Πλακάκια

Πλακάκια
Simply beautiful solutions for modern living
Our vision...
To create new values, excite and delight everyday
people through “simply beautiful solutions for
modern living.”
Το όραμά μας...
Να δημιουργούμε νέες αξίες, ενθουσιασμό και χαρά
σε καθημερινούς ανθρώπους, μέσα από λειτουργικές
και “όμορφες λύσεις για τη σύγχρονη διαβίωση.”
Περιεχόμενα / Contents
Π λ α κ ί δ ι α Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ Χ ώ ρ ο υ / I Nd o o r T I L E S
12-13
8-9
10-11
Fashion
Fashion
Fashion
Fashion
ivory_marron
grey_ivory
grey_beige
ivory_beige_
anthracite
6-7
LINO
16-17
Marble
TIVOLI
SILK
TIFFANY
20-21
18-19
Victoria
Marble
CARRARA
NUVOLA
FANTASIA
ivory
IONIO ivory
NATURALE
22-23
Sand
ODEON
ivory_beige_brown
_anthracite
26-27
Polis
DUOMO
ivory_wenge
14-15
Marble
MAFIL
beige_grey
24-25
Polis
DUOMO
grey_
anthracite
28-29 Polis
AMALIA
ARCOS
TESSUTO
METAL
Πλακίδια Εξωτερικού Χώρου / OUTdoor TILES
30-31 Island
32-33
34-35 Terra
NAXOS
Sand
PIETRA
DILOS beige
ATHOS beige
beige_grey_
cotto
STONE
beige_corto_grey
MISTRAL
rossa_beige
cotto_verde
36-37
Terra
CRETTO
verde_beige
Παλετοποίηση - Κιβωτοποίηση / Tiles & Packaging Specifications
40-41
42-43
Προδιαγραφές
Πλακιδίων
Tiles
specifications
Στοιχεία
Συσκευασίας
Packaging
specifications
Ακρυλικές Κόλλες Πλακιδίων / Acrylic Tiles Adhesives
46-47
48-49
Ακρυλική Κόλλα
Πλακιδίων
Acrylic
tiles adhesives
Ισχυρή Ακρυλική
Κόλλα Πλακιδίων
Strong acrylic tiles
adhesives
PLUS
SUPER
50-51
52-53
54
Πανίσχυρη Ακρυλ.
Κόλλα Πλακιδίων
Ακρυλικός
Στόκος Αρμών
Acrylic grouts
for joints
Ενισχυτικό
Κόλλας &
Αρμόστοκου
Harter for additives
and grouts
SUPER ADD
Extra strong acrylic
tiles adhesives
MULTICOLOR
TECHNOFLEX
Fashion
INdoor TILES
σειρά _
L i n o Ivory
Lino Marron
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
4 0,3x40,3
Fas h i o n _
50x50
Lino Ivory _ Marron
Π ρ ακτική επιλογή που δένει με κ ά θ ε
χρ ω ματική διάθεση του εσωτερ ι κ ο ύ χ ώ ρ ο υ . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Fashion
INdoor TILES
σειρά _
S i l k Grey
Silk Ivory
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
4 0,3x40,3
Fas h i o n _
50x50
Silk Grey _ Ivory
Π ρ ακτική επιλογή που δένει με κ ά θ ε
χρ ω ματική διάθεση του εσωτερ ι κ ο ύ χ ώ ρ ο υ . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Fashion
INdoor TILES
σειρά _
Tiffan y G r e y
Tiffany Beige
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
4 0,3x40,3
Fas h i o n _
50x50
Tiffany Grey _ Beig e
Π ρ ακτική επιλογή που δένει με κ ά θ ε
χρ ω ματική διάθεση του εσωτερ ι κ ο ύ χ ώ ρ ο υ . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Fashion
INdoor TILES
σειρά _
Naturale Ivory
Naturale Beige
Naturale Anthracite
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
4 0,3x40,3
Fas h i o n _
Naturale Ivory _ Beige _ Anthracite
Π ρ ακτική επιλογή που δένει με κ ά θ ε χρ ω μ α τ ι κ ή
δ ι ά θ εση του εσωτερικού χώρου . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Marble
I Nd o o r T I L E S
σειρά _
Marfi l B e i g e
Marfil Grey
Διασ τ ά σ ε ι ς
40,3 x 4 0 , 3
Mar b l e _
50x50
Marfil Beige _ Grey
Η δ ι αχρονική ομορφιά της όψης τ ο υ μ α ρ μ ά ρ ο υ ,
μ έ σ α από το πρίσμα της σύγχρ ο ν η ς α ι σ θ η τ ι κ ή ς . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Marble
I Nd o o r T I L E S
σειρά _
Tivoli
Διασ τ ά σ ε ι ς
40,3 x 4 0 , 3
Mar b l e _
50x50
T ivoli
Η δ ι αχρονική ομορφιά της όψης τ ο υ μ α ρ μ ά ρ ο υ ,
μ έ σ α από το πρίσμα της σύγχρ ο ν η ς α ι σ θ η τ ι κ ή ς . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Marble
I Nd o o r T I L E S
σειρά _
Carr ara
Nuvola
Διασ τ ά σ ε ι ς
40,3 x 4 0 , 3
Mar b l e _
Carrara _ Nuvola
Η δ ι αχρονική ομορφιά της όψης τ ο υ μ α ρ μ ά ρ ο υ ,
μ έ σ α από το πρίσμα της σύγχρ ο ν η ς α ι σ θ η τ ι κ ή ς . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
VICTORIA
INdoor TILES
σειρά _
Fant asia Ivory
Ionio Ivory
Διασ τ ά σ ε ι ς
40,3 x 4 0 , 3
Vic t o r i a _
Fantasia Ivory _ Ionio
Η κ λασική επιλογή που απογειώ ν ε ι τ η ν κ ο μ ψ ό τ η τ α
τ ο υ εσωτερικού χώρου...
