Παρακαλούμε δείτε την σχετική απόφαση εδώ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 56 /16-01-2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/2014
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Χανίων, συνεδρίασε σήμερα 15/01/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του
Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Χανίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/09-01-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πρωτοπαπαδάκη
Κωνσταντίνου, Αντιδημάρχου Χανίων.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Ναξάκης
Γεώργιος, Αγγελάκη Ναυσικά, Παπαδάκη – Σεργάκη Ελεονώρα, Τσιτσιρίδη Ελπίδα,
Ραγκαζά Αικατερίνη, Καμηλάκης Αντώνιος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Παπαδογιάννης
Αριστείδης.
Παρόντα Τακτικά Μέλη
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΔΛΤΧ, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Ναξάκης
Γεώργιος, Καμηλάκης Αντώνιος, Παπαδάκη – Σεργάκη Ελεονώρα , Τσιτσιρίδη Ελπίδα,
Αγγελάκη Ναυσικά , Σταματάκης Εμμανουήλ, Δαριβιανάκης Διογένης Λιμενάρχης Χανίων.
Απόντα τακτικά μέλη
Ραγκαζά Αικατερίνη, Παπαδογιάννης Αριστείδης, ,
Παρούσα ήταν και η πρακτικογράφος κα Παπαδάκη Κυριακή.
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 5η / 15/01/2014.
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή
βραβείων για την « Ανάπλαση της Πλατείας Κατεχάκη του Δήμου Χανίων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων , κ. Πρωτοπαπαδάκης
Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Χανίων , είπε ότι: σε συνέχεια της υπ. αρ. 192/2013 απόφ.
του Διοικητικού μας Συμβουλίου όπου εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης Αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού προσχεδίων με απονομή βραβείων για την « Ανάπλαση της Πλατείας
Κατεχάκη παλιάς πόλης Χανίων του Δήμου Χανίων» και ορίστηκε ο κ. Μαυρακάκης
Κων/νος του Μιλτιάδη αρχιτέκτονας μηχανικός με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΕ473146,
Ταχ.Διεύθ., Ι. Σφακιανάκη 22, ΧΑΝΙΩΝ, 73134, Fax: 28210-41222, τηλ. 28210-57788,
6972445334, e-mail: [email protected], ως κριτής εκ προσωπικοτήτων, θα πρέπει
με νέα απόφαση να καθοριστούν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη
τα παρακάτω:
1. Το από 13-01-2014 Πρακτικού Κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων
για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για τον
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
2. Το με αριθμ. Πρωτ. 66471/17-12-2013 απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με το οποίο
ορίζονται οι εκπρόσωποι του που θα συμμετάσχουν στην παραπάνω αναφερόμενη
επιτροπή.
3. Το με αριθμ. Πρωτ. 176/14-1-2014 απαντητικό έγγραφο της ΚΕ' Εφορεία προϊστορικών
και κλασικών αρχαιοτήτων για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου,
4. Προτείνοντας ως αναπληρωτή κριτή εκ προσωπικοτήτων την Δανάη Σκαράκη του
Ευθυμίου με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑI470028, Ταχ. Διεύθ., Bιβιλάκη 15, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ,
τηλ: 28210-44561, 6976409554, e-mail: [email protected]
5. Προτείνοντας ως γραμματέα της επιτροπής Παπαδάκη Κυριακή του Αντωνίου,
Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου Χανίων, με αναπληρωτή τον Χιωτάκη Εμμανουήλ του
Μανούσου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με
6. Το άρθρο 7 του Ν.3833/2010, τις οδηγίες της με αρ. 2/14924/0022/1-4-2010
διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομικών και το άρθρο 21 του Ν.4024/2011
περί αμοιβών των μελών των συλλογικών οργάνων
7. Το άρθρο 5 παρ.2, περ.ιβ’ του Ν.3469/2006 βάσει του οποίου απαιτείται δημοσίευση
στο ΦΕΚ της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Εισηγούμαστε, την συγκροτήση της επιτροπής Διαγωνισμού για τον ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου
Χανίων και τους εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ ως εξής:
1.Σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ. 66471/17-12-2013 απαντητικού εγγράφου του ΥΠΕΚΑ
ορίστηκαν:
Α. Τακτικά μέλη:
1. Τζανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός, ελ. επαγγελματίας, ,
με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΑ371670, Ταχ.Διεύθ., πλατεία Αιλ. Αικατερίνης 21,
71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2810 225487, 6945374474, e-mail:
[email protected]
2. Νικηφοράκη Γεωργία του Εμμανουήλ και της Ειρήνης αρχ. μηχ/κός,
ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας Θ166425, Ταχ Διεύθ.:
Ηρώων Πολυτεχνείου 80, 73133 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2821041528,
6979330327, e-mail: [email protected]
3. Κόκκορης Παναγιώτης του Σωτηρίου, αρχ. μηχ/κός, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμημ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΔΠΘ, με αρ. αστυν. ταυτότητας
Χ610495, Ταχ Διεύθ.: Γρύπαρη 20, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.
