ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΩΜΟΡΑΧΙΑΙΟΙ

ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ
ΩΜΟΡΑΧΙΑΙΟΙ
ΜΥΣ
ΕΚΦΥΣΗ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-Ανιούσα µοίρα:
-Άνω αυχενική
γραµµή- έξω ινιακό
όγκωµα- αυχενικός
σύνδεσµος.
-Έξω 1/3κλείδας
-Ανάσπαση ωµοπλάτης
-Εγκάρσια µοίρα:
-Ακανθώδεις
αποφύσεις Α7- Θ3,
επακάνθιος σύνδεσµος.
-Ακρώµιο/
ωµοπλατιαία άκανθα
-Προσαγωγή
ωµοπλάτης
ΝΕΥΡΩΣΗ
-Παραπληρωµατικό
νεύρο
-Κλάδοι αυχενικού
-Κατιούσα µοίρα:
- Ακανθώδεις
αποφύσεις Θ3-Θ12,
επακάνθιος σύνδεσµος.
-Έσω άκρο
ωµοπλατιαίας άκανθας
(Επικ:
Κάµψη βραχίονα 60ο-120ο
Απαγωγή 90ο-150ο)
Τραπεζοειδής
(trapezius)
Πλατύς ραχιαίος
(latissimus dorsi)
-Κατάσπαση και
προσαγωγή ωµοπλάτης
-Σπονδυλική µοίρα
-Οσφ/τιαια περιτονία
/ακανθώδεις αποφύσεις
Θ6-Θ12 Ο1-Ο5/ιερά
άκανθα
-Πλευρική µοίρα
-3-4 κατώτερες
πλευρές
-Λαγόνιος µοίρα
-Λαγόνια ακρολοφία
Ακρολοφία ελάσσονος
βραχιονίου ογκώµατος
-Έκταση βραχίονα
-Κατεβάζει ανυψωµένο
βραχίονα
-Προσαγωγή βραχίονα.
-Σε αµφοτερόπλευρη
ενέργεια έλκουν τον
ώµο πίσω και κάτω,
-Όταν ο βραχίονας
είναι ακιν/νος έλκει
τον κορµό (έλξη),
-Έσω στροφή του
ώµου
Θωρακοραχιαίο
νεύρο
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ
ΩΜΟΡΑΧΙΑΙΟΙ
ΜΥΣ
ΕΚΦΥΣΗ
-ΕλάσσωνΡοµβοειδής
(rhomboid minor)
-Μείζων Ροµβοειδής
(rhomboid major)
-Αυχενική µοίρα:
Ακανθώδεις αποφύσεις
Α6-Α7
-Θωρακική µοίρα:
Ακανθώδεις αποφύσεις
Θ1-Θ4
ΚΑΤΑΦΥΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Νωτιαίο χείλος
ωµοπλάτης
-Προσαγωγή και
στροφή της ωµοπλάτης
προς τα κάτω
-Σταθεροποίηση
ωµοπλάτης στο θώρακα
Νωτιαίο χείλος
ωµοπλάτης
Ανάσπαση ωµοπλάτης
ΝΕΥΡΩΣΗ
Ραχιαίο νεύρο
ωµοπλάτης
Ροµβοειδής
(rhomboid)
Εγκάρσιες αποφύσεις
Α1-Α4
Ανελκτήρας της ωµοπλάτης
(levator scapulae)
Ραχιαίο νεύρο
ωµοπλάτης