close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj : 11/13

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 22. BROJ 11/13
Derventa, 24. 12. 2013. god.
337.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine DerventaPrečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) i člana 105. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/09- Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine
Derventa na 14. sjednici održanoj 23. decembra 2013.
godine, donijela je
PROGRAM RADA
Skupštine opštine Derventa za 2014. godinu
I OSNOVNE ODREDBE
Ovim programom utvrđuju se: pitanja tematskog
i normativnog sadržaja o kojima će Skupština opštine
raspravljati i odlučivati u okviru njenih prava i
dužnosti, nosioci zadataka na pripremanju materijala
(stručni obrađivači), rokovi za njihovo razmatranje kao
i predlagači materijala.
Pored pitanja navedenih u ovom programu koja
čine osnovu za rad, Skupština opštine će razmatrati i
druga pitanja koja budu proizilazila iz zakona i drugih
propisa, kao i pitanja koja se u svakodnevnoj aktivnosti opštinskih organa pojave kao aktuelna, a iz
nadležnosti su Skupštine opštine.
Načelnik opštine i drugi predlagači materijala
kao i obrađivači materijala, dužni su da se pridržavaju
utvrđenih rokova i da svoje programe rada usklade sa
ovim programom.
II NORMATIVNI I TEMATSKI DIO
JANUAR
1. Izvještaj o realizaciji Programa podsticaja
poljoprivredne proizvodnje na području opštine u
2013. godini
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za žalbe
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
FEBRUAR
1. Nacrt Statuta opštine Derventa
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Načelnika opštine
i Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Derventa
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Komisija za propise Skupštine
opštine
3. Prijedlog programa zajedničke komunalne
potrošnje za 2014. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne površine stambenog i
poslovnog prostora na području opštine u 2013. godini.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno ure-đenje
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke
komunalne potrošnje za 2013. godinu.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
Strana 2 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
6. Nacrt Strategije ruralnog razvoja opštine
Derventa za period 2014 -2020. godina
OBRAĐIVAČ: Tim za izradu Nacrta Strategije
ruralnog razvoja opštine
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
7. Procjena ugroženosti područja opštine Derventa od elementarne nepogode i druge nesreće
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
8. Informacija o stanju bezbjednosti na području
opštine Derventa za 2013. godinu
OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Ministarstvo
unutrašnjih poslova, CJB Doboj, Policijska stanica
Derventa
9. Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja
na putevima na području opštine Derventa u 2013.
godini
OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Derventa
10. Informacija o upisu učenika i stručnoj
zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2013/ 2014
godini u osnovnim školama
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
11. Informacija o stanju u oblasti snabdijevanja
električnom energijom
OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: ZP "ElektroDoboj"a.d. Doboj, Radna jedinica Derventa
MART
1. Prijedlog programa kapitalnog investiranja za
2014. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Prijedlog programa podsticaja poljoprivredne
proizvodnje na području opštine Derventa za 2014.
godinu.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Prijedlog programa sanacije i održavanja
lokalnih putnih pravaca na području opštine Derventa
u 2014. godini.
Datum: 24. 12. 2013. god.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Prijedlog Godišnjeg plana utroška namjenskih
sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih
drvnih sortimenata u 2014. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Programi rada i poslovanja javnih ustanova čiji
je osnivač Skupština opštine za 2014. godinu.
OBRAĐIVAČI i PREDLAGAČI: Nadležni
organi javnih ustanova
6. Program razvoja civilne zaštite u oblasti zaštite
i spasavanja
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za opštu upravu
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
7. Prijedlog odluke o donošenju revizije Regulacionog plana "CENTAR - ZAPAD"
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
8. Prijedlog odluke o dodeli poslovnih prostora
na privremeno korišćenje u objektima koji su u
vlasništvu opštine Derventa
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
9. Izvještaj o radu Skupštine opštine Derventa u
2013. godini
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Predsjednik Skupštine opštine
10. Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine
opštine Derventa u 2013. godini
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČI: Stalna radna tijela Skupštine
opštine
11. Izvještaj o radu Načelnika opštine i radu
Opštinske administrativne službe Derventa u 2013.
godini
OBRAĐIVAČI: Odjeljenja opštinske administrativne službe i Stručna služba Načelnika opštine
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
12. Izvještaj o realizaciji Programa sanacije i
održavanja lokalnih putnih pravaca na području
opštine Derventa u 2013. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
13. Izvještaji o radu i poslovanju javnih ustanova
čiji je osnivač skupština opštine za2013. godinu.
OBRAĐIVAČI i PREDLAGAČI: Nadležni
organi javnih ustanova
14. Informacija o upisu učenika i stručnoj
zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2013/ 2014.
godini u srednjim školama, sa osvrtom na Plan upisa
učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj
2014/2015 godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
15. Informacija o stanju u oblasti kulture na
području opštine i mjere za prevazilaženje stanja.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
16. Informacija o provođenju mjera na zaštiti
vodotoka rijeke Ukrine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
APRIL
1. Prijedlog Statuta opštine Derventa
OBRAĐIVAČI: Stručna služba
opštine i Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
Načelnika
2. Prijedlog Poslovnika Skupštine opštine
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Komisija za propise Skupštine
opštine
3. Prijedlog programa korišćenja posebnih
vodnih naknada za 2014. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Prijedlog programa zbrinjavanja pasa lutalica
Broj 11 Strana 3
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Prijedlog odluke o građevinskom zemljištu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje
i Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
6. Prijedlog odluke o načinu i postupku davanja i
izmjeni naziva ulica i trgova i dodjeli kućnih brojeva
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
7. Nacrt odluke o pogrebnoj djelatnosti
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
8. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa
za 2013. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
9. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih
putnih pravaca i gradskih ulica u periodu 15.11.2013. 15. 03.2014. godine.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
10. Informacija o naplati lokalnih prihoda opštine
Derventa za 2013. godinu
OBRAĐIVAČI: Odjeljenje za finansije, Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove, Odjeljenje
za prostorno uređenje, odjeljenje za privredu i
društvene djelatnosti Stručna služba Načelnika opštine
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
11. Informacija o zapošljavanju na području
opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i
potrebnim kadrovima za razvoj opštine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i
društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
12. Informacija o stanju javne rasvjete na
području opštine Derventa
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i Odjeljenje za privredu i društvene
djelatnosti
Strana 4 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
13. Informacija o realizaciji zadataka iz
Akcionog plana za izgradnju i sanaciju zelenih
površina i zasada
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
14. Informacija o poslovanju privrede na
području opštine u 2013. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
MAJ
Datum: 24. 12. 2013. god.
7. Informacija o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za period 01.01.-31.03.2014. godine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
8. Informacija o stanju u putničkom saobraćaju i
taksi prevozu na području Opštine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
9. Informacija o radu nevladinih organizacija i
udruženja građana na području opštine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene delatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
1. Prijedlog Strategije ruralnog razvoja opštine
Derventa za period 2014 - 2020. godina
OBRAĐIVAČ: Tim za izradu nacrta Stra-tegije
ruralnog razvoja opštine
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
10. Informacija o stipendiranju studenata i
učenika u školskoj 2013/2014. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene delatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Prijedlog odluke o dimnjačarskoj delatnosti
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
11. Informacija o preventivnoj zdravstvenoj
zaštiti stočnog fonda u 2013. godini i aktivnosti na
unapređenju istog u 2014. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za inspekcijske poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Prijedlog odluke o pogrebnoj djelatnosti
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Prijedlog odluke o platama i drugim pravima
funkcionera opštine Derventa
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Komisija za izbor i imenovanje
Skupštine opštine
5. Prijedlog odluke o pravima odbornika na
naknade za vršenje odborničke dužnosti
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Komisija za izbor i imenovanje
6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o
obrazovanju Stručne službe Skupštine opštine i
sistematizaciji radnih mjesta
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Komisija za izbor i imenovanje
Skupštine opštine
JUNI
1. Prijedlog programa uređenja gradskog
građevinskog zemljišta u 2014. godini.
OBRAĐIVAČ: Odeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Izvještaj o realizaciji programa oprem-anja
izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u 2013.
godini.
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Izvještaj o radu Prvostepene stručne komisije
za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanje
funkcionalnog stanja korisnika
OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Javna ustanova
"Centar za socijalni rad Derventa"
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Izvještaj o obezbjeđenosti pitke vode u
školskim objektima u seoskim područjima sa narednim
zadacima
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Informacija o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije na području opštine
Derventa sa uporednim pokazateljima u odnosu na
Informaciju koja je razmatrana u 2013. godini
OBRAĐIVAČ: "Komunalac" ad Derventa i
Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
Broj 11 Strana 5
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Informacija o stvorenim uslovima za odmor i
rekreaciju djece i omladine (igrališta, sportske sale,
prostorije za kulturno stvaralaštvo i drugo)
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
SEPTEMBAR
1. Nacrt odluke o vodoopskrbnim objektima na
selu
6. Informacija o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti
stanovništva u 2013. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
7. Prijedlog mjera za suzbijanje narkomanije
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, JZU Dom zdravlja Derventa,
Policijska stanica Derventa i JU Centar za socijalni rad
Derventa
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
JULI
1. Analiza stanja i potreba socijalno najugroženijih kategorija lica i korisnika prava na
novčanu pomoć
OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Javna ustanova
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa
2. Informacija o uslovima i životu omladine na
području opštine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje sa privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Informacija o aktivnostima vezanim za rješavanje stambenog pitanja nosioca stanarskog prava čiji
su stanovi porušeni
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Informacija o radu "Centra za sakupljanje
otpada" u Derventi za 2013. godini
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa
za prvo polugodište 2014. godine, sa posebnim
osvrtom na ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Informacija o ostvarivanju prava u skladu sa
Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica
poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Informacija o registraciji zajednice etažnih
vlasnika i investicionom i tekućem održavanju
stambenih zgrada i stanova
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Informacija o radu i poslovanju javnih
ustanova čiji je osnivač SO-e za period januar-juni
2014. godine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
6. Informacija o radu i stanju osnovnog i srednjeg
obrazovanja
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i
društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
Strana 6 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
OKTOBAR
1. Prijedlog odluke o vodoopskrbnim objektima
na selu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
2. Informacija o realizaciji privatizacije državnih
stanova, korišćenju neotkupljenih stanova i korišćenju
sredstava za obnovu stambenog fonda
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Informacija o radu Prvostepene stručne
komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i
omladine sa smetnjama u razvoju
OBRAĐIVAČ I PREDLAGAČ: Javna ustanova
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa
NOVEMBAR
1. Nacrt Programa rada Skupštine opštine
Derventa za 2015. godinu
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Predsjednik Skupštine opštine
2. Nacrt odduke o usvaj anju budžeta opštine
Derventa za 2015. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Prijedlog odluke o utvrđivanju poreske stope
za oporezivanje nepokretnosti na području opštine
Derventa u 2015. godini
OBRAĐIVAČI: Odjeljenje za finansije i Stručna
služba Načelnik opštine
4. Informacija o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za period 01.01. 30.09.2014. godine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Informacija o imovini u vlasništvu opštine,
poslovni prostori, garaže i stanovi, sa posebnim
osvrtom na imovinu SIZ-a
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
Datum: 24. 12. 2013. god.
6. Informacija o sportskim aktivnostima i
rezultatima rada sportskih klubova
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
7. Informacija o primjeni Odluke o ravnopravnosti polova u opštini Derventa za period 01.01. 31.10.2014. godine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Odbor za ravnopravnost polova
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
DECEMBAR
1. Prijedlog Programa rada Skzšštine opštine za
2015. godinu
OBRAĐIVAČ: Stručna služba Skupštine opštine
PREDLAGAČ: Predsjednik Skupštine opštine
2. Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta opštine
Derventa za 2015. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
3. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za 2015. godinu
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za finansije
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
4. Odluka o usvajanju Šumsko-privredne osnove
za privatne šume na području opštine Derventa sa
periodom važnosti od 01.01.2015-31.12.2025. godine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
5. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Nacrta
Prostornog plana opštine Derventa
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za prostorno uređenje
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
6. Informacija o uslovima i životu pe-nzionera na
području opštine
OBRAĐIVAČ: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
7. Informacija o stanju o nasilju u porodici na
području opštine Derventa sa aspekta pojave i sa
aspekta odgovora na nasilje od strane subjekata zaštite
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
u opštini Derventa sa prijedlogom mjera za
sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici.
OBRAĐIVAČI: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Odbor za ravnopravnost polova uz
koordinaciju subjekata zaštite u opštini koji su
potpisnici Protokola o postupanju i saradnji nadležnih
subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno
baziranog nasilja
PREDLAGAČ: Načelnik opštine
338.
