close

Enter

Log in using OpenID

Božićnice i darovi djeci - www.teb.hr - Ergo

embedDownload
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić
TEB, Zagreb
!"#$%&$'()$)*+,"-$)*.('$
Neoporeziva isplata prigodnih nagrada do 2.500,00 kn godišnje,
dara u naravi do 400,00 kn te dara djetetu do 600,00 kn propisana
je Zakonom o porezu na dohodak1 te Pravilnikom o porezu na
dohodak2. O izvorima prava za isplatu navedenih primitaka te
poreznom statusu pročitajte u nastavku članka.
1. Izvori prava
U nastavku dajemo pregled propisanih prava u nekim od KU-a čija je primjena proširena.
Pravo na isplatu prigodnih nagrada, darova djeci povodom Sv. Nikole ili novogodišnjih blagdana te Tablica 1. Prava na prigodne nagrade i darove djeci
drugih materijalnih prava, regulirana su kolektivnim
prema određenim kolektivnim ugovorima
ugovorima (u nastavku: KU),
7'-1)#/"%/41'4#"
pravilnicima o radu ili ugovori- !"#$%
()*"+,-./-%01).)'%%
64'$%
84'%
84'%0%/4'4.&'$
2%#3"*4,/)5,
/).$%&'$ :5+'5 !"1'"5 ;)<-=/-94 #3"9ma o radu. Dakle, Pravilnikom
!"#$"%&'#()"
su propisani samo iznosi koje
*"+,-(.)/.012")"'.03.4&04,0$'.54,/&0$'"6.',/&0"%+1-"505./.#('&0'&%&
poslodavac može isplatiti rad9')/&0.0$&$.'/&0./%1#('.4&
%"0/,"$"',E.)"20.E/"#&0
%"0/&)'6,/,07F80
%"0/,"H
7>[email protected]
nicima bez plaćanja propisanih 78 :*;0#-+"$+4,/0/&0/,"%',<,/"0
$',5&0$"',E/.500
2"%./,0#(&'"#(.G0/"#H $"',E.)"20
:[email protected]=
)'.4,5,8=
$'"$.#.5&
.(,+410E%'&)#()80"#.28
.E/"#&
obveza, ali ne i njihovo pravo na
!'&%.(,+4#()"
%"0
isplatu tih nagrada.
7>@AB0
5"I,0J0%"0FAAGAA0-/0
>8 :*;0#-+"$+4,/0/&0/,"%',<,/"0
/.4,0$'"$.#&/"
FAAGAA0-/0
:>[email protected]=
E&0%.4,(,0%"07C02"%8
)'.4,5,8=
2"%.6/4,
Prava na prigodne nagrade
K1(/.3-,0&2,/L.4,
mogu općim aktima poslodavca
/&45&/4,010/,"H
:*;0#-+"$+4,/0/&0/,"%',<,/"0
[email protected]>G
5"I,0%&(.0$'.2"%/10
$"',E.)"50.E/"#10
biti propisana u svotama nižim
)'.4,5,G0&010#+13&410
:[email protected]>=G0 /&2'&%1G04,%/"-'&(/"00 %4,(,(10%"0/&)'6,/,0
ili višim od svota propisanih ?8 $"',5,M&4&0102"#$"%&',/410 7>[email protected] .+.010).6,0/&)'&(&G010 7>H(,02"%./,0#(&'"#(.G0
5"210$"01()'<,/"50$"#(1$-10
[email protected]
/,"$"',E.)"50.E/"#1
/"#.(,+410E%'&)#()80
Pravilnikom. Ako KU/aktom
E&$"3,(.0$',2")"'.0"0#$"'/.50
"#.28
$.(&/4.5&0.0$'&).5&8=
poslodavca nisu utvrđeni po;2"#(.(,+4#()"
[email protected]>G0
%"0/,"$"',E.)"20
sebni kriteriji za isplatu, što u
:*;0#-+"$+4,/0/&0/,"%',<,/"0 :[email protected]>=
.E/"#&0E&0%.4,(,0%"0
pravilu i nisu, a uz pretpostavku F8
)'.4,5,8=
[email protected]
5"I,
7C02"%./&G0'&%/.-10
:[email protected]=G
/"#.(,+410E%'&#()80
da je propisana obveza isplate
[email protected]
"#.21'&/4&
prigodne nagrade, na nagradu
imaju pravo svi radnici. Ako
Napomene uz KU za djelatnost trgovine
KU-om nije propisana obveza isplate ili poslodavac
Temeljem mišljenja Ministarstva rada4 od 4.4.2011.
