ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.01.19 08:27:42
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
39
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αρ. Φύλλου 7
13 Ιανουαρίου 2011
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα,
την 13−1−2011 κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 1400/1973
του Ν.2439/1996 και του Ν.3883/2010:
Ανακαλούμε, τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα:
Λόγω επανάκρισης του Αξιωματικού που αναφέρεται
παρακάτω και εγγραφής του σε νέο και ευμενέστερο
πίνακα κρίσης:
Το από 26−4−2010 (ΦΕΚ 328/26−4−2010 τεύχος Γ΄), μόνο
σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, προακτέ−
ου κατ’ αρχαιότητα Επισμηναγού Ιπτάμενου Ανδρώνου
Ισίδωρου του Ιωάννη (17544), έτους 2010−2011.
Το από 26−4−2010 (ΦΕΚ 329/26−4−2010 τεύχος Γ΄), μόνο
σε ότι αυτό αφορά, την κατ’ αρχαιότητα προαγωγή στο
βαθμό του Αντισμήναρχου, του Επισμηναγού Ιπτάμενου
Ανδρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544).
Λόγω συμπληρωματικών κρίσεων της Αξιωματικού που
αναφέρεται παρακάτω, κατόπιν διαγραφής δυσμενών
στοιχείων και εγγραφής της σε νέους και ευμενέστε−
ρους πίνακες κρίσης:
Το από 12−8−2004, (ΦΕΚ 213/12−8−2004 τεύχος Γ΄), μόνο
σ’ ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέ−
ας Ανθυπασπιστή Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του
Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγ−
γελου (32992), έτους 2003−2004 και την προαγωγή στο
βαθμό του Ανθυποσμηναγού, της Ανθυπασπιστή Μονι−
μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου
Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (32992).
Το από 30−5−2006, (ΦΕΚ 155/15−6−2006 τεύχος Γ΄), μόνο
σ’ ότι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέας
κατ’ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Μονιμοποιημένης
Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυ−
ρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους 2006−2007.
Το από 30−9−2006, (ΦΕΚ 336/9−10−2006 τεύχος Γ΄), μόνο
σ’ ότι αυτό αφορά την κατ’ αρχαιότητα προαγωγή στο
βαθμό του Υποσμηναγού, της Ανθυποσμηναγού Μονι−
μοποιημέ−νης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου
Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944).
Κυρώνονται, οι συμπληρωματικοί πίνακες κρίσης Αξι−
ωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.2439/1996 και το
άρθρο 91 του Ν.3883/2010, που συντάχθηκαν από τα
αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:
Προακτέων κατ’ εκλογή Επισμηναγών Ελεγκτών Αε−
ράμυνας, έτους 2010−2011:
(1) Άννινου Γεώργιου του Μιλτιάδη (17288)
(2) Γαλέου Νικόλαου του Αθανάσιου (17289)
(3) Οικονόμου Σπυρίδωνα του Δημήτριου (17290)
(4) Σαραντόπουλου Γεώργιου του Σαράντου (17292)
(5) Πατσαρίζη Ζήση του Δημήτριου (17201)
(6) Πολύζου Κωνσταντίνου του Χρήστου (17236)
(7) Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256)
(8) Υπηρεσία Εδάφους Γκιργκίρη Θωμά του Κωνστα−
ντίνου (17736)
(9) Υπηρεσία Εδάφους Δάβιου Κωνσταντίνου του Ιω−
άννη (17291)
(10) Γεροβασίλη Βασίλειου του Νικόλαου (17673)
(11) Μηλίτση Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου (17674)
(12) Κουσκούτη Γεώργιου του Χρήστου (17675)
Προακτέων κατ’ εκλογή Επισμηναγών Οικονομικών,
έτους 2010−2011:
(1) Ανδριανοπούλου Αμαλίας του Νικόλαου (17739)
(2) Πασχαλίδη Σταύρου του Μιχαήλ (17740)
(3) Σταθόπουλου Βενετσάνου του Κωνσταντίνου
(17741)
(4) Δόντσιου Παρθένιου του Γεώργιου (18019)
Προακτέων κατ’ εκλογή Επισμηναγών Εφοδιαστών,
έτους 2010−2011:
(1) Πικριδά Δημοσθένη του Μενέλαου (17885)
(2) Χατζηαντωνίου Ιωάννη του Δημήτριου (17886)
(3) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη (17887)
(4) Γρούτσου Αθανάσιου του Σωτήριου (17889)
(5) Χοχορέλου Αναστάσιου του Ιωάννη (17890)
(6) Στερνά Αθανάσιου του Δημήτριου (17891)
(7) Τάκογλου Αδαμάντιου του Γεώργιου (17892)
(8) Κουλούρη Άγγελου του Πελοπίδα (17893)
(9) Μιχόπουλου Δημήτριου του Κωνσταντίνου
(17894)
Προακτέων κατ’ εκλογή Επισμηναγών Διοικητικών,
έτους 2010−2011:
(1) Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Μιχαήλ (17600)
(2) Παρίσση Άγγελου του Αλέξανδρου (17399)
(3) Κουτρούλη Γεώργιου του Νικόλαου (18581)
(4) Παράσχη Δημήτριου του Λάμπρου (18582)
(5) Καρακύργιου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου
(18583)
(6) Μαρτίδη Πέτρου του Βασίλειου (18584)
(7) Γιαννακόπουλου Σπήλιου του Νικόλαου (18585)
40
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(8) Κιτσάκη Δημήτριου του Νικόλαου (18586)
(9) Λειβαδιτάκη Στυλιανού του Φραγκίσκου (18587)
Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Επισμηναγού Διοικη−
τικού Γάνα Γεώργιου του Άγγελου (17620), έτους 2010−
2011
Προακτέων κατ’ εκλογή Επισμηναγών Τεχνικής Υπο−
στήριξης, έτους 2010−2011:
(1) Μηχανικού Λέζου Γεώργιου του Αθανάσιου
(19001)
(2) Μηχανικού Βαρσαμάκη Αθανάσιου του Γεώργιου
(19014)
(3) Μηχανικού Καραγιάννη Δημήτριου του Ιωάννη
(19228)
(4) Μηχανικού Σωτηρόπουλου Ασημάκη του Βασίλειου
(19233)
(5) Μηχανικού Παπακωνσταντίνου Βασίλειου του Θωμά
(19241)
(6) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ζούλη Κυριάκου
του Βασίλειου (19254)
(7) Ηλεκτρολόγου Σκορδάκη Παναγιώτη του Γεώργιου
(19263)
(8) Μηχανικού Πατσιούρα Χρήστου του Γεώργιου
(19293)
(9) Εφοδιαστή Χαραλάμπους Σταύρου του Χαράλα−
μπου (19294)
(10) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κατσικάρη Κων−
σταντίνου του Γεώργιου (19300)
(11) Οπλουργού Παπαντώνη Θωμά του Χαρίλαου
(19303)
(12) Εφοδιαστή Καρασταμάτη Γεώργιου του Σπυρί−
δωνα (19306)
(13) Οπλουργού Τσουκαλά Ευθύμιου του Τηλέμαχου
(19331)
(14) Μηχανικού Μυλωνά Βασίλειου του Άγγελου
(19346)
Προακτέων κατ’ αρχαιότητα Επισμηναγών Τεχνικής
Υποστήριξης, έτους 2010−2011:
Οπλουργού Θεοδώρου Γεώργιου του Θεόδωρου
(19008)
Οπλουργού Πούλιου Νικόλαου του Κωνσταντίνου
(19267)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Ελεγκτών Αεράμυ−
νας, έτους 2010−2011:
(1) Στάθη Ευάγγελου του Αναστάσιου (19529)
(2) Οικονομάκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (19530)
(3) Μανασσάκη Εμμανουήλ του Νικόλαου (19531)
(4) Παπαχρήστου Νικόλαου του Δημήτριου (19532)
(5) Κωνσταντάκη Γεώργιου του Πολυζώη (19428)
(6) Κιπενή Νικόλαου του Ανάργυρου (19534)
(7) Κουφόπουλου Κωνσταντίνου του Δημήτριου
(19535)
(8) Κελόγλου Αθανάσιου του Σπυρίδωνα (19536)
(9) Σταύρου Χρήστου του Ιωάννη (19537)
(10) Αυγερινού Κυριάκου του Χρυσόστομου (19538)
(11) Μαρκή Μιχαήλ του Γεώργιου (19539)
(12) Πανσεληνά Περικλή του Χαρίλαου (19540)
(13) Καραγιαννίδη Ευάγγελου του Κωνσταντίνου
(19542)
(14) Παπανικολάου Ευάγγελου του Παναγιώτη
(19544)
(15) Πολύζου Απόστολου του Γεώργιου (19545)
(16) Καπαματζιάν Βασίλειου του Μανούκ (19547)
(17) Κήλη Νικόλαου του Περικλή (19548)
(18) Ακριτίδη Χαρίτωνα του Κωνσταντίνου (19549)
(19) Λαζαρίδη Θωμά του Μιχαήλ (19550)
(20) Χαρισόπουλου Ζήση του Απόστολου (19551)
(21) Τσαντηρίδη Ευστάθιου του Αναστάσιου (60098)
(22) Μακρή Παντελή του Ανδρέα (19553)
(23) Πελίτη Δημήτριου του Ιωάννη (19833)
(24) Σμουδιάνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (19552)
(25) Τσαρτσάλη Γεώργιου του Δημήτριου (19554)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Οικονομικών, έτους
2010−2011:
(1) Κωνσταντίνου Σταύρου του Δημήτριου (60103)
(2) Κατσαβού Γεώργιου του Ιωάννη (19602)
(3) Παπαδημητρίου Αχιλλέα του Κωνσταντίνου
(19603)
(4) Υφαντίδη Στυλιανού του Άγγελου (60104)
(5) Τοζίδη Ιωάννη του Παναγιώτη (60474)
(6) Μπρέκη Ιωάννη του Λάμπρου (60105)
(7) Κασσάρα Γεώργιου του Πέτρου (60106)
(8) Κωστόπουλου Λάζαρου του Κωνσταντίνου
(60107)
(9) Αλουμανή Κυριάκου του Μιχαήλ (60108)
(10) Βλάχου Κωνσταντίνου του Κλέαρχου (60109)
(11) Ζέχα Δημήτριου του Κωνσταντίνου (60110)
(12) Αθανασόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη (60111)
(13) Μέκκα Απόστολου του Ιωάννη (60112)
(14) Λεώνη Κωνσταντίνου του Δημήτριου (60479)
(15) Αργυρόπουλου Αργύριου του Θεόδωρου (60113)
(16) Τυρογιάννη Νικόλαου του Θωμά (60301)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Εφοδιαστών, έτους
2010−2011:
(1) Χαλυβίδη Χρήστου του Ηλία (19562)
(2) Μίχα Ευάγγελου του Ευστάθιου (19563)
(3) Βασιλάκου Ευάγγελου του Βασίλειου (19564)
(4) Κουκουγιάννη Δρόσου του Γεώργιου (19565)
(5) Γεωργάρα Γεώργιου του Χαράλαμπου (19566)
(6) Βαλσαμίδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου (19567)
(7) Κλώνη Κυριάκου – Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου
(19568)
(8) Τζαμαλή Γεώργιου του Κωνσταντίνου (19569)
(9) Κολίτση Ελευθέριου του Χρήστου (19571)
(10) Θεοδωρίδη Ιωάννη του Γεώργιου (19572)
(11) Ζυγούρη Χρήστου του Βασίλειου (19573)
(12) Δοντάκη Απόστολου του Νικόλαου (19574)
(13) Παππά Ιωάννη του Σπυρίδωνα (63487)
(14) Μουτζουρέλλη Απόστολου του Ευστράτιου
(60114)
(15) Παναγή Δημήτριου του Ιωάννη (60115)
(16) Σαραγά Ανδρέα του Προκόπιου (60116)
(17) Φουστάνα Δημήτριου του Νικόλαου (60117)
(18) Κοτζαμανώλη Βασίλειου του Δημήτριου (60118)
(19) Ζώτου Γεώργιου του Χρήστου (60119)
(20) Γιαβρούτα Χριστόφορου του Γεώργιου (60120)
(21) Σταμπουλάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (60121)
(22) Ταγματζίδη Ιωάννη του Ανέστη (60122)
(23) Μανωλόπουλου Χρήστου του Γεώργιου (60123)
(24) Χαλκιά Δημήτριου του Κωνσταντίνου (60124)
(25) Ξυπολιά Κωνσταντίνου – Νικόλαου του Βασίλειου
(60125)
(26) Στασινόπουλου Βασίλειου του Εμμανουήλ
(60126)
(27) Γκαρτζονίκα Γεώργιου του Δημήτριου (60127)
(28) Κωνσταντινίδη Θωμά του Χρήστου (60128)
(29) Αντωνόπουλου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου
(60129)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(30) Σολωμίδη Κωνσταντίνου του Χρήστου (60130)
(31) Υπηρεσία Εδάφους Ρηγόπουλου Σταύρου του Γε−
ώργιου (60131)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Διοικητικών, έτους
2010−2011:
(1) Άουαντ Θεόδωρου του Μιχαήλ – Μωχάμ (19459)
(2) Δήμου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (60057)
(3) Κουτσοράκη Ηλία του Παντελή (64000)
(4) Σανιδά Χρήστου του Σάββα (60497)
(5) Αθανασόπουλου Γρηγόριου του Ανδρέα (60499)
Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Σμηναγού Διοικητικού
Πυρομάλλη Διονύσιου του Νικολάου (60054), έτους
2010−2011
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Ιατρών, έτους 2010−
2011:
(1) Πλατνάρη Αντώνιου του Γεώργιου (60178)
(2) Κυριακού Σοφίας του Παναγιώτη (60298)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Οδοντίατρων,
έτους 2010−2011:
(1) Δούκα Χρήστου του Δημήτριου (19836)
(2) Ζηκούλη Αλέξιου του Σταύρου (60299)
(3) Λιβά Χρήστου του Νικόλαου (60300)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Υπηρεσιών Υπο−
στήριξης, έτους 2010−2011:
(1) Αμύνης Αεροδρομίων Γκίκα Γεώργιου του Πανα−
γιώτη (60355)
(2) Αμύνης Αεροδρομίων Χατζητσομπάνη Παναγιώτη
του Σάββα (60562)
(3) Πληροφοριών Σιώπη Γεώργιου του Χρήστου
(60528)
(4) Οικονομικού Παπαευαγγέλου Ιωάννη του Ευάγγε−
λου (60558)
Προακτέων κατ’ εκλογή Σμηναγών Τεχνικής Υποστή−
ριξης, έτους 2010−2011:
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Μαρκατά Νικόλαου
του Κωνσταντίνου (60534)
Μηχανικού Χαμαΐδή Ευάγγελου του Νικόλαου
(60539)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Ελεγκτών Αε−
ράμυνας, έτους 2010−2011:
(1) Τσεντίδη Ευθύμιου του Σταύρου (61957)
(2) Κατσίμπρα Κωνσταντίνου του Δημήτριου (61958)
(3) Σιώχου Μάϊκ του Κωνσταντίνου (61959)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Οικονομικών,
έτους 2010−2011:
(1) Ανδριοπούλου Γεωργίας του Αθανάσιου (63226)
(2) Γερομιχαλού Ολυμπίας του Ιωάννη (62075)
(3) Τσίρκα Κωνσταντίνου του Γεώργιου (62076)
(4) Φιλώνη Αγγελικής του Θωμά (62077)
(5) Κατσιαντώνη Αγορής του Σπύρου (62078)
(6) Βοργιανίτη Αικατερίνης του Βασίλειου (62079)
(7) Ζαχαριουδάκη Αντώνιου του Εμμανουήλ (62081)
(8) Αδαμάκου Ευαγγελίας του Νικόλαου (63230)
(9) Γκούρλα Μαρίας του Κωνσταντίνου (62082)
(10) Τζίμα Ειρήνης του Άγγελου (63234)
(11) Γεροκώστα Βασίλειου του Δημήτριου (62083)
(12) Θεοτή Παναγιώτη του Σάββα (62084)
(13) Βέργαδου Γεώργιου του Αθανάσιου (62085)
(14) Ξάφη Παναγιώτη του Αθανάσιου (62086)
(15) Κάββουρα Γεωργίας του Σωκράτη (62087)
(16) Παπαδοπούλου Μαρίας του Χαρίλαου (62088)
(17) Πικιού Χρήστου του Ιωάννη (62089)
(18) Παγώνη Αικατερίνης του Αναστάσιου (61731)
41
(19) Καρτσάκη Ειρήνης του Ζαχαρία (61732)
(20) Μαγκουσοχατζάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
(61733)
(21) Τάγκα Λάμπρου του Πέτρου (61734)
(22) Κώνστα Αναστασίας του Σπυρίδωνα (61735)
(23) Οικονόμου Ελένης του Γεώργιου (61736)
(24) Παπαδόπουλου Σταμάτιου του Νικόλαου (61737)
(25) Τσιώλη Γεώργιου του Αλέξανδρου (61738)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Εφοδιαστών,
έτους 2010−2011:
(1) Παρμάκη Ιωάννη του Αθανάσιου (61856)