2109587918, 6937485496, e-mail: [email protected]
Β. Αναπληρωματικά μέλη:
1. Σπανομαρίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, αρχ.- μηχ, επίκουρος
Καθηγητής τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών, με αρ. αστυν.
Ταυτότητας ΧΟ 29122. ταχ.διεύθ.: Μιμνέρμου 2, 10674 ΑΘΗΝΑ , τηλ.
210.7210473, 6932588260, email: [email protected]
2.Tσαγγαράκη Δαρεία του Χαριδήμου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερη
επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας Τα 002588, Ταχ. Διεύθ.: Αγ.
Βαρβάρας 4, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 2106727482, 6974934707, email: [email protected]
3. Κωτσάκη Αμαλία του Σπυρίδωνος, αρχ. μηχ/κός, Επίκουρη καθηγήτρια
τμήματος Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης, με αρ. αστυν ταυτότητας ΑΖ
609945,Ταχ. Διεύθ.: Γ. Σισίνη 14-16, 11528 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2107226092,
6977200697, e-mail: [email protected]
Γ. Επιλαχόντα μέλη.
1. Mαριάτος Ανδρέας, του Πέτρου αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας,
με αρ. αστυν. ταυτότητας Μ572731, Ταχ.διεύθ.: Αγ.Πελαγία, ΚΥΘΗΡΑ 80200,
Τηλ. 2736033447, 6979985482, emaıl: [email protected]
2. Πετράκης Γεώργιος, του Νικολάου αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος
επαγγελματίας, με αρ. Ταυτότητας ΑΕ963744. Tαχ.Διεύθ.: Θαλητά 13, 71202
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ
τηλ.
2810282630,
6944651121,
e-mail:
[email protected]
3. Κούρκουλας Ανδρέας, του Κωνσταντίνου αρχ. μηχ/κός,Αν. Καθηγητής
Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, με αρ. αστυν. ταυτότητας Χ 680946. Ταχ Διεύθ.:
Χρ. Σερρών 7Α, 11471, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2103612591, 6978738944 e-mail:
[email protected]
Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το
αριθμητικά αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν σύμφωνα με το
αριθμ. Πρωτ. 66471/17-12-2013 απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΚΑ επιπλέον τρία (3)
επιλαχόντα μέλη που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος, αν
και το αντίστοιχο αναπληρωματικό αδυνατεί εξ αρχής να συμμετάσχει συνολικά.
2. Σύμφωνα με το από 13-01-2014 Πρακτικό Κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου
Χανίων, ορίστηκε το,
Α. Τακτικό μέλος,
1. Ανδρουλάκη Μαρία του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με αρ. Αστυν. Ταυτότητας Π994780, τηλ.
28213-41728, 6946982463, e-mail: [email protected]
Β. Με αναπληρωματικό μέλος,
1. Παπαδάκη Αφροδίτη του Eμμανουήλ αρχ. μηχ/κός υπάλληλος της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΙ971371,
τηλ. 28210-29141, 6978840086, email: [email protected]
και σύμφωνα
3. με το άρθρο 8,1 της αναλυτικής προκήρυξης της διενέργειας του διαγωνισμού, Τεχνικό
Σύμβουλο της ΚΕ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
1. Βεργεράκη Ελευθέριο του Χαράλαμπου, αρχιτέκτονα ΠΕ αορίστου
χρόνου με βαθμό Δ', με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΙ461465 τηλ. 28210- 44418,
6932720718, email: [email protected]
Είναι προφανές ότι στην Απόφαση Σύστασης της Κριτικής Επιτροπής, αναφέρονται τα
ονόματα των κριτών (τακτικών και αναπληρωματικών ) που έχουν αποδεχθεί τελικά να
συμμετάσχουν.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νόμιμου ωραρίου της Υπηρεσίας.
Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της
Επιτροπής ορίζεται σε δέκα (10). Στους εκπροσώπους του ΤΕΕ, ως μέλη της Επιτροπής,
καταβάλλεται εφάπαξ αμοιβή στο τέλος των εργασιών, από ίδιους πόρους του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χανίων, σε βάρος του κωδικού 30-6117.021 «Αποζημίωση
εκπροσώπων ΤΕΕ – μελών διαγωνισμών Ν.3316/05», βάσει των διατάξεων του
Ν.4024/2011 του άρθρου 21 «Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων».
Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνέλθει, με μέριμνα του Προέδρου της, σε ημερομηνία που
θα καθοριστεί απο τον ίδιο και θα είναι σύμφωνη και η επιτροπή, στα γραφεία του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Χανίων, στην οδό Γρηγορίου Ε αριθμ. 50 και Κ.
Σφακιανάκη, στον γ’ όροφο, προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής των
διαγωνιζομένων και να διεξάγει τη διαδικασία του διαγωνισμού
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με την
ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ε.12/16/5/2007/Αριθ.Πρωτ. Δ17γ/10/76/Φ.Ν.439.3 ΥΠΕΧΩΔΕ.”
Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και αφού έλαβε υπόψη του
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/10
2. Το ν. 3316/2005 για την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
3. Την υπ’ αριθμ. 2/17140/0022/17.4.07 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και
Οικονομίας και Οικονομικών για την αμοιβή Επιτροπών Διαγωνισμού συμβάσεων
ανάθεσης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (ν. 3316/05)
4. Τον ν. 3469/2006 άρθρο 5 παρ. 2 περ. ιβ΄ περί δημοσιευτέας ύλης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
5. Το άρθρο 7 του Ν.3833/2010, τις οδηγίες της με αρ. 2/14924/0022/1-4-2010
διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομικών και το άρθρο 21 του
Ν.4024/2011 περί αμοιβών των μελών των συλλογικών οργάνων
6. Το με αρ.πρωτ. 36481/27-6-2013 Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών
της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για τον «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
7. Το με αριθμ. Πρωτ. 66471/17-12-2013 απαντητικό έγγράφο του ΥΠΕΚΑ με το οποίο
ορίζεται οι εκπρόσωποι του που θα συμμετάσχουν στην παραπάνω αναφερόμενη
επιτροπή
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α). Συγκροτείται Επιτροπή Διαγωνισμού για τον ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Χανίων και τους
εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ ως εξής:
Α. Τακτικά μέλη:
1. Μαυρακάκης Κων/νος του Μιλτιάδη αρχιτέκτονας μηχανικός με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ473146, Ταχ.Διεύθ., Ι. Σφακιανάκη 22, ΧΑΝΙΩΝ, 73134, Fax: 2821041222, τηλ. 28210-57788, 6972445334, e-mail: [email protected], ως κριτής
εκ προσωπικοτήτων, ορισμένος από την Διοργανώτρια Αρχή
2. Τζανάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός, ελ.επαγγελματίας, με αρ.
αστυν. ταυτότητας ΑΑ371670, Ταχ.Διεύθ., πλατεία Αιλ. Αικατερίνης 21, 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2810 225487, 6945374474, e-mail: [email protected]
ορισμένος από το ΥΠΕΚΑ
3. Νικηφοράκη Γεωργία του Εμμανουήλ και της Ειρήνης, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος
επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας Θ166425, Ταχ Διεύθ.: Ηρώων Πολυτεχνείου
80, 73133 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2821041528, 6979330327, e-mail: [email protected],
ορισμένος από το ΥΠΕΚΑ
4. Κόκκορης Παναγιώτης του Σωτηρίου, αρχ. μηχ/κός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμημ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΔΠΘ, με αρ. αστυν. ταυτότητας Χ610495, Ταχ Διεύθ.:
Γρύπαρη 20, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 2107249610, 6973305979, e-mail:
[email protected], ορισμένος από το ΥΠΕΚΑ
5. Ανδρουλάκη Μαρία του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με αρ. Αστυν. Ταυτότητας Π994780, τηλ. 28213 41728, 6946982463, e-mail: [email protected], ορισθείσα από την
Διοργανώτρια Αρχή
6. Παπαδάκη Κυριακή του Αντωνίου, Διοικητικός Υπάλληλος του Δήμου Χανίων,
ως γραμματέας της επιτροπής, με αρ. Αστυν. Ταυτότητας AZ5279056, τηλ. 28213 41749, e-mail: [email protected], ορισθείσα από την Διοργανώτρια Αρχήορισθείσα
από την Διοργανώτρια Αρχή
Β. Αναπληρωματικά μέλη:
1. Δανάη Σκαράκη του Ευθυμίου με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑI470028, Ταχ. Διεύθ.,
Bιβιλάκη 15, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ: 28210-44561, 6976409554, e-mail:
[email protected], ως αναπληρωματικό μέλος του κριτή εκ των προσωπικοτήτων,
ορισθείσα από την Διοργανώτρια Αρχή
2.Σπανομαρίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, αρχ.- μηχ, επίκουρος καθηγητής
τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΧΟ 29122.
