Η Α.Ε.Π.Ε. - Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(κωδικοποιημένο μετά τις ττροποποιήσεις)
Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟ»
(Α.Ε.Π.Ε.)
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
Ιδρύεται
Αθλητικό
Σωματείο
με
την
επωνυμία
«Αθλητική
Ένωση
Πυροσβεστών Ελλάδος» (Α.Ε.Π.Ε.), του οποίου έδρα ορίζεται η πόλη των
Αθηνών, οδός Μουρούζη, αριθμός 4, όπου βρίσκεται το Αρχηγείο του
Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των μελών
αποφασίσει τη μεταφορά της έδρας σε άλλη πόλη ή άλλη διεύθυνση.
Για τις διεθνείς σχέσεις του το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία
του στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι “Hellenic Athletic Firefighters
Association” (H.A.F.A.)
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός, κύρια, της αθλητικής ένωσης είναι η καλλιέργεια του αθλητικού
πνεύματος και η ανάπτυξη
του αθλητισμού μεταξύ των ενεργεία και των
συνταξιούχων πυροσβεστών της Ελλάδας και των συναδέλφων πυροσβεστών
της αλλοδαπής, η ηθική ανύψωση όσων έχουν έφεση για άθληση, η ανάπτυξη
του πνεύματος της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ τους, η
άσκηση με διάφορα αθλήματα του σώματος, η διατήρηση και βελτίωση της
υγείας, η απόκτηση και η τελειοποίηση ορισμένω φυσικών ικανοτήτων, η
βελτίωση της φυσικής κατάστασης και των επαγγελματικών προσόντων των
πυροσβεστών, τα οποία είναι αναγκαία για τις διασώσεις και γενικότερα για το
σύνολο των δραστηριοτήτων τους, η ψυχαγωγία τους, η καλλιέργεια του
φίλαθλου πνεύματος, η διάδοση και εξύψωση της αθλητικής ιδέας και του
ερασιτεχνικού αθλητισμού, η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και
κοινωνική ανάπτυξη των μελών, η ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία με
κοινωνικούς και αθλητικούς φορείς και προσωπικότητες, η ίδρυση και
λειτουργία αθλητικών χωρών και εγκαταστάσεων και η δημιουργία ειδικών
κεφαλαίων για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών και αλληλοβοηθείας.
Επίσης σκοπός της αθλητικής ένωσης είναι να λειτουργήσει ως συνδετικός
κρίκος μεταξύ των εν ενεργεία συνταξιούχων πυροσβεστών – αθλητών και
φίλων του πυροσβεστικού αθλητισμού.
Άρθρο 3
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΟΥ
Μέσα από την πραγματοποίηση των σκοπών της ενώσεως είναι τα παρακάτω
που αναφέρονται ενδεικτικά:
α) η δημιουργία αθλητικών τμημάτων, συγκρότηση αθλητικών ομάδων και
ιδιαίτερα τα Ολυμπιακά, με τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων για τα μέλη της
κι ενίοτε για τα μέλη των οικογενειών τους στον ελληνικό χώρο καθώς και
συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις με πυροσβέστες και άλλων χωρών και
ιδιαίτερα
της
Ευρωπαϊκής
και
της
Παγκόσμιας
Αθλητικής
Ένωσης
Πυροσβεστών.
β) Η συμμετοχή σε φιλικούς αγώνες, κύπελλα, σε τοπικά, περιφερειακά,
πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα και σε οποιουσδήποτε
άλλους αγώνες.
γ) Η ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής, κοινωνικής, μορφωτικής, πολιτιστικής
δραστηριότητας, η διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων και σεμιναρίων, η έκδοση
ενημερωτικών εντύπων και περιοδικών, η δημιουργία βιβλιοθήκης, καθώς και
η διοργάνωση γιορτών, εκδρομών, συγκεντρώσεων και ποικίλλων άλλων
εκδηλώσεων.
δ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, μελετών,
προγραμματισμού, τεχνικών επιτροπών κ.λπ.
ε) Η προσπάθεια για εξεύρεση και κατασκευή γηπέδου, γυμναστηρίου και
άλλων αγωνιστικών χώρων, ακόμη δε και για εξοπλισμό
των αθλητικών
εγκαταστάσεων με όργανα και άλλα μέσα άσκησης.
στ) Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων,
ομοσπονδιών, Δημοσίων, Αθλητικών και λοιπών Αρχών του Κράτους και ιδίως
η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του Πυροσβεστικού
Σώματος.
ζ) Κάθε άλλο μέσο, που αποσκοπεί στην προαγωγή και ανάπτυξη του
αθλητισμού.
η) Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
θ) Η νομική κάλυψη των μελών για την υλοποίηση των σκοπών του
σωματείου κ.τλ.
Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
Μέλη της αθλητικής ενώσεως μπορούν να γίνουν, ανεξάρτητα από το φύλο,
τις πολιτικές πεποιθήσεις και το θρήσκευμα, όλοι οι εν ενεργεία πυροσβέστες
αλλά και οι συνταξιούχοι, που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας
τους και ασχολούνται ή επιθυμούν να επιδοθούν στον αθλητισμό και όσοι
αποδέχονται τις αρχές της ένωσης και επιθυμούν να συμβάλουν στους
σκοπούς της.
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.
α) Τακτικά μέλη μπορούν
να γίνουν οι πυροσβέστες, εν ενεργεία και
συνταξιούχοι, που αποδέχονται τις αρχές του Συλλόγου και επιθυμούν να
συμβάλλουν στους σκοπούς του.
β) Επίτιμα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν πρότασης του
Διοικητικού
Συμβουλίου
ή
δέκα
τουλάχιστον
τακτικών
μελών,
όσοι
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του
συλλόγου.
Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον
εκπλήρωσαν τις προς το σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαικές Ή
Διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ως εκπρόσωποι του ύστερα από απόφαση
του ΔΣ. Τέλος τα τακτικά μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση, σαν αντιπρόσωποι του για συμμετοχή στη συνέλευση και
εκλογή στη Διοίκηση των Ενώσεων, στις οποίες ο σύλλογος είναι μέλος.