Na osnovu člana 30. alineja 4. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. alineja
4. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 3/13) Skupština
opštine Derventa na 14. sjednici održanoj 23. decembra 2013. godine, donijela je
PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa kapitalnog
investiranja opštine Derventa za 2013. godinu
III ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-259/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_____________________________________
Broj 11 Strana 7
I - UVOD
U dijelu Rebalansa budžeta opštine Derventa za
2013. godinu koji se odnosi na ulaganja u stalnu
imovinu (kapitalni rashodi), predviđena su sredstva za
investiciona ulaganja, odnosno ulaganja u imovinu na
nivou opštine, koja su Programom kapitalnog investiranja raspoređena po konkretnim projektima. Ukupan
iznos planiranih sredstava za ove namjene je
979.313,00 KM. Projekti su iskazani po grupama
investiranja:
II - KAPITALNA INVESTIRANJA OPŠTINE DERVENTA 3A 2013. GOD.
R.
broj
1
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2
3
III
GRUPE ULAGANJA-NAZIV PROJEKTA
2
Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji
Nabavka radnih mašina za potrebe a.d. Komunalac
Derventa
Nabavka stolarije za zgradu Osnovnog suda u Derventi
Pomoć za izgradnju konaka u manastiru Bišnja
Pomoć za izgradnju donjačke džamije u Derventi
Pomoć za izgradnju crkava u Bijelom Brdu i Modranu
Pomoć za rekonstrukciju crkve u Kalenderovcima
Pomoć za izgradnju crkve u Novom naselju
Sanacija školskog igrališta u Osinji
Sanacija školskog igrališta u Kalenderovcima
Rekonstrukcija dijela iuevovoda centralnog grijanja u
centralnoj školi 19. april Derventa
Sufinansiranje grijanja u Domu zdravlja
Ukupno kapitalne pomoći
Kapitalne doznake građanima koje se isplaćuju iz
budžeta opštine
Učešće u projektima elektrifikacije povratničkih naselja
Pomoć za priključke za vodu-povratnici
Sufinansiranje projekata iz domena socijalne zaštite
Ukupno
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Broj
konta
Plan za
2013.god.
3
415200
4
Rebalans
plana za
2013. god.
5
45.000,00
40.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00
7.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
14.480,00
30.000,00
0,00
20.000,00
7.000,00
14.000,00
0,00
16.096,00
0,00
7.191,00
0,00
156.000,00
5.000,00
153.767,00
35.000,00
5.000,00
13.000,00
53.000,00
21.533,00
5.000,00
12.000,00
38.533,00
416100
511100
Strana 8 Broj 11
1
IIIa
1
2
IIIb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IIIc
1
2
3
4
5
IIId
1
2
IV
IVa
1
2
IVb
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja,
trotoara i ograda
Izgradnja rasvjete u ul.Dubička
Izgradnja rasvjete u Potočanima
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog
osvjetljenja, trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i auto-puteva
Izgradnja kružnog toka kod autobuske stanice sa rekonstrukcijom ul.Milovana Bjeloševića Belog- završna faza
Izgradnja ulice Kolubarska
Izgradnja puta Kresojevići-Lazići - Kostreš
Izgradnja puta Babići-Rakići-Milića raj
Izgradnja puta Đurđevići-Marići-Pojezna
Izgradnja puta Kalemčići-Petrin Han
Izgradnja puta Adžići-Cerani
Izgradnja puta Tolića obala-odvojak za Kojiće
Izgradnja puta Panzalovići-Osinja
Izgradnja puta Trivunovići-Vujičići (Osinja-Pojezna)
Izgradnja puta Evđenići
Izgradnja puta Nedići - Trstenci
Izgradnja puta Tominčići-Bišnja
Izgradnja puta Vetmića obala-Švabići (dionica mostoviRadanovića obala)
Izgradnja puta Petrin Han-Devojačko groblje
Izgradnja puta Višnjik-Juriša
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i autoputeva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda,
kanalizacija
Izgradnja vodovoda u Trstencima
Izgradnja vodovoda u Polju
Izgradnja glavnog kanalizacionog cjevovoda u naselju Lug
(nastavak projekta KFW)
Izgradnja vodovoda na Plehanu
Izgradnja vodovoda Drijen
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
Izgradnja azila za pse na području opštine Derventa
Turistička signalizacija
Ukupno izdaci za ostale objeete
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
(grupa III)
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju stambenih objekata i jedinica
Sanacija doma u Pojezni
Rekonstrukcija krova na zgradi na Harmanu- dio gdje je TO
Derventa i Udruženje RVI
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju stambenih objekata i jedinica
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija
3
Datum: 24. 12. 2013. god.
4
5
511100
8.000,00
5.000,00
7.572,00
6.384,00
13.000,00
13.956,00
75.000,00
75.000,00
25.000,00
25.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
35.000,00
18.000,00
25.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00
12.428,00
25.000,00
26.415,00
29.953,00
30.000,00
18.328,00
16.349,00
9.985,00
23.822,00
29.990,00
15.581,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
18.000,00
40.000,00
18.000,00
506.000,00
430.851,00
45.000,00
30.000,00
35.000,00
25.830,00
70.000,00
52.209,00
40.000,00
25.000,00
30.181,00
0,00
210.000,00
143.220,00
20.000,00
8.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
757.000,00
588.027,00
15.000,00
14.997,00
0,00
11.000,00
15.000,00
25.997,00
511100
511100
511100
511200
511200
511200
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
1
IVc
1
2
IVd
1
V
1
2
VI
1
VII
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Rekonstrukcija vodovoda u Kuljenovcima
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju puteva i auto- puteva
Rekonstrukcija i izgradnja gradskih ulica-kraće dionice
Rekonstrukcija mostova na području opštine
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju puteva i auto-puteva
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju ostalih objekata
Nabavka i ugradnja parketa za sportsku dvoranu u
Gimnaziji
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju ostalih objekata
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata (grupa IV)
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izgradnja grijanja u Centru za kulturu
Izdaci za nabavku video nadzora na području grada
Ukupno izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za višegodišnje zasade
Hortikulturno uređenje kružnog toka kod motela Dvor
Ukupno izdaci za višegodišnje zasade
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
(projektovanje,nadzor,...)
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
(projektovanje.nadzor,...)
Ukupno rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA U 2013.GODINI
U skladu sa kontnim okvirom projekti su
objedinjeni u grupe: Grupa I Kapitalni grantovi
neprofitnim subjektima u zemlji su planirani na kontu
415200 u ukupnom iznosu od 153.767,00 KM i
predstavlja investiranja u imovinu koja nije vlasništvo
opštine, kroz odobravanje kapitalnih pomoći javnim
ustanovama, preduzećima i drugim institucijama.
Grupa II Kapitalne doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta opštine su planirane na kontu
416100 u ukupnom iznosu od 38.533,00 KM i
predstavljaju
finansijsku
podršku
socijalnim
programima i projektima održivog povratka.
Grupa III Izdaci za izgradnju i pribavljanje
zgrada i objekata je planirana na kontu 511100 u
ukupnom iznosu od 588.027,00 KM. Ova grupa
projekata je podijeljena na sljedeće podgrupe:
IIIa Izdaci za izgradnju i pribavljanje va-njskog
osvjetljenja, trotoara i ograda u iznosu od 13.956,00
KM,
3
Broj 11 Strana 9
4
15.000,00
5
0,00
15.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
49.192,00
5.950,00
70.000,00
55.142,00
14.000,00
13.983,00
14.000,00
13.983,00
114.000,00
95.122,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
28.894,00
0,00
28.894,00
25.000,00
25.000,00
29.970,00
29.970,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
1.200.000,00
979.313,00
511200
511200
511300
511500
511700
IIIb Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i
auto puteva u ukupnom iznosu od 430.851,00 KM,
IIIs Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda i kanalizacija u ukupnom iznosu od
143.220,00 KM,
Grupa IV Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata je
planirana na kontu 511200 u ukupnom iznosu od
95.122,00 KM. Ova grupa projekata je podijeljena na
sljedeće podgrupe:
IVa Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju stambenih objekata i jedinica
u iznosu od 25.997,00 KM,
IVc Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju puteva i auto puteva u iznosu
od 55.142,00 KM,
IVd Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata u iznosu od
13.983,00 KM
Strana 10 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Grupa V Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
je planirana na kontu 511300 u ukupnom iznosu od
28.894,00 KM.
Grupa VI Izdaci za višegodišnje zasade je
planirana na kontu 511500 u ukupnom iznosu od
29.970,00 KM.
Grupa VII Izdaci za nematerijalnu proizvedenu
imovinu (projektovanje, nadzor,...) je planirana na
kontu 511700 u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM i
predstavlja finansiranje projektovanja, geodetskih
snimanja za projekte, revizije projekata, pribavljanja
saglasnosti, taksa za građenje i drugih dokumenata,
stručnog nadzora, ispitivanja kvaliteta, izrade
strateških dokumenata i sl.
III -PRELAZNE ODREDBE
Ukupna finansijska sredstva koja se ovim programom mijenjaju i iznose 979.313,00 KM usklađena
su sa rebalansom operativnog budžeta i Programom o
izmjenama i dopunama Programa kapitalnog investiranja opštine Derventa za 2013. godinu je sastavni
dio rebalansa budžeta opštine Derventa za 2013.
godinu.
IV ZAVRŠNI DIO
Ovaj program stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-262/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
339.
Na osnovu člana 31. tačka z), člana 35. Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
opštine Derventa na 14. sjednici održanoj 23.
decembra 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju
Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu
Datum: 24. 12. 2013. god.
Član 1.
U članu 1. Odluke o usvajanju Budžeta opštine
Derventa za 2013. godinu ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 16/12), dosadašnji iznos od
"13.253.560,00" KM se mijenja i iznosi
"12.620.346,00" KM.
Član 2.
Sastavni dio ove Odluke je Rebalans budžeta
opštine Derventa za 2013. godinu.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-260/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
UVOD
Rebalans budžeta opštine Derventa za 2013.
godinu je sačinjen na bazi potrebe da se u plan budžeta
uključe sredstva grantova kojima se sufinansiraju
kapitalni projekti i tekući izdaci, kao i da se već
planirana sredstva i izdaci što realnije planiraju.
Kod planiranja izdataka uključene su izmjene
Programa kapitalnog investiranja opštine Derventa za
2013. godinu i Odluke o raspoređivanju suficita
budžeta opštine Derventa za 2012.ro dinu.
SREDSTVA
Ukupna sredstva budžeta opštine Derventa,
utvrđena rebalansiranim planom za 2013. godinu
iznose 12.620.346,00 KM, što je u odnosu na
dosadašnji plan (13.253.560,00 KM) manje za
633.214,00 KM ili za 4,8%.
U strukturi planiranih sredstava, najznačajnije
mjesto i dalje zauzimaju poreski prihodi koji se
rebalansom planiraju u ukupnom iznosu od
8.864.500,00 KM, i njihov planirani iznos je umanjen
za 212.500,00 KM u odnosu na dosadašnji plan.
Učešće poreskih prihoda u ukupnim prihodima
budžeta je 70,2%.
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Umanjenje poreskih prihoda je rezultat umanjenja plana prihoda od imovine za 102.500,00 KM,
prihoda od indirektnih poreza za 100.000,00 KM i
ostalih poreskih prihoda za 14.000,00 KM, a prihodi
od poreza na promet su u odnosu na dosadašnji plan
uvećani za 4.000,00 KM. Promjenama plana poreskih
prihoda postignuti su realno mogući iznosi ostvarenja
ove vrste prihoda u 2013. godini.
Neporeski prihodi su rebalansom planirani u
ukupnom iznosu od 1.722.285,00 KM i u odnosu na
dosadašnji plan (1.922.000,00 KM) su manji za
199.715,00 KM ili za 7,8%.
Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i
pozitivnih kursnih razlika su planirani u iznosu od
222.000,00 KM što je u odnosu na dosadašnji iznos
plana (236.000,00 KM) manje za 14.000,00 KM, od
čega se prihodi od zakupa i rente umanjuju za
10.000,00 KM, a prihodi od kamata za 4.000,00 KM.
Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih
usluga se rebalansom planiraju u iznosu od
1.491.785,00 KM što je u odnosu na dosadašnji iznos
plana (1.606.000,00 KM) manje za 114.215,00 KM ili
za 7,1%.
Prihodi od administrativnih taksa se umanjuju za
34.800,00 KM, što je posljedica izmjene propisa o
naplati administrativne takse.
Prihodi od komunalnih taksa su rebalansom
budžeta planirani u iznosu od 227.000,00 KM, što je u
odnosu na dosadašnji plan (350.000,00 KM) manje za
123.000,00 KM na što je uticalo neostvarivanje
planirane takse po osnovu parkinga, kao i smanjenje
prihoda od taksi na firmu (posljedice neustavnosti
Odluke).
Naknade po raznim osnovama se rebalansom
planiraju u iznosu od 690.305,00 KM, što je u odnosu
na dosadašnji iznos (685.000,00 KM) više za 5.305,00
KM. Uvećanje se odnosi na povećane prihode od
naknade za finansiranje zaštite od požara, dok su
planirani iznosi ostalih vrsta naknada svedeni u realne
nivoe izvršenja.
