∆ελτοειδής (deltoideus) Πρόσθια µοίρα: Μέση µοίρα : Οπίσθια µοίρα

ΜΥΣ
ΕΚΦΥΣΗ
Πρόσθια µοίρα:
∆ελτοειδής (deltoideus)
ΚΑΤΑΦΥΣΗ
-Ακρώµιο
Οπίσθια µοίρα:
-Ωµοπλατιαία άκανθα
ΝΕΥΡΩΣΗ
-Κάµψη βραχίονα 90ο
-Έξω τριτηµόριο
κλείδας
Μέση µοίρα :
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(επικ.: απαγωγή βραχίονα)
(επικ.: οριζόντια προσαγωγή
βραχίονα)
(επικ.: έσω στροφή ώµου)
∆ελτοειδές φύµα του
βραχιονίου
-Απαγωγή βραχίονα 90ο
Μασχαλιαίο νεύρο
-Έκταση βραχίονα
-Οριζόντια απαγωγή
βραχίονα
(επικ.: απαγωγή βραχίονα)
(επικ.: έξω στροφή ώµου)