Σημειώσεις

properties
qr
Properties - Ιδιότητες µελών
_______________________________________________________________
proM1
M2 step LEV1 LEV2 TYP LIB SYMBOL
QLTY Bst FIX GR
_______________________________________________________________
______________________________________________________
... msec secy mat
wo
gp rwt rut eteo
X
Y
Z
______________________________________________________
Οι ράβδοι/στοιχεία M1 έως M2, µε βήµα step, και τύπο TYP που βρίσκονται στις στάθµες LEV1 έως LEV2
έχουν την ίδια διατοµή και τα άλλα µεγέθη που καθορίζονται παρακάτω:
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
LIB :
Βιβλιοθήκη διατοµών. Όταν δεν συµπληρώνεται όνοµα βιβλιοθήκης τότε η διατοµή λαµβάνεται από
την εντολή 'sections'.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Οι βιβλιοθήκες προτύπων διατοµών που προβλέπονται είναι:
Κοίλες διατοµές
Κοίλες διατοµές κατηγορίας 4
∆ιπλά ταυ
Πλατύπελµα διπλά ταυ
∆ιπλά ταυ κατηγορίας 4
Σταυρός από 2 διπλά ταυ
∆ιπλό ταυ µε κυµατοειδή κορµό
(CHS + HE) σύµµικτη
∆ιατοµές U
: CHS, RHS, SHS
: HOL
: I, IPE, IPEo, IPEv, IPEa
: HEA, HEB, HEM, HEAA HE, HL, HD, HP
: Ιο, Ηο, Iw, Ηw
: Ix2
: SSB
: CHI
: U, UAP, UPE, 2U
Οι προβλεπόµενες βιβλιοθήκες λεπτότοιχων διατοµών ψυχρής διαµόρφωσης κατηγορίας 4 είναι :
C , Z , Σ , Zs , CCo , CCc (EC3-1-3)
Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει όποια άλλη βιβλιοθήκη θέλει από πρότυπες ελατές ή σύνθετες
συγκολλητές διατοµές, χρησιµοποιώντας όµως ένα από τα παραπάνω σύµβολα (ονόµατα).
Οι βιβλιοθήκες µε τα παραπάνω ονόµατα, χωρίς extension,
directory.
πρέπει να βρίσκονται στο current
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Οι βιβλιοθήκες ξύλινων διατοµών που προβλέπονται είναι:
Ολόσωµες διατοµές :
Σύνθετες συγκολλητές :
SO (Solid)
GL (Glued Laminated)
Ο χρήστης δηµιουργεί εύκολα τις βιβλιοθήκες µε τις διατοµές που θέλει να χρησιµοποιήσει.
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
ISOLATORS
FPS- Friction Pendulum
HDR-High Damping Rubber
LDR-Low Damping Rubber
LR- Lead Rubber
SYMBOL
:
Σύµβολο διατοµής.
∆ίνεται µια πρώτη εκτίµηση της διατοµής η οποία, βεβαίως, πρέπει να περιλαµβάνεται στη βιβλιοθήκη.
QLTY : Ποιότητα υλικού µέλους
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Ευρωκώδικας EC2
Ελληνικός Κανονισµός (ΕΚΩΣ 2000) ,
C12, C16, C20,
C25, C30, C35,
C40, C45, C50
Παλαιός Ελληνικός Κανονισµός(ΠΕΚΣ)
Β160, Β225, Β300
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
: S235, S275, S355, S420, S460
: Sfyb
: Salu
Ευρωκώδικας EC3 και EC4
Ευρωκώδικας EC3 – 1 – 3
Ευρωκώδικας EC9
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ευρωκώδικας 5
:T
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Ευρωκώδικας 6
:Μ
ISOLATORS
:ISOL
FIX = FF
= GG
GR :
TYP
: Τηρείται η διατοµή. Το πρόγραµµα δεν την αλλάζει ακόµη και αν αυτή δεν επαρκεί.