Τα μέλη του συλλόγου – πλήν των ιδρυτικών και όσων εγγραφούν ως μέλη
εντός του έτους 2006 που είναι το έτος ίδρυσής τους – μετά την πάροδο έξι (6)
μηνών από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να
εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου.
Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι απεριόριστος.
Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό
Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του συλλόγου και έγκριση
του Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60)
ημερών. Παρελθησόμενης άπρακτης αυτής της προθεσμίας, ή έγκριση του
Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει δοθεί αυτοδικαίως και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί
ως μέλος του συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησής.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην
εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως μέλους του συλλόγου.
Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο
ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές
Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος
εγγραφή τους, είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωσης.
Κατά την εγγραφή του το μέλος καταβάλλει το ποσό που προβλέπεται ως
δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή καθώς και τυχόν έκτακτες
εισφορές που έχουν αποφασιστεί από την τελευταία Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού δέκα (10,00)
ΕΥΡΩ για εγγραφή και ποσού είκοσι (20,00) ΕΥΡΩ για ετήσια συνδρομή προς
το σωματείο, την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν εντός του πρώτου
τριμήνου
εκάστου
ημερολογιακού
έτους.
Τα
παραπάνω
ποσά
που
αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγγραφής και στην ετήσια συνδρομή δύνανται να
αναπροσαρμόζονται (να μειώνονται ή να αυξάνονται) μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Μετά από απόφαση της Γ.Σ. δύναται να ρυθμίζεται
διαφορετικά και ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της συνδρομής.
Η είσπραξη των συνδρομών για λογαριασμό της ένωσης μπορεί να
πραγματοποιείται
μέσω
της
αρμόδιας
Οικονομικής
Υπηρεσίας
του
Πυροσβεστικού Σώματος. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή
συνδρομής
Άρθρο 6
ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου ή να γίνει τακτικό μέλος του:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο
θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1997 όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικη
απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως
τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα
ποινικά αδικήματα του Νόμου 2725/1999 καθώς και για αδικήματα βίας στους
αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών, ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
κατασκοπεία,
κλοπή,
υπεξαίρεση,
δόλια
χρεοκοπία,
λαθρεμπορία,
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία,
απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,
περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του
δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Νόμου
2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
ε) Η ιδιότητα μέλους είναι ασυμβίβαστη με τις ιδιότητες που προβλέπονται στο
άρθρο 3 του Νόμου 2527/1999.
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα
χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της
έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. της Ένωσης.
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της ένωσης έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το παρόν
καταστατικό και οι διατάξεις της σωματειακής νομοθεσίας. Έχουν το δικαίωμα
να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν και να ασκούν
κριτική στις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται αν έχουν τις
νόμιμες προϋποθέσεις, να ενημερώνονται τακτικά από τα όργανα της
διοίκησης για την πορεία των θέσεων της ενώσεως και να λαμβάνουν μέρος
σε κάθε διαδικασία που αφορά την ένωση και τα συμφέροντά τους.
Δικαιούνται επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην
εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή
τους προς τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, που είναι υποχρεωμένα να
απαντήσουν στην πρόταση αυτή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα δικαιώματα αυτά είναι ταυτόχρονα και βασικές υποχρεώσεις των
μελών που έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των
σκοπών του Συλλόγου και ν’ αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που
αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη
συνδρομή και τις τυχόν έκτακτες εισφορές στο σωματείο. Έχουν υποχρέωση
να λαμβάνουν μέρος στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και στις
διάφορες εκδηλώσεις. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και στους
Εσωτερικούς Κανονισμούς του σωματείου. Να επιδεικνύουν συμπεριφορά
σύμφωνη με την αξιοπρέπεια του μέλους και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή
υλικής ζημίας της ενώσεως ή των μελών της. Επίσης έχουν υποχρέωση να
συμμετέχουν στα προγράμματα προπονήσεων, στις εκδηλώσεις, στα αθλητικά
προγράμματα και αγώνες που λαμβάνει μέρος το σωματείο, να επιδεικνύουν
το ανάλογο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της επιδόσεώς τους και την καλύτερη
δυνατή
εκπροσώπηση
του
Πυροσβεστικού
Σώματος
σε
αθλητικές
διοργανώσεις, επιδεικνύοντας κατά τις αθλητικές και κοινωνικές υποχρεώσεις
τους ήθος και άψογη συμπεριφορά και γενικά να συμβάλλουν με κάθε δυνατό
τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
Όλα τα μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους και έχουν δικαίωμα να ζητούν την
υλική και ηθική συνδρομή του σωματείου για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Για να έχουν όλα αυτά τα δικαιώματα πρέπει να είναι ταμειακά
τακτοποιημένα.
Άρθρο 8
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Κάθε μέλος που η συμπεριφορά και η δραστηριότητά του είναι
ασυμβίβαστη με τους σκοπούς, τις επιδιώξεις, τα συμφέροντα και την
αξιοπρέπεια του Συλλόγου, ή που διατηρεί προσκόμματα στην εκτέλεση των
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων, ή που
δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου και που οι πράξεις
του μπορεί να επιφέρουν βλάβη στην ένωση, υποβάλλεται στις παρακάτω
πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματός του και τις
εκάστοτε συντρέχουσες ειδικές περιπτώσεις:
α) προφορική παρατήρηση
α) γραπτή επίπληξη
γ) επιβολή προστίμου
δ) αργία έως δύο (2) μηνών
ε) προσωρινή αποβολή έως έξι (6) μήνες και
στ) οριστική διαγραφή
Οι ποινές εκτός από την πρώτη (α) και τη δεύτερη (β) που μπορούν να
επιβληθούν και από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού
Γραμματέα και μετά από πρόσκληση του μέλους σε απολογία προ τριών (3)
ημερών, επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση
οποιουδήποτε μέλους και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Η Γενική
Συνέλευση πριν πάρει απόφαση οφείλει να ακούσει το υπό κατηγορία μέλος,
που καλείται, αφού του ανακοινωθεί η κατηγορία δέκα (10) μέρες πριν
τουλάχιστον, να υπερασπίσει τον εαυτό του προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο. Αν δεν παρουσιαστεί, η ποινή μπορεί να επιβληθεί και χωρίς
απολογία. Για το χρόνο μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση μπορεί το
Διοικητικό
Συμβούλιο,
με
απόλυτη
πλειοψηφία των
μελών του,
να
απαγορεύσει τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες του σωματείου. Η
Γενική Συνέλευση με την ίδια διαδικασία αποφασίζει την ανάκληση/άρση της
ποινής.
