ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΕΙ
ΒΡΑΒΕΙΟ JOHN PAPPAJOHN
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ PHILIP AND MARJORIE IRELAND
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΟΣ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ
PROGRAM
∆ρ. Πάνος Βλάχος, Αντιπρόεδρος
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων/Πρύτανης ACT/
∆ιευθυντής, Κέντρο Τεχνολογίας "Σταύρος Νιάρχος"
WELCOME
∆ρ. Hans C. Giesecke, Πρόεδρος Ανατόλια
GREETINGS TO GRADUATES & GUESTS
Dr. Hans C. Giesecke, Anatolia President
κ. Αλέξανδρος Παπαχελάς, ∆ηµοσιογράφος
MESSAGE TO THE GRADUATING CLASS
Mr. Alexander Papachelas, Journalist
∆ρ. Νικόλαος Κουρκουµέλης,
∆ιευθυντής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων &
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος ΜΒΑ
JOHN PAPPAJOHN ENTREPRENEURIAL AWARD
Dr. Nikolaos Kourkoumelis
MBA Director & Chair of Business Division
∆ρ. Hans C. Giesecke, Πρόεδρος Ανατόλια
κα Ασπασία Πλακαντωνάκη AC ‘95,
Ανθρωπολόγος/Συντονίστρια Προγράµµατος Ηνωµένων
Εθνών για τη σταθερότητα στην Αϊτή
PHILIP AND MARJORIE IRELAND
HUMANITARIAN AND PUBLIC SERVICE AWARD
Dr. Hans C. Giesecke, Anatolia President
Ms. Aspasia Plakantonaki AC ‘95,
Anthropologist/Project Coordination Officer at
United Nations Stabilization Mission in Haiti
κ. Aleksandar Krstikj
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΛΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
∆ρ. David Wisner, ∆ιευθυντής Τµήµατος
Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών
κα Ελευθερία Τσαντεκίδου, Γενική Γραµµατέας,
Σύλλογος Φίλων Κολλεγίου Ανατόλια
ΒΡΑΒΕΙΟ WILLIAM W. McGREW ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
∆ρ. David Wisner, ∆ιευθυντής Τµήµατος
Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Σπουδών
∆ρ. William W. McGrew,
Τέως Πρόεδρος, Ανατόλια και ACT
VALEDICTORY
ALKI KYRIAKIDOU-NESTOROS AWARD
FOR EXCELLENCE IN LIBERAL ARTS
WILLIAM W. McGREW AWARD
FOR EXCELLENCE IN HISTORY &
INTERNATIONAL RELATIONS
ΒΡΑΒΕΙΟ ELIZABETH YPHANTIS DEMETER
ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕA
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ρ. Αρχοντής Πάντσιος, Κοσµήτορας
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Υπηρεσιών
ELIZABETH YPHANTIS DEMETER AWARD
FOR EXCELLENCE IN BUSINESS
ADMINISTRATION
ΒΡΑΒΕΙΟ STAVROS S. NIARCHOS ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ρ. Πάνος Βλάχος, Αντιπρόεδρος
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων / Πρύτανης ACT,
∆ιευθυντής, Κέντρο Τεχνολογίας "Σταύρος Νιάρχος"
STAVROS S. NIARCHOS AWARD
FOR EXCELLENCE IN COMPUTING
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΗ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ
ΓΙΑ ∆ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ BORJAN TAΝEVSKI
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ
ΟΡΚΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Dr. Panos Vlachos, Vice President for
Academic Affairs/ACT Provost/
Director, Stavros S. Niarchos Technology Center
κ. Stepan Partemian, Υπεύθυνος Αθλητικών &
Εξωσχολικών ∆ραστηριοτήτων
∆ρ. Vincent Mueller,
Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας
κα Ελίζα Σαλπιστή ACT '02,
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων ACT
∆ρ. Hans C. Giesecke, Πρόεδρος Ανατόλια
κ. Αλέξανδρος Παπαχελάς, ∆ηµοσιογράφος
∆ρ. Πάνος Βλάχος, Αντιπρόεδρος
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων / Πρύτανης ACT,
∆ιευθυντής, Κέντρο Τεχνολογίας "Σταύρος Νιάρχος"
∆ρ. Hans C. Giesecke, Πρόεδρος Ανατόλια
Mina Milovic ’10, Ιωάννης Κεσίσης ‘10
FOTIS MINARETZIS MEMORIAL
STUDENT ACTIVITIES AWARD
BORJAN TANEVSKI MEMORIAL
SCHOLARSHIP AWARD
CONFERRING OF HONORARY DEGREE
OF DOCTOR OF HUMANE LETTERS
CONFERRING OF DEGREES
FINAL WORDS TO THE GRADUATING CLASS
THE GRADUATES’ PLEDGE
Mr. Aleksandar Krstikj
Dr. David Wisner, Chair
Humanities and Social Sciences Division
Ms. Eleftheria Tsantekidou, Secretary General,
Association of the Friends of Anatolia College
Dr. David Wisner, Chair
Humanities and Social Sciences Division
Dr. William W. McGrew,
Former President, Anatolia and ACT
Dr. Archontis Pantsios,
Dean of Academic Affairs and Student Services
Dr. Panos Vlachos, Vice President for
Academic Affairs/ACT Provost
Director, Stavros S. Niarchos Technology Center
Mr. Stepan Partemian,
Coordinator, Athletic and Student Activities
Dr. Vincent Mueller,
Associate Professor of Philosophy
Ms. Eliza Salpisti ACT ‘02,
President, ACT Alumni Association
Dr. Hans C. Giesecke, Anatolia President
Mr. Alexander Papachelas, Journalist
Dr. Panos Vlachos, Vice President for
Academic Affairs/ACT Provost
Director, Stavros S. Niarchos Technology Center
Dr. Hans C. Giesecke, Anatolia President
Mina Milovic ’10, Ioannis Kesisis ‘10
ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
THE GREEK NATIONAL ANTHEM
Μετά την τελετή θα ακολουθήσει δεξίωση
The graduates will receive congratulations at a reception following the ceremony