: Επιλεγοµένη διατοµή, αλλά η αυτή µέσα στην ίδια οµάδα ράβδων.
Αριθµός οµάδας ράβδων. Όλες οι ράβδοι µιας οµάδας έχουν όλες τις διαστάσεις τους κοινές..
Ο αριθµός οµάδας, έστω και αν συµπληρώνεται, αγνοείται για τις τιµές του FIX = FF.
=
=
=
b : δοκός, πεπερασµένο στοιχείο ή συνδετήριο µέλος.
c : στύλος
p : πλάκα
msec :
Αριθµός διατοµής ράβδου/στοιχείου. Εάν δεν δοθεί τιµή λαµβάνεται η προηγούµενη µη µηδενική τιµή.
secy :
mat :
Αριθµός διατοµής στοιχείου ως προς τον τοπικό άξονα y.
Αριθµός υλικού στοιχείου.
wo :
Γωνία καθορισµού του τοπικού συστήµατος αξόνων στα στοιχεία και τις ράβδους χωρικών
φορέων σε µοίρες.
rwt,rut :
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις µελών/στοιχείων επί ελαστικής εδράσεως µε σταθερές εδάφους c' και t' διαφορετικές από αυτές που ισχύον γενικά co και to.
rwt, =
Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις δοκών επι ελαστικής εδράσεως µε σταθερές εδάφους διαφορετικές από άνοιγµα σε άνοιγµα
rwt=t'/to
rut=c'/co , αν rwt=0 το πρόγραµµα υποθέτει: rwt= rut
όπου c' , t'
cο , tο
gp
= Ν:
:
:
σταθερές εδάφους ράβδων
βασικές τιµές σταθερές εδάφους
Ο αριθµός διατοµής στην περίπτωση που εισάγεται ο πίνακας ακαµψίας. ( s = -3 στα Sections )
Ράβδοι
αν gp < 0 : Ο πίναξ ακαµψίας της ράβδου υπολογίζεται και φυλάσσεται στον πίνακα ESW(-gp)
- 1η ράβδος της οµάδος.
> 0 : Ο πίναξ ακαµψίας της ράβδου είναι ήδη γνωστός και βρίσκεται στον πίνακα
ESW(gp) - Όλες οι ράβδοι της οµάδος εκτός, ενδεχοµένως, της 1ης.
Στην περίπτωση που ο πίναξ ακαµψίας Ε δίδεται στην εντολή 'sections' µε αριθµό
msec πρέπει να τεθεί: gp=msec. Αυτό κατευθύνει το πρόγραµµα να αναζητήσει τον
Ε στον πίνακα ESW (msec).
Πρέπει, επίσης, να αυξηθεί κατάλληλα το mesw στα defaults.
eteo :
Λόγος του µέτρου ελαστικότητος Ε της ράβδου προς το µέτρο ελαστικότητος αναφοράς Εο:
eteo = E/Eo
Αν είναι eteo = 0 , το πρόγραµµα θέτει: Ε = Εο.
X, Y, Z :
Προβολές της ράβδου στο γενικό σύστηµα αναφοράς. Χρησιµοποιείται µόνο στις ράβδους
εκείνες που συνδέονται µέ το έδαφος µέσω µηδενικών κόµβων (J=0 στην εντολή incidences)
.
Επίσης, στην περίπτωση προβόλων πλακών, στη θέση του Χ δίδεται το άνοιγµα του προβόλου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν µια ράβδος ή ένα στοιχείο εισαχθούν περισσότερες από µια φορά, ισχύει η τελευταία εγγραφή.
Στην περίπτωση που όλα τα µέλη (δοκοί, υποστυλώµατα) από σκυρόδεµα δεν έχουν ενιαία ποιότητα, που
δηλώνεται στην εντολή 'quality', είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση της ποιότητας qlty στην εντολή 'properties'
για όλα ανεξαιρέτως τα µέλη.