ταχ.διεύθ.: Μιμνέρμου 2, 10674 ΑΘΗΝΑ , τηλ. 210.7210473, 6932588260, email:
[email protected], ορισμένος από το ΥΠΕΚΑ
3. Tσαγγαράκη Δαρεία του Χαριδήμου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερη επαγγελματίας, με
αρ. αστυν. ταυτότητας Τα 002588, Ταχ. Διεύθ.: Αγ. Βαρβάρας 4, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 2106727482, 6974934707, e-mail: [email protected], ορισθείσα από
το ΥΠΕΚΑ,
4. Κωτσάκη Αμαλία του Σπυρίδωνος, αρχ. μηχ/κός, Επίκουρη καθηγήτρια τμήματος
Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης, με αρ. αστυν ταυτότητας ΑΖ 609945, Ταχ. Διεύθ.:
Γ. Σισίνη 14-16, 11528 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2107226092, 6977200697, e-mail: [email protected],
ορισθείσα από το ΥΠΕΚΑ
5. Παπαδάκη Αφροδίτη του Eμμανουήλ αρχ. μηχ/κός υπάλληλος της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΙ971371, τηλ. 28210-29141,
6978840086, email: [email protected] ,ορισθείσα από την Διοργανώτρια Αρχή
6. Χιωτάκη Εμμανουήλ του Μανούσου, Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε., Υπάλληλος της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, ως αναπληρωτής γραμματέας της επιτροπής,
ορισμένος από την Διοργανώτρια Αρχή
Γ. Επιλαχόντα μέλη όσο αφορά τα μέλη του ΥΠΕΚΑ
1. Mαριάτος Ανδρέας, του Πέτρου αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ.
αστυν. ταυτότητας Μ572731, Ταχ.διεύθ.: Αγ.Πελαγία, ΚΥΘΗΡΑ 80200, Τηλ.
2736033447, 6979985482, emaıl: [email protected], ορισμένος από το ΥΠΕΚΑ
2. Πετράκης Γεώργιος, του Νικολάου αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ.
Ταυτότητας ΑΕ963744. Tαχ.Διεύθ.: Θαλητά 13, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ τηλ.
2810282630, 6944651121, e-mail: [email protected] ορισμένος από το ΥΠΕΚΑ
3. Κούρκουλας Ανδρέας, αρχ. μηχ/κός, του Κωνσταντίνου Αν. Καθηγητής Σχολής
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, με αρ. αστυν. ταυτότητας Χ 680946. Ταχ Διεύθ.: Χρ. Σερρών 7Α,
11471, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2103612591, 6978738944 e-mail: [email protected], ορισμένος
από το ΥΠΕΚΑ
και σύμφωνα με το άρθρο 8,1 της αναλυτικής προκήρυξης της διενέργειας του
διαγωνισμού, ορίζεται Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΕ' Εφορίας Προϊστορικών και
Κλασσικών Αρχαιοτήτων ο Βεργεράκης Ελευθέριος του Χαράλαμπου, αρχιτέκτονας
ΠΕ αορίστου χρόνου με βαθμό Δ', με αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΙ461465 τηλ. 28210- 44418,
6932720718, email: [email protected], ορισμένος από την ΚΕ' Εφορίας
Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το
αριθμητικά αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
Ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζεται στις 10 (δέκα).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β). Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο τις περαιτέρω
ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ –ΣΕΡΓΑΚΗ
ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΝΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