nema obvezu primjene KU-a, isplatitelj može propisati
određene kriterije za isplatu (npr. prisutnost na radu proizlazi da je primjena Ku za djelatnost trgovine i
cijelu godinu ili određeni dio godine) i temeljem istih dalje obvezujuća za sve poslodavce i radnike u djelatisplaćivati nagradu. Međutim, smatramo neosnova- nosti trgovine u RH. Naime, Odlukom o proširenju
nim kao kriterij za isplatu utvrditi uspješnost na radu primjene izmjena i5 dopuna Kolektivnog ugovora za
i ostvarene rezultate budući se takav primitak smatra djelatnost trgovine proširena je primjena Izmjena i
dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine
plaćom te podliježe plaćanju svih propisanih obveza.
koje su zaključene 24.3.2005. na sve poslodavce i radPrimjena određenih kolektivnih ugovora je, zbog venike u djelatnosti trgovine u RH. Navedenim izmjelikog broja zaposlenih u djelatnostima odnosno njihovih
nama i dopunama KU utvrđeno je da se „...izmjene
specifičnosti, temeljem odluke ministra gospodarstva
i dopune sklapaju na određeno vrijeme i važe godinu
proširena na sve subjekte koji obavljaju određenu djedana od dana stupanja na snagu. ……Obzirom da nije
latnost, bez obzira na činjenicu jesu li taj KU potpisali ili
ne, odnosno jesu li članovi udruge koja je potpisala KU.
>
!"
3
1
2
Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04 – 22/12; u
nastavku. Zakon)
Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 – 61/12; u
nastavku: Pravilnik)
UDK 336.2
4
5
U zagradama su brojevi Narodnih novina u kojima su objavljene
odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora, odnosno njihovih izmjena ili dodataka.
Klasa: 110-01/11-01/107, Ur. br.: 526-08-01/5-11-2
Odluka o proširenju primjene izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine (Nar. nov., br. 75/05)
Financije, pravo i porezi | Porezi i doprinosi
Dakle, produžena primjena svih kolektivnih ugovora u trenutku donošenja Zakona o kriterijima za
sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti
Tablica 2. Prava prema granskim kolektivnim
ugovorima javnih službi
()*"+,-./01).)'
Zakon o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12 – Zakon o
kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje)
84'%0%?'-1)#-%
#4/4%@.$%6-+)*"
;0).#./.0E&%/4,0
.#$+&(,
;0).#./.0E&%/4,0
.#$+&(,
*;0E&0E&$"#+,/.-,010"#/")/"6-"+#-.50
1#(&/")&5&0
:!"#$%&'($)%*#$%++,--.
*;0E&0E&$"#+,/.-,010#',%/4"6-"+#-.50
1#(&/")&5&0/!"#$%&'($)%*#$%0,--.
*;0E&0E/&/"#(0.0).#"-"0"P'&E")&/4,0
/!"#$%&'($)%*#$%-12,-3.
*;0E&0%4,+&(/"#(0#"L.4&+/,0#-'P.0
/!"#$%&'($)%*#$%-44,--.
*;0E&0E&$"#+,/.-,0101#(&/")&5&0-1+H
(1',0-"4,0#,0Q/&/L.'&410.E0%'I&)/"20
$'"'&31/&0/!"#$%&'($)%*#$%-1+,--.
*;0E&0%4,+&(/"#(0E%'&)#()&0.0E%'&)#(H
),/"20'5678#"&9"%
/!"#$%&'($)%*#$%-2+,--.
