close

Enter

Log in using OpenID

1st Event - Πρόγραμμα "Flash"

embedDownload
Πρόγραµµα FLASH
Ευρωπαϊκή Ιστορική Μνήµη:
Το παρελθόν είναι αναλάµπων φάρος, όχι λιµάνι
The European Remembrance –
Flashing lighthouse and not Harbor
05/12 – 06/12 – 07/12/2013
Πρόγραµµα
Program
Με την υποστήριξη του Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη για τους Πολίτες»
With the support of the “Europe for citizens program” of the European Union
Με τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων προσκεκληµένων από :
Γερµανία, Γαλλία και Τσεχία
With the participation of Greek and foreign guests from :
Germany, France and Czech Republic
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- PROGRAM
Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2013 – Thursday, December 5th 2013
Εγγραφές – Αφίξεις εθνικών και διεθνών προσκεκληµένων – Αφίξεις µαθητών
Registrations - Arrivals of the national and international guests – Arrival of students
Έναρξη - Καλωσόρισµα προσκεκληµένων
Opening - Welcome reception of participants
Α΄ θεµατική ενότητα: Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος: Η Αντίσταση των λαών στον τρόµο
1st session: World War II: The resistance of nations to the Terror
10.00 – 10.30
Καλωσόρισµα ∆ηµάρχου Τρίπολης, Σµυρνιώτη Ιωάννη
Welcome speech of the Mayor of Tripolis Municipality, Smyrniotis Ioannis
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :
CHAIRMAN :
Ζαχαρόπουλος Γιώργος, Ληξίαρχος ∆ήµου Τρίπολης
Zacharopoulos Giorgos, Registrar of Municipality of Tripolis
10.30 – 10.45
Προβολή Video : Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος στην Ευρώπη : Καθηµερινή εξέλιξη
Video : World War II in Europe : Every Day
10.45 – 11.05
Κάβουρας Αναστάσιος, Πρώην Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Μεγαλόπολης
«Η Αρκαδία της Αντίστασης»
Kavouras Anastasios, ex President of the City Council of Megalopolis, Municipal
Councillor of Megalopolis
“Arcadia in Resistance”
11.05 – 11.35
Κωτσιόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος Ε∆ΙΑΠ - Αντιστασιακός
«Η Γερµανική Κοινωνία απέναντι στο Χιτλερικό φαινόµενο»
Kotsiopoulos Andreas, President of MCHRP 1– Resistance fighter
“German Society against the nazi phenomenon”
11.35 – 11.55
Γρηγοράκος Παναγιώτης, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Χαϊδαρίου,
«Χαϊδάρι, Μαρτυρική πόλη»
Grigorakos Panagiotis , General Secretary of Municipality of Haidari,
“Haidari, a martyr city”
11.55 – 12.55
Εκπρόσωποι του Γαλλικού ∆ήµου Villeneuve d’ascq, Γαλλία
Η σφαγή στο γαλλικό χωριό Oradour sur Glane
Villeneuve d’ascq Municipality representatives, France
The Oradour-sur-Glane Experience: a Nazi Massacre
12.55 – 13.15
1
Συζήτηση – Debate – Παρεµβάσεις - Interventions
Management Company of Historical Records of Peloponnese
13.15 - 13.45 : ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ - COFFEE BREAK
B΄ θεµατική ενότητα: Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος: Η Ευρώπη 75 χρόνια µετά. Η Παιδεία δείχνει το δρόµο.
