Κόλλα με βάση τσιμέντο υψηλών επιδόσεων, με

x
e
l
f
y
a
r
s
e
a
K E
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑ
ΩΣΗ
Ϊ
ΡΦ EN 12004 ΚΑ
ΤΟ
ΕΙ
ΔΗ
ΣΚ
ΑΠ
ΤΣΙΜΕΝ
C2E
ΛΑΚ
ΙΔΙΑ
ΠΑ
ΟΤΥ
ΠΡ
ΣΕ ΣΥΜ
ΜΟ
EN 12004
ΟΛΛΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜ
ΙΚ
Κόλλα με βάση τσιμέντο υψηλών
επιδόσεων, με παρατεταμένο
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, υψηλή
ικανότητα κάλυψης της πλάτης των
πλακιδίων και εύκολη εφαρμογή,
με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο
εκπομπής πτητικών οργανικών
ουσιών. Ιδιαιτέρως κατάλληλη για
την τοποθέτηση πλακιδίων τεχνητού
γρανίτη σε μεγάλες επιφάνειες
δαπέδου σε πάχος έως 10 mm
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ME ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΝ 12004
Η Keraflex Easy είναι μια κόλλα με βάση το τσιμέντο
(C), υψηλών επιδόσεων (2), με παρατεταμένο ανοιχτό
χρόνο (Ε) ομάδας C2E.
Η συμμόρφωση της Keraflex Easy δηλώνεται
στα πιστοποιητικά ITT n° 25080254/Gi και
n° 25080400/Gi (TUM), που εκδόθηκαν από το
εργαστήριο Technische Universität München (Γερμανία).
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Συγκόλληση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
κεραμικών πλακιδίων (μονόπυρα, δίπυρα, τεχνητό
γρανίτη, klinker, terracotta κ.λπ.), φυσικών λίθων που
δεν είναι ευαίσθητοι στην υγρασία και ψηφίδων κάθε
είδους. Ειδική για μεγάλες επιφάνειες δαπέδου και
μεγάλα μεγέθη πλακιδίων, άρα ιδιαίτερα κατάλληλη,
εκτός από οικιακή, και για εμπορική και βιομηχανική
χρήση. Μέγιστο πάχος εφαρμογής 10 mm.
Μερικά παραδείγματα εφαρμογών
• Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων (δίπυρων,
μονόπυρων, τεχνητού γρανίτη, klinker, terracotta
κ.τ.λ.), φυσικών λίθων και ψηφίδων στα ακόλουθα
υποστρώματα:
– τσιμεντοειδή δάπεδα, εφόσον είναι επαρκώς
ωριμασμένα και στεγνά, και δάπεδα με ειδικά
συνδετικά (π.χ. Topcem και Mapecem της MAPEI),
– ενδοδαπέδια θέρμανση,
– σταθερά και ωριμασμένα δάπεδα από σκυρόδεμα,
– σοβάδες από τσιμέντο,
EMICODE®
GEV
– εσωτερικούς τοίχους από στοιχεία κυψελωτού
σκυροδέματος, αφού προηγηθεί επάλειψη με αστάρι
Primer G,
– επιφάνειες γύψου και ανυδρίτη εφόσον είναι στεγνές
και αφού προηγηθεί επάλειψη με αστάρι Primer G,
– γυψοσανίδες,
– στεγανωτικές μεμβράνες με Mapelastic,
Mapelastic Smart και Mapegum WPS.
• Συγκόλληση πάνω σε υπάρχοντα δάπεδα κεραμικών
πλακιδίων, μαρμάρου ή φυσικών λίθων.
• Συγκόλληση πλακιδίων σε πισίνες και δεξαμενές.
• Συγκόλληση δαπέδων που υπόκεινται σε μεγάλες
καταπονήσεις και βαριά κυκλοφορία.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
H Keraflex Easy είναι μια γκρι ή λευκή σκόνη που
αποτελείται από τσιμέντο και αδρανή επιλεγμένης
κοκκομετρίας. Περιέχει μεγάλη ποσότητα συνθετικών
ρητινών και ειδικά πρόσθετα, σύμφωνα με σύνθεση που
αναπτύχθηκε στα εργαστήρια ερευνών της MAPEI.
H Keraflex Easy έχει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο
εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών στο περιβάλλον
στο οποίο χρησιμοποιείται και διαφυλάσσει στο έπακρο
την ποιότητα του αέρα και την υγεία του εφαρμοστή,
συμβάλλοντας επομένως στη βιώσιμη οικοδομή.