Zaposlenici koji primjenjuju Kolektivni ugovor za
državne službenike i namještenike, sukladno novo
donesenom Kolektivnom ugovoru9, neće imati pravo
na božićnicu u 2012., ali niti u 2013. godini.
!#
2. Neoporezivi iznosi
Poslodavac (pravne i fizičke osobe) može neoporezivo isplatiti svojim radnicima u obliku navedenih na7
8
6
;)<-=/-94
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić | Božićnice i darovi djeci
Temeljem ove odredbe KU se ne bi mogao produžavati na razdoblje duže od 5 godina od dana njegova sklapanja. To znači da je nakon pet godina došlo
do produžene primjene pravnih pravila, koja je prestala tri mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona o
kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje.
za kolektivno pregovaranje7 prestala je važiti 9.11.2012.
Ako se u međuvremenu ne sklope novi kolektivni ugovori pravo na isplatu božićnice, darova djeca i ostalih
prigodnih nagrada ovisit će o aktima poslodavaca tih
djelatnosti, odnosno odlukama koje mogu donijeti uz
isplatu prigodnih nagrada.
Vlada RH je otkazala Temeljni kolektivni ugovor
za službenike i namještenike u javnim službama8
17.9.2012, a stranke tog Ugovora nisu ugovorile produženu primjenu pravnih pravila za razdoblje nakon
njegova prestanka. Što se tiče primjene navedenog
Ugovora, informacija iz nadležnog ministarstva sindikatima je, kao strankama TKU, obavijest o otkazu istoga dostavljena 21.9.2012. iz čega slijedi da se
odredbe TKU-a prestaju primjenjivati 21.12.2012.
Međutim, njegovim otkazivanjem ostali su u primjeni ranije sklopljeni granski kolektivni ugovori kojima su propisane obveze isplate božićnice, odnosno
prigodnih darova koje će biti obvezni isplatiti i to u
sljedećim iznosima:
9
Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Nar. nov., br. 82/12 i
88/12 – ispr.)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim
službama (Nar. nov., br. 115/10)
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak
I (Nar. nov., br. 89/12)
Financije, pravo i porezi | 12/12
došlo niti do otkaza niti do sklapanja novog KU primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine je i dalje
obvezujuća za sve poslodavce i radnike u djelatnosti trgovine u RH.“
Međutim, temeljem mišljenja od 14.6.2011. proizlazi da istekom roka na koji je KU čija je primjena
proširena bio sklopljen, prestaje njegova proširena
primjena, te se njegova pravna pravila ne primjenjuju
u smislu odredbe čl. 262. Zakona.
"Primjenom članka 267. stavka 1. Zakona o radu
(NN br. 149/09 i 61/11), ministar nadležan za rad
može na prijedlog stranke kolektivnog ugovora, proširiti
primjenu istog na osobe koje nisu sudjelovale u njegovom sklapanju, odnosno nisu mu naknadno pristupile.
Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine (NN br. 41/98 i
79/05), sukladno prethodno navedenom članku Zakona,
proširen je Odlukom o proširenju Kolektivnog ugovora
za djelatnost trgovine (NN br. 41/98), te Odlukom o proširenju Kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine (NN
br. 75/05), pa se stoga primjenjuje na sve poslodavce i
zaposlenike u djelatnosti trgovine u Republici Hrvatskoj.
Slijedom prethodno navedenog, mišljenja smo da u
slučaju postojanja odluke o proširenju određenog kolektivnog ugovora, taj kolektivni ugovor mora primjenjivati svaki onaj poslodavac koji ima registriranu djelatnost za koju je odlukom proširena primjena kolektivnog
ugovora, te da se isti primjenjuje na sve radnike, bez obzira na to u kojem organizacijskom dijelu tvrtke rade.
Međutim, važno je napomenuti da sukladno odredbi čl.
267. st. 5. Zakona, istekom roka na koji je kolektivni
ugovor čija je primjena proširena bio sklopljen, prestaje
njegova proširena primjena te se na području na kojem
je bio proširen, njegova pravna pravila neće primjenjivati u smislu odredbe čl. 262. Zakona."
