close

Enter

Log in using OpenID

4 Islands pravila

embedDownload
AdriaBike Four ISLANDS
!
Uvjeti korištenja i pravila utrke
!1. Generalna pravila
•
•
•
•
•
•
•
•
prijavom za rekreativnu brdsku ETAPNU biciklističku utrku AdriaBike Four ISLANDS, koju
organizira HD Navigatio d.o.o., sudionik utrke stječe pravo nastupa na AdriaBike Four
ISLANDS, rekreativnoj brdskoj etapnoj biciklističkoj utrci koja će se održati 15.04.2015. 18.04.2015. na području Kvarnerskih otoka (Krk, Rab, Cres, Lošinj), 4 etape
utrka je rekreativnog karaktera i pravo prijave imaju sve osobe starije od 18 godina
utrka se vozi u timovima po dvoje vozača.
broj sudionika utrke je ograničen na 150 timova (300 biciklista) i na utrci mogu sudjelovati
samo osobe koje su se prijavile za utrku “on line" preko entrio.hr i registrirale na info pultu
koji će biti otvoren na startu utrke: Baška 14.04.2015. od 14-20 sati i 15.04.2015. od
07:00-9:00 sati
prilikom prijave sudionici će morati organizatoru utrke ustupiti na korištenje osobne
podatke (ime, prezime, adresa, godina rođenja, spol, kontakt broj mobitela, e-mail)
prijava je osobna i nije je moguće prenositi na druge osobe
prijavom na utrku sudionici utrke prihvaćaju ove uvjete korištenja i pravila utrke
sudionici prihvaćaju da se njihove slike, ime i prezime koristi u promotivne svrhe Adria Bike
!!
2. Natjecateljski paket
•
natjecateljski paket za svakog sudionika utrke uključuje:
- pravo startanja na utrci
- transferi sudionika i bicikla (brodovi,autobusi, kombiji)
- obrok nakon svake etape
- transfer prtljage
- elektronsko mjerenje vremena utrke
- startni broj s vezicama za pričvršćivanje
- pisane upute za navigaciju s kartom i visinskim profilom
- oznake ruta na trasi utrke
- napitke i snackove u zonama osvježenja na trasi utrke
- hitnu medicinsku pomoć u slučaju nezgode na utrci
- paket darova sponzora
!!
3. Minimalna dob
•
svi sudionici utrke moraju imati minimalno 18 godina na dan utrke (moraju biti rođeni prije
14.04.1997)
!!
4. Zdravstvena sprema
•
svi sudionici moraju osigurati da su fizički i zdravstveno spremni za sudjelovanje na utrci,
sudionici moraju kontaktirati svog liječnika i provjeriti svoje zdravstveno stanje te imati
dozvolu liječnika da mogu izdržati utrku. Organizator može tražiti dozvolu liječnika prilikom
registracije ako se natjecatelj pokazuje slabosti.
!!
5. Tehnička ispravnost bicikala
•
•
•
sudionici na utrci moraju koristiti isključivo bicikle predviđene za brdski biciklizam,
pogonjene ljudskim pogonom
svi sudionici moraju osigurati da su njihovi bicikli tehnički ispravni, osobito po pitanju
sigurnosti (kočnice), a organizator zadržava pravo diskvalifikacije natjecatelja sa
neispravnim ili neodgovarajućim biciklima
organizator nije odgovoran u koliko dođe do bilo kave štete na sudioniku, opremi ili trećoj
strani zbog ispravnosti bicikla.
•
•
sudionik razumije i prihvaća da je dužan voditi brigu o ispravnosti bicikla, te u koliko u bilo
kojem trenutku primijeti da njegova oprema ne zadovoljava uvijete dužan je poduzeti mjere
da se kvarovi uklone, ako je nemoguće ukloniti greške sudionik mora odustati od daljnjeg
natjecanja.
na utrci je zabranjeno korištenje:
- bisaga i prikolica za bicikle
- bidona za piće koji nisu od savitljivog materijala (staklo, metal…)
- bicikala sa električnim pogonom
- tandem bicikala
!!
6. Osobna odjeća i oprema natjecatelja
•
•
•
•
!
svi sudionici utrke moraju u svakom trenutku utrke nositi zaštitnu biciklističku kacigu
sudionici utrke si moraju osigurati odjeću i obuću prikladnu vremenskim uvjetima za
vrijeme trajanja utrke
sudionici utrke si moraju sami osigurati bidone za napitke
obavezno je da sudionici utrke sa sobom ponesu osnovnu opremu i alat za otklanjanje
kvarova na biciklu
7. Utrka
• od 15.do 18. travnja 2015 godine AdriaBike 4 Islands domaćin je etapnoj brdsko
biciklističkoj utrci koja traje četiri dana, u timovima po dvije osobe.
!
•
•
•
•
•
•
DATUM
UTRKA
START
CILJ
srijeda 15.04.2015
etapa1
Baška,otok Krk
Baška, otok Krk
četvrtak 16.04.2015
etapa2
Lopar, otok Rab
Lopar, otok Rab
petak 17.04.2015
etapa3
Merag, Otok Cres
Osor, Otok Cres
subota 18.04.2015
etapa4
Mali Lošinj, Otok Lošinj
Mali Lošinj, Otok Lošinj
timovi moraju ostati zajedno tijekom cijele utrke, maksimalni dozvoljeni razmak je 2 minute.
AdriaBike 4 Islands etapna utrka dugačka je otprilike 270km sa 5.200 metara penjanja.
rute će biti označene u uputama za sudionike, te označene na terenu
rute će biti definirane u programu utrke koji će biti objavljen na web stranicama utrke, te
dostavljen sudionicima prije utrke, a najkasnije prilikom registracije na mjestu utrke
organizator zadržava pravo promjene ruta utrke prije starta utrke
u koliko organizator osigura majice za vodeće u ukupnom poretku, tim ih je dužan nositi. ako
tim ne nosi majicu vodećeg u ukupnom poretku biti će kažnjeni sa 30 minuta kaznenog
vremena na trenutno vrijeme.
! !
8. Kategorije natjecatelja
•
!
sudionici na utrci sudjeluju u timovima po dvije osobe, a biti će podijeljeni po kategorijama
ovisno o dobu i spolu, prema slijedećim kategorijama:
- muškarci do navršene 45. godine života (oboje sudionika moraju biti 18g-45g)
- muškarci s navršenih 45 godina života (oboje sudionika moraju biti stariji od 45g)
- žene (obje sudionice moraju biti starije od 18g)
- mix žena i muškarac (oboje sudionika mora biti starije od 18g)
9. Startni broj i čip senzor za mjerenje vremen
•
svaki sudionik utrke će prilikom registracije dobiti startni broj koji mora pripadajućim
vezicama pričvrstiti na guvernal bicikla, tako su broj i natpisi vidljivi sa prednje strane u
svakom trenutku utrke
•
•
•
•
startni broj mora biti istaknut na biciklu tijekom cijele utrke
svaki sudionik utrke će prilikom registracije dobit čip senzor koji mora biti pričvršćen na
biciklu tijekom čitave utrke
prilikom preuzimanja čip senzora sudionik utrke morati će kao polog ostaviti osobni
dokument ili novčani iznos u protuvrijednosti vrijednosti čip senzora
ukoliko sudionik po završetku utrke ne vrati čip senzor morati će platiti novčani iznos u
protuvrijednosti vrijednosti čip senzora
!!
10. Start utrke
•
•
•
•
•
•
•
lokacija i vrijeme starta utrke biti će objavljeni u programu utrke kojeg će sudionici dobiti
najkasnije prilikom registracije na mjestu utrke
startne pozicije biti će otvorene 40 minuta prije početka utrke, a na startnu poziciju
sudionici moraju doći najkasnije 10 minuta prije starta utrke
Startne pozicije na prvoj etapi idu prema startnim brojevima koji će biti dodijeljeni
sudionicima prema redoslijedu kupnje startnina, na svim ostalim etapa startne pozicije će
biti prema ukupnom poretku (rezultatima).
sudionici koji dođu na start nakon zatvaranja startnih pozicija (10 minuta prije starta) biti
će na kraju startnog bloka bez obzira na njihovo trenutno pozicioniranoj u ukupnom
proteku.
u koliko se sudionici dođu na start sa više od 15 minuta zaostatka nakon što je utrka
startala, ili se u opće ne pojave, biti će uklonjeni sa ukupnog poretka.
na startnu poziciju sudionici utrke moći će pristupiti ukoliko zadovoljavaju sva navedena
pravila
mjerenje vremena na prvoj etapi utrke za svakog natjecatelja započinje prolaskom kroz
startnu liniju (neto vrijeme) Na ostalim etapama organizator ima prvo na neutralni start.
o etapa 1.) vrijeme svakog sudionika počinje sa prolaskom kroz startnu liniju (neto
vrijeme)
o etapa 2,3,4. Neutralni start, (mjerenje kreće svim sudionicima u isto vrijeme)
!!