H Keraflex Easy διαθέτει πιστοποίηση EMICODE EC1 R
PLUS (εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών
[Ceramica] 70_keraflex easy_el (14.11.2013 - 4ª Bozza/Ciano/PDF)
ex
l
f
ra asy
e
K E
οργανικών ουσιών) από τη GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.).
Όταν αναμειγνύεται με νερό επιτυγχάνεται ένα
κονίαμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• χ αμηλό ιξώδες και επομένως εύκολα
εργάσιμο,
• ε ξαιρετική καλυπτικότητα της πλάτης
των πλακιδίων, ώστε να μην απαιτείται
διπλή επάλειψη (back-buttering) για
την τοποθέτηση μεγάλων πλακιδίων σε
εσωτερικούς χώρους,
• τ έλεια πρόσφυση σε όλα τα υλικά που
συνήθως χρησιμοποιούνται στην κατασκευή,
•σ
κληραίνει χωρίς αισθητή συρρίκνωση,
• ιδιαιτέρως παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος
και χρόνος δυνατότητας μικροδιορθώσεων
και επομένως εύκολη τοποθέτηση.
Εφαρμογή της Keraflex
Easy στο υπόστρωμα
με οδοντωτή σπάτουλα
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Μη χρησιμοποιείτε την Keraflex Easy στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
•π
άνω σε σκυρόδεμα που υπόκειται σε
υψηλή συρρίκνωση,
•π
άνω σε επιφάνειες ξύλου ή προϊόντων
ξύλου,
•π
άνω σε επιφάνειες από μέταλλο,
καουτσούκ ή linoleum,
•σ
ε δάπεδα και επιφάνειες που υπόκεινται
σε μεγάλες μετακινήσεις και δονήσεις,
• γ ια τοποθέτηση που απαιτεί πάχος κόλλας
μεγαλύτερο από 10 mm,
•ό
που απαιτείται γρήγορη παράδοση σε
κυκλοφορία.
Τοποθέτηση πλακιδίου
μεγάλου μεγέθους
Επιβεβαίωση της
κάλυψης της πλάτης
του πλακιδίου
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία του υποστρώματος
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι επίπεδα,
με καλές μηχανικές αντοχές, χωρίς την
παρουσία χαλαρών υλικών, γράσου, ελαίων,
βαφών, κεριών, κ.λπ. και επαρκώς στεγνά. Τα
υγρά υποστρώματα καθυστερούν το χρόνο
πήξης της Keraflex Easy.
Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα δεν πρέπει
να υπόκεινται σε συρρίκνωση μετά την
τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων. Έτσι
με καλές καιρικές συνθήκες τα επιχρίσματα
θα πρέπει να μένουν για να ωριμάσουν
τουλάχιστον μια εβδομάδα για κάθε cm
πάχους και οι τσιμεντοκονίες για τουλάχιστον
28 ημέρες, εκτός και εάν χρησιμοποιούνται
ειδικά συνδετικά και κονιάματα της MAPEI,
όπως το Mapecem, Mapecem Pronto,
Topcem ή Topcem Pronto.
Διαβρέξτε με νερό τις επιφάνειες που έχουν
θερμανθεί από την έκθεση στον ήλιο για να
κρυώσουν.
Γύψινα υποστρώματα και υποστρώματα με
ανυδρίτη πρέπει να είναι εντελώς στεγνά
(μέγιστη παραμένουσα υγρασία 0,5%),
επαρκώς σκληρά και χωρίς σκόνες. Είναι
απολύτως απαραίτητη η χρήση του Primer G
ή του Eco Prim T, ενώ στις επιφάνειες που
εκτίθενται σε υπερβολική υγρασία πρέπει
να εφαρμόζεται το Primer S.
Προετοιμασία του μείγματος
Αναμείξτε την Keraflex Easy με καθαρό
νερό έως ότου επιτευχθεί ένας ομοιογενής,
χωρίς σβώλους πολτός. Αφήστε το μείγμα να
κατακαθίσει περίπου 5 λεπτά και ανακατέψτε
ξανά.
Χρησιμοποιήστε 30-32 μέρη νερού για κάθε
100 μέρη κατά βάρος της Keraflex Easy,
το οποίο είναι ίσο με 7,5-8,0 λίτρα νερού
για κάθε 25 kg σκόνης.
Αναμειγνύοντας με αυτόν τον τρόπο η
Keraflex Easy έχει χρόνο ζωής στο δοχείο
περίπου 8 ώρες.