2nd session: World War II: Europe 75 years later. Education leads the way.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :
CHAIRMAN:
Παπαϊωάννου ∆ώρα, ∆ηµοσιογράφος
Papaioannou Dora, Journalist
13.45 – 13.55
Προβολή Video : Tο πρόγραµµα Lebensborn
Video : Lebensborn program
13.55 – 14.15
Μαργιά Αντιόπη, Υπεύθυνη Σχολικών ∆ραστηριοτήτων, Φιλόλογος ΠΕ02
«Η ιδεολογική κατήχηση της νεολαίας από το ναζιστικό καθεστώς»
Margia Antiopi, Responsible for School Activities, Literature teacher
“The ideological catechism of youth by the nazi regime”
14.15 – 14.35
Γκέσουρας Φώτης, ∆/ντής Α΄θµιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
«Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, µέσα από τα αναλυτικά
προγράµµατα σπουδών του»
Gesouras Fotis, Manager of Primary Education in Arcadia
“Teaching of local history in primary schools through their analytical teaching
guides”
14.35 – 14.55
Αγγελάκος Ηλίας, Καθηγητής Μαθηµατικών,
«Οι γενοκτονίες ως εργαλείο των δικτατοριών»
Aggelakos Ilias, Mathematics Professor,
“Genocides as tools of dictatorships”
14.55 - 15.25
Μουκάκης Αναστάσιος, Αντιστασιακός
«Προσωπικές µαρτυρίες από τα κρατητήρια»
Moukakis Anastasios, Resistance fighter
“Personal testimonies from the detention facilities”
15.25 – 15.40
Προβολή Video : Στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς
Video : Auschwitz Concentration Camp
15.40 – 16.00
Εκπρόσωπος Βερολίνου, Γερµανία
Η προπαγάνδα Primer για το δηµόσιο δηµοτικό σχολείο Württemberg,
Representative of Berlin, Germany
Τhe propaganda Primer for the Württemberg Elementary Public School
16.00 - 16.40
Μπρεντάνου Κατερίνα, Σχολική Σύµβουλος Πειραιά – Ιστορικός - Θεατρολόγος
Σακκά Βασιλική, Σχολική Σύµβουλος Μεσσηνίας – Ιστορικός
«Η διδαχή της ιστορίας-Αποκαλύπτοντας τη συνενοχή, προκλήσεις και αντιστάσεις»
Brentanou Katerina, Educational consultant of Piraeus – Historian – Theatrologist
Sakka Vassiliki, Educational consultant of Messinia – Historian
“The teaching of history – Revealing the accessory, challenges and resistances”
16.40 – 17.00
Παρεµβάσεις - Interventions - Συµπεράσµατα - Conclusions
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- PROGRAM
Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013 – Friday, December 6th 2013
Εγγραφές – Αφίξεις εθνικών και διεθνών προσκεκληµένων – Αφίξεις µαθητών
Registrations - Arrivals of the national and international guests – Arrival of students
Έναρξη - Καλωσόρισµα προσκεκληµένων
Opening - Welcome reception of participants
Α΄ θεµατική ενότητα: Η Ευρωπαϊκή Αντίσταση
1st session: The European Resistance
10. 00 – 10.30
Καλωσόρισµα Αντιδηµάρχου Τρίπολης, Σαββάκη Σάββα
Welcome speech of the Vice Mayor of Tripolis Municipality, Savvakis Savvas
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :
CHAIRMAN :
Φανίδης Βαγγέλης, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Βριλησσίων, ∆ηµοσιογράφος
Κάτοχος δηµοσιογραφικού βραβείου Ιδρύµατος Μπότση
Fanidis Vaggelis, General Secretary of Vrilissia Municipality, Journalist, Awarded
with the Botsis journalists prize
10.30 – 10.35
Προβολή : Προσωπική µαρτυρία του Oskar Groning
Video : Personal testimony by Ockar Groning
10.35 – 10.55
Μπιστόλας Βασίλης, ∆/ντής Μουσικού Σχολείου Τρίπολης,
«Ο ρόλος της θρησκείας, της φιλοσοφίας και του µύθου στην ανάπτυξη του
Ναζιστικού φαινοµένου»
Bistolas Vassilis, Manager of the Music School of Tripolis,
“The role of religion, philosophy and myth in the development of the Nazi
phenomenon”
10.55 – 11.05
Προβολή Video : Τρέϊλερ της τσέχικης ταινίας : Der Lebensborn
Video : Τrailer of the Czech movie: Der Lebensborn
11.05 – 11.35
Εκπρόσωπος της πόλης Brno, Τσεχία
«Η απέλαση των Γερµανών από την Τσεχοσλοβακία»
Representative of Brno city, Czech Republic
“Expulsion of Germans from Czechoslovakia”
11.35 – 11.55
Βέµµος Παναγιώτης, Καθηγητής Μαθηµατικών