Sukladno čl. 261. Zakona o radu6, KU se može sklopiti na određeno ili na neodređeno vrijeme s tim da se
KU sklopljen na određeno vrijeme ne smije sklopiti za
razdoblje duže od pet godina.
Porezi i doprinosi | Financije, pravo i porezi
grada, ali i ostalih pomoći i naknada, iznose propisane
čl. 13. Pravilnika. Neoporezive iznose mogu isplatiti
i fizičke osobe, same sebi, koje obavljaju samostalnu
djelatnost, ali ne i primitak u naravi budući je ta mogućnost propisana samo za radnike.
Prigodne nagrade ne moraju se isplatiti jednokratno te poslodavci mogu radnicima tijekom godine
isplatiti:
■ prigodne nagrade, u novcu ili naravi, do ukupno
2.500,00 kn godišnje prigodom blagdana (uskršnjih i/ili božićnih) te korištenja godišnjeg odmora
(čl. 13. st. 2. toč. 11. Pravilnika). Prigodne nagrade
koje se daju u novcu ne podliježu plaćanju PDV-a,
ali ako se daju u naravi tada se smatraju isporukom
bez naknade te se obračunava PDV,
■ dar u naravi do 400,00 kn (s PDV-om) godišnje (čl.
16. st. 3. toč. 7. Pravilnika).
Iz navedenih odredbi proizlazi da poslodavac može
radniku neoporezivo isplatiti 2.900,00 kn pri čemu
400,00 kn uvijek mora biti u naravi, a ostatak od
2.500,00 kn u novcu ili naravi (ovisno o tome kako je
propisano KU/općim aktom poslodavca).
Ako je poslodavac tijekom godine isplatio npr.
400,00 kn u naravi za Uskrs, 1.600,00 kn za regres tada
za neoporezivu nagradu prigodom božićnih blagdana
preostaje svota od 900,00 kn.
Budući se radi o neoporezivim primicima, poslodavac ih može isplatiti i u gotovini (čl. 90. st. 2.
Pravilnika) te se ne iskazuju se niti u obrascu ID niti
R-Sm.
Napominjemo da je poslodavac, ako je radnik
otvorio zaštićeni račun u Fini, obvezan sve iznose koji
se smatraju materijalnim pravima, uplatiti na redovni,
odnosno nezaštićeni račun.
2.1. Božićnice
S obzirom na raspoloživost novčanih sredstava, poslodavac može isplatiti božićnicu:
!$
■ zajedno s isplatom plaće pri čemu može i oporezivi
i neoporezivi iznos isplatiti u gotovini. Ako se isplaćuje božićnica iznad neoporezivoga iznosa, vrši se
kumulativan obračun pri čemu se na obrascu R-Sm
na stranici B (IV. OO) plaća iskazuje pod šifrom 10,
a božićnica pod šifrom 17,
■ nakon isplate plaće pri čemu, ako se isplaćuje
oporeziva božićnica, treba voditi računa da se pri
utvrđivanju porezne osnovice ne može iskoristiti osobni odbitak (jer je iskorišten pri obračunu
plaće), a porez se obračunava ili po istoj stopi kao
i plaća ili po višoj stopi, ovisno o tome je li pore-
zni razred s nižom stopom iskorišten u cijelosti ili
ne.
Propisani neoporezivi iznosi se mogu isplatiti radnicima samo jednom godišnje što znači da npr. poslodavac koji nije imao sredstava za isplatu neoporezive
božićnice u iznosu od 2.500,00 kn u 2011. već je tu
božićnicu isplatio u 2012., zajedno s božićnicom u
2012., neće moći božićnicu za 2011. isplatiti bez plaćanja poreza.
Ako se božićnica isplaćuje ili nakon ili prije isplate
plaće, obrazac R-Sm se popunjava na sljedeći način:
■ stranica A: I.3. Vrsta obračuna – 03
■ stranica B: IV.5. Osnova obračuna – 17
IV.6. Razdoblje Od Do – 00 00,
a ostali se podaci popunjavaju na isti način kao i pri
isplati plaće.
