close

Enter

Log in using OpenID

BmL*$E - Hanfa

embedDownload
URED PREDS'EDNTKA UPRAVE
SEKTOR PRAVNIH I OPCIH POSLOVA
Industrijska zona 1
Mece, 31326 Darda
T +385 31 790100
F +385 31 790195
MB 3307042
orB 92404445L55
Pravna sluiba
E
E
+ 38s 3L79o226
+ 38s 3L7so.2L6
El [email protected]
I
www.belie.hr
Mece, dana 16. travnja 2015 godine
ZAGREBACKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA N ADZ;OR FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJESTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
PREDMET: Obavijest o povedanju temeljnog kapitala
i Pravilima
Sukladno odredbama Zakona o trZi5tu kapitala, Zakona o trgovadkim dru5tvima
javnost i nadleLne
Zagreba(ke burze, Belje di. Darda (dalje: DruStvo), obavje5tava dionidare,
institucije da je DruStvo zaprimilo Obavijest da je u informacijskom sustavu Sredisnjeg
kapitala
klirin5kog depozitarnog druStva d.d. (dalje: SKDD) proveden upis pove6anja temeljnog
DruStva. Nakon provedenog upisa poveianja temeljni kapital DruStva iznosi 1.828.619.480,00
redovnih
kuna i podijeljen je na g.215.487 redovnih dionica oznake BLJE-R-A i 37.500.000
dionica oznake BLJE-R-B nominalnog iznosa od 40,00 kuna.
Cjeloviti tekst Obavijesti
o
poveianju temeljnog kapitala objavljen
je na internetskim
stranicama Zagrebadke burze i SKDD-a
i Odluku SKDD-a, u kojoj je u bitnom navedeno da se redovne
dionice na ime Drustva, pojedinadnog nominalnog iznosa od 40,00 kuna, ISIN:!
2015. u usluge
HRBLJERBOOOI, oznake: BLJE-R-B, CFI: ESVUFR, ukljuduju 16. travnja
Nadalje, DruStvo je zaprimilo
t
depozitorija i usluge poravnanja i namire.
i
Cjeloviti tekst Odluke o ukljudivanju redovnih dionica na ime Drustva u usluge depozitorija
usluge poravnanja i namire objavljen je na intemetskim stranicama SKDD-a
BELJE d.d.
4
BmL*$E
Dalibor Pozni6
Predsjednik Uprave DIONIEKO JR'JSTVO
/"
,Ank"rx'r)
DARDA
5
EIOBATG,A.P
Svetog Ivana Krstitelja la, Darda, upisano u registar Trgovadkog suda u Osijeku, MBS 030023435. Temeljni kapital od
1.828.619.480 kuna uplaien u cijelosti i podijeljen na 45.715.487 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna. Predsjednik Uprave
Druitva: Dalibor Poznii, dlanovi Uprave: BoZo derkez, Ljiljana Malii i Davor BoSnjakovii, predsjednik Nadzornog odbora Dru5tva: Ivica Todorii.
Ziroraduni: KBZ,d.d., Zagreb: IBAN: HR61 2481 OO01 |OOI0472 1, SWIFT: KREZ HR2X; HYPOALPE-ADRIA-BANKd.d., Zagreb: IBAN: HR45
2500 0091 1020 O77L 4, SWIFT: HAAB HR22; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb: IBAN: HR26 2340 0091 1000 1642 7, SWIFT: PBZG HR2X,
www.belje.hr.
BEUE d.d.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
703 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content