(2) Παπαδουλάκη Κωνσταντίνου του Νικόλαου
(61887)
(3) Ζήκα Ιωάννη του Σπυρίδωνα (61739)
(4) Λόγγου Αικατερίνης του Νικόλαου (61740)
(5) Αργύρη Ευμορφίας του Κυριάκου (61741)
(6) Ζηζόπουλου Χρήστου του Αστέριου (61742)
(7) Καραγιάννη Γεώργιου του Ιωάννη (61743)
(8) Καπελιέρη Ευαγγελίας του Νικόλαου (61744)
(9) Λελή Γεώργιου του Θεόδωρου (61745)
(10) Μπαρλαγιάννη Ιωάννη του Στέργιου (61746)
(11) Παπαδόπουλου Σταύρου του Ιωάννη (61747)
(12) Σίσκου Παναγιώτη του Βασίλειου (61748)
(13) Αρχιμανδρίτη Γεωργίας του Χρήστου (61749)
(14) Τσέκαρη Αγόρως του Θεόφιλου (61750)
(15) Ξενούλη Αριστείδη του Αθανάσιου (61751)
(16) Γαμβρούλη Γιαννούλας του Γεώργιου (61752)
(17) Λούκου Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου (61753)
(18) Σαρτζετάκη Μαρίας του Ιωάννη (61778)
(19) Αντωνίου Γρηγόριου του Στυλιανού (61779)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Διοικητικών,
έτους 2010−2011:
(1) Διαρεμέ Σταύρου του Νικόλαου (61862)
(2) Παπαδογιάννη Ανδρέα του Γεώργιου (61900)
(3) Χρυσοχοΐδου Ευσαΐας του Βασίλειου (61754)
(4) Καρκάνη Ιουλίας του Γεώργιου (61755)
(5) Πάντζου Ειρήνης του Ευστάθιου (61756)
(6) Καζούκα Δημήτριου του Γεώργιου (61757)
(7) Γουγά Αχιλλέα του Κοσμά (61758)
(8) Πελιτάρη Ηλία του Παντελή (61759)
(9) Τσίλπογλου Παναγιώτας του Γεώργιου (61760)
(10) Φωτάκη Αγγελικής του Γεώργιου (61761)
(11) Μουζά Δήμητρας του Μαργαρίτη (61762)
(12) Σερκελίδη Δήμου του Χαράλαμπου (61763)
(13) Μαστοράκη Ειρήνης του Γαβριήλ (61764)
(14) Πολύζου Βάϊου του Χρήστου (61765)
(15) Σκιαδά Θεανώς του Γεώργιου (61780)
(16) Δεμερτζή Αθηνάς του Σταύρου (61781)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Μετεωρολόγων,
έτους 2010−2011:
(1) Δρή Ειρήνης του Εμμανουήλ (61766)
(2) Καρδάση Ελένης του Ευάγγελου (61767)
(3) Ανδρίτσου Νικόλαου του Ιωάννη – Σεραφείμ
(61769)
(4) Ράλλη Μάριου του Χρήστου (61770)
(5) Γερογιάννη Βασίλειου του Θωμά (61771)
(6) Κωστόπουλου Θεοδόσιου του Αντώνιου (61772)
(7) Καρδαρά Γεώργιου του Παράσχου (61773)
(8) Χατζηαγγέλου Αναστασίας του Ιωάννη (61774)
(9) Καρβέλη Χαράλαμπου του Αθανάσιου (61775)
(10) Λογκάκη Ελένης του Νικόλαου (61776)
(11) Τσαγκάρη Αικατερίνης του Ανδρέα (61782)
42
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Τεχνικής Υπο−
στήριξης, έτους 2010−2011:
(1) Μηχανικού Γαρυφαλάκη Νικόλαου του Στυλιανού
(61795)
(2) Αεράμυνας Κακαμάκα Κωνσταντίνου του Στέφανου
(61797)
(3) Εφοδιαστή Μπιστολάκη Γεώργιου του Δημήτριου
(61798)
(4) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκόνου Ιωάννη
του Διονύσιου (61801)
(5) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Νικηφόρου Εμμα−
νουήλ του Ευάγγελου (61802)
(6) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκόνου Παράσχου
του Διονύσιου (61803)
(7) Μηχανικού Καραχάλιου Ευστάθιου του Αντώνιου
(61806)
(8) Μηχανικού Σπυρόπουλου Ευστάθιου του Γεώργιου
(61986)
(9) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τομαρά
Ηλία του Σταύρου (61987)
(10) Μηχανικού Τρύφωνος Δημήτριου του Παντελή
(61989)
(11) Μηχανικού Ζησόπουλου Ιωάννη του Ιωάννη
(61995)
(12) Οπλουργού Σταυρομήτρου Δημήτριου του Αλέ−
ξανδρου (61996)
(13) Αεράμυνας Νταρά Δημήτριου του Ευάγγελου
(61998)
(14) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσιλιγιάννη Βα−
σίλειου του Αντώνιου (62001)
(15) Ηλεκτρολόγου Ματσαντώνη Κωνσταντίνου του
Χαράλαμπου (62005)
(16) Εφοδιαστή Σωτηρόπουλου Δημήτριου του Ιωάννη
(62010)
(17) Μηχανικού Παντελεάκου Γεώργιου του Θωμά
(62012)
(18) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βραζιώτη Πανα−
γιώτη του Χαράλαμπου (62018)
(19) Μηχανικού Γομάτου Ηλία του Αθανάσιου (62019)
(20) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σαπούνη Ιωάννη
του Σεραφείμ (62090)
(21) Οπλουργού Βαϊδάκη Ιωάννη του Δημήτριου
(62091)
(22) Οπλουργού Λεμπέση Γεώργιου του Κωνσταντίνου
(62092)
(23) Μηχανικού Γκουντή Νικόλαου του Αθανάσιου
(62101)
(24) Μηχανικού Νταϊλάκη Δημήτριου του Στέργιου
(62103)
(25) Οπλουργού Χριστοφορίδη Κωνσταντίνου του Γε−
ώργιου (62112)
(26) Μηχανικού Παπαστεφανάκη Δημήτριου του Γε−
ώργιου (62114)
(27) Μηχανικού Καραμπατζιάκη Κυριάκου του Αντώ−
νιου (62115)
(28) Μηχανικού Σειραδά Νικόλαου του Γεώργιου
(62116)
(29) Μηχανικού Φραγκάκη Γεώργιου του Ιωάννη
(62120)
(30) Εφοδιαστή Καρανάτσιου Κωνσταντίνου του Ιω−
άννη (62123)
(31) Εφοδιαστή Παπαδάκη Δημήτριου του Ελευθέριου
(62125)
(32) Εφοδιαστή Χατζαντωνάκη Ιωάννη του Γεώργιου
(62126)
(33) Αεράμυνας Φωτόπουλου Δημήτριου του Ηλία
(62128)
(34) Οπλουργού Λιάτου Γεώργιου του Λάζαρου
(62129)
(35) Οπλουργού Μπερούκα Χρήστου του Θεόδωρου
(62130)
(36) Οπλουργού Χριστίδη Γεώργιου του Χρήστου
(62131)
(37) Οπλουργού Γαλάνη Κυριάκου του Δημήτριου
(62136)
(38) Μηχανικού Παπανικολάου Ανδρέα του Άγγελου
(62138)
(39) Εφοδιαστή Μαρούγκα Γεώργιου του Αθανάσιου
(62141)
(40) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κλέτσα Νικόλα−
ου του Σωτήριου (62142)
(41) Μηχανικού Αθανασόπουλου Νικόλαου του Αθα−
νάσιου (62144)
(42) Εφοδιαστή Τσιρίλα Σωτήριου του Δημήτριου
(62145)
(43) Μηχανικού Αλιζώτη Παναγιώτη του Σταύρου
(62146)
(44) Οπλουργού Μητρούσια Βάϊου του Κωνσταντίνου
(62147)
(45) Μηχανικού Φραντζή Αθανάσιου του Γεώργιου
(62150)
(46) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μπαχαράκη Ευ−
άγγελου του Άγγελου (62151)
(47) Μηχανικού Γιαννόπουλου Σπυρίδωνα του Δημή−
τριου (62152)
(48) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσεντίδη Γεώρ−
γιου του Διονύσιου (62153)
(49) Οπλουργού Λαμπράκη Νικόλαου του Εμμανουήλ
(62155)
(50) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σερταρίδη Αυ−
ξέντιου του Ηλία (62156)
(51) Εφοδιαστή Σκαρλή Βασίλειου του Αριστείδη
(62160)
(52) Μηχανικού Μαμουζέλου Ανάργυρου του Ιωάννη
(62163)
(53) Μηχανικού Αποστολίδη Στέφανου του Πέτρου
(62168)
(54) Ηλεκτρολόγου Κουτσούμπα Ευστάθιου του Κων−
σταντίνου (62171)
(55) Εφοδιαστή Κοτσιφάκου Πέτρου του Γεώργιου
(62175)
(56) Εφοδιαστή Καραντζίκου Γεώργιου του Κωνστα−
ντίνου (62179)
(57) Οπλουργού Μακρή Αναστάσιου του Μιχαήλ
(62181)
(58) Ηλεκτρολόγου Λέντα Ηλία του Σπυρίδωνα
(62186)
(59) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αγγε−
λάκη Ιωάννη του Αριστόδημου (62189)
(60) Μηχανικού Ρήγα Θεοφάνη του Νικόλαου (62190)
(61) Εφοδιαστή Μούγιου Παντελεήμωνα του Ηλία
(62193)
(62) Εφοδιαστή Κουτσολέλου Χρήστου του Δημήτριου
(62194)
(63) Μηχανικού Πλώτα Παναγιώτη του Αθανάσιου
(62196)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(64) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μάττα Δημήτρι−
ου του Γεώργιου (62200)
(65) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Στρατάκη Ιωάννη
του Αδάμ (62203)
(66) Μηχανικού Γκάντζιου Βάϊου του Απόστολου
(62204)
(67) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Θάνου Χρήστου
του Κωνσταντίνου (62205)
(68) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βενέτη Απόστο−
λου του Δημήτριου (62213)
(69) Ηλεκτρολόγου Παππά Φίλιππου του Νικόλαου
(62217)
(70) Οπλουργού Πιπλάκη Γεώργιου του Μιχαήλ
(62218)
(71) Μηχανικού Φυσέκη Ευάγγελου του Γεώργιου
(62221)
(72) Αεράμυνας Ματάκια Κωνσταντίνου του Βασίλειου
(62223)
(73) Ηλεκτρολόγου Λιακόπουλου Δημήτριου του Γε−
ώργιου (62225)
(74) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γιαννακόπουλου
Χρήστου του Ανδρέα (62226)
(75) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ζελάτη Ευθύμιου
του Ευστράτιου (62231)
(76) Ηλεκτρολόγου Κοϊμτζίδη Κωνσταντίνου του Δη−
μήτριου (62234)
(77) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Παπαγιαννόπου−
λου Δημήτριου του Πανα−γιώτη (62242)
(78) Μηχανικού Πατσούδη Αντώνιου του Ευάγγελου
(62244)
(79) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σαντή Χαράλα−
μπου του Νικόλαου (62249)
(80) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Τσούβαλη Ιωάννη
του Αθανάσιου (62273)
(81) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονι−
κών Θαλασσινού Παναγιώτη του Σταύρου (62102)
(82) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρο−
νικών Τράγκα Νικόλαου του Μιχαήλ (62478)
(83) Μηχανικού Σιδέρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου
(62251)
(84) Μηχανικού Κοντογιώργη Γεώργιου του Κωνστα−
ντίνου (62259)
(85) Μηχανικού Γάτσιου Βάιου του Ευάγγελου
(62260)
(86) Μηχανικού Κουλούρη Θεόδωρου του Πολυχρόνη
(62262)
(87) Μηχανικού Κόπιτσα Λεωνίδα του Νικόλαου
(62265)
(88) Μηχανικού Σταματιάδη Δημήτριου του Σωτήριου
(62280)
(89) Μηχανικού Δούνια Ευστάθιου του Χρήστου
(62283)
(90) Μηχανικού Φάκα Δημήτριου του Αθανάσιου
(62285)
(91) Μηχανικού Μπιτζαράκη Ιωάννη του Ματθαίου
(62289)
(92) Μηχανικού Ψυχογιού Γεώργιου του Παντελή
(62290)
(93) Μηχανικού Γρεβενού Χρήστου του Δήμου
(62292)
(94) Μηχανικού Κάππου Δημήτριου του Αντώνιου
(62295)
43
(95) Μηχανικού Κρασσά Κωνσταντίνου του Δημήτριου
(62296)
(96) Μηχανικού Τσέλιου Γεώργιου του Κωνσταντίνου
(62301)
(97) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τζεδάκη Νικό−
λαου του Εμμανουήλ (62307)
(98) Μηχανικού Ρούσσου Γεώργιου του Μαρίνου
(62309)
(99) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Λιανού Ιωάννη
του Γεώργιου (62310)
(100) Μηχανικού Σειραδάκη Γεώργιου του Ιωσήφ
(62311)
(101) Μηχανικού Λαμπράκη Παναγιώτη του Μιχαήλ
(62312)
(102) Μηχανικού Κυνηγαλάκη Ευάγγελου του Εμμα−
νουήλ (62313)
(103) Μηχανικού Μαλαφάντη Κωνσταντίνου του Χρι−
στοφίλιππου (62314)
(104) Μηχανικού Πατεράκη Ιωάννη του Νικόλαου
(62316)
(105) Μηχανικού Πετράτου Αντώνιου του Κωνσταντί−
νου (62317)
(106) Μηχανικού Μπαχαδάκη Δημήτριου του Νικόλαου
(62319)
(107) Ηλεκτρολόγου Καρδιτσά Χρήστου του Γεώργιου
(62321)
(108) Μηχανικού Γιαννιά Χρήστου του Βασίλειου
(62327)
(109) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κοτσιφάκου
Νικόλαου του Σταύρου (62331)
(110) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σολομωνίδη
Αντώνιου του Αλέξανδρου (62332)
(111) Μηχανικού Ψυχογιού Κωνσταντίνου του Σωτήριου
(62334)
(112) Ηλεκτρολόγου Παπανδρέου Ηλία του Αριστοτέλη
(62335)
(113) Μηχανικού Ρήγα Δημήτριου του Γεώργιου
(62336)
(114) Εφοδιαστή Τρίγγου Ευάγγελου του Κωνσταντί−
νου (62476)
(115) Μηχανικού Ράπτη Νικόλαου του Ιπποκράτη
(62484)
(116) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Οικονομίδη Δη−
μήτριου του Παναγιώτη (62488)
(117) Μηχανικού Λογοθέτη Ηρακλή του Ηλία (62498)
(118) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Πετρόπουλου
Ηλία του Ιωάννη (62500)
(119) Μηχανικού Χατζηαναγνώστου Ιωάννη του Από−
στολου (62503)
(120) Μηχανικού Βαενά Δημήτριου του Ανδρέα
(62512)
(121) Μηχανικού Βασιλείου Νικόλαου του Ευστάθιου
(62513)
(122) Ηλεκτρολόγου Σκλήκα Παναγιώτη του Θεόδωρου
(62517)
(123) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Καραγιώργου
Παναγιώτη του Θεόδωρου (62518)
(124) Μηχανικού Τρικοίλη Εμμανουήλ του Ιωάννη
(62519)
(125) Μηχανικού Καραγιάννη Ανδριανού του Γεώργιου
(62520)
(126) Μηχανικού Κουλμανδά Γεώργιου του Παναγιώτη
(62522)
44
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(127) Μηχανικού Παντελίδη Χαράλαμπου του Βασίλειου
(62525)
(128) Μηχανικού Χρυσού Μιχαήλ του Εμμανουήλ
(62527)
(129) Μηχανικού Κουρουπάκη Ιωάννη του Σταύρου
(62529)
(130) Μηχανικού Γαλανάκη Ιωάννη του Νικόλαου
(62530)
(131) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Κωνσταντινίδη
Απόστολου του Παναγιώτη (62521)
(132) Μηχανικού Πέττου Δημήτριου του Κωνσταντίνου
(62540)
(133) Μηχανικού Τσομπάνογλου Φώτιου του Νικόλαου
(62542)
(134) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σαμπατάκου
Ιωάννη του Βασίλειου (62544)
(135) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βυθούλκα Διο−
νύσιου του Ιωάννη (62546)
(136) Μηχανικού Σολάκη Δημήτριου του Νικόλαου
(62549)
(137) Μηχανικού Διαμαντή Γεώργιου του Ανδρέα
(62551)
(138) Εφοδιαστή Σοφιολάκη Σπυρίδωνα του Νικόλαου
(62554)
(139) Εφοδιαστή Πυλαρινού Αναστάσιου του Διονύσιου
(62555)
(140) Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρίου Αθανάσιου του
Δημήτριου (62557)
(141) Μηχανικού Καρυλάκη Γεώργιου του Αετού
(62558)
(142) Ηλεκτρολόγου Λουφαρδάκη Ευστράτιου του
Σταύρου (62563)
(143) Μηχανικού Τζιώτζιου Αθανάσιου του Θωμά
(62564)
(144) Yπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων Μίνου Θεοφάνη του Ανδρέα (62568)
(145) Μηχανικού Ασλάνη Ηλία του Παναγιώτη (62960)
(146) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σακελλαράκη
Δημήτριου του Χαράλαμπου (62962)
(147) Μηχανικού Λομπαρδή Ευστάθιου του Αθανάσιου
(62964)
(148) Ηλεκτρολόγου Φωτόπουλου Γεράσιμου του Κων−
σταντίνου (62965)
(149) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Πίτσιου Γεώρ−
γιου του Ευάγγελου (62966)
(150) Μηχανικού Δεληολάνη Ευστάθιου του Νικόλαου
(62967)
(151) Ηλεκτρολόγου Λιανού Μιχαήλ του Γρηγόριου
(62971)
(152) Ηλεκτρολόγου Κατσικαβέλα Αλέξανδρου του