Μέλος του Συλλόγου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο, με συνέπεια
την καταδίκη του δευτέρου διαγράφεται.
Μέλος διαγράφεται και μετά από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο, μετά από παρέλευση τριών (3) μηνών από την υποβολή της.
Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής συνεπάγεται τη
διαγραφή του μέλους, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά
από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία δέκα πέντε
(15) ημερών από τη λήψη αυτής. Μέλος που έχει διαγραφεί μέσα στην
τελευταία πενταετία για την αιτία αυτή, μπορεί να επανεγγραφεί, ύστερα από
αίτησή του, με απόφαση του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει το
σύνολο των οφειλομένων συνδρομών και των τυχόν έκτακτων εισφορών. Στην
περίπτωση αυτή ανακτά τον αριθμό μητρώου και τα δικαιώματα που είχε πριν
τη διαγραφή του.
Τα μέλη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το
Σύλλογο. Ευθύνονται όμως για τις εισφορές που τυχόν δεν έχουν καταβάλλει.
Άρθρο 9
ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Το ποσό της εγγραφής, β) οι ετήσιες εισφορές
των μελών και τυχόν έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.
για συγκεκριμένη αιτία, γ) τα έσοδα από αθλητικές διοργανώσεις, δ) έσοδα
από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εκδρομές, εκδηλώσεις και γιορτές,
λαχειοφόρους αγορές κτλ., ε) οι επιχορηγήσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα ή
από άλλους φορείς και οι πάσης φύσεως ενισχύσεις και έσοδα από νόμιμες
πηγές και στ) τα αποθέματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του
Συλλόγου.
Επίσης, το σωματείο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή
διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του και την εκπλήρωση γενικά του σκοπού του με τις
υποχρεώσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην
περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του
εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του σωματείου για
εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους και η αποδοχή εισφορών και
ενισχύσεων από κομματικούς ή πολιτικούς οργανισμούς. Οι δωρεές και
επιχορηγήσεις γίνονται πάντοτε επώνυμα.
Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το ανώτατο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.
Η Ένωση διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που
εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια.
Ελέγχεται από τριμελή (3μελή) Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται επίσης για
τρία (3) χρόνια.
Αντιπροσωπεύεται στα όργανα των Ενώσεων, στις οποίες είναι μέλος, από
Αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί για τρία (3) χρόνια.
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του
Συλλόγου, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το
παρόν καταστατικό σ’ άλλα όργανα.
β) Αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου. Μπορεί να αποφασίσει και για θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα
άλλου οργάνου, αν το θέμα αυτό τεθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της
πλειοψηφίας των μελών, οπότε και φέρει την ευθύνη.
γ) Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα
του Συλλόγου.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:
α) Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού
και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε
ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Να εγκρίνει τις αποφάσεις του (Δ.Σ..)
δ) Ελέγχει τη λογοδοσία του (Δ.Σ.) για τα πεπραγμένα του χρόνου που
πέρασε.
ε) Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό
απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, και ψηφίζει τον
προϋπολογισμό του επόμενου.
ζ) Αποφασίζει περί αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ
της Ένωσης και να ανακηρύττει επίτιμα μέλη, δωρητές και ευεργέτες του
Σωματείου.
η) Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Ένωσης και περί όλων
των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του
σκοπού και τη διάλυση του Συλλόγου, τη μεταβολή του σκοπού του, τη
διάθεση της περιουσίας του και τη συμμετοχή σε Ενώσεις.
ι) Να εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου.
ια) Να ελέγχει την καλή λειτουργία των οργάνων του Συλλόγου.
ιβ) Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης
που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.
ιγ) Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.
ιδ) Επισημαίνει τα προβλήματα και θέματα που απασχολούν τα μέλη και
εξουσιοδοτεί το (Δ.Σ.) για τον τρόπο και διαδικασία επίλυσής τους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που την
προκηρύσσει δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της
με πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύει τον τόπο, τον
χρόνο, και τα θέματα με σαφήνεια. Η πρόσκληση αποστέλλεται σε όλα τα
μέλη με προσωπική επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όπως είναι η
αποστολή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ανάρτηση της σε εμφανή
σημεία στην έδρα του Συλλόγου και στις κατά τόπους υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος κτλ. Ταυτόχρονα ανακοινώνεται ο κατάλογος όσων
δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, γιατί μέλη που δεν
είναι ταμειακώς τακτοποιημένα δεν μπορούν να μετέχουν στη Συνέλευση. Τα
επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται,
δικαιούνται όμως να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου.
3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή ο Αντιπρόεδρος στην περίπτωση που αυτός κωλύεται και Γραμματέας της
Γενικής Συνέλευσης είναι ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο
Αναπληρωτής Γραμματέας στην περίπτωση που αυτός κωλύεται. Σε
προσωπικά θέματα που αφορούν τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο εκλέγεται
ένα μέλος της Γενικής Συνέλευσης για τη διεύθυνση της συνεδριάσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα μέλη, τα οποία είναι οικονομικά
τακτοποιημένα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία από την πρώτη σύγκληση,
συγκαλείται νέα μετά από επτά (7) ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα,
που η αφετηρία της αρχίζει από την επόμενη ημέρα της συνέλευσης που
ματαιώθηκε. Βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από
τον αριθμό των παρόντων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο σ’ αυτή την
περίπτωση υποχρεούται να δημοσιεύσει νέα σχετική ανακοίνωση και να τη
γνωστοποιήσει στα μέλη πριν από 5 ημέρες.