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Sand
INdoor TILES
σειρά _
Odeo n I v o r y
Odeon Beige
Odeon Brown
Odeon Grey
Διασ τ ά σ ε ι ς
40,3 x 4 0 , 3
Sand _
Odeon Ivory _ Beige _ Brown _ Grey
Π ρ ω τοποριακ ό design για το εί δ ο ς τ ο υ ,
α ν α δεικνύει τους εσωτερικούς / ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς
χ ώ ρους, ενώ είναι εύκολο στην φ ρ ο ν τ ί δ α τ ο υ . . . .
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Polis
INdoor TILES
σειρά _
Duom o G r e y
Duomo Anthracite
Διασ τ ά σ ε ι ς
50x5 0
Poli s _
D u o mo Grey _ Anthracite
Η π ολυτελής εκδοχή του βιομη χ α ν ι κ ο ύ d e s i g n ,
υ π ο στηρίζει άψογα κλασικούς κ α ι μ ο ν τ έ ρ ν ο υ ς
χ ώ ρους...
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Polis
INdoor TILES
σειρά _
Duom o I v o r y
Duomo Wenge
Διασ τ ά σ ε ι ς
50x5 0
Poli s _
D u o mo Ivory _ Wenge Η π ολυτελής εκδοχή του βιομη χ α ν ι κ ο ύ d e s i g n ,
υ π ο στηρίζει άψογα κλασικούς κ α ι μ ο ν τ έ ρ ν ο υ ς
χ ώ ρους...
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
33 x 33cm
Polis
INdoor TILES
σειρά _
Amal i a
Arcos
Tessuto Metal BG
Tessuto Metal GR
Διασ τ ά σ ε ι ς
40,3 x 4 0 , 3
Poli s _
A m alia _ Arcos _ Tessuto Metal BG _ GR
Η π ολυτελής εκδοχή του βιομη χ α ν ι κ ο ύ d e s i g n ,
υ π ο στηρίζει άψογα κλασικούς κ α ι μ ο ν τ έ ρ ν ο υ ς
χ ώ ρους...
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
33 x 33cm
Island
Outdoor TILES
σειρά _
Naxos Beige
Naxos Cotto
Naxos Grey
Dilos Beige
Athos Beige
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
Isla n d _
N axos Beige _ Cotto _ Grey _ Dilos _ Athos
Έ ν τ ονα χρώματα , λειτουργικέ ς υ φ έ ς κ α ι
π ρ α κτική συμπεριφορά για εσωτ ε ρ ι κ ο ύ ς /
ε ξ ω τερικούς χώρους που θέλου ν ν α ξε χ ω ρ ί ζ ο υ ν . . .
1
4
Sand
O u td o o r T I L E S
σειρά _
Mistra l B e i g e
Mistral Grey
Mistral Cotto
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
San d _
M i s tral
Π ρ ω τοποριακ ό design για το εί δ ο ς τ ο υ ,
α ν α δεικνύει τους εσωτερικούς / ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ς
χ ώ ρους, ενώ είναι εύκολο στην φ ρ ο ν τ ί δ α τ ο υ . . . .
1
4
Terra
O u td o o r T I L E S
σειρά _
Pietra Rossa
Pietra Beige
Stone Cotto
Stone Verde
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
Terr a _
P i e t ra Rossa _ Beige _ Stone cotto _ verde
Γή ι ν ες υφές και φυσικές αποχρ ώ σ ε ι ς
μ ε τ αμορφώνουν τους εξωτερικ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς μ ε
α ν ε πιτήδευτη ομορφιά...