11. Trasa utrke
•
•
•
•
sudionici utrke moraju se u svakom trenutku držati zadanih trasa utrke opisanih u uputama
i označenih na terenu
nije dozvoljeno nikakvo prilagođavanje rute ili skraćivanje. Sudionici su osobno odgovorni
da prate rutu utrke, u koliko i bilo kojeg razloga napuste rutu utrke, moraju se vratiti na isto
mjestu gdje su izašli sa rute nazad na stazu.
na trasi utrke strogo je zabranjeno odbacivanje posuda za napitke i otpada
ovisno o etapi svaki sudionik utrke morati će proći jednu ili više kontrolnih točaka čije
lokacije neće biti prethodno objavljene
!!
12. Dijelovi trase utrke na javnim prometnicama
•
•
•
!
trasa utrke će na nekim mjestima prolaziti ili prelaziti javne prometnice koje neće biti
zatvorene za promet
tijekom prolaska javnim prometnicama sudionici utrke moraju se pridržavati prometnih
propisa važećih u Republici Hrvatskoj i pritom ne ometati ostale sudionike u prometu
organizator će u suradnji sa policijom nastojati maksimalno prilagoditi regulaciju prometa
potrebama utrke putem zatvaranja dijelova ceste, upozoravanja i zaustavljanja ostalih
sudionika u prometu te upozoravanja sudionika utrke na nadolazeća vozila.
13. Zone osvježenja
•
na trasi utrke ovisno o etapi nalaziti će se dvije ili više zona osvježenja na kojoj će sudionici
utrke moći nadopuniti bidone izotoničnim napicima i vodom, te se poslužiti energetskim
pločicama, voćem.
•
sudionik se osobno treba pobrinuti o hrani i tekućini tijekom utrke, organizator će se
potruditi da ima dovoljne količine na zonama osvježenja, ali nije odgovoran u koliko ostane
bez tekućine ili hrane tijekom etape.
!!
14. Pravila ponašanja tijekom utrke
•
•
•
•
•
•
•
svi sudionici moraju se tijekom utrke pridržavati fair play pravila ponašanja i iskazati dužnu
pažnju prema drugim sudionicima utrke, ostalim osobama i okolišu
sudionici utrke dužni su voziti oprezno, u skladu sa svojim vještinom i sposobnostima,
pogotovo prilikom spuštanja na nizbrdicama
sporiji sudionici utrke moraju propustiti brže od sebe na najranijem mogućem mjestu na
ruti
u slučaju završnog sprinta prema cilju sudionici utrke ne smiju mijenjati liniju kretanja
sudionici utrke moraju najbližoj službenoj osobi organizatora prijaviti svaku nezgodu, kvar
ili kršenje pravila koje uoče za vrijeme trajanja utrke
u slučaju nezgode sudionici utrke su dužni pružiti hitnu medicinsku pomoć drugim
sudionicima utrke
Tim si može međusobno pomagati, ali nije dozvoljeno mehanički spajanje bicikala (tegljenje
ili vuča konopcem)
!!
15. Pomoć drugih osoba
•
•
pomoć drugih osoba sudionicima utrke u obliku tegljenja, guranja ili stvaranja zavjetrine
pomoću vozila nije dozvoljena
dozvoljeno je dodavanje hrane, pića, odjeće ili rezervnih dijelova od strane osoba koje stoje
uz rub trase utrke te pružanje medicinske pomoć od strane organizatora utrke
!!
16. Odustajanje tijekom utrke
•
•
•
•
sudionici koji nisu u mogućnosti završiti utrku obavezno se moraju po dolasku na cilj utrke
prijaviti organizatoru
u slučaju nedolaska sudionika na cilj organizator će pokrenuti akciju traženja od strane
nadležnih službi u trošku osobe za kojom se traga
u slučaju odustajanja zbog zdravstvenih problema sudionik odustajanje od utrke može
prijaviti bilo kojoj službenoj osobi organizatora i tražiti medicinsku pomoć.
u slučaju kvara na biciklu ili ozljede sudionika potrebno je, ukoliko je to moguće, premjestiti
se uz rub staze kako bi se omogućio prolaz drugim sudionicima utrke
!!