5. Οι ψηφοφορίες γίνονται με μυστικότητα όταν πρόκειται να παρθούν
αποφάσεις για: α) εκλογή Διοίκησης , β) εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής, γ)
εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, δ) θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, ε)
έγκριση του απολογιστικού έργου και στ) προσωπικά ζητήματα και επιβολή
πειθαρχικών ποινών. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με
ανάταση του χεριού και σε περίπτωση αμφισβητήσεως του αποτελέσματος
διενεργείται καταμέτρηση ή με ονομαστική κλήση. Απαγορεύεται η ψηφοφορία
με έγγραφη εξουσιοδότηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ορίζεται
διαφορετικά.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός
από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ψηφοφορία από το νόμο. Ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης κατά τη σύγκληση της καταρτίζει πίνακα των υπό
συζήτηση θεμάτων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για την
προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη, πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων, με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων
(4/5) των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών.
7. Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο
τρίμηνο του έτους. Η τακτική Γενική Συνέλευση και μόνο αυτή: α) κρίνει τον
απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, β) εκλέγει τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, γ) διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού
Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στις Ενώσεις που
μετέχει ο Σύλλογος.
8. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
συγκαλούνται για σοβαρά θέματα με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης
μπορεί να ζητήσει και το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του
Συλλόγου ή η Ελεγκτική Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της κατόπιν
έγγραφης αίτησής τους, στην οποία αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται
να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει τη Γενική
Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση, οι αιτούντες, μετά από εξουσιοδότηση του αρμοδίου Δικαστηρίου
μπορούν να συγκαλέσουν με δική τους πρωτοβουλία Γενική Συνέλευση. Με
την ίδια διαδικασία, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, μπορεί να συγκληθεί
και η τακτική Γενική Συνέλευση.
9. Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο σε
κοινό ψηφοδέλτιο, που σ’ αυτό αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά
τα επώνυμά τους και εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Εκλογικό σύστημα
ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι πέντε
(5) σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και
μέχρι δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως
μέλη των πιο πάνω οργάνων όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τους
περισσότερους σταυρούς μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το
καταστατικό αριθμός τακτικών μελών. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας
υποψήφιοι εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν,
κατά σειρά επιτυχίας, τυχόν κωλυόμενα ή αποχωρούντα από το Δ.Σ. ή την
Ε.Ε. τακτικά μέλη.
10. Μέλος που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. οφείλει:
α) να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου πριν από το πέντε
(5) τουλάχιστον ημέρες από την τακτική Γ.Σ. και β) να έχει τακτοποιήσει τις
προς το Σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις. Το Δ.Σ. την επόμενη ημέρα
από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων συνέρχεται και
αποφασίζει για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Αμέσως μετά την ανακήρυξη
των υποψηφίων, συντάσσεται και αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου και
στις κατά τόπους υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος πίνακας που
περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, ο οποίος φέρει τον
αριθμό απόφασης του Δ.Σ., τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα
και τη σφραγίδα του Σωματείου.
11. Τη φροντίδα για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή
που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής
Συνέλευσης με μυστικότητα κατά το σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας. Την
προεδρεία της αναλαμβάνει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος. Η
Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις
αρχαιρεσίες, όπως την κατάρτισης του κοινού ψηφοδελτίου για το Δ.Σ. και του
ψηφοδελτίου για την Ε.Ε., για την τήρηση της καταστάσεως ψηφοφορίας, στο
τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους
επιτυχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων
ισοψηφιών πραγματοποιείται κλήρωση. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται
οριστικά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει και κάθε ένσταση που
προβάλλεται. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη
της. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα ούτε για τα όργανα του Συλλόγου ούτε για αντιπρόσωποι στις
Ενώσεις στις οποίες μετέχει ο Σύλλογος.
Άρθρο 12
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο, που εκλέγεται
κατά τα σχετικά άρθρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7)
τακτικά και κατ’ ελάχιστον τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
2. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την εκλογή
του συνέρχεται υποχρεωτικά με την επιμέλεια εκείνου που πήρε τις
περισσότερες προτιμήσεις (ψήφους) και με προεδρεύοντα τον ίδιο εκλέγει με
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπροέδρο, το
Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον
Αναπληρωτή Ταμία και τον έφορο δημοσίων σχέσεων. Επιπροσθέτως, σε
ορισμένα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται και επιπλέον αρμοδιότητες σε
διάφορους τομείς δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης και τις
ειδικές γνώσεις αυτών. Η επιλογή στις διάφορες θέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται με το σύστημα της σχετικής πλειοψηφίας. Αυτός που πήρε
τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το
απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να παραδώσει στο νέο
Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του
Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται κι απ’ τα δύο
Διοικητικά Συμβούλια.
3. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο
χώρο με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής , ή εάν δεν υπάρχουν
γραφεία με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, για χρονικό διάστημα, μέσα
στο οποίο συγχωρείται αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για ακύρωση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες και εκτάκτως
όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται από τον
Πρόεδρο ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του με γνωστοποίηση πριν από
48 ώρες και με αναφορά του τόπου, του χρόνου και των θεμάτων προς
συζήτηση. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
5. Για επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τεσσάρων (4) μελών. Αν δεν
υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση
απαρτίας μετά από δύο (2) ημέρες.
6. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,
σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το
Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Έχει δηλαδή το δικαίωμα
να παρευρίσκεται σε αυτές κάθε μέλος του Συλλόγου και έχει δικαίωμα λόγου,
δεν μπορεί, όμως, και να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Σε περίπτωση που τα παριστάμενα μέλη διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο
Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των
παρόντων μελών του Δ.Σ., να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.
8.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από τα
προσωπικά θέματα, για τα οποία τυχόν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον εκ
των παρόντων μελών μυστική ψηφοφορία και χωρίς τη συμμετοχή του μέλους
που ενδιαφέρει η απόφαση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται αναθεωρούνται
με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
9. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την εκλογή του.
