close

Enter

Log in using OpenID

44.7 Δάση ανατολıκής πλατάνου (Platanion orientalis) Κωδικóς

embedDownload
44.7
ǻȐıȘ ĮȞĮIJȠȜȚțȒȢ ʌȜĮIJȐȞȠȣ
(Platanion orientalis)
ȀȦįȚțȩȢ «NATURA 2000»: 92CO
CORINE 91: 44.71 țĮȚ 44.72
ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ȅȡȚıȝȩȢ: ǻȐıȘ țĮȚ įȑȞįȡĮ ıIJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣȢ ʌĮȡĮʌȠIJȐȝȚĮ, ȝİ țȣȡȓĮȡȤȠ İȓįȠȢ IJȠ Platanus
orientalis Ȓ IJȠ Liquidambar orientalis ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȘȞ ȑȞȦıȘ Platanion orientalis.
ȅȚțȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
ǹʌȠIJİȜȠȪȞ țȣȡȓȦȢ įȐıȘ Ȓ įȑȞįȡĮ ıIJȠ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣȢ ʌĮȡĮʌȠIJȐȝȚĮ ȝİ țȣȡȓĮȡȤȠ İȓįȠȢ IJȠ
Platanus orientalis. ǹʌȠȚțȓȗȠȣȞ İȜĮijȡȫȢ ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ĮʌȠșȑıİȚȢ ʌȠIJĮȝȫȞ, țȠȜȜȠȪȕȚĮ,
ȤĮȜȚțȫȞİȢ, ʌȘȖȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ IJȘ ȕȐıȘ ȕĮșȚȫȞ ĮʌȩIJȠȝȦȞ ıțȚİȡȫȞ ijĮȡĮȖȖȚȫȞ, ȝİ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ʌȜȠȪıȚȦȞ ıİ İȓįȘ ijȣIJȠțȠȚȞȩIJȘIJİȢ. Ǿ ȣȥȠȝİIJȡȚțȒ IJȠȣȢ țĮIJĮȞȠȝȒ ʌȠȚțȓȜİȚ Įʌȩ ʌȠȜȪ ȤĮȝȘȜȐ ȣȥȩȝİIJȡĮ
ȑȦȢ țĮȚ ȥȘȜȐ (ıIJȠȞ ȉĮȨȖİIJȠ IJĮ įȐıȘ ʌȜĮIJȐȞȠȣ IJȦȞ ijĮȡĮȖȖȚȫȞ ijIJȐȞȠȣȞ ȝȑȤȡȚ țĮȚ IJĮ 1300 ȝȑIJȡĮ). ȈIJĮ
ȤĮȝȘȜȐ ȣȥȩȝİIJȡĮ ȝİ İʌȓʌİįȠ Ȓ ȝİ ȝȚțȡȑȢ țȜȓıİȚȢ ĮȞȐȖȜȣijȠ IJȠ ȣʌȩıIJȡȦȝĮ İȓȞĮȚ ĮȜȜȠȣȕȚĮțȑȢ
ĮʌȠșȑıİȚȢ ȝİ ʌȠȚțȓȜȘ ıȪıIJĮıȘ. ȈIJĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡĮ ȣȥȩȝİIJȡĮ ȝİ ȝİȖĮȜȪIJİȡİȢ țȜȓıİȚȢ țĮȚ ȣȥȩȝİIJȡȠ ȝȑȤȡȚ
1000 m, IJȠ ȣʌȩıIJȡȦȝĮ ʌȠȚțȓȜİȚ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ: ĮıȕİıIJȩȜȚșȠȢ, ȖȞİȪıȚȠȢ,
ıȤȚıIJȩȜȚșȠȢ, ȝȐȡȝĮȡĮ Ȓ ȠijȚȩȜȚșȠȚ ȝİ ʌȠȚțȓȜȘ ıȪıIJĮıȘ.