Κωνσταντίνου (62973)
(153) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ροζή Φίλιππου
του Νικόλαου (62974)
(154) Ηλεκτρολόγου Παπαγεωργίου Νικόλαου του Γε−
ώργιου (62975)
(155) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Αλιακιόζογλου
Πρόδρομου του Παναγιώτη (62976)
(156) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Καπνού Παντελή
του Γεώργιου (62977)
(157) Μηχανικού Αγγελάκη Αθανάσιου του Νικόλαου
(62985)
(158) Ηλεκτρολόγου Βιδάκη Βασίλειου του Ιωάννη
(62987)
(159) Μηχανικού Ελένη Δημήτριου του Κωνσταντίνου
(62988)
(160) Οπλουργού Μαρούτσου Δημήτριου του Ιωάννη
(62989)
(161) Εφοδιαστή Βλαχόπουλου Απόστολου του Ευστά−
θιου (62991)
(162) Εφοδιαστή Παρδάλη Εμμανουήλ του Νικόλαου
(62992)
(163) Εφοδιαστή Λεβέντη Δημήτριου του Χρήστου
(62993)
(164) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Αναγνώστου
Κωνσταντίνου του Ιωάννη (62995)
(165) Ηλεκτρολόγου Βάρου Βασίλειου του Παναγιώτη
(62996)
(166) Μηχανικού Σαμαρά Κωνσταντίνου του Ιωάννη
(63001)
(167) Μηχανικού Παπαδόπουλου Νικόλαου του Χαρί−
τωνα (63002)
(168) Εφοδιαστή Βελούδη Γεώργιου του Ιωάννη
(63004)
(169) Οπλουργού Μασούρου Χρήστου του Ιωάννη
(63005)
(170) Αεράμυνας Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη
(63006)
(171) Οπλουργού Γκαλερίδη Φώτιου του Δημήτριου
(63007)
(172) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Εσε−
ρίδη Θεόδωρου του Νικόλαου (63011)
(173) Εφοδιαστή Παυλάκου Αντώνιου του Νικόλαου
(63013)
(174) Ηλεκτρολόγου Χατζόπουλου Θεόδωρου του Ιω−
άννη (63016)
(175) Εφοδιαστή Σπέντζα Ευστράτιου του Ιωάννη
(63020)
(176) Μηχανικού Σπυρόπουλου Χαράλαμπου του Κων−
σταντίνου (63022)
(177) Μηχανικού Σάμιου Χαράλαμπου του Επαμεινώνδα
(63023)
(178) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Παπαβλασόπου−
λου Βασίλειου του Μιχαήλ (63026)
(179) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μπλήτα Σερα−
φείμ του Δημήτριου (63028)
(180) Οπλουργού Γαλανού Στέφανου του Νικόλαου
(63029)
(181) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Δεσύλλα Κων−
σταντίνου Παναγιώτη του Ιωάννη (63031)
(182) Εφοδιαστή Γούλα Θωμά του Βασίλειου (63033)
(183) Ηλεκτρολόγου Παρίση Αθανάσιου του Ανδρέα
(63036)
(184) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βαλι−
ανάκη Βασίλειου του Λάμπρου (63037)
(185) Μηχανικού Μαρτίνη Γεώργιου του Αργύριου
(63042)
(186) Εφοδιαστή Κυριακάκη Στυλιανού του Μιχαήλ
(63043)
(187) Μηχανικού Τσαρουχά Κωνσταντίνου του Σπύρου
(63045)
(188) Μηχανικού Μπιντέλα Απόστολου του Αναστάσιου
(63046)
(189) Μηχανικού Ευτυχίδη Σταύρου του Λάζαρου
(63047)
(190) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Θυμιανίδη Μι−
χαήλ του Αλέξανδρου (63049)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(191) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σταγιάννη Πα−
ναγιώτη του Δημήτριου (63050)
(192) Εφοδιαστή Τσούτη Προκόπιου του Κυριάκου
(63051)
(193) Μηχανικού Ψυλλάκη Ιωσήφ του Γεώργιου
(63052)
(194) Ηλεκτρολόγου Σταυρομήτρου Κωνσταντίνου του
Χρήστου (63053)
(195) Οπλουργού Στεφανίδη Παναγιώτη του Στέφανου
(63055)
(196) Αεράμυνας Χριστοδούλου Γεώργιου του Πανα−
γιώτη (63056)
(197) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βουρναζίδη Φώ−
τιου του Γεώργιου (63057)
(198) Αεράμυνας Αλεξίου Ηλία του Βασίλειου (63061)
(199) Οπλουργού Φιλιούση Νικόλαου του Θεοφάνη
(63062)
(200) Μηχανικού Γρουντά Σπυρίδωνα του Ιωάννη
(63063)
(201) Μηχανικού Στεφάνου Νικόλαου του Σταμάτιου
(63064)
(202) Ηλεκτρολόγου Γατσουνιά Κωνσταντίνου του
Αντώνιου (63065)
(203) Αεράμυνας Διλμπέρη Δημήτριου του Φώτιου
(63066)
(204) Μηχανικού Γκουρνέλου Ανδρέα του Θεόδωρου
(63070)
(205) Ηλεκτρολόγου Καβαλιέρου Χαράλαμπου του
Δημήτριου (63073)
(206) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Χαμαϊδή Αχιλ−
λέα του Νικόλαου (63076)
(207) Αεράμυνας Παπαδάκη Παντελή του Ματθαίου
(63083)
(208) Μηχανικού Ντούρμα Ιωάννη του Αναστάσιου
(63086)
(209) Μηχανικού Γκαϊδόγιαννη Νικόλαου του Αναστά−
σιου (63087)
(210) Αεράμυνας Παθιάκη Εμμανουήλ του Σταύρου
(63090)
(211) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Νταλακίδη Βα−
σίλειου του Μόσχου (63091)
(212) Μηχανικού Ρουσάκη Γεώργιου του Μιχαήλ
(63092)
(213) Ηλεκτρολόγου Ευαγγελάκου Ιωάννη του Πανα−
γιώτη (63095)
(214) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γεωργιόπουλου
Ευάγγελου του Χαράλα−μπου (63097)
(215) Μηχανικού Δουλγερίδη Χαράλαμπου του Ανδρέα
(63098)
(216) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Πασχαλίδη Λά−
ζαρου του Αναστάσιου (63102)
(217) Εφοδιαστή Διαμαντόπουλου Μιχαήλ του Σωκράτη
(63103)
(218) Εφοδιαστή Βλάχου Βασίλειου του Κωνσταντίνου
(63111)
(219) Μηχανικού Ράπτη Αντώνη του Εμμανουήλ
(63116)
(220) Ηλεκτρολόγου Αγελάρη Αστέριου του Αντώνιου
(63118)
(221) Οπλουργού Παπαευθυμίου Γεώργιου του Ευάγ−
γελου (63122)
(222) Εφοδιαστή Βασιλακόπουλου Νικόλαου του Αν−
δρέα (63123)
45
(223) Μηχανικού Ρενιτάκη Βασίλειου του Παναγιώτη
(63124)
(224) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μιχαλιέρη Αθα−
νάσιου του Παναγιώτη (63127)
(225) Αεράμυνας Κουμανδράκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ
(63133)
(226) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Θυμαρά Νεκτά−
ριου του Δημήτριου (63135)
(227) Αεράμυνας Δούρου Βασίλειου του Μιχαήλ
(63136)
(228) Αεράμυνας Δεληγιάννη Γεώργιου του Κωνστα−
ντίνου (63140)
(229) Εφοδιαστή Χαρίτου Δημήτριου του Νικόλαου
(63141)
(230) Μηχανικού Προυνιά Παναγιώτη του Κωνσταντί−
νου (63145)
(231) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Στεφανάκη Μι−
χαήλ του Κωνσταντίνου (63146)
(232) Μηχανικού Κατσαρού Γεώργιου του Μιχαήλ
(63148)
(233) Εφοδιαστή Κορδού Βασίλειου του Κωνσταντίνου
(63149)
(234) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσιλίκα Στέρ−
γιου του Γεώργιου (63150)
(235) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παρ−
τσανάκη Ευάγγελου του Αργύριου (63151)
(236) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μπανάσιου Σω−
τήριου του Δημήτριου (63153)
(237) Οπλουργού Μπέτση Ιωάννη του Χρήστου
(63154)
(238) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών ΄Αγγου Πανα−
γιώτη του Γεώργιου (63155)
(239) Αεράμυνας Μπακρατσά Γεώργιου του Στάμου
(63159)
(240) Οπλουργού Κωτούζα Θεοδόσιου του Σωτήριου
(63161)
(241) Αεράμυνας Πολύζου Αθανάσιου του Χαράλαμπου
(63162)
(242) Αεράμυνας Παναγιωτόπουλου Κωνσταντίνου του
Παναγιώτη (63164)
(243) Οπλουργού Τσέλιου Νικόλαου του Παναγιώτη
(63166)
(244) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γκου−
τούλα Εμμανουήλ του Χρή−στου (63169)
(245) Μηχανικού Λιαναρίδη Ευάγγελου του Διονύσιου
(63170)
(246) Μηχανικού Σακαντάρη Ευάγγελου του Αλέξαν−
δρου (63172)
(247) Μηχανικού Τσουβαλάκη Νεκτάριου του Γεώργιου
(63174)
(248) Οπλουργού Μπακαγιάννη Ευάγγελου του Ιωάννη
(63175)
(249) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κατσούρου
Σωτήριου του Θεόδωρου (63177)
(250) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βασίλα Γαβριήλ
του Ιωάννη (63180)
(251) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Φάμελου Ηλία
του Ιωάννη (63186)
(252) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μπαλή
Ιωάννη του Στυλιανού (63187)
(253) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρο−
νικών Πλέσσα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα (63208)
46
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(254) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρο−
νικών Πρασσά Χρήστου του Κωνσταντίνου (63209)
(255) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Μπλάνα Χαράλα−
μπου του Κωνσταντίνου (63210)
(256) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Αγγελούδη Γε−
ώργιου του Δημήτριου (63139)
(257) Μηχανικού Σολωμού Χρήστου του Ευάγγελου
(63188)
(258) Μηχανικού Σιαπάκα Χρήστου του Κλεομένη
(63193)
(259) Μηχανικού Μπένου Σταμάτη του Νικόλαου
(63195)
(260) Μηχανικού Μπουντή Αθανάσιου του Ιωάννη
(63196)
(261) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Πράπ−
πα Ιωάννη του Κωνσταντί−νου (63263)
(262) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μαλανδράκη
Χρήστου του Ιωάννη (63264)
(263) Μηχανικού Αρσένη Γεώργιου του Δημήτριου
(63267)
(264) Μηχανικού Μανουσάκη Γεώργιου του Κυριάκου
(63268)
(265) Μηχανικού Λιναρδόπουλου Αθανάσιου του Δι−
ονύσιου (63269)
(266) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Που−
λακίδα Θεόδωρου του Κων−σταντίνου (63274)
(267) Αεράμυνας Φράγκου Θεόφιλου του Δημήτριου
(63276)
(268) Μηχανικού Νατσίδη Πασχάλη του Ιωάννη
(63279)
(269) Μηχανικού Βελλή Νικόλαου του Παναγιώτη
(63282)
(270) Μηχανικού Βουλέλη Δημήτριου του Θεόδωρου
(63283)
(271) Μηχανικού Φώλια Κωνσταντίνου του Νικόλαου
(63284)
(272) Μηχανικού Τσακίρη Φίλιππου του Απόστολου
(63285)
(273) Ηλεκτρολόγου Μέτσιου Ηλία του Παναγιώτη
(63286)
(274) Εφοδιαστή Αθανασόπουλου Γεώργιου του Κων−
σταντίνου (63287)
(275) Αεράμυνας Φαρόπουλου Ευάγγελου του Κυριά−
κου (63288)
(276) Μηχανικού Θεοδώρου Ρίζου του Ταξιάρχη
(63289)
(277) Μηχανικού Πεππέ Ανδρέα του Απόστολου
(63290)
(278) Μηχανικού Τζήκα Ιωάννη του Γεώργιου (63291)
(279) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Φασούλα Κων−
σταντίνου του Μαργαρίτη (63477)
(280) Ηλεκτρολόγου Καρδάτου Παναγιώτη του Κων−
σταντίνου (63478)
(281) Οπλουργού Αγγελόπουλου Γεώργιου του Αντώ−
νιου (63479)
(282) Οπλουργού Ρετσινά Δημήτριου του Παναγιώτη
(63482)
(283) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μουρατίδη Πέ−
τρου του Προκόπιου (63484)
(284) Μηχανικού Αργύρη Ιωάννη του Αντώνιου
(63486)
(285) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστή Δημητρίου Διο−
νύσιου του Νικόλαου (63488)
(286) Οπλουργού Κρασαδάκη Γεώργιου του Στυλιανού
(63500)
(287) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τάκα Δημήτριου
του Παναγιώτη (63501)
(288) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Δρακάκη Μάρ−
κου του Γεώργιου (63502)
(289) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Νασιούδη Ζήση
του Δημήτριου (63504)
(290) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκελντή Γεώρ−
γιου του Δημήτριου (63505)
(291) Οπλουργού Καπετάνου Ιωάννη του Δημήτριου
(63509)
(292) Εφοδιαστή Δαμουλάκη Στέφανου του Γεώργιου
(63510)
(293) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τζεδάκη Αντώ−
νιου του Εμμανουήλ (63511)
(294) Αεράμυνας Δημητρόπουλου Άγγελου του Νικό−
λαου (63512)
(295) Αεράμυνας Γκλάβανου Παναγιώτη του Αθανά−
σιου (63515)
(296) Ηλεκτρολόγου Παπαβασιλείου Κωνσταντίνου του
Βασίλειου (63519)
(297) Οπλουργού Νάκου Χαράλαμπου του Παναγιώτη
(63520)
(298) Εφοδιαστή Κουτίβα Παναγιώτη του Στέλιου
(63521)
(299) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γορανίτη Πα−
ναγιώτη του Κωνσταντίνου (63522)
(300) Ηλεκτρολόγου Κορδωνιά Σάββα του Κωνστα−
ντίνου (63524)
(301) Μηχανικού Σκαρπέτη Βασίλειου του Γεώργιου
(63525)
(302) Αεράμυνας Παπαδάμη Δημήτριου του Αριστείδη
(63527)
(303) Μηχανικού Σουλτανά Γεώργιου του Κωνσταντί−
νου (63528)
(304) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βασιλειάδη
Στέφανου του Αναστάσιου (63529)
(305) Μηχανικού Σωτηρίου Ηλία του Γεώργιου
(63531)
(306) Μηχανικού Κάβουρα Δημήτριου του Γεώργιου
(63535)
(307) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκούμα Πανα−
γιώτη του Ευάγγελου (63536)
(308) Μηχανικού Μαρκούση Αναστάσιου του Στυλιανού
(63540)
(309) Εφοδιαστή Παλαιολόγου Γεώργιου του Κωνστα−
ντίνου (63541)
(310) Αεράμυνας Μητσικούδη Ιωάννη του Αναστάσιου
(63543)
(311) Μηχανικού Καλαμάκη Νικόλαου του Δημήτριου
(63547)
(312) Ηλεκτρολόγου Κουτσιαρή Δημήτριου του Κων−
σταντίνου (63548)
(313) Εφοδιαστή Χριστοφίλη Νικόλαου του Γεώργιου
(63549)
(314) Μηχανικού Κοταρέλα Πέτρου του Νικόλαου
(63550)
(315) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Αραχωβίτη Ευ−
στράτιου του Νικόλαου (63551)
(316) Ηλεκτρολόγου Σταυρόπουλου Κωνσταντίνου του
Παναγιώτη (63553)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(317) Μηχανικού Παπαγεωργίου Γεώργιου του Κων−
σταντίνου (63554)
(318) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσορλίνη Δη−
μήτριου του Κυριάκου (63556)
(319) Μηχανικού Γκούλη Βασίλειου του Ευάγγελου
(63557)
(320) Αεράμυνας Μελά Ιωάννη του Κυριάκου (63558)
(321) Μηχανικού Χρήστου Ευάγγελου του Αθανάσιου
(63562)
(322) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μασούρα Αθα−
νάσιου του Βασίλειου (63565)
(323) Ηλεκτρολόγου Κατσίρη Παναγιώτη του Κωνστα−
ντίνου (63567)
(324) Αεράμυνας Σιδηρά Θεμιστοκλή του Λουκά
(63569)
(325) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κουκουβέλα
Γεώργιου του Σταύρου (63570)
(326) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Δανέζη Ποθη−
τού του Νικόλαου (63574)
(327) Μηχανικού Κυρίτση Δημοσθένη του Αθανάσιου