Εφαρμογή του μείγματος
Η Keraflex Easy εφαρμόζεται στο
υπόστρωμα χρησιμοποιώντας οδοντωτή
σπάτουλα. Επιλέξτε μια σπάτουλα που
επιτρέπει την πλήρη κάλυψη της πλάτης
των πλακιδίων που θα τοποθετηθούν.
Για να επιτύχετε καλή πρόσφυση, απλώστε
ένα πρώτο λεπτό στρώμα Keraflex Easy
στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας την
επίπεδη πλευρά της σπάτουλας. Αμέσως
μετά εφαρμόστε το επιθυμητό πάχος
Keraflex Easy χρησιμοποιώντας μια
κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα σε σχέση
με το είδος και μέγεθος των πλακιδίων
(βλ. “Κατανάλωση”).
Για δάπεδα τα οποία υπόκεινται σε βαριά
κυκλοφορία ή για επιφάνειες εξωτερικών
χώρων, εφαρμόστε την απαραίτητη ποσότητα
κόλλας και εξασφαλίστε την πλήρη απουσία
κενών μεταξύ του υποστρώματος και της
πλάτης του πλακιδίου.
Τοποθέτηση των πλακιδίων
Δεν είναι απαραίτητο να διαβρέχουμε
τα πλακίδια πριν την τοποθέτησή τους.
Μόνο εάν έχουν πολύ σκονισμένες πλάτες,
συνιστάται να τα βουτάμε σε καθαρό νερό.
Τα πλακίδια πρέπει να τοποθετούνται
εξασκώντας σταθερή πίεση για να
εξασφαλίσουμε καλή επαφή με την κόλλα.
Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας ο ανοιχτός χρόνος της Keraflex
Easy είναι περίπου 30 λεπτά. Με δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (δυνατό ήλιο, ξηρό αέρα,
υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.) ή σε πολύ
απορροφητικά υποστρώματα μπορεί να
μειωθεί ο ανοιχτός χρόνος μέχρι και σε μόλις
λίγα λεπτά.
Είναι απαραίτητο να γίνονται προσεχτικοί
έλεγχοι για να βεβαιωνόμαστε πως δεν έχει
δημιουργηθεί μεμβράνη στην επιφάνεια της
απλωμένης κόλλας, η οποία θα πρέπει να
παραμένει φρέσκια. Εάν έχει δημιουργηθεί
μεμβράνη, ανανεώστε την κόλλα απλώνοντάς
την ξανά με οδοντωτή σπάτουλα. Δε
συνιστάται να βρέχουμε την κόλλα με νερό
όταν δημιουργηθεί μεμβράνη γιατί, αντί να
τη διαλύσουμε, το νερό θα δημιουργήσει ένα
αντικολλητικό φιλμ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)
Σε συμμόρφωση με:– Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12004 (C2E)
– ISO 13007-1 (C2E)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μορφή:
σκόνη
Χρώμα:
λευκό ή γκρι
Φαινόμενο ειδικό βάρος (kg/m³):
1.300
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%):
100
EMICODE:
EC1 R Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (στους +23°C - 50% σχετική υγρασία)
Αναλογία ανάμειξης:
100 μέρη Keraflex Easy με 30-32 μέρη νερού
κατά βάρος
Μορφή μείγματος:
παχύρρευστος πολτός
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³):
1.600
pH μείγματος:
13
Χρόνος ζωής στο δοχείο:
πάνω από 8 ώρες
Θερμοκρασία εφαρμογής:
από +5°C έως +40°C
Ανοιχτός χρόνος (σύμφωνα με EN 1346):
> 30 λεπτά
Χρόνος μικροδιορθώσεων:
περίπου 60 λεπτά
Έτοιμο για αρμολόγηση σε κατακόρυφες
επιφάνειες:
μετά από 4-8 ώρες
Έτοιμο για αρμολόγηση σε δάπεδα:
μετά από 24 ώρες
Βατότητα:
24 ώρες
Έτοιμο για χρήση:
14 ημέρες
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Αντοχή πρόσφυσης σύμφωνα με EN 1348 (N/mm²):
– αρχική εφελκυστική αντοχή μετά από 28 ημέρες:
– εφελκυστική αντοχή μετά από θερμική γήρανση:
– εφελκυστική αντοχή μετά από εμβαπτισμό στο
νερό:
– εφελκυστική αντοχή μετά από κύκλους ψύξηςαπόψυξης:
2,0
2,0
1,3
1,5
Ανθεκτικότητα στα αλκάλια:
τέλεια
Ανθεκτικότητα στα έλαια:
τέλεια (φτωχή στα φυτικά έλαια)
Ανθεκτικότητα στους διαλύτες:
τέλεια
Θερμοκρασία χρήσης:
από -30°C έως +90°C
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Η αρμολόγηση σε κατακόρυφες επιφάνειες
μπορεί να γίνει μετά από 4-8 ώρες και σε
δάπεδα μετά από 24 ώρες με τα κατάλληλα
τσιμεντοειδή ή εποξειδικά υλικά της ΜAPEI,
που διατίθενται σε διάφορα χρώματα. Οι
αρμοί διαστολής πρέπει να γεμίσουν με τα
ειδικά σφραγιστικά υλικά της MAPEI.