! Primjer 1. Isplata božićnice iznad
neoporezivog iznosa
Poslodavac je za uskršnje blagdane dao radniku
dar u naravi u vrijednosti od 400,00 kn. U mjesecu
srpnju radniku je isplaćen regres u iznosu od 1.500,00
kn, a u mjesecu prosincu, zajedno s plaćom za mjesec studeni, isplaćena mu je i božićnica u iznosu od
1.500,00 kn. Budući je tijekom godine isplaćena neoporeziva svota od 2.500,00 kn, božićnica podliježe
oporezivanju u iznosu od 500,00 kn. Radnik uzdržava jedno dijete.
Obračun poreza i doprinosa na plaću i božićnicu:
!"#$
&'$
A?-5
!"#)./4%
?*4=4
;)<-=2
/-94
:+0?/)%?*4=4%
-%&)<-=/-94
78
R'1("0$+&M&
7A8AAAGAA
BBNGC?
>8
9"$'./"#0E&0ST0J0>AU
>8AAAGAA
7OOG?7
>87OOG?7
?8
9"V"%&-
B8AAAGAA
OADG>>
B8OADG>>
F8
T#"P/.0"%P.(&-
?8?AAGAA
H
?8?AAGAA
C8
K"',E/&0"#/").L&
F8OAAGAA
OADG>>
C8FADG>>
N8
K"',E0/&0%"V"%&H07>U0/&0>8>AA
H0>CU
BBDGAA
>NFGAA0
N>CGAA
7OOG?7
78ANNG?7
>NFGAA
BA>G?7
O8
K'.',E07BU
7NAGA>
?7GD7
7D7GDF
B8
K"',E0.0$'.',E
78AFDGA>
>ADG>>
78>CBG>F
D8
W,("0$+&M&
N8DCAGDB
CAAGAA
O8FCAGDB
7A8
9"$'./"#.0/&0$+&M1X
H0E%'&)#(),/"0"#.21'&/4,07?U
H0"E+4,%,0.0$'"Y80P"+,#(.0AGCU
H0E&0E&$"6+4&)&/4,07GOU
78C>AGAA0
78?AAGAA0
CAGAA0
7OAGAA
7?FGOC0
77CG>F0
FGF?0
7CGAO
78NCFGOC
78F7CG>C
CFGF?
7BCGAO
7OOG?7
7A8BBNGC?
Budući je poznat neto primitak božićnice, da bi utvrdili bruto primitak zbrojili smo neto plaću (6.950,98
kn) i neto božićnicu (500,00 kn) i primijenili dolje navedenu formulu budući ona zadovoljava uvjete:
!"#$"%"#&'(")*"#+,-+$"."/+#0$"1'/#.",)'/#
,")+/#+,#2345#,+#67345#0"('
Financije, pravo i porezi | Porezi i doprinosi
Obračun poreza i doprinosa iz plaće iznad najviše
mjesečne osnovice i božićnice:
!"#$
&'$
A?-5
!"#)./4%
?*4=4
:+0?/)%
?*4=4
;)<-=/-94
78
R'1("0$+&M&
FD8AAAGAA
F8O?FGBC
C?8O?FGBC
>8
9"$'./"#0E&0STX0
H07CU0Z0FN8C?N0:$+&M&=
H0CU0Z0FN8C?N0:$+&M&=
D8?AOG>A0
0N8DBAGFA00
>8?>NGBA
DFNGDO
O7AG>?
0>?NGOF
7A8>CFG7O
0O8NDAGN?
>8CN?GCF
?8
9"V"%&-
?D8ND>GBA
?8OBOGBB
F?8FBAGNB
F8
T#"P/.0"%P.(&-
?8?AAGAA
H
?8?AAGAA
C8
K"',E/&0"#/").L&
?N8?D>GBA
?8OBOGBB
FA87BAGNB
N8
K"',E0/&0%"V"%&-X0
H07>U0:%"0>8>AA=
H0>CU0:>8>AA0H0B8BAAA=
H0FAU0:.E/&%0B8BAA=
7>8DC7G7>
00>NFGAA0
078NCAGAA0
0778A?OG7>
78C7CG7C 7F8FNNG>O
H
00>NFGAA
H0 78NCAGAA0
78C7CG7C 7>8CC>G>O
O8
K'.',E07BU
0>8??7G>A
00>O>GO?
