ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΡΟΥ

EBETAM
FORMULA
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ:
FIRE PROTECTION EQUIPMENT
ΕΝ ISO 9001/2000
QA-032/02
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΡΟΥ
ΓΙΑ Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
•
Η Πυροσβεστική Φωλιά
αποτελείται από σιδερένιο ερµάριο
(για
χωνευτή
ή
επίτοιχη
εγκατάσταση) µε πόρτα η οποία
στηρίζεται µε ισχυρούς µεντεσέδες
ασφαλείας και φέρει χειρολαβή από
αλουµίνιο.
Μία ή δύο πόρτες κατά παραγγελία.
Μέσα στο ερµάριο βρίσκεται το
τύµπανο
περιέλιξης
µε
την
πυροσβεστική σωλήνα, επιπλέον
πυροσβεστική σωλήνα µικρότερου
µεγέθους, οι ηµισύνδεσµοι και
ταχυσύνδεσµοι (τύπου Storz),
ο αυλός εκτόξευσης αφρού (αφρογεννήτρια), ο αναµικτήρας (τζιφάρι) και ο κρουνός (βάννα).
∆ύο δοχεία αφροποιητικού διαλύµατος των 20 ή 25 λίτρων, βρίσκονται επίσης εντός του
ερµαρίου.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Αναµικτήρας
Τοποθετείται µεταξύ της παροχής και της
αφρογεννήτριας. Χρησιµοποιεί την αρχή
“Venturi” δηµιουργώντας υποπίεση στο
κυρίως
σώµα,
αναρροφώντας
το
συµπύκνωµα αφρού µέσω της σωλήνας 1’’.
Φέρει ρυθµιστή ανάµιξης 0-6%.
Σε τρεις τύπους: Ζ2 (200lt/min), Z4
(400lt/min) & Z8 (800lt/min)
Συνοδεύεται από τους ηµισυνδέσµους τύπου
Storz 45mm - 65mm
Αφρογεννήτρια
Χαµηλής ή υψηλής διόγκωσης.
Φέρει ball valve διακοπής. Προτεινόµενη
πίεση στην είσοδο τουλάχιστον 5 bar.
Απόσταση εκτόξευσης 23m (για Ζ2), 26m
(για Ζ4) & 36m (για Ζ8).
Συνοδεύεται από τον ηµισύνδεσµο τύπου
Storz 45mm - 65mm
Σωλήνα (2 τεµ.)
TREVIRA µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, διαµέτρου 1 ¾’’ έως 2 ½’’,
µήκους 20 και 10 µέτρων. Και στα δύο άκρα φέρει ηµισύνδεσµους (storz)
από ντουραλουµίνιο ή ορείχαλκο, για σύνδεση µε την βάννα παροχής, τον
αναµίκτη και την αφρογεννήτρια.
Κρουνός (βάννα)
Ορειχάλκινος 2’’ έως 2 ½’’ ορθογωνικός πυροσβεστικού τύπου, για τη
σύνδεση της Π.Φ. µε το δίκτυο. Στην έξοδο φέρει κατάλληλο ηµισύνδεσµο
τύπου Storz.
∗ Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση
FORMULA
FIRE PROTECTION EQUIPMENT
www.formula.com.gr - e-mail: [email protected]
Data sheet: WH-301/1GR