close

Enter

Log in using OpenID

"TEHNOINSPEKT" d.o.o. Tijelo za certificiranje liftova Sarajevo

embedDownload
Dodatak Akreditaciji br. CP-12-01 od 2011-01-08
Revizija 2 od 2013-05-24
Strana 1/2
7
1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA
"TEHNOINSPEKT" d.o.o.
Tijelo za certificiranje liftova
Sarajevo
Adresa
Osoba za kontakte
Hamdije Kreševljakovića 18/V
71000 Sarajevo
Cice Dragan
QA menadžer
Telefon: + 387 33 21 97 90
Telefaks: + 387 33 20 04 47
e-mail: [email protected]
Telefon: + 387 33 21 97 90
Telefaks: + 387 33 20 04 47
e-mail: [email protected]
2. STANDARD: BAS EN 45011: 2000
3. SKOUP AKREDITACIJE:
3.1 Područje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)
CP 2 Liftovi
Dodatak Akreditaciji br. CP-12-01 od 2011-01-08
Revizija 2 od 2013-05-24
Strana 2/2
7
3.2 Detaljan skoup akreditacije
Rb
1
2
Naziv šeme certificiranja
Liftovi na električni pogon
vertikalni prevoz lica i tereta.
Relevantni dokument
za
Liftovi na električni pogon za
vertikalni prevoz tereta sa kabinom
u koju nije moguć pristup ljudi
3
Fasadni liftovi na električni pogon
4
Liftovi na električni pogon za kosi
prevoz lica i tereta
5
Hidraulični liftovi za vertikalni prevoz
lica i tereta
Sl. list SFRJ br. 16/86 i 28/89; Pravilnik o tehničkim
normativima za liftove na električni pogon za
vertikalni prevoz lica i tereta
Sl. list SFRJ br. 27/90; Pravilnik o obaveznom
atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni
prevoz lica i tereta i o uslovima koje moraju
ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za
atestiranje tih proizvoda
Sl. list SFRJ br. 55/87; Pravilnik o tehničkim
normativima za liftove na električni pogon za
vertikalni prevoz tereta, sa kabinom u koju nije
moguć pristup ljudi
Sl. list SFRJ br. 18/91; Pravilnik o obaveznom
atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni
prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup
ljudi
i o uslovima koje moraju ispunjavati
organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje
tih proizvoda
Sl.list SFRJ br. 19/86; Pravilnik o tehničkim
normativima za fasadne liftove na električni pogon
Sl. list SFRJ br. 49/86; Pravilnik o tehničkim
normativima za liftove na električni pogon za kosi
prevoz lica i tereta
BAS EN 81-2+A3:2010, Sigurnosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova – Dio 2: Hidraulični
liftovi
4. SPISAK OSOBA OVLAŠTENIH ZA POTPISIVANJE CERTIFIKATA O USKLAĐENOSTI I
IZVJEŠTAJA O VREDNOVANJU
1. Izet Čolaković, dipl.inž.el. - Donošenje odluke o izdavanju certifikata i njegovo
potpisivanje
2. Dragan Cice, dipl.inž.maš. - Potpisivanje izvještaja o vrednovanju
Potpis ovlaštene osobe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
33 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content