0>8NA?GD?
B8
K"',E0.0$'.',E
7C8>B>G?>
78OBOGBB
7O8AOAG>A
D8
W,("0$+&M&0:?80J0B8=
>F8F7AGFB
>8AAAGAA
>N8F7AGFB
7A8
9"$'./"#.0/&0$+&M1[X
H0E%'&)#(),/"0"#.21'&/4,07?U
H0E&6(.(&0E%'&)+4&0AGCU
H0E&0E&$"6+4&)&/4,07GOU
0O8FFBGAA0
0N8?OAGAA0
00>FCGAA0
00B??GAA
0O7DGND0
0N7CGC?
00>?GNO0
00BAGFD
0B87NOGND
0N8DBCGC?
00>NBGNO
00D7?GFD
Ako je pojedinačna vrijednost dara veća od 400,00
kn, razlika iznad toga iznosa smatra se plaćom u naravi
i to prema tržišnim cijenama u mjestu davanja dara s
uključenim PDV-om.
Poslodavac može radniku kupiti dar ili može dar izuzeti sa zaliha, ali isto tako može s prodavateljem sklopiti
ugovor o preuzimanju duga. Naime, Zakonom o čeku11
(čl. 28.) zabranjeno je pravnim i fizičkim osobama izdavanje i uporaba pisanih isprava (bonova i sl.) koje
služe kao sredstvo plaćanja proizvoda i usluga. Stoga je
uputno da prodavatelji poslodavcima izdaju odgovarajuće potvrde temeljem kojih radnici mogu kupiti proizvode iz asortimana prodavatelja. Prodavatelji izdaju
radnicima gotovinske račune temeljem kojih njihovi
poslodavci ne mogu iskoristiti pretporez.
! Primjer 3. Primitak u naravi u iznosu
većem od neoporezivoga
Poslodavac je radniku prigodom božićnih blagdana
dao dar u naravi u vrijednosti od 500,00 kn (do sada je
isplatio i 2.500,00 kn neoporezive nagrade). Budući je
iznos dara do 400,00 kn (s PDV-om) oslobođen poreza, a već je iskoristio i 2.500,00 kn neoporezive isplate,
razlika od 100,00 kn podliježe plaćanju obveza propisanih za plaće. Plaća radnika, koji uzdržava jedno
dijete, oporezivana je stopom od 12% i 25% kojom će
stopom biti oporeziv i dar u naravi.
Obračun plaće i primitka u naravi:
!"#$
&'$
Pregled koeficijenata dan je u TEB-ovom podsjetniku na kraju
časopisa.
11
!"#)./4%
?*4=4
7'-B-,4+% :+0?/)%?*4=4%-%
0%/4'4.- ?'-B-,4+%0%/4'4.-
78
R'1("0$+&M&0.0$'.5.H
(&-010/&'&).
B8CAAGAA
7OOG?7
B8NOOG?7
>8
9"$'./"#0E&0STX
78OAAGAA
?CGFO
78O?CGFO
000H07CU
78>OCGAA
>NGNA
78?A7GNA
F>CGAA
BGBO
F??GBO
7F7GBF
N8DF7GBF
000H0CU
:;'<#6&'56%&"%<=">8%'*#"?8&"("98%[email protected]%6%<=">"98%&"%8A8<&6%
6B&'5%<=">@%'C%1D$333)33%A&
10
A?-5
?8
9"V"%&-
N8BAAGAA
F8
T#"P/.0"%P.(&-
?8?AAGAA
H
?8?AAGAA
C8
K"',E/&0"#/").L&
?8CAAGAA
7F7GBF
?8NF7GBF
Zakon o čeku (Nar. nov., br. 74/94)
!%
Financije, pravo i porezi | 12/12
Radnici, koja uzdržava jedno dijete, čija plaća iznosi
49.000,00 kn, isplaćen je dar u naravi u vrijednosti od
400,00 kn i regres iznad neoporezivog iznosa. Prigodom
božićnih blagdana poslodavac isplaćuje 2.000,00 kn
neto što ukupno podliježe oporezivanju (tijekom godine isplaćeno je neoporezivih 2.500,00 kn u novcu).
