Περιγραφή προγράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «Ταξιδεύοντας στη χώρα των βιβλίων»
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ : Πουγαρίδου Παρασκευή
ΠΡΟΤΥΠΟ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ∆.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014
ΤΑΞΗ : Γ΄
1. Θέµα προγράµµατος – κριτήρια επιλογής θέµατος
Το πρόγραµµα «Ταξιδεύοντας στη χώρα των βιβλίων» αποτελεί τη συνέχεια ενός
ανάλογου προγράµµατος φιλαναγνωσίας που πραγµατοποιήθηκε στην ίδια τάξη την
προηγούµενη χρονιά. Τα αποτελέσµατά του, κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικά, µιας
και οι µαθητές ζήτησαν από την αρχή της χρονιάς, να συνεχίσουν το ίδιο πρόγραµµα.
Καθώς η φιλαναγνωσία και η επαφή µε το λογοτεχνικό βιβλίο πρέπει να είναι κάτι
παραπάνω από συνεχής ώστε να µεταβληθεί σε στάση ζωής στην ενήλικη ζωή, θεώρησα
τη συγκυρία εξαιρετικά γόνιµη για την προώθηση ενός τέτοιου προγράµµατος.
2. Σκοπός και στόχοι
2.1. Σκοπός : Σκοπός του προγράµµατος η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, η υιοθέτηση
θετικής στάσης απέναντι στο βιβλίο.
2.2.Στόχοι
Γνωστικοί στόχοι:
Μέσα από ένα πρόγραµµα φιλαναγνωσίας επιδιώκεται οι µαθητές:
Να γνωρίσουν σηµαίνοντες Έλληνες και ξένους λογοτέχνες.
Να αναγνώσουν ξεχωριστής σηµασίας λογοτεχνικά δηµιουργήµατα της
ελληνικής και της παγκόσµιας λογοτεχνίας.
Να µπορούν να αφηγηθούν ιστορίες που διάβασαν.
Να γνωρίσουν τα διάφορα είδη του γραπτού λόγου.
Να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
Να συντάσσουν περιληπτικά κείµενα των λογοτεχνικών έργων που διάβασαν.
1
Να καλλιεργήσουν την ικανότητα ακρόασης, να µπορούν να παρακολουθήσουν
το περιεχόµενο έργου που τους παρουσιάζεται, να κρίνουν και να το επιλέγουν
αν αυτό είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους.
Συναισθηµατικοί στόχοι : Ένα πρόγραµµα φιλαναγνωσίας ενισχύει τους µαθητές:
Στην έκφραση συναισθηµάτων, απόψεων, φόβων ή ιδεών για τον κόσµο που τους
περιβάλλει.
Φέρνοντάς τους σε επαφή µε ηθικές αξίες, ιδανικά και υγιή πρότυπα,
προβάλλοντας και επαινώντας θετικές συµπεριφορές.
Στην αυτοέκφραση, µέσα από τις αφορµές που προσφέρει για έκφραση
προσωπικών βιωµάτων, εκδήλωση συναισθηµάτων.
Στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δηµιουργικής τους έκφρασης.
3. Μεθοδολογία
Βιβλιοπαρουσιάσεις, ανταλλαγές βιβλίων και συζήτηση του περιεχοµένου τους
από την ολοµέλεια, δραµατοποιήσεις, διάλογοι.
4. Πεδία σύνδεσης µε το Πρόγραµµα Σπουδών
Οι θεµατικές των βιβλίων έδωσαν έναυσµα για συζήτηση και προβληµατισµό
καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε διάφορα αντικείµενα του ηµερήσιου προγράµµατος.
Πολλές φορές οι επιλογές των µαθητών ήταν σχετικές µε τα αντικείµενα του ηµερήσιου
προγράµµατος (π.χ. Ευγένιος Τριβιζάς, Η Φωφώ και η Φιφή, οι λαίµαργες φάλαινες για
την επανάληψη του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης).
5.Οργάνωση, χρονική διάρκεια προγράµµατος
Η τάξη αποτελείται από 23 µαθητές, 11 κορίτσια και 12 αγόρια. Αποφασίστηκε
να αφιερωθεί µία ώρα από την Ευέλικτη Ζώνη εβδοµαδιαία για όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
6.Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες
2
Τα δικαιώµατα του αναγνώστη : Συζήτηση για τα δικαιώµατα του αναγνώστη
και τα οφέλη της ανάγνωσης.
Στη βιβλιοθήκη του σχολείου : Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του σχολείου.
Ετικέτες, κανόνες δανεισµού.
Βιβλιοπαρουσιάσεις από την εκπαιδευτικό και από τους µαθητές :
Συµπλήρωση φύλλου βιβλιοπαρουσίασης και παρουσίαση βιβλίων στην
ολοµέλεια.
∆ιαφορές ανάγνωσης και αφήγησης
«Κύκλος του βιβλίου» : Ανταλλαγές βιβλίων, συζήτηση για τα σηµεία που τους
ενδιαφέρουν.
∆ραµατοποιήσεις
Εικαστικές δηµιουργίες
7.Αξιολόγηση
Το ενδιαφέρον των µαθητών ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο καθ΄ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς. Οι µαθητές αντάλλασσαν βιβλία, συζητούσαν το περιεχόµενό τους µεταξύ
τους, εξέθεταν τις ζωγραφιές και τις κατασκευές που έφτιαχναν µε βάση τις θεµατικές
τους και παρουσίαζαν το περιεχόµενό τους στην ολοµέλεια. Το πρόγραµµα
ολοκληρώθηκε µε την ανάδειξη του δηµοφιλέστερου βιβλίου της τάξης και την
κατασκευή εικαστικής δηµιουργίας µε βάση αυτό.
8. Βιβλιοπαρουσιάσεις
3
4