17. Mjerenje vremena
•
•
•
•
•
•
•
•
Sudionicima se vrijeme mjeri individualno preko čipa za mjerenje, koji će biti
montirati na bicikl sudionika.
svakom sudioniku se mjeri njegovo vrijeme, odvojeno od njegovog timskog partnera.
Samo vrijeme tima biti će objavljeno na rezultatima. Vrijeme tima definirano je
vremenom sporijeg člana tima.
mjerni čip mora biti pričvršćen na bicikl cijelo vrijeme trajanja utrke.
sudionik je odgovoran za mjerni čip tijekom svih etapa.
ukoliko je mjerni čip uništen ili izgubljen sudionik je dužan nadoknaditi nastalu
štetu.
sudioniku je zabranjeno korištenje više od jednog mjernog čipa.
sudionik koji dođe na start sa zakašnjenjem biti će u zaostatku sa vremenom na
etapama koje će startati sa neutralnim startom
sudionik koji zakasni više od 15 minuta na start ili se ne u opće ne pojavi, na
dnevnim rezultatima biti će objavljen kao DNS (did not start)
! !
!
!
18. Završavanje utrke
•
•
•
•
•
•
!
sudioniku će se priznati sudjelovanje na utrci ukoliko je stigao na cilj, te nije prekršio nije
jedno od navedenih pravila utrke, ciljnu ravninu dozvoljeno je prijeći pješke u koliko
natjecatelj ima svoj bicikl.
svaka etapa imati će maksimalno vrijeme do kada se mora proći ciljna ravnina (primjer:
18:00h) svi sudionici koji ne prođu cilj prije tog vremena biti će maknuti iz ukupnog poretka.
maksimalno vrijeme nije trajanje (primjer: trajanje 8sati) nego je točno vrijeme u danu
(primjer 18h; 6p.m. po lokalnom vremenu)
organizator može produžiti ili skratiti maksimalno vrijeme utrke, obavijest o tome biti će na
info pultu na startu utrke.
ukupni poredak: timovi koji su završili sve etape ulaze u ukupni poredak.
finishers: svi sudionici koji su ostali bez svog partnera u timu, mogu nastaviti utrku te će biti
u rezultatima kao FINISHER bez ukupnog vremena u rezultatima, u koliko su uspješno
završili sve etape
sudionici koji nisu završili jednu od etapa imaju pravo na start slijedeće etape ali će se na
rezultatima voditi kao OUT OF COMPETITON, te ne ulaze u FINISHER kategoriju
19. Pomoć na cesti
•
•
!
organizator će osigurati kombi koji će skupljati sudionike koji ne mogu završiti etapu, te će
ih odvesti na cilj etape.
u koliko je vozilo puno organizator će se pobrinuti da u što kraćem roku organizira još jedno
vozilo.
20. Rezultati i dodjela nagrada
•
•
•
•
•
!
ceremonija proglašenja pobjednika po razinama natjecanja/kategorijama održati će se
nakon svake etape, organizator će naknadno objaviti mjesto na kojima će se održati
proglašenje nakon etape.
ceremonija proglašenja ukupnog pobjednika po razinama natjecanja/kategorijama,
novčana nagrada za prva tri mjesta u kategorijama Žene, Muškarci do 45, Muškarci preko
45, Mix
nagrade će se dodijeliti prilikom proglašenja pobjednika
ukoliko se dobitnici nagrada ne pojave na ceremoniji organizator se ne obavezuje uručiti
nagradu dobitniku, a novčane nagrade će biti proslijeđene u dobrotvorne svrhe
svi rezultati biti će objavljeni na licu mjesta po završetku utrke te na web stranicama utrke
21. Kazne i sankcije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Startanje sa biciklom koji ne odgovara pravilima
Startni broj je postavljen ali nije nije vidljiv
Startanje iz krivog startnog bloka
Opasna/agresivna vožnja
Vožnja bez kacige i skidanje kacige tijekom utrke
Namjerna opstrukcija drugih sudionika
Prijetnje i vrijeđanje
Ne završavanje utrke
Držanje za motorizirano vozilo
Doping
Ne pridržavanje prometnih propisa
Ne pridržavanje pravila utrke (ruta, starta, kontrole, itd)
Bacanje i ostavljanje smeća iz sebe tijekom utrke
suspenzija
upozorenje
upozorenje i vremenska kazna
diskvalifikacija
diskvalifikacija
upozorenje i vremenska kazna
diskvalifikacija
diskvalifikacija
upozorenje i vremenska kazna
diskvalifikacija
upozorenje i vremenska kazna
diskvalifikacija
upozorenje i vremenska kazna
22. Transferi
• Transfer prtljage
o organizator će osigurati transfer prtljage između druge i treće etape (otok
Krk-otok Cres/Lošinj
!
•
!
o prema želji sudionika prtljaga će biti ostavljena na cilju treće etape ili će biti
dostavljena u hotel/kamp u kojem je sudionik smješten (ne vrijedi za privatni
smještaj kao što su apartmani)
o točan raspored biti će objavljen na web stranici događaja najkasnije 15 dana
prije početka utrke
Transfer sudionika
o Organizator će organizirati transfer sudionika na start svake slijedeće etape
o transfer će biti organiziran brodom, i ili autobusom
o točno vrijeme transfera biti će objavljeni na službenoj web stranici najkasnije
15 dana prije početka utrke
23. Odgovornost
•
•
•
•
•
•
•
svaki sudionik utrke odgovoran je za vlastitu sigurnost tijekom utrke
organizator utrke ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju zadobio
ili prouzročio sudionik utrke
sudionici utrke prilikom registracije dužni su potpisati izjavu o preuzimanju svih rizika
povezanih s sudjelovanjem u utrci, te odricanju od potraživanja prema organizatoru glede
istih
svjestan sam i slažem se da je AdriaBike Four ISLANDS, utrka izdržljivosti, ekstremni sport i
da postoji opasnost od ozbiljnih ozljeda, bolesti, smrti i / ili štete za sudionike, sportske i
druge opreme.
sudionik je svjestan i razumije da je za AdriaBike Four Islands potrebno imati vjestine koje
zahtjeva brdsko biciklistički sport, da će se utrka voziti po kamenim uskim i strmim
stazama, makadamima, cestama, na čiju težinu dodatno mogu utjecati vremenski uvjeti kao
što je kiša i vjetar. Organizator nije odgovoran za nastalu štetu na opremi, sudioniku ili bilo
kojoj trećoj strani.
organizator nije odgovoran u koliko dođe do bilo kakvih smetnji u zdravlju sudionika tjekom i
nakon utrke, te da je svaki sudionik dužan voditi brigu o unošenju dovoljno tekućine i hrane
tijekom utrke.
organizator zadržava pravo zabrane natjecanja sudionicima koji se ne pridržavaju ovih
uvjeta korištenja i pravila
sudionik utrke se odriče prava od potraživanja moguće štete od organizatora
!24. Otkazivanje utrke
•
•
•
!
organizator zadržava pravo otkazivanja ili prekida utrke u bilo koje vrijeme u slučaju više
sile, nepredvidive situacije, te narušavanja sigurnosti sudionika utrke ili drugih osoba
u slučaju otkazivanja utrke zbog gore navedenih uvjeta sudionici utrke nemaju pravo na
naknadu štete
25. Povrat startnine
•
•
!
!
!
!
natjecatelj u slučaju odustajanja ima pravo na povrat novca za kupljenu startninu u iznosu
od
o do 01.02. 2015 => 70% vrijednosti kupljene startnine
o do 01.03. 2015 => 50% vrijednosti kupljene startnine
o do 20.03.2015 => 30 % vrijednosti kupljene startnine
o nakon 21.03.2015 nema povrata novaca za startnine.
natjecatelji mogu tražiti da se promjene podaci sudionika:
o do 01.03.2015 => ime prezime, veličina majice
o do 08.04.2015 => ime prezime
o nakon 08.04.2015 nisu moguće promijene vezano uz takmičare.
26. Rute utrke su podložne promjenama
•
•
!
!
organizator zadržava pravo promjene staza čak i prije samog starta, to može dovesti do toga
da rute budu duže ili kraće od predviđenih.
Organizator zadržava pravo o promjeni lokacije etape u slučaju olujnog vjetra ili velikog
nevremena.
U Zagrebu, 22.012.2014.
HD Navigatio d.o.o.
Platana 12
10434 Strmec
Oib 31139009858
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content