Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Γρεβενά, .24/07/2014
Αριθ. Πρωτ.: 21104
: Διοικητήριο Γρεβενών
«Κώστας Ταλιαδούρης»
: 51100
: Oλγα Τζήκα – Ευθ. Φωτόπουλος
: 2462076425 - 2462076421
: 24620-76243
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η κλήρωση για τον ορισμό
των μελών συμμετοχής στα συλλογικά όργανα ,γίνεται μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 θα πρέπει να συσταθούν επιτροπές
που αποτελούνται από υπηρεσιακά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) για την παραλαβή έργων
της ανακοίνωσης.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι κάτωθι :
Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών
1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Όλγα
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Ελευθέριος
ΒΑΘΜΟΣ
1
Τζήκα
Πολ/κων Μηχανικών ΠΕ Β’
2
Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος Θεόφιλος
Πολ/κων Μηχανικών ΠΕ Δ’
3
Ζιώγας
Κωνσταντίνος Χρήστος
Πολ/κων Μηχανικών ΠΕ Ε’
4
Βαρσάμη
Σε άδεια
Αγορίτσα
Δημήτριος
Πολ/κων Μηχανικών ΠΕ Δ’
5
Κοπάνας
Απόστολος
Δημήτριος
Πολ/κων Μηχανικών ΠΕ Ε’
2. Πολ/κων Μηχανικών Τ.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
Καραγιάννης
Νικόλαος
Γεώργιος
Πολ/κων Μηχανικών ΤΕ
Β’
2
Φωτόπουλος
Ευθύμιος
Γεώργιος
Πολ/κων Μηχανικών ΤΕ
Β’
3
Γεωργιάδου
Δέσποινα
Ιάκωβος
Πολ/κων Μηχανικών ΤΕ
Δ’
3. Δασολόγων Π.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
Καραγιάννης
Νικόλαος
Γεώργιος
Δασολόγων
Δ’
2
Λάτσος
Μιχαήλ
Βασίλειος
Δασολόγων
Ε’
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Γεωπόνων
Δ’
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
4. Γεωπόνων Π.Ε
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
Μησυρλιάδου
ΟΝΟΜΑ
Μαγδαληνή
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Παντελεήμων
5. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
Λιούζα
Ευαγγελία
Γεώργιος
Μηχ/λόγων Μηχανικών ΤΕ
Δ’
2
Ματεντζίδης
Ιωάννης
Αθανάσιος
Μηχ/λόγων Μηχανικών ΤΕ
Δ’
3
Μητρόπουλος
Βασίλειος
Γεώργιος
Μηχ/λόγων Μηχανικών ΤΕ
Ε’
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
6. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κο Τ.Ε
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
Σαΐτη
ΟΝΟΜΑ
Σοφία
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Βασίλειος
Ηλεκ/λόγοΜηχ/κο Τ.Ε.