ȋȜȦȡȚįȚțȒ ıȪȞșİıȘ
ǻȐıȘ ȘʌİȚȡȦIJȚțȒȢ ǼȜȜȐįĮȢ: Platanus orientalis (İʌȚțȡĮIJȑȢ İȓįȠȢ), Salix alba, Alnus glutinosa, Acer
sempervirens, Rubus fruticosus. ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ İȚįȫȞ IJȦȞ Nerio-Tamaricetea: Nerium
oleander, Vitex agnus-castus. ȈȘȝĮȞIJȚțȩ ȡȩȜȠ ıIJȘ ijȣıȚȠȖȞȦȝȓĮ țĮȚ ıIJȘ įȠȝȒ ʌĮȓȗȠȣȞ IJĮ ȣȖȡȩijȚȜĮ
ʌȠȦįȫȞ İȓįȘ Equisetum arvense, Equisetum ramossisimum, Equisetum telmateia, Carex pendula,
Carex spicata, İȓįȘ IJȦȞ ȣȖȡȫȞ ȜȚȕĮįȚȫȞ Festuca arundinacea, Plantago major, Juncus inflexus, Carex
distans țĮȚ įȚȐijȠȡĮ İȓįȘ ĮȖȡȦıIJȦįȫȞ: Poa sylvicola, Brachypodium sylvaticum, Piptatherum
miliaceum, Poa bulbosa, Calamagrostis epigejos țĮȚ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ IJȠ Pteridium aquilinum.
ǼʌȓıȘȢ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ȞȚIJȡȩijȚȜĮ İȓįȘ: Utrica dioica, Rubus caesius, Sabucus embulus
ǻȐıȘ ǹȚȖĮȓȠȣ: Platanus orientalis (İʌȚțȡĮIJȑȢ İȓįȠȢ), Salix alba, Acer sempervirens, Alnus glutinosa,
Osmunda regalis, Pteridium aquilinum. ȈȘȝĮȞIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȦȞ İȚįȫȞ IJȦȞ Nerio-Tamaricetea:
Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Arundo donax, IJȦȞ Rhamno-Prunetea Rubus sanctus,
Crataegus monogyna țĮȚ IJȦȞ İȚįȫȞ IJȦȞ Quercetea ilicis Laurus nobilis, Myrtus communis, Ruscus
aculeatus, Rhamnus alaternus, Smilax aspera, Rosa sempervirens, Lonicera etrusca, Arisarum
vulgare. ȈIJȠȞ ʌȠȫįȘ ȩȡȠijȠ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ țȣȡȓȦȢ ĮȖȡȦıIJȦįȫȞ IJȦȞ ȣȖȡȫȞ ȜȚȕĮįȚȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ
ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ: Brachypodium sylvaticum, Poa trivialis, Equisetum telmateia, Bromus sterilis,
Dracunculus vulgaris, Dorycnium rectum, Millium vernale, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Galium aparine.
DZȜȜĮ ʌȠȫįȘ İȓįȘ ʌȠȣ ȤĮȡĮțIJȘȡȓȗȠȣȞ IJȘ ȕȜȐıIJȘıȘ İȓȞĮȚ IJĮ Arum concinnatum, Arum nickelii, Carex
pendula, Cyperus glaber, Galium samium, Hypericum hircinum ssp. albimontanum, Hedera helix.
ȋĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıIJȠ șĮȝȞȫįȘ ȩȡȠijȠ IJȦȞ Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Clematis
cirrhosa, Olea europaea ssp. oleaster, Styrax officinalis, Aristolochia sempervirens, Ficus carica,
Rubia peregrina, Rubus ulmifolius,Tamus communis țĮȚ ıIJȠȞ ʌȠȫįȘ IJȦȞ Bellis perennis, Cyperus
longus, Carex distachya, Gaudinia fragilis, Trifolium campestre, Aristolochia hirta, , Campanula erinus,
Catapodium rigidum, Euphorbia characias, Geranium lucidum, Galium murale, Cyclamen hederifolium,
Crepis fraasii, ț.Į. ǼȞȓȠIJİ ıȣȝȝİIJȑȤİȚ țĮȚ Ƞ Phragmites australis. Ȉİ ȕȡĮȤȫįİȚȢ șȑıİȚȢ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ
ıȣȤȞȐ ȤĮıȝȠijȣIJȚțȐ İȓįȘ, Lamium garganicum, Parietaria judaica, Anogramma leptophylla, Umbilicus
parviflorus, Parietaria lusitanica, Adiantum capillus veneris, Saxifraga rotundifolia.
ǻȐıȠȢ Liquidambar orientalis: Myrtus communis, Nerium oleander, Pistacia lentiscus, Samolus
valerandii, Arum sp., Cyclamen sp. țĮȚ țĮIJȐ șȑıİȚȢ Quercus coccifera, Arbutus andrachne.