(63575)
(328) Μηχανικού Δροσόπουλου Παναγιώτη του Νικό−
λαου (63577)
(329) Μηχανικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του
Χαράλαμπου (63578)
(330) Μηχανικού Παπαδόπουλου Ιωάννη του Δημή−
τριου (63580)
(331) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ιωαννίδη Γεώρ−
γιου του Εμμανουήλ (63582)
(332) Εφοδιαστή Πιπεράκη Εμμανουήλ του Γεώργιου
(63583)
(333) Ηλεκτρολόγου Βλάχου Ιωάννη του Σωτήριου
(63586)
(334) Ηλεκτρολόγου Μαλλιαρού Γεώργιου του Κων−
σταντίνου (63588)
(335) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνου του Φράγκου (63589)
(336) Αεράμυνας Καρπούζη Μαργαρίτη του Αντώνιου
(63590)
(337) Αεράμυνας Νικήτα Δημήτριου του Κανέλλου
(63592)
(338) Αεράμυνας Μαναρώλη Μιχαήλ του Χαρίτου
(63594)
(339) Μηχανικού Μανουσάκη Εμμανουήλ του Γεώργιου
(63595)
(340) Ηλεκτρολόγου Αναγνωστόπουλου Δημήτριου
του Νικόλαου (63597)
(341) Μηχανικού Καντάνιου Ιωάννη του Μιχαήλ
(63601)
(342) Μηχανικού Κωνσταντινίδη Αντώνιου του Στυλι−
ανού (63606)
(343) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσίκα Ιωάννη
του Οδυσσέα – Κωνσταντίνου (63608)
(344) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βλαχογιάννη
Ευστάθιου του Ιωάννη (63609)
(345) Εφοδιαστή Ζαφειρίου Ευάγγελου του Γιαννακού
(63611)
(346) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσατσαρώνη
Χρήστου του Στυλιανού (63613)
(347) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Λούπου Δημή−
τριου του Νικόλαου (63614)
(348) Αεράμυνας Καλαϊτζή Νικόλαου του Δημήτριου
(63616)
47
(349) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σουργκούνη
Ευστράτιου του Απόστολου (63618)
(350) Οπλουργού Κρεμαστιώτη Βασίλειου του Δημή−
τριου (63620)
(351) Εφοδιαστή Μάντη Νικόλαου του Χρήστου
(63622)
(352) Ηλεκτρολόγου Κανδανολέων Χρήστου του Αγη−
σίλαου (63623)
(353) Μηχανικού Κόρακα Σταύρου του Κωνσταντίνου
(63625)
(354) Οπλουργού Κεραμιδάκη Δημήτριου του Χρήστου
(63627)
(355) Οπλουργού Τσιότσιου Ιωάννη του Γεώργιου
(63628)
(356) Μηχανικού Κολέζα Γεώργιου του Γεώργιου
(63631)
(357) Μηχανικού Ζαμπάρα Νικόλαου του Γεώργιου
(63634)
(358) Μηχανικού Κορκολή Σταύρου του Γεώργιου
(63635)
(359) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σπυρέλλη Πα−
ναγιώτη του Γεώργιου (63636)
(360) Οπλουργού Μίχου Γεώργιου του Νικόλαου
(63638)
(361) Μηχανικού Λουμπαρδέα Ιωάννη του Παναγιώτη
(63642)
(362) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μώκου Ηλία
του Ιωάννη (63647)
(363) Μηχανικού Σιδηρόπουλου Αλέξανδρου του Θε−
όδωρου (63648)
(364) Εφοδιαστή Καλογερόπουλου Λάμπρου του Αντώ−
νιου (63649)
(365) Οπλουργού Μακαρώνα Κωνσταντίνου του Αρι−
στείδη (63651)
(366) Μηχανικού Καρατάσιου Σπυρίδωνα του Κων−
σταντίνου (63653)
(367) Οπλουργού Κρητσωτάκη Γεώργιου του Ορέστη
(63654)
(368) Μηχανικού Θεοδώρου Δημήτριου του Αθανάσιου
(63656)
(369) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κίτσου Ηλία
του Λουκά (63657)
(370) Αεράμυνας Κούρτη Κωνσταντίνου του Θωμά
(63658)
(371) Αεράμυνας Κασίδη Παναγιώτη του Σταύρου
(63662)
(372) Μηχανικού Γαϊτανίδη Νικόλαου του Συμεών
(63665)
(373) Οπλουργού Αντωνιάδη Αντώνιου του Μενέλαου
(63667)
(374) Μηχανικού Δαβίλλα Νικόλαου του Ηλία (63668)
(375) Ηλεκτρολόγου Μαρτιμιανάκη Κωνσταντίνου του
Μαρίνου (63672)
(376) Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρίου Χαράλαμπου του
Ευστράτιου (63674)
(377) Μηχανικού Χειλάκου Ηλία του Κωνσταντίνου
(63675)
(378) Μηχανικού Μπατζιάκα Χρήστου του Ευάγγελου
(63678)
(379) Μηχανικού Σμιγάδη Κωνσταντίνου του Παράσχου
(63679)
(380) Μηχανικού Σωτηρόπουλου Κωνσταντίνου του
Ταξιάρχη (63680)
48
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(381) Μηχανικού Κασερίδη Γεώργιου του Αθανάσιου
(63682)
(382) Αεράμυνας Ψιλόλιγνου Θεόδωρου του Δημήτριου
(63684)
(383) Μηχανικού Κουρκούτα Χαράλαμπου του Γεώρ−
γιου (63685)
(384) Οπλουργού Αβραμίδη Φίλιππου του Γεώργιου
(63689)
(385) Ηλεκτρολόγου Τομαρά Δημήτριου του Σταύρου
(63690)
(386) Οπλουργού Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου του
Δημήτριου (63691)
(387) Οπλουργού Σουλάκη Βασίλειου του Γεώργιου
(63692)
(388) Μηχανικού Τούντα Αριστείδη του Νικόλαου
(63696)
(389) Αεράμυνας Τσουμαρέλη Νικόλαου του Αλέξαν−
δρου (63697)
(390) Μηχανικού Τσινταβή Γεώργιου του Ηλία
(63698)
(391) Αεράμυνας Σαλαμανή Ηλία του Κομνηνού
(63700)
(392) Ηλεκτρολόγου Καμμά Σταύρου του Αντώνιου
(63701)
(393) Οπλουργού Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Αθανά−
σιου (63702)
(394) Μηχανικού Λιάσκου Νικόλαου του Χρήστου
(63703)
(395) Αεράμυνας Σταματόπουλου Δημήτριου του Γε−
ώργιου (63704)
(396) Αεράμυνας Σπανούδη Δημήτριου του Χαρίλαου
(63705)
(397) Αεράμυνας Τσουρέλη Βασίλειου του Δημήτριου
(63708)
(398) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Καντζιλιέρη Αρι−
στείδη του Νικόλαου (63726)
(399) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρο−
νικών Τσώνη Γεώργιου του Σωτήριου (63729)
(400) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Τόρνου Νικόλαου
του Σπυρίδωνα (63615)
(401) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστή Αρταβάνη Σπυ−
ρίδωνα του Γεώργιου (63593)
(402) Μηχανικού Τάσσου Αναστάσιου του Στυλιανού
(63711)
(403) Ηλεκτρολόγου Τογαντζή Δημήτριου του Ιωάννη
(63714)
(404) Μηχανικού Κολλινιάτη Δημήτριου του Αθανάσιου
(63715)
(405) Ηλεκτρολόγου Αστερίου Νικόλαου του Κωνστα−
ντίνου (63719)
(406) Εφοδιαστή Γκριφίσια Ιωάννη του Παναγιώτη
(63721)
Προακτέων κατ’ αρχαιότητα Υποσμηναγών Τεχνικής
Υποστήριξης, έτους 2010−2011:
(1) Υπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών Εγκα−
ταστάσεων Παναγόπουλου Ευστάθιου του Παναγιώτη
(61985)
(2) Αεράμυνας Αϊβαλιώτη Παναγιώτη του Εμμανουήλ
(61796)
(3) Αεράμυνας Θερμιώτη Παναγιώτη του Ευστράτιου
(62111)
(4) Μηχανικού Κελεπούρη Βασίλειου του Ευάγγελου
(62483)
Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Υποσμηναγών Τεχνικής
Υποστήριξης, έτους 2010−2011:
Αεράμυνας Κατσίκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου
(61799)
Οπλουργού Μπελιά Φώτιου του Δημήτριου (62169)
Αεράμυνας Πεγλίδη Γεώργιου του Μιλτιάδη (62533)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Υπηρεσιών
Υποστήριξης, έτους 2010−2011:
(1) Διοικητικού Βασιλάκου Απόστολου του Παυσανία
(61808)
(2) Άμυνας Αεροδρομίων Χρήστου Ιορδάνη του Γε−
ώργιου (61809)
(3) Άμυνας Αεροδρομίων Αλλοίμονου Δημήτριου του
Παναγιώτη (61811)
(4) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασίου Αλέξανδρου του
Χαριζάνη (61813 )
(5) Διοικητικού Γιάντσιου Άγγελου του Χρήστου
(61814)
(6) Άμυνας Αεροδρομίων Χρυσαφίδη Ιγνάτιου του Δη−
μήτριου (61815)
(7) Διοικητικού Ντάβαρη Ιωάννη του Νικόλαου (61816)
(8) Άμυνας Αεροδρομίων Μπαλαούρα Βασίλειου του
Δημήτριου (61817)
(9) Οικονομικού Έγγελη Φίλιππου του Παναγιώτη
(61818)
(10) Διοικητικού Κούρτη Χαράλαμπου του Παντελή
(61819)
(11) Οικονομικού Βοζίκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου
(61821)
(12) Διοικητικού Παρώνη Βασίλειου του Αλέξανδρου
(61822)
(13) Άμυνας Αεροδρομίων Βλάχου Ιωάννη του Γεώρ−
γιου (61823)
(14) Άμυνας Αεροδρομίων Παπαβασιλείου Αναστάσιου
του Κωνσταντίνου (61824)
(15) Άμυνας Αεροδρομίων Πάντζαρη Κωνσταντίνου
του Βασίλειου (61825)
(16) Διοικητικού Νάστου Θεόδωρου του Νικόλαου
(61827)
(17) Οικονομικού Σταθόπουλου Νικόλαου του Άγγελου
(61831)
(18) Άμυνας Αεροδρομίων Κορωνιού Ματθαίου του
Σωτήριου (61832)
(19) Διοικητικού Ανδρουλάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ
(61833)
(20) Οικονομικού Μανώλη Χρήστου του Ιωάννη
(62023)
(21) Άμυνας Αεροδρομίων Κοκμοτού Παναγιώτη του
Χαράλαμπου (62024)
(22) Διοικητικού Ευθυμιάδη Αναστάσιου του Ιωάννη
(62025)
(23) Διοικητικού Δρυμούση Κυριάκου του Κωνσταντί−
νου (62027)
(24) Οικονομικού Στυλιανάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ
(62028)
(25) Οικονομικού Λαουμτζίδη Στυλιανού του Κυριάκου
(62029)
(26) Άμυνας Αεροδρομίων Μπακαγιάννη Σωτήριου του
Ιωάννη (62030)
(27) Διοικητικού Θεοδοσίου Σωτήριου του Κωνστα−
ντίνου (62031)
(28) Διοικητικού Τσιμόγιαννη Γεώργιου του Σεραφείμ
(62032)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(29) Άμυνας Αεροδρομίων Κοτσώνα Ευάγγελου του
Γεώργιου (62036)
(30) Διοικητικού Πετρίδη Αναστάσιου του Ιωάννη
(62037)
(31) Άμυνας Αεροδρομίων Καλλίνου Ευάγγελου του
Γεδεών (62038)
(32) Άμυνας Αεροδρομίων Γιαννούλα Ιωάννη του Παύ−
λου (62040)
(33) Άμυνας Αεροδρομίων Αριστόπουλου Ανδρέα του
Δημήτριου (62042)
(34) Διοικητικού Διαννέλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου
(62043)
(35) Οικονομικού Κωνσταντινίδη Αθανάσιου του Ιω−
άννη (62044)
(36) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασόπουλου Δημήτριου
του Παναγιώτη (62048)
(37) Άμυνας Αεροδρομίων Καπέτα Ζαχαρία του Πέ−
τρου (62049)
(38) Άμυνας Αεροδρομίων Ορφανού Νικόλαου του
Παντελή (62050)
(39) Άμυνας Αεροδρομίων Καραντάκη Νικήτα του Ιω−
άννη (62051)
(40) Διοικητικού Παπανικολάου Χαράλαμπου του Ιω−
άννη (62054)
(41) Yπηρεσία Εδάφους Διοικητικού Ζαχάκη Νικόλαου
του Χαράλαμπου (62035)
(42) Yπηρεσία Εδάφους Άμυνας Αεροδρομίων Δασκα−
λόπουλου Ιωάννη του Νικόλαου (62055)
(43) Άμυνας Αεροδρομίων Ματινούδη Δημήτριου του
Θεόδωρου (62267)
(44) Άμυνας Αεροδρομίων Τζαλοκώστα Λάμπρου του
Δημήτριου (62268)
(45) Άμυνας Αεροδρομίων Τσέλιου Αθανάσιου του
Απόστολου (62269)
(46) Άμυνας Αεροδρομίων Ρίζου Χρήστου του Ιωάννη
(62270)
(47) Οικονομικού Ιωαννίδη Δημήτριου του Ιωάννη
(62271)
(48) Διοικητικού Αγγελόπουλου Σπυρίδωνα του Δη−
μήτριου (62272)
Προακτέων κατ’ εκλογή Υποσμηναγών Μονιμοποιημέ−
νων Εθελοντριών του Ν.705/1977, έτους 2010−2011:
(1) Νοσοκόμου Ζορμπά Ελένης του Γεώργιου (62863)
(2) Νοσοκόμου Ζαγαλίκη Βασιλικής του Αναστάσιου
(62866)
(3) Υλικονόμου Σαββίδη Σοφίας του Αναστάσιου
(62870)
(4) Υλικονόμου Τζόρβα Καλλιόπης του Παναγιώτη
(62879)
(5) Υλικονόμου Ακρίβου Δήμητρα του Σωτήριου
(62881)
(6) Νοσοκόμου Αληγιάννη Ειρήνης του Αλέξανδρου
(62884)
(7) Νοσοκόμου Δελητσίδου Γεωργίας του Σάββα
(62891)
(8) Βοηθού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Μπάρμπα
Θεοδώρας του Δημήτριου (62900)
(9) Υλικονόμου Ζήκου Βασιλικής του Φιλόθεου
(62901)
(10) Νοσοκόμου Περδίου Αικατερίνης του Δημήτριου
(62910)
(11) Ταμιακού Ευσταθίου Μαρίας του Ηλία (62911)
49
(12) Νοσοκόμου Δικαίου Φωτεινής του Χαράλαμπου
(62913)
(13) Νοσοκόμου Μαχαίρα Αθανασίας του Ιωάννη
(62917)
(14) Νοσοκόμου Γεωργακοπούλου Αικατερίνης του
Ναπολέωντα (62921)
(15) Νοσοκόμου Σπάλα Δήμητρας του Γεώργιου
(62925)
(16) Νοσοκόμου Αγλαμίση Γεωργίας του Παναγιώτη
(62928)
(17) Νοσοκόμου Δεπόλα Αικατερίνης του Αντώνιου
(62937)
(18) Νοσοκόμου Δανδάλου Σταυρούλας του Χρήστου
(62940)
Προακτέων κατ’ αρχαιότητα Υποσμηναγών Μονιμοποι−
ημένων Εθελοντριών του Ν 705/1977, έτους 2010−2011:
Υλικονόμου Δημητριάδη Αλεξάνδρας του Σπυρίδωνα
(62939)
Υλικονόμου Βασσάλου Μαργαρίτας του Γεώργιου
(63742)
Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της Αντι−
σμήναρχου Νοσηλευτικής Θειακού Χρυσούλας του Βα−
σίλειου (15575), έτους 2010−2011.
Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αντι−
σμήναρχου Υπηρεσία Εδάφους Υπηρεσιών Υποστήριξης
Οικονομικού Σεΐτανίδη Σταύρου του Δημήτριου (18418),
έτους 2010−2011.
Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Επι−
σμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών − Ηλε−
κτρονικών Πετρόπουλου Γεώργιου του Κωνσταντίνου
(19911), έτους 2010−2011.
Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Υπο−
σμηναγού Υπηρεσία Εδάφους Ιπτάμενου Χωριανόπου−
λου Αντώνιου του Γεώργιου (61841), έτους 2010−2011.
Προακτέου κατ’ εκλογή Υποσμηναγού και Σμηναγού
Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρο−λόγου Κατσουλώτου
Νικόλαου του Σπυρίδωνα (62489), έτους 2010−2011.
Προακτέου κατ’ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Διοι−
κητικού Σμιγάδη Παράσχου − Γρηγόριου του Παράσχου
(65283), έτους 2008−2009.
Προακτέας κατ’ αρχαιότητα Ανθυποσμηναγού Μονι−
μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Στρατολόγου
Κυριάκου Στέλλας του Γεώργιου (66444), έτους 2010−
2011.
Προακτέας κατ’ εκλογή Υποσμηναγού και Σμηναγού
Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Στρατο−
λόγου Κυριάκου Στέλλας του Γεώργιου (66444), έτους
2010−2011.
Προακτέας Ανθυπασπιστού Μονιμοποιημένης Εθελό−
ντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας
του Ευάγγελου (32992), έτους 2001−2002.
Προακτέας κατ’ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Μονι−
μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου
Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους 2004−
2005.
Προακτέας κατ’ εκλογή Υποσμηναγού Μονιμοποιη−
μένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα
Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους 2009−2010.