Εφόσον μέχρι την ημερομηνία λήξης της θητείας δεν έχει εκλεγεί ακόμα νέο
Δ.Σ., παρατείνεται η θητεία του παλαιού Δ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το νέο, αλλά η
παράταση της θητείας του δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των
δύο (2) μηνών.
10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα για την
εκπλήρωση των σκοπών της οργάνωσης και των υποχρεώσεών τους
σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων,
εκτός αν κάποιος διαχώρισε τη θέση του και η διαφωνία του γράφτηκε στα
πρακτικά. Πάντως πρέπει να πειθαρχούν στις ληφθείσες αποφάσεις, εκτός αν
είναι ποινικά κολάσιμες.
11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις
(3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις καλείται εγγράφως να
δώσει εξηγήσεις και, αν δεν είναι αρκετές, δίνει το δικαίωμα στο Διοικητικό
Συμβούλιο να το αντικαταστήσει με απόφαση αιτιολογημένη. Μέλος του Δ.Σ.
μπορεί να υποβάλει αίτηση παραίτησης στο Δ.Σ., που μπορεί να την κάνει
δεκτή αφού πρώτα ο παραιτούμενος απαλλαγεί από κάθε εκκρεμότητα που
πιθανόν θα έχει αφήσει και υποχρεούται να καλέσει στη θέση του το πρώτο σε
προτιμήσεις (ψήφους) αναπληρωματικό μέλος κατά τις τελευταίες εκλογές.
Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών, που προκύπτουν
από τον πίνακα υποψηφίων-εκλεγέντων μελών για το Δ.Σ. κατά τις τελευταίες
αρχαιρεσίες, τα οποία καλούνται σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους
(ψήφους), η θέση παραμένει κενή και το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να
λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά
προκηρύσσει γενική αρχαιρεσιακή συνέλευση. Μέχρι την εκλογή νέας
διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί διοίκηση το παλαιό Δ.Σ.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνολικά ή και μεμονωμένα μέλη του παύονται
από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται για επίτευξη απαρτίας η
παρουσία του ½ και πλειοψηφία των ¾ των ταμειακώς τακτοποιημένων
μελών.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό, είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που τον αφορά,
διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις και την περιουσία του, φροντίζει για την
εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, συγκαλεί την τακτική και έκτακτη
Γενική Συνέλευση, ετοιμάζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και τον
απολογισμό προς τη Γενική Συνέλευση, προγραμματίζει και συντονίζει το έργο
της οργάνωσης, δημιουργεί επιτροπές για την προώθηση διαφόρων εργασιών
κτλ. Επίσης, αποφασίζει για τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε
Ευρωπαϊκές ή Διεθνής Αθλητικές διοργανώσεις καθώς και για τη σύνθεση των
αποστολών. Συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, απαραίτητους για τη
λειτουργία της Ενώσεως, τους οποίους υποβάλει προς έγκριση στη Γενική
Συνέλευση. Επίσης, αποφασίζει για την ίδρυση Παραρτημάτων (Τοπικών
Επιτροπών) της Ενώσεως σε όλη την ελληνική επικράτεια και με εγκύκλιό
του καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.
14. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας,
ανεξάρτητων
υπηρεσιών,
έργου,
προμηθειών
ή
οποιεσδήποτε
άλλες
συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα
τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία
μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής
συνεπάγεται την έκπτωση
των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική
απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.
15. Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των
σκοπών του σωματείου μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση προπονητές,
υπαλλήλους, τεχνικούς συμβούλους και άλλο τεχνικό ή μη προσωπικό.
16. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του που
μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, για προσφορά
οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα
κίνησης, διαμονής, διατροφής και συμμετοχής.
17. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο
ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής και
ενώπιον κάθε τρίτου σ΄ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις,
διευθύνει τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και τις τακτικές
ή έκτακτες Γ.Σ., μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών,
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου,
φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και την εύρυθμη λειτουργία και
συντονίζει τη δράση του. Υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με το
νομικό πρόσωπο του Συλλόγου ή με τα μέλη του καθώς και την αλληλογραφία
της οργάνωσης μαζί με το Γραμματέα και συμπράττει με τον Ταμία όταν
πρόκειται για τη διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων (ανάληψη καταθέσεων,
εντάλματα πληρωμών, επιταγές κλπ.). Επίσης, εκπροσωπεί την Αθλητική
Ένωση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διοργανώσεις, άλλως σε περίπτωση
κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. μετά από εισήγησή του. Οι
δαπάνες για την εκπροσώπηση βαρύνουν το Σύλλογο.
18. Ο Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή
κωλύεται για κάποιο λόγο ν ΄ ασκήσει τα καθήκοντά του και συνεργάζεται μ΄
αυτόν στην εκτέλεση των Αποφάσεων του Συλλόγου.
19. Ο Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων τα
οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. Συνυπογράφει
τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένων και των
πρακτικών των Γ.Σ., έχει την ευθύνη τήρησης και ύπαρξης των βιβλίων του
Συλλόγου, πλην του Ταμείου, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το
Μητρώο των μελών και είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της αλληλογραφίας
του σωματείου.
20. Ο Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς αναπληρώνει τον
Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται για κάποιο λόγο ν΄ ασκήσει τα
καθήκοντά του και συνεργάζεται μ’ αυτόν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
21. Ο Τ α μ ί α ς έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου, κρατά τα
λογιστικά βιβλία, εκτελεί τις εντολές πληρωμής και είσπραξης, τηρεί το βιβλίο
ταμείου και τα διπλότυπα είσπραξης και πληρωμής σε πλήρη τάξη και
ενημερώνει το Βιβλίο Μητρώου Μελών σχετικά με τις καταβαλλόμενες
εισφορές των μελών. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, τα
εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές και τα λοιπά αξιόγραφα. Η ανάληψη
χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον Ταμία μετά από ειδική
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής
πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης
του Δ.Σ. που εγκρίνει την πληρωμή καθώς και εξοφλητική απόδειξη αυτού που
εισπράττει. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για
κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Δικαιούται να έχει στα
χέρια του εύλογο ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που να μην υπερβαίνει τα
χίλια (1.000) ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέσει σε
Τράπεζα ή Ταμιευτήριο στο όνομα του Συλλόγου. Κάθε εξάμηνο υποβάλλει
προς το Δ.Σ. τακτική αναλυτική κατάσταση με τα έσοδα και τα έξοδα και κάθε
χρόνο συντάσσει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της προηγούμενης
χρήσης. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζει τον οικονομικό
απολογισμό και τυχόν προϋπολογισμό που συνοδεύεται από έκθεση της
Ελεγκτικής Επιτροπής.