278
ȈȘȝĮȞIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ-ȂȠȞĮįȚțȩIJȘIJĮ-ȈʌĮȞȚȩIJȘIJĮ
ȉĮ įȐıȘ ĮȞĮIJȠȜȚțȒȢ ʌȜĮIJȐȞȠȣ (Platanus orientalis) ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȩ IJȪʌȠ ʌĮȡȩȤșȚĮȢ
ȂİıȠȖİȚĮțȒȢ ȕȜȐıIJȘıȘȢ. ȈȣȞȠįİȪȠȣȞ țȣȡȓȦȢ ȝȩȞȚȝĮ ȡȑȠȞIJĮ ʌȠIJȐȝȚĮ Ȓ ȝȚțȡȠȪȢ ȠȡİȚȞȠȪȢ ȤİȓȝĮȡȡȠȣȢ
țĮȚ Ș ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣȢ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȣʌİįȐijİȚȠ Ȟİȡȩ. ǹȞĮʌIJȪııȠȞIJĮȚ ıİ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ İȪȡȠȢ
ȠȚțȠȜȠȖȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ Įʌȩ IJĮ įȐıȘ Salix-Populus ĮȜȜȐ ȤȡİȚȐȗȠȞIJĮȚ șȑıİȚȢ ȝİ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȣȖȡĮıȓĮ
Įʌȩ ȩIJȚ ȠȚ țȠȚȞȩIJȘIJİȢ IJȦȞ Nerio-Tamaricetea.
Ǿ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ IJȠȣȢ ĮȟȓĮ İȓȞĮȚ ȝİȖȐȜȘ ȜȩȖȦ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ ʌȠȣ İʌȚIJİȜȠȪȞ, ȝİ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJĮIJĮ ȝİIJĮȟȪ
IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ IJȠȣȢ ȠijİȜȫȞ IJȘȞ ĮȞIJȚįȚĮȕȡȦIJȚțȒ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ, IJȘ ıIJĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȠȤșȫȞ, IJȘ
ıȣȖțȡȐIJȘıȘ IJȠȣ ȞİȡȠȪ țĮȚ IJȦȞ ıIJİȡİȫȞ ȣȜȚțȫȞ, IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ İįȐijȠȣȢ, IJȘ
įȚĮIJȒȡȘıȘ ȝİıȠțȜȚȝĮIJȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ. ȍȢ ʌȡȠȢ IJȘ ȕȚȠʌȠȚțȚȜȩIJȘIJĮ, Ș ĮȟȓĮ IJȠȣȢ ȑȖțİȚIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌȡȠıijȠȡȐ İȞįȚĮȚIJȒȝĮIJȠȢ (ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ȝȠȞĮįȚțȠȪȢ ȕȚȠIJȩʌȠȣȢ ȖȚĮ ʌȜȘșȫȡĮ ȗȦȚțȫȞ İȚįȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ
ȣȖȡȩijȚȜȦȞ ijȣIJȚțȫȞ İȚįȫȞ), IJȘ șȑıȘ įȚĮįȡȩȝȠȣ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıİ İʌȓʌİįȠ IJȠʌȓȠȣ, IJȘ ıȣȞİȚıijȠȡȐ ıIJȘ
ȝȦıĮȧțȩIJȘIJĮ IJȠȣ IJȠʌȓȠȣ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘȝİȚȦșİȓ țĮȚ Ș ĮȚıșȘIJȚțȒ țĮȚ ȥȣȤĮȖȦȖȚțȒ ĮȟȓĮ IJȦȞ
ʌȜĮIJĮȞȠįĮıȫȞ.
ȀĮIJȐıIJĮıȘ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ-ǹʌİȚȜȑȢ
ȀĮȜȒ ȑȦȢ ȐȡȚıIJȘ țĮIJȐıIJĮıȘ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ IJȦȞ ȣijȚıIJȐȝİȞȦȞ ʌȜĮIJĮȞȠįĮıȫȞ ıIJȚȢ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ. ȅȚ țȠȚȞȩIJȘIJİȢ ĮȣIJȑȢ İȟĮȡIJȫȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȝȩȞȚȝȘ ʌĮȡȠȣıȓĮ IJȠȣ ȞİȡȠȪ İȓȞĮȚ İȣĮȓıșȘIJİȢ ıIJȚȢ
ȝİIJĮȕȠȜȑȢ IJȘȢ ȣįȡȠȜȠȖȚțȒȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ (ĮȡįİȣIJȚțȐ ȑȡȖĮ, ȑȡȖĮ ȪįȡİȣıȘȢ, įȚİȣșȑIJȘıȘ IJȦȞ ȡİȝȐIJȦȞ)
țĮȚ ıIJȘ ȡȪʌĮȞıȘ IJȦȞ ȣįȐIJȦȞ, įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ʌȠȣ įȚĮȡțȫȢ İȞIJİȓȞȠȞIJĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȝȑIJȡĮ
ȝİȓȦıȘȢ IJȦȞ İʌȚʌIJȫıİȫȞ IJȠȣȢ. Ǿ ȡȪʌĮȞıȘ IJȦȞ ȣįȐIJȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ȣʌȠȕȐșȝȚıȘ IJȘȢ
ȤȜȦȡȚįȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ, IJȠ ȓįȚȠ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ȩʌȦȢ Ș ȕȩıțȘıȘ, Ș ȖİȚIJȞȓĮıȘ ȝİ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ
țĮȚ Ș İȞĮʌȩșİıȘ ĮʌȠȡȡȚȝȐIJȦȞ.