1
4
Terra
O u td o o r T I L E S
σειρά _
Cretto Verde
Cretto Beige
Διασ τ ά σ ε ι ς
33,3 x 3 3 , 3
Terr a _
C r e tto Verde _ Beige
Γή ι ν ες υφές και φυσικές αποχρ ώ σ ε ι ς
μ ε τ αμορφώνουν τους εξωτερικ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς μ ε
α ν ε πιτήδευτη ομορφιά...
1
4
T i l e S p e c i f i c a t i ons
Packaging Specifications
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
DESCRIPTION
ΔΙΑΣΤΑΣH
DIMENSION (CM)
ΠΑΧΟΣ
THICKNESS
(CM)
ΤΜΧ/ΚΙΒΩΤΙΟ
PCS/BOX
ΤΜΧ/μ2
PCS/m2
μ2/ΠΑΛΕΤΑ
m2/PALLET
ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ
BOXES/PALLET
ΚΙΛΑ/
ΠΑΛΕΤΑ
Kg/PALLET
4
4
4
4
4
4
6,164
6,164
6,164
6,164
6,164
6,164
6,164
6,164
6,164
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
33
33
33
33
33
33
60
60
60
60
60
60
60
60
60
42
42
42
42
42
42
42
42
900
900
900
900
900
900
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
4
4
4
6,164
6,164
6,164
6,164
6,164
41,25
41,25
41,25
87,6
87,6
87,6
87,6
87,6
33
33
33
60
60
60
60
60
900
900
900
1500
1500
1500
1500
1500
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
MECHANICAL STRENGTH
6,164
6,164
87,6
87,6
60
60
1500
1500
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
42
42
42
42
42
1250
1250
1250
1250
1250
6,164
6,164
6,164
6,164
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
87,6
87,6
87,6
87,6
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
60
60
60
60
42
42
42
42
42
42
1500
1500
1500
1500
1250
1250
1250
1250
1250
1250
4
4
4
4
4
4
6,164
6,164
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
87,6
87,6
33
33
33
33
33
33
60
60
900
900
900
900
900
900
1500
1500
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
9,018
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
69,867
42
42
42
42
42
42
1250
1250
1250
1250
1250
1250
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
REQUIREMENT
ΕΝ 14411 GROUP Bia
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
MEASUREMENTS
AXIUM
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TESTS
COMFORMING ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΩΝ
DIMENSIONAL TOLERANCES
± 0.50%
± 0.35%
ISO 10545-2
ΕΥΘΥΤΗΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ
STRAIGHTNESS OF SIDES
± 0.50%
± 0.30%
ISO 10545-2
ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ
RECTANGULARITY
± 0.60%
± 0.40%
ISO 10545-2
ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ
FLATNESS
± 0.50%
± 0.40%
ISO 10545-2
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ
BREAKING STRENGTH
ΜΙΝ 1300 Ν
>2900 Ν
ISO 10545-4
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
WATER ABSORPTION
Ε < 0.5%
Ε < 0.5%
ISO 10545-3
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ACCORDING TO THE
MANUFACTURER
CLASS 4
ISO 10545-7
ΜΙΝ 35 N/mm2
50 : 55 N/mm2
ISO 10545-4
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (έως - 100°C)
LINEAR THERMAL EXPANSION
(up to 100°C)
< 9X10-6K-1
< 4.5 X 10-6 K-1
ISO 10545-8
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ
(ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ)
THERMAL SHOCK RESISTANCE
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
REQUIRED
ΑΝΤΕΧΕΙ
RESISTS
ISO 10545-9
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ
FROST RESISTANCE
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
REQUIRED
ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
RESISTS GUARANTEED
ISO 10545-12
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΑΚΕΛΑΡΙΣΜΑ
GRAZING RESISTANCE
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
REQUIRED
ΑΝΤΕΧΕΙ
RESISTS
ISO 10545-11
ΜΙΝ CLASS 3
CLASS 5
ISO 10545-14
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
REQUIRED
ΑΝΤΕΧΕΙ
RESISTS
ISO 10545-13
FASHION
LINO IVORY
LINO MARRON
SILK IVORY
SILK GREY
TIFFANY BEIGE
TIFFANY GREY
LINO IVORY
LINO MARRON
SILK IVORY
SILK GREY
TIFFANY BEIGE
TIFFANY GREY
NATURALE IVORY
NATURALE BEIGE
NATURALE ANTHRACITE
LINO IVORY
SILK IVORY
SILK GREY
TIFFANY BEIGE
TIFFANY GREY
NATURALE IVORY
NATURALE BEIGE
NATURALE ANTHRACITE
50X50
50X50
50X50
50X50
50X50
50X50
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
MARFIL BEIGE
MARFIL GREY
TIVOLI
MARFIL BEIGE
MARFIL GREY
TIVOLI
CARRARA
NUVOLA
50X50
50X50
50X50
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
9,5
9,5
9,5
8
8
8
8
8
FANTASIA IVORY
IONIO IVORY
40,3X40,3
40,3X40,3
8
8
ATHOS BEIGE
DILOS BEIGE
NAXOS BEIGE
NAXOS COTTO
NAXOS GREY
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
15
15
15
15
15
15
15
15
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ
ABRASION RESISTANCE
MARBLE
5
5
5
9
9
9
9
9
VICTORIA
9
9
ISLAND
15
15
15
15
15
SAND
ODEON IVORY
ODEON BEIGE
ODEON BROWN
ODEON GREY
MISTRAL BEIGE
MISTRAL GREY
MISTRAL COTTO
MISTRAL BEIGE ANTISLIP
MISTRAL COTTO ANTISLIP
MISTRAL GREY ANTISLIP
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
40,3X40,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
50X50
50X50
50X50 new
50X50 new
50X50 new
50X50 new
40,3X40,3
40,3X40,3 new
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
8
8
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
33,3X33,3
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
15
15
15
15
15
15
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΗΛΙΔΩΣΗ
RESISTANCE IN STAINING
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ HF)
CHEMICAL RESISTANCE
(EXCLUDING HF)
POLIS
TESSUTO METAL BG
TESSUTO METAL GR
DUOMO IVORY
DUOMO WENGE
DUOMO GREY
DUOMO ANTHRACITE
ARCOS
AMALIA
5
5
5
5
5
5
9
9
TERRA
PIETRA ROSSA
PIETRA BEIGE
STONE COTTO
STONE VERDE
CRETTO VERDE
CRETTO BEIGE
15
15
15
15
15
15
Floor Τiles
Πλακίδια Δαπέδου
1
Fire Proof
Αντοχή σε φωτιά
Frost Proof
Αντοχή σε πάγο
4
Group 4
Γκρουπ 4
Antislip
Αντιολισθητικό
cm
33,3 x 33,3
inches
13,1 x 13,1
cm
40,3 x 40,3
inches
15,9 x 15,9
cm
50 x 50
inches
19,7 x 19,7
Α κ ρ υ λ ι κ έ ς Κ ό λ λ ε ς Π λ α κ ι δ ί ω ν • Α κ ρ υ λ ι κ ό ς Στόκος Αρμών
A c r y l i c t i l e s a d h e s i v e s • A c r y l i c grouts for joints
Th e m o r e y o u c o n c e n t r a t e
on th e s m a l l v i s t a s o f a r o o m ,
the easi e r i t b e c o m e s t o c h a n g e
the bigger picture.
PLUS
25 kg
SUPER 25 kg
Ακρυλική Κόλλα Πλακιδίων
Ισχυρή Ακρυλική Κόλλα Πλακιδίων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων, εύχρηστη και με μεγάλη αντοχή σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Συνιστάται για συνήθεις συγκολλήσεις
κεραμικών πλακιδίων εσωτερικού χώρου, τοίχου και δαπέδου. Για ειδικές εφαρμογές (μη απορροφητικά υποστρώματα) και ισχυρότερες
συγκολλήσεις ενδείκνυται η χρήση του ειδικού ενισχυτικού γαλακτώματος TECHNOFLEX.
Οδηγίες χρήσης
Η επιφάνεια προς επίστρωση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, μπογιές, λάδια κ.λπ. Για καλύτερα αποτελέσματα, πριν την τοποθέτηση
συνίσταται το καλό καθάρισμα της επιφάνειας. Το περιεχόμενο του σάκου (25kg) αναμιγνύεται με 6,0 - 7,0 λίτρα καθαρό νερό, μέχρι να
προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Το μίγμα της κόλλας είναι έτοιμο για χρήση 10 λεπτά μετά την ανάμιξη και ο χρόνος πήξης του είναι 4 έως
5 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου το μίγμα ανακατεύεται περιοδικά, χωρίς όμως
να προστίθεται νέα ποσότητα νερού. Η επίστρωση της κόλλας στην επιφάνεια επικόλλησης γίνεται ομοιόμορφα με τη βοήθεια κατάλληλης
οδοντωτής σπάτουλας.
Η τοποθέτηση των πλακιδίων προς συγκόλληση γίνεται το αργότερο μέσα σε 20 λεπτά από την επίστρωση της κόλλας.
Οι εργασίες επίστρωσης πλακιδίων συνίσταται να γίνονται σε θερμοκρασία χώρου μεταξύ 5°C και 35°C.
Κατανάλωση
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές
Ισχυρή ακρυλική κόλλα υψηλών απαιτήσεων με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης (άρπαγμα) υψηλή ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες
θερμοκρασίας (καύσωνας, παγετός) και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων, για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους βαριάς κυκλοφορίας (συνεργεία, βιομηχανίες, κ.λπ.). Για ειδικές
εφαρμογές (μη απορροφητικά υποστρώματα) και ισχυρότερες συγκολλήσεις ενδείκνυται η χρήση του ειδικού ενισχυτικού γαλακτώματος
SYSTEM TECHNICA TECHNOFLEX.
Οδηγίες χρήσης
Η επιφάνεια προς επίστρωση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, μπογιές, λάδια κ.λπ. Για καλύτερο αποτέλεσμα πριν την τοποθέτηση,
συνίσταται το καλό καθάρισμα της επιφάνειας. Το περιεχόμενο του σάκου (25kg) αναμιγνύεται με 7,5 - 8,0 λίτρα καθαρό νερό, μέχρι να
προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Το μίγμα της κόλλας είναι έτοιμο για χρήση 10 λεπτά μετά την ανάμιξη και ο χρόνος πήξης του είναι 4 έως
5 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου το μίγμα ανακατεύεται περιοδικά, χωρίς όμως
να προστίθεται νέα ποσότητα νερού. Η επίστρωση της κόλλας στην επιφάνεια επικόλλησης γίνεται ομοιόμορφα με τη βοήθεια κατάλληλης
οδοντωτής σπάτουλας. Η τοποθέτηση των πλακιδίων προς συγκόλληση γίνεται το αργότερο μέσα σε 20 λεπτά από την επίστρωση της
κόλλας. Οι εργασίες επίστρωσης πλακιδίων συνίσταται να γίνονται σε θερμοκρασία χώρου μεταξύ 5°C και 35°C.
Κατανάλωση
Για τοποθέτηση μικρών πλακιδίων _ 2,0 - 2,5 kg/m2
Για τοποθέτηση μεσαίου μεγέθους πλακιδίων _ 2,5 - 3,0 kg/m2
Για τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους πλακιδίων _ 3,0 - 3,5 kg/m2
Για τοποθέτηση μικρών πλακιδίων _ 2,0 - 2,5 kg/m2
Για τοποθέτηση μεσαίου μεγέθους πλακιδίων _ 2,5 - 3,0 kg/m2
Για τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους πλακιδίων _ 3,0 - 3,5 kg/m2
Αποθήκευση
Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και πάντοτε πάνω σε παλέτες.
Συσκευασία
Αποθήκευση
Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και πάντοτε πάνω σε παλέτες.
Συσκευασία
Διατίθεται σε σάκους των 25kg και των 5kg.
Διατίθεται σε σάκους των 25kg.
Προδιαγραφές
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 13888.
Προδιαγραφές
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 13888.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος ΕΝ 12004 - Κατηγορία: C1Τ
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος ΕΝ 12004 - Κατηγορία: C2Τ
ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Μορφή - Ξηρή σκόνη
Μορφή - Ξηρή σκόνη
Χρώμα - Λευκό / Γκρι
Χρώμα - Λευκό / Γκρι
Ειδικό βάρος - 1,46 kg / It
Ειδικό βάρος - 1,43 kg / It
Εύφλεκτο υλικό - ΟΧΙ
Εύφλεκτο υλικό - ΟΧΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναλογία ανάμιξης - 25 - 27 μέρη νερού με 100 μέρη ξηρής κόλλας
Αντίσταση στην υγρασία - Πολύ καλή
Σύσταση μίγματος - πολύ παχύρρευστη
Αντίσταση στη γήρανση - Άριστη
Πυκνότητα μίγματος - 1,65kg / It
Αντοχή σε λάδια και διαλύτες - Άριστη
pΗ μίγματος - > 11
Αντοχή σε αλκάλια και οξέα - Φτωχή
Χρόνος ωρίμανσης - περίπου 5 λεπτά
Αντοχή στη θερμοκρασία - Από -30°C έως +95°C
Εργάσιμος χρόνος - περίπου 4 ώρες
Ελαστικότητα - Μέτρια
Θερμοκρασία εφαρμογής - +5°C - +40°C
Αντοχή σε απόσπαση μετά από 28 μέρες - 1,1 N/mm2
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής - περίπου 20 λεπτά
Αντοχή σε απόσπαση μέσα στο νερό - 0,75 Ν/mm2
Ολίσθηση - 0 - 0,2 mm
Αντοχή σε κάμψη - 3,8 N/mm2
Χρόνος διόρθωσης - περίπου 40 λεπτά
Αντοχή σε θλίψη - 8,5 Ν/mm2
Βατότητα - Μετά από 24 ώρες
Στεγανοποίηση - Πολύ καλή
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών - 15 ημέρες
Συρρίκνωση - ΟΧΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναλογία ανάμιξης - 30 - 31 μέρη νερού με 100 μέρη ξηρής κόλλας
Αντίσταση στην υγρασία - Άριστη
Σύσταση μίγματος - πολύ παχύρρευστη
Αντίσταση στη γήρανση - Άριστη
Πυκνότητα μίγματος - 1,55kg / It
Αντοχή σε λάδια και διαλύτες - Άριστη
pΗ μίγματος - > 11
Αντοχή σε αλκάλια και οξέα - Φτωχή
Χρόνος ωρίμανσης - περίπου 5 λεπτά
Αντοχή στη θερμοκρασία - Από -30°C έως +95°C
Εργάσιμος χρόνος - περίπου 5 ώρες
Ελαστικότητα - Καλή
Θερμοκρασία εφαρμογής - +5°C - +40°C
Αντοχή σε απόσπαση μετά από 28 μέρες - l,5 N/mm2
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής - περίπου 30 λεπτά
Αντοχή σε απόσπαση μέσα στο νερό - 1,0 N/mm2
Ολίσθηση - 0,2 mm
Αντοχή σε κάμψη - 4 Ν/mm2
Χρόνος διόρθωσης - περίπου 45 λεπτά
Αντοχή σε θλίψη - 10 N/mm2
Βατότητα - Μετά από 24 ώρες
Στεγανοποίηση - Άριστη
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών - 15 ημέρες
Συρρίκνωση - ΟΧΙ
Χρόνος αναμονής πριν το αρμολόγημα (τοίχοι) - 8 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν το αρμολόγημα (τοίχοι) - 8 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν το αρμολόγημα (δάπεδα) - 24 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν το αρμολόγημα (δάπεδα) - 24 ώρες
25 kg
SUPER ADD
Πανίσχυρη Ακρυλική Κόλλα Πλακιδίων Παντός Τύπου
TECHNOFLEX
Ενισχυτικό Κόλλας και Αρμόστοκου
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές
Πανίσχυρη ακρυλική κόλλα πλακιδίων υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης (άρπαγμα) καθώς και υψηλή ανθεκτικότητα
σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες (καύσωνας ή παγετός). Οι ειδικές ακρυλικές ρητίνες που περιέχει, την κάνουν κατάλληλη για συγκόλληση
πλακιδίων παντός τύπου και μεγέθους (πλακιδίων «LINKER και γρανιτών, μαρμάρων, φυσικής πέτρας τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε
εξωτερικούς χώρους, τοίχους ή δάπεδα, υποστρώματα μπετόν, τσιμεντοκονίες, μαρμαροκονίες, παλαιά δάπεδα κλπ. Επίσης είναι κατάλληλη
για συγκόλληση πλακιδίων υψηλής αντοχής σε τριβή σε χώρους με μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις (βιομηχανίες, δημόσιοι χώροι, σχολεία,
νοσοκομεία κλπ.) όπως και για συγκόλληση πλακών μαρμάρου ή γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε κατακόρυφες οικοδομικές επιφάνειες
(ορθομαρμαρώσεις). Τέλος η κόλλα SUPER ADD είναι ιδανική για χώρους με μόνιμη παρουσία νερού (πισίνες, δεξαμενές νερού, υπόγειους
υγρούς χώρους κλπ.).
Κατανάλωση
Οδηγίες χρήσης
Η επιφάνεια προς επίστρωση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, μπογιές, λάδια κ.λπ. Σε σαθρά υποστρώματα ή υποστρώματα με
έντονη απορροφητικότητα (γυψοκονιάματα) απαιτείται επάλειψη με το προϊόν σταθεροποίησης SYSTEM TECHNICA-TECHNOFLEX 1-2 ώρες πριν
την εφαρμογή της κόλλας. Το περιεχόμενο του σάκου (25kg) αναμιγνύεται με 8,0 - 8,5 λίτρα καθαρό νερό, μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές
μίγμα απαλλαγμένο από σβόλους. Το μίγμα της κόλλας είναι έτοιμο για χρήση 10 λεπτά μετά την ανάμιξη και ο χρόνος πήξης του είναι 4 έως
5 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου το μίγμα ανακατεύεται περιοδικά, χωρίς όμως
να προστίθεται νέα ποσότητα νερού. Η επίστρωση της κόλλας στην επιφάνεια επικόλλησης γίνεται ομοιόμορφα με τη βοήθεια κατάλληλης
οδοντωτής σπάτουλας. Η τοποθέτηση των υλικών προς συγκόλληση γίνεται το αργότερο μέσα σε 20 λεπτά από την επίστρωση της κόλλας.
Οι εργασίες επίστρωσης πλακιδίων συνίσταται να γίνονται σε θερμοκρασία χώρου μεταξύ 5°C και 40°C.
Κατανάλωση
Για τοποθέτηση μικρών πλακιδίων _ 2,0 - 2,5 kg/m2
Για τοποθέτηση μεσαίου μεγέθους πλακιδίων _ 2,5 - 3,0 kg/m2
Για τοποθέτηση μεγάλου μεγέθους πλακιδίων _ 3,0 - 3,5 kg/m2
Αποθήκευση
Συσκευασία
Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και πάντοτε πάνω σε παλέτες.
Διατίθεται σε σάκους των 25kg.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος ΕΝ 12004 - Κατηγορία: C2ΤE
ΓΕΝΙΚΑ
Μορφή - Ξηρή σκόνη
Χρώμα - Λευκό / Γκρι
Ειδικό βάρος - 1,43 kg / It
Εύφλεκτο υλικό - ΟΧΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αναλογία ανάμιξης - 31-32 μέρη νερού με 100 μέρη ξηρής κόλλας
Αντίσταση στην υγρασία - Άριστη
Σύσταση μίγματος - πολύ παχύρρευστη
Αντίσταση στη γήρανση - Άριστη
Πυκνότητα μίγματος - 1,53kg /It
Αντοχή σε λάδια και διαλύτες - Άριστη
pΗ μίγματος - > 11
Αντοχή σε αλκάλια και οξέα - Φτωχή
Χρόνος ωρίμανσης - περίπου 5 λεπτά
Αντοχή στη θερμοκρασία - Από -30°C έως +95°C
Εργάσιμος χρόνος - περίπου 5 ώρες
Ελαστικότητα - Πολύ καλή
Θερμοκρασία εφαρμογής - +5°C - +40°C
Αντοχή σε απόσπαση μετά από 28 μέρες - l,8 N/mm2
Ανοικτός χρόνος εφαρμογής - περίπου 40 λεπτά
Αντοχή σε απόσπαση μέσα στο νερό - l,2 N/mm2
Ολίσθηση - 0,1 - 0,2 mm
Αντοχή σε κάμψη - 5 Ν/mm2
Χρόνος διόρθωσης - περίπου 60 λεπτά
Αντοχή σε θλίψη - 11 N/mm2
Βατότητα - Μετά από 24 ώρες
Στεγανοποίηση - Άριστη
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών - 15 ημέρες
Συρρίκνωση - ΟΧΙ
Χρόνος αναμονής πριν το αρμολόγημα (τοίχοι) - 8 ώρες
Χρόνος αναμονής πριν το αρμολόγημα (δάπεδα) - 24 ώρες
To TECHNOFLEX είναι ένα ελαστομερές ακρυλικό γαλάκτωμα το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με την κόλλα πλακιδίων ως πρόσμικτο βελτιωτικό
δίνοντας περισσότερες αντοχές σε ειδικές εφαρμογές όπως τοποθέτηση μαρμάρων, μονωτικών πλακών κ.τ.λ. Προστιθέμενο το TECHNOFLEX
στους αρμόστοκους εξασφαλίζει την καλύτερη συνοχή των αρμών, βοηθά στη διατήρηση του αρχικού τους χρώματος, αυξάνει την αντοχή
τους σε τριβή και βαριές καταπονήσεις. Λειτουργεί επίσης σαν πρόσμικτο βελτιωτικό σε κόλλες πλακιδίων και σε αρμόστοκους σε επιφάνειες
οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε συνεχή επαφή με το νερό όπως ταράτσες, βεράντες κ.τ.λ. Προσφέρεται και σαν αστάρι σε προβληματικές και
απορροφητικές επιφάνειες (γυψοσανίδες, συστολοδιαστελόμενα δάπεδα κ.τ.λ.).
Για βελτίωση της κόλλας πλακιδίων απαιτείται: Για κάθε 10 κιλά κόλλας, 2 λίτρα γαλάκτωμα TECHNOFLEX και 2 λίτρα νερού. Για βελτίωση των
αρμών σε ειδικές και καλλιτεχνικές κατασκευές συνίσταται η χρήση του TECHNOFLEX αντί νερού.
M U L T I C O L O R 25 kg
Ακρυλικός Στόκος Αρμών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα - Εφαρμογές
Είναι μια βιομηχανικά παρασκευασμένη συνθετική κονία, με βάση το τσιμέντο υψηλής αντοχής, γεμιστικά, χρωστικά και ανόργανα πηγμένα.
Επιπλέον περιέχει πολυμερή και συστατικά που βελτιώνουν την προσφυτική ικανότητα, την ανάπτυξη αντοχών και την υδατοαπωθητικότητα
του τελικού κονιάματος. Είναι κατάλληλο για πλήρωση και διακόσμηση αρμών πλακιδίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικών
τούβλων, λεπτών μαρμάρων και πλακών πέτρας.