22. Αναπληρωτής Ταμίας αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται
για κάποιο λόγο ν ασκήσει τα καθήκοντά του και συνεργάζεται μ αυτόν στην
εκτέλεση των καθηκόντων του.
23. Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις του
Συλλόγου.
Άρθρο 13
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και αντίστοιχα
αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο όπως και το Διοικητικό
Συμβούλιο και για το ίδιο χρονικό διάστημα με σκοπό να ασκεί ταμιακό και
διαχειριστικό έλεγχο στο Δ.Σ. καθώς και να συντάσσει και υποβάλλει έκθεση
στην Τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνο ή σε έκτακτη Γ.Σ., αν τούτο ζητηθεί από τη
διοίκηση. Τις εργασίες τις διευθύνει ο Πρόεδρός της που εκλέγεται στην
πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της. Συνεδριάζει τακτικά κάθε έτος
πριν από τη διενέργεια της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. κι έκτακτα όταν υπάρχει
ανάγκη. Για την επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των δύο (2)
τουλάχιστον μελών και σε αυτή την περίπτωση οι αποφάσεις λαμβάνονται
ομόφωνα, άλλως, όταν παρίστανται και τα τρία (3) μέλη, κατά απόλυτη
πλειοψηφία. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.
Παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις πράξεις του Δ.Σ. και έχει δικαίωμα να
λαμβάνει γνώση ανά πάσα στιγμή όλων των στοιχείων της οικονομικής
κατάστασης του Συλλόγου. Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή
διαχειριστικές ανωμαλίες, δύναται να ζητήσει με ομόφωνη απόφαση των
μελών της από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. μέσα σε δέκα
πέντε (15) μέρες, την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει.
Εάν κάποιο μέλος της Ε.Ε. παραιτηθεί, διαγραφεί ή παυτεί, αναπληρώνεται
από τα αναπληρωματικά μέλη που προκύπτουν από τον Πίνακα υποψηφίων
– εκλεγέντων μελών της Ε.Ε. κατά τις τελευταίας αρχαιρεσίες σύμφωνα με τη
σειρά προτίμησής τους. Εάν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών
μελών, η θέση παραμένει κενή και η Ε.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα
μέλη απαιτούνται γα την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται
γενική αρχαιρεσιακή συνέλευση.
Άρθρο 13Α
ΕΚΛΟΓΕΣ, ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του (Δ.Σ.), της (Ε.Ε.), διεξάγονται µε
άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία Κυριακή του μηνός Μαρτίου του
έτους που λήγει η θητεία του (Δ.Σ.) Σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις οι
εκλογές μπορούν να γίνουν την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή.
Η ψηφοφορία διενεργείται στα γραφεία της Ένωσης ή σε άλλο κατάλληλο
τόπο, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, που ορίζεται από το (Δ.Σ.)
ειδικά για το σκοπό αυτό. Γίνεται υποχρεωτικά με αυτοπρόσωπη παρουσία για
όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν και έχουν τη δυνατότητα αυτή, λόγω
διαμονής τους στην πόλη-έδρα διενέργειας της ψηφοφορίας ή στον ίδιο νομό
ή σε άλλους όμορους νομούς. Για δε τα υπόλοιπα µέλη, οπουδήποτε κι αν
αυτά υπηρετούν, η ψηφοφορία ασκείται µε πληρεξούσιο.
Ειδικότερα για την ψηφοφορία με πληρεξούσιο η διαδικασία καθορίζεται ως
ακολούθως:
•
Όλα τα μέλη της Ένωσης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, τα
οποία έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
τους
υποχρεώσεις προς την Ένωση μέχρι και το έτος διενέργειας των
εκλογών
δικαιούνται,
εφόσον
το
επιθυμούν,
να
ψηφίσουν
με
πληρεξούσιο.
•
Για την ψηφοφορία µε πληρεξούσιο προηγείται η κατάλληλη και έγκαιρη
ενημέρωση των μελών της Ένωσης, σε όλη τη χώρα, με πρόσφορα
μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, για την επικείμενη εκλογή, τουλάχιστον
τρεις εβδομάδες, πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των
Εκλογών.
•
Οι ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν με πληρεξούσιο,
επικοινωνούν τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό τρόπο, με την Εφορευτική
Επιτροπή, μετά πέντε ημέρες από την προαναφερόμενη ενημέρωση
τους, δηλώνοντας την πρόθεση τους για την άσκηση του εκλογικού
τους
δικαιώματος
δια
πληρεξούσιο.
Η
Εφορευτική
Επιτροπή
αποστέλλει στους παραπάνω ψηφοφόρους σε κατάλληλο χρόνο,
ταχυδρομικώς και δια μέσω των Υπηρεσιών που υπηρετούν οι
ψηφοφόροι,
αριθμό
ψηφοδελτίων,
φακέλους
ψηφοφορίας
σφραγισμένους µε τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά και
κοινούς ταχυδρομικούς φακέλους µε το λογότυπο της Α.Ε.Π.Ε,
μεγέθους μεγαλύτερου από τους φακέλους ψηφοφορίας που φέρουν
την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, σε αριθμό
ίσο µε τον αριθμό των µελών κάθε Υπηρεσίας που εκδήλωσαν την
ανωτέρω πρόθεση τους. Το προαναφερόμενο εκλογικό υλικό, που
παραλαμβάνουν οι εκλογείς αποτελείται από ένα ψηφοδέλτιο, ένα
φάκελο ψηφοφορίας και ένα ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο, ενώ
εμπεριέχεται και ένα σχετικό έντυπο πληρεξουσίου. Η παράδοση
γίνεται σε σχέση πάντοτε με την κατάσταση των εκλογέων που
απέστειλε η Α.Ε.Π.Ε. στην κάθε Υπηρεσία, η δε λήψη αυτού από τον
εκλογέα είναι ενυπόγραφη δίπλα στο ονοματεπώνυμο του καθενός. Η
ενυπόγραφη παραλαβή και ενημέρωση της κατάστασης των εκλογέων
γίνεται με ευθύνη του αρχαιότερου υπαλλήλου-μέλους της Α.Ε.Π.Ε.,
στην κάθε Υπηρεσία που υπάρχουν ψηφοφόροι που επιθυμούν να
ψηφίσουν
με
πληρεξούσιο
και
αποστέλλεται
στην
Εφορευτική
Επιτροπή με τον ίδιο φάκελο που περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο με το
οποίο ο εκλογέας ψήφισε.
