close

Enter

Log in using OpenID

(19) ψήφους το Πρόγραμμα Ν

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ
Εγκρίνει
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ το
ΣΜΥΡΝΗΣ
με
(19) ψήφους
Πρόγραμμα
των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά
ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος
κα Ζησίμου Δημόκλεια.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό
της υπ’ αριθ. του
5ης 17/10/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.
Η
πρόταση
Δημάρχου
για
την
Αριθμός
Απόφασης
:
236/2014
Περί : Ενημέρωσης επί των εξελίξεων που αφορούν το 6ο
καθιέρωση εισιτηρίου σε
Νηπιαγωγείο Ν. Σμύρνης και συγκρότησης Επιτροπής.
ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε
(18)
ψήφους,
αρνητικά
Στη Νέα
Σμύρνηοικαι στοΔημοτικοί
Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00
ψήφισαν
συνήλθε
σε
συνεδρίαση
το
Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 47531/13Σύμβουλοι
κ.κ
Ζάννου
10-14Ελ.και
πρόσκλησης
Ζησίμουτης
Δημ.Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους
Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 3852/10, την 13-10-2014
ημέρα
και ώρα
13΄00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41
ΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
μελών βρέθηκαν παρόντα (35) μέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :
1.ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
6. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος
1
Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ΄ αριθμ. 5ης Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου της 17/10/14 και εισηγούμενη το 1ο έκτακτο θέμα εκτός Ημερησίας Διάταξης,
έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ενημέρωσε το σώμα σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν το 6ο
Νηπιαγωγείο, που βρίσκεται επί των οδών Μίμαντος και Στρατηγού Παρασκευοπούλου.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του:
α) την υπ. αρ. 66/2014 συνημμένη Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,
β) την υπ' αριθμ. 140/2014 συνημμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης,
γ) το γεγονός ότι με δαπάνες του Δήμου Νέας Σμύρνης και με την υπ' αρ. 31/1990 οικοδομική άδεια
με τίτλο «Νέο ισόγειο προκατασκευασμένο κτίριο με χρήση Νηπιαγωγείου σύμφωνα με το άρθρο 14
ΓΟΚ85», στο παραπάνω οικόπεδο με Κ.Α.Ε.Κ. 051040522014/0/0, έχει οικοδομηθεί από τον Δήμο Νέας
Σμύρνης το έτος 1990 και στη συνέχεια με την υπαρ. 230/2005 οικοδομική άδεια, το 6ο Νηπιαγωγείο Ν.
Σμύρνης, το οποίο λειτουργεί ως σήμερα,
δ) το γεγονός ότι το εν λόγω οικόπεδο ανήκει στη Π.Ε. 5 που σύμφωνα με το ΦΕΚ 337/Δ/88 έχει
χρήση Γενικής Κατοικίας, στη οποία επιτρέπονται τα Κτίρια Εκπαίδευσης,
ε) το γεγονός ότι η παρακολούθηση του Νηπιαγωγείου είναι υποχρεωτική και καθώς θεωρείται
πρωτοβάθμια πλέον εκπαίδευση, το 6ο καθώς και το 1ο Νηπιαγωγεία καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες
αυτής της Π.Ε. που έχει έκταση 450 περίπου στρεμμάτων,
στ) το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι ο δεύτερος πιο πυκνοκατοικημένος Δήμος της
Ελλάδας και το συγκεκριμένο 6ο Νηπιαγωγείο εξυπηρετεί 50 παιδιά και συνακόλουθα είναι υποχρεωτική
και αναγκαία η λειτουργία του,
ζ) το γεγονός ότι το 6ο Νηπιαγωγείο είναι το μοναδικό που έχει τμήμα ένταξης (αυτιστικών παιδιών,
παιδιών με μαθησιακές ανάγκες κλπ.) και εξυπηρετεί οικογένειες σε μεγάλη εμβέλεια δρόμων και σε