Prihodi od pružanja javnih usluga su rebalansom
planirani u iznosu od 381.280,00 KM, što je u odnosu
na dosadašnji plan (343.000,00 KM) više za 38.280,00
KM. Uvećanje je rezultat više realizovanih prihoda
opštinskih organa uprave (povrat sredstava, refundacije, naplata na vašaru, refundacija za pripravnike).
Prihodi od novčanih kazni se rebalansom
planiraju u iznosu od 1.500,00 KM, što je u odnosu na
dosadašnji plan (10.000,00 KM) manje za 8.500,00
KM, čime se ova vrsta prihoda planira u realno
mogućem iznosu izvršenja.
Ostali neporeski prihodi se rebalansom planiraju
u iznosu od 57.000,00 KM, što je u odnosu na
Broj 11 Strana 11
dosadašnji plan (70.000,00 KM) manje za 13.000,00
KM.
Grantovi iz inostranstva se rebalansom planiraju
u iznosu od 22.490,00 KM i odnose se na grant UN
FAO za izradu Strategije ruralnog razvoja opštine
Derventa.
Grantovi iz zemlje se planiraju u iznosu od
192.691,00 KM i odnose se na:
1. Uplata Ministarstva za civilne poslove BiH za
pomoću sanaciji grijanja u Centru za kulturu U
Derventi ................................................ 18.000,00 KM
2. Uplata Ministarstva F BiH za raseljene osobe i
izbjeglice u svrhu sufinansiranja asfaltiranja puta u T.
Lužanima .............................................. 70.000,00 KM
3. Uplate preduzeća iz Dervente za sufin-ansiranje televizijske emisije "Razglednica iz Dervente" ....
......................................................... 4.000,00 KM
4. Uplate građana-Vodovod D.Lupljanica ............
......................................................... 4.632,00 KM
5. Uplata građana-Asfaltiranje ul.Rade Ko-ndića
......................................................... 2.000,00 KM
6. Uplate građana-Kanalizacioni kolektor Lug .....
....................................................... 20.000,00 KM
7. Uplate građana-Put Plavšići-Kresojevići
......................................................... 4.700,00 KM
8. Upl.građana- Asfaltiranje ul.Ribarska ..............
......................................................... 2.000,00 KM
9. Upl. građana-MZ Agići Put M-14-kuća
T.Slavko ................................................. 4.800,00 KM
10. Upl.građana-Asfaltiranje ul.Jasikovača
......................................................... 5.000,00 KM
11. Upl.građana-Put Panzalovići-Osinja ...............
......................................................... 5.000,00 KM
12. Upl. građana-Put Trifunovići-Vujčići ..............
....................................................... 15.000,00 KM
13. Upl.građana-Put Trstenci-Nedići .....................
......................................................... 2.500,00 KM
14. Upl.građana-Vodovod G.Detlak 59,00 KM
15. Upl.građana-Put V.Sočanica-Kojići ...............
....................................................... 13.000,00 KM
16. Upl.građana-Asfaltiranje ul.Kolubarska ..........
......................................................... 7.000,00 KM
17. Upl.građana-Put Adžići-Cerani .....................
....................................................... 15.000,00 KM
Transferi jedinicama lokalne samouprave su
rebalansom budžeta planirani u iznosu od 588.997,00
KM i odnose se na sredstva u iznosu od 578.577,00
KM koja uplaćuje Ministarstvo zdravlja i socijalne
zaštite za socijalno zbrinjavanje stanovništva, sredstva
u iznosu od 6.580,00 KM je uplatilo Ministarstvo
prosvjete za predškolsko obrazovanje djece, a iznos od
Strana 12 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3.840,00 KM je uplata Ministarstva finansija za
finansiranje dijela troškova popisne komisije.
Primici od naplate zajmova su planirani u iznosu
od 1.000,00 KM i odnose se na potraživanja po
zapisnicima o poravnanju Poreske uprave i Ministarstva finansija.
Neraspoređena sredstva iz ranijeg perioda-sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
Datum: 24. 12. 2013. god.
su kao i dosadašnjim planom planirana u iznosu od
446.528,00 KM.
Neraspoređena sredstva iz ranijeg perioda su
planirana u iznosu od 621.855,00 KM i odnose se na
sredstva budžetskog suficita. Navedena sredstva su
Odlukom o raspoređivanju suficita budžeta opštine
Derventa raspoređena na konkretne namjene.
BUDŽETSKA SREDSTVA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU - DRUGI REBALANS
r.
br.
Broj
konta
1
2
1.
2.
710000
3.
711000
4.
711100
5.
711200
6.
711300
7.
712000
8.
712100
9.
713000
10.
713100
11.
714000
12.
13.
14.
714111
714100
714200
15.
714300
16.
714900
17.
715000
18.
715100
POZICIJA
3
1 PRIHODI I DOBI-CI
(2+26+43+44+48+50)
A. Poreski prihodi (3+7
+9+11+17+21+23+24)
Prihodi od poreza na
dohodak i dobit preduzeća
(4 do 6)
Porezi na dohodak
Porezi na dobit pravnih
lica
Porezi na prihode
kapitalnih dobitaka
Doprinosi za socijalno
osiguranje (8)
Doprinosi za socijalno
osiguranje
Porezi na lična primanja i
prihode od samostalne
djelatnosti (10)
Porezi na lična primanja i
prihode od samostalne
djelatnosti
Porezi na imovinu (12 do
16)
Porez na imovinu
Porezi na nepokretnosti
Porezi na nasljeđe i poklon
Porezi na finansijske i
kapitalne transakcije
Ostali porezi na imovinu
Porez na promet (18 do
20)
Porezi na promet
proizvoda (po propisima
do 31.12.2005.)
Strukt.
indeks
kol.6
8
Osnovni
Budžet za
2013. godinu
Prvi
Rebalans
Budžeta za
2013. godinu
Drugi
Rebalans
Budžeta za
2013. godinu
Indeks
6/5
4
5
6
7
12.185.177,00
12.185.177,00
11.551.963,00
94,8
91,5
9.078.000,00
9.077.000,00
8.864.500,00
97,7
70,2
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
100,0
9,9
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
100,0
9,9
655.000,00
655.000,00
552.500,00
84,4
4,4
0,00
655.000,00
0,00
0,00
655.000,00
0,00
40.000,00
512.500,00
0,00
78,2
0,3
4,1
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
3.000,00
3.000,00
7.000,00
233,3
0,1
2.000,00
2.000,00
7.000,00
350,0
0,1
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
19.
20.
2
715200
715300
21.
716000
22.
716100
23.
717100
24.
25.
719000
719100
26.
720000
27.
721000
28.
721100
29.
721200
30.
721300
31.
721400
32.
721500
33.
722000
34.
722100
35.
36.
722200
722300
37.
722400
38.
722500
39.
40.
723000
723100
41.
729000
42.
43.
44.
45.
729100
813100
731000
46.
731100
47.
731200
48.
780000
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Porezi na promet usluga
Akcize
Carine i uvozne dažbine
(22)
Carine i uvozne dažbine
Indirektni porezi
doznačeni od UIO
Ostali poreski prihodi (25)
Ostali poreski prihodi
B. Neporeski prihodi
(27+33+39+41)
Prihodi od finansijske i
nefinansijske imovine i
pozitivnih kursnih razlika
(28 do 32)
Prihodi od dividendi,
učešća u kapitalu i sličnih
prava
Prihod od zakupa i rente
Prihodi od kamata na
gotovinu i gotovinske
ekvivalente
Prihodi od HOV i
finansijskih derivata
Prihodi od kamata
i ostalih naknada za date
zajmove
Naknade, takse i prihodi
od pružanja javnih usluga
(34 do 38)
Administrativne naknade i
takse
Sudske takse
Komunalne takse
Naknade po raznim
osnovama
Prihodi od pružanja javnih
usluga
Novčane kazne (40)
Novčane kazne
Ostali neporeski prihodi
(42)
Ostali neporeski prihodi
V. Primici za zemljište
G. Grantovi (45+48)
Grantovi (46+47)
Grantovi iz
inostranstva
Grantovi iz zemlje
Đ. Prihodi iz budžeta
nižih potrošačkih
jedinica (49)
Broj 11 Strana 13
4
1.000,00
5
1.000,00
6
7
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
7.150.000,00
7.150.000,00
7.050.000,00
98,6
55,9
20.000,00
20.000,00
19.000,00
19.000,00
5.000,00
5.000,00
26,3
26,3
0,0
0,0
1.922,000,00
1.922.000,00
1.772.285,00
92,2
14,0
236.000,00
236.000,00
222.000,00
94,1
1,8
0,00
0,0
8
0,0
0,0
0,0
211.000,00
211.000,00
201.000,00
95,3
1,6
25.000,00
25.000,00
21.000,00
84,0
0,2
0,0
0,0
1.606,000,00
1.606.000,00
1.491.785,00
92,9
11,8
228.000,00
228.000,00
193.200,00
84,7
1,5
350.000,00
350.000,00
227.000,00
64,9
0,0
1,8
685.000,00
685.000,00
690.305,00
100,8
5,5
343.000,00
343.000,00
381.280,00
111,2
3,0
10,000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
15,0
15,0
0,0
0,0
70.000,00
70.000,00
57.000,00
81,4
0,5
70,000,00
500.000,00
0,00
0,00
70.000,00
500.000,00
0,00
0,00
57.000,00
110.000,00
215.181,00
215.181,00
81,4
22,0
0,5
0,9
1,7
1,7
0,00
0,00
22.490,00
0,2
0,00
0,00
192.691,00
1,5
685.177,00
685.177,00
588.997,00
86,0
4,7
Strana 14 Broj 11
1
2
49.
781300
50.
51.
911400
52.
921200
53.
54.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Transferi jedinicama
lokalne samouprave
E. Primici od finansijske
imovine i
zaduživanja(51-52)
Primici od naplate datih
zajmova (po zapisnicima
Poreske uprave)
Prilivi od domaćeg
zaduživanja
Neraspoređena sredstva iz
ranijeg perioda-sredstva za
finansiranje posebnih
mjera zaštite od požara
Neraspoređena sredstva iz
ranijeg perioda-suficit
BUDŽETSKA
SREDSTVA
4
5
685.177,00
Datum: 24. 12. 2013. god.
6
7
8
685.177,00
588,997,00
86,0
4,7
0,00
1.000,00
1.000,00
100,0
0,0
0,00
1.000,00
1.000,00
100,0
0,0
0,00
0,00
0,0
446.528,00
446.528,00
446.528,00
100,0
3,5
0,00
621.855,00
621.855,00
100,0
4,9
13.253.560,00
12.620.346,00
95,2
100,0
12.631.705,00
Broj: 01-022-260/13
Predsjednik SO-e
Datum: 23. decembra 2013. godine
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________________________________________________________
IZDACI
Rebalansirani izdaci budžeta opštine Derve-nta
za 2013.godinu iznose 12.620.346,00 KM i u odnosu
na plan iz osnovnog budžeta (13.253.560,00 KM) su
manji za 633.214,00 KM ili 4,8%.
Rebalansom budžetskih izdataka se u plan
izdataka uključuju izdaci koji će biti finansi-rani
namjenskim sredstvima iz grantova i trans-fera, a plan
ostalih izdataka je na nivou realnih mogućnosti
ostvarenja i uravnotežen je sa planom realizacije
budžetskih sredstava.
Rashodi za lična primanja se rebalansom
planiraju u iznosu od 3.742.060,00 KM, što je 29,7%
ukupno planiranih izdataka.
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga se
rebalansom planiraju u ukupnom iznosu od
1.980.130,00 KM što je u odnosu na dosadašnji plan
(2.119.478,00 KM) manje za 139.348,00 KM ili za
6,6%. Svi pojedinačni izdaci iz ove grupe izdataka su u
odnosu na dosadašnji plan umanjeni, izuzev rashoda za
usluge održavanja javnih površina i zaštite životne
sredine koji su u od-nosu na dosadašnji plan uvećani
za 8.696,00 KM. Uvećanje je rezultat povećanih
rashoda po osnovu utroška električne rasvjete na
javnim površinama i rashoda za održavanje, uređivanje
i opremanje javnih zelenih površina.
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
su rebalansom planirani u iznosu od 212.459,00 KM i
u odnosu na dosadašnji plan (242.400,00 KM) su
manji za 29.941,00 KM ili za 12,4%.
Izdaci za subvencije rebalansom su planirani u
iznosu od 305.000,00 KM i manji su u odnosu na
dosadašnji iznos plana (350.000,00 KM) za 45.000,00
KM.
Grantovi se rebalansom planiraju u iznosu od
1.532.965,00 KM i manji su od iznosa dosadašnjeg
plana (1.549.560,60 KM) za 16.595 KM ili za 1,1%.
Uključivanjem iznosa planiranih Programom kapitalnog investiranja u operativni budžet, na ovaj konto
je uključen iznos od 153.767,00 KM, sa budžetske
rezerve je ralocirano 14.510,60KM, a sredstva u
iznosu od 7.000,00 KM (sanaciju škole 19.april) i
10.000,00 KM (tribine FK Tekstilac) su planirana
Odlukom o raspodjeli suficita.