«H Ανδρίτσα στην Κατοχή»
Vemmos Panagiotis, Mathematics Professor
“Andritsa during Occupation”
11.55 – 12.20
Προβολή Video : ∆ιεθνής υπηρεσία αναζητήσεων στο Bad Arolsen της Γερµανίας
Video : International Tracing Service in Bad Arolsen, Germany
12.20 – 12.40
Κοκκίνης Χρήστος, Αρχηγός Σώµατος Σαµαρειτών ∆ιασωστών Ναυαγοσωστών
Τρίπολης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Εκπαιδευτής Α’ βοηθειών ΚΑΑ
«Η δράση του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο»
Kokkinis Christos, Greek Red Cross, First Aids Trainer”,
“The action of International Red Cross during the World War II”
12.40 – 13.00
Συζήτηση – Debate – Παρεµβάσεις - Interventions
13.00 - 13.30 : ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ - COFFEE BREAK
B΄ θεµατική ενότητα: H Προπαγάνδα ως µέσο χειραγώγησης των λαών
2nd session: The Propaganda as means of manipulation of nations
.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :
CHAIRMAN:
Παπαϊωάννου ∆ώρα, ∆ηµοσιογράφος
Papaioannou Dora, Journalist
13.40 – 13.45
Προβολή Video : H δύναµη της ναζιστικής προπαγάνδας
Video : The power of Nazi propaganda
13.45 – 14.05
Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος, Φιλόλογος ΠΕ02
«H Προπαγάνδα ως µέσο χειραγώγησης»
Papapanagiotou Athanasios, Literature teacher
“The Propaganda as means of manipulation”
14.05 – 14.35
Εκπρόσωπος Βερολίνου, Γερµανία
Η λεηλασία των ναζί στην κατεχόµενη Ευρώπη
Representative of Berlin, Germany
Nazi plunters of occupied Europe
14.35 – 15.05
Εκπρόσωπος της πόλης Brno, Τσεχία
Μαθητές κατά των Ναζί στην κατεχόµενη Τσεχοσλοβακία
Representative of Brno city, Czech Republic
Students against Nazi in occupied Czechoslovakia
15.05 – 15.50
Ζαχαρόπουλος Γιώργος, Ληξίαρχος ∆ήµου Τρίπολης
«Ιστορίες Τοίχων. Σκίτσα, αναγραφές και χαράγµατα κρατουµένων στα κρατητήρια
του ∆ικαστικού Μεγάρου Τρίπολης 1944-1949»
Zacharopoulos Giorgos, Registrar of Municipality of Tripolis
“Stories of walls, sketches, inscriptions and carvings of the prisoners in the cells of
the Court House in Tripoli 1944-1949”
16.00 – 17.00
Επίσκεψη στα πρώην κρατητήρια ∆ικαστικού Μεγάρου Τρίπολης
Tour at the ex detention centers of the Court House in Tripoli
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- PROGRAM
Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 2013 – Saturday, December 7th 2013
Εγγραφές – Αφίξεις εθνικών και διεθνών προσκεκληµένων – Αφίξεις µαθητών
Registrations - Arrivals of the national and international guests – Arrival of students
Έναρξη - Καλωσόρισµα προσκεκληµένων
Opening - Welcome reception of participants
Θεµατική ενότητα: Η Πελοπόννησος στις φλόγες.
Μαρτυρίες και αναµνήσεις ολοκαυτωµάτων σε πόλεις και χωριά
Session: Peloponnese in flames.
Testimonies and memories of holocausts in towns and villages
10.00 – 10.30
Καλωσόρισµα Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρίπολης, Ταλούµη Κωνσταντίνου
Welcome speech of the City Council President of Municipality of Tripolis, Taloumis
Konstantinos
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
CHAIRMAN :
Φανίδης Βαγγέλης, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Βριλησσίων, ∆ηµοσιογράφος
Κάτοχος δηµοσιογραφικού βραβείου Ιδρύµατος Μπότση
Fanidis Vaggelis, General Secretary of Municipality of Vrilissia, Journalist, Awarded
with the Botsis journalists prize
10.30 – 10.50
Προβολή Video : Προσωπικές µαρτυρίες επιζησάντων Εβραίων
Video : Personal Testimonies by Jewish survivors
10.50 – 11.10
Πούλος Κωνσταντίνος, Σύλλογος Ελικωνίων επαρχίας Λειβαδιάς
«Η σφαγή στο Ζέρικο – Μάϊος ‘42»
Poulos Konstantinos, Memder of the association of Elikonas – Region of Levadia ,
“The massacre in Zeriko – May ‘42”
11.10 – 11.30
Σπυρίδων Παναγιώτης, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος της Αδελφότητας Ψαριωτών Κορινθίας
«Η µάχη στο Ψάρι Στυµφαλίας»