ǼȟȐʌȜȦıȘ
GR1110004, GR1120004, GR1130006, GR1130007, GR1140006, GR1150003, GR1150005,
GR1210001, GR1210002, GR1220001, GR1220003, GR1240001, GR1240002, GR1240003,
GR1240004, GR1240005, GR1250001, GR1250002, GR1250003, GR1260001, GR1260003,
GR1260004, GR1260006, GR1270001, GR1270002, GR1270005, GR1410001, GR1420001,
GR1420002, GR1420003, GR1420004, GR1430001, GR1430003, GR1440001, GR1440002,
GR1440003, GR1440004, GR2110001, GR2110002, GR2110003, GR2120004, GR2130001,
GR2130003, GR2130004, GR2130006, GR2140001, GR2310001, GR2310004, GR2310009,
GR2310010, GR2320002, GR2320003, GR2320005, GR2320007, GR2320008, GR2330003,
GR2420001, GR2420002, GR2420003, GR2420004, GR2420005, GR2430001, GR2440002,
GR2440003, GR2440004, GR2450001, GR2450002, GR2520005, GR2520006, GR2530001,
GR2530005, GR2540004, GR2540005, GR2550001, GR2550006, GR3000007, GR4110003,
GR4110005, GR4120003, GR4120004, GR4210006, GR4210008, GR4220001, GR4220014,
GR4220019, GR4310002, GR4310006, GR4320002, GR4320005, GR4330001, GR4330003,
GR4330004, GR4340004, GR4340006, GR4340007, GR4340010, GR4340012
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȣʌȠțĮIJȘȖȠȡȓİȢ:
44.71 ǻȐıȘ ĮȞĮIJȠȜȚțȒȢ ʌȜĮIJȐȞȠȣ (Platanion orientalis)
44.711. ǼȜȜȘȞȠ-ǺĮȜțĮȞȚțȐ ʌĮȡĮʌȠIJȐȝȚĮ įȐıȘ ıIJȠȫȞ IJȠȣ İȓįȠȣȢ Platanus orientalis ıİ
İȜȜȘȞȚțȐ țĮȚ ȕĮȜțĮȞȚțȐ ȣįȐIJȚȞĮ ȡȑȝĮIJĮ, ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪȢ ʌȠIJĮȝȠȪȢ țĮȚ ijĮȡȐȖȖȚĮ.
ȀĮIJĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ıİ ȩȜȘ IJȘȞ ȘʌİȚȡȦIJȚțȒ ȤȫȡĮ țĮȚ IJĮ ĮȡȤȚʌİȜȐȖȘ, ĮʌȠȚțȓȗȠȞIJĮȢ İȜĮijȡȫȢ
ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ĮʌȠșȑıİȚȢ ȝİȖȐȜȦȞ ʌȠIJĮȝȫȞ, ȤĮȜȚțȫȞİȢ, ʌȘȖȑȢ țĮȚ ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȘ ȕȐıȘ ȕĮșȚȫȞ
ĮʌȩIJȠȝȦȞ ıțȚİȡȫȞ ijĮȡĮȖȖȚȫȞ, ȩʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ʌȜȠȪıȚİȢ ıİ İȓįȘ ijȣIJȠțȠȚȞȩIJȘIJİȢ. Ǿ ıȣȞȠįİȪȠȣıĮ
ȤȜȦȡȓįĮ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ: Salix alba, S. eleagnos, S. purpurea, Alnus glutinosa, Cercis
siliquastrum, Celtis australis, Populus alba, P. nigra, Juglans regia, Fraxinus ornus, Crataegus
monogyna, Cornus sanguinea, Ruscus aculeatus, Vitex agnus - castus, Nerium oleander, Rubus spp.,
Rosa sempervirens, Hedera helix, Clematis vitalba, Vitis vinifera ssp, sylvestris, Ranunculus ficaria,
Anemone blanda, Aristolochia rotunda, Saponaria officinalis, Symphytum bulbosum, Hypericum
hircinum, Calamintha grandiflora, Melissa officinalis, Helleborus cyclophyllus, Cyclamen hederifolium,
C. repandum, C. creticum, Galanthus nivalis ssp. reginae olgae, Dracunculus vulgaris, Arum italicum,
Biarum tenuifolium, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ʌȜȠȪıȚĮ
279
ıİ ȕȡȪĮ, ȜİȚȤȒȞİȢ țĮȚ ʌIJȑȡȚįİȢ, ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĮijșȠȞȩIJİȡĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ IJȠ Pteridium aquilinum.
