Generic and thematic variety in the epigrams of Callimachus and his

Generic and thematic variety in the epigrams of Callimachus and his
contemporaries
Annette Harder (University of Groningen, The Netherlands)
12-9-2013
Epigram and Epic
1. Callimachus HE 37
Κρηθίδα τὴν πολύµυθον, ἐπισταµένην καλὰ παίζειν,
δίζηνται Σαµίων πολλάκι θυγατέρες,
ἡδίστην συνέριθον ἀεὶ λάλον· ἡ δ' ἀποβρίζει
ἐνθάδε τὸν πάσαις ὕπνον ὀφειλόµενον.
2. Asclepiades HE 29
῞Αδ' ἐγὼ ἁ τλάµων ᾿Αρετὰ παρὰ τῷδε κάθηµαι
Αἴαντος τύµβῳ κειροµένα πλοκάµους,
θυµὸν ἄχει µεγάλῳ βεβοληµένα, εἰ παρ' ᾿Αχαιοῖς
ἁ δολόφρων ᾿Απάτα κρέσσον ἐµεῦ δύναται.
Epigram and Comedy
3. Asclepiades HE 25
Τῶν καρύων ἡµῖν λάβε † κώλακας (ἀλλά ποθ' ἥξει;)
καὶ πέντε στεφάνους τῶν ῥοδίνων. –Τί, τὸ ...” –Πάξ.
οὐ φὴς κέρµατ' ἔχειν; διολώλαµεν. οὐ τροχιεῖ τις
τὸν Λαπίθην; λῃστήν, οὐ θεράποντ' ἔχοµεν.
οὐκ ἀδικεῖς; –Οὐδέν.” –Φέρε τὸν λόγον· ἐλθὲ λαβοῦσα,
Φρύνη, τὰς ψήφους. ὢ µεγάλου κινάδους·
πέντ' οἶνος δραχµῶν, ἀλλᾶς δύο ...
ὦτα, λαγώς, σκόµβροι, σησαµίδες, σχάδονες.
αὔριον αὐτὰ καλῶς λογιούµεθα. νῦν δὲ πρὸς Αἴσχραν
τὴν µυρόπωλιν ἰὼν πέντε λάβ' ἀργυρέας·
εἰπὲ δὲ σηµεῖον, Βάκχων ὅτι πέντ' ἐφίλησεν
ἑξῆς, ὧν κλίνη µάρτυς ἐπεγράφετο.
Epigram and Tragedy
4. Callimachus HE 32
᾿Ηῷοι Μελάνιππον ἐθάπτοµεν, ἠελίου δέ
δυοµένου Βασιλὼ κάτθανε παρθενική
αὐτοχερί· ζώειν γὰρ ἀδελφεὸν ἐν πυρὶ θεῖσα
οὐκ ἔτλη. δίδυµον δ' οἶκος ἐσεῖδε κακόν
πατρὸς ᾿Αριστίπποιο, κατήφησεν δὲ Κυρήνη
πᾶσα τὸν εὔτεκνον χῆρον ἰδοῦσα δόµον.
5. Posidippus 50 AB
κυάνεον νέφοc ἦλθεν δι’ ἄcτεοc, ἥνικα κούρην
τοῦθ’ ὑπὸ cῆµα τιθεὶc ἔcτενεν Ἠετίων,
1
ἀγκαλέων Ἡδεῖαν ἑὸν τέκοc, ἧc Ὑµέναιοc
ἠρίον οὐ θαλάµου χερcὶν ἔκοψε πύλην·
cυµπαθὲc ἄλγ[οc ἔην πάcηι] πόλει, ἀλλὰ τὰ κεινῶν
ἀcτων ἀρκε[ίτω δάκρυ]α καὶ cτοναχαί.
Epigram and Narrative Elegy
6. Posidippus 131 AB
Τὸν τριετῆ παίζοντα περὶ φρέαρ ᾿Αρχιάνακτα
εἴδωλον µορφᾶς κωφὸν ἐπεσπάσατο·
ἐκ δ' ὕδατος τὸν παῖδα διάβροχον ἅρπασε µάτηρ
σκεπτοµένα, ζωᾶς εἴ τινα µοῖραν ἔχει.
Νύµφας δ' οὐκ ἐµίηνεν ὁ νήπιος, ἀλλ' ἐπὶ γούνοις
µατρὸς κοιµαθεὶς τὸν βαθὺν ὕπνον ἔχει.
Epigram and Bucolic Poetry
7. Callimachus HE 36
᾿Αστακίδην τὸν Κρῆτα τὸν αἰπόλον ἥρπασε Νύµφη
ἐξ ὄρεος, καὶ νῦν ἱερὸς ᾿Αστακίδης.
οὐκέτι ∆ικταίῃσιν ὑπὸ δρυσίν, οὐκέτι ∆άφνιν
ποιµένες, ᾿Αστακίδην δ' αἰὲν ἀεισόµεθα.
8. Theocritus HE 6
∆άφνις ὁ λευκόχρως, ὁ καλᾷ σύριγγι µελίσδων
βουκολικοὺς ὕµνους, ἄνθετο Πανὶ τάδε,
τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωβόλον, ὀξὺν ἄκοντα,
νεβρίδα, τὰν πήραν ᾇ ποκ' ἐµαλοφόρει.