Spiridon Panagiotis, Lawyer, President of association of Psari Korinthia region
“The battle in Psari of Stimfalia”
11.30 – 11.45
Προβολή Video : Η πορεία των ζώντων σε Άουσβιτς και Μπίρκεναου
Video : The route of the alive at Auschwitz and Birkenau
11.45 – 12.05
Καραφωτιάς Παναγιώτης, Καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων, Τέως ∆/νων Σύµβουλος
γραφείου ΟΗΕ για Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ
«ΟΗΕ και γενοκτονία»
Karafotias Panagiotis, Professor of International Relationships, former Managing
Director of the UNO office for Greece, Cyprus, Israel
“UNO and genocide”
12.05 – 12.25
Μερκούρης Ιωάννης, Εντεταλµένος Σύµβουλος σε θέµατα Παιδείας ∆ήµου Τριφυλίας
& Ε.Σ σε θέµατα της περιοχής Αετού Τριφυλίας
«Το ολοκαύτωµα στον Αετό Μεσσηνίας, 11 Σεπτεµβρίου 1943»
Merkouris Ioannis, Authorized Director for Educational Affairs of the Municipalith of
Aetos (Trifilia) and A.D. for the Affairs of the region of Aetos (Trifilias),
“The Holocaust in Aetos Messinias, September 11, 1943”
12.25 – 12.45
Γιαννούλη Αντωνία, Ηθοποιός,
«Οι συνθήκες στην Μεσοπολεµική Γερµανία και η ψυχαναλυτική ερµηνεία του
ναζισµού»
Giannouli Antonia, Actress,
“The conditions in Germany during the war and the psychoanalytic interpretation of
Nazism”
12.45 – 13.00
Συζήτηση – Debate – Παρεµβάσεις - Interventions
13.00 - 13.30 : ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ - COFFEE BREAK
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ :
CHAIRMAN:
Παπαϊωάννου ∆ώρα, ∆ηµοσιογράφος
Papaioannou Dora, Journalist
13.40 – 14.00
Λαϊνά Μαρία, Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Επιµορφωτικού Συλλόγου Υπαταίων "ΟΙ
ΑΙΝΙΑΝΕΣ"
«Το Χρονικό του Ολοκαυτώµατος της Υπάτης 17.6.1944»
Laina Maria, President of cultural & educational association of Ypati region “ THE
AINIANES”,
“The chronicle of the holocaust in Ypati, 17.6.1944”
14.00 – 14.20
Ζαπαντιώτου Βιβή, Μέλος "Αινιάνων" και ∆ικτύου Νέων από Μαρτυρικές Πόλεις και
Χωριά της Ελλάδος, περίοδος 1940-45,
«Το Μέλλον έχει Προέλευση»
Zapantiotou Vivi, Member of THE AINIANES association and of the network : Youth
from martyr towns and villages of Greece, period 1940-45,
“The future has origin”
14.20 – 14.40
Παπαστεργιόπουλος Βασίλης, µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της βιβλιοθήκης
Εθνικής Αντίστασης
«Η Εθνική Αντίσταση στην Πελοπόννησο, Ηλίας Παπαστεργιόπουλος, αφηγήσεις
απογόνου»
Papastergiopoulos Basilis, member of the Board of the library National Resistance,
“The National Resistance in Peloponnese, Ilias Papastergiopoulos, narrations of
descendant”
14.40 - 15.00
∆ασκαλάκης Χάρης, Πρόεδρος Εθνικού ∆ικτύου Νέων Μαρτυρικών Πόλεων και
χωριών της Ελλαδός,
«Η ιδεολογία του ναζισµού έως τις µέρες µας»
Daskalakis Haris, President of the National Youth Network from Martyr Towns and
villages of Greece,
“The concept of Nazism until the present days”
15.00 - 15.30
Εκπρόσωπος Βερολίνου, Γερµανία
Γερµανική προπαγάνδα στη νεολαία
Representative of Berlin, Germany
German propaganda to youth
15.30 – 16.00
Κασσαβέτης Ευάγγελος, Σχεδιαστής Οπτικής Επικοινωνίας, Πτυχιούχος Ευρωπαϊκού
Πολιτισµού
«Από τα χαρακώµατα του πολέµου, στις χαράξεις του πιεστηρίου :Οι περιπέτειες
ενός τυπογραφείου κατά τη δραµατική δεκαετία του 1940»
Kassavetis Evaggelos, Visual Communication Designer, Graduate of the European
Culture
“From the war’s trenches, to the etching of the printing press: The adventures of a
printing press during the ’40 decade”
16.00 – 16.30
Τσακίρης ∆ηµήτριος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
«Για το φασιστικό φαινόµενο»
Tsakiris Dimitrios, Professor of T.E.I. of Epirus
“About the fascist phenomenon”
16.30 – 17.00
Παρεµβάσεις - Interventions - Συµπεράσµατα - Conclusions
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
592 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content