Poslodavac pri isplati plaće obračunava doprinos za
mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) na najvišu mjesečnu osnovicu koja za 2012. iznosi 46.536,00 kn. Budući
se božićnica ne može pripisati radu određenoga mjeseca, poslodavac je obvezan obračunati doprinose,
pa i doprinos za MO, na ukupni iznos. Kako je plaća
već oporezovana stopom od 40% to će i ukupan iznos
božićnice biti oporezovan tom stopom te se bruto
iznos božićnice može izračunati na način: (2.000,00 x
2,36742410) što iznosi 4.734,85 kn. Ukupno bruto plaća iznosi 53.734,85 kn.
mr. sc. Mirjana Paić Ćirić | Božićnice i darovi djeci
2.2. Dar u naravi
! Primjer 2. Isplata božićnice i primjena
najviše mjesečne osnovice
Porezi i doprinosi | Financije, pravo i porezi
!"#$
&'$
N8
!"#)./4%
?*4=4
A?-5
7'-B-,4+% :+0?/)%?*4=4%-%
0%/4'4.- ?'-B-,4+%0%/4'4.-
K"',E0/&0%"V"%&-X0
000H07>U0
000H0>CU
CBDGAA
>NFGAA
?>CGAA
?CGFN
N>FGFN
>NFGAA
?NAGFN
O8
K'.',E07BU
7ANGA>
NG?B
77>GFA
B8
K"',E0.0$'.',E
NDCGA>
F7GBF
O?NGBN
D8
W,("0$+&M&0:?80J0B8=
N87AFGDB
7AAGAA00
0
N8>AFGDB[
7A8
9"$'./"#.0/&0$+&M1X
H00E%'&)#(),/"00
"#.21'&/4,07?U
H00E&6(.(&0E%'&)+4&0
AGCU
H00E&0E&$"6+4&)&/4,0
7GOU
78>D>GAA
>NGDC
78?7BGDC
787ACGAA
>?GAC
787>BGAC
F>GCA
AGBD
F?G?D
7FFGCA
?GA7
7FOGC7
;-1$/.0('"6&-
D8OD>GAA
>AFG>N
D8DDNG>N
778
?CGFN
:%[email protected]'%<=">"%#"C&6A"%8%&'(F8%6B&'56%+$-31)DG%A&%"%#"B=6H
A"%'C%-33)33%A&%<#@C5E"(=9"%<#6I6E"A%8%&"#"(6$
Knjiženje:
!"#$%
&'$
A?-5
CD/)5
()/,)
80103"
7),'4<03"
J"?8&%C'*"(=9"?"%B"%C"#'(@%8%&"#"(6
78
H0"P),E,0$',5&0%"P&)+4&3.5&
H0('"6&-0%&'")&010/&'&).
H0/,("0$+&M&010/&'&).
CAAGAA
FAAGAA
7AAGAA
FF7C
FOAA7
>>AA
K*#"?8&%#@C'(&@%<=">@%6%<=">@%8%&"#"(6
>8
H00/,("0$+&M&010/")L10:',%")&/0
'&%=
H00%"$'./"#.0.E0$+&M,G0$"',E0.0
$'.',E
H0"P),E,0E&0/,("0$+&M1
H0%"$'./"#0E&0ST0\80#(1$
H0%"$'./"#0E&0ST0\\80#(1$
H0"P),E&0E&0$"',E
H0"P),E&0E&0$'.',E
H0%"$'./"#.0/&0$+&M1X
H0E%'&)#(),/"07?U
H0E&6(.(&0E%'&)+4&0AGCU
H0E&$"6+4&)&/4,07GOU
N87AFGDB
FOAAA
>8FO>G??