Β’
7. Εργοδηγών
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
Βακουφτσής
ΟΝΟΜΑ
Θωμάς
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Βασίλειος
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Εργοδηγών
Β’
Πίνακες Δ/νσης τεχνικών υπαλλήλων Δήμου σε άλλη Δ/νση (Εκτός Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών)
8. Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
Κωσταρέλα
Κωσταντία
Παναγιώτης
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
Δ’
2
Παπαθεοδώρου
Γκόλφω
Αχιλλέας
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
Ε'
3
Σκόδρας
Ρήγας
Νικόλαος
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
Ε'
4
Αγνάντου
Βάια
Δημήτριος
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
Ε'
5
Ποτίκας
Πέτρος
Δημήτριος
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ
ΣΤ'
9. Τοπογράφων Π.Ε
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αναστασίου
ΟΝΟΜΑ
Χρυσάνθη
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Ιωάννης
Τοπογράφων ΠΕ
ΒΑΘΜΟΣ
Δ’
10. Μηχανολόγων Π.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
Αντωνόπουλος
Γεώργιος
Κων/νος
2
Καραστέργιος
Ευθύμιος
Θωμάς
3
Κολοβός
Βασίλειος
Απόστολος
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Μηχανολόγων ΠΕ
Δ’
Ηλεητρολόγων μηχανικών ΠΕ
Γ’
Μηχ.Ηλεκτρολόγων ΠΕ
Β’
11. Αρχιτεκτόνων Π.Ε
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Καραιορδανίδης
Παντελής
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Αθανάσιος
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Αρχιτεκτόνων ΠΕ
Δ’
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Χημηικών μηχανικών ΠΕ
Γ’
12. Χημικών μηχ/κων ΠΕ
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ
Τζιουβάρας
ΟΝΟΜΑ
Απόστολος
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Ιωάννης
13. Γεωπόνων ΠΕ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
1
Καλαμάρας
Γεώργιος
Δημήτριος
Γεωπόνος ΠΕ
Ε’
2
3
Γαλάνης
Τασιοπούλου
Κων/νος
Θεοδώρα
Κων/νος
Γεώργιος
Γεωπόνος ΠΕ
Γεωπόνων ΠΕ
Γ’
Δ’
14. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων ΤΕ
Α/Α
2
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
Δάσκαλος
Κωνσταντίνο
Μιχαήλ
Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων
Γ’
Λιούζα
Ευαγγελία
Γεώργιος
Μηχ/λόγων Μηχανικών ΤΕ
Δ’
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
15. Μηχ.Δομικ. Έργων Τ.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
Χαραλαμπίδης
Ιερόθεος
Ιωάννης
Μηχ. Δομικ. Έργων ΤΕ
Δ’
2
Κρίκος
Νικόλαος
Κων/νος
Τερχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Β’
3
Βασιλοπούλου
Μαριάνα
Νικόλαος
Μηχανικών ΤΕ
Δ’
4
Μπότζη
Ειρήνη
Γεώργιος
Τερχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Ε΄
ΚΛΑΔΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
16. Γεωπόνων Τ.Ε
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
Δημητριάδης
Ιωάννης
Ευστάθιος
Τεχ. Γεωπόνων ΤΕ
Β’
2
Τζιόλας
Νικόλαος
Αριστείδης
Τεχ. Γεωπόνων ΤΕ
Β'
3
Ζαμανάκος
Πούλιος
Ιωάννης
Τεχν. Γεωπονίας
Β’
4
Γκόλιας
Αναστάσιος
Βασίλειος
Τεχν. Γεωπονίας
Δ’
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Εσωτερική διανομή:
1. Μέλη επιτροπής κλήρωσης
2. Γραματεία Δ/νση Τ.Υ.
Αναστάσιος Καρέτσος
Μηχανικός Μηχανικός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Γρεβενά, 24 – 07 - 2014
Αριθ. Πρωτ.: 21108
: Διοικητήριο Γρεβενών
«Κώστας Ταλιαδούρης»
: 51100
: Τζήκα Όλγα – Φωτόπουλος Ευθ.
: 2462350425 - 2462350421
: 24620-76243
ΠΡΟΣ: Δήμο Γρεβενών (Για ανάρτηση
στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών)
KOIN:
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κληρώσεων Επιτροπών Παραλαβής Έργων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) , που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών
παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
3.Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧΩ1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων).
5. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ):
Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)
6. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): Εφαρμογή
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών
τους με κλήρωση».
7.To άθρο 16 Π/Δ 171/1987
8.Τα άθρα 73 και 75 του Ν 3669/2008.
9.Το υπ’ αριθ. Πρωτ .Οικ 23386 /1585 /13 -05 -2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας περί « Ανακλήσεις συγκροτήσεων Επιτροπών Παραλαβής έργων»
10.Το με αριθμ. πρωτ.16916 /28-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
11 .Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 20223 /1375/ Εγκύκλ 16 / 25 -04-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας περί « Σύστασης Επιτροπής Παραλαβής έργων -Κοινοποίηση του άρθρου61
του Ν4257/2014»
12 .Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 28126 /1833 /05-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Δυτικής Μακεδονίας περί «Ανακλήσεις συγκροτήσεων Επιτροπών Παραλαβής έργων».
