Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΠΟ ΤΟ 1100 ΩΣ ΤΟ 323 π.Χ) 2.1. Ομηρική

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
(ΑΠΟ ΤΟ 1100 ΩΣ ΤΟ 323 π.Χ)
2.1. Ομηρική εποχή(1100-750 π.Χ.)
Ερωτήσεις
1. Τι ακολούθησε την παρακμή των μυκηναϊκών κέντρων;
2. Ποια είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για την ομηρική
περίοδο;
3. Τι ήταν η «Κάθοδος των Δωριέων»;
4. Ποιες συνέπειες είχαν αυτές οι μετακινήσεις για τους ντόπιους
πληθυσμούς;
5. Τι γνωρίζετε για τον πρώτο ελληνικό αποικισμό και ποιες
περιοχές περιλαμβάνει;
6. Ποια ήταν η κύρια πηγή πλούτου κατά την ομηρική εποχή;
7. Τι ήταν ο οίκος;
8. Πώς διεξαγόταν το εμπόριο κατά την ομηρική εποχή;
9. Ποιος ήταν ο βασικός κοινωνικός θεσμός της ομηρικής εποχής;
10. Ποιοι ήταν οι άριστοι, το πλήθος και οι δημιουργοί;
11. Ποια η θέση των δούλων κατά την ομηρική εποχή;
12. Ποια ήταν η πολιτική οργάνωση κατά την ομηρική εποχή;
13. Ποια η σημασία ης πολιτικής αυτής οργάνωσης;
14. Τι γνωρίζετε για τη γραφή της ομηρικής εποχής;
15. Ποια ήταν η θρησκευτική λατρεία κατά την ομηρική εποχή;
16. Ποια ήταν η επική ποίηση και τι γνωρίζετε για τα ομηρικά έπη;
17. Ποια τέχνη ονομάζουμε γεωμετρική;
2.2 Αρχαϊκή εποχή
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ποια περίοδο ονομάζουμε αρχαϊκή εποχή;
Ποιοι λόγοι οδήγησαν στον δεύτερο ελληνικό αποικισμό;
Πότε τελειώνει η αρχαϊκή εποχή;
Τι εννοούμε με τον όρο «πόλης-κράτος»;
Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους;
Ποια ήταν η σημασία του θεσμού της πόλης-κράτος;
Κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργήθηκαν οι πόλεις-κράτη;
Ποιες αιτίες οδήγησαν στην κρίση του ομηρικού κόσμου;
Ποιες λύσεις δόθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης
αυτής;
10. Τι εννοούμε με τον όρο «αποικισμό»;
11. Σε τι διαφέρει ο δεύτερος από τον πρώτο αποικισμό;
12. Ποιες είναι οι αιτίες του δεύτερου αποικισμού;
13. Σε ποιες περιοχές εξαπλώθηκαν οι Έλληνες και ποιες
συνέπειες είχε αυτή η εξάπλωση;
14. Ποια στοιχεία μετέφεραν οι Έλληνες στις νέες τους
πατρίδες;
15. Ποιες ήταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του
δεύτερου αποικισμού;
16. Ποια ήταν η πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων κατά την
αρχαϊκή εποχή;
17. Τι γνωρίζετε για κάθε ένα από τα πολιτεύματα αυτά και για
την εξέλιξή του; (αναλυτικά)
18. Ποιο συμπέρασμα βγαίνει για την εξέλιξη των
πολιτευμάτων;
19. Τι εκφράζει ο ποιητικός λόγος κατά την αρχαϊκή εποχή και
τι ο πεζός λόγος;
20. Περιγράψτε τους δύο βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς
και ζωγραφίστε τους.
21. Τι γνωρίζετε για τη γλυπτική και την κεραμική στην
αρχαϊκή εποχή;
22. Τι γνωρίζετε για τη θρησκεία στην αρχαϊκή εποχή;
23. Πότε ξεκίνησαν οι Περσικοί πόλεμοι και ποια η αφορμή
τους;
24. Ποια ήταν η πρώτη απόπειρα επέκτασης των Περσών;
25. Ποια ήταν η πρώτη οργανωμένη περσική εκστρατεία;
26. Ποια ήταν η δεύτερη οργανωμένη περσική εκστρατεία;
27. Ποιες συνέπειες είχαν οι περσικοί πόλεμοι για την Ελλάδα.