•
Στη συνέχεια τα μέλη αυτά συμπληρώνουν σχετικό πληρεξούσιο στο
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας.
- Διεύθυνση κατοικίας και Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
5. Το πληρεξούσιο υπογράφεται κατάλληλα από το μέλος και απευθύνεται
αορίστως, «Προς τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής των
εκλογών της Α.Ε.Π.Ε.................... (ημερομηνία)».
6. Στη συνέχεια το μέλος πηγαίνει αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία που
υπηρετεί και ζητά την επικύρωση της υπογραφής του στο πληρεξούσιο.
Κάθε εκλογέας, αφού συμπληρώσει, με αποκλειστική του ευθύνη ως
προς τη μυστικότητα της εκλογής, το ψηφοδέλτιο, το τοποθετεί στον
εκλογικό φάκελο, τον οποίο κλείνει κατάλληλα και ερμητικά, και στη
συνέχεια τον θέτει στον ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο ψηφοφορίας
σφραγισμένο με το λογότυπο της Α.Ε.Π.Ε, τον επικολλά αναγράφοντας
επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο του ως αποστολέας ενώ στη συνέχεια
ζητά τη σφράγιση του φακέλου αυτού με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας
του.
7. Ο φάκελος αυτός αποστέλλεται, από τον ίδιο τον ψηφοφόρο,
συστημένος (με ταχυδρομείο ή κούριερ) προς την Εφορευτική
Επιτροπή (αρμόδιο μέλος-παραλήπτη) ή παραδίδεται με απόδειξη σε
αυτόν είτε προσωπικά είτε από εξουσιοδοτημένο συγγενή πρώτου
βαθμού συγγενείας. Η παραλαβή γίνεται με απόδειξη και με σχετική
επισημείωση στους αναγραφόμενους στον εκλογικό κατάλογο με τη
μνεία ότι ο αποστολέας ψήφισε. Ο φάκελος φέρει σε εμφανές σημείο,
την επιγραφή:
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ......................... (ημερομηνία)».
•
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τους εν λόγω φακέλους
ψηφοφορίας το αργότερο μέχρι τις 3 μμ της προηγουμένης ημέρας
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, και τους φυλάσσει
ασφαλώς χωρίς να τους αποσφραγίσει. Εφόσον διαπιστωθεί πάνω σ’
αυτούς το διακριτικό σήμα που προσδιορίζει τον αποστολέα τους, οι
φάκελοι αυτοί θεωρούνται ως εάν οι αποστολείς αυτών ψήφισαν
αυτοπροσώπως. Για τις παραπάνω ενέργειες γίνεται σχετική μνεία στο
βιβλίο των πρακτικών.
Άρθρο 14
ΒΙΒΛΙΑ
Ο Σύλλογος έχει υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια του Δ.Σ. και σύμφωνα με
το νόμο τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία πρέπει να αριθμούνται και να
θεωρούνται πριν τη χρησιμοποίησή τους από το Νομάρχη ή από άλλο
εξουσιοδοτημένο όργανο.
α) Το Βιβλίο Μητρώου των μελών όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα
μέλη με όλα τα στοιχεία και οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής τους.
β) Το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Το Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι
εισπράξεις και πληρωμές.
ε) Το Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης.
στ) Το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα μέλη της Ένωσης κι όποιος άλλος έχει έννομο συμφέρον έχουν το
δικαίωμα να πληροφορούνται τα παραπάνω στοιχεία.
Άρθρο 15
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΕΦΟΡΟΙ
1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές
ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης, στις οποίες αναθέτει τη μελέτη
αθλητικών,
επιστημονικών
λεπτομερειακού
χαρακτήρα,
ή
άλλων
που
θεμάτων
ενδιαφέρουν
ειδικού,
την
τεχνικού
Ένωση
και
ή
τον
πυροσβεστικό αθλητισμό γενικότερα. Οι Επιτροπές αυτές συστήνονται, μετά
από πρόταση οποιουδήποτε μέλους της Ένωσης ή του Διοικητικού
Συμβουλίου και αφού προηγουμένως εξεταστούν από τη Γ.Σ. επαρκώς οι
απαραίτητες προϋποθέσεις και
αξιολογηθεί το ειδικό για την πρόταση
ενδιαφέρον της Ένωσης που συντρέχει. Επίσης μπορεί να αναθέτει την
εκπροσώπηση της Ένωσης σε διάφορα συλλογικά όργανα ή άλλες ενώσεις
και συλλόγους που αφορούν στον πυροσβεστικό αθλητισμό (συμβούλια,
υπηρεσιακές, εθνικές ή διεθνείς επιτροπές και συλλόγους, συνδικαλιστικά
όργανα, κ.α.) σε μέλη του Δ.Σ. ή της Ένωσης γενικότερα, εφόσον κατέχουν
ειδικά προς τούτο προσόντα και κατάλληλη εμπειρία. Οι Ειδικές Επιτροπές
ελέγχονται από αρμόδιο-εντεταλμένο μέλος της Ένωσης που έχει ειδικά, για
το σκοπό αυτό, οριστεί από τη Γ.Σ. Οι εισηγήσεις ή αποφάσεις αυτών,
υποβάλλονται και παρουσιάζονται (προς τη Γ.Σ.) από τον Πρόεδρο της Ειδικής
Επιτροπής εγκρίνονται από τη Γ.Σ.,
δεσμεύουν το Δ.Σ. και είναι άμεσα
εκτελεστές και εφαρμόσιμες. Στις Ειδικές Επιτροπές δεν μπορούν να
συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής ή όσοι έχουν
δηλώσει υποψηφιότητα για επικείμενες εκλογές ανάδειξης μελών στα όργανα
αυτά.