N87AFGDB
78?A7GNA
F??GBO
N>FGFN
77>GFA
78?7BGDC
787>BGAC
F?G?D
7FOGC7
FOA7>
FO>A
FO>7
FO>>
>O7A
>O?A
>O?7
>OFA
>OF7
>NCAA
>NCA7
>NCA>
L=">"&[email protected]%'*(@B"%5"%M6#'H#"?8&"
?8
!&
H0I.'"H'&31/
H0%"$'./"#0E&0ST
H0$"',E0.0$'.',E
H0%"$'./"#0E&0]T
H0%"$'./"#0E&0E&6(.(10E%'&)+4&
H0%"$'./"#0E&0E&$"6+4&)&/4,
H0/,("0$+&M&010/")L1
H0"P),E,0$',5&0%"P&)+4&3.5&
7A8?DNG>N
78O?CGFO
O?NGBN
787>BGAC
F?G?D
7FOGC7
N87AFGDB
CAAGAA
>O?
>OF
>NCAA
>NCA7
>NCA>
>O7A
>>AA
7AAA
Pošto poduzetnik nabavlja dobra koja će koristi u
nepoduzetničke svrhe, nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima dobavljača prema čl. 20.
st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.112
Napominjemo da ako pri nabavi dobara, koja se
daju radnicima kao dar u naravi, tj. u nepoduzetničke
svrhe, nije odbijen pretporez, pri isporuci takvih dobara radnicima nema obveze zaračunavanje PDV-a bez
obzira što se dobra daju u nepoduzetničke svrhe.13213
112
113
Zakon o porezu na dodanu vrijednost
(Nar. nov., br. 47/95 – 22/12)
Više o navedenom vidjeti Javor, Lj.: Isporuke dobara i usluga bez
naknade, FIP 2/12.
8)&')%3"%?)#53",-,-%5"E
▶ Pravo radnika na prigodne
nagrade propisano je kolektivnim ugovorom ili općim aktom poslodavca.
▶ Neoporezivi iznos za prigodne nagrade (regres, božićnica i
sl. prigodne nagrade) propisan
je u iznosu od 2.500,00 kn godišnje te 400,00 kn
za dar u naravi.
▶ Božićnica se, osim u novcu, može dati i u naravi, ako nije propisana obveza isplate u novcu.
▶ Najviša mjesečna osnovica propisana za plaćanje mirovinskog osiguranja ne primjenjuje se na
božićnice niti na bilo koji drugi primitak koji se
ne može pripisati radu određenog mjeseca.
▶ Neoporezivi iznosi se ne iskazuju u propisanim
obrascima, a oporezivi iznosi se u obrascu R-Sm,
na str. B, iskazuju pod šifrom 17 (IV.OO).
▶ Dar djeci, koja do kraja godine navrše 15 godina
života, može se neoporezivo isplatiti do 600,00 kn.
3. Prigodni pokloni djeci
Za isplatu neoporezivog iznosa od 600,00 kn za
dar djetetu potrebno je da budu dodijeljeni djeci koja
do 31.12.2012. navrše 15 godina života.
Poreznim propisima nisu propisana nikakva druga
ograničenja uz isplatu dara djeci, ali mogu biti propisana izvorima radnoga prava. Tako se kao uvjeti u
nekim od Ku navode obvezno zdravstveno osiguranje
preko roditelja kod kojega dobiva poklon, obvezno
uzdržavanje djeteta (uzdržavano dijete na Obrascu
PK) i dr. Inače, ako nema takvih ograničenja tada dijete može, temeljem radnoga odnosa oba roditelja kod
istoga poslodavca, ostvariti pravo na dva poklona.
U slučaju davanja dara u vrijednosti većoj od
600,00 kn, razlika iznad navedenoga iznosa smatra
se neto plaćom u naravi te je potrebno uvećati taj
iznos za doprinose iz plaće, porez i prirez te na dobiveni iznos obračunati doprinose na plaću.
•
!!!"#$%"&'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
229 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content