1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση Μύρων Φασουλάς
Τηλέφωνα
:2813-400.233, 234
:2813-400.232
Fax
e-mail
: [email protected]
Ηράκλειο 2 Φεβρουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 2704
ΘΕΜΑ: α) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
β) Αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 159, 160 και 161 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τη με αριθμ. 123/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
3. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 149/2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Τη με αριθμ. 42/14-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ. 1586/24-1-2011 απόφασή μας με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Μεταβιβάζουμε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», στους πιο κάτω άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες την
άσκηση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που λειτουργούν στις Περιφερειακές τους
Ενότητες:
1. Κουκιαδάκη Ευριπίδη του Εμμανουήλ, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
2. Βουλγαράκη Απόστολο του Ιωάννη, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
3. Λιονή Μαρία του Γεωργίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
4. Καστρινάκη Νικόλαο του Λεωνίδα, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
Β. 1. Στην Αντιπεριφερειάρχη Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ του Εμμανουήλ:
α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό – συντονισμό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων
που αφορούν θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και
Αλιείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: Αγροτικής
Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 15,
16 και 27 του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
1
2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Καλογερή Νικόλαο του Ιωάννη:
α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό – συντονισμό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων
που αφορούν θέματα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, καθώς και την επεξεργασία και
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.) σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ
242/2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαμπρινό Κωνσταντίνο του Αντωνίου:
α) Αναθέτουμε το σχεδιασμό – συντονισμό και επεξεργασία προτάσεων ή εισηγήσεων
που αφορούν θέματα Ενέργειας, Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Εμπορίου σε επίπεδο
Περιφέρειας Κρήτης.
β) Μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: Βιομηχανίας Ενέργειας - Φυσικών Πόρων και Απασχόλησης – Εμπορίου, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 19 και 20 του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κρήτης».
Γ. Μεταβιβάζουμε στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες την αρμοδιότητα της
έκδοσης όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων που ισχύουν από το άρθρο 159 παρ.1
περ. α, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», εκτός των κατωτέρω:
1. Απόφαση συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.
3. Έκδοση πράξεων διορισμού, μετατάξεων, αποσπάσεων, ορισμός και τοποθέτηση
προϊσταμένων οργανικών μονάδων των υπαλλήλων της Περιφέρειας.
4. Οι υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.
5. Άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας.
6. Κύρωση πινάκων προακτέων και προαγωγές των υπαλλήλων της Περιφέρειας.
7. Υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια.
8. Κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς
και εκπόνηση - αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής.
9. Σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση
αγροτικών προϊόντων και πρόταση για την ένταξή τους σε τομεακά εθνικά
προγράμματα.
10. Κατάρτιση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος των προγραμμάτων υποχρεωτικών ή
συλλογικών καταπολεμήσεων, όπως η καταπολέμηση του δάκου κ.ά..
11. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για την ίδρυση σφαγείου παραγωγής κρέατος
δυναμικότητας 801 και άνω τόνων ετησίως παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγείου
δυναμικότητας 1.001 και άνω κεφαλών σφαζόμενων ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2
περ. β΄ του Ν. 111/1975, ΦΕΚ 174 Α΄).
12. Καθορισμός και αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.
13. Χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων, κατά τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 8 του Π.Δ. 78/2006.
14. Υπαγωγή επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια για τη
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
15. Συμμετοχή και υλοποίηση σε προγράμματα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων
στο πλαίσιο των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών.
16. Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική
ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους
της περιφέρειας.
17. Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(Π.Ο.Τ.Α.)., σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3, του Ν. 2545/1997.
2
18. Κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης
υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.
19. Τήρηση και παρακολούθηση της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για
εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας περιφέρειας.
20. Σύμπραξη σε Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις ρυθμίσεις του
Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και
λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει.
22. Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος αποσκοπεί,
κυρίως, στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη
χωροθέτηση των πάσης φύσεως σχετικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενης και της
έκδοσης των κατά περίπτωση αδειών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
23. Διορισμός και αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες στη
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας.
24. Αδελφοποίηση σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, συνεργασία αυτών,
καθώς και συμμετοχή μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.
25. Συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας.
26. Υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
27. Θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των
γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και
φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
28. Σύσφιξη σχέσεων της Περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις
Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.
29. Προμήθεια μηχανημάτων και αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας.
(Διευκρινίζεται ότι αρμοδιότητες οι οποίες έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα, δεν μπορούν να
ασκηθούν από τις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά ασκούνται από τον Περιφερειάρχη).
Δ. Αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
Τον Περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, στα καθήκοντα του τον αναπληρώνει
ένας από τους Αντιπεριφερειάρχες, με την ακόλουθη σειρά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Κουκιαδάκης Ευριπίδης του Εμμανουήλ.
Βουλγαράκης Απόστολος του Ιωάννη.
Λιονή Μαρία του Γεωργίου.
Καστρινάκης Νικόλαος του Λεωνίδα.
Βρέντζου - Σκορδαλάκη Θεανώ του Εμμανουήλ.
Καλογερής Νικόλαος του Ιωάννη.
Λαμπρινός Κωνσταντίνος του Αντωνίου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας και ισχύει από την δημοσίευσή της.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Kοινοποίηση:
1. Αντιπεριφερειάρχες
2. Προεδρείο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου
3. Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Σταύρος Αρναουτάκης
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
3