2. Το Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου μπορεί να ορίζει
Εφόρους αθλητικών τμημάτων και άλλων τομέων λ.χ. υλικού, αθλητικών
χώρων, κλπ. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από το Δ.Σ. Οι θητεία τους
είναι μονοετής και μπορεί να ανανεώνεται.
Άρθρο 16
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του Καταστατικού συγκαλείται ειδική Γενική Συνέλευση
για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του ¼ των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης
καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου ισχύει μετά την εγγραφή
της στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τα άρθρα
79, 81, 82 και 84 ΑΚ.
Άρθρο 17
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών όταν
είναι παρόντα το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών κι η απόφαση λαμβάνεται
από τα ¾ των παρόντων. Επίσης, όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα
από δέκα (10) και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος. Σε περίπτωση
διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, μεταβιβάζεται στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Άρθρο 18
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ –
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1. Η Ένωση μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών Αθλητικών Ενώσεων Πυροσβεστών
ή Διεθνών Αθλητικών Ομοσπονδιών Πυροσβεστών, ύστερα από απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση επίσης της Γ.Σ. ορίζεται αντιπρόσωπος
της Ένωσης με τον αναπληρωτή του στις πιο πάνω Διεθνείς Ενώσεις ή
Ομοσπονδίες, με διάρκεια θητείας ίση με αυτή που ορίζουν οι αντίστοιχες
Διεθνείς Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.
2. Τα οδοιπορικά και λοιπά, για τους αντιπροσώπους,
απαραίτητα έξοδα
παράστασης και διαμονής που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα
αναγκαίας μετάβασης και παραμονής τους σε εκδηλώσεις ή άλλες
δραστηριότητες των Διεθνών Ενώσεων ή Ομοσπονδιών που εκπροσωπούν
την Ένωση, καλύπτονται από το Ταμείο της Α.Ε.Π.Ε. Οι προαναφερόμενες
δαπάνες δύνανται να καλύψουν άμεσες ανάγκες εκπλήρωσης ταξιδιών μέχρι
τέσσερις (4) φορές σε ένα ημερολογιακό έτος και δικαιολογούνται με τα
κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα οικονομικά έξοδα.
Αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη επίσημης πρόσκλησης της
Διεθνούς Ένωσης ή Ομοσπονδίας προς τον εκπρόσωπο της Α.Ε.Π.Ε. και η
συνακόλουθη σχετική ενημέρωση του Δ.Σ. Η έγκριση τόσο της συμμετοχής
όσο και της απόδοσης δαπάνης δεσμεύουν το Δ.Σ. και είναι άμεσα εκτελεστές
και εφαρμόσιμες. Η έγκριση της δαπάνης παρέχεται αρχικώς από το Δ.Σ.,
όπου καθορίζεται το ύψος του διαθέσιμου ανά περίπτωση οικονομικού ποσού,
και οριστικοποιείται τελικώς μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
3. Η Ένωση μπορεί να συμμετάσχει με μέλη της σε διεθνείς αθλητικές
διοργανώσεις με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.
Άρθρο 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο Σύλλογος μπορεί να δημιουργεί Παραρτήματα (Τοπικές Επιτροπές) και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας ή σε Περιφερειακές Διοικήσεις των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου που λαμβάνεται κατά
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Έδρα του κάθε Παραρτήματος
θα είναι η έδρα της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο Γενικός Γραμματέας του
Παραρτήματος. Τα Παραρτήματα
θα λειτουργούν σύμφωνα με
τα
προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ένωσης και τις σχετικές
εγκυκλίους που θα εκδίδει το Δ.Σ.
Άρθρο 20
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ
Η Ένωση μπορεί να είναι μέλος Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών,
εφόσον αποφασίσει γι αυτό η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 21
ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική στην οποία περιμετρικά αναγράφεται η
επωνυμία της στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και στο εσωτερικό της
απεικονίζει περιμετρικά τμήμα αθλητικού στίβου, στη μέση του οποίου
υψώνεται αρχαίος κίονας. Στην κορυφή του κίονα φαίνεται αντεστραμμένο
πυροσβεστικό κράνος από το οποίο αναδύεται η φλόγα σύμβολο του
Πυροσβεστικού Σώματος και στη βάση του αναγράφονται τα αρχικά της
Ένωσης στην ελληνική γλώσσα «Α.Ε.Π.Ε.», το έτος ίδρυσης της Ένωσης και
τα αρχικά της στην αγγλική γλώσσα «Η.A.F.A.».
Άρθρο 22
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να εφοδιασθούν τα μέλη της Ένωσης με
«ειδική ταυτότητα μέλους». Η καταβολή παραβόλου και λοιπές λεπτομέρειες
σχετικές με την έκδοση της ταυτότητας ρυθμίζονται με όμοια απόφαση.
Η Ένωση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων
του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στα Σωματεία καθώς και με τις διατάξεις
των σχετικών με τον αθλητισμό και τα αθλητικά σωματεία νόμων, όπως κάθε
φορά ισχύουν. Κάθε ζήτημα που αφορά στην Ένωση και δεν ρυθμίζεται από
το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του και σύμφωνα
με το Νόμο με αποφάσεις των Γ.Σ.
Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των
σκοπών της χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και έχουν δικαίωμα να απαιτούν την
τήρηση των διατάξεων του καταστατικού.
Άρθρο 23
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα
διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη
Συνέλευση των ιδρυτών και θα ισχύσει από την απόκτηση νομικής
προσωπικότητας του Συλλόγου.