DzȤȠȣȞ ʌİȡȚȖȡĮijİȓ įȚȐijȠȡİȢ ijȣIJȠțȠȚȞȦȞȓİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞIJĮȞĮțȜȠȪȞ IJȠʌȚțȑȢ țĮȚ ȠȚțȠȜȠȖȚțȑȢ
ʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢ IJȘȢ ıȪȞșİıȘȢ IJȠȣ ȣʌȠȡȩijȠȣ. ȉĮ įȐıȘ ıIJȠȫȞ IJȘȢ ʌȜĮIJȐȞȠȣ İțʌȡȠıȦʌȠȪȞIJĮȚ ʌȠȜȪ țĮȜȐ
ıIJȚȢ ĮțIJȑȢ IJȠȣ ǿȠȞȓȠȣ țĮȚ ıIJȘȞ ȆȓȞįȠ. DZȜȜĮ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȠʌȚțȐ ıȣȝʌȜȑȖȝĮIJĮ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ
ȂĮțİįȠȞȓĮ, IJȘ ĬȡȐțȘ, ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȠȞ ȠȡİȚȞȩ ȩȖțȠ IJȠȣ ȅȜȪȝʌȠȣ, ıIJȠ ȆȒȜȚȠ, ıIJȘȞ ȆİȜȠʌȩȞȞȘıȠ țĮȚ
ȚįȚĮȓIJİȡĮ ıIJȠȞ ȉĮȨȖİIJȠ, ıIJȠȞ ȠʌȠȓȠ įĮȥȚȜȐ įȐıȘ ʌȜĮIJȐȞȠȣ ijĮȡĮȖȖȚȫȞ ijșȐȞȠȣȞ ȝȑȤȡȚ IJĮ 1300m, ıIJȘȞ
ǼȪȕȠȚĮ țĮȚ IJȘȞ ȀȡȒIJȘ. ȉȠʌȚțȑȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ İȝijĮȞȓıİȚȢ ıȣȞĮȞIJȫȞIJĮȚ țĮȚ ıİ ȐȜȜĮ ȞȘıȚȐ IJȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ
ȩʌȦȢ ıIJȘ ȇȩįȠ, IJȘ ȈȐȝȠ, IJȘ ȈĮȝȠșȡȐțȘ, IJȘ ĬȐıȠ. ǵıȠ ʌȡȠȤȦȡȠȪȝİ ʌȡȠȢ IJȠ ȃȩIJȚȠ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ
IJȩıȠ İȞIJȠȞȩIJİȡĮ İțįȘȜȫȞİIJĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ IJȦȞ ʌȜĮIJĮȞȚȫȞ ıIJĮ ijĮȡȐȖȖȚĮ (ıIJȚȢ ȝȚıȖȐȖȖİȚİȢ).
44.712. ǼȜȜȘȞȚțȐ įȐıȘ ʌȜĮIJȐȞȠȣ țȜȚIJȪȦȞ
ǻȐıȘ ʌȜĮIJȐȞȠȣ ıİ țȠȜȜȠȪȕȚĮ, țȫȞȠȣȢ ĮʌȠșȑıİȦȞ, țȜȚIJȪİȢ ijĮȡĮȖȖȚȫȞ țĮȚ ıİ ȐȜȜĮ ĮıșİȞȫȢ
ıIJĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȣʌȠıIJȡȫȝĮIJĮ.