περίπτωση κατάργησής του, δεν υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης αυτών των παιδιών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού, από άλλες μονάδες και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία και υποχρεωτική η
λειτουργία του,
η) την υπ. αρ. 6300/2010 συνημμένη αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία,
αναγνωρίζει ότι ο εκκαλών – ενάγων Χρήστος Λίντης τυγχάνει συγκύριος επί του ½ των 3/9 (άλλως επί
του 1/6) εξ αδιαιρέτου επί του άνω ακινήτου, υποχρεώνει τον Δήμο να αποδώσει το ανωτέρω ακίνητο
ελεύθερο σ' αυτόν και να καθαιρέσει το εντός αυτού προκατασκευασμένο κτίσμα, που λειτουργεί ως
νηπιαγωγείο καθώς και κάθε άλλη συναφή εγκατάσταση,
θ) το γεγονός ότι την 14/10/2014 έγινε αποβολή του Δήμου και εγκατάσταση των αντιδίκων με την
υπ’ αρ. 2614/2014 έκθεση βιαίας αποβολής και εγκαταστάσεως, του Δικαστικού Επιμελητή του
Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου, σε εκτέλεση του από 18/02/2014 αντιγράφου εξ
απογράφου α΄ εκτελεστού της υπ’ αρ. 6300/2010 ως άνω αμετακλήτου αποφάσεως, πλην όμως, κατόπιν
ενεργειών του Δημάρχου λειτούργησε και λειτουργεί το Νηπιαγωγείο.
ι) Το γεγονός ότι με την αίτηση - αναφορά ζητούν την αγορά του 1/3 εξ αδιαιρέτου του ως άνω
ακινήτου από το Δήμο Νέας Σμύρνης οι κληρονόμοι του Χρήστου Λίντη : Βασίλειος, Δημήτριος και
Ευαγγελία Λίντη και Αικατερίνη χήρα Χρήστου Λίντη.
Στη συνέχεια πήραν το λόγο και ανέπτυξαν τις απόψεις τους η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου κ.
Φαλκονάκη Μαρία και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Παντοπούλου Ελένη.
Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος πρότεινε συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από Δημ.
Συμβούλους, κυρίως Νομικούς στο επάγγελμα, τους: Βρεττό Άγγελο, Μάντζιου Αφροδίτη, Αλυκάτορα
Τρύφωνα, Νάνου Δήμητρα, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Δημάκη Ιωάννη και Κασίμη Ελένη, οι οποίοι σε
συνεννόηση με τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Γεωργία Σκλιβάγκου, θα διερευνήσουν σχετικά
με τα αιτούμενα στην άνω αίτηση και θα γνωμοδοτήσουν επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εν
λόγω οικοπέδου
μετά από διαλογική συζήτηση,
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) Εγκρίνει ομόφωνα το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης με αρ. 1α,
β) Συγκροτεί ομόφωνα, Επιτροπή διερεύνησης του θέματος που αφορά το 6ο Νηπιαγωγείο, που
βρίσκεται επί των οδών Μίμαντος και Στρατηγού Παρασκευοπούλου σχετικά με την αίτηση – αναφορά
των ανωτέρω κληρονόμων του Χρήστου Λίντη και η οποία αποτελείται από τους Δημ. Συμβούλους,
κυρίως Νομικούς στο επάγγελμα, τους: Βρεττό Άγγελο, Μάντζιου Αφροδίτη, Αλυκάτορα Τρύφωνα,
Νάνου Δήμητρα, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Δημάκη Ιωάννη και Κασίμη Ελένη και σε συνεννόηση με τη
Νομική Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Γεωργία Σκλιβάγκου.
γ) Εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Δήμαρχο Νέας Σμύρνης κ. Σταύρο Τζουλάκη να διαπραγματευτεί το
τίμημα αγοράς του ποσοστού του 1/6 του εν λόγω οικοπέδου και σε περίπτωση που η ανωτέρω επιτροπή
γνωμοδοτήσει θετικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπολοίπου 1/6 στους ιδιώτες, τότε ο κ. Δήμαρχος
να διαπραγματευτεί για την αγορά του ποσοστού του 1/3 του προαναφερόμενου οικοπέδου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 20-10-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content