαι παρέξω. Æ 2. Ὡμολογήσαμεν ἐμμενεῖν ταῖς δίκαις, αἷς ἄν δικάζῃ ἡ πόλις. Æ 3. Εἰσφέρει ἕκαστος ἀφ΄ὧν ἔχει. Æ 4. Τοῦτον τιμωρεῖσθε ἀνθ’ὧν ἐποίησεν. Æ 5. Βούλομαι εἰπεῖν περί πραγμάτων, ὧν ὑμεῖς πρότερον ἐπράξατε. Æ 6. Οὗτος ἀντεῖπεν οἷς ἐκεῖνοι ἐβούλοντο πραχθῆναι. Æ 7. Εἰς ἥν ἀφίκοντο κώμην μεγάλη ἐστί. Æ 8. Βοηθήσατε τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις καί τοῖς ὅρκοις οἷς ὀμωμόκατε. Æ 9. Μάρτυρας ἁπάντων ὧν εἶπον παρεσχόμην. Æ 10. Τόν ἄνδρα τοῦτον, ὅν πάλαι ζητεῖς, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε. Æ 11. Ὧν ἔλαβεν ἡ πόλις ἅπασι μετέδωκε. Æ 12. Ἀνάγκη βοηθεῖν τοῖς συμμάχοις, οἷς εἴχετε πρότερον. Æ 3