44.72 ǻȐıȘ ȣȖȡȐȝȕĮȡȘȢ (Liquidambar orientalis)
44.721 ǻȐıȘ ȣȖȡȐȝȕĮȡȘȢ IJȘȢ ȇȩįȠȣ.
ȆĮȡȩȤșȚĮ įȐıȘ, ıIJȠȑȢ IJȠȣ Liquidambar orientalis ıIJȘȞ țȠȚȜȐįĮ ȝİ IJȚȢ ʌİIJĮȜȠȪįİȢ IJȘȢ ȇȩįȠȣ ȝİ ʌȠȜȪ
ijIJȦȤȩ ȣʌȠȩȡȠijȠ, ȝİ țȣȡȚĮȡȤȓĮ ıIJȠ ʌĮȡİįĮijȚĮȓȠ ıIJȡȫȝĮ IJȠȣ Adiantum capillus-veneris. ȉĮ įȐıȘ
ĮȣIJȐ ıȣȞȚıIJȠȪȢ IJȠȞ ȝȠȞĮįȚțȩ ıIJȘȞ ǼȣȡȫʌȘ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩ ıIJȠȞ ȠʌȠȓȠ ıȣȖțİȞIJȡȫȞȠȞIJĮȚ ıȝȒȞȘ IJȠȣ
ȜİʌȚįȠʌIJȑȡȠȣ Panaxia quadripunctaria.
ǿǼȇǹȇȋǿȀȅ ȈȊȈȉǾȂǹ ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾȈ Ȁǹȉǹ BRAUN-BLANQUET (6-ȥȒijȚȠȚ țȦįȚțȠȓ Natura)
ȅȞȠȝĮIJȠȜȠȖȓĮ țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ıIJȠ ȑȡȖȠ
CLASS
ORDER
ALLIANCE
țȦįȚțȩȢ
ALLIANCE
SALICETEA
PURPUREAE
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
92C010
SALICETEA
PURPUREAE
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
92C010
Platanetum
orientalis balkanic
SALICETEA
PURPUREAE
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
92C010
SALICETEA
PURPUREAE
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
QUERCO FAGETEA
Populetalia
albae
QUERCO FAGETEA
QUERCO FAGETEA
ȃȑĮ ȠȞȠȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
țȦįȚțȩȢ CLASS
ASSOCI
ATION
ORDER
ALLIANCE
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
92C011
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Platanus
orientalis Equisetum
telmateia
92C012
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
92C010
Liquidambar
orientalis
comm.
92C013
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Populion
albae
92C010
Dracunculo
vulgaris Platanetum
orientalis
92C014
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Populetalia
albae
Populion
albae
92C010
Nerio Platanetum
orientalis
92C015
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Populetalia
albae
Populion
albae
92C010
Platanus
orientalis comm.
92C016
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
ASSOCIATION
280
ǿǼȇǹȇȋǿȀȅ ȈȊȈȉǾȂǹ ȉǹȄǿȃȅȂǾȈǾȈ Ȁǹȉǹ BRAUN-BLANQUET (6-ȥȒijȚȠȚ țȦįȚțȠȓ Natura)
ȅȞȠȝĮIJȠȜȠȖȓĮ țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ ıIJȠ ȑȡȖȠ
ȃȑĮ ȠȞȠȝĮIJȠȜȠȖȓĮ
CLASS
ORDER
ALLIANCE
țȦįȚțȩȢ
ALLIANCE
ASSOCIATION
țȦįȚțȩȢ CLASS
ASSOCI
ATION
ORDER
ALLIANCE
Salicetea purpureae
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
92C010
Platanus
orientalisCarpinus
orientalisComm.
92C017
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Salicetea purpureae
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
92C010
Platanus
92C018
orientalis-Salix
alba-Comm.
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Salicetea purpureae
Populetalia
albae
Platanion
orientalis
92C010
92C019
Platanus
orientalisStellaria mediaComm.
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Nerio-Tamaricetea
Platanetalia
orientalis
Platanion
orientalis
92C020
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Nerio-Tamaricetea
Platanetalia
orientalis
Platanion
orientalis
92C020
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
?
?
Platanetalia
orientalis Knapp
1959
Platanion
orientalis I. et V.
Karpati 1961
Alnetea glutinosae
92C030
?Alnetea glutinosae
92C030
EquisetoPlatanion
orientalis
92C021
?
Platanus
orientalisOsmunda
regalis comm.
281
92C031
NERIOTAMARICETEA
Br.-Bl. et de
Bolos 1958
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
156 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content