Doznake na ime socijalne zaštite koje se
isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova se
rebalansom planiraju u iznosu od 2.248.910,00 KM,
što je u odnosu na dosadašnji planirani iznos
(2.428.277,00 KM) manje za 179.367,00 KM ili za
7,4%. Na ovoj budžetskoj poziciji su uklju-čeni izdaci
planirani Programom kapitalnog investiranja opštine
Derventa za 2013. godinu u iznosu od 38.533,00 KM,
kao i procijenjena uplata sredstva do kraja godine od
strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u iznosu
od 578.577,00 KM u svrhu sufinansiranja socijalne
zaštite.
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Izdaci koji su planirani na klasi 5-Izdaci za
nefinansijsku imovinu dosadašnjim budžetom za 2013.
godinu su iznosili 2.364.322,26 KM, rebalansom su
planirani u iznosu od 2.206.550,00 KM, što je manje
za 157.772,26 KM ili za 6,7%, što je uglavnom
posljedica izdataka za pribavljanje zemljišta koji se
rebalansom ne planiraju.
Red.
broj
1
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II
1
2
3
III
IIIa
1
2
IIIb
1
2
3
4
5
6
7
Broj 11 Strana 15
Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu se
rebalansom planiraju u iznosu od 2.204.050,00 KM što
je u odnosu na ranije planirani iznos od 2.262.322,26
KM manje za 58.272,26 KM ili za 2,6%. U ovu grupu
izdataka je uključen i rebalansirani Program kapitalnih
investicija opštine Derventa za 2013. godinu, što je
prikazano u sljedećoj tabeli:
Rebalans
Broj
Plan za
GRUPE ULAGANJA-NAZIV PROJEKTA
plana za
konta
2013. god.
2013. god.
2
3
4
5
Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji
415200
Nabavka radnih mašina za potrebe a.d. Komunalac
45.000,00
40.000,00
Derventa
Nabavka stolarije za zgradu Osnovnog suda u Derventi
15.000,00
14.480,00
Pomoć za izgradnju konaka u manastiru Bišnja
30.000,00
30.000,00
Pomoć za izgradnju donjačke džamije u Derventi
15.000,00
0,00
Pomoć za izgradnju crkava u Bijelom Brdu i Modranu
20.000,00
20.000,00
Pomoć za rekonstrukciju crkve u Kalenderovcima
7.000,00
7.000,00
Pomoć za izgradnju crkve u Novom naselju
14.000,00
14.000,00
Sanacija školskog igrališta u Osinji
5.000,00
0,00
Sanacija školskog igrališta u Kalenderovcima
5.000,00
16.096,00
Rekonstrukcija dijela cjevovoda centralnog grijanja u
0,00
7.191,00
centralnoj školi 19. april Derventa
Sufinansiranje grijanja u Domu zdravlja
0,00
5.000,00
Ukupno kapitalne pomoći
156.000,00
153.767,00
Kapitalne doznake građanima koje se isplaćuju iz
416100
budžeta opštine
Učešće u projektima elektrifikacije
35.000,00
21.533,00
povratničkih naselja
Pomoć za priključke za vodu-povratnici
5.000,00
5.000,00
Sufinansiranje projekata iz domena socijalne zaštite
13.000,00
12.000,00
Ukupno
53.000,00
38.533,00
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
511100
Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog
511100
osvjetljenja, trotoara i ograda
Izgradnja rasvjete u ul.Dubička
8.000,00
7.572,00
Izgradnja rasvjete u Potočanima
5.000,00
6.384,00
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog
13.000,00
13.956,00
osvjetljenja, trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavlzanje
511100
puteva i auto-puteva
Izgradnja kružnog toka kod autobuske stanice sa
rekonstrukcijom ul.Milovana Bjeloševića Belog- završna
75.000,00
75.000,00
faza
Izgradnja ulice Kolubarska
25.000,00
12.428,00
Izgradnja puta Kresojevići-Lazići - Kostreš
25.000,00
25.000,00
Izgradnja puta Babići-Rakići-Milića raj
40.000,00
26.415,00
Izgradnja puta Đurđevići-Marići-Pojezna
30.000,00
29.953,00
Izgradnja puta Kalemčići-Petrin Han
30.000,00
30.000,00
Izgradnja puta Adžići-Cerani
40.000,00
18.328,00
Strana 16 Broj 11
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IIIc
1
2
3
4
5
IIId
1
2
IV
IVa
1
2
IVb
1
IVc
1
2
IVd
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Izgradnja puta Tolića obala-odvojak za Kojiće
Izgradnja puta Panzalovići-Osinja
Izgradnja puta Trivunovići-Vujičići (Osinja-Pojezna)
Izgradnja puta Evđenići
Izgradnja puta Nedići - Trstenci
Izgradnja puta Tominčići-Bišnja
Izgradnja puta Vetmića obala-Švabići (dionica mostoviRadanovića obala)
Izgradnja puta Petrin Han-Devojačko groblje
Izgradnja puta Višnjik-Juriša
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i autoputeva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
Izgradnja vodovoda u Trstencima
Izgradnja vodovoda u Polju
Izgradnja glavnog kanalizacionog cjevovoda u naselju
Lug (nastavak projekta KFW)
Izgradnja vodovoda na Plehanu
Izgradnja vodovoda Drijen
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
Izgradnja azila za pse na području opštine Derventa
Turistička signalizacija
Ukupno izdaci za ostale objekte
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i
objekata (grupa III)
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju stambenih objekata i jedinica
Sanacija doma u Pojezni
Rekonstrukcija krova na zgradi na Harmanu- dio gde je
TO Derventa i Udruženje RVI
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju
i adaptaciju stambenih objekata i jedinica
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija
Rekonstrukcija vodovoda u Kuljenovcima
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju
i adaptaciju plonovoda, vodovoda, kanalizacija
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju puteva i auto-puteva
Rekonstrukcija i izgradnja gradskih ulica- kraće dionice
Rekonstrukcija mostova na području opštine
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju
i adaptaciju puteva i auto- puteva
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju ostalih objekata
Nabavka i ugradnja parketa za sportsku dvoranu u
Gimnaziji
3
Datum: 24. 12. 2013. god.
4
35.000,00
18.000,00
25.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00
5
16.349,00
9.985,00
23.822,00
29.990,00
15.581,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
18.000,00
40.000,00
18.000,00
506.000,00
430.851,00
45.000,00
30.000,00
35.000,00
25.830,00
70.000,00
52.209,00
40.000,00
25.000,00
30.181,00
0,00
210.000,00
143.220,00
20.000,00
8.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
757.000,00
588.027,00
15.000,00
14.997,00
0,00
11.000,00
15.000,00
25.997,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
49.192,00
5.950,00
70.000,00
55.142,00
14.000,00
13.983,00
511100
511100
511200
511200
511200
511200
511200
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
V
1
2
VI
1
VII
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju
i adaptaciju ostalih objekata
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju
i adaptaciju zgrada i objekata (grupa IV)
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izgradnja grijanja u Centru za kulturu
Izdaci za nabavku video nadzora na području grada
Ukupno izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za višegodišnje zasade
Hortikulturno uređenje kružnog toka kod motela Dvor
Ukupno izdaci za višegodišnje zasade
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
(projektovanje,nadzor,...)
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
(projektovanje.nadzor,...)
Ukupno rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu
3
Broj 11 Strana 17
4
5
14.000,00
13.983,00
114.000,00
95.122,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
28.894,00
0,00
28.894,00
25.000,00
25.000,00
29.970,00
29.970,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
1.200.000,00
979.313,00
511300
511500
511700
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA U
2013.GODINI
U ovoj grupi izdataka su i izdaci raspoređeni Odlukom o raspoređivanju neraspoređenog suficita i izdaci koji se
finansiraju iz sredstava naknada za vode:
Red.
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
GRUPE ULAGANJA-NAZIV PROJEKTA
Broj
konta
2
3
revizija regulacionih planova Centar - Zapad i Centar
511700
izgradnja ulice Kralja Petra -1. faza
511100
uređenje platoa oko Sabornog hrama Uspenja Presvete
511100
Bogorodice - završna faza
hortikultura
rasvjeta
rekonstrukcija i sanacija oštećenih seoskih asfaltiranih
511200
puteva
sufinansiranje sanacije škole 19. april - projekat
415200
Japanske vlade
proširenje svlačionica na igralištu FK Tekstilac
415200
izgradnja rasvjete u ul. Miloša Crnjanskog
511100
sufinansiranje sanacije lokalnih puteva - zajednički
511100
projekat sa Oružanim snagama BiH
izgradnja igrališta u Crnči
511100
izgradnja igrališta u Omeragićima
511100
Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola -socijalno
416100
ugroženih lica
Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine
416100
- socijalna zaštita
UKUPNO
Izdaci koji se finansiraju iz vodnih naknada
vodovod Gornji Detlak
511100
vodovod Donja Lupljanica
511100
izgradnja kaskada na rijeci Ukrini
511100
UKUPNO
4
12.917,00
220.000,00
Izmjene plana
za
2013. god.
5
12.917,00
202.051,00
70.000,00
64.751,00
Plan za
2013. god.
39.265,00
25.486,00
40.000,00
19.522,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
3.750,00
10.000,00
2.887,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
10.000,00
20.971,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
31.568,00
416.667,00
416.667,00
30.000,00
47.744,00
18.000,00
95.744,00
30.060,00
47.745,00
17.789,00
95.594,00
Strana 18 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Pored izdataka navedenih u tabelama, u izdatke
za proizvedenu stalnu imovinu su uključeni i izdaci:
1. Grant UN FAO- Izrada Strategije ruralnog
razvoja u iznosu od ................................ 22.490,00 KM
2. Grant Ministarstva za civilne poslove BiHSanacija centralnog grijanja u Centru za kulturu u
iznosu od ................................................ 18.000,00 KM
3. Grant Ministarstva FBiH za raseljene osobe i
izbjeglice-Sufinansiranje asfaltiranja puta u T.
Lužanima .............................................. 70.000,00 KM
4. Učešće građana u projektima izgradnje
vodovoda i kanalizacije u iznosu od ..... 24.692,00 KM.
5. Učešće građana u projektima izgradnje i
asfaltiranja puteva u iznosu od ............. 76.000,00 KM.
6. Sredstva iz ranijeg perioda-Učešće građana za
rasvjetu Modran-Opačci u iznosu od 890,98 KM i
r.
br.
Broj
konta
1
2
1
410000
2
411000
3
411100
4
411200
5
412000
6
412100
7
412200
8
412300
9
412400
10
412500
11
412600
12
412700
13
412800
14
412900
15
413000
16
413300
Opis
3
Tekući rashodi osim rashoda obračunskog karaktera (2+5+15+17+19+21)
Rashodi za lična primanja
(3-4)
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (6-14)
Rashodi zazakup zemljišta
Rashodi po osnovu ugroška
energije, komunalnih,
komunikacionih i
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za
posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja
i smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite
životne sredine
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi finansiranja i
drugi finansijski troškovi
(16)
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski troškovi
Datum: 24. 12. 2013. god.
učešće građana u izgradnji vodovoda u Trstencima u
iznosu od ................................................ 1.500,00 KM.
Izdaci za otplatu dugova su rebalansom planirani
u ukupnom iznosu od 355.684,00 KM što je u odnosu
na dosadašnji plan (354.056,19 KM) više za 1.627,81
KM. Uvećanje se odnosi na izmjene po novom
otplatnom planu za kreditna sredstva. U ovoj grupi
izdataka su i izdaci za otplatu ostalih dugova po
osnovu reprograma za utrošenu električnu energiju
(10.564,00 KM) i iznos od 28.317,00 KM koji se
odnosi na potra-živanja po zapisnicima o poravnanju
Poreske uprave i Ministarstva finansija.
Sredstva budžetske rezerve su planirana u iznosu
od 36.588,00 KM.
4
Prvi
Rebalans
Budžeta za
2013.god.
5
Drugi
Rebalans
Budžeta za
2013. god.
6
10.174.260,00
10.432.045,60
3.742.330,00
Indeks
6/5
Struk.
indeks
kol.6
7
8
10.021.524,00
96,1
79,4
3.742.330,00
3.742.060,00
100,0
29,7
3.034.098,00
3.034.098,00
3.031.356,00
99,9
24,0
708.232,00
708.232,00
710.704,00
100,3
5,6
2.082.053,00
2.119.478,00
1.980.130,00
93,4
15,7
0,00
1.225,00
1.225,00
100,0
0,0
280.500,00
280.883,00
264.173,00
94,1
2,1
67.500,00
67.500,00
61.250,00
90,7
0,5
107.208,00
107.058,00
68.875,00
64,3
0,5
189.100,00
214.100,00
191.619,00
89,5
1,5
29.200,00
29.200,00
20.500,00
70,2
0,2
235.900,00
236.117,00
220.812,00
93,5
1,7
507.000,00
507.000,00
515.696,00
101,7
4,1
665.645,00
676.395,00
635.980,00
94,0
5,0
242.400,00
242.400,00
212.459,00
87,6
1,7
242.400,00
242.400,00
212.459,00
87,6
1,7
Budžet za
2013.god.