ΒΑΤΟΤΗΤΑ
Τα δάπεδα είναι έτοιμα για ελαφριά
κυκλοφορία πεζών μετά από περίπου
24 ώρες.
ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Οι επιφάνειες είναι έτοιμες για χρήση μετά
από περίπου 14 ημέρες.
Οι πισίνες και οι δεξαμενές μπορούν να
γεμίσουν με νερό μετά από 21 ημέρες.
Καθαρισμός
Τα εργαλεία και τα δοχεία πρέπει να
καθαριστούν με άφθονο νερό όσο η
Keraflex Easy είναι ακόμα νωπή. Oι
επιφάνειες των πλακιδίων πρέπει να
καθαρίζονται με ένα βρεγμένο πανί πριν
η κόλλα στεγνώσει.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων
– Ψηφίδες και μικρά μεγέθη
γενικά (σπάτουλα n° 4):
2 kg/m²
–Κ
ανονικά μεγέθη
(σπάτουλα n° 5):
2,5-3 kg/m²
– Μεγάλα μεγέθη, δάπεδα
εξωτερικών χώρων
(σπάτουλα n° 6):
5 kg/m²
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις
βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και στην
εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θεωρούνται
απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται
σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας
πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό
πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα
του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την
αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν
επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.
Παρακαλώ συμβουλευτείτε την
τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών
Πληροφοριών του υλικού, που είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας
www.mapei.com
Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει
τα προϊόντα της ΜΑPEI που εκπέμπουν χαμηλό
επίπεδο πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), όπως
πιστοποιήθηκε από τον GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.), ένα διεθνή οργανισμό για τον έλεγχο
του επιπέδου εκπομπών των προϊόντων για δάπεδα.
Η δέσμευσή μας για το περιβάλλον
Τα προϊόντα της MAPEI βοηθούν τους μελετητές
και τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν
πρωτοποριακές πιστοποιημένες κατασκευές κατά
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) σε συμμόρφωση
με το U.S. Green Building Council.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η Keraflex Easy, λευκή και γκρι, διατίθεται
σε σάκους των 25 kg.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η Keraflex Easy αποθηκεύεται για 12 μήνες
σε ξηρό περιβάλλον στην αρχική συσκευασία.
Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
του Παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ)
Ν° 1907/2006 (REACH), άρθρο 47.
(GR) A.G. BETA
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η Keraflex Easy είναι ερεθιστική, περιέχει
τσιμέντο, το οποίο όταν έρθει σε επαφή
με τον ιδρώτα ή άλλα σωματικά υγρά
προκαλεί ερεθιστική αλκαλική αντίδραση
και αλλεργικές αντιδράσεις σε όσους έχουν
προδιάθεση. Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
ή το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Συστήνεται η
χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών.
Για περισσότερες και ολοκληρωμένες
πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του
προϊόντος μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε
την τελευταία έκδοση του Δελτίου Δεδομένων
Ασφαλείας του Υλικού.
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του
εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη
Εάν είναι απαραίτητο, τα πλακίδια πρέπει
να μετατοπισθούν (μικροδιόρθωση) μέσα σε
60 λεπτά από την τοποθέτησή τους.
Οι επιφάνειες όπου έχουν τοποθετηθεί
πλακίδια με Keraflex Easy δεν πρέπει
να πλυθούν ή να εκτεθούν σε βροχή
για τουλάχιστον 24 ώρες και πρέπει να
προστατευθούν από τον παγετό και το
δυνατό ήλιο για τουλάχιστον 5-7 ημέρες.
Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των
προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν
ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα
της Mapei www.mapei.com
®
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
70-11-2013
ex
l
f
ra asy
e
K E