Αριθμός απόφασης: 146/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 8ης 3/6/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.
Αριθμός απόφασης : 146/2014
Περί: Επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ & ΤΑΠ παρελθόντων
ετών.
Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 3/6/2014 ημέρα Tρίτη και ώρα 16:00’
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ.
26776/30.5.2014 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα
από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 67 του Ν.
3852/10 την 30-5-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (28) μέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :
1. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
9. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
11. ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
13. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
6. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος
1
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 8ης Συνεδρίασης της 3/6/2014 και
Εισηγούμενος το 6ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου, που έχει ως
εξής :
Κύριε Πρόεδρε,
«Θέτουμε υπόψη σας τις συνημμένες αιτήσεις δημοτών οι οποίοι αιτούνται την επιστροφή των ποσών που
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων , τα οποία κατέβαλαν για Δημοτικά Τέλη
Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. κατά τα έτη 2011 έως 2013 και ανέρχονται συνολικά
στο ποσό των # 666,585 # ευρώ. (εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και πεντακόσια ογδόντα πέντε λεπτά ).
Οι διαπιστωθείσες διαφορές προέκυψαν μετά από αντιπαραβολή των συντελεστών χρέωσης που εμφανίζονταν
στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. σε τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας καθώς και των τετραγωνικών μέτρων
των ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α 80.8261.0002 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Τ –
Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π.
Α/Α
ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡ.
ΔΤ
ΔΦ
Τ.Α.Π
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΜΓΚΑΡ ΑΡΜΟΝΤ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14
04110643
162,1
31,12
193,22
1
2
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19
04026020
15,53
2,6
18,13
3
ΓΕΡΟΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 56
04085340
15,29
5,326
20,62
4
ΛΕΒΕΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
04076837
2,6
0,46
12,69
15,75
5
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11
04119813
14,18
2,47
2,88
19,53
6
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Σ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ 9
14032952
25,05
9,025
7
ΠΙΓΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΠΙΛΟΥ 4
04031784
13,25`
2,308
-
15,56
8
9
10.
11.
12.
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΤΡΩΝ 19
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 92
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22`
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 19
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 88-90
00255776
04326155
00835541
14013983
14025852
27,31
162,1
38,64
36,78
26,94
4,75
31,12
6,732
9,821
9,463
-
ΣΙΜΟΥΔΗ ΙΟΛΗ
32,06
193,23
45,37
46,78
36,40
ΣΥΝΟΛΟ
34,075
0,18
671,40€
ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του : α) τις συνημμένες αιτήσεις
δημοτών οι οποίοι αιτούνται την επιστροφή των ποσών που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων , τα οποία κατέβαλαν για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π. μέσω των λογαριασμών της
Δ.Ε.Η. κατά τα έτη 2011 έως 2013 και ανέρχονται συνολικά στο ποσό των # 666,585 # ευρώ. (εξακόσια εξήντα έξι
ευρώ και πεντακόσια ογδόντα πέντε λεπτά ), β) το γεγονός ότι οι διαπιστωθείσες διαφορές προέκυψαν μετά από
αντιπαραβολή των συντελεστών χρέωσης που εμφανίζονταν στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. σε τιμή ζώνης και
συντελεστή παλαιότητας καθώς και των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι,μετά από διαλογική συζήτηση
(έχoυν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Δαρζέντα Μαρία, Πάγκαλης Ανδρέας και
Κούρτης Σπυρίδων)
2
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα την επιστροφή ποσού ύψους #666,585# €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που
αφορά ΔΤ-ΔΦ & ΤΑΠ παρελθόντων ετών, στους εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Τ –
Δ.Φ. ΚΑΙ Τ.Α.Π.
Α/Α
ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡ.
ΔΤ
ΔΦ
Τ.Α.Π
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΜΓΚΑΡ ΑΡΜΟΝΤ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14
04110643
162,1
31,12
193,22
1
2
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19
04026020
15,53
2,6
18,13
3
ΓΕΡΟΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 56
04085340
15,29
5,326
20,62
4
ΛΕΒΕΝΤΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19
04076837
2,6
0,46
12,69
15,75
5
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11
04119813
14,18
2,47
2,88
19,53
6
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Σ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ 9
14032952
25,05
9,025
7
ΠΙΓΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΠΙΛΟΥ 4
04031784
13,25`
2,308
-
15,56
8
9
10.
11.
12.
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΤΡΩΝ 19
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 92
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22`
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 19
ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 88-90
27,31
162,1
38,64
36,78
26,94
4,75
31,12
6,732
9,821
9,463
-
ΣΙΜΟΥΔΗ ΙΟΛΗ
00255776
04326155
00835541
14013983
14025852
32,06
193,23
45,37
46,78
36,40
34,075
0,18
ΣΥΝΟΛΟ
671,40€
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 4/06/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3