Ηπείρου-
Το υπ’ αριθ. Πρωτ .οικ 23442/1594 / Εγκύκλ 205 /13-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου- Δυτικής Μ ακεδονίας περί «Ρυθμίσεις αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών».
13.Τα με αριθμ. Πρωτ.6593 /17-06-2014 και 8066/24-7-2014 έγγραφα του Δήμου Δεσκάτης .
14.Το με αριθμ. πρωτ.16992 /12-06-2014 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών.
15. Την με αριθμό 609/2013 απόφαση του Δ. Σ. Για ορισμό δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή
παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2014.
16. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής
έργων για τα παρακάτω έργα:
1. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
-ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗΣ»,
με αριθ. Μελ. 23/2011, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 36.585,36€, δηλ. κάτω
από 1.000.000,00 €
2. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου ,με αριθ. Μελ.23/2011 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 60.000,00€, δηλ. κάτω
από 1.000.000,00 €
3. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», με
αριθ. Μελ. 29/2008, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 840.336,13.€, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ », με
αριθ.μελ.48/2010. του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 36.267,46 € δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
5. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ..», με αριθ.μελ.
181/2009., του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 12.234,31€, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
6. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΙΑΣΕΛΑΚΙ ΚΑΤΑΚΑΛΗ »,
με αριθ. Μελ. 126/2010, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 10.270,13..€, δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
7. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ »,
με αριθ. Μελ. 113/2007., του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 101.127,58€ , δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
8. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ Θ ΖΙΑΚΑ », με αριθ. Μελ. 72/2010, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 36.585,36..€ , δηλ. κάτω
από 1.000.000,00 €
9. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ», με αριθ. Μελ. 79/2010., του οποίου ο προϋπολογισμός είναι
10.269,19.€ , δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
10. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2011). », με αριθ. Μελ. 43/2011., του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 75.000,00.€ ,
δηλ. κάτω από 1.000.000,00 €
11. Τα δύο μέλη
της Επιτροπής του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ. », με αριθ. Μελ. 70/2010., του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 36.585,37.€ , δηλ. κάτω από
1.000.000,00 €
12. Τα δύο μέλη
της Επιτροπής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΝΙΔΗΣ –
ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ », με αριθ. Μελ. 142/2007, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 311.176,59.€ , δηλ.
κάτω από 1.000.000,00 €
13. Τα δύο μέλη της Επιτροπής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Δ. Ε.
ΒΕΝΤΖΙΟΥ », με αριθ. Μελ. 38/2013, του οποίου ο προϋπολογισμός είναι 10.243,90.€ , δηλ. κάτω από
1.000.000,00 €
Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι επιβλέποντες των έργων δεν δύνανται να είναι μέλη της
επιτροπής παραλαβής.
Η ανωτέρω Επιτροπή θα αποτελείται για έργα προυπολογισμού μικρότερα του 1.000.000 Ε από δύο
υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η ενός Υπα/λου κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλήλου
κατηγορίας Τ.Ε Μηχανικών. Για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 € από τρεις υπαλ/λους
κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών η δύο Υπαλ/λους κατηγορίας Π.Ε Μηχανικών και ενός υπαλήλου κατηγορίας Τ.Ε
Μηχανικών
Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής έργων ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλ/λων αυτής με την
επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγ. 3 του αθρ.73 του Ν 3669/2008.Ο πρόεδρος δεν
ορίζεται από υπ/λους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπ/λος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια
κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών την Παρασκευή 02Αυγούστου
2014, ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών,
που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής των παραπάνω έργων, στο γραφείο του Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοικητήριο Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη Γραφείο 4102
Η κλήρωση θα γίνει παρουσία τριών στελεχών της Υπηρεσίας
1. Καρέτσο Αναστάσιο
2. Σαίτη Σοφία και
3. Φωτόπουλο Εΰθύμιο
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναστάσιος Καρέτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός