close

Enter

Log in using OpenID

004_ESY_2013 - WordPress.com

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων
Δήμου Αποκορώνου
Προϋπολογισμός: €96.194,00 (+Φ.Π.Α.)
Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο το
έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα.
Άρθρο 2ο : Διατάξεις που ισχύουν
Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
2. Του Νόμου 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114Α), όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
3. του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί
και ισχύει.
4. του Νόμου 2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 τεύχος Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί
και ισχύει,
5. Εγκύκλιος 3/11543/26.03.2013 Υπ. Εσωτερικών με θέμα “Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των
Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.”
6. Του Π.Δ. 23/200 «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας
ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του
ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων
υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία
των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.» (Φ.Ε.Κ. 18Α/2000)
7. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής
απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3ο : Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
Η Οικονομοτεχνική Μελέτη, που συμπληρώνεται με την Ε.Σ.Υ. και Γ.Σ.Υ. που πρέπει να γνωρίζει
και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η Οικονομοτεχνική Μελέτη
περιλαμβάνει την Τεχνική Περιγραφή και συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ.
23/2000 και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.Ε.Ν.
Επίσης εφαρμόζονται οι αντίστοιχες με το είδος του έργου που εκτελείται Τεχνικές Προδιαγραφές
του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
1
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών
Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους,
εκτελούνται σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Οικονομοτεχνικής μελέτης που
συμπληρώνεται με την Γ.Σ.Υ, τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα ή σύμφωνα με τις
αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης, που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, εφ’ όσον
αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα και την τεχνική προσφορά του αναδόχου
Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση
εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται
μέσα στη συμβατική προθεσμία.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση απεργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ναυαγοσωστική κάλυψη των
παραλιών του Δήμου με οποιοδήποτε προσωπικό από την πρώτη μέρα της απεργίας και συνεχώς
μέχρι τη λήξη της.
Ισχύουν ειδικότερα οι παρακάτω όροι εκτέλεσης της υπηρεσίας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο του
έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας
και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να
στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου για
περιπτώσεις προβλημάτων η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην
παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας από το νόμο επίβλεψης του
Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και
ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους για το προσωπικό του, οι
οποίοι θα συντονίζουν το έργο της ναυαγοσωστικής κάλυψης και θα ενημερώνουν τις
υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης
αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο
Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του
συμβατικού έργου.
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης
εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει
κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη
ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημίες που
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν
έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις
ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
2
Άρθρο 5ο : Προϋπολογισμός του έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς ΦΠΑ είναι €96.194,00 και αναλύεται όπως παρακάτω:
1. Εργασίες – προμήθειες
•
Για Δημοπράτηση: €96.194,00
•
Για ανάθεση: € -
2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος δεν προβλέπεται.
3. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και οι πληρωμές του αναδόχου θα
υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/80, ν.
3463/06 και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και όσα ισχύουν από τις
διατάξεις "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" τον χρόνο
δημοπράτησης του έργου.
Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 5% της
προϋπολογιζόμενης αξίας της υπηρεσίας, ήτοι στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα
πέντε ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€5.915,93).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού των
εργασιών που δημοπρατούνται και υποβάλλεται στο Δήμο κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.
Άρθρο 7ο : Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες – Ημερολόγιο έργου
Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:
Η προθεσμία αρχίζει από την 1 η Ιουνίου έτους 2013 ή στη περίπτωση καθυστέρησης της
διαγωνιστικής διαδικασίας από την ημερομηνία λήψης απόφασης ανάθεσης των εργασιών.
Η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου είναι η 31η Οκτωβρίου έτους 2013.
Η ημερομηνία λήξης πληρωμών 15η Δεκεμβρίου 2013.
Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του
ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5.000,00.- €, για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για είκοσι συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά
την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος
και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε υπαίτια από μέρους του κακή εκτέλεση
του έργου ορίζεται σε 60% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό
ημερών ίσο με το 60% της προβλεπομένης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για την
εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το
συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι
χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως
προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση.
Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που αναφέρεται
παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του έχει δοθεί με Ειδική Πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το έργο .
Το ημερολόγιο και το βιβλίο συμβάντων του έργου τηρείται με μέριμνα του αναδόχου.
Άρθρο 8ο : Τήρηση στοιχείων μελέτης έντεχνη κατασκευή – Δ/νση έργων – Εκλογή
προσωπικού Ασφάλεια έργου και προσωπικού
3
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για
την ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του έργου όπως προκύπτουν από τα
στοιχεία της τεχνικής περιγραφής της Οικονομοτεχνικής μελέτης «Επάνδρωση ναυαγοσωστικών
πύργων Δήμου Αποκορώνου» καθώς επίσης και κάθε έγγραφη συμπλήρωση ή τροποποίηση
της μελέτης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Όλες οι μεταξύ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή του επιβλέποντα αφ' ενός και του αναδόχου αφ'
ετέρου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε
κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο.
Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα (α) να απαγορεύσει τη χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που
κρίνεται ακατάλληλο για την εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το
εργατοτεχνικό προσωπικό, και (β) να δώσει εντολή στον ανάδοχο να απομακρύνει από το έργο
εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν είναι έμπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.
Άρθρο 9ο : Προσωπικό – Ναυαγοσωστικός & Μηχανικός εξοπλισμός
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, εξοπλισμό
(τόσο για την εκτέλεση του έργου όσο και για την ένδυση του προσωπικού, όπως αναφέρεται
αναλυτικά στην Οικονομοτεχνική μελέτη), οχήματα, σκάφη, αποθηκευτικούς χώρους, και
οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνει.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος το αργότερο 2 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών να
παρουσιάσει όλο τον απαραίτητο ναυαγοσωστικό και μηχανικό εξοπλισμό που αναφέρεται στην
τεχνική του προσφορά ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, καθώς επίσης και να προσκομίσει σε
κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του
έργου και σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν
σύντομο βιογραφικό, ακριβή αντίγραφα του πτυχίου και της άδειας ναυαγοσώστη (εν ισχύ) για
κάθε άτομο και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου. Η
προσφορά για την εκτέλεση του έργου δίνεται με πλήρη ευθύνη του αναδόχου και μετά από
εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης του
έργου, και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που
αποτελεί συμβατική υποχρέωσή του.
Άρθρο 10ο : Επιμετρήσεις
Οι επιμετρήσεις (όπου και αν χρειαστούν και ζητηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία)
συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, τα δε επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από
κοινού, από τους επιβλέποντες και εκπρόσωπο του αναδόχου.
Μέσα σε δυο (2) μήνες το αργότερο από βεβαιωμένη περαίωση του έργου, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλλει τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την τελική επιμέτρηση
του έργου.
Άρθρο 11ο : Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
Στο τέλος χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου ο ανάδοχος
θα εκδίδει τιμολόγιο των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που έχουν εκτελεστεί.
Οι λογαριασμοί στηρίζονται στις καταμετρήσεις των εργασιών που υποβάλλονται στην
Διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, όταν απαιτείται. Τα εντάλματα θα
εκδίδονται εντός 20ημέρου από την υποβολή των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών.
Άρθρο 12ο : Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή – Βλάβες
έργων
4
Ο χρόνος εγγύησης δεν ορίζεται λόγω της φύσεως του έργου. Εργασίες για την αποκατάσταση
των βλαβών από τη υλοποίηση του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη
αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. με οποιοδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.
Για την επίβλεψη του υπόχρεου αναδόχου θα οριστεί επιβλέποντας ή επιβλέποντες από τον
Δήμαρχο (σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006 “Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και
εποπτεία των συμβάσεων για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους,
τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του
Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.“). Ο πρόεδρος της κάθε αντίστοιχης
Τοπικής Κοινότητας δηλαδή Καλυβών, Πλάκας (Αλμυρίδας), Γεωργιούπολης, Δραμίων και
Καβρού, λόγω των γνώσεων του επί των αναγκών της Κοινότητας θα συνδράμει (με εισηγητικό
χαραχτήρα) το έργο της επίβλεψης. Η επίβλεψη θα οριστεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης.
Αν οι εργασίες εκτελούνται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και των
Ειδικών και Γενικών Υποχρεώσεων ή εκτελούνται πλημμελώς, ο ανάδοχος (για κάθε εργασία) είναι
υποχρεωμένος να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις των επιβλεπόντων εντός από της ιδίας
οριζόμενης προθεσμίας, οι επιβλέποντες μπορούν να προβούν στην τακτοποίηση της ορθής
εκτέλεσης των εργασιών εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότορο,
για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών
χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
απαίτησης αποζημίωσης από τον ανάδοχο σε περίπτωση βλαβών που προκλήθηκαν από την
πλημμελή εκτέλεση των εργασιών ή άλλων παραλείψεων του αναδόχου. Για την κάλυψη τμήματος
των παραπάνω δαπανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο
χρόνος υλοποίησης. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ’ αυτή την προθεσμία
θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια τριάντα μέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο
σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
Άρθρο 13ο : Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου – Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου χωρίς
προηγούμενη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προϋποθέτει την έγκριση διάθεσης της
σχετικής πίστωσης.
Άρθρο 14ο : Μέτρα ασφάλειας – Αποφυγή ατυχημάτων – Προστασία περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του φορέα του έργου ή
σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων
ή εργασιών του δημόσιου τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της
εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή
διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην
άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212
Α΄/29-08-1996), πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου
μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας
& Υγείας και να είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του
προαναφερόμενου Π.Δ.
Γενικά πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία και οι διατάξεις που θεσπίστηκαν από τις αρμόδιες
αρχές.
5
Άρθρο 15ο :Πρόληψη αντιμετώπιση Εργασιακών κινδύνων
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων
(Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) έχουν εφαρμογή:
1. Η υπ. Αρίθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/17-11-02 Απόφαση Υφ.ΥΠΕΧΩΔΕ κατά τα άρθρα 1,2&3
(ΦΕΚ16Β/14-01-03),
2. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που…, κλπ.).
Βρύσες, Απρίλιος 2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΑΒΡΑΝΑ ΒΑΙΑ
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content