Προακτέου κατ’ εκλογή Επισμηναγού Ιπτάμενου Αν−
δρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544), έτους 2010−2011.
Προακτέου κατ’ αρχαιότητα Σμηναγού Υπηρεσιών
Υποστήριξης Διοικητικού Κριατσιώτη Θεοφάνη του Ιω−
άννη (61056), έτους 2010−2011.
50
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Προακτέου Μόνιμου εξ Εφεδρείας Σμήναρχου Ιπτά−
μενου Μυτιληνάκη Καρυοφύλλη−Φαίδωνα του Λάμπρου
(9208), έτους 2010−2011.
Προάγονται:
Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 5, 16, 18 παρ.3 και 20 παρ.
4 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, οι
παρακάτω Αξιωματικοί:
Στο βαθμό του Σμήναρχου κατ’ εκλογή, ο Αντισμήναρ−
χος Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γώγος
Ιωάννης του Χρήστου (14933).
Στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ’ εκλογή, οι παρα−
κάτω Επισμηναγοί:
Μηχανικοί:
Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Λουκάς Νικόλαος
του Ηρακλή (17636)
Αεροσκαφών Ζώης ‘Αγγελος του Κωνσταντίνου
(17637)
Ελεγκτές Αεράμυνας, από 1−12−2010:
Άννινος Γεώργιος του Μιλτιάδη (17288)
Γαλέος Νικόλαος του Αθανάσιου (17289)
Οικονόμου Σπυρίδωνας του Δημήτριου (17290)
Σαραντόπουλος Γεώργιος του Σαράντου (17292)
Ελεγκτές Αεράμυνας:
Πατσαρίζη Ζήση του Δημήτριου (17201)
Πολύζο Κωνσταντίνο του Χρήστου (17236)
Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256)
Γεροβασίλη Βασίλειο του Νικόλαου (17673)
Οικονομικοί, από 1−12−2010:
Ανδριανοπούλου Αμαλία του Νικόλαου (17739)
Πασχαλίδης Σταύρος του Μιχαήλ (17740)
Σταθόπουλος Βενετσάνος του Κωνσταντίνου (17741)
Δόντσιος Παρθένιος του Γεώργιου (18019)
Εφοδιαστές, από 1−12−2010:
Πικριδάς Δημοσθένης του Μενέλαου (17885)
Χατζηαντωνίου Ιωάννης του Δημήτριου (17886)
Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη (17887)
Γρούτσος Αθανάσιος του Σωτήριου (17889)
Χοχορέλος Αναστάσιος του Ιωάννη (17890)
Στερνάς Αθανάσιος του Δημήτριου (17891)
Τάκογλου Αδαμάντιος του Γεώργιου (17892)
Κουλούρης Άγγελος του Πελοπίδας (17893)
Διοικητικοί, από 1−12−2010:
Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του Μιχαήλ (17600), ο οποί−
ος εντάσσεται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Δοικη−
τικών μετά τον Ντίλη Ηλία του Μιχαήλ (17599).
Παρίσσης Άγγελος του Αλέξανδρου (17399)
Κουτρούλης Γεώργιος του Νικόλαου (18581)
Παράσχης Δημήτριος του Λάμπρου (18582)
Καρακύργιος Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου
(18583)
Μαρτίδης Πέτρος του Βασίλειου (18584), οι οποίοι
εντάσσονται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Δοικητικών
μετά τον Παπόγλου Χρήστο του Βασίλειου (17193).
Τεχνικής Υποστήριξης, από 24−9−2010:
1) Μηχανικός Λέζος Γεώργιος του Αθανάσιου (19001)
2) Μηχανικός Βαρσαμάκης Αθανάσιος του Γεώργιου
(19014)
3) Μηχανικός Καραγιάννης Δημήτριος του Ιωάννη
(19228)
4) Μηχανικός Σωτηρόπουλος Ασημάκης του Βασίλειου
(19233)
5) Μηχανικός Παπακωνσταντίνου Βασίλειος του Θωμά
(19241)
6) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ζούλης Κυριάκος
του Βασίλειου (19254)
7) Ηλεκτρολόγος Σκορδάκης Παναγιώτης του Γεώρ−
γιου (19263)
8) Μηχανικός Πατσιούρας Χρήστος του Γεώργιου
(19293)
9) Εφοδιαστής Χαραλάμπους Σταύρος του Χαράλα−
μπου (19294)
10) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κατσικάρης Κων−
σταντίνος του Γεώργιου (19300)
11) Οπλουργός Παπαντώνης Θωμάς του Χαρίλαου
(19303)
12) Εφοδιαστής Καρασταμάτης Γεώργιος του Σπυρί−
δωνα (19306)
13) Οπλουργός Τσουκαλάς Ευθύμιος του Τηλέμαχου
(19331)
14) Μηχανικός Μυλωνάς Βασίλειος του Άγγελου
(19346)
Στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ’ αρχαιότητα, τους
παρακάτω Επισμηναγούς Τεχνικής Υποστήριξης:
Οπλουργός Θεοδώρου Γεώργιος του Θεόδωρου
(19008), από 24−9−2010.
Οπλουργός Πούλιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου
(19267), από 23−11−2010, οι οποίοι εντάσσονται στην επε−
τηρίδα Αντισμήναρχων Τεχνικής Υποστήριξης, μετά τον
Μυλωνά Βασίλειο του Άγγελου (19346).
Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω
Σμηναγοί:
Ελεγκτές Αεράμυνας, από 1−12−2010:
1) Στάθης Ευάγγελος του Αναστάσιου (19529)
2) Οικονομάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (19530)
3) Μανασσάκης Εμμανουήλ του Νικόλαου (19531)
4) Παπαχρήστος Νικόλαος του Δημήτριου (19532)
5) Κωνσταντάκης Γεώργιος του Πολυζώη (19428)
6) Κιπενής Νικόλαος του Ανάργυρου (19534)
7) Κουφόπουλος Κωνσταντίνος του Δημήτριου
(19535)
8) Κελόγλου Αθανάσιος του Σπυρίδωνα (19536)
9) Σταύρου Χρήστος του Ιωάννη (19537)
10) Αυγερινός Κυριάκος του Χρυσόστομου (19538)
11) Μαρκής Μιχαήλ του Γεώργιου (19539)
Ελεγκτές Αεράμυνας:
Πανσεληνάς Περικλής του Χαρίλαου (19540)
Καραγιαννίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (19542)
Παπανικολάου Ευάγγελος του Παναγιώτη (19544)
Πολύζος Απόστολος του Γεώργιου (19545)
Οικονομικοί, από 24−9−2010:
1) Κωνσταντίνου Σταύρος του Δημήτριου (60103)
2) Κατσαβός Γεώργιος του Ιωάννη (19602)
3) Παπαδημητρίου Αχιλλέας του Κωνσταντίνου
(19603)
4) Υφαντίδης Στυλιανός του Άγγελου (60104)
5) Τοζίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (60474)
6) Μπρέκης Ιωάννης του Λάμπρου (60105)
7) Κασσάρας Γεώργιος του Πέτρου (60106)
8) Κωστόπουλος Λάζαρος του Κωνσταντίνου (60107)
9) Αλουμανής Κυριάκος του Μιχαήλ (60108)
10) Βλάχος Κωνσταντίνος του Κλέαρχου (60109)
Οικονομικοί, από 1−12−2010:
Ζέχας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (60110)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αθανασόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη (60111)
Μέκκας Απόστολος του Ιωάννη (60112)
Λεώνης Κωνσταντίνος του Δημήτριου (60479)
Εφοδιαστές, από 24−9−2010:
1) Χαλυβίδης Χρήστος του Ηλία (19562)
2) Μίχας Ευάγγελος του Ευστάθιου (19563)
3) Βασιλάκος Ευάγγελος του Βασίλειου (19564)
4) Κουκουγιάννης Δρόσος του Γεώργιου (19565)
5) Γεωργάρας Γεώργιος του Χαράλαμπου (19566)
6) Βαλσαμίδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (19567)
7) Κλώνης Κυριάκος – Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου
(19568)
8) Τζαμαλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου (19569)
9) Κολίτσης Ελευθέριος του Χρήστου (19571)
10) Θεοδωρίδης Ιωάννης του Γεώργιου (19572)
11) Ζυγούρης Χρήστος του Βασίλειου (19573)
12) Δοντάκης Απόστολος του Νικόλαου (19574)
13) Παππάς Ιωάννης του Σπυρίδωνα (63487)
14) Μουτζουρέλλης Απόστολος του Ευστράτιου
(60114)
15) Παναγής Δημήτριος του Ιωάννη (60115)
16) Σαραγάς Ανδρέας του Προκόπιου (60116)
17) Φουστάνας Δημήτριος του Νικόλαου (60117)
18) Κοτζαμανώλης Βασίλειος του Δημήτριου (60118)
19) Ζώτος Γεώργιος του Χρήστου (60119)
20) Γιαβρούτας Χριστόφορος του Γεώργιου (60120)
21) Σταμπουλάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (60121)
22) Ταγματζίδης Ιωάννης του Ανέστη (60122)
23) Μανωλόπουλος Χρήστος του Γεώργιου (60123)
Εφοδιαστές, από 1−12−2010:
1) Χαλκιάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου (60124)
2) Ξυπολιάς Κωνσταντίνος – Νικόλαος του Βασίλειου
(60125)
3) Στασινόπουλος Βασίλειος του Εμμανουήλ (60126)
4) Γκαρτζονίκας Γεώργιος του Δημήτριου (60127)
5) Κωνσταντινίδης Θωμάς του Χρήστου (60128)
6) Αντωνόπουλος Σπυρίδωνας του Κωνσταντίνου
(60129)
7) Σολωμίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου (60130)
Διοικητικοί, από 1−12−2010:
1) Άουαντ Θεόδωρος του Μιχαήλ – Μωχάμ (19459)
2) Δήμος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (60057)
3) Κουτσοράκης Ηλίας του Παντελή (64000)
4) Σανιδάς Χρήστος του Σάββα (60497)
5) Αθανασόπουλος Γρηγόριος του Ανδρέα (60499)
Οδοντίατρο Δούκα Χρήστο του Δημήτριου (19836),
από 24−9−2010.
Υπηρεσιών Υποστήριξης, από 1−12−2010:
1) Αμύνης Αεροδρομίων Γκίκας Γεώργιος του Πανα−
γιώτη (60355)
2) Αμύνης Αεροδρομίων Χατζητσομπάνης Παναγιώτης
του Σάββα (60562)
3) Πληροφοριών Σιώπης Γεώργιος του Χρήστου
(60528)
4) Οικονομικός Παπαευαγγέλου Ιωάννης του Ευάγ−
γελου (60558)
Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ’ αρχαιότητα, ο Σμη−
ναγός Διοικητικός Πυρομάλλης Διονύσιος του Νικόλαου
(60054), από 1−12−2010.
Στο βαθμό του Σμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω
Υποσμηναγοί:
Ελεγκτές Αεράμυνας:
Καπνίδης Χρήστος του Γρηγόριου (61972)
51
Κόλλιας Ανδρέας του Δημήτριου (61973)
Καρνιωτάκης Στυλιανός του Εμμανουήλ (61521)
Τσεντίδης Ευθύμιος του Σταύρου (61957)
Οικονομικοί, από 31−10−2010:
(1) Ανδριοπούλου Γεωργία του Αθανάσιου (63226)
(2) Γερομιχαλού Ολυμπία του Ιωάννη (62075)
(3) Τσίρκας Κωνσταντίνος του Γεώργιου (62076)
(4) Φιλώνη Αγγελική του Θωμά (62077)
(5) Κατσιαντώνη Αγορή του Σπύρου (62078)
(6) Βοργιανίτη Αικατερίνη του Βασίλειου (62079)
(7) Ζαχαριουδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ (62081)
(8) Αδαμάκου Ευαγγελία του Νικόλαου (63230)
(9) Γκούρλα Μαρία του Κωνσταντίνου (62082)
(10) Τζίμα Ειρήνη του Άγγελου (63234)
(11) Γεροκώστας Βασίλειος του Δημήτριου (62083)
(12) Θεοτής Παναγιώτης του Σάββα (62084)
(13) Βέργαδος Γεώργιος του Αθανάσιου (62085)
(14) Ξάφης Παναγιώτης του Αθανάσιου (62086)
Οικονομικοί, από 1−12−2010:
(1) Κάββουρα Γεωργία του Σωκράτη (62087)
(2) Παπαδοπούλου Μαρία του Χαρίλαου (62088)
(3) Πικιός Χρήστος του Ιωάννη (62089)
(4) Παγώνη Αικατερίνη του Αναστάσιου (61731)
Εφοδιαστές, από 24−9−2010:
(1) Παρμάκης Ιωάννης του Αθανάσιου (61856)
(2) Παπαδουλάκης Κωνσταντίνος του Νικόλαου
(61887)
(3) Ζήκας Ιωάννης του Σπυρίδωνα (61739)
(4) Λόγγου Αικατερίνη του Νικόλαου (61740)
(5) Αργύρη Ευμορφία του Κυριάκου (61741)
(6) Ζηζόπουλος Χρήστος του Αστέριου (61742)
(7) Καραγιάννης Γεώργιος του Ιωάννη (61743)
(8) Καπελιέρη Ευαγγελία του Νικόλαου (61744)
(9) Λελής Γεώργιος του Θεόδωρου (61745)
(10) Μπαρλαγιάννης Ιωάννης του Στέργιου (61746)
(11) Παπαδόπουλος Σταύρος του Ιωάννη (61747)
(12) Σίσκος Παναγιώτης του Βασίλειου (61748)
(13) Αρχιμανδρίτη Γεωργία του Χρήστου (61749)
(14) Τσέκαρη Αγόρω του Θεόφιλου (61750)
(15) Ξενούλης Αριστείδης του Αθανάσιου (61751)
(16) Γαμβρούλη Γιαννούλα του Γεώργιου (61752)
(17) Λούκου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου (61753)
(18) Σαρτζετάκη Μαρία του Ιωάννη (61778)
(19) Αντωνίου Γρηγόριος του Στυλιανού (61779)
Διοικητικοί, από 24−9−2010:
(1) Διαρεμές Σταύρος του Νικόλαου (61862)
(2) Παπαδογιάννης Ανδρέας του Γεώργιου (61900)
(3) Χρυσοχοΐδου Ευσαΐα του Βασίλειου (61754)
(4) Καρκάνη Ιουλία του Γεώργιου (61755)
(5) Πάντζου Ειρήνη του Ευστάθιου (61756)
(6) Καζούκας Δημήτριος του Γεώργιου (61757)
(7) Γουγάς Αχιλλέας του Κοσμά (61758)
(8) Πελιτάρης Ηλίας του Παντελή (61759)
(9) Τσίλπογλου Παναγιώτα του Γεώργιου (61760)
Διοικητικοί, από 1−12−2010:
(1) Φωτάκη Αγγελική του Γεώργιου (61761)
(2) Μουζά Δήμητρα του Μαργαρίτη (61762)
(3) Σερκελίδης Δήμος του Χαράλαμπου (61763)
(4) Μαστοράκη Ειρήνη του Γαβριήλ (61764)
(5) Πολύζος Βάϊος του Χρήστου (61765)
(6) Σκιαδά Θεανώ του Γεώργιου (61780)
(7) Δεμερτζή Αθηνά του Σταύρου (61781)
Μετεωρολόγοι, από 24−9−2010:
52
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(1) Δρή Ειρήνη του Εμμανουήλ (61766)
(2) Καρδάση Ελένη του Ευάγγελου (61767)
(3) Ανδρίτσος Νικόλαος του Ιωάννη – Σεραφείμ
(61769)
(4) Ράλλης Μάριος του Χρήστου (61770)
(5) Γερογιάννης Βασίλειος του Θωμά (61771)
(6) Κωστόπουλος Θεοδόσιος του Αντώνιου (61772)
(7) Καρδαράς Γεώργιος του Παράσχου (61773)
(8) Χατζηαγγέλου Αναστασία του Ιωάννη (61774)
(9) Καρβέλης Χαράλαμπος του Αθανάσιου (61775)
(10) Λογκάκη Ελένη του Νικόλαου (61776)
(11) Τσαγκάρη Αικατερίνη του Ανδρέα (61782)
Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέ−
σεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.12, 16 και
20 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010:
Στο βαθμό του Αντισμήναρχου, κατ’ εκλογή, οι πα−
ρακάτω Επισμηναγοί Υπηρεσία Εδάφους Ελεγκτές Αε−
ράμυνας:
Γκιργκίρης Θωμάς του Κωνσταντίνου (17736)
Δάβιος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (17291),οι οποίοι
εντάσσονται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Ελεγκτών
Αεράμυνας, μετά τον Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου
(17256) και πριν τον Γεροβασίλη Βασίλειο του Νικόλαου
(17673).
Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ’ εκλογή, ο Σμηναγός
Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστής Ρηγόπουλος Σταύρος
του Γεώργιου (60131), από 1−12−2010.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 παρ.4δ
του Ν 2439)1996, και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, στο
βαθμό του Επισμηναγού, κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Σμη−
ναγοί Τεχνικής Υποστήριξης, από 23−9−2010:
Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Μαρκατάς Νικόλαος
του Κωνσταντίνου (60534), ο οποίος εντάσσεται στην
επετηρίδα Επισμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, μετά
τον Μαζάκη Ματθαίο του Νικόλαου (60518).
Μηχανικός Χαμαΐδής Ευάγγελος του Νικόλαου (80539),
ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Επισμηναγών Τε−
χνικής Υποστήριξης, μετά τον Καραλάγα Χαράλαμπο
του Δημήτριου (60575).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 παρ. 18,
19, 20 και 20 παρ. 4γ του Ν.2439/1996, στο βαθμό του
Αντισμήναρχου κατ’ εκλογή, ο Επισμηναγός Ιπτάμενος
Ανδρώνος Ισίδωρος του Ιωάννη (17544), από 26−4−2010
που είχε αρχικά προαχθεί, ο οποίος εντάσσεται στην
επετηρίδα Αντισμήναρχων Ιπτάμενων έτους 2010 μετά
τον Αντωνόπουλο Νικόλαο του Διονύσιου (17542).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 παρ.
4β του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010,
στο βαθμό του Επισμηναγού, κατ’ εκλογή, ο Σμηναγός
Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Κριατσιώτης Θεο−
φάνης του Ιωάννη (61056), από 1−12−2010 που δικαιούται
να προαχθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.12,16
και 20 παρ.4β του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του
Ν.3883/2010, στο βαθμό του Σμηναγού, κατ’ εκλογή, οι
παρακάτω Υποσμηναγοί:
Τεχνικής Υποστήριξης, από 24−9−2010:
1) Μηχανικός Γαρυφαλάκης Νικόλαος του Στυλιανού
(61795)
2) Αεράμυνας Κακαμάκας Κωνσταντίνος του Στέφα−
νου (61797)
3) Εφοδιαστής Μπιστολάκης Γεώργιος του Δημήτριου
(61798)
4) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκόνος Ιωάννης
του Διονύσιου (61801)
5) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Νικηφόρος Εμμα−
νουήλ του Ευάγγελου (61802)
6) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκόνος Παράσχος
του Διονύσιου (61803)
7) Μηχανικός Καραχάλιος Ευστάθιος του Αντώνιου
(61806)
8) Μηχανικός Σπυρόπουλος Ευστάθιος του Γεώργιου
(61986)
9) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τομαράς
Ηλίας του Σταύρου (61987)
10) Μηχανικός Τρύφωνος Δημήτριος του Παντελή
(61989)
11) Μηχανικός Ζησόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη
(61995)
12) Οπλουργός Σταυρομήτρος Δημήτριος του Αλέ−
ξανδρου (61996)
13) Αεράμυνας Νταράς Δημήτριος του Ευάγγελου
(61998)
14) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσιλιγιάννης Βα−
σίλειος του Αντώνιου (62001)
15) Ηλεκτρολόγος Ματσαντώνης Κωνσταντίνος του
Χαράλαμπου (62005)
16) Εφοδιαστής Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη
(62010)
17) Μηχανικός Παντελεάκος Γεώργιος του Θωμά
(62012)
18) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βραζιώτης Πανα−
γιώτης του Χαράλαμπου (62018)
19) Μηχανικός Γομάτος Ηλίας του Αθανάσιου (62019)
20) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σαπούνης Ιωάν−
νης του Σεραφείμ (62090)
21) Οπλουργός Βαϊδάκης Ιωάννης του Δημήτριου
(62091)
22) Οπλουργός Λεμπέσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
(62092)
23) Μηχανικός Γκουντής Νικόλαος του Αθανάσιου
(62101)
24) Μηχανικός Νταϊλάκης Δημήτριος του Στέργιου
(62103)
25) Οπλουργός Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος του
Γεώργιου (62112)
26) Μηχανικός Παπαστεφανάκης Δημήτριος του Γε−
ώργιου (62114)
27) Μηχανικός Καραμπατζιάκης Κυριάκος του Αντώ−
νιου (62115)
28) Μηχανικός Σειραδάς Νικόλαος του Γεώργιου
(62116)
29) Μηχανικός Φραγκάκης Γεώργιος του Ιωάννη
(62120)
30) Εφοδιαστής Καρανάτσιος Κωνσταντίνος του Ιω−
άννη (62123)
31) Εφοδιαστής Παπαδάκης Δημήτριος του Ελευθέ−
ριου (62125)
32) Εφοδιαστής Χατζαντωνάκης Ιωάννης του Γεώρ−
γιου (62126)
33) Αεράμυνας Φωτόπουλος Δημήτριος του Ηλία
(62128)
34) Οπλουργός Λιάτος Γεώργιος του Λάζαρου
(62129)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
35) Οπλουργός Μπερούκας Χρήστος του Θεόδωρου
(62130)
36) Οπλουργός Χριστίδης Γεώργιος του Χρήστου
(62131)
37) Οπλουργός Γαλάνης Κυριάκος του Δημήτριου
(62136)
38) Μηχανικός Παπανικολάου Ανδρέας του Άγγελου
(62138)
39) Εφοδιαστής Μαρούγκας Γεώργιος του Αθανάσιου
(62141)
40) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κλέτσας Νικό−
λαος του Σωτήριου (62142)
41) Μηχανικός Αθανασόπουλος Νικόλαος του Αθανά−
σιου (62144)
42) Εφοδιαστής Τσιρίλας Σωτήριος του Δημήτριου
(62145)
43) Μηχανικός Αλιζώτης Παναγιώτης του Σταύρου
(62146)
44) Οπλουργός Μητρούσιας Βάϊος του Κωνσταντίνου
(62147)
45) Μηχανικός Φραντζής Αθανάσιος του Γεώργιου
(62150)
46) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μπαχαράκης Ευ−
άγγελος του Άγγελου (62151)
47) Μηχανικός Γιαννόπουλος Σπυρίδωνας του Δημή−
τριου (62152)
48) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσεντίδης Γεώρ−
γιος του Διονύσιου (62153)
49) Οπλουργός Λαμπράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ
(62155)
50) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σερταρίδης Αυ−
ξέντιος του Ηλία (62156)
51) Εφοδιαστής Σκαρλής Βασίλειος του Αριστείδη
(62160)
52) Μηχανικός Μαμουζέλος Ανάργυρος του Ιωάννη
(62163)
53) Μηχανικός Αποστολίδης Στέφανος του Πέτρου
(62168)
54) Ηλεκτρολόγος Κουτσούμπας Ευστάθιος του Κων−
σταντίνου (62171)
55) Εφοδιαστής Κοτσιφάκος Πέτρος του Γεώργιου
(62175)
56) Εφοδιαστής Καραντζίκος Γεώργιος του Κωνστα−
ντίνου (62179)
57) Οπλουργός Μακρής Αναστάσιος του Μιχαήλ
(62181)
58) Ηλεκτρολόγος Λέντας Ηλίας του Σπυρίδωνα
(62186)
59) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αγγε−
λάκης Ιωάννης του Αριστόδημου (62189)
60) Μηχανικός Ρήγας Θεοφάνης του Νικόλαου
(62190)
61) Εφοδιαστής Μούγιος Παντελεήμωνας του Ηλία
(62193)
62) Εφοδιαστής Κουτσολέλος Χρήστος του Δημήτριου
(62194)
63) Μηχανικός Πλώτας Παναγιώτης του Αθανάσιου
(62196)
64) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μάττας Δημή−
τριος του Γεώργιου (62200)
65) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Στρατάκης Ιωάν−
νης του Αδάμ (62203)
53
66) Μηχανικός Γκάντζιος Βάϊος του Απόστολου
(62204)
67) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Θάνος Χρήστος
του Κωνσταντίνου (62205)
68) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βενέτης Απόστο−
λος του Δημήτριου (62213)
69) Ηλεκτρολόγος Παππάς Φίλιππος του Νικόλαου
(62217)
70) Οπλουργός Πιπλάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
(62218)
71) Μηχανικός Φυσέκης Ευάγγελος του Γεώργιου
(62221)
72) Αεράμυνας Ματάκιας Κωνσταντίνος του Βασίλειου
(62223)
73) Ηλεκτρολόγος Λιακόπουλος Δημήτριος του Γε−
ώργιου (62225)
74) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γιαννακόπουλος
Χρήστος του Ανδρέα (62226)
75) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ζελάτης Ευθύμιος
του Ευστράτιου (62231)
76) Ηλεκτρολόγος Κοϊμτζίδης Κωνσταντίνος του Δη−
μήτριου (62234)
77) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Παπαγιαννόπου−
λος Δημήτριος του Παναγιώτη (62242)
78) Μηχανικός Πατσούδης Αντώνιος του Ευάγγελου
(62244)
79) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σαντής Χαράλα−
μπος του Νικόλαου (62249)
80) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Τσούβαλης Ιωάννης
του Αθανάσιου (62273)
81) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονι−
κών Θαλασσινός Παναγιώτης του Σταύρου (62102)
82) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονι−
κών Τράγκας Νικό−λαος του Μιχαήλ (62478)
83) Μηχανικός Σιδέρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
(62251)
84) Μηχανικός Κοντογιώργης Γεώργιος του Κωνστα−
ντίνου (62259)
85) Μηχανικός Γάτσιος Βάιος του Ευάγγελου (62260)
86) Μηχανικός Κουλούρη Θεόδωρο του Πολυχρόνη
(62262)
87) Μηχανικός Κόπιτσας Λεωνίδας του Νικόλαου
(62265)
88) Μηχανικός Σταματιάδης Δημήτριος του Σωτήριου
(62280)
89) Μηχανικός Δούνιας Ευστάθιος του Χρήστου
(62283)
90) Μηχανικός Φάκας Δημήτριος του Αθανάσιου
(62285)
91) Μηχανικός Μπιτζαράκης Ιωάννης του Ματθαίου
(62289)
92) Μηχανικός Ψυχογιός Γεώργιος του Παντελή
(62290)
93) Μηχανικός Γρεβενός Χρήστος του Δήμου (62292)
94) Μηχανικός Κάππος Δημήτριος του Αντώνιου
(62295)
95) Μηχανικός Κρασσάς Κωνσταντίνος του Δημήτριου
(62296)
96) Μηχανικός Τσέλιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
(62301)
97) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τζεδάκης Νικό−
λαος του Εμμανουήλ (62307)
54
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
98) Μηχανικός Ρούσσος Γεώργιος του Μαρίνου
(62309)
99) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Λιανός Ιωάννης
του Γεώργιου (62310)
100) Μηχανικός Σειραδάκης Γεώργιος του Ιωσήφ
(62311)
101) Μηχανικός Λαμπράκης Παναγιώτης του Μιχαήλ
(62312)
102) Μηχανικός Κυνηγαλάκης Ευάγγελος του Εμμα−
νουήλ (62313)
103) Μηχανικός Μαλαφάντης Κωνσταντίνος του Χρι−
στοφίλιππου (62314)
104) Μηχανικός Πατεράκης Ιωάννης του Νικόλαου
(62316)
105) Μηχανικός Πετράτος Αντώνιος του Κωνσταντίνου
(62317)
106) Μηχανικός Μπαχαδάκης Δημήτριος του Νικόλαου
(62319)
107) Ηλεκτρολόγος Καρδιτσάς Χρήστος του Γεώργιου
(62321)
108) Μηχανικός Γιαννιάς Χρήστος του Βασίλειου
(62327)
109) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κοτσιφάκος Νι−
κόλαος του Σταύρου (62331)
110) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σολομωνίδης
Αντώνιος του Αλέξανδρου (62332)
111) Μηχανικός Ψυχογιός Κωνσταντίνος του Σωτήριου
(62334)
112) Ηλεκτρολόγος Παπανδρέου Ηλίας του Αριστοτέλη
(62335)
113) Μηχανικός Ρήγας Δημήτριος του Γεώργιου
(62336)
114) Εφοδιαστής Τρίγγος Ευάγγελος του Κωνσταντί−
νου (62476)
115) Μηχανικός Ράπτης Νικόλαος του Ιπποκράτη
(62484)
116) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Οικονομίδης Δη−
μήτριος του Πα−ναγιώτη (62488)
117) Μηχανικός Λογοθέτης Ηρακλής του Ηλία (62498)
118) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Πετρόπουλος
Ηλίας του Ιωάννη (62500)
119) Μηχανικός Χατζηαναγνώστου Ιωάννης του Από−
στολου (62503)
120) Μηχανικός Βαενάς Δημήτριος του Ανδρέα
(62512)
121) Μηχανικός Βασιλείου Νικόλαος του Ευστάθιου
(62513)
122) Ηλεκτρολόγος Σκλήκας Παναγιώτης του Θεόδω−
ρου (62517)
123) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Καραγιώργος
Παναγιώτης του Θεόδωρου (62518)
124) Μηχανικός Τρικοίλης Εμμανουήλ του Ιωάννη
(62519)
125) Μηχανικός Καραγιάννης Ανδριανός του Γεώργιου
(62520)
126) Μηχανικός Κουλμανδάς Γεώργιος του Παναγιώτη
(62522)
127) Μηχανικός Παντελίδης Χαράλαμπος του Βασί−
λειου (62525)
128) Μηχανικός Χρυσός Μιχαήλ του Εμμανουήλ
(62527)
129) Μηχανικός Κουρουπάκης Ιωάννης του Σταύρου
(62529)
*03000071301110024*
130) Μηχανικός Γαλανάκης Ιωάννης του Νικόλαου
(62530)
131) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Κωνσταντινίδης
Απόστολος του Παναγιώτη (62521)
132) Μηχανικός Πέττος Δημήτριος του Κωνσταντίνου
(62540)
133) Μηχανικός Τσομπάνογλου Φώτιος του Νικόλαου
(62542)
134) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σαμπατάκος
Ιωάννης του Βασίλειου (62544)
135) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βυθούλκας Δι−
ονύσιος του Ιωάννη (62546)
136) Μηχανικός Σολάκης Δημήτριος του Νικόλαου
(62549)
137) Μηχανικός Διαμαντής Γεώργιος του Ανδρέα
(62551)
138) Εφοδιαστής Σοφιολάκης Σπυρίδωνας του Νικό−
λαου (62554)
139) Εφοδιαστής Πυλαρινός Αναστάσιος του Διονύ−
σιου (62555)
140) Ηλεκτρολόγος Παπαδημητρίου Αθανάσιος του
Δημήτριου (62557)
141) Μηχανικός Καρυλάκης Γεώργιος του Αετού
(62558)
142) Ηλεκτρολόγος Λουφαρδάκης Ευστράτιος του
Σταύρου (62563)
143) Μηχανικός Τζιώτζιος Αθανάσιος του Θωμά
(62564)
144) Yπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων Μίνος Θεοφάνης του Ανδρέα (62568)
145) Μηχανικός Ασλάνης Ηλίας του Παναγιώτη
(62960)
146) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σακελλαράκης
Δημήτριος του Χαράλαμπου (62962)
147) Μηχανικός Λομπαρδής Ευστάθιος του Αθανάσιου
(62964)
148) Ηλεκτρολόγος Φωτόπουλος Γεράσιμος του Κων−
σταντίνου (62965)
149) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Πίτσιος Γεώρ−
γιος του Ευάγγελου (62966)
150) Μηχανικός Δεληολάνης Ευστάθιος του Νικόλαου
(62967)
151) Ηλεκτρολόγος Λιανός Μιχαήλ του Γρηγόριου
(62971)
152) Ηλεκτρολόγος Κατσικαβέλας Αλέξανδρος του
Κωνσταντίνου (62973)
153) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ροζής Φίλιππος
του Νικόλαου (62974)
154) Ηλεκτρολόγος Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γε−
ώργιου (62975)
155) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Αλιακιόζογλου
Πρόδρομος του Παναγιώτη (62976)
156) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Καπνός Παντε−
λής του Γεώργιου (62977)
157) Μηχανικός Αγγελάκης Αθανάσιος του Νικόλαου
(62985)
158) Ηλεκτρολόγος Βιδάκης Βασίλειος του Ιωάννη
(62987)
159) Μηχανικός Ελένης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
(62988)
160) Οπλουργός Μαρούτσος Δημήτριος του Ιωάννη
(62989)
ΦΕΚ 7
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
161) Εφοδιαστής Βλαχόπουλος Απόστολος του Ευ−
στάθιου (62991)
162) Εφοδιαστής Παρδάλης Εμμανουήλ του Νικόλαου
(62992)
163) Εφοδιαστής Λεβέντης Δημήτριος του Χρήστου
(62993)
164) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Αναγνώστου
Κωνσταντίνος του Ιωάννη (62995)
165) Ηλεκτρολόγος Βάρος Βασίλειος του Παναγιώτη
(62996)
166) Μηχανικός Σαμαράς Κωνσταντίνος του Ιωάννη
(63001)
167) Μηχανικός Παπαδόπουλος Νικόλαος του Χαρί−
τωνα (63002)
168) Εφοδιαστής Βελούδης Γεώργιος του Ιωάννη
(63004)
169) Οπλουργός Μασούρος Χρήστος του Ιωάννη
(63005)
170) Αεράμυνας Γιαννόπουλος Χρήστος του Ιωάννη
(63006)
171) Οπλουργός Γκαλερίδης Φώτιος του Δημήτριου
(63007)
172) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Εσε−
ρίδης Θεόδωρος του Νικόλαου (63011)
173) Εφοδιαστής Παυλάκος Αντώνιος του Νικόλαου
(63013)
174) Ηλεκτρολόγος Χατζόπουλος Θεόδωρος του Ιω−
άννη (63016)
175) Εφοδιαστής Σπέντζας Ευστράτιος του Ιωάννη
(63020)
176) Μηχανικός Σπυρόπουλος Χαράλαμπος του Κων−
σταντίνου (63022)
177) Μηχανικός Σάμιος Χαράλαμπος του Επαμεινώνδα
(63023)
178) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Παπαβλασόπου−
λος Βασίλειος του Μιχαήλ (63026)
179) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μπλήτας Σερα−
φείμ του Δημήτριου (63028)
180) Οπλουργός Γαλανός Στέφανος του Νικόλαου
(63029)
181) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Δεσύλλας Κων−
σταντίνος − Παναγιώτης του Ιωάννη (63031)
182) Εφοδιαστής Γούλας Θωμάς του Βασίλειου
(63033)
183) Ηλεκτρολόγος Παρίσης Αθανάσιος του Ανδρέα
(63036)
184) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βαλι−
ανάκης Βασίλειος του Λάμπρου (63037)
185) Μηχανικός Μαρτίνης Γεώργιος του Αργύριου
(63042)
186) Εφοδιαστής Κυριακάκης Στυλιανός του Μιχαήλ
(63043)
187) Μηχανικός Τσαρουχάς Κωνσταντίνος του Σπύρου
(63045)
188) Μηχανικός Μπιντέλας Απόστολος του Αναστά−
σιου (63046)
189) Μηχανικός Ευτυχίδης Σταύρος του Λάζαρου
(63047)
190) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Θυμιανίδης Μι−
χαήλ του Αλέξανδρου (63049)
191) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σταγιάννης Πα−
ναγιώτης του Δημήτριου (63050)
55
192) Εφοδιαστής Τσούτης Προκόπιος του Κυριάκου
(63051)
193) Μηχανικός Ψυλλάκης Ιωσήφ του Γεώργιου
(63052)
194) Ηλεκτρολόγος Σταυρομήτρος Κωνσταντίνος του
Χρήστου (63053)
195) Οπλουργός Στεφανίδης Παναγιώτης του Στέφα−
νου (63055)
196) Αεράμυνας Χριστοδούλου Γεώργιος του Πανα−
γιώτη (63056)
197) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βουρναζίδης
Φώτιος του Γεώργιου (63057)
198) Αεράμυνας Αλεξίου Ηλίας του Βασίλειου (63061)
199) Οπλουργός Φιλιούσης Νικόλαος του Θεοφάνη
(63062)
200) Μηχανικός Γρουντάς Σπυρίδωνας του Ιωάννη
(63063)
201) Μηχανικός Στεφάνου Νικόλαος του Σταμάτιου
(63064)
202) Ηλεκτρολόγος Γατσουνιάς Κωνσταντίνος του
Αντώνιου (63065)
203) Αεράμυνας Διλμπέρης Δημήτριος του Φώτιου
(63066)
204) Μηχανικός Γκουρνέλος Ανδρέας του Θεόδωρου
(63070)
205) Ηλεκτρολόγος Καβαλιέρος Χαράλαμπος του Δη−
μήτριου (63073)
206) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Χαμαϊδής Αχιλ−
λέας του Νικόλαου (63076)
207) Αεράμυνας Παπαδάκης Παντελής του Ματθαίου
(63083)
208) Μηχανικός Ντούρμας Ιωάννης του Αναστάσιου
(63086)
209) Μηχανικός Γκαϊδόγιαννης Νικόλαος του Αναστά−
σιου (63087)
210) Αεράμυνας Παθιάκης Εμμανουήλ του Σταύρου
(63090)
211) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Νταλακίδης Βα−
σίλειος του Μόσχου (63091)
212) Μηχανικός Ρουσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ
(63092)
213) Ηλεκτρολόγος Ευαγγελάκος Ιωάννης του Πανα−
γιώτη (63095)
214) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γεωργιόπουλος
Ευάγγελος του Χαράλαμπου (63097)
215) Μηχανικός Δουλγερίδης Χαράλαμπος του Ανδρέα
(63098)
216) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Πασχαλίδης Λά−
ζαρος του Αναστάσιου (63102)
217) Εφοδιαστής Διαμαντόπουλος Μιχαήλ του Σω−
κράτη (63103)
218) Εφοδιαστής Βλάχος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
(63111)
219) Μηχανικός Ράπτης Αντώνης του Εμμανουήλ
(63116)
220) Ηλεκτρολόγος Αγελάρης Αστέριος του Αντώνιου
(63118)
221) Οπλουργός Παπαευθυμίου Γεώργιος του Ευάγ−
γελου (63122)
222) Εφοδιαστής Βασιλακόπουλος Νικόλαος του Αν−
δρέα (63123)
223) Μηχανικός Ρενιτάκης Βασίλειος του Παναγιώτη
(63124)
56
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
224) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μιχαλιέρης Αθα−
νάσιος του Παναγιώτη (63127)
225) Αεράμυνας Κουμανδράκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
(63133)
226) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Θυμαράς Νε−
κτάριος του Δημήτριου (63135)
227) Αεράμυνας Δούρος Βασίλειος του Μιχαήλ
(63136)
228) Αεράμυνας Δεληγιάννης Γεώργιος του Κωνστα−
ντίνου (63140)
229) Εφοδιαστής Χαρίτος Δημήτριος του Νικόλαου
(63141)
230) Μηχανικός Προυνιάς Παναγιώτης του Κωνστα−
ντίνου (63145)
231) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Στεφανάκης Μι−
χαήλ του Κωνσταντίνου (63146)
232) Μηχανικός Κατσαρός Γεώργιος του Μιχαήλ
(63148)
233) Εφοδιαστής Κορδός Βασίλειος του Κωνσταντίνου
(63149)
234) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσιλίκας Στέρ−
γιος του Γεώργιου (63150)
235) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παρ−
τσανάκης Ευάγγελος του Αργύριου (63151)
236) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μπανάσιος Σω−
τήριος του Δημήτριου (63153)
237) Οπλουργός Μπέτσης Ιωάννης του Χρήστου
(63154)
238) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Άγγος Παναγιώ−
της του Γεώργιου (63155)
239) Αεράμυνας Μπακρατσάς Γεώργιος του Στάμου
(63159)
240) Οπλουργός Κωτούζας Θεοδόσιος του Σωτήριου
(63161)
241) Αεράμυνας Πολύζος Αθανάσιος του Χαράλαμπου
(63162)
242) Αεράμυνας Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του
Παναγιώτη (63164)
243) Οπλουργός Τσέλιος Νικόλαος του Παναγιώτη
(63166)
244) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γκου−
τούλας Εμμανουήλ του Χρήστου (63169)
245) Μηχανικός Λιαναρίδης Ευάγγελος του Διονύσιου
(63170)
246) Μηχανικός Σακαντάρης Ευάγγελος του Αλέξαν−
δρου (63172)
247) Μηχανικός Τσουβαλάκης Νεκτάριος του Γεώργιου
(63174)
248) Οπλουργός Μπακαγιάννης Ευάγγελος του Ιωάννη
(63175)
249) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κατσούρος Σω−
τήριος του Θεόδωρου (63177)
250) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βασίλας Γαβριήλ
του Ιωάννη (63180)
251) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Φάμελος Ηλίας
του Ιωάννη (63186)
252) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μπα−
λής Ιωάννης του Στυλιανού (63187)
253) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονι−
κών Πλέσσας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (63208)
254) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονι−
κών Πρασσάς Χρήστος του Κωνσταντίνου (63209)
255) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Μπλάνας Χαρά−
λαμπος του Κωνσταντίνου (63210)
256) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Αγγελούδης Γε−
ώργιος του Δημήτριου (63139)
257) Μηχανικός Σολωμός Χρήστος του Ευάγγελου
(63188)
258) Μηχανικός Σιαπάκας Χρήστος του Κλεομένη
(63193)
259) Μηχανικός Μπένος Σταμάτης του Νικόλαου
(63195)
260) Μηχανικός Μπουντής Αθανάσιος του Ιωάννη
(63196)
261) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Πράπ−
πας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (63263)
262) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μαλανδράκης
Χρήστος του Ι−ωάννη (63264)
263) Μηχανικός Αρσένης Γεώργιος του Δημήτριου
(63267)
264) Μηχανικός Μανουσάκης Γεώργιος του Κυριάκου
(63268)
265) Μηχανικός Λιναρδόπουλος Αθανάσιος του Διο−
νύσιου (63269)
266) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Που−
λακίδας Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (63274)
267) Αεράμυνας Φράγκος Θεόφιλος του Δημήτριου
(63276)
268) Μηχανικός Νατσίδης Πασχάλης του Ιωάννη
(63279)
269) Μηχανικός Βελλής Νικόλαος του Παναγιώτη
(63282)
270) Μηχανικός Βουλέλης Δημήτριος του Θεόδωρου
(63283)
271) Μηχανικός Φώλιας Κωνσταντίνος του Νικόλαου
(63284)
272) Μηχανικός Τσακίρης Φίλιππος του Απόστολου
(63285)
273) Ηλεκτρολόγος Μέτσιος Ηλίας του Παναγιώτη
(63286)
274) Εφοδιαστής Αθανασόπουλος Γεώργιος του Κων−
σταντίνου (63287)
275) Αεράμυνας Φαρόπουλος Ευάγγελος του Κυριά−
κου (63288)
276) Μηχανικός Θεοδώρου Ρίζος του Ταξιάρχη
(63289)
277) Μηχανικός Πεππές Ανδρέας του Απόστολου
(63290)
278) Μηχανικός Τζήκας Ιωάννης του Γεώργιου
(63291)
Τεχνικής Υποστήριξης, από 30−11−2010:
1) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Φασούλας Κων−
σταντίνος του Μαργαρίτη (63477)
2) Ηλεκτρολόγος Καρδάτος Παναγιώτης του Κωνστα−
ντίνου (63478)
3) Οπλουργός Αγγελόπουλος Γεώργιος του Αντώνιου
(63479)
4) Οπλουργός Ρετσινάς Δημήτριος του Παναγιώτη
(63482)
5) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μουρατίδης Πέ−
τρος του Προκόπιου (63484)
6) Μηχανικός Αργύρης Ιωάννης του Αντώνιου
(63486)
7) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστής Δημητρίου Διονύ−
σιος του Νικόλαου (63488)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
8) Οπλουργός Κρασαδάκης Γεώργιος του Στυλιανού
(63500)
9) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τάκας Δημήτριος
του Παναγιώτη (63501)
10) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Δρακάκης Μάρ−
κος του Γεώργιου (63502)
11) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Νασιούδης Ζήσης
του Δημήτριου (63504)
12) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκελντής Γεώρ−
γιος του Δημήτριου (63505)
13) Οπλουργός Καπετάνος Ιωάννης του Δημήτριου
(63509)
14) Εφοδιαστής Δαμουλάκης Στέφανος του Γεώργιου
(63510)
15) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τζεδάκης Αντώ−
νιος του Εμμανουήλ (63511)
16) Αεράμυνας Δημητρόπουλος Άγγελος του Νικόλαου
(63512)
17) Αεράμυνας Γκλάβανος Παναγιώτης του Αθανάσιου
(63515)
18) Ηλεκτρολόγος Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος του
Βασίλειου (63519)
19) Οπλουργός Νάκος Χαράλαμπος του Παναγιώτη
(63520)
20) Εφοδιαστής Κουτίβας Παναγιώτης του Στέλιου
(63521)
21) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γορανίτης Πανα−
γιώτης του Κωνσταντίνου (63522)
22) Ηλεκτρολόγος Κορδωνιάς Σάββας του Κωνστα−
ντίνου (63524)
23) Μηχανικός Σκαρπέτης Βασίλειος του Γεώργιου
(63525)
24) Αεράμυνας Παπαδάμης Δημήτριος του Αριστείδη
(63527)
25) Μηχανικός Σουλτανάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου
(63528)
26) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βασιλειάδης Στέ−
φανος του Αναστάσιου (63529)
27) Μηχανικός Σωτηρίου Ηλίας του Γεώργιου (63531)
28) Μηχανικός Κάβουρας Δημήτριος του Γεώργιου
(63535)
29) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Γκούμας Πανα−
γιώτης του Ευάγγελου (63536)
30) Μηχανικός Μαρκούσης Αναστάσιος του Στυλιανού
(63540)
31) Εφοδιαστής Παλαιολόγος Γεώργιος του Κωνστα−
ντίνου (63541)
32) Αεράμυνας Μητσικούδης Ιωάννης του Αναστάσιου
(63543)
33) Μηχανικός Καλαμάκης Νικόλαος του Δημήτριου
(63547)
34) Ηλεκτρολόγος Κουτσιαρής Δημήτριος του Κων−
σταντίνου (63548)
35) Εφοδιαστής Χριστοφίλης Νικόλαος του Γεώργιου
(63549)
36) Μηχανικός Κοταρέλας Πέτρος του Νικόλαου
(63550)
37) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Αραχωβίτης Ευ−
στράτιος του Νικόλαου (63551)
38) Ηλεκτρολόγος Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του
Παναγιώτη (63553)
39) Μηχανικός Παπαγεωργίου Γεώργιος του Κωνστα−
ντίνου (63554)
57
40) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσορλίνης Δη−
μήτριος του Κυριάκου (63556)
41) Μηχανικός Γκούλης Βασίλειος του Ευάγγελου
(63557)
42) Αεράμυνας Μελάς Ιωάννης του Κυριάκου (63558)
43) Μηχανικός Χρήστου Ευάγγελος του Αθανάσιου
(63562)
44) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μασούρας Αθα−
νάσιος του Βασίλειου (63565)
45) Ηλεκτρολόγος Κατσίρης Παναγιώτης του Κων−
σταντίνου (63567)
46) Αεράμυνας Σιδηράς Θεμιστοκλής του Λουκά
(63569)
47) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κουκουβέλας
Γεώργιος του Σταύρου (63570)
48) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Δανέζης Ποθητός
του Νικόλαου (63574)
49) Μηχανικός Κυρίτσης Δημοσθένης του Αθανάσιου
(63575)
50) Μηχανικός Δροσόπουλος Παναγιώτης του Νικό−
λαου (63577)
51) Μηχανικός Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Χα−
ράλαμπου (63578)
52) Μηχανικός Παπαδόπουλος Ιωάννης του Δημήτριου
(63580)
53) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Ιωαννίδης Γεώρ−
γιος του Εμμανουήλ (63582)
54) Εφοδιαστής Πιπεράκης Εμμανουήλ του Γεώργιου
(63583)
55) Ηλεκτρολόγος Βλάχος Ιωάννης του Σωτήριου
(63586)
56) Ηλεκτρολόγος Μαλλιαρός Γεώργιος του Κωνστα−
ντίνου (63588)
57) Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνος του Φράγκου (63589)
58) Αεράμυνας Καρπούζης Μαργαρίτης του Αντώνιου
(63590)
59) Αεράμυνας Νικήτας Δημήτριος του Κανέλλου
(63592)
60) Αεράμυνας Μαναρώλης Μιχαήλ του Χαρίτου
(63594)
61) Μηχανικός Μανουσάκης Εμμανουήλ του Γεώργιου
(63595)
62) Ηλεκτρολόγος Αναγνωστόπουλο Δημήτριος του
Νικόλαου (63597)
63) Μηχανικός Καντάνιος Ιωάννης του Μιχαήλ
(63601)
64) Μηχανικός Κωνσταντινίδης Αντώνιος του Στυλι−
ανού (63606)
65) Τηλεπικοινωνιών−Ηλεκτρονικών Τσίκας Ιωάννης
του Οδυσσέα – Κωνσταντίνου (63608)
66) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Βλαχογιάννης
Ευστάθιος του Ιωάννη (63609)
67) Εφοδιαστής Ζαφειρίου Ευάγγελος του Γιαννακού
(63611)
68) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Τσατσαρώνης
Χρήστος του Στυλιανού (63613)
69) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Λούπος Δημήτρι−
ος του Νικόλαου (63614)
70) Αεράμυνας Καλαϊτζής Νικόλαος του Δημήτριου
(63616)
71) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σουργκούνης Ευ−
στράτιος του Απόστολου (63618)
58
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
72) Οπλουργός Κρεμαστιώτης Βασίλειος του Δημή−
τριου (63620)
73) Εφοδιαστής Μάντης Νικόλαος του Χρήστου
(63622)
74) Ηλεκτρολόγος Κανδανολέων Χρήστος του Αγη−
σίλαου (63623)
75) Μηχανικός Κόρακας Σταύρος του Κωνσταντίνου
(63625)
76) Οπλουργός Κεραμιδάκης Δημήτριος του Χρήστου
(63627)
77) Οπλουργός Τσιότσιος Ιωάννης του Γεώργιου
(63628)
78) Μηχανικός Κολέζας Γεώργιος του Γεώργιου
(63631)
79) Μηχανικός Ζαμπάρας Νικόλαος του Γεώργιου
(63634)
80) Μηχανικός Κορκολής Σταύρος του Γεώργιου
(63635)
81) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Σπυρέλλης Πα−
ναγιώτης του Γεώργιου (63636)
82) Οπλουργός Μίχος Γεώργιος του Νικόλαου
(63638)
83) Μηχανικός Λουμπαρδέας Ιωάννης του Παναγιώτη
(63642)
84) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Μώκος Ηλίας του
Ιωάννη (63647)
85) Μηχανικός Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος του Θεό−
δωρου (63648)
86) Εφοδιαστής Καλογερόπουλος Λάμπρος του Αντώ−
νιου (63649)
87) Οπλουργός Μακαρώνας Κωνσταντίνος του Αρι−
στείδη (63651)
88) Μηχανικός Καρατάσιος Σπυρίδωνας του Κωνστα−
ντίνου (63653)
89) Οπλουργός Κρητσωτάκης Γεώργιος του Ορέστη
(63654)
90) Μηχανικός Θεοδώρου Δημήτριος του Αθανάσιου
(63656)
91) Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονικών Κίτσος Ηλίας του
Λουκά (63657)
92) Αεράμυνας Κούρτης Κωνσταντίνος του Θωμά
(63658)
93) Αεράμυνας Κασίδης Παναγιώτης του Σταύρου
(63662)
94) Μηχανικός Γαϊτανίδης Νικόλαος του Συμεών
(63665)
95) Οπλουργός Αντωνιάδης Αντώνιος του Μενέλαου
(63667)
96) Μηχανικός Δαβίλλας Νικόλαος του Ηλία (63668)
97) Ηλεκτρολόγος Μαρτιμιανάκης Κωνσταντίνος του
Μαρίνου (63672)
98) Ηλεκτρολόγος Παπαδημητρίου Χαράλαμπος του
Ευστράτιου (63674)
99) Μηχανικός Χειλάκος Ηλίας του Κωνσταντίνου
(63675)
100) Μηχανικός Μπατζιάκας Χρήστος του Ευάγγελου
(63678)
101) Μηχανικός Σμιγάδης Κωνσταντίνος του Παράσχου
(63679)
102) Μηχανικός Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος του
Ταξιάρχη (63680)
103) Μηχανικός Κασερίδης Γεώργιος του Αθανάσιου
(63682)
104) Αεράμυνας Ψιλόλιγνος Θεόδωρος του Δημήτριου
(63684)
105) Μηχανικός Κουρκούτας Χαράλαμπος του Γεώρ−
γιου (63685)
106) Οπλουργός Αβραμίδης Φίλιππος του Γεώργιου
(63689)
107) Ηλεκτρολόγος Τομαράς Δημήτριος του Σταύρου
(63690)
108) Οπλουργός Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του
Δημήτριου (63691)
109) Οπλουργός Σουλάκης Βασίλειος του Γεώργιου
(63692)
110) Μηχανικός Τούντας Αριστείδης του Νικόλαου
(63696)
111) Αεράμυνας Τσουμαρέλης Νικόλαος του Αλέξαν−
δρου (63697)
112) Μηχανικός Τσινταβής Γεώργιος του Ηλία (63698)
113) Αεράμυνας Σαλαμανής Ηλίας του Κομνηνού
(63700)
114) Ηλεκτρολόγος Καμμάς Σταύρος του Αντώνιου
(63701)
115) Οπλουργός Μιχαηλίδης Παναγιώτης του Αθανά−
σιου (63702)
116) Μηχανικός Λιάσκος Νικόλαος του Χρήστου
(63703)
117) Αεράμυνας Σταματόπουλος Δημήτριος του Γε−
ώργιου (63704)
118) Αεράμυνας Σπανούδης Δημήτριος του Χαρίλαου
(63705)
119) Αεράμυνας Τσουρέλης Βασίλειος του Δημήτριου
(63708)
120) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Καντζιλιέρης Αρι−
στείδης του Νικό−λαου (63726)
121) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών − Ηλεκτρονι−
κών Τσώνης Γεώργιος του Σωτήριου (63729)
122) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Τόρνος Νικόλαος
του Σπυρίδωνα (63615)
123) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστής Αρταβάνης Σπυ−
ρίδωνας του Γεώργιου (63593)
124) Μηχανικός Τάσσου Αναστάσιος του Στυλιανού
(63711)
125) Ηλεκτρολόγος Τογαντζής Δημήτριος του Ιωάννη
(63714)
126) Μηχανικός Κολλινιάτης Δημήτριος του Αθανάσιου
(63715)
127) Ηλεκτρολόγος Αστερίου Νικόλαος του Κωνστα−
ντίνου (63719)
128) Εφοδιαστής Γκριφίσιας Ιωάννης του Παναγιώτη
(63721)
Υπηρεσιών Υποστήριξης, από 24−9−2010:
1) Διοικητικός Βασιλάκος Απόστολος του Παυσανία
(61808)
2) Άμυνας Αεροδρομίων Χρήστου Ιορδάνης του Γε−
ώργιου (61809)
3) Άμυνας Αεροδρομίων Αλλοίμονος Δημήτριος του
Παναγιώτη (61811)
4) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασίου Αλέξανδρος του
Χαριζάνη (61813)
5) Διοικητικός Γιάντσιος Άγγελος του Χρήστου
(61814)
6) Άμυνας Αεροδρομίων Χρυσαφίδης Ιγνάτιος του
Δημήτριου (61815)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
7) Διοικητικός Ντάβαρης Ιωάννης του Νικόλαου (61816)
8) Άμυνας Αεροδρομίων Μπαλαούρας Βασίλειος του
Δημήτριου (61817)
9) Οικονομικός Έγγελης Φίλιππος του Παναγιώτη
(61818)
10) Διοικητικός Κούρτης Χαράλαμπος του Παντελή
(61819)
11) Οικονομικός Βοζίκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
(61821)
12) Διοικητικός Παρώνης Βασίλειος του Αλέξανδρου
(61822)
13) Άμυνας Αεροδρομίων Βλάχος Ιωάννης του Γεώρ−
γιου (61823)
14) Άμυνας Αεροδρομίων Παπαβασιλείου Αναστάσιος
του Κωνσταντί−νου (61824)
15) Άμυνας Αεροδρομίων Πάντζαρης Κωνσταντίνος
του Βασίλειου (61825)
16) Διοικητικός Νάστος Θεόδωρος του Νικόλαου
(61827)
17) Οικονομικός Σταθόπουλος Νικόλαος του Άγγελου
(61831)
18) Άμυνας Αεροδρομίων Κορωνιός Ματθαίος του
Σωτήριου (61832)
19) Διοικητικός Ανδρουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
(61833)
20) Οικονομικός Μανώλης Χρήστος του Ιωάννη
(62023)
21) Άμυνας Αεροδρομίων Κοκμοτός Παναγιώτης του
Χαράλαμπου (62024)
22) Διοικητικός Ευθυμιάδης Αναστάσιος του Ιωάννη
(62025)
23) Διοικητικός Δρυμούσης Κυριάκος του Κωνστα−
ντίνου (62027)
24) Οικονομικός Στυλιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
(62028)
25) Οικονομικός Λαουμτζίδης Στυλιανός του Κυριάκου
(62029)
26) Άμυνας Αεροδρομίων Μπακαγιάννης Σωτήριος του
Ιωάννη (62030)
27) Διοικητικός Θεοδοσίου Σωτήριος του Κωνσταντί−
νου (62031)
28) Διοικητικός Τσιμόγιαννης Γεώργιος του Σεραφείμ
(62032)
29) Άμυνας Αεροδρομίων Κοτσώνας Ευάγγελος του
Γεώργιου (62036)
30) Διοικητικός Πετρίδης Αναστάσιος του Ιωάννη
(62037)
31) Άμυνας Αεροδρομίων Καλλίνος Ευάγγελος του
Γεδεών (62038)
32) Άμυνας Αεροδρομίων Γιαννούλας Ιωάννης του
Παύλου (62040)
33) Άμυνας Αεροδρομίων Αριστόπουλος Ανδρέας του
Δημήτριου (62042)
34) Διοικητικός Διαννέλλος Ιωάννης του Κωνσταντί−
νου (62043)
35) Οικονομικός Κωνσταντινίδης Αθανάσιος του Ιω−
άννη (62044)
36) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασόπουλος Δημήτριος
του Παναγιώτη (62048)
37) Άμυνας Αεροδρομίων Καπέτας Ζαχαρίας του Πέ−
τρου (62049)
38) Άμυνας Αεροδρομίων Ορφανός Νικόλαος του Πα−
ντελή (62050)
59
39) Άμυνας Αεροδρομίων Καραντάκης Νικήτας του
Ιωάννη (62051)
40) Διοικητικός Παπανικολάου Χαράλαμπος του Ιω−
άννη (62054)
41) Yπηρεσία Εδάφους Διοικητικός Ζαχάκης Νικόλαος
του Χαράλαμπου (62035)
42) Yπηρεσία Εδάφους Άμυνας Αεροδρομίων Δασκα−
λόπουλος Ιωάννης του Νικόλαου (62055)
Υπηρεσιών Υποστήριξης, από 9−10−2010:
1) Άμυνας Αεροδρομίων Ματινούδης Δημήτριος του
Θεόδωρου (62267)
2) Άμυνας Αεροδρομίων Τζαλοκώστας Λάμπρος του
Δημήτριου (62268)
3) Άμυνας Αεροδρομίων Τσέλιος Αθανάσιος του Από−
στολου (62269)
4) Άμυνας Αεροδρομίων Ρίζος Χρήστος του Ιωάννη
(62270)
5) Οικονομικός Ιωαννίδης Δημήτριος του Ιωάννη
(62271)
6) Διοικητικός Αγγελόπουλος Σπυρίδωνας του Δημή−
τριου (62272)
Μονιμοποιημένες Εθελόντριες του Ν.705/1977, από
24−9−2010:
1) Νοσοκόμο Ζορμπά Ελένη του Γεώργιου (62863)
2) Νοσοκόμο Ζαγαλίκη Βασιλική του Αναστάσιου
(62866)
3) Υλικονόμο Σαββίδη Σοφία του Αναστάσιου
(62870)
4) Υλικονόμο Τζόρβα Καλλιόπη του Παναγιώτη
(62879)
5) Υλικονόμο Ακρίβου Δήμητρα του Σωτήριου (62881)
6) Νοσοκόμο Αληγιάννη Ειρήνη του Αλέξανδρου
(62884)
7) Νοσοκόμο Δελητσίδου Γεωργία του Σάββα
(62891)
8) Βοηθό Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Μπάρμπα
Θεοδώρα του Δημήτριου (62900)
9) Υλικονόμο Ζήκου Βασιλική του Φιλόθεου (62901)
10) Νοσοκόμο Περδίου Αικατερίνη του Δημήτριου
(62910)
11) Ταμιακού Ευσταθίου Μαρία του Ηλία (62911)
12) Νοσοκόμο Δικαίου Φωτεινή του Χαράλαμπου
(62913)
13) Νοσοκόμο Μαχαίρα Αθανασία του Ιωάννη (62917)
14) Νοσοκόμο Γεωργακοπούλου Αικατερίνη του Να−
πολέωντα (62921)
15) Νοσοκόμο Σπάλα Δήμητρα του Γεώργιου (62925)
16) Νοσοκόμο Αγλαμίση Γεωργία του Παναγιώτη
(62928)
17) Νοσοκόμο Δεπόλα Αικατερίνη του Αντώνιου
(62937)
18) Νοσοκόμο Δανδάλου Σταυρούλα του Χρήστου
(62940)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 12, 16, 18
παρ.3 και 20 παρ.4β του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του
Ν.3883/2010, στο βαθμό του Σμηναγού, κατ’ αρχαιότητα,
οι παρακάτω Υποσμηναγοί:
Τεχνικής Υποστήριξης, από 24−9−2010:
Υπηρεσία Εδάφους Συντηρητής Αεροπορικών Εγκα−
ταστάσεων Παναγόπουλος Ευστάθιος του Παναγιώτη
(61985)
60
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αεράμυνας Αϊβαλιώτης Παναγιώτης του Εμμανουήλ
(61796)
Αεράμυνας Θερμιώτης Παναγιώτης του Ευστράτιου
(62111)
Μηχανικός Κελεπούρης Βασίλειος του Ευάγγελου
(62483)
Μονιμοποιημένες Εθελόντριες του Ν 705/1977, από
24−9−2010:
Υλικονόμος Δημητριάδη Αλεξάνδρα του Σπυρίδωνα
(62939)
Υλικονόμος Βασσάλου Μαργαρίτα του Γεώργιου
(63742)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 4ε
και 21 παρ. 4ζ, 5στ του Ν 2439/1996 και το άρθρο 91
του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, ο Σμήναρ−
χος Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τσίγκος
Αλέξανδρος του Δημήτριου (14119), του οποίου έγινε
δεκτή η αίτηση αποστρατείας του και έχει κριθεί, ως
διατηρητέος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 4ε
και 21 παρ. 4στ (2), 5 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91
του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Ταξίαρχου, ο Σμήναρ−
χος Ιπτάμενος Μπέκος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
(12013).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 18 και
19 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, οι
παρακάτω Αξιωματικοί:
Στο βαθμό του Σμήναρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευ−
δοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι πα−
ρακάτω Αντισμήναρχοι:
1) Νοσηλευτικής Θειακού Χρυσούλα του Βασίλειου
(15575).
2) Υπηρεσία Εδάφους Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικο−
νομικός Σεΐτανίδης Σταύρος του Δημήτριου (18418).
Στο βαθμό του Αντισμήναρχου, επειδή κρίθηκε ως
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Επισμη−
ναγός Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών − Ηλε−
κτρονικών Πετρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
(19911).
Στο βαθμό του Σμηναγού, επειδή κρίθηκε ως ευδοκί−
μως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Υποσμηναγός
Υπηρεσία Εδάφους Ιπτάμενος Χωριανόπουλος Αντώνιος
του Γεώργιου (61841).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 παρ.
25, 26 του Ν 2439)1996 και το άρθρο 91 του Ν 3883 )2010,
οι παρακάτω Αξιωματικοί:
Στους βαθμούς του Σμηναγού και Επισμηναγού, κατ’
εκλογή ο Υποσμηναγός Τεχνικής Υποστήριξης Ηλε−
κτρολόγος Κατσουλώτος Νικόλαος του Σπυρίδωνα
(62489).
Στους βαθμούς του Υποσμηναγού, κατ’ αρχαιότητα,
η Σμηναγός και Επισμηναγός, κατ’ εκλογή, η Ανθυπο−
σμηναγός Μονιμοποιημένη Εθελόντρια του Ν.705/1977,
Στρατολόγος Κυριάκου Στέλλα του Γεώργιου (66444).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16 και 20
παρ.4γ του Ν.2439/1996, στο βαθμό του Υποσμηναγού
κατ’ αρχαιότητα, ο Ανθυποσμηναγός Διοικητικός Σμι−
γάδης Παράσχος−Γρηγόριος του Παράσχου (65283),
από 27−12−2008, που δικαιούται να προαχθεί, ο οποίος
εντάσσεται στην επετηρίδα Υποσμηναγών Διοικητικών
έτους 2008.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3, 36 παρ.
1 του Ν.Δ. 445/1974 και του άρθρου 13 του Ν.3257/2004,
στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού που κρίθηκε προα−
κτέα, η Ανθυπασπιστής Μονιμοποιημένη Εθελόντρια του
Ν.705/1977, Νοσοκόμο Γούλα Σταυρούλα του Ευάγγελου
(32992), από 20−12−2001, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρο−
μικών αποδοχών, που δικαιούται να προαχθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16, 19 παρ.
25, 28 και 20 παρ. 4γ του Ν.2439/1996, στο βαθμό του
Υποσμηναγού κατ’ αρχαιότητα, η Ανθυποσμηναγός Μο−
νιμοποιημένη Εθελόντρια του Ν.705/1977, Νοσοκόμο Γού−
λα Σταυρούλα του Ευάγγελου (62944), από 31−12−2004,
που δικαιούται να προαχθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16, 19 παρ.
25, 28 και 20 παρ.4γ του Ν.2439/1996, στο βαθμό του
Σμηναγού κατ’ εκλογή, η Υποσμηναγός Μονιμοποιημένη
Εθελόντρια του Ν.705/1977, Νοσοκόμο Γούλα Σταυρούλα
του Ευάγγελου (62944), από 30−6−2009, που δικαιούται να
προαχθεί, η οποία εντάσσεται στην επετηρίδα Σμηνα−
γών Μονιμοποιημένων Εθελοντριών του Ν.705/1977, έτους
2009, μετά την Τσοβόλα Ελένη του Σπυρίδωνα (62842).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6, 7,
8, 11 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010,
στο βαθμό του Ταξίαρχου, που κρίθηκε προακτέος, ο
Μόνιμος εξ Εφεδρείας Σμήναρχος Ιπτάμενος Μυτιληνά−
κης Καρυοφύλλης−Φαίδωνας του Λάμπρου (9208), από
17−12−2010, που δικαιούται να προαχθεί.
(Αριθμ. βεβ.. ΓΕΑ/Δ3/3 74/6−12−2010)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
62
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο
25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
•
•
Ετήσια έκδοση
Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση
Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
Ƚ
30 €
-
Β΄
300 €
Ƚ
30 €
Ε.Β.Ι.
Ƚ
¦
-
Γ΄
50 €
¦
¦
Α.Ε.∆.
Ƚ
¦
-
Υ.Ο.∆.∆.
50 €
¦
¦
∆.∆.Σ.
200 €
¦
20 €
∆΄
110 €
30 €
¦
¦
¦
100 €
Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ
Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
•
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
10 €
Α΄
225 €
Β΄
320 €
Γ΄
65 €
∆.∆.Σ.
225 €
Υ.Ο.∆.∆.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
∆΄
160 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Α.Π.
160 €
Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
2.250 €
Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..
•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.
•
•
Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏNJdžƸDŽNJǓƺLjƸnjƸLJƸǂƸǀǘDŽƫƛƠƢǐLjDŽƾNJƾǂ
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03000071301110024*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]