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
17
18
19
20
2
414000
414100
415000
415200
21
416000
22
416100
23
416200
24
511000
25
511100
26
511200
27
511300
28
511400
29
511500
30
511700
31
513000
32
513100
33
516000
34
516100
35
621000
36
621300
37
621900
38
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Subvencije (18)
Subvencije
Grantovi u zemlji (20)
Grantovi u zemlji
Doznake na ime socijalne
zaštite koje se isplaćuju iz
budžeta Republike, opština
i gradova (22-23)
Doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova
Doznake drugim institucijama obaveznog socijalnog
osiguranja koje se isplaćuju
iz budžeta Republike, opština
i gradova
Izdaci za proizvedenu
stalnu imovinu (25-30)
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Izdaci za investiciono
održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za nabavku postrojenja
i opreme
Izdaci za investiciono
održavanje opreme
Izdaci za višegodišnje zasade
Izdaci za nematerijalnu
proizvedenu imovinu
Izdaci za pribavljanje
zemljišta (32)
Izdaci za pribavljanje
zemljišta
Izdaci za zalihe materijala,
robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Izdaci za zalihe materijala,
robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Izdaci za otplatu dugova
(36-37)
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih zajmova u zemlji
Izdaci za otplatu ostalih
dugova
Budžetska rezerva
UKUPNO BUDŽETSKI
IZDACI
Broj 11 Strana 19
4
350.000,00
350.000,00
1.377.200,00
1.377.200,00
5
350.000,00
350.000,00
1.549.560,60
1.549.560,60
6
305.000,00
305.000,00
1.532.965,00
1.532.965,00
7
87,1
87,1
98,9
98,9
8
2.380.277,00
2.428.277,00
2.248.910,00
92,6
17,8
2.267.277,00
2.315.277,00
2.128.960,00
92,0
16,9
113.000,00
113.000,00
119.950,00
106,2
1,0
1.917.528,00
2.262.322,26
2.204.050,00
97,4
17,5
1.265.000,00
1.243.884,98
1.183.364,00
95,1
9,4
13.000,00
165.351,00
132.195,00
79,9
1,0
596.528,00
725.169,28
757.714,00
104,5
6,0
3.000,00
5.000,00
2.800,00
56,0
0,0
0,00
25.000,00
29.970,00
119,9
0,2
40.000,00
97.917,00
98.007,00
100,1
0,8
100.000,00
100.000,00
0,00
0,0
0,0
100.000,00
100.000,00
0,00
0,0
0,0
2.000,00
2.000,00
2.500,00
125,0
0,0
2.000,00
2.000,00
2.500,00
125,0
0,0
325.739,00
354.056,19
355.684,00
100,5
2,8
315.700,00
315.700,00
316.803,00
100,3
2,5
10.039,00
38.356,19
38.881,00
101,4
0,3
112.178,00
103.135,95
36.588,00
35,5
0,3
12.631.705,00
13.253.560,01
12.620.346,00
95,2
100,0
2,4
2,4
12,1
12,1
Broj: 01-022-260/13
Predsjednik SO-e
Datum: 23. decembra 2013. godine
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________________________________________________________
Strana 20 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 24. 12. 2013. god.
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - DRUGI REBALANS ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA
R.
Br.
Broj
konta
1
2
OPIS RASHODA
Budžet za
2013. god.
Prvi Rebalans
Budžeta za
2013.god.
3
4
5
OPERATIVNA JEDINICA:OPŠTINSKA UPRAVA
Potrošačka jedinica: Skupština opštine Broj:00270110
Rashodi Opštinske izborne komis-ije1
412200
0,00
0,00
(transport izbornog materijala)
Rashodi Opštinske izborne komisije
2
412300
1.500,00
1.500,00
(kancelarijski materijal)
Rashodi za stručne usluge (štampanje,
3
412700
15.000,00
15.000,00
oglasi , ozvučenje.čestitke, plakete...)
Rashodi Opštinske izborne komisije4
412700 (troškovi informisanja, troškovi obuke
6.000,00
6.000,00
biračkih odbora)
Rashodi za održavanje sjednica,
5
412900 reklamni materijal, edukaciju
8.700,00
8.700,00
odbornika)
Rashodi za bruto naknade troškova i
6
412900 ostalih ličnih primanja zaposlenih 335.215,00
335.215,00
naknade odbornicima
7
412900 Rashodi po osnovu reprezentacije
8.000,00
8.000,00
8
412900 Ostali nepomenuti rashodi
1.000,00
1.000,00
Rashodi Opštinske izborne komisije
(bruto naknade za rad članova komisije
9
412900 i odbora, utovar i istovar materijala,
14.930,00
14.930,00
reprezentacija, angažovanje pomoćnog
osoblja, ugovorene usluge)
Tekući grantovi neprofitnim
10 415200
0,00
0,00
subjektima u zemlji
UKUPNO POTROŠAČKA
390.345,00
390.345,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Načelnik opštine Broj:00270120
1
Budžetska rezerva
112.178,00
103.135,95
Rashodi za stručne usluge (štampanje i
2
412700 uvezivanje, geodetske usluge, objava
23.200.00
23.200.00
oglasa, ISO standard....)
Rashodi za usluge održavanja javnih
3
412800
9.000,00
9.000,00
površina i zaštite životne sredine
4
412900 Rashodi po sudskim rješenjima
70.000,00
70.000,00
Ostali nepomenuti rashodi (ugovori o
djelu i povremenim poslovima,
35.000,00
35.200,00
5
412900
kotizacije, enciklopedija, stručni ispiti,
licence...)
6
412900 Rashodi po osnovu reprezentacije
25.000,00
25.000,00
7
415200 Sponzorstvo
15.000,00
15.000,00
Tekuće i kapitalne doznake građanima
8
416100
50.000,00
50.000,00
koje se isplaćuju iz budžeta opštine
9
Ukupno tekući rashodi (1-8)
339.378,00
330.535,95
10 412500 Rashodi za ostalo tekuće održavanje
0,00
25.000,00
Rashodi po osnovu kamata na
242.400,00
242.400,00
11 413300
primljene zajmove
Drugi
Rebalans
Budžeta za
2013. god.
6
Indeks
6/5
7
0,00
0,00
0,0
5.000,00
33,3
0,00
0,0
7.700,00
88,5
324.215,00
96,7
8.000,00
0,00
100,0
0,0
15.430,00
103,3
0,00
360.345,00
92,3
36.588,00
35,5
23.200,00
100,0
0,00
0,0
30.000,00
42,9
39.200,00
111,4
30.000,00
15.000,00
120,0
100,0
58.400,00
116,8
232.388,00
0,00
70,3
0,0
212.459,00
87,6
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
2
12
415200
13
416100
14
511100
15
511100
16
511100
17
511100
18
511100
19
511200
20
511200
21
511200
22
511200
23
24
511300
511500
25
511700
26
621300
27
621900
28
1
2
412200
3
4
5
412200
412200
412200
6
412300
7
412300
8|
412300
9
412400
10
412400
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Tekući i kapitalni grantovi subjektima
u zemlji
Kapitalne doznake građanima koje se
isplaćuju iz bumeta opštine
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
stambenih objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
vanjskog osvjetljenja, trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavlaanje
puteva i auto-puteva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
plinovoda, vodovoda i kanalizacija
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
ostalih objekata
Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju stambenih
objekata i jedinica
Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju
plinovoda,vodovoda,kanalizacija
Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju puteva i
auto-puteva
Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju ostalih
objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za višegodišnje zasade
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu
imovinu (projektovanje, nadzor,..,)
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
zajmova
Izdaci za otplatu ostalih dugova (po
zapisnicima Poreske uprave i Min.
Finansija)
Finansiranje kapitalnih projekata
(10-27)
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
4
Broj 11 Strana 21
5
6
7
0,00
172.360,60
185.278,00
107,5
0,00
53.000,00
38.533,00
72,7
0,00
0,00
0,00
0,00
17.640,98
17.734,00
100,5
1.200.000,00
726.000,00
803.902,00
110,7
0,00
289.244,00
247.217,00
85,5
0,00
151.000,00
103.511,00
68,6
0,00
15.351,00
26.348,00
171,6
0,00
15.000,00
0,00
0,0
0,00
110.000,00
74.664,00
67,9
0,00
14.000,00
13.983,00
99,9
0,00
0,00
50.000,00
25.000,00
46.894,00
29.970,00
93,8
119,9
0,00
45.000,00
67.490,00
150,0
315.700,00
315.700,00
316.803,00
100,3
0,00
28.317,19
28.317,00
100,0
1.758.100,00
2.295.013,77
2.213.103,00
96,4
2.097.478,00
2.625.549,72
2.445.491,00
93,1
21.450,00
61,3
17.500,00
97,2
32.000,00
17.900,00
2.500,00
110,3
66,3
83,3
16.500,00
75,0
9.500,00
105,6
9.000,00
100,0
7.000,00
36,8
7.850,00
79,7
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za oštu upravu Broj:00270130
Rashodi za grijanje
35.000,00
35.000,00
Rashodi po osnovu utroška električne
18.000,00
18.000,00
energije
Rashodi za telefone
29.000,00
29.000,00
Rashodi za poštanske usluge
27.000,00
27.000,00
Rashodi za komunalne usluge
3.000,00
3.000,00
Rashodi za kancelarijski i kompjuterski
22.000,00
22.000,00
materijal
Rashodi za materijal za održavanje
9.000,00
9.000,00
čistoće
Rashodi za stručnu literaturu, časopise
9.000,00
9.000,00
i dnevnu štampu
Rashodi za materijal za posebne
19.000,00
19.000,00
namjene
Rashodi za potrebe civilne zaštite
10.000,00
9.850,00
Strana 22 Broj 11
1
2
11
412500
12
412500
13
412600
14
412600
15
412700
16
412700
17
412900
18
511300
19
516100
1
411100
2
411200
3
412700
4
412700
5
412900
1
412700
2
412700
3
412900
4
412900
5
412900
6
412900
7
412900
8
9
414100
10
415200
11
415200
12
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Rashodi za tekuće održavanje zgrada i
opreme
Rashodi za ostalo tekuće održavanjevozila
Rashodi po osnovu utroška goriva
Rashodi po osnovu putovanja i
smještaja
Rashodi za ostale stručne uslugeregistracija vozila
Rashodi za ostale stručne usluge
Rashodi za bruto naknade za rad van
radnog odnosa-civilna zaštita
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za zalihe materijala, robe i
sitnog inventara,ambalaže i sl.
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
4
Datum: 24. 12. 2013. god.
5
6
7
19.000,00
19.000,00
13.000,00
68,4
13.000,00
13.000,00
10.200,00
78,5
20.000,00
20.000,00
14.000,00
70,0
3.000,00
3.000,00
1.500,00
50,0
5.000,00
5.000,00
2.900,00
58,0
1.000,00
1.000,00
6.600,00
660,0
2.000,00
2.150,00
2.150,00
100,0
40.000,00
40.000,00
10.000,00
25,0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,0
286.000,00
286.000,00
203.550,00
71,2
2.114.143,00
99,9
450.307,00
104,2
8.853,00
98,4
7.247,00
102,1
5.000,00
100,0
2.585.550,00
100,7
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za finansije Broj:00270140
Rashodi za bruto plate
2.115.498,00
2.115.498,00
Rashodi za bruto naknade troškova i
432.000,00
432.000,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi za usluge platnog prometa i
9.000,00
9.000,00
osiguranja
Rashodi za troškove održavanja licenci
7.100,00
7.100,00
Rashodi po osnovu doprinosa za
5.000,00
5.000,00
profesionalnu rehabilitaciju invalida
UKUPNO POTROŠAČKA
2.568.598,00
2.568.598,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Broj:00270150
Rashodi za informisanje
55.000,00
55.000,00
77.075,00
Izrada šumsko privredne osnove za
0,00
0,00
0,00
privatne šume
Rashodi za finansiranje usluga JODP
"Protivgradna zaštita" Republike
41.000,00
41.000,00
41.000,00
Srpske i hidrometeorološke službe
Finansiranje rada dvije prvostepene
stručne komisije za ocjenu sposobnosti
lica u postupku ostvarivanja prava iz
14.000,00
25.700,00
25.000,00
soc. zaštite i lica sa smetnjama u
psihičkom i fizičkom razvoju
Ostali nepomenuti rashodi
6.000,00
4.245,00
4.500,00
Ostali nepomenuti rashodi-Izbor
3.100,00
3.155,00
3.155,00
sportiste godine
Rashodi po osnovu organizacije
2.000,00
2.000,00
2.000,00
prijema, manifestacija i poklona
Ukupno usluge (1-7)
121.100,00
131.100,00
152.730,00
Rashodi za podsticajni razvoj
350.000,00
350.000,00
305.000,00
poljoprivrede i sela
Boračka organizacija Derventa
46.000,00
46.000,00
44.800,00
OO Porodica
15.500,00
15.500,00
15.000,00
poginulih boraca
Udruženje ratnih zarobljenika
7.000,00
7.000,00
6.700,00
140,1
100,0
97,3
106,0
100,0
100,0
116,5
87,1
97,4
96,8
95,7
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
13
14
2
415200
415200
15
415200
16
415200
17
415200
18
415200
19
20
21
22
23
415200
415200
415200
415200
24
415200
25
415200
26
27
28
29
415200
415200
415200
415200
30
415200
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
43
415200
44
45
415200
415200
46
47
48
415200
415200
49
415200
50
51
415200
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Udruženje ratnih vojnih invalida RVI
SUBNOR
Udruženje za podršku ratnim
veteranima, porodicama i žrtvama rata
u BiH "Pravipožar" Derventa
Grantovi po programima za udruženja
proistekla iz otadžbinskog rata
O.O.Crveni krst Derventa
O.O.Crveni krst Derventa-poklon
paketi davaocima krvi
Grantovi udruženjima građana od
javnog interesa (10-18)
Udruženje penzionera Derventa
Grant penzionerima opštine Derventa
Savez spijepih i slabovidih Derventa
Udruženje gluvih i nagluvih
Udruženje roditelja djece i omladine sa
posebnim potrebama i inv.osoba
"Sunce"
Prevoz lica sa posebnim potrebama u
"Dnevni centar" u okviru JU Centar za
decu i omladinu sa smetnjama u
razvoju "Budućnost" Derventa
Udruženje građana "Bios Plus"
Savez invalida rada
Savez invalida rada-pacijenti dijalize
Udruženje Roma Derventa
Pomoć za sufinans. projekata NVO
organizacija
Grantovi udruženjima građana NVO (20-30)
Rukometni klub Derventa
Fudbalski klub Tekstilac
Ženski odbojkaški klub "Derventa"
Ženski odbojkaški klub "Osinja"
Klub malog fudbala " Derventa"
Fudbalski klub "Borac" Osinja
Fudbalski klub "Borac 1975" Osinja
Košarkaški klub "Derventa"
Ragbi klub "Gladijatori" Derventa
Ženski rukometni klub "Derventa"
Fudbalski klub "4. juli" Pojezna
Fudbalski klub "Borac" Bosanski
Lužani
SKD "27 juli" Kalenderovci
Škola sporta "Arena" Derventa
Ukupno grantovi kolektivnim
sportovima (32-45)
Šahovski klub Derventa
Kuglaški klub Derventa
Sportsko ribolovno društvo "Ukrina"
Derventa
Lovački savez "Motajica" Derventa
Moto klub Gromovnik
Broj 11 Strana 23
4
11.000,00
3.500,00
5
11.000,00
3.500,00
6
10.600,00
3.200,00
7
96,4
91,4
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
5.000,00
5.000,00
4.000,00
80,0
37.000,00
37.000,00
37.000,00
100,0
3.000,00
3.000,00
3.500,00
116,7
129.000,00
129.000,00
125.800,00
97,5
5.000,00
50.000,00
11.700,00
7.000,00
5.000,00
50.000,00
11.700,00
7.000,00
5.000,00
45.000,00
11.300,00
6.700,00
100,0
90,0
96,6
95,7
10.000,00
10.000,00
9.600,00
96,0
0,00
0,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
14.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
14.000,00
1.000,00
1.800,00
3.850,00
13.400,00
900,00
90,0
96,3
95,7
90,0
10.000,00
10.000,00
3.600,00
36,0
114.700,00
114.700,00
104.150,00
90,8
120.000,00
75.000,00
30.000,00
3.000,00
7.000,00
11.000,00
6.000,00
18,000,00
7,000,00
10.000,00
6,000,00
120.000,00
75.000,00
30.000,00
3.000,00
7.000,00
11.000,00
6.000,00
18.000,00
7.000,00
10.000,00
6.000,00
117.000,00
73.000,00
29.250,00
3.000,00
6.800,00
10.700,00
5.800,00
17.400,00
6.700,00
9.700,00
5.800,00
97,5
97,3
97,5
100,0
97,1
97,3
96,7
96,7
95,7
97,0
96,7
6,000,00
6.000,00
5.800,00
96,7
6,000,00
1,000,00
6.000,00
1.000,00
5.800,00
900,00
96,7
90,0
306.000,00
306.000,00
297.650,00
97,3
6.000,00
6,000,00
6.000,00
6.000,00
5.800,00
5.800,00
96,7
96,7
7,000,00
7.000,00
6.700,00
95,7
3,000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.800,00
2.800,00
93,3
93,3
Strana 24 Broj 11
1
52
53
54
55
2
415200
415200
415200
415200
56
57
58
59
60
415200
415200
415200
415200
61
62
415200
63
64
415200
65
415200
66
67
68
415200
69
70
415200
415200
71
415200
72
415200
73
415200
74
75
415200
415200
76
415200
77
415200
78
79
415200
80
415200
81
82
415200
83
415200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
AMD -Moto super sport 600 ccm
Air soft klub "Derventa"
Stonoteniski klub "Ukrina" Derventa
Teniski klub "Novak" Derventa
Ukupno grantovi ostalim sportovima
(47-55)
Tekvando klub "Derventa"
Karate klub "Derventa"
Bokserski klub "Derventa"
Kik-boks klub "Derventa"
Ukupno grantovi borilačkim
sportovima (57-60)
Odbojkaški klub invalida OKI
"Derventa"
Ukupno grantovi klubovima
invalidnih lica (62)
Grantovi sportistima za odlazak na
evropska, svjetska i predolimpijska
takmičenja
Grantovi po programima i projektima
za sportske aktivnosti
Ostali grantovi za sport (64-65)
Grantovi udruženjima građana - iz
oblasti sporta (32-65)
Rashodi za finansiranje manifestacija
Derventsko ljeto i Velikogospojinski
sabor (pomoć po projektima)
J.P."Derventski list i Radio Derventa"
J.U. Sportsko-kulturni centar
Sportsko kulturni centar DerventaSredstva za treniige i utakmice
kolektivnih sportova
Osnovne škole - sredstva za treninge i
utakmice kolektivnih sportova
JU Turistička organizacija opštine
Derventa
JU Centar za kulturu Derventa
J.U. Gerontološki sentar Derventa
Grant Zavodu za slijepa i slabovida lica
"Budućnost" Derventa
Sredstva za korišćenje prostora u JU
Centar za kulturu za održavanje
manifestacija
Grantovi javnim preduzećima i
ustanovama (69-77)
JU Dom zdravlja-sufinansiranje rada
Stanice hitne medicinske pomoći
JU Dom zdravlja- Usluge
mrtvozorstva
Grantovi Domu zdravlja Derventa
(79-80)
Grant visokom obrazovanju u Derventi
Grant osnovnom obrazovanju (nagrade,
nabavka školskog pribora)
Datum: 24. 12. 2013. god.
4
3,000,00
1,000,00
3,500,00
3,500,00
5
3.000,00
1.000,00
3.500,00
3.500,00
6
2.800,00
900,00
3.300,00
3.300,00
7
93,3
90,0
94,3
94,3
36.000,00
36.000,00
34.200,00
95,0
7,000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
6.700,00
95,7
95,7
95,7
95,7
28.000,00
28.000,00
26.800,00
95,7
7.000,00
7.000,00
6.700,00
95,7
7.000,00
7.000,00
6.700,00
95,7
2,000,00
2.000,00
1.500,00
75,0
25.000,00
25.000,00
27.431,00
109,7
27.000,00
27.000,00
28.931,00
107,2
404.000,00
404.000,00
394.281,00
97,6
12.000,00
12.000,00
11.900,00
99,2
77.500,00
50.000,00
77.500,00
50.000,00
90.406,00
50.000,00
116,7
100,0
42.000,00
42.000,00
42.000,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
75,000,00
75.000,00
75.000,00
100,0
120.000,00
32.000,00
120.000,00
32.000,00
120.000,00
32.000,00
100,0
100,0
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,0
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100,0
423.500,00
423.500,00
436.406,00
103,0
40.000,00
40.000,00
36.000,00
90,0
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,0
50.000,00
50.000,00
46.000,00
92,0
5.000,00
5.000,00
0,00
0,0
8.000,00
8.000,00
7.000,00
87,5
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
2
84
415200
85
415200
86
415200
87
415200
88
415200
89
415200
90
415200
91
415200
92
415200
93
415200
94
415200
95
96
416100
97
416100
98
416100
99
416100
100
416100
1
412100
2
412700
3
412700
4
412700
5
412700
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Grant srednjem obrazovanju (nagrade,
nabavka školskog pribora)
Grantovi za takmičenje učenika
osnovnih škola - opštinsko i regionalno
Grantovi za takmičenje učenika
srednjih škola - opštinsko i regionalno
Grant Sindikatu opštine Derventa
Grant Sindikalnoj organizaciji
Opštinske administrativne službe
Grantovi po projektima iz oblasti
kultura, nauka, obrazovanja, ekologije,
lica sa posebnim potrebama i
omladinskog sektora
Grant za izdavačku djelatnost iz oblasti
kulture, nauke i obrazovanja
Grantovi za finansiranje razvoja
turizma
Grant za novogodišnji turnir u malom
fudbalu
Grantovi za organizovanje sajma
privrede i turizma
Tekući grantovi političkim
organizacijama i udruženjima
Ukupno ostali grantovi (82-94)
Rashodi za prevoz učenika osnovnih i
srednjih škola - socijalno ugroženih
lica sa posebnim potrebama i učenika
srednje poljoprivredne škole (praktična
nastava)
Rashodi za finansiranje proglašenja
najboljeg poljopr. proizvođača i izložbe
stoke
Rashodi za stipendije učenicima i
studentima
Rashodi za sufinan. izrade i odbrane
magistarskih i doktorskih teza
Tekuće pomoći porodici, djeci i
mladima
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
Broj 11 Strana 25
4
5
6
7
2.000,00
2.000,00
1.400,00
70,0
5.000,00
5.000,00
2.000,00
40,0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,0
2,000,00
2.000,00
1.850,00
92,5
1.000,00
1.000,00
900,00
90,0
70.000,00
70.000,00
72.500,00
103,6
5.000,00
5.000,00
2.500,00
50,0
0,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100,0
14.000,00
14.000,00
14.000,00
100,0
85.000,00
85.000,00
85.000,00
100,0
205.000,00
205.000,00
195.150,00
95,2
80.000,00
80.000,00
100.000,00
125,0
4.000,00
4.000,00
4.000,00
100,0
275.000,00
265.000,00
242.000,00
91,3
12.000,00
12.000,00
7.000,00
58,3
30.000,00
30.000,00
26.000,00
86,7
2.210.300,00
2.210.300,00
2.150.417,00
97,3
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za prostorno uređenje Broj:00270160
Rashodi za zakup zemlzišta
0,00
1.225,00
1.225,00
Rashodi za pripremu zemljišta za
prodaju (geodetski prenos plana na
13.000,00
13.000,00
3.000,00
teren, provođenje u katastru) i uknjižbu
u zemljišne knjige
Rashodi za pribavljanje poljoprivredne
saglasnosti za parcele predviđene za
1.000,00
1.000,00
0,00
prodaju
Rashodi za rad stručnih komisija za izradu uslova, stručnih mišljenja, kontrolu
50.000,00
50.000,00
45.000,00
tehničke dokumentac., tehnički prijem
objekata i sl.
Rashodi za pribavljanje ažurnih geodetskih podloga od Republičke uprave
5.000,00
5.000,00
3,000,00
za geodetske poslove u digitalnoj
formi,
100,0
23,1
0,0
90,0
60,0
Strana 26 Broj 11
1
6
2
412800
7
511700
8
511700
9
513100
1
412400
2
412500
3
412800
4
412800
5
412800
6
412800
7
412800
8
412800
9
10
412500
11
412800
12
412800
13
415200
14
412900
15
412900
16
621900
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Rashodi za uklanjanje starih objekata
Rashodi za reviziju regulacionih
planova - Centar, Centar zapad,(za
revizije iz prethodnih godina), Centar
istok-Centar zapad
Rashodi za izradu ili reviziju
prostornog plana opštine ili
urbanističkog plana grada (dio)
Izdaci za pribavljanje zemljišta
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
Datum: 24. 12. 2013. god.
4
3.000,00
5
3.000,00
0,00
6
7
0,00
0,0
12.917,00
12.917,00
100,0
40.000,00
40.000,00
17.600,00
44,0
100.000,00
100.000,00
0,00
0,0
212.000,00
226.142,00
82.742,00
36,6
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za stambeno komunalne poslove Broj:00270170
Rashodi za materijal za potrebe
20.000,00
20.000,00
4.644,00
komunalnih službi
Rashodi za održavanje , uređivanje i
45.000,00
45.000,00
54.500,00
opremanje javnih zelenih površina
Rashodi za održavanje javnih
77.000,00
77.000,00
79.350,00
saobraćajnih površina
Rashodi za ostale usluge održavanja30.000,00
30.000,00
27.650,00
javna rasvjeta
Rashodi za usluge čišćenja javnih
60.000,00
60.000,00
60.000,00
površina
Rashodi za odvođenje atmosferskih i
13.000,00
13.000,00
18.396,00
drugih padavina sa javnih površina
Rashodi po osnovu utroška električne
170.000,00
170.000,00
220.000,00
rasvjete na javnim površinama
Rashodi za usluge zimske službe- ulice
70.000,00
70.000,00
62.500,00
i trotoari
Zajednička komunalna potrošnja
485.000,00
485.000,00
527.040,00
(1-8)
Rashodi za sanaciju i posipanje
80.000,00
80.000,00
82.200,00
lokalnih puteva
Rashodi za održavanje centra za
5.000,00
5.000,00
0,00
prikupljanje otpada
Rashodi za usluge zimske službe-za
70.000,00
70.000,00
47.800,00
lokalne puteve
Rashodi za finansiranje zajednica
etažnih vlasnika u stambenim
10.000,00
10.000,00
1.000,00
zgradama
Rashodi za rješavanje problema sa
psima lutalicama i ostalim napuštenim
9.000,00
9.000,00
960,00
životinjama
Rashodi za naplatu parkinga
(organizovanje parking službe, služba
0,00
0,00
0,00
kontrole, ...)
Izdaci za otplatu ostalih dugova
8.337,00
8.337,00
8.337,00
Ostali rashodi (10-16)
182.337,00
182.337,00
140.297,00
UKUPNO POTROŠAČKA
667.337,00
667.337,00
667.337,00
JEDINICA
23,2
121,1
103,1
92,2
100,0
141,5
129,4
89,3
108,7
102,8
0.0
68,3
10,0
10,7
100,0
76,9
100,0
t:.
1
412900
2
415200
3
416100
Potrošačka jedinica: Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu Broj:00270180
Ostali nepomenuti rashodi
1 500,00
1 500,00
2.700,00
Grantovi neprofitnim organizacijama,
parastosi, obilježavanje značajnih
14.000,00
14.000,00
18.000,00
datuma i sl.
Tekuće pomoći za prevoz učenika
4.000,00
9.000,00
9.000,00
(osnovne i srednje škole)
180,0
128,6
100,0
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
2
4
416100
5
416100
6
416100
7
8
416100
416100
9
511100
10
511100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Tekuće pomoći za nabavku udžbenika
za učenike osnovnih i srednjih škola i
druge pomoći
Tekuće pomoći za liječenje i nabavku
lijekova
Kapitalne pomoći u rješavanju
stambenih pitanja
Tekuće pomoći dijela troškova sahrane
Ostale pomoći
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
stambenih objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i održavanje
spomenika
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
UKUPNO OPERATIVNA
JEDINICA: OPŠTINSKA UPRAVA
Broj 11 Strana 27
4
5
6
7
4,200,00
4.200,00
4.200,00
100,0
38.000,00
38.000,00
38.000,00
100,0
20.000,00
20.000,00
45.000,00
225,0
23.000,00
4.000,00
23.000,00
4.000,00
23.000,00
2.800,00
100,0
70,0
50.000,00
50.000,00
9.500,00
19,0
15.000,00
10.000,00
1.500,00
15,0
173.700,00
173.700,00
153.700,00
88,5
9.470.756,00
10.091.611,00
9.662.162,00
95,7
OPERATIVNA JEDINICA: OSTALI KORISNICI
Potrošačka jedinica: Mjesne zajednice Broj:00270200
1
412200
2
3
4
412700
412900
621900
1
411100
2
411200
3
412200
4
5
412300
412500
6
412600
7
8
412700
412900
9
416100
10
416100
11
416200
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
transportnih usluga
Ostapi rashodi
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za otplatu ostalih dugova
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
400,00
783,00
783,00
100,0
6.500,00
31.500,00
1.702,00
6.117,00
31.500,00
1.702,00
2.117,00
31.500,00
1.702,00
34,6
100,0
100,0
40.102,00
40.102,00
36.102,00
90,0
268.400,00
99,8
57.000,00
96,2
15.900,00
113,6
4.000,00
2.000,00
100,0
100,0
500,00
100,0
4.000,00
7.600,00
100,0
152,0
986.566,00
95,1
544.461,00
79,5
119.950,00
106,2
2.010.377,00
91,6
Potrošačka jedinica: Centar za socijalni rad Broj:00270300
Rashodi za bruto plate
269.000,00
269.000,00
Rashodi za bruto naknade troškova i
59.222,00
59.222,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
14.000,00
14.000,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
4.000,00
4.000,00
Rashodi za tekuće održavanje
2.000,00
2.000,00
Rashodi po osnovu putovanja i
500,00
500,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
4.000,00
4.000,00
Ostali nepomenuti rashodi
5.000,00
5.000,00
Doznake građanima koje se isplaćuju iz
1.037.900,00
1.037.900,00
budžeta opštine (socijalna zaštita)
Doznake građanima iz sredstava
socijalne zaštite obezbijeđenih iz
685.177,00
685.177,00
budžeta Republike
Doznake drugim institucijama
obaveznog socijalnog osiguranja koje
113.000,00
113.000,00
se isplaćuju iz budžeta Republike,
opština i gradova
UKUPNO POTROŠAČKA
2.193.799,00
2.193.799,00
JEDINICA
Strana 28 Broj 11
1
2
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
6
412500
7
412600
8
9
412700
412900
10
511200
11
511300
12
511400
13
516100
1
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
7
412500
8
412600
9
10
11
412700
412900
511300
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 24. 12. 2013. god.
3
4
5
Potrošačka jedinica: Dječje obdanište "Trol" Broj:00270400
Rashodi za bruto plate
387.100,00
387.100,00
Rashodi za bruto naknade troškova i
99.140,00
99.140,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
21.000,00
21.000,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
5.000,00
5.000,00
Rashodi za materijal za posebne
37.750,00
37.750,00
namjene
Rashodi sa tekuće održavanje
3.600,00
3.600,00
Rashodi po osnovu putovanja i
700,00
700,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
8.000,00
8.000,00
Ostapi nepomenuti rashodi
10.500,00
10.500,00
Izdaci za investiciono održavanje
0,00
0,00
zgrada
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
5.000,00
5.000,00
Rekonstrukcija i investiciono
3.000,00
3.000,00
održavanje
Izdaci za zalihe sitnog inventara
0,00
0,00
UKUPNO POTROŠAČKA
580.790,00
580.790,00
JEDINICA
6
7
400.813,00
103,5
86.950,00
87,7
21.000,00
100,0
5.000,00
100,0
34.823,00
92,2
3.600,00
100,0
700,00
100,0
8.000,00
10.500,00
100,0
100,0
0,00
4.700,00
94,0
1.000,00
33,3
500,00
577.586,00
Potrošačka jedinica: Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica Broj:00270600
Rashodi za bruto ppate
239.500,00
239.500,00
225,000,00
Rashodi za bruto naknade troškova i
62.170,00
62.170,00
70.441,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energ-ije,
komunalnih, komunikacionih i
17.000,00
17.000,00
16.500,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Rashodi za materijal za posebne
1.200,00
1.200,00
1.200,00
namjene
Rashodi za tekuće održavanje
10.000,00
10.000,00
12.619,00
Rashodi po osnovu putovanja i
0,00
0,00
0,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
3.400,00
4.000,00
6.000,00
Ostali nepomenuti rashodi
3.200,00
2.600,00
2.600,00
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
526.528,00
605.169,28
676.670,00
UKUPNO POTROŠAČKA
864.998,00
943.639,28
1.013.030,00
JEDINICA
99,4
93,9
113,3
97,1
100,0
100,0
126,2
150,0
100,0
111,8
107,4
l^^^fE
1
411200
2
412200
3
412300
4
412400
5
412500
6
412600
Potrošačka jedinica: Gimnazija sa tehičkim školama Broj:08150048
Rashodi za bruto naknade troškova i
25.650,00
25.650,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
62.900,00
62.900,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
5.000,00
5.000,00
Rashodi za materijal za posebne
4.000,00
4.000,00
namjene
Rashodi za tekuće održavanje
5.700,00
5.700,00
Rashodi po osnovu putovanja i
2.000,00
2.000,00
smještaja
20.880,00
81,4
69.275,00
110,1
4.700,00
94,0
1.300,00
32,5
4.700,00
82,5
1.400,00
70,0
Datum: 24. 12. 2013. god.
1
7
8
2
412700
412900
9
511200
10
11
511300
621900
1
411200
2
412200
3
412300
4
412400
5
412500
6
412600
7
8
412700
412900
9
511200
10
511300
11
511400
1
411100
2
411200
3
412200
4
5
412300
412500
6
412600
7
8
9
412700
412900
511300
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Rashodi za stručne usluge
Ostali nepomenuti rashodi
Izdaci za investiciono održavanje
objekata
Izdaci za nabavku pootrojenja i opreme
Izdaci za otplatu dugova
UKUPNO POTROŠAČKA
JEDINICA
Broj 11 Strana 29
4
6.500,00
9.000,00
5
6.500,00
10.000,00
6
5.550,00
13.220,00
7
85,4
132,2
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,0
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
5.700,00
525,00
57,0
133.750,00
134.750,00
130.250,00
96,7
19.726,00
80,0
39.285,00
89,3
6.200,00
103,3
12.058,00
79,0
5.300,00
84,1
1.100,00
64,7
9.000,00
20.000,00
97,8
117,6
14.200,00
177,5
3.300,00
66,0
1.800,00
90,0
131.969,00
94,9
Potrošačka jedinica: Stručna i tehnička škola Broj:08150049
Rashodi za bruto naknade troškova i
24.650,00
24.650,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energ-ije,
komunalnih, komunikacionih i
44.000,00
44.000,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
6.000,00
6.000,00
Rashodi za materijal za posebne
15.258,00
15.258,00
namjene
Rashodi za tekuće održavanje
6.300,00
6.300,00
Rashodi po osnovu putovanja i
1.700,00
1.700,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
9.200,00
9.200,00
Ostali nepomenuti rashodi
17.000,00
17.000,00
Izdaci za investiciono održavanje
10.000,00
8.000,00
objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
5.000,00
5.000,00
Izdaci za investiciono održavanje
0,00
2.000,00
opreme
UKUPNO POTROŠAČKA
139.108,00
139.108,00
JEDINICA
Potrošačka jedinica: Narodna biblioteka "B. Radičević" Derventa Broj:08180041
Rashodi za bruto plate
23.000,00
23.000,00
23.000,00
Rashodi za bruto naknade troškova i
5.400,00
5.400,00
5.400,00
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška ener-gije,
komunalnih, komunikacionih i
9.200,00
9.200,00
10.080,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
4.000,00
4.000,00
4.350,00
Rashodi za tekuće održavanje
4.500,00
4.500,00
3.500,00
Rashodi po osnovu putovanja i
1.300,00
1.300,00
1.300,00
smještaja
Rashodi za stručne usluge
8.000,00
8.000,00
4.270,00
Ostali nepomenuti rashodi
8.000,00
8.000,00
9.550,00
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
10.000,00
10.000,00
10.450,00
UKUPNO POTROŠAČKA
73.400,00
73.400,00
71.900,00
JEDINICA
UKUPNO OPERATIVNA
JEDINICA: OSTALI KORISNICI
UKUPNO BUDŽETSKI IZDACI (RASHODI)
Broj: 01-022-260/13
Datum: 23. decembra 2013. godine
100,0
100,0
109,6
108,8
77,8
100,0
53,4
119,4
104,5
98,0
3.160.949,00
3.161.949,00
2.958.184,00
93,6
12.631.705,00
13.253.560,00
12.620.346,00
95,2
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
Strana 30 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 24. 12. 2013. god.
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2013. GODINU - REBALANS
- FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
Redni
Funkc. kod
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
01
03
04
05
06
07
08
09
10
OPIS RASHODA
3
Opšte javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita čovjekove okoline
Stambeni i zajednički poslovi
Zdravstvo
Rekreacija.kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
UKUPNO RASHODI
Nije klasifikovano Budžetska rezerva
Nije klasifikovano Otplata domaćih zaduživanja
UKUPNO
Drugi
Prvi Rebalans
Struk-turni
Rebalans
Budžeta za
indeks
Budžeta za
2013.god.
kol.6
2013.god.
4
5
6
7
3.705,643,00 3.715.843,00 3.617.975,00
29,9
864.998,00
943.639,28 1.013.030,00
8,4
429.000,00
429.000,00 384.000,00
3,2
41.000,00
41.000,00
41.000,00
0,3
2.313.400,00 2.836.138,58 2.499.725,00
20,6
50.000,00
50.000,00
46.000,00
0,4
895.900,00
895.900,00 897.487,00
7,4
1.162.648,00 1.153.648,00 1.100.680,00
9,1
2.731.199,00 2.731.199,00 2.518.177,00
20,8
12.193.788,00 12.796.367,86 12.118.074,00
100,0
Osnovni
Budžet za
2013.god.
112.178,00
103.135,95
36.588,00
325.739,00
354.056,19 355.684,00
12.631.705,00 13.253.560,00 12.510.346,00
Broj: 01-022-260/13
Predsjednik SO-e
Datum: 23. decembra 2013. godine
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________________________________________________________________
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
340.
Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 14. sjednici održanoj 23. decembra 2013.
godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za 2013. godinu
Član 1.
U članu 2. Odluke o izvršenju Budžeta opštine
Derventa za 2013. godinu ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 16/12), dosadašnji iznos od
"13.253.560,00" KM se mijenja i iznosi
"12.620.346,00" KM.
Član2.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 01-022-261/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
341.
Na osnovu člana 14. stav 6. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 121/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 3/13), Skupština opštine
Derventa na 14. sjednici održanoj 23. decembra 2013.
godine donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
suficita Budžeta opštine Derventa
Član 1.
U Odluci o raspoređivanju suficita Budžeta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 5/13) član 2. mijenja se i glasi:
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
"Ostvareni neraspoređeni budžetski suficit se
raspoređuje na kapitalna ulaganja i tekuće izdatke."
Broj 11 Strana 31
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
Član 2.
342.
Član 3. mijenja se i glasi:
"Kapitalna ulaganja koja se finansiraju iz
raspoloživog suficita su:
1. Revizija Regulacionih planova Centar-Zapad i
Centar .................................................... 12.917,00 KM
2. Izgradnja ulice Kralja Petra- 1 faza .................
..................................................... 202.051,00 KM
3. Uređenje platoa oko Sabornog hrama Uspenija Presvete Bogorodice - završna faza ....................
....................................................... 64.751,00 KM
4. Rekonstrukcija i sanacija oštećenih seoskih
asfaltiranih puteva ................................. 19.522,00 KM
5. Sufinansiranje sanacije škole 19.april-projekat
Japanske vlade .......................................... 7.000,00 KM
6. Pomoć za proširenje svlačionica na ig-ralištu
FK Tekstilac .......................................... 10.000,00 KM
7. Izgradnja rasvjete u ul. Miloša Cr-njanskog ...
......................................................... 2.887,00 KM
8. Sufinansiranje sanacije lokalnih putevazajednički projekat sa Oružanim snagama BiH ............
....................................................... 25.000,00 KM
9. Izgradnja igrapišta u Crnči i pristupnog puta do
OŠ ......................................................... 20.971,00 KM
10. Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola socijalno ugroženih lica ......................... 20.000,00 KM
11. Doznake građanima koje se isplaćuju iz
budžeta opštine-socijalna zaštita.......... 31.568,00 KM".
Član 3.
Član 4. mijenja se i glasi:
"Neutrošena sredstva od naknada za vode u
2012.godini u iznosu od 95.594,00 KM, koja se nalaze
u ukupnom budžetskom suficitu će biti utrošena kroz
sljedeće projekte:
1. Vodovod Gornji Detlak ............ 30.060,00 KM
2. Vodovod Donja Lupljanica ...... 47.745,00 KM
3. Izgradnja kaskada na rijeci Ukrini ....................
....................................................... 17.789,00 KM
Na osnovu člana 8. stav 3. Zakona o porezu na
nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 110/08 i 118/09), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 14. sjednici održanoj 23. decembra 2013.
godine, donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje
nepokretnosti na području opštine Derventa u
2014. godini
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuje se poreska stopa za
oporezivanje nepokretnosti na području opštine
Derventa u 2014. godini.
Član 2.
Predmet oporezivanja iz ove odluke su sve
nepokretnosti na teritoriji opštine Derventa pod kojim
se u skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 110/08 i
118/09), smatra zemljište sa svim onim što je trajno
spojeno s njim, ili što je izgrađeno na površini zemljišta, iznad ili ispod površine, izuzev nepokretnosti
navedenih u članu 9. stav 1. navedenog zakona.
Član 3.
Poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti je
jedinstvena za sva pravna i fizička lica i za 2014.
godinu na teritoriji opštine Derventa iznosi 0,15%, a
primjenjivaće se na procijenjenu tržišnu vrijednost
nepokretne imovine.
Član 4.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Utvrđena poreska stopa iz člana 3. ove odluke ne
može se mijenjati u toku godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-263/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Član 5.
U slučaju obavljanja deficitarne djelatnosti
obveznik može biti oslobođen plaćanja poreza o čemu
posebnu odluku donosi Skupština opštine Derventa.
Strana 32 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
nalnom redu, broj: 01-022-198/13 od 15. oktobra
2013. godine ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 8/13) učinjena štamparska greška, te na osnovu
člana 138. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), sekretar Skupštine opštine
Derventa daje
Broj: 01-022-264/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
343.
Na osnovu člana 10. Odluke o građevinskom
zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 12/09) i člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
14. sjednici održanoj 23. decembra 2013. godine,
donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju tržišne vrijednosti za građevinsko
zemljište
Član 1.
Utvrđuje se da je tržišna vrijednost za
građevinsko zemljište označeno kao k.č. 2546/2, njiva
5. klase površine 90 m2, K.O. Derventa I u svojini
opštine Derventa, odnosno tržišna cijena u iznosu od
5,83 KM/m2, odnosno ukupna tržišna cijena u iznosu
od 524,70 KM.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-265/13
Datum: 23. decembra 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
______________________________________
344.
Nakon sravnjivanja objavljenog teksta sa originalom akta, utvrđeno je da je u Odluci o komu-
Datum: 24. 12. 2013. god.
ISPRAVKU
Odluke o komunalnom redu
U Odluci o komunalnom redu ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 8/13) u članu 31. iza riječi
"smatra se:" tekst "postavljanje privremenih objekata kioska za prodaju robe i pružanje usluga" kao i tekst
"postavljanje pomoćnih objekata (garaže, šupe i sl.)
treba da bude označen posebnim alinejama.
Broj: 01-022-198-1/13
Datum: 25. decembra 2013. god.
Sekretar SO-e
Sanja Malešević, s.r.
______________________________________
345.
Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 9/11 i 3/13) i člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine Derventa
donio je
NAREDBU
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih
organizacija koji su dužni da rade u dane praznika
Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog
vremena za subjekte koji mogu da rade u dane
republičkih praznika
Član 1.
U dane republičkih praznika: Nova godina 01. i
02. januar i Dan Republike 09. januar 2014. godine,
radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni
su da rade:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina,
čišćenje snijega zavisno od vremenskih uslova, u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 11 Strana 33
2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu
od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje
dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene
opasnosti,
3. Civilna zaštita, u vremenu od 0,00 do 24,00
časa, odnosno organizovanje dežurstava ili pripravnosti, zavisno od proijene opasnosti,
4. Javni prevoz putnika - autobuska stanica, u
skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa.
- 07.01.2014.godine (noć sa 06.01.2014. na
07.01.2014.godine)
- 14.01.2014.godine (noć sa 13.01.2014. na
14.01.2014.godine).
Član 2.
3. Ugostiteljski objekti smješteni u stambenoposlovnim objektima kolektivnog stanovanja i u
navedenom periodu mogu raditi samo u vremenu od
7,00 do 23,00 časa, radnim danima, vikendom (petak i
subota), izuzev 01.01.2014.godine (noć sa 31.12.2013.
na 01.01.2014.godine), kada mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.
U dane republičkih praznika: Nova godina 01. i
02. januar i Dan Republike 09. januar 2014.godine,
privredni subjekti ne rade, ali radi zadovoljavanja
povećanih potreba građana u vr-ijeme praznika, mogu
da rade:
1. januara 2014.godine privredni i drugi subjekti
ne rade, osim privrednih i drugih subjekata kojima je
zakonskim ili drugim propisima izričito dozvoljeno da
rade.
- 2.januara i 9. januara 2014.godine, mogu da
rade:
a) u vremenu od 7,00 do 15,00 časova:
-svi privredni i drugi subjekti na području opštine
b) u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:
-trgovinski objekti tipa "dragstor",
-pravna lica i preduzetnici koji obavljaju
pekarsku djelatnost,
-trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim
pumpnim stanicama.
Član 3.
Zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana i
pružanja bogatije i raznovrsnije ugostiteljsko-turističke
ponude, u periodu od 25.12. 2013.godine do 15.01.
2014.godine, svi ugostiteljski objekti na području
opštine Derventa, mogu raditi duže u odnosu na radno
vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu u
ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i
drugim objektima i djelatnostima na području opštine
De-rventa, i to:
1. u neograničenom radnom vremenu, u dane:
- 25.12.2013.godine (noć sa 24.12. na
25.12.2013.godine)
- 01.01.2014.godine (noć sa 31.12.2013. na
01.01.2014.godine)
- 02.01.2014.godine (noć sa 01.01.2014. na
02.01.2014.godine)
2. u ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski
objekti mogu raditi 1 (jedan) čas duže, u odnosu na
radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu
u ugostiteljskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Derventa.
Član 4.
U slučaju postupanja suprotno odredbama ove
Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz
Zakona o praznicima, zakona koje regulišu navedene
oblasti i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i
djelatnostima na području opštine Derventa.
Član 5.
Ova Naredba objaviće se u "Službenom glasniku
opštine Derventa", "Derventskom listu" i na oglasnoj
tabli Administrativne službe opštine Derventa.
Broj: 02-140-7
Datum: 13.12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
346.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13) i člana 3. Odluke o izdavanju u
zakup poslovnog prostora u Osinji putem javnog
oglašavanja ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 8/13) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije za sprovođenje postupka
Javne licitacije za izdavanje u zakup poslovnog
prostora u Osinji
Strana 34 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Formira se Komisija za sprovođenje postupka
Javne licitacije za izdavanje u zakup poslovnog
prostora u Osinji, u sastavu:
- Keser Grozda, predsjednik
- Radanović Dušanka, član
- Marić Darinka, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da osnovu Javne licitacije za dostavljanje ponuda za
izdavanje u zakup poslovnog prostora u Osinji, dana
20.12.2013. godine, sa početkom rada u 12,30 časova,
- otvori prispjele ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke,
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-118
Datum: 12.12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
347.
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona 0 javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. saob.,član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke
Datum: 24. 12. 2013. god.
objavljenog u Službenom glasniku BiH, broj 89/13, za
"Rekonstrukciju lokalnih puteva - V faza realizacije",
dana 17.12.2013. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, zapisnicima sa
svakog zatvorenog sastanka, preporuku o dodijeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-61/13
Datum: 12.12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
348.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 16/12) i člana 65.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, dipl. ek, predsjednik
- Ćebedžija Olivera, pravnik, član
- Živković Slavica, teh. ek., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan, dipl. inž. saob.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za sanitarnog materijala za održavanje higijene
u toku 2014. godine za potrebe Administrativne službe
opštine Derventa - obnovljeni postupak, dana 18.12.
2013. godine sa početkom u 12 časova.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Datum: 24. 12. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-71/13
Datum: 12.12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
349.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13)
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jevtić Goran, dipl. inž. građ., predsjednik
Broj 11 Strana 35
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
- Keser Grozda, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu glavnog projekta kružne raskrsnice
"Vaga", dana 20.12. 2013. godine sa početkom u 12
časova,
otvori pristigle ponude, - izvrši analizu ponuda i
nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine,
preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču,
s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve
preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-5.7/13
Datum: 18.12. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________________
Strana 36 Broj 11
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 24. 12. 2013. god.
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
337. Program rada Skupštine opštine Derventa za 2014. godinu; ...................................................................1
338. Program o izmjenama i dopunama Programa kapitalnog
investiranja opštine Derventa za 2013. godinu; .......................................................................................7
339. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta
opštine Derventa za 2013. godinu-Rebalans; .........................................................................................10
340. Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu; ...............................30
341. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju
suficita Budžeta opštine Derventa; ........................................................................................................30
342. Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje
nepokretnosti na području opštine Derventa u 2014. godini; ................................................................31
343. Odluka o utvrđivanju tržišne vrijednosti za građevinsko zemljište; ......................................................32
SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
344. Ispravka Odluke o komunalnom redu; ...................................................................................................32
NAČELNIK OPŠTINE
345. Naredba o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su
dužni da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog
vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika;...................................................32
346. Rješenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka
Javne licitacije za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Osinji; .......................................................33
347. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za rekonstrukciju lokalnih puteva-V faza realizacije;............................................................34
348. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača za
sanitarni materijal za održavanje higijene u toku 2014. godine za potrebe
Administrativne službe opštine Derventa -obnovljeni postupak; ..........................................................34
349. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu glavnog projekta kružne raskrsnice "Vaga"; ..........................................................35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content