Epigram and paraclausithyron
9. Asclepiades HE 11
Νεῖφε, χαλαζοβόλει, ποίει σκότος, αἶθε, κεραύνου,
πάντα τὰ πορφύροντ' ἐν χθονὶ σεῖε νέφη·
ἢν γάρ µε κτείνῃς, τότε παύσοµαι· ἢν δέ µ' ἀφῇς ζῆν,
καὶ διαθεὶς τούτων χείρονα, κωµάσοµαι.
ἕλκει γάρ µ' ὁ κρατῶν καὶ σοῦ θεός, ᾧ ποτε πεισθείς,
Ζεῦ, διὰ χαλκείων χρυσὸς ἔδυς θαλάµων.
10. Asclepiades HE 19
Πρόσθε µοι ᾿Αρχεάδης ἐθλίβετο· νῦν δὲ τάλαιναν
οὐδ' ὅσσον παίζων εἰς ἔµ' ἐπιστρέφεται.
οὐδ' ὁ µελιχρὸς ῎Ερως ἀεὶ γλυκύς· ἀλλ' ἀνιήσας
πολλάκις ἡδίων γίνετ' ἐρῶσι θεός.
Epigram and Propempticon
11. Posidippus 22 AB
ὄρνιc µὲν β[ο]υκαῖοc ἐπήρατοc ἀνδρὶ γεωργῶι
2
φαινέcθω, λήπτηc καὶ περὶ φύτλ’ ἀγαθό[c·
ἡµῖν δ’ Αὐγύπτου πέλαγοc µέλλουcι διώκειν
Θρῆιccα κατὰ προτόνων ἡγεµονέοι γέρανοc,
cῆµα κυβερνήτηι καταδέξιον, ἣ τὸ µέγ’ [ἀθρεῖ
κῦµα, δι’ ἠερίων cω[ιζο]µένη πεδίων.
12. Callimachus HE 69
῾Α ναῦς, ἃ τὸ µόνον φέγγος ἐµὶν τὸ γλυκὺ τᾶς ζόας
ἅρπαξας, ποτί τε Ζανὸς ἱκνεῦµαι λιµενοσκόπω
Literature
Acosta-Hughes, B. – Barbantani, S., Inscribing Lyric, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s Companion to
Hellenistic Epigram, Leiden – Boston 2007, 429-458
Ambuehl, A., Zwischen Tragödie und Roman, in M.A.Harder – R.F.Regtuit – G.C.Wakker,
Hellenistic Epigrams, Leuven etc. 2002, 1-26
Argentieri, L., Meleager and Philip as Epigram Collectors, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s Companion to
Hellenistic Epigram, Leiden – Boston 2007, 147-164
Austin, C.A. – Bastianini, G., Posidippi Pellaei quae supersunt omnia, Milano 2002
Bettenworth, A., Asclepiades XXV G.-P. (A.P. 5,181), in M.A.Harder – R.F.Regtuit – G.C.Wakker,
Hellenistic Epigrams, Leuven etc. 2002, 27-38
Blomqvist, J., The Development of the Satirical Epigram in the Hellenistic Period, in M.A.Harder –
R.F.Regtuit – G.C.Wakker, Genre in Hellenistic Poetry, Groningen 1998, 45-60
Bowie, E., From Archaic Elegy to Hellenistic Sympotic Epigram?, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s
Companion to Hellenistic Epigram, Leiden – Boston 2007, 95-112
Fantuzzi, M., Epigram and the Theater, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s Companion to Hellenistic
Epigram, Leiden – Boston 2007, 477-496
Gow, A.S.F. – Page, D.L., The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams, Cambridge 1965
Gutzwiller, K.J., Poetic Garlands, Berkeley 1998
Harder, M.A., Epigram and the Heritage of Epic, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s Companion to
Hellenistic Epigram, Leiden – Boston 2007, 409-428
Lelli, E., Posidippo e Callimaco, in M.di Marco – B.M.Palumbo – E.Lelli, Posidippo e gli altri, Pisa –
Roma 2005, 77-132
Nagy, G., Homeric Echoes in Posidippus, in B.Acosta-Hughes – E.Kosmetatou – M.baumbach,
Labored in Papyrus Leaves, Cambridge Mass - London 2004, 57-64
Parsons, P.J., Callimachus and the Hellenistic Epigram, in F.Montanari – L.Lehnus, Callimaque,
Vandoeuvres - Genève 2002, 99-141
Raimondi, V., Αἰπολικὸς δύσερως in Posidippo 19 A.-B., in M.di Marco – B.M.Palumbo – E.Lelli,
Posidippo e gli altri, Pisa – Roma 2005, 133-146
Rosen, R., The Hellenistic Epigrams on Archolochus and Hipponax, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s
Companion to Hellenistic Epigram, Leiden – Boston 2007, 459-476
Rosenmeyer, P.A., Epistolary Epigrams in the Greek Anthology, in M.A.Harder – R.F.Regtuit –
G.C.Wakker, Hellenistic Epigrams, Leuven etc. 2002, 137-149
Rossi, L., The Epigrams Ascribed to Theocritus, Leuven etc. 2001
Sens, A., The Corpus Asclepiadeum and Early Epic, in M.A.Harder – R.F.Regtuit – G.C.Wakker,
Hellenistic Epigrams, Leuven etc. 2002, 201-214
Sistakou, E., Glossing Homer, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s Companion to Hellenistic Epigram,
Leiden – Boston 2007, 391-408
Stanzel, Bucolic Epigram, in P.Bing – J.S.Bruss, Brill’s Companion to Hellenistic Epigram, Leiden –
Boston 2007, 333-352
3