close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 5/14

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 23. BROJ 5/14
Derventa, 22. 04. 2014. god.
103.
Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 43/05 i 118/05) i člana 57. i 65. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Načelnik opštine Derventa
donio je
PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o obračunu i isplati plata i
drugih primanja administrativnih službenika i
zaposlenih bez statusa službenika u organima
opštine Derventa
Član 1.
U Pravilniku o obračunu i isplati plata i drugih
ličnih primanja administrativnih službenika i
zaposlenih bez statusa službenika u organima opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj
7/08, 11/09, 2/11, 3/12, 11/12, 9/13 i 1/14) član 2.
mijenja se i glasi:
Član 2."
Visina koeficijenata za obračun plata zaposlenih
po osnovu složenosti (stručne spreme) definisane
Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta, utvrđuje se na sledeći način:
a) Prva platna grupa
- nekvalifikovani radnici 3,38
- daktilografi I A klase 4,46
b) Druga platna grupa - srednje obrazovanje
- u trajanju od 3 godine (KV - III stepen) 4,72
v) Treća platna grupa - srednje obrazovanje
- u trajanju od 4 godine (IV stepen) 6,08
g) Četvrta platna grupa VKV - V stepen) 6,34
d) Peta platna grupa
- više obrazovanje (VI stepen) 7,42
- visoko obrazovanje u trogodišnje trajanju sa
180 ECTS bodova 8,91
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
e) Šesta platna grupa:
- visoko obrazovanje (VII stepen) 9,45
- šef Odsjeka za civilnu zaštitu i interni revizor
10,12
ž) Načelnik odjeljenja, sekretar Skupštine opštine
i šef Odsjeka Teritorijalne vatrogasne jedinice 11,48 ".
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-131-36
Datum: 22.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
104.
Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i delatnostima na području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 9/11 i 3/13) i člana 65- Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine Derventa
donio je
NAREDBU
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih
organizacija koji su dužni da rade u dane praznika
Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog
vremena za subjekte koji mogu da rade u dane
republičkih praznika
Član 1.
U dane republičkih praznika: Međunarodni
praznik rada 01. i 02.maj i Dan pobjede nad fašizmom
Strana 2 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
09. maj 2014.godine, radi zadovoljenja neophodnih
potreba građana, dužni su da rade:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje
ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu
od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje
dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene
opasnosti,
3. Civilna zaštita, u vremenu od 0,00 do 24,00
časa, odnosno organizovanje dežurstava ili pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
4. Javni prevoz putnika - autobuske stanice, u
skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa.
Član 2.
Na dan Međunarodnog praznika rada 1. maja
2014. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, osim
privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili
drugim propisima izričito dozvoljeno da rade.
Član 3.
Na drugi dan republičkog praznika 2. maja 2014.
godine i na republički praznik Dan pobjede nad
fašizmom 9. maja 2014.godine, mogu da rade:
(1) u vremenu od 7,00 do 15,00 časova,
-svi privredni i drugi subjekti na području
opštine,
(2) u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:
-trgovinski objekti tipa "dragstor",
-pravna lica i preduzetnici koji obavljaju
pekarsku djelatnost i
-Trgovinski objekti na autobuskoj i benzinskim
pumpnim stanicama.
Član 4.
U dane republičkih praznika ugostiteljski objekti
mogu da rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i
djelatnostima na području opštine Derventa.
Član 5.
U slučaju postupanja suprotno odredbama ove
Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru,
propisanim prekršajima i sankcijama za zdšnjeni
prekršaj iz Zakona o praznicima i Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na
području opštine Derventa.
Datum: 22. 04. 2014. god.
Član 6.
Ova Naredba objaviće se u "Službenom glasniku
opštine Derventa", "Derventskom listu" i na oglasnoj
tabli Administrativne službe opštine Derventa.
Broj: 02-141-2
Datum: 14.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
105.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05, 18/05 i 98/13), i člana 65. Statuta
opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine
Derventa donio je
ZAKLJUČAK
1. Cijena rada koja će služiti za obračun plata
službenika i pomoćnih radnika u Opštinskoj upravi
Derventa, utvrđuje se u iznosu od 100,00 KM., a
primjenjivaće se od plate obračunate za mjesec april
2014. godine.
2. Stavlja se van snage Zaključak Načelnika
opštine broj 02-40-1312 od 25.10.2007. godine i
Zaključak broj 02-40-1312-1 od 17.02.2009. godine.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-40-585
Datum: 22.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
106.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Sl.glasnik RS" broj: 101/04, 42/05,
118/05 i 98/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa
(Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa"broj: 3/13) i tačke 2.
Programa za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u
2014. godini na području opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/14), Načelnik opštine
Derventa donio je
Datum: 22. 04. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za podsticaj poljoprivredne
proizvodnje u 2014. godini na
području opštine Derventa
1. Formira se Komisija za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini na području opštine
Derventa u sastavu:
- Vesna Simić, predsjednik
- Brankica Vukićević, član
- Vesna Đukić, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u
skladu sa Programom podsticaja poljoprivredne
proizvodnje za 2014. godinu na području opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
3/14) po podnesenim zahtjevima za dodjelu podsticajnih sredstava, a na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja na terenu:
- utvrđuje ispunjenost kriterijuma u svakom
pojedinačnom slučaju i to zapisnički konstatuje
- izradi Prijedlog Zaključka o isplati podsticajnih
sredstava i dostavi Načelniku opštine.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-40/2014
Datum: 15.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
107.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Čučković Mihajlo, pravnik, član
- Nović Srđan, dit. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
Broj 5 Strana 3
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku i sadnju sezonskog cvijeća u toku
2014. godine, dana 28. 04. 2014. godine sa početkom u
12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-23/14
Datum: 16.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
108.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Zenaida Ikanović, prof., član
- Špirić Nada, pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za osiguranje imovine 2014/2015. godina,
dana 23. 04. 2014. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Strana 4 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-19/14
Datum: 16.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
109.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
Datum: 22. 04. 2014. god.
- Darinka Marić, građ. teh., predsjednš
- Mihajlo Čučković, pravnik, član
- Srđan Nović, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško, dipl. pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za ozelenjavanje ulice Milovana Bjeloševića
Belog, dana 23. 04. 2014. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-21/14
Datum: 16.04.2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
NAČELNIK OPŠTINE
103. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obračunu i isplati plata
i drugih primanja administrativnih službenika i zaposlenih
bez statusa službenika u organima opštine Derventa ...............................................................................1
104. Naredba o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da
rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena
za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika ....................................................................1
105. Zaključak o utvrđivanju cijene rada za obračun plata službenika
i pomoćnih radnika u Opštinskoj upravi Derventa ..................................................................................2
106. Rješenje o imenovanju Komisije za podsticaj poljoprivredne
proizvodnje u 2014. godini na području opštine Derventa ......................................................................2
107. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku i sadnju sezonskog cvijeća u toku 2014. godine ...................................................3
108. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor
najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine 2014/2015. godina .......................................................3
109. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor
najpovoljnijeg ponuđača za ozelenjavanje ulice Milovana Bjeloševića-Belog .......................................4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content