Οδηγίες χρήσης
Οι επιφάνειες για αρμολόγημα πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και να έχουν προηγουμένως διαβραχεί μέχρι κορεσμού. Το περιεχόμενο του
σάκου αναμιγνύεται με καθαρό νερό σε αναλογία 5 kg αρμόστοκου με 1,5 It νερού μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα κονιάματος. Το
μίγμα του αρμόστοκου είναι έτοιμο για χρήση 10 λεπτά μετά την αρχική ανάμιξη και ο χρόνος πήξης του στον κάδο είναι περίπου 2 ώρες.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού το μίγμα ανακατεύεται περιοδικά χωρίς όμως την προσθήκη νέας ποσότητας νερού. Το κονίαμα του
αρμόστοκου απλώνεται ομοιόμορφα και υποβοηθείται να εισχωρήσει στους αρμούς με διαγώνιες κινήσεις, με τη βοήθεια κατάλληλης
ελαστικής σπάτουλας ή ελαστικού καθαριστήρα τζαμιών.
Για καλύτερα αποτελέσματα πριν τον τελικό καθαρισμό των πλακιδίων, συνίσταται ένα ράντισμα με ξηρή σκόνη αρμόστοκου πάνω από
την αρμολογημένη επιφάνεια. Τα υπολείμματα του υλικού απομακρύνονται αμέσως από τα πλακάκια, το αργότερο όταν το υλικό αρχίσει
να θαμπώνει, με ένα υγρό σφουγγάρι και καθαρό νερό. Σε συνέχεια με ένα βρεγμένο καθαρό πανί, απομακρύνεται το θαμπό φιλμ του
υλικού που έχει απομείνει στην επιφάνεια. Οι εργασίες αρμολόγησης συνίσταται να γίνονται σε θερμοκρασία χώρου μεταξύ 5° και 35°C.
Κατανάλωση
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ g / m 2
2cm χ 2cm
5cm x 5cm
10cm x 10cm
20cm x 20cm
20cm χ 25cm
30cm χ 30cm
800-900
600-800
400-500
350-400
300-350
400-500
Αποθήκευση
Διατηρείται σε χώρους χαμηλής υγρασίας και πάντοτε πάνω σε παλέτες.
Συσκευασία
Προδιαγραφές
Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ΕΝ 13888.
Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος
ΓΕΝΙΚΑ
Θερμοκρασιακή αντοχή:
Αντοχή σε λάδια και διαλύτες:
Αντοχή σε οξέα:
Ελαστικότητα:
Στεγανοποίηση:
Χρόνος ανάπτυξης αντοχών:
Αντίσταση στην υγρασία:
Αντίσταση στη γήρανση:
ΛΕΥΚΟ (Α10)
IVORY (Α11)
ΜΠΕΖ (Α12)
C0TT0 (A13)
ΜΠΛΕ (Α14)
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ (Α15)
ΜΑΥΡΟ (Α50)
ΚΟΚΚΙΝΟ (Α16)
ΠΡΑΣΙΝΟ (Α17)
ΓΑΛΑΖΙΟ (Α18)
ΡΟΖ (Α19)
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Α21)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9490000010020
9490000010030
9490000010012
9490000010011
9490000010010
9490000010013
9490000010040
9490000010050
9490000010021
9490000010015
9490000010016
9490000010017
9490000010019
9490000010018
9490000010014
9490000010023
9490000010022
9490000010024
9490000010025
9490000010026
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΓΚΡΙ
ΜΠΕΖ
IVORY
ΛΕΥΚΗ
COTTO
ΑΝΘΡΑΚΙ
ΜΑΥΡΟ
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΡΟΖ
ΓΑΛΑΖΙΟ
ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
CEMENT
VIOLE
CARDINAL
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ (Α20)
ΓΚΡΙ (Α30)
ΑΝθΡΑΚΙ (Α40)
CEMENT (A22)
ΚΙΤΡΙΝΟ (Α23)
ΚΙΛΑ
Α20
Α30
Α12
A11
Α10
Α13
Α40
Α50
Α21
Α15
Α16
Α17
Α19
Α18
Α14
Α23
Α22
Α24
Α25
Α26
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ 5 mm - 10 mm
Διατίθεται σε σάκους των 5kg.
ΧΡΩΜΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΩΝ ΨΙΛΟΚΟΚΚΩΝ 0 mm - 5 mm
ΛΕΥΚΟ (Α10)
ΜΠΕΖ (Α12)
COTTO (A13)
ΓΚΡΙ (Α30)
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ (Α15)
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ (Α20)
ΑΝΘΡΑΚΙ (Α40)
Τα υπόλοιπα χρώματα διατίθενται σε χοντρόκοκκο αρμό κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
17 αποχρ. ψιλόκοκκου και
7 αποχρ. χονδρόκοκκου από -30°C
έως +95°C
Άριστη
Φτωχή
Ελάχιστη
Πολύ καλή
10 ημέρες
Άριστη
Άριστη
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
9490000011010
9490000011030
9490000011012
9490000011020
9490000011040
9490000011013
9490000011015
ΛΕΥΚΟ
ΓΚΡΙ
ΜΠΕΖ
ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΝΘΡΑΚΙ
COTTO
ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ
ΚΙΛΑ
Α10
Α30
Α12
Α